woensdag 30 april 2014

Wees dankbaar

1Tessalonicenzen 5:18
‘..dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.’

Veel mensen vragen zich af wat Gods plan met hun leven is. Alsof God voor elk mens een plan heeft waarvan je niet mag afwijken. Als dat waar is, moet je voortdurend op je hoede zijn en je afvragen of je nog wel Gods plan volgt. Om wie draait het dan denk je, alleen om jezelf. Met wie ben je dan bezig? Alleen met jezelf. Dat is een wettisch leven. Je moet je dan voortdurend afvragen: doe ik het goed, of doe ik het fout? Wat wil God van mij? Dat is geen vrijheid, dat is gebondenheid, dat is leven uit angst in plaats van uit geloof. Gods wil voor ons leven is, dat we leven uit geloof, Hem leren kennen en dat we dankbaar zijn. Ons leven is Christus en in Hem doen we niets fout. Je bent vrij en kan kiezen wat je wilt. Niet alles is nuttig, niet alles bouwt op, maar alles is geoorloofd. Bij een verkeerde keuze, keer je gewoon terug. Je leeft niet onder veroordeling maar onder genade. In Christus is er geen aanklacht of veroordeling meer. Het enige wat overblijft is danken. Dankbaar zijn voor Gods goedheid en genade aan jou betoond.

dinsdag 29 april 2014

Volle vrijmoedigheid

Hebreeën 4:16
‘Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.’

Dat we onder Gods genade leven betekent niet dat er niets meer te bidden is. Wat deze tekst vooral wil benadrukken, is dat we volle vrijmoedigheid hebben om naar Gods genadetroon te komen. Er is niets wat dat verhinderen kan, zelfs zonde niet. Wanneer we in de problemen raken, is er juist extra genade. Dan wordt Gods genade overvloediger dan het kwaad. Dan zal Gods barmhartigheid het winnen van de aanklacht en het schuldgevoel. Jezus heeft ons bij Gods genadetroon gebracht. Het is door Zijn toegewijde leven dat we voor eeuwig in die gezegende positie zijn gebracht. Zodra we merken dat de duisternis probeert ons te overmeesteren, rennen we naar Gods troon in het licht. Daar zal blijken dat we rein, heilig en onbesmet zijn. Daar herpakken we ons en gaan vrolijk verder met ons leven in het licht. God is voor ons, wie zal tegen ons zijn?

maandag 28 april 2014

Niet onder de wet

Romeinen 6:15
‘Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!’

Jezus heeft niet alleen de vloek van de wet gedragen, maar Hij heeft ons ook bevrijd uit de slavernij van de zonde. Dat deed Hij door plaatsvervangend de dood van een zondaar te sterven, dus zijn zij allen gestorven. Je bent als zondaar gestorven om de rest van je leven voor God te leven. Door de opstanding van Jezus uit de dood ben je voor God rechtvaardig verklaard. Je bent een nieuwe schepping, opnieuw geboren, niet uit Adam maar uit God zelf. Onze nieuwe status is gelijk aan die van Christus, we zijn in Hem, bewegen in Hem, leven in Hem. De zonde heeft geen macht of gezag meer over ons. Die nieuwe werkelijkheid moet ons worden geleerd. Ons denken moet worden vernieuwd, ook op dit punt. We zijn geen zondaren meer, maar geliefde kinderen van God. En omdat we uit God geboren zijn, leren we steeds meer te wandelen in onze koninklijke waardigheid. Dat leert Gods Geest ons, Hij is nu onze leermeester in plaats van de wet.

zondag 27 april 2014

Veel meer genade

Romeinen 5:15
‘Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding; want, indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden.’

Dit is een tekst die je nog wel drie keer mag overlezen om hem goed tot je te laten doordringen. Samengevat staat er dat het werk van Jezus vele malen krachtiger was dan het werk van Adam. Door Adam kwam de dood heersen op aarde, maar door Jezus is niet alleen de dood overwonnen, maar ook het leven met God hersteld. En dat in een mate die we niet kunnen bevatten. Als je al onder de indruk was van de vernietigende kracht van de zonde, dan zou je finaal van je stoel moeten worden geblazen bij het begrijpen van Gods genade. Gods genade verheft zondeslaven tot zonen van God die leven onder Gods goedkeuring en zegen. Er is geen veroordeling en aan zonde wordt niet meer gedacht, die is voor goed weggedaan. Het enige wat we nu nog belijden is niet onze slechtheid, maar Gods goedheid. Door Zijn overvloedige genade zijn we overgebracht uit de dood in het leven.

zaterdag 26 april 2014

Je bent het

Mattheüs 5:14
‘Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.’

Jezus zegt niet dat we het licht der wereld moeten worden, of dat we het moeten proberen te zijn, nee Hij zegt ronduit: jullie zijn het. Dat is al zo’n grote geruststelling, we hoeven ons niet in te spannen om het licht der wereld te zijn. Het enige wat Jezus zegt is, wees je ervan bewust dat je het bent en dat je gezien wordt. Dat willen we graag, dat de liefde van God voor mensen gezien wordt. Je hoeft niet te acteren dat je mensen liefhebt, maar als Gods liefde je hart heeft geraakt, stroomt het uit je. Het licht kan niet verborgen blijven.

vrijdag 25 april 2014

Eeuwig leven

1Johannes 5:13
‘Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.’

Wat is nog zeker in deze snel veranderende tijd? Alleen het onveranderlijke is zeker. Gods woord verandert nooit. Hemel en aarde zullen vergaan, maar Gods woord houdt eeuwig stand. Het woord van Johannes is weinig waard, maar het woord van Jezus des te meer. ‘Het is volbracht.’ Dat betekent dat er niets aan zal worden toegevoegd of veranderd. Het staat vast, wie in Hem gelooft, heeft eeuwig leven. Twijfel er niet aan, want je eeuwige zekerheid berust niet op je gedrag, maar op je geloof in het volbrachte werk van Jezus. Hij heeft de hele wereld verzoend met God. Wie het aanneemt en gelooft, heeft eeuwig leven. Elk systeem wat op eigen gedrag is gebaseerd, kan nooit zekerheid bieden. Maar het geloof in Jezus ligt buiten jezelf. Je gelooft in wat Hij heeft gedaan. Je hebt eeuwig leven, omdat Jezus je leven is. En het is je geschonken uit genade, voor wie het gelooft.

donderdag 24 april 2014

Water wordt wijn

Johannes 2:10
‘Iedereen zet eerst de goede wijn op en als er goed gedronken is, de mindere; gij echter hebt de goede wijn tot dit ogenblik bewaard.’

Er bestaat een natuurkundige wet die leert dat alles wat bestaat uiteindelijk vervalt tot chaos. Een nieuw gebouw wordt een ruïne, een mens veroudert en sterft, metaal verroest, alles wordt minder, breekt af, vergaat. We zijn er zo aan gewend geraakt, dat we er niet meer van opkijken. Maar in Gods koninkrijk gaat alles wat dood was leven. Alles wat slecht was, wordt goed en de veranderingen zijn verbeteringen. We worden vernieuwd in ons denken, we zullen zonder vlek of rimpel of iets dergelijks voor God komen te staan. Het goede werk dat Hij begonnen is, zal Hij afmaken, alles wordt nieuw. Water wordt wijn, een groot wonder, maar voor God iets vanzelfsprekends. Voor God telt alleen het beste. Hij is de beste, geeft het beste en in een overvloedige mate. Als je het wil zien, wordt er elke dag van water wijn gemaakt.

woensdag 23 april 2014

Het werk van de Here geeft ons recht

Jeremia 51:10
‘De HERE heeft ons recht aan het licht gebracht; komt en laten wij in Sion het werk van de HERE, onze God, verhalen.’

Welk recht is er voor ons aan het licht gebracht? Het recht om Gods kinderen te zijn op grond van het volbrachte werk van Christus. Hij is gestorven voor onze zonden en opgestaan voor onze rechtvaardiging. We hebben nu het recht van het zoonschap gekregen. Dat recht kun je niet verdienen, alleen aanvaarden, het is een genadegift. De boodschap van Jezus’ opstanding en de betekenis ervan werd het eerst in Jeruzalem verkondigd en daarna aan de wereld. Wie de boodschap hoort en aanvaardt, is gered. Stel je vertrouwen op de Here Jezus en je zult behouden worden. De boodschap die we wereldwijd mogen verkondigen gaat niet over goed of fout, gaat niet over gedrag, maar over geloof. Je gelooft de boodschap of je wijst hem af. Door Jezus ben je verzoend met God, het is het werk van de Here onze God.

dinsdag 22 april 2014

Vader vergeef het hun

Mattheüs 27:43
'Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld; laat die Hem nu verlossen, indien Hij een welgevallen in Hem heeft; want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon.'

De hogepriesters, de Schriftgeleerden en de oudsten bespotten Jezus, evenals de misdadigers naast Hem aan het kruis. Niemand had door wat er werkelijk gebeurde. Niemand wist dat God daar de grootste daad van liefde demonstreerde. Zijn eigen Zoon werd als offer gebracht voor de schuld van de wereld. Natuurlijk had God Hem kunnen verlossen, maar dan waren wij verloren gegaan. Natuurlijk had Jezus van het kruis kunnen komen, maar dan waren wij nog in onze zonden en hadden we uitzicht op Gods eeuwige oordeel. Het is Gods genade dat Hij de spotters en haters heeft verdragen uit liefde. ‘Vader vergeef het hun’, sprak Jezus aan het kruis, ‘zij weten niet wat zij doen.’ En het is ons vergeven. Alle zonden zijn voor eeuwig weggedaan, omdat Jezus niet van het kruis kwam, maar bereid was te sterven en op te staan. Onze schuld is voor eeuwig verzoend en we hebben een nieuwe Geest in ons binnenste. Die laat ons zien wie Jezus werkelijk is.

maandag 21 april 2014

Wij hebben Hem zelf gehoord

Johannes 4:42
‘.. en zij zeiden tot de vrouw: Wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben Hem gehoord en weten, dat deze waarlijk de Heiland der wereld is.’

Job had slechts van horen zeggen van God gehoord en het gevolg was een religieus leven vol eigen gerechtigheid. Dat veranderde drastisch toen hij een ontmoeting kreeg met God. Datzelfde overkwam Paulus op weg naar Damascus. De ontmoeting met Jezus veranderde zijn aangeleerde inzichten en hij deed er afstand van, net als Job trouwens. Ook de mensen uit Samaria hadden van Jezus gehoord van de vrouw bij de put. Zij vertelde over Hem met enthousiasme. Het gevolg was dat het dorp uitliep om Jezus te zoeken. En toen ze Hem gevonden hadden, kwamen ze onder de indruk van Zijn liefde en genade. Ze hadden de vrouw niet meer nodig. Nu hadden ze Jezus zelf gevonden. Dat is het geheim van een gezegend leven, het kennen van Jezus. Door Hem ga je Gods hart zien en je geliefd en aanvaard weten.

zondag 20 april 2014

Jezus is onze gerechtigheid

Mattheüs 21:32
'Want Johannes heeft u de weg der gerechtigheid gewezen en gij hebt hem niet geloofd. De tollenaars en de hoeren echter hebben hem geloofd, doch hoewel gij dat zaagt, hebt gij later geen berouw gekregen en ook in hem geloofd.'

Johannes de Doper wees de mensen op Jezus met de woorden: ‘Zie het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt.’ Dat vonden de Farizeeërs niet leuk, want zij leerden de mensen dat ze hun zonden moesten belijden en hun best doen om ze na te laten. De tollenaars en de hoeren wisten dat ze alleen door genade gered konden worden en grepen die kans. De Farizeeërs vonden zichzelf geen zondaars, ze waren het voorbeeld van een zuiver leven. Paulus schrijft later dat hij volgens de wet onberispelijk was. Hoe blind kun je zijn! Ieder mens staat schuldig tegenover God, niemand is rechtvaardig, zelfs niet een. Of je nu tollenaar, hoer, of Farizeeër bent, je kan alleen in Gods gunst komen door het aanvaarden van het Lam van God. Door genade ben je behouden, door geloof, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. De weg der gerechtigheid is het geloof in Jezus Christus.

zaterdag 19 april 2014

Gij hebt genade gevonden bij God

Lukas 1:30
‘En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God.’

Maria kreeg de onverdiende gunst om de moeder van Jezus te worden. Niet omdat zij beter was dan de rest, niet omdat zij zonder zonde was, maar omdat God haar die gunst verleende. En Maria was willig en bereid om dat te aanvaarden. Ondanks de schande en de roddel die het zou geven, wilde zij beschikbaar zijn voor Gods plan. Maria is daarmee de meest bekende en de meest vereerde vrouw ter wereld geworden. Ik houd van Maria. In al haar eenvoud was ze bereid omdat ze God vertrouwde. Geen angst Maria, want er is niets om bang voor te zijn. God zal je behoeden. Het was niet makkelijk en Maria heeft veel geleden onder haar moederschap van Jezus. Ze was erbij toen Hij werd gekruisigd, maar ook toen Hij was opgestaan. Door Maria is God mens geworden op aarde. En door de mens Jezus hebben wij nu allemaal genade gevonden bij God.

vrijdag 18 april 2014

Je bent vrijgemaakt

Markus 9:25
'En toen Jezus zag, dat de schare samenstroomde, bestrafte Hij de onreine geest en zeide tot hem: Gij, stomme en dove geest, Ik beveel u: ga van hem uit en kom niet meer in hem.'

Is het niet vreemd om tegen een stomme en dove geest bevelen te geven? Nee, deze demon was niet stom en niet doof, maar hij maakte de jongen stom en doof. Alle demonen zijn onrein en trekken mensen mee in onreinheid en mensonwaardigheid. Jezus veroordeelt deze jongen niet, maar Hij bestraft de demon. Jezus is gekomen om te bevrijden, te redden en te verlossen. God veroordeelt niemand die in de problemen is geraakt, maar Hij spreekt door Zijn gezag mensen vrij. Aan het kruis heeft Jezus de hele mensheid vrijgekocht uit de macht van zonde en dood. Wie dat gelooft en aanvaardt is vrij. Deze jongeman bleef als dood achter, maar Jezus nam Hem bij de hand en richtte hem op. Dat is wat God met ons doet. Hij neemt ons bij de hand en richt ons op. Hij veroordeelt niet, maar ontfermt zich. We zijn door Jezus bevrijd, maar we zijn aan het leren om in de vrijheid te wandelen. Zeg: ‘Ik ben vrij’, wanneer de boze je probeert te manipuleren. Je bent door Jezus vrijgemaakt om vrij te zijn.

donderdag 17 april 2014

God heeft onder ons gewoond

Kolossenzen 1:19
'Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken,'

Woning maken betekent dat God de Vader in de mens Jezus onder ons is komen wonen. Jezus was aan de buitenkant een mens als alle andere, maar binnen in Hem woonde God in alle volheid. Zoals de tabernakel met het volk Israël meereisde uit Egypte en de weg wees naar het Beloofde Land, zo reisde Jezus mee om Zijn volk de weg te wijzen uit de slavernij aan de zonde. De mens Jezus moest eerst door God worden gemaakt om er in te kunnen wonen. Maria ontving in haar schoot Gods nieuwe mens, niet voortgekomen uit de wil van een man, maar uit de wil van God. God maakte woning in Jezus en het volgende vers in de Bijbel zegt, dat Hij door Hem alles met zich verzoend heeft. Alles in de hemel en alles op de aarde door het offer van het bloed van Jezus. En het heeft God behaagd, Hij deed het graag voor ons.

woensdag 16 april 2014

God welbehagen

Mattheüs 3:17
‘En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.’

Toen de geboorte van Jezus werd aangekondigd, spraken de engelen over vrede op aarde en in mensen (meervoud) een welbehagen. Hier klinkt een stem uit de hemel dat God alleen in Jezus een welbehagen heeft. Het grote wonder van Gods genade is, dat Hij het welbehagen van Jezus aan ons heeft geschonken. Omdat Jezus alle schuld heeft verzoend (ook de toekomstige), heeft God weer een welbehagen in ons. Niets staat meer in de weg om Gods welbehagen te bezitten. Wat de engelen spraken, is vervuld. Jezus is gekomen om ons vrede met God te geven en het welbehagen van de Vader. Zoals God de Vader geniet van Zijn zoon Jezus, zo geniet Hij nu van al Zijn kinderen.

dinsdag 15 april 2014

Tijdelijk afscheid

Johannes 16:16
‘Nog een korte tijd en gij ziet Mij niet meer, en nogmaals een korte tijd en gij zult Mij zien.’

Heb je wel eens afscheid moeten nemen van een dierbaar persoon, omdat hij of zij ver van je vandaan ging? Dat voelt niet fijn. We gaan elkaar missen. Zelfs in onze moderne tijd met snelle communicatie, waarbij je elkaar kunt zien tijdens het spreken, is beperkt. Je kunt elkaar niet aanraken, ruiken, omarmen, samen eten. Jezus ging terug naar de hemel. Hij sprak over een korte tijd en dan zou Hij weer te zien zijn. Al tweeduizend jaar wachten we op Zijn terugkeer op aarde. Is dat een korte tijd? Op de eeuwigheid wel, maar voor ons niet. Ik geloof dat Jezus hier op de Geest wees, die Hij zou zenden van de Vader. Gods Geest laat ons Jezus zien, deelt Zijn gedachten met ons, maakt Zijn woorden bekend. Wij ‘zien’ Jezus, verheerlijkt in de hemel. Dat is een groot voorrecht, maar we blijven uitzien naar Zijn komst, want dan zullen we voor eeuwig bij Hem zijn.

maandag 14 april 2014

We jubelen en juichen

Psalm 89:15
‘Welzalig het volk dat de jubelroep kent, zij wandelen, HERE, in het licht van uw aanschijn;’

Je kunt over heel veel jubelen en mensen doen dat ook. Soms jubel je al van tevoren, omdat je weet dat er iets moois gaat gebeuren. Een van de mooiste jubelroepen is die van de overwinning. Luister maar eens naar een sportwedstrijd. Je kunt aan de jubelroep horen wanneer er wordt gescoord of is gewonnen. Maar de belangrijkste en beste jubelroep is die van Gods genade. Ons is genade verleend! Ja, dat is geen eer voor jezelf, maar des te meer voor de Heer. Wij mogen leven in het licht van Zijn aangezicht. Meer dan overwinnaars zijn we geworden door Hem. Hij gaf Zijn leven voor ons. Hij schonk ons de overwinning en het eeuwige leven. We kunnen de overwinning niet meer verliezen, de strijd is voorbij. Jubel je nog?

zondag 13 april 2014

Gods werk in ons

Markus 7:15
'Niets, dat van buiten de mens in hem komt, kan hem onrein maken, maar hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat is het, wat hem onrein maakt.'

Jezus en Zijn discipelen kregen veel verwijten over hun gedrag. De buitenkant zag er soms niet goed uit, vooral niet op de sabbat, want dan waren nog veel meer dingen verboden dan op de andere dagen. De Farizeeërs en Schriftgeleerden letten daarop, ze leerden het volk hoe ze zich moesten gedragen. Ze dachten dat God daar blij mee was, maar daarin zaten ze fout. Jezus kwam juist laten zien, dat God let op de binnenkant. Het hart van de mens is de boosdoener. Geen mens kan een hart veranderen, maar God kan dat wel. Hij zegt: ‘Ik geef je een nieuwe Geest in je binnenste en je zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken.’ Dat is het nieuwe verbond in het bloed van Christus. God heeft door de Heilige Geest Zijn liefde in ons hart uitgestort. Van daaruit begint de verandering. God werkt dat zelf in ons uit, omdat Hij weet, dat niemand anders dat kan. Wij hoeven alleen te geloven, dat Hij het werk is begonnen en het ook zal voleindigen tot het einde toe. Dan zullen we voor Hem staan, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. En wie denk je dat de eer daarvoor krijgt? Het Lam dat geslacht is en niemand anders. We leven uit Zijn genade.

zaterdag 12 april 2014

Geen zorgen

1Petrus 1:13
‘Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus.’

Gedachten kunnen blijven malen, ze kunnen je bezig houden, ze kunnen je veroordelen en afmatten. Zorgen zijn ook gedachten, ze komen voort uit je verstand. Wie zich zorgen maakt, denkt verkeerd. Het is nooit de Geest van God of de genade van God die je in de zorgen stort. Daarom zegt Paulus, dat je je verstand moet binden. Doe een riem om je verstand, bindt je verstand vast, zodat die jou niet langer kan verontrusten. En vervolgens ga je je richten op Gods genade. Misschien zeg je: dan moet je ook je verstand gebruiken, maar dat is niet zo. De genade wordt je geopenbaard door Gods Geest. Vestig je hoop volkomen op de genade, richt je hart volkomen op Jezus en kom tot rust. Genade is onverdiende gunst, maar ook in een mate die wij niet kunnen bedenken. Wees gerust.

vrijdag 11 april 2014

Gods kinderen

Mattheüs 19:13-14
'Toen werden kinderen tot Hem gebracht, opdat Hij hun de handen zou opleggen en bidden; doch de discipelen bestraften hen. Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.'

God is een Vader die kinderen wil. Jezus was Zijn eniggeboren Zoon. Inmiddels zijn er door Hem miljoenen zonen en dochters geboren uit God. Het koninkrijk van God is bedoeld voor zonen en dochters van God. Dat wil niet zeggen dat we klein moeten blijven, dat was Jezus ook niet, maar wel dat we God als Vader moeten leren kennen en gaan leven met Hem als Vader. In het verhaal van de verloren zoon laat Jezus zien wie God als Vader is. Hij vergeeft alle zonden, gedenkt ze niet meer, en wil dat Zijn kinderen genieten van al het Zijne. Zoals kinderen op aarde het vanzelfsprekend vinden dat hun vader hen beschermt en verzorgt, koestert en bewondert, zo is het ook met Gods kinderen. Een aardse vader schiet nog wel eens tekort als het gaat om het geven van liefde en aandacht, maar bij God als Vader krijg je dat alles meer dan overvloedig.

donderdag 10 april 2014

Verheerlijkt in Jezus

2Thessalonicenzen 1:12
'.. opdat de naam van onze Here Jezus in u verheerlijkt worde, en gij in Hem, naar de genade van onze God en van de Here Jezus Christus.'

Paulus wijst naar de wederkomst van de Here Jezus om de gelovigen van Thessalonica te bemoedigen. Wanneer Hij komt, zal Hij hun vijanden vergelden wat ze hen hebben aangedaan. ‘In de wereld lijd je verdrukking’, heeft Jezus gezegd, ‘vanwege Mijn naam.’ Jacobus zegt: ‘Het is genade, wanneer gij lijden moet om Christus.’ Het getuigenis van Jezus wordt door de wereld nog steeds niet aanvaard. Er is genade voor iedereen, maar genade betekent je eigen bankroet. Genade houdt in, dat je toegeeft niet aan Gods gerechtigheid te kunnen voldoen. Genade is ook buigen voor God en erkennen dat Zijn waarheid waar is. De wereld zal dit nooit doen. In de wereld gaat het om macht en eigen gerechtigheid, aanzien en geweld. Maar bij God gaat het om ontferming en vergeving, liefde en trouw. Die twee partijen botsen, zijn onverenigbaar. Maar als Jezus terugkomt, wordt alles voor iedereen duidelijk. Dan zal Hij zich verheerlijken in ons, en wij zijn verheerlijkt in Hem. Als de wereld ons vervolgt, is het ons geloof in Jezus dat de wereld overwint. In alles zijn we meer dan overwinnaar door Hem.

woensdag 9 april 2014

Verborgen schoonheid

Psalm 85:11
'Trouw spruit voort uit de aarde, en gerechtigheid ziet neder van de hemel.'

Dit is zo’n mooi zinnetje, vol verborgen schoonheid. Trouw spruit voort uit de aarde. Dat is een profetische beschrijving van de Here Jezus, die als een loot uit dorre aarde is opgeschoten. Toen Jezus werd geboren, bewees God Zijn trouw aan Abraham en aan Adam. De beloofde zoon, die de aarde zou zegenen, die de kop van de slang zou vermorzelen, was geboren. En terwijl Jezus op aarde Zijn weg vond, keek gerechtigheid neer van de hemel. Gods gerechtigheid vond voldoening in het werk van Jezus. Vader en Zoon, die samen het verlossingswerk ter hand nemen. En de Heilige Geest die het ons openbaart. De Bijbel staat vol met zulke prachtige zinnetjes. Je vindt ze in de Psalmen, de Spreuken, de profeten. Alles getuigt van Gods liefde en trouw.

dinsdag 8 april 2014

De Geest openbaart Gods hart

1Corintiërs 2:11
'Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods.'

We zien Jezus in de verhalen van de evangelisten. Hij openbaart dat God liefde is en vol verlangen om zondaars te redden. Hij wil zelf daarin tot het uiterste gaan, zelfs tot in de dood, om die liefde te tonen. Jezus is de afdruk van Gods wezen. Hij openbaart de Vader. Maar het is Gods Geest die de verbinding maakt met de Vader. Gods Geest openbaart Gods hart en Zijn gedachten. Door Jezus zijn we verlost van de vloek en van de heerschappij van de zonde, maar door de Geest gaan we leven en worden we geleid in de waarheid van Gods hart. Alles draait om Jezus, Hij krijgt alle eer, ook de Geest wil Hem verheerlijken. Maar Jezus richt ons oog op de Vader en de Geest neemt ons op in de gemeenschap met God en de Gemeente. Alle drie zijn ze onmisbaar en werken ze volmaakt samen om ons in te leiden en vertrouwd te maken met Gods hart en gedachten. We zijn een geworden met Hem die ons liefheeft. We zijn rijk in Hem en ontvangen van Hem alle dingen, maar het belangrijkste is Zijn liefde. Die is ons deel voor eeuwig.

maandag 7 april 2014

Voor u bestemde genade

1Petrus 1:10
‘Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben,’

De profeten hebben geprofeteerd over Gods genade voor ons. Toen Jezus wandelde met de Emmaüsgangers, opende Hij hun verstand om ze te laten zien, dat alle profeten over Hem hadden geprofeteerd. Hij liet ze zien dat Mozes, de Psalmen en alle profeten hadden geschreven over Hem. De Schriften openbaren Jezus en Jezus openbaart Gods genade. Hij laat Gods hart zien. Veel profeten hebben zelf niet begrepen waarover ze profeteerden, maar wij hebben Gods Geest ontvangen om de waarheid te kennen. Gods Geest verheerlijkt Jezus. Hij laat ons Gods goedheid en glorie zien. Hij opent onze ogen en ons hart, zodat we kunnen zien en begrijpen wat God ons uit genade geschonken heeft. De Bijbel is geen boek met geboden en verboden, maar een boek vol openbaring over Jezus en over Gods liefde voor mensen. Elk verhaal en elke profeet laat Hem zien. Jezus is de Geest van elke profetie. Hoe meer je Hem ziet, hoe meer je onder de indruk komt van Gods genade voor jou.

zondag 6 april 2014

Je bent geliefd

Hooglied 2:10
‘Mijn geliefde gaat tot mij spreken: Sta toch op, mijn liefste, mijn schone, en kom.’

Het lijkt een onmogelijke liefde tussen een Koning en een slavinnetje. Eigenlijk kan het niet, maar de Koning blijft zeggen dat zijn bruid mooi is. Ze mag opstaan en meegaan de koninklijke vertrekken in. Hij wil haar bij zich hebben en van haar genieten. Maar zij moet ook leren van Hem te genieten, zonder zich daarvoor te min te voelen. Ze is niet gewend aan de koninklijke waardigheid, maar die bezit ze nu. Een prachtig beeld van de Gemeente van Christus. Weggeroepen uit de slavernij van de zonde, rein, schoon, geliefd, mag zij opstaan en meegaan. ‘Kom toch mee’, roept Jezus ons toe. ‘Je bent liefelijk en schoon. Je bent van Mij voor eeuwig. Ik heb zoveel moois wat Ik met je wil delen. Voel je niet minderwaardig, maar geniet. Sta toch op, mijn liefste, mijn schone, en kom.’

zaterdag 5 april 2014

In alle opzichten rijk

2Corintiërs 8:9
‘Gij kent immers de genade van onze Here Jezus Christus, dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden.’

Hoofdstuk 8 en 9 van de brief aan de Corintiërs gaat over geld en over geven. Paulus legt uit dat je geeft uit geloof en niet uit verplichting. Wanneer het gaat om het geven van tienden, kom je aan de portemonnee van mensen en dat moet je niet doen. God wil dat we geven uit vrijheid, omdat we uit genade rijk zijn geworden. God leert ons dat Hij onze rijkdom is in alle opzichten. Wie Jezus kent als Gods voorziening, hoeft zich over niets meer zorgen te maken. Zou Hij die Zijn Zoon heeft geschonken, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? God is niet arm of behoeftig, Hij heeft niets van ons nodig. Maar als wij ook ons geld kunnen loslaten en het zien als een middel om anderen te zegenen, uit genade, zoals God ons zegent, dan zijn we rijk. God rekent niet in procenten, maar Hij ziet ons hart aan. Hij heeft ons lief, zelfs als we nog vastzitten aan ons geld, en karig of helemaal niet geven. Maar Hij wordt blij van blijmoedige gevers, die geven uit geloof en liefde, uit bewogenheid en barmhartigheid.

vrijdag 4 april 2014

De rijkdom van Zijn genade

Efeziërs 1:7
'En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, ..'

In Hem hebben we, bezitten we voor eeuwig. De vergeving van al onze zonden is een feit. We hoeven er niet langer naar te zoeken en ze te belijden. God heeft ze voor eeuwig vergeven en weggedaan, Hij gedenkt ze niet meer. We zijn verlost uit de slavernij van de zonde door Zijn bloed. Hij heeft het gedaan, Hij is de Bevrijder en Verlosser, opdat we waarlijk vrij zouden zijn. Het werk van Jezus is zo groot, dat we ons niet kunnen voorstellen dat het werkelijkheid is. We hebben moeite met Gods genade. We voelen ons vaak vrij naar de mate van ons zondebesef, maar de werkelijkheid is, dat we vrij zijn naar de rijkdom van Zijn genade. Ruil je zondebesef in voor genadebesef. Ga niet je zonden belijden, maar ga Zijn naam belijden. Ga leven uit die rijkdom van genade die God je uit liefde geschonken heeft.

donderdag 3 april 2014

Jezus volgen

Lukas 9:61
‘En weer een ander zeide: Ik zal U volgen, Here, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten.’

Jezus volgen betekent dat je Hem op de eerste plaats stelt. Hij bepaalt de koers en Hij stelt de prioriteiten. De argumenten van degene die zegt: ‘Ik zal U volgen’, zijn niet verkeerd, maar ze staan het volgen in de weg. Ze nemen de eerste plaats in, ze vragen voorrang. Het vertelt iets over het hart van de spreker. Zijn mond zegt: ‘Ik zal u volgen’, maar zijn hart zegt: ‘Eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten.’ Paulus leert aan de Romeinen, dat je met je hart gelooft en met je mond belijdt. Die twee moeten overeenstemmen. God is geïnteresseerd in je hart. Wanneer je hart op Hem is gericht, zal je mond daarover getuigen. God vraagt van ons niets anders dan Hem te vertrouwen. Wanneer je Hem volgt, ben je in rust.

woensdag 2 april 2014

Wees niet bang

Johannes 11:48
'Als wij Hem zo laten geworden, zullen allen in Hem geloven en de Romeinen zullen komen en ons zowel onze plaats als ons volk ontnemen.'

Jezus heeft Lazarus opgewekt uit de dood en dit is de reactie van de Farizeeërs. Ze zijn bang hun positie en hun gezag te verliezen. Ze zoeken alleen zichzelf en zijn niet blij zoals de anderen. Het is het verzet van de traditie tegen Gods handelen. Wanneer Jezus ons vraagt Hem te volgen, moeten we bereid zijn onze traditionele standpunten los te laten, omdat ze wellicht achterhaald zijn of niet deugen. De Farizeeërs reageren uit angst. Wat zullen de Romeinen doen met ons, onze plaats, ons volk? Jezus volgen betekent niet langer angstig en bezorgd zijn, want Hij leidt ons. Hij weet de weg en zal ons beschermen. Wat zou een mens ons doen? Durf je het aan met Jezus als Leidsman, of houd je liever zelf de touwtjes in handen? Laat je niet leiden door angst, maar door Gods liefde. Hij kent je en weet wat je nodig hebt. Hij zorgt voor je onder alle omstandigheden.

dinsdag 1 april 2014

Eerst voor de joden

Handelingen 13:46
‘Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was nodig, dat eerst tot u het woord Gods werd gesproken, doch nu gij het verstoot en u het eeuwige leven niet waardig keurt, zie, nu wenden wij ons tot de heidenen.’

Paulus en Barnabas zijn op zendingsreis. Ze wenden zich altijd eerst tot de joden, voor hen is het evangelie allereerst bedoeld. Maar de joden wilden het nieuws van Gods genade niet aanvaarden. Paulus gebruikt woorden als ‘verstoten’ en ‘niet waardig keuren’, daaruit spreekt de hoogmoed van de mensen. Paulus weet dat het geen zin heeft daarover te strijden en wendt zich tot de heidenen. God heeft Zijn volk Israël niet verstoten, maar het heil in Christus is voor ieder die gelooft, eerst voor de jood en dan de Griek. God wil dat ieder mens behouden wordt, maar dat kan niet uit werken, alleen uit genade, uit geloof. Het evangelie is een simpele boodschap over Gods liefde voor alle mensen. Alle zonden zijn vergeven, alle schuld is weggedaan door het ene offer van Christus. Maar je moet het aanvaarden uit geloof. Alleen op die manier wordt het je geschonken uit genade.