donderdag 31 juli 2014

Een kratje sinaasappels

Romeinen 5:8
‘God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.’

Liefde bewijs je niet door woorden, maar door daden. Mijn broer zette ooit uit liefde voor mijn moeder een krat sinaasappels in de schuur. Hij wachtte op haar reactie, maar die kwam niet, omdat zij het kratje nooit gevonden heeft. Als je iets doet uit liefde, moet je ook zorgen dat het gezien wordt, dat het wordt opgemerkt. De kruisiging van Jezus is niet onopgemerkt gebleven. De wereld spreekt er duizenden jaren later nog over. Het treurige is, dat velen wel weten dat Jezus gekruisigd is, maar Gods liefde er niet in zien. God bewees Zijn liefde voor de wereld door voor haar te sterven. God die in mensengedaante op aarde verschijnt om Zijn liefde te verklaren, om gebondenen te bevrijden, om zieken te genezen, om te verlossen en te zegenen, Hij wordt door velen niet gezien, niet herkend. Mensen snakken naar liefde en omarming, maar zijn blind voor Gods liefde. Wat kunnen we anders doen dan wijzen naar Gods liefde en tegelijk die liefde praktisch maken. Hoe? Misschien door een kratje sinaasappels, want als Gods liefde je heeft geraakt, kom je vanzelf op liefdevolle ideeën.

woensdag 30 juli 2014

Vol vertrouwen op de Heer

Psalm 112:7
‘Voor een kwaad gerucht zal hij niet vrezen, zijn hart is gerust, vol vertrouwen op de HERE;’

Als angst de overhand krijgt, begint de focus op God te vervagen. Je vergeet Zijn beloftes, rust niet langer in Zijn trouw. De vrede stroomt weg uit je gedachten en onrust komt ervoor in de plaats. Angst berust vooral op leugens, op een verkeerde verwachting, omdat je de toekomst niet ziet vanuit Gods perspectief. Je denkt alleen aan het ergste en je wordt onzeker. Vrede en rust zijn kenmerken van Gods tegenwoordigheid in je gedachten. Wanneer angst de kop opsteekt, is het beste wat je kan doen, de dingen bedenken die van boven zijn, waar Christus is. Toen Jezus angstig werd, vlak voor de kruisiging, kwam er een engel uit de hemel om Hem te wijzen op de opstanding uit de dood en op de vreugde daarna. Angst is de vrucht van een verkeerde gedachte die door de tegenstander op je wordt afgevuurd. Er zijn zoveel angsten, maar uit die alle redt God je, wanneer je opnieuw gaat schuilen in Zijn tegenwoordigheid. Hij zal voor je zorgen, Hij neemt al je angsten weg. Je hart wordt weer rustig en je vertrouwen is hersteld. De rechtvaardige komt nooit ten val.

dinsdag 29 juli 2014

Vraag niet waarom, geloof alleen

Numeri 21:5
‘En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: Waarom hebt gij ons uit Egypte gevoerd? om te sterven in de woestijn? Want er is geen brood en geen water en van deze flauwe spijs walgen wij.’

Het volk Israël is op weg naar een land van melk en honing, maar de weg voert door de woestijn. In de woestijn herhaalt God elke dag het wonder om dat grote volk te voeden en gezond te houden. Eten en drinken is er op een bovennatuurlijke manier. Water uit de rots, manna, het zijn de verborgen bewijzen van Gods liefde voor Zijn volk. Verborgen, omdat het niet gezien wordt. In plaats van Gods grootheid en trouw te zien, klaagt het volk over de flauwe spijs. Het doel is allang uit het oog verloren. Waarom hebt gij ons uit Egypte gevoerd? Een volk dat zijn verlossing is vergeten uit de slavernij, een volk dat geen doel meer heeft en alleen maar ziet wat voor ogen is, zo’n volk begint te klagen en te morren. Hoe kijk je, wat zie je, wat is je beloofd? Zie je Gods gunstbewijzen die elke dag nieuw zijn, of zie je weer een ellendige dag en beklaag je jezelf? Israël miste haar doel, het beloofde land, wegens ongeloof en gebrek aan visie. Ze kwamen om in de woestijn. God was met hen, maar ze zagen het niet. Ik geloof dat het belangrijkste gebed moet zijn, dat onze ogen open blijven en verder opengaan voor de genade en trouw van onze liefdevolle Vader.

maandag 28 juli 2014

Waarom vervolg je Mij?

Handelingen 9:4
‘.. en ter aarde gevallen, hoorde hij een stem tot zich zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?’

Waarom vervolg je Mij? Deze vraag voor Paulus was bedoeld om hem eens over zichzelf te laten nadenken. Waarom doe je dit eigenlijk? Zoek je jezelf? Zoek je bevestiging? Zoek je eer van mensen? Je kunt beter Jezus zoeken en leven. Op de plaats waar deze vraag werd gesteld, kwam Paulus op het keerpunt van zijn leven. Hij zou daarna een totaal ander mens worden. Soms is het goed om even stil te worden gezet bij de vraag: waarom doe je dit? Jezus wist precies waarom Hij de dingen deed, Hij zocht de eer van Zijn Vader. Hij wilde niets liever, dan dat de aarde Gods karakter leerde kennen. Hij is niet een God die mensen vervolgt, omdat ze het verkeerde geloven en doen. Hij is een Vader, die Zijn kinderen zoekt en bevrijdt. Paulus werd bevrijd op weg naar Damascus. In plaats van een hater werd hij een liefhebber. In plaats van een vervolger een zoeker en helper. Je leven verandert door de ontmoeting met Jezus. Je ontmoet dan Gods vergeving en liefde. Hij veroordeelt niet, maar omarmt. Hij brengt je uit gebondenheid naar vrijheid, uit angst naar vrede, uit onrust naar rust.

zondag 27 juli 2014

Mijn hart vreest niet

Psalm 27:3
‘Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen.’

Je hebt van die momenten, dan kun je de hele wereld aan. David lijkt hier zo’n moment te hebben. Hij denkt na over de kracht en de majesteit van God en komt tot de conclusie dat hij nergens voor hoeft te vrezen, zelfs niet voor een heel leger van vijanden. Wat verder in de psalm vraagt hij zich af, of God hem misschien verlaten heeft. Onze emoties kunnen heen en weer geslingerd worden tussen hoop en vrees. In deze psalm lezen we de vertwijfeling, maar ook het geloof die de Here Jezus moet hebben ervaren bij de kruisiging. Hij was er zeker van dat Hij op God kon vertrouwen en toch riep Hij uit: ‘Waarom hebt u mij verlaten?’ David en Jezus hebben hun werk op aarde volbracht. Er is een nieuwe werkelijkheid gekomen, een nieuw verbond met God. Nooit zal Hij ons begeven of verlaten. Nooit hoeven we bezorgd te zijn, of in angst te zitten. Vanuit de vergeving en de liefde die Jezus ons heeft geopenbaard, kunnen we met vertrouwen zeggen: ‘Wat zou een mens mij doen? God is immers met mij, alle dagen van mijn leven.’

zaterdag 26 juli 2014

Niets kan je scheiden van Gods liefde

Jesaja 59:2
‘.. maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.’

Deze tekst kan je bang maken als je het onderscheid niet kent tussen het oude en het nieuwe verbond. Het oude verbond eist van de mens, het nieuwe verbond schenkt aan de mens. De wet eist vergelding voor elke zonde, de genade schenkt vergeving voor elke zonde. Het oude verbond was onvolmaakt, omdat het geen oplossing bood voor de zondaar. De offers moesten steeds worden herhaald, het hield nooit op. Toen Jezus het nieuwe verbond sloot, was een offer genoeg. Zijn dood aan het kruis nam alle zonden en alle schuld van de wereld weg. Het probleem van de zondaar was opgelost, omdat de zondaar met Christus stierf aan het kruis. Onder het nieuwe verbond zijn we nieuwe scheppingen, vrij om God te dienen. Wanneer we een zonde doen – en dat doen we voortdurend – brengt dat geen scheiding tussen u en God. Onze ongerechtigheden daar denkt God niet meer aan. God de Vader ziet het volmaakte offer wat Jezus bracht en dat is genoeg. In Hem hebben we altijd toegang tot de Vader. Leef niet langer met de gedachte dat elke zonde afstand schept, leef uit genade. Niets kan je scheiden van Gods liefde.

vrijdag 25 juli 2014

Gods liefde bouwt jouw geloof op

Markus 4:40
‘En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij zo bevreesd? Hoe hebt gij geen geloof?’

Zonder de zekerheid dat Jezus je helpen zal, kun je alleen maar bevreesd worden in gevaar. Jezus heeft geprobeerd bij zijn discipelen geloof op te bouwen. Hij wist dat ze voor hete vuren zouden komen te staan. Hij moest hun denken veranderen ten opzichte van situaties. Hij doet dat ook bij ons. Niet langer zijn je eigen gedachten en je eigen mogelijkheden de grens, maar nu zijn Gods mogelijkheden je uitgangspunt. En ook al weet je niet precies wat Hij zal doen, je weet wel wat Hij heeft beloofd. Hij zal met je zijn en uitkomst bieden, zodat je ertegen bestand bent. Geloof richt zich op Jezus, op wat Hij gedaan heeft, op wat Hij beloofd heeft, op wie Hij is. Geloof denkt buiten de kaders van het zichtbare, buiten wat mensen mogelijk noemen. Geloof helpt je door iedere situatie, maar dan moet dat geloof wel zijn aangebracht. Het is de vrucht van Gods Woord. Wie zich voedt met Gods waarheid, zal als vrucht geloof ontwikkelen. Geloof gaat altijd over Jezus, over de Vader, over de opstandingskracht, over wie Hij is. Geloof is gebaseerd op de liefde van God voor jou. Die liefde moet je overtuigen dat vrees niet langer nodig is.

donderdag 24 juli 2014

De inzet van je leven

Johannes 13:37
‘Petrus zeide tot Hem: Here, waarom kan ik U thans niet volgen? Ik zal mijn leven voor U inzetten!’

Jezus moest een weg gaan en niemand kon Hem daarin volgen, ook Petrus niet. Ik zal mijn leven voor U inzetten, klinkt wel stoer, maar is niet waar te maken. De waarheid is precies andersom. Niet wij zetten ons leven in voor God, maar Hij heeft Zijn leven ingezet als prijs voor onze verzoening. De mens met al zijn goede bedoelingen is niet in staat God te behagen. Wij zijn niet volmaakt in onszelf en niet in staat te herstellen wat door de zonde is vernietigd. Jezus is gekomen met Gods eigen oplossing, Gods eigen offer en Gods eigen gerechtigheid. Jezus ging naar het kruis om Zijn leven af te leggen en het weer te nemen. Door Zijn opstanding zijn wij gerechtvaardigd, door Zijn dood verlost uit de macht van de zonde. ‘Ik zal mijn leven voor u inzetten’, zijn de woorden van de Goede Herder. Omdat Hij zijn leven inzet, kunnen wij Hem volgen. Petrus moest wachten tot na de opstanding van Jezus, tot na de vervulling met de Heilige Geest. Daarna was hij door God zelf bekwaam gemaakt om Jezus te volgen en te dienen. Niet door eigen inzet, maar door de bewogenheid van Gods liefde.

woensdag 23 juli 2014

De zonde tegen de Heilige Geest

Mattheüs 12:31
‘Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de Geest zal de mensen niet vergeven worden.’

Het werk van de Heilige Geest is om Gods hart te openbaren. Toen Jezus op aarde was, deed Hij dat en nu is dat het werk van de Geest. Jezus zei: ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’, en de Geest wil alleen maar dat we Jezus gaan zien in al Zijn glorie. Het getuigenis van de Geest is Jezus. Wie dat getuigenis niet aanneemt, kan geen vergeving ontvangen, want er is geen andere weg tot de Vader dan door Jezus. Jezus heeft de wereld met God verzoend, door de zonde van de wereld weg te nemen. Hij is het Lam van God dat geslacht is. Er is geen andere weg dan via het bloed van Jezus. Wie dat lastert en afwijst, wijst zijn eigen redding af. En hoewel God wil, dat alle mensen behouden worden, bepalen we zelf of we het getuigenis van de Geest over Jezus willen aannemen. Wie de Zoon heeft, heeft het leven, wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Er is geen vergeving mogelijk voor hen die Gods genade afwijzen. Dat is de lastering tegen de Heilige Geest. Niet een of andere daad van ons, maar het afwijzen van Gods genade. Zondigen tegen de Geest doet iedereen die zich nog niet heeft bekeerd. Maar op het moment dat je Jezus als je Redder aanvaardt, is ook deze zonde je vergeven.

dinsdag 22 juli 2014

Jezus is Gods vreugde

1Kronieken 16:27
‘Majesteit en luister zijn voor zijn aangezicht, sterkte en vreugde in de plaats waar Hij woont.’

David gaf, nadat hij de ark in Jeruzalem had gebracht, opdracht aan de zangers en muzikanten om God dagelijks te loven met een lied dat hij gemaakt had. Asaf en zijn zonen kregen daarvoor de verantwoordelijkheid. Het was een loflied over Gods goedheid en glorie, over zijn roemruchte daden, zijn beloftes en zijn wonderen. Een van de regels uit dit lied vormt de tekst van vandaag. Majesteit en luister zijn voor zijn aangezicht, sterkte en vreugde in de plaats waar Hij woont. Ik zie daarin een prachtige beschrijving van Jezus, zittend aan de rechterhand van de Vader. Zijn werk is volbracht en daar geniet de hemel van. Alle macht en heerlijkheid is Hem gegeven, Hij heeft de hoogste naam, is met het hoogste gezag bekleed. Er is vreugde rondom Gods troon, vreugde over elke geredde ziel, vreugde om Gods plan dat wordt volvoerd. Alles keert ten goede voor degenen die God liefhebben. David was vertrouwd in Gods huis, hij wilde er tot in eeuwigheid verblijven. Maar als koning wilde hij dat zijn volk die plaats ook kende, te beginnen bij de priesters. Dagelijks zingen over Gods goedheid en glorie verheft het hart. Het tilt je op boven je gedachten en je mag al genieten van de hemelse werkelijkheid.

maandag 21 juli 2014

Jezus, onze hogepriester

Hebreeën 9:25
‘.. ook niet om Zichzelf dikwijls te offeren, gelijk de hogepriester jaarlijks met ander bloed dan het zijne in het heiligdom gaat, ..’

De hogepriester uit het oude testament bracht elk jaar op grote verzoendag een offer voor de zonden van het volk, in onwetendheid bedreven. Maar het was niet zijn eigen bloed dat hij bracht en het offer dat hij bracht moest jaarlijks worden herhaald. De zonden werden erdoor bedekt, niet weggenomen. Wat een verschil met de Hogepriester van het nieuwe verbond, Jezus. Hij gaf zijn eigen bloed, eens voor altijd. Door Zijn ene offer is er een eeuwige verzoening gekomen. God heeft zich met de wereld verzoend. Wie dat ene offer van God aanvaardt, is voor eeuwig rechtvaardig. Het ene offer van Jezus maakte ons voor altijd heilig, rechtvaardig en rein in Gods ogen. Misschien voel je jezelf niet heilig en rein, maar dat verandert niets aan de waarheid. Jezus is onze Hogepriester, Hij vertegenwoordigt ons bij God de Vader. Zijn rechtvaardigheid is geldig voor ieder die gelooft. Zijn bloed beschermt ons tegen elke veroordeling. Eens voor altijd, dat zijn kernwoorden bij wat Jezus heeft gedaan. Zijn volmaakte offer maakt alle andere inspanningen overbodig om in het reine te komen met God. Door Hem hebben we vrijmoedig toegang tot de troon van genade. We worden gezegend met rust en vrede als we dat ene offer op waarde schatten. We leven voor eeuwig verzoend met God, dankzij onze Hogepriester, Jezus.

zondag 20 juli 2014

Genade kun je niet mengen

Leviticus 19:19
‘Mijn inzettingen zult gij bewaren, gij zult van uw vee niet twee verschillende soorten laten paren, uw akker zult gij niet met tweeërlei zaad bezaaien, en een kleed, uit tweeërlei stof vervaardigd, zult gij niet dragen.’

Vorm geen ongelijk span, geen twee soorten zaad op je akker, geen vermenging tussen dieren, geen twee soorten stof als bekleding van je lichaam. waarom wil God dat niet? Er zijn mensen die dit letterlijk nemen en denken dat dit aanwijzingen zijn om succesvol te boeren. Maar God heeft het niet over beesten en over akkers, of over kleding. Hij spreekt over de akker van ons hart en het zaad wat daarin wordt gezaaid en over de bekleding met Gods gerechtigheid. Geen twee verschillende soort, geen wet met genade mengen. De grootste misleiding onder christenen en daardoor in hun getuigenis, is dat je je best moet doen om God lief te hebben met heel je hart, ziel en verstand en met inzet van al je krachten en als je dat doet, ook nog je naasten liefhebben als jezelf. Dat kan niemand, dat kon alleen Jezus, Hij was de volmaakte afdruk van Gods wezen. De wet toont aan, dat Gods gerechtigheid voor ons onhaalbaar is. Gods genade schenkt ons Gods gerechtigheid uit liefde. Dat zaad is goed voor ons hart en dat van anderen. Dat is de bekleding voor onze ziel. Wanneer alleen het zaad van Gods liefde je hart raakt, en je enige bekleding Gods gerechtigheid is, zal je gedrag erdoor veranderen. Logisch, goed zaad geeft goede vrucht.

zaterdag 19 juli 2014

Van vele overtredingen tot rechtvaardiging

Romeinen 5:16
‘En het is met het geschenk niet zo als door het zondigen van een; want het oordeel leidde van een overtreding tot veroordeling, maar de genadegave van vele overtredingen tot rechtvaardiging.’

Jezus is gestorven om zondaars te rechtvaardigen. Deze waarheid wordt heel vaak niet begrepen. God heeft zondaars rechtvaardig verklaard, omdat Jezus voor hen is gestorven. Dit is een eeuwige waarheid. We zijn rechtvaardig voor God voor altijd, ook als we zondigen. Dat laatste is voor velen moeilijk te geloven, maar de waarheid is dat we altijd zondigen, zelfs als we goed doen. Maar God rekent ons deze zonden niet langer toe, omdat ze door Jezus zijn verzoend. Hoe meer we Gods liefde voor ons begrijpen en aanvaarden, hoe minder we zullen zondigen. En als we toch in de fout gaan en ons geweten, of iemand anders, klaagt ons aan, dan richten we onze blik op Jezus, die de zondaars rechtvaardigt uit liefde. Van vele overtredingen tot rechtvaardiging. Het kan alleen genade zijn.

vrijdag 18 juli 2014

Voorspoed in plaats van angst

1Samuël 18:15
‘Toen Saul zag, dat hij zeer voorspoedig was, werd hij bang voor hem;’

Saul zag dat David voorspoedig was en werd bang voor hem. Zoals een mens denkt, zo is hij, leert het boek Spreuken. Wij zeggen: zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Het ging David niet om de positie van Saul, hij was niet uit op een staatsgreep. Maar Saul dacht van wel en gaf David extra zware opdrachten in de strijd tegen de Filistijnen. Steeds kwam David als overwinnaar terug en zijn populariteit groeide. Wat Saul ook bedacht, het kwam op zijn eigen hoofd neer. En Saul werd bang. In de geestelijke wereld zijn demonen, ze proberen mensen te gebruiken voor hun strijd tegen God. Voor Jezus zijn ze bang, ze kennen hun Meerdere. Regelmatig lees je dat demonen smeken niet gepijnigd te worden, ze zijn als de dood voor hun veroordeling. Angst beheerst het rijk van satan. Je ziet Saul afdrijven richting boze geesten. Hij zoekt zijn heil bij een waarzegster in plaats van bij God. David was voorspoedig op al zijn wegen, omdat God met hem was. David vertrouwde op God en was niet bang. Het verschil tussen Saul en David is het verschil tussen nacht en dag, het rijk van de boze en het rijk van God. Ben je zelf wel eens angstig, keer je dan tot God. Zijn liefde zal je angst en bezorgdheid wegnemen en je weg voorspoedig maken.

donderdag 17 juli 2014

Voorspoedig en verhoogd

Jesaja 52:13
‘Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn, hij zal verhoogd, ja, ten hoogste verheven zijn.’

‘En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden’, had Jezus gezegd. Wie had ooit kunnen vermoeden dat verhoogd worden, voor de Here Jezus betekende gekruisigd worden? Ten hoogste verheven, betekende tegelijk ten diepste vernederd. En omdat Hij zich heeft laten vernederen tot in de dood, heeft God Hem verhoogd en de naam gegeven boven alle naam. Jezus, de knecht van God, de dienaar die zijn godheid aflegde om de wil van de Vader te doen, deze knecht is nu de koning der koningen. Hij heeft ons verlost uit de greep van de dood en ons een plaats gegeven op Zijn troon. Zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Omdat de weg van Jezus voorspoedig is, zijn wij dat ook. Dankzij Hem zijn ook wij voorspoedig en ten hoogste verheven. In Hem leven wij, bewegen wij, en zijn wij.

woensdag 16 juli 2014

Blij, geduