maandag 31 maart 2014

Jezus laat je de Vader zien

Johannes 12:44
'Jezus riep en zeide: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij, maar in Hem, die Mij gezonden heeft;'

Met deze woorden maakte Jezus duidelijk, dat Hij de beloofde Messias was. Hij sprak niet uit zichzelf, maar Hij sprak de woorden die de Vader Hem had ingegeven. Hij handelde in opdracht van de Vader, zonder Hem kon Hij niets doen. Veel tijdgenoten van Jezus geloofden in God, maar niet in Jezus. Dat is vreemd, want keer op keer had Jezus bevestigd, dat Hij het was die komen zou. Zijn woorden en werken getuigden van Hem. Johannes de Doper kreeg als antwoord op zijn vraag: ‘Bent u het?’ ‘De ogen van blinden worden geopend, lammen gaan lopen en zelfs doden worden opgewekt. ‘ Het was de traditie die had uitgedacht hoe de Messias zou zijn. Dat beeld klopte niet en in plaats van hun ideeën bij te stellen, wezen ze Jezus af. Hij kon het niet zijn. Dat gevaar bestaat nog steeds, maar het is Jezus die naar de Vader verwijst. Hij herstelt het beeld van God met de woorden: wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ik en de Vader zijn een. Je kan niet in God geloven en Jezus afwijzen. Hij laat je zien in wie je gelooft.

zondag 30 maart 2014

Rein of onrein

Lukas 11:38
‘De Farizeeer verwonderde zich, toen hij zag, dat Hij Zich voor het eten niet eerst wies.’

De Farizeeër let op de buitenkant, maar bij Jezus gaat het om het hart. De Farizeeër oordeelt en veroordeelt, omdat hij leeft onder de druk van goed en kwaad. Dat was de boom waarvan God wil dat we er niet van eten. Van goed en kwaad ga je dood. Oordeel niet, opdat je niet geoordeeld wordt. Het hele systeem van goed en kwaad is door Jezus vervangen door voor Mij of tegen Mij. Wie voor Jezus is, aanvaardt Gods genade voor zondaren. Wie tegen Jezus is, wil zelf rein en rechtvaardig worden door werken. Jezus liet duidelijk zien, dat Hij in de vrijheid van Gods genade leefde en niet onder de wet van goed en kwaad. Er gaat een lering uit van het feit dat Jezus zich niet reinigt voor het eten, Hij is altijd rein! Zo is het ook met wie gelooft in Hem. Je bent rein door het woord dat Hij gesproken heeft. Het is volbracht. Onze reinheid is Jezus zelf. Hij verandert ons van binnenuit.

zaterdag 29 maart 2014

Het is volbracht

Johannes 19:30
‘Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.’

Jezus werd aan het kruis tot zonde gemaakt. Hij nam onze schuld op zich en droeg die weg. Ook de zure wijn spreekt van de onvolmaakte vrucht van de menselijke natuur. Je zou kunnen zeggen, dat Jezus ons bloed dronk zodat wij nu Zijn bloed mogen drinken. Het leven is in het bloed en bloed is het teken van het verbond. Onschuldig bloed wordt geofferd om onreine mensen te reinigen. Dan is het alles volbracht. Eindelijk kan Jezus zijn hoofd neerleggen en zijn leven afleggen. Niemand heeft Zijn leven geroofd, Hij heeft het gegeven. Ook dat staat voor Gods genade. God schenkt ons Zijn Zoon en in Hem het leven. Wat een enorme diepgang in een simpel zinnetje van Johannes. Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest. Pure genade.

vrijdag 28 maart 2014

Geen knecht maar zoon

Johannes 6:29
'Jezus antwoordde en zeide tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, die Hij gezonden heeft.'

De verloren zoon voelde zich onwaardig en wilde daarom werken. ‘Laat mij maar uw knecht zijn, in plaats van uw zoon,’ zei hij. Maar die vlieger ging niet op. Zijn Vader wilde van geen werken weten en in plaats daarvan maakte Hij een feest gereed. Ook nu nog willen veel christenen werken voor God in plaats van genieten van het feest. Ze voelen zich onwaardig, door verkeerde prediking. Als je steeds hoort dat je zondig en slecht bent, ga je dat geloven. Maar je moet horen dat je geliefd bent en rein door het bloed van Jezus. Dat je Gods zoon of dochter bent voor eeuwig en dat niets je kan scheiden van Zijn liefde. Johannes schrijft: Dit is het werk Gods, dat je gelooft in hem, die Hij gezonden heeft. Het kost misschien wat moeite om je denken te vernieuwen op dit punt, maar je doet God geen plezier als je zegt zijn knecht te willen zijn, in plaats van zijn zoon. Geniet van het volbrachte werk van Jezus en geloof dat je zonden zijn vergeven voor eeuwig.

donderdag 27 maart 2014

In Hem

Handelingen 17:28
'Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd: Want wij zijn ook van zijn geslacht.'

De Bijbel vertelt keer op keer dat we in Christus zijn. In Hem hebben we de vergeving van onze zonden. In Hem zijn we gerechtvaardigd. In Hem zijn we zonder zonden en vrij. In Hem leven we, zijn we opgestaan en opnieuw geboren. In Hem, in Hem, in Hem. Onze focus moet zijn op ‘in Hem’. Niemand kan ons scheiden van Gods liefde, want we zijn in Hem. Niemand kan ons veroordelen, want we zijn in Hem. Zoals een hand in een handschoen, zo zijn we in Hem. Hij omvat ons, buiten Hem zijn we verloren. Sommigen denken dat we op eigen kracht in Hem kunnen zijn. Dat we in Hem en uit Hem kunnen zijn. Dat we ons best moeten doen om niet uit Hem te raken. De werkelijkheid is, dat we door Gods genade in Hem zijn geplaatst voor eeuwig. En als we denken dat we door ons gedrag uit Hem zijn geraakt, zijn we nog steeds in Hem. We zijn een met Hem, van Zijn geslacht. Zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. In Hem is onze positie, van daaruit leven we.

woensdag 26 maart 2014

Je bent wel-geliefd

Romeinen 9:25
‘gelijk Hij ook bij Hosea zegt: Ik zal niet-mijn-volk noemen: mijn-volk, en de niet-geliefde: geliefde.’

Dit is wat genade doet, het maakt van ‘niet’ ‘wel’. Niet-heilig wordt wel-heilig. Niet-rechtvaardig wordt wel-rechtvaardig. En dat alles op grond van het ene offer van Christus. Zie wat een waarde dat offer heeft voor God. Op grond van het bloed van Jezus, op grond van Zijn dood en opstanding, kan God alles wat ‘niet’was, ‘wel’ verklaren. Wij zijn Gods geliefde kinderen door Jezus. Wij zijn Gods geliefden. Dit grote wonder van genade moet je aanvaarden als een Goddelijk geschenk. Probeer er niets van af te nemen door eigen inspanningen. Je doet Jezus tekort als je probeert zelf aangenaam voor God te worden. Je bent het al. Alle roem is uitgesloten, behalve voor Jezus. Hem komt alle eer en aanbidding toe voor eeuwig.

dinsdag 25 maart 2014

Om niet gerechtvaardigd

Romeinen 3:24
‘.. en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.’

Paulus legt uit dat ieder mens Gods genade nodig heeft om behouden te worden. Onder de wet werd niemand rechtvaardig en zonder de wet ook niet. De wet leert alleen zonde kennen. Niemand is rechtvaardig is de conclusie. Eigen inspanning helpt je niet, je best doen netjes te leven, helpt je niet, je wordt er niet rechtvaardig door. Maar nu is er buiten de wet om gerechtigheid door geloof. Je bent rechtvaardig uit Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Het woord van God kan het niet duidelijker zeggen. Het is uit Hem dat je gered bent en rechtvaardig verklaard. Het is uit Hem dat je heilig bent en blijft. Het is aan ons om die waarheid te aanvaarden en eruit te leven. Steeds opnieuw moet je beseffen, dat je heil uit God is, uit genade en dat je er zelf niets aan kunt toevoegen of veranderen. Uit dat geloof leven we, tot eer van Hem die het werk heeft volbracht.

maandag 24 maart 2014

De Geest van Christus

Handelingen 20:24
‘Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen.’

Paulus telt zijn leven niet. Vanwege het brengen van de boodschap van genade werd hij voortdurend vervolgd, geslagen, gevangen gezet en was zijn leven in gevaar. Maar dat telde voor hem niet. Hij had een hoger doel dan zijn eigen leven redden. Zijn leven was gered op weg naar Damascus, daar had hij Jezus ontmoet. Wat hem toen is overkomen, daarvan wilde hij getuigen. Iedereen moest het weten, alle mensen moesten gered worden. Het is de Geest van Christus die in het leven van Paulus zichtbaar wordt. Ook Jezus telde Zijn leven niet, maar gaf het als losprijs voor allen. Het leven van Paulus na zijn ontmoeting met Jezus is de vrucht van Gods liefde voor mensen. Die Geest tilt je uit boven je ellende. Die Geest wil getuigen van de liefde van God, tegen elke prijs.

zondag 23 maart 2014

Gods trouw stopt nooit

Klaagliederen 3:22-23
'Het zijn de gunstbewijzen des HEREN, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw!'

Midden in de ellende van de ballingschap, staat dit zinnetje tussen de regels die beschrijven wat er allemaal verloren is gegaan. En je kan je niet voorstellen wat het is om alles kwijt te zijn en als gevangene in een vreemd land te moeten wonen, zonder de vreugde van Jeruzalem, de tempel, de feesten, de rituelen , het gezang, de priesters en de offers. Temidden van de ellende, diep in de put, opeens beseffen, dat het Gods goedheid is, dat je nog bestaat. Zijn trouw zien, Zijn gunstbewijzen elke morgen. Zijn barmhartigheden houden niet op. Dat is de Spirit, de Geest van God die in de duisternis het licht laat zien. Dat houdt je op de been, tot de dag aanbreekt van de omkeer. Je omstandigheden kunnen langdurig tegen zitten, maar de gunstbewijzen van God zijn er elke morgen, ze houden niet op.

zaterdag 22 maart 2014

De wet maakt niemand rechtvaardig

Romeinen 3:20
'..daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen.'

De wet van Mozes maakt niemand rechtvaardig, sterker nog, door de wet neemt de zonde toe. Dat was precies wat de wet moest aantonen. De standaard van Gods recht is te hoog voor ons. Dat kunnen we niet waar maken. Dat is wat de wet ons leert. Daarom drijft de wet je in de armen van Gods genade. Niet om het daarna opnieuw te proberen, maar om dat juist niet meer te doen. Gods genade in Christus betekent het einde van de wet. Het einde, je bent er, daar waar God je hebben wil. Een mens die zich bewust is geworden van eigen onmacht, krijgt uit genade Gods gerechtigheid voor eeuwig. Je bent voor eeuwig rechtvaardig door Jezus. Hij is jouw gerechtigheid bij God. De wet is niet langer nodig, je wordt nu door Gods Geest geleid. Hij leert je te leven uit genade, zonder eigen gerechtigheid.

vrijdag 21 maart 2014

Je bent voor God van waarde

Lukas 15:19
‘.. ik ben niet meer waard uw zoon te heten; stel mij gelijk met een uwer dagloners.’

De woorden ‘ik ben niet meer waard ..’ geven aan hoe mensen denken over zichzelf, wanneer ze hebben gefaald. Hoeveel gelovigen zullen deze woorden hebben herhaald tegenover God? Ik ben niet waard uw zoon te heten, laat mij maar knecht zijn. Het verschil tussen zoon en knecht is een verschil als tussen dag en nacht. Onder de wet ben je slaaf, leef je in de nacht, leef je veroordeeld. Onder de genade ben je Gods zoon, geliefd, waardevol, in het licht. Natuurlijk ben je niet waard, dat God je Vader is, van je houdt, je tot zoon en erfegenaam heeft gemaakt. Maar genade ontvang je niet omdat je het waard bent. Gods liefde heeft niets met succes of falen te maken. We moeten afleren zo te denken, dat heeft de wereld ons geleerd. In de wereld ben je iets waard, wanneer je iets presteert. Bij God ben je waardevol, omdat je Zijn kind bent en Jezus hebt aanvaard als je Redder. Er zal nooit iets van je waarde verdwijnen, want Jezus zelf is je waarde. God zoekt geen knechten, maar zonen en dochters die uit genade leven en genieten van Gods liefde, juist als ze hebben gefaald.

donderdag 20 maart 2014

Gods liefde in jou

1Johannes 3:17
'Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem?'

Gods liefde voor jou zal nooit veranderen. Hij heeft je eeuwig lief. Hij heeft Zijn liefde in je hart uitgestort, toen je gelovig werd. Maar die liefde van God in jou, kun je krachteloos maken door je hart te sluiten voor anderen. Wanneer je je het lot van anderen niet aantrekt, wanneer je je hart sluit voor Gods genade, dan sluit je de bron af die God in je heeft gelegd. Het is Gods bedoeling, dat we Zijn liefde doorgeven en niet alleen voor onszelf houden. Dat kun je niet in eigen kracht, maar wel als je op Gods liefde voor mensen bent afgestemd. Wij mogen Gods genade doorgeven, heel praktisch naar anderen. En het mooie is, dat je je dan zelf ook weer geliefd weet, niet zozeer door de mensen die je helpt, maar door God de Vader, die jou daarvoor heeft toegerust.

woensdag 19 maart 2014

Een geliefde zoon

2Petrus 1:17
‘Want Hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen, toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem kwam: Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.’

Ieder mens heeft behoefte aan positieve bevestiging en het meest belangrijk is die van je vader. Terwijl de machthebbers en hooggeplaatsten uit de tijd van Jezus Hem beschuldigden en vernederden, werd Hij door Zijn Vader verheerlijkt. Jezus zocht geen bevestiging bij mensen, maar de woorden van Zijn Vader waren voor Hem de kracht die Hij nodig had om Zijn werk te voltooien. Bij Zijn doop in de Jordaan en bij Zijn kruisiging klonken dezelfde woorden: dit is mijn geliefde zoon. Mensen kunnen je naar beneden halen met hun woorden, maar de woorden die van God komen, zijn veel belangrijker. Ook wij zijn geliefde zonen en geliefde dochters van God. Ook in ons heeft Hij een welbehagen, omdat we aangenaam gemaakt zijn in de Geliefde, in Jezus.

dinsdag 18 maart 2014

Gods liefde voor jou

1Johannes 4:16
'En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.'

Zoals je van een radio kunt genieten, wanneer het op je favoriete programma is afgestemd, zo kun je van Gods liefde genieten, wanneer je op Hem bent afgestemd. Gods liefde wordt naar je toe gezonden, maar je kunt het missen als je niet bent afgestemd. Wij hebben Gods liefde onderkend, schrijft Johannes. De liefde die God voor ons heeft is onveranderlijk, je vindt haar aan het kruis op Golgotha. Daar heeft God Zijn liefde optimaal bewezen voor een verloren wereld. Je gedrag kan je in de war brengen, je kunt gaan denken dat je niet langer geliefd bent, maar stem dan weer af op het kruis. God bewees Zijn liefde niet omdat je het verdiende, maar omdat Hij jouw hart wil winnen. Zijn hart gaat oneindig en eindeloos naar je uit. Geloof in die liefde die God voor je heeft. Je bent Zijn geliefde.

maandag 17 maart 2014

Verheerlijk je Vader

Mattheüs 5:16
‘Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.’

Op de lokale tv in het Westland is een programma dat heet ‘Van wie ben jij er een?’ Mensen worden geinterviewd en vertellen over hun afkomst. Het is natuurlijk leuk als je in de kinderen iets van de ouders herkent. In de Bergrede laat Jezus zien, dat onze afkomst Gods licht vaak in de weg staat. We laten meer duisternis zien dan licht. Jezus legt uit hoe mensen van het licht leven in deze wereld. Ze zijn zachtmoedig, rein, zoeken niet naar de eer van mensen, ze stichten vrede en zijn gericht op hun Vader in de hemel. Van Hem hebben ze deze eigenschappen ontvangen en Jezus zegt: ‘Laat dat licht zien, verberg het niet. Want daarmee eer je je Vader in de hemel.’ De enige manier om die wens van Jezus te vervullen, is om te geloven dat God je Vader is. Te geloven, dat Hij je heeft voorzien van alles wat je nodig hebt om onbezorgd te leven. Ga vooral niet proberen zelf dat licht te zijn, want alleen de Vader kan dat licht in jou laten zien. Het enige werk waar we ons voor mogen inspannen, is om naar onze Vader te blijven opzien. Hoe meer we van Hem zien, hoe meer Hij in ons wordt gezien.

zondag 16 maart 2014

Vriendschap met God

Johannes 15:15
‘Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt.’

De relatie met God is totaal veranderd door de komst van Jezus. De scheiding tussen God en mensen is weggenomen aan het kruis en nu hebben we vrijmoedig toegang tot de genade waarin we zijn geplaatst. God is onze Vader geworden, we zijn opnieuw geboren, niet uit zonde, uit Adam, maar uit God. Vanaf het moment dat we Jezus aannemen, accepteren als onze toegang tot God, gaat God Zijn hart met ons delen. Hij behandelt ons niet langer als zondaars, want dat zijn we niet meer, maar als zonen en dochters. Vrienden worden we genoemd, dat betekent samen optrekken, samen delen. Het kost erg veel moeite om christenen ervan te overtuigen, dat niet langer de zonde heer is in hun leven, maar Jezus. We zijn vrije kinderen van God die leren leven uit geloof. Jezus is onze gerechtigheid, onze heiligheid en onze toegang tot de Vader. Aanvaard het en geniet ervan.

zaterdag 15 maart 2014

Voor Gods glorie

2Corintiërs 4:15
‘Want het geschiedt alles om uwentwil, opdat de genade toeneme en door steeds meerderen overvloediger dank worde gebracht ter ere Gods.’

Paulus leeft zijn leven voor het evangelie van genade. Hij wil maar een ding, dat steeds meer mensen God gaan danken voor Zijn onverdiende gunst aan de wereld verleend. Het evangelie werd en wordt verworpen, omdat het heil niet door inspanning verkregen kan worden, maar door geloof. Verdrukking en vervolging zijn het gevolg, lichamelijk lijden en gevangenschap. Maar Paulus blijft het allemaal in het licht zien van Gods heil. Alle dingen zullen meewerken ten goede, schrijft hij aan de Romeinen. Ook al vervalt ons aardse lichaam onder de druk, we hebben een hemels huis vol heerlijkheid. De lichte last van een ogenblik, zal een eeuwig gewicht van heerlijkheid geven.

vrijdag 14 maart 2014

Abba, Vader

Romeinen 8:15
‘Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.’

Ben je slaaf of zoon van God? Paulus is er heel duidelijk over. De slavernij aan de zonde is voorbij en het zoonschap van God is begonnen. Maar je moet wel wennen aan die verandering. Slaven leven in angst, zonen in vrijheid. Je hoort van veel soldaten die terugkeren van een gevaarlijke missie, dat ze nog jarenlang in angst blijven leven, zelfs als ze allang terug zijn. Wij allen dwaalden als schapen, schrijft Jesaja, dat is ook angstig. Geen herder in de buurt om je te beschermen, maar nu ben je veilig. Je hebt een nieuwe Geest in je binnenste die je leert dat je kind van God bent. Die je ook leert Abba te zeggen, omdat God je Vader is en niet je rechter. Als de oude angsten de kop op steken, roep je Abba. Dan zal Gods Geest je overtuigen van Zijn liefde voor jou, net zolang als nodig is.

donderdag 13 maart 2014

Goddelijke Gids

Johannes 16:14
‘Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen.’

Stel je voor dat je door God op een andere planeet bent geplaatst. Er zijn geen aardse wetten en regels en de natuur is er totaal anders. Deuren gaan vanzelf open en het lijkt wel of iedereen je al kent en blij is dat je er bent. En dan komt er iemand naar je toe die zegt: ‘Zal ik je hier eens wegwijs maken? Zal ik je Gods grootheid en heerlijkheid eens laten zien? Zal ik je eens tonen waar je allemaal komen mag en wat allemaal voor jou beschikbaar is?’ Dat is de Heilige Geest en dat is Zijn werk, jou laten zien hoe groot en geweldig Gods liefde voor jou is. Hij is je goddelijke Gids in de genade. Helaas zijn we niet op een andere planeet, maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. In de Geest merk je dat nauwelijks. Voor Gods genade maakt het geen verschil waar je bent. Je kan er overal van genieten. Laat je de weg wijzen door Gods Geest, daar is Hij voor gegeven.

woensdag 12 maart 2014

Een oplossing vanuit geloof

Lukas 9:13
‘Maar Hij zeide tot hen: Geeft gij hun te eten. Zij zeiden: Wij hebben niet meer dan vijf broden en twee vissen, of wij zouden moeten heengaan om voor al dit volk voedsel te kopen.’

Dit verhaal is ook weer een prachtig voorbeeld van het feit dat God niet vraagt om onze oplossingen, maar om geloof. De opdracht is duidelijk: geef gij hun te eten. Het enige wat de discipelen doen, is kijken of dat binnen hun vermogen ligt. Ze denken en handelen binnen hun eigen grenzen en houden geen rekening met Gods mogelijkheden. Met Jezus staan we niet langer alleen voor onze problemen. We hoeven het niet langer zelf op te lossen. We hebben een helper met onbegrensde mogelijkheden. Hij vertelt ons wat we doen kunnen om de overwinning te behalen. Zeg nooit dat iets onmogelijk is, maar vraag aan Jezus hoe Hij wil dat we doen zullen.

dinsdag 11 maart 2014

Toegang met vertrouwen

Efeziërs 3:12
'.. in wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in Hem.'

Paulus schrijft aan de Efeziërs over het geheime plan van God dat eeuwenlang verborgen is gebleven, maar nu door Christus is geopenbaard. Het plan om aan de hele schepping, hemel en aarde, overheden en machten, de veelkleurige wijsheid van God te tonen en de onnaspeurbare rijkdom in Christus. Je hebt geen idee waar het over gaat, je kunt het niet bedenken, maar we hebben vrijmoedigheid om er met vertrouwen gebruik van te maken. Wat je ook nodig hebt, het is er. Wat je ook aan noden hebt, ze worden opgelost. Wijsheid is er in overvloed, kracht, gezondheid, vreugde, vrede, liefde, veiligheid, alles is beschikbaar in een overvloedige mate. In Gods veelkleurige wijsheid bestaan geen hiaten. Er zijn geen zwarte gaten of blinde vlekken. En we hebben toegang door geloof in Hem. Heb je iets nodig, begrijp je iets niet, vertrouw op Hem en verwacht een oplossing die je zelf niet had kunnen bedenken. Zeg gewoon: ‘Here Jezus, ik vertrouw op u.’

maandag 10 maart 2014

Het oordeel is al voltrokken

Johannes 16:11
‘En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.'

De Heilige Geest overtuigt ons ervan dat het oordeel over onze zonden voorbij is. De overste van deze wereld is de duivel door de zonde van Adam, maar Jezus heeft hem overwonnen en ontwapend. Niet door zijn wapens te stelen, maar door zijn slachtoffers te bevrijden en mee te nemen. We zijn voor de boze niet langer bevreesd, omdat we door Jezus uit de duisternis in het licht zijn gebracht. We zijn geen slaven meer van de ongerechtigheid, maar kinderen en dienaren van God. Bevrijd om vrij te zijn. En wanneer er druk of vervolging of benauwdheid in ons leven komt, dan overtuigt de Geest van God ons ervan dat het niet komt door onze zonden. Die zijn voor goed weggedaan en God gedenkt ze niet meer. Blijf in je overwinning staan, dat wil de Heilige Geest je zeggen en leren. In Hem ben ik meer dan overwinnaar.

zondag 9 maart 2014

Geen werk van mensenhanden

Kolossenzen 2:11
'In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus,'

Snijden maakt iets stuk, zo is het ook met de besnijdenis. De besnijdenis van Christus, daarmee wordt de kruisiging bedoeld. Aan het kruis werd de Adammens, de zondaar, gedood, stukgesneden, afgesneden van het leven. Jezus onderging die besnijdenis voor ons. Hij was de laatste Adam. Na Zijn opstanding uit de dood, is Hij niet langer de zondaar die moest sterven, maar de rechtvaardige die door de dood niet vast te houden was. Onvernietigbaar leven bracht Hij aan het licht. Dat deed Hij voor ons, zodat wij in Hem onze Adamnatuur hebben afgelegd en nieuw leven hebben aangedaan. Opnieuw geboren, maar nu uit Geest, uit God. Het is geen werk van mensenhanden, maar een daad van Gods liefde. In Hem zijn we vrij van de slavernij van de zonde, vrij van de angst voor de dood. We leven voor eeuwig in Christus, de rechtvaardige. Zo ziet God ons, even rechtvaardig en heilig als Jezus.

zaterdag 8 maart 2014

In het licht

1Johannes 2:10
'Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht en in hem is niets aanstotelijks;'

God heeft ons verlost uit de duisternis van de zonde. We zijn in het licht geplaatst voor eeuwig. Het licht is niet ons gedrag, maar Gods koninkrijk. Toch kunnen we ons gedragen alsof we nog in de duisternis zijn. Boosheid en ergernis, maar ook teleurstelling en verdriet, kunnen de deur openen naar een reactie uit de duisternis. Dat is ons vlees. Toen Kaïn riep: ‘Ben ik mijn broeders hoeder?’ toonde hij daarmee zijn frustratie, zijn machteloosheid om met zijn emoties om te gaan. God kent ons door en door en toch houdt Hij van ons. Hij heeft ons in het licht geplaatst en wij mogen leren te reageren vanuit het licht. We zijn geliefd en God ziet in ons niets aanstotelijks meer door het offer van Jezus. Hij leert ons lief te hebben en te leven in het licht.

vrijdag 7 maart 2014

Het ultieme offer van Gods liefde

Jesaja 53:10
‘Maar het behaagde de HERE hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des HEREN zal door zijn hand voortgang hebben.’

Hoe kan het een vader behagen om zijn zoon te offeren? Toch behaagde het de Here om Jezus te offeren als schuldoffer voor de zonden van de wereld. Het was de ultieme uiting van Gods liefde voor ons. En tevens de ultieme uiting van Jezus’ liefde voor de Vader en voor ons. Want het plan van God moest voortgang hebben. God wil dat alle mensen behouden worden. God wil nakomelingen die een lang leven hebben. Dat behaagde de vader, dat de gevolgen van Zijn offer zo geweldig zouden zijn. De opbrengst van het sterven van Jezus en van Zijn opstanding uit de dood, zal tot in eeuwigheid gezien worden. De hemel en de aarde worden vol met de heerlijkheid van God in Zijn kinderen. Zij zullen de afstraling van Zijn liefde zijn, net zoals Jezus.

donderdag 6 maart 2014

Gods volheid is ons in Christus gegeven

Kolossenzen 2:9-10
'.. want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht.'

Dat Jezus optrad met gezag en autoriteit is duidelijk, zelfs de duivel en zijn demonen moesten voor Hem wijken. Een enkel woord was genoeg. Tegen de duivel sprak Jezus zinnen, maar tegen demonen nog maar enkele woorden. Ga uit, wees stil, sta op, kom naar buiten, het zijn stuk voor stuk woorden van gezag, omdat Hij wist wie Hij was. De volheid der godheid woonde in Hem lichamelijk, en wij hebben die volheid verkregen in Hem. Wij mogen net als Jezus optreden met gezag tegen elke tegenstand en vijand. Tegen ziekte en armoede, tegen gebrek en gebondenheid. Wij mogen gebieden dat het stopt en weggaat, omdat de volheid van Jezus ons gegeven is. En we buigen voor Hem die alle macht heeft in hemel en op aarde. Hij alleen verdient alle aanbidding. Zonder Hem waren we niets.

woensdag 5 maart 2014

Geliefd, gezegend en vrij

Galaten 4:7
‘Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon; indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God.’

Slaaf of zoon, dat is het verschil tussen wet en genade. De wet maakt duidelijk dat ieder mens van nature een slaaf van de zonde is. Je komt er niet onderuit, al doe je nog zo je best. Gods genade leert dat we verlost zijn uit die slavernij en dat we nu kinderen van God zijn door Hem. Door hem zijn we verlost, door hem zijn we gaan leven en door Hem groeien we naar elkaar en Hem toe, wanneer we ons vasthouden aan de waarheid. Dus voel je je rot, dan zeg je, ik houd vast aan de waarheid dat ik Gods kind ben, geliefd, gezegend en vrij.

dinsdag 4 maart 2014

Jezus is het leven

Johannes 6:63
‘De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.’

Alles wat Jezus zei, was en is vol leven. Hij is het leven zelf, daarom is het heilzaam om naar Zijn woorden te luisteren. De Geest maakt het hart van God bekend, dat komt overeen met het leven en de woorden van Jezus. Onze inspanningen brengen ons niet dichter bij God, integendeel, ze belemmeren het kennen van Gods genade.
Als een drenkeling op de kant is gebracht, zonder het te beseffen, kan hij wild om zich heen slaan om te proberen uit het water gered te worden. Dat is een zinloze actie. Even zinloos is het om te proberen God te behagen door ons vlees, onze goede werken, onze inspanningen. Die brengen ons niet dichterbij. Het zijn de woorden van Jezus: ‘Het is volbracht’, die ons dichtbij hebben gebracht. De Geest openbaart ons de betekenis van het kruis en de opstanding van Christus. Het leven is ons geschonken uit genade, we ontvangen het uit geloof.

maandag 3 maart 2014

Jezus eerst

Lukas 9:59
‘En Hij zeide tot een ander: Volg Mij. Maar deze zeide: Sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven.’

Als Jezus je roept, is er niets belangrijker dan dat. Het woordje eerst laat zien dat degene die werd uitgenodigd om Jezus te volgen, zijn vader hoger had staan dan Jezus. Dat is heel begrijpelijk en de tekst wil zeker niet zeggen, dat je vader onbelangrijk is, maar het gaat om het woordje eerst. Het volgen van Jezus vraagt een radicale keuze. Je verlaat het gebied van je vader en gaat het gebied in van Gods koninkrijk. Daar gelden andere normen en zijn andere belangen. Het gaat niet meer om jou maar om Hem. Je volgt Hem niet omdat jij dat wilt, maar omdat Hij het wil. Hij bepaalt de weg en Hij is het doel. Het volgen van Jezus is uit Hem en door Hem en tot Hem. Niet langer ik leef, maar Christus leeft in mij.

zondag 2 maart 2014

Gode zij dank

1Corintiërs 15:57
‘Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.’

Hoe zou je het vinden, als er een wedstrijd is en de tegenstander zegt: OK, ik geef jou de overwinning. Dan is er geen sprake meer van strijd. En dat is de strekking van deze tekst. De strijd is gestreden door Jezus en wij ontvangen de overwinning. Maar de Here Jezus is toch niet onze tegenstander? Nee, maar Hij versloeg onze tegenstander, de duivel. De strijd tussen goed en kwaad is voorbij. We zijn bevrijd uit de slavernij van de zonde, we zijn vrij. Christus gaf ons de overwinning. Wat er ook gebeurt in ons leven, welke tegenstand we ook ervaren, dit moeten we weten, Jezus geeft ons de overwinning omdat de strijd al voorbij is. Gode zij dank, dat is het enige wat steeds opnieuw mag gebeuren, God danken voor Zijn genade.

zaterdag 1 maart 2014

Totale eenheid

Johannes 6:56
'Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.'

Zoals voedsel wordt opgenomen door het lichaam, het versterkt en laat groeien, zo gaat dat ook met het leven van Christus in ons. We nemen het tot ons, voeden ons met de waarheid van Gods liefde en tegenwoordigheid, eten en drinken van Jezus en worden ermee samengevoegd. En zoals ons lichaam alles afstoot en opruimt wat niet deugt, zo doet Gods Geest in ons dat ook. Het goede wordt beter en het slechte gaat eruit. Groeien en reinigen gaan gelijkop. Wij hoeven ons lichaam niet te vertellen hoe het voedsel moet worden verwerkt, dat hoeft met Gods Geest ook niet. Hoe meer we van Jezus eten en drinken, hoe meer Zijn leven zich in ons zal openbaren. Eenwording moet onderhouden worden, zoals in een huwelijk. Hoe meer liefde je toelaat, hoe meer je kunt geven. Eerst ontvangen, dan geven. Van God ontvangen, aan Hem en elkaar geven, dat is het leven.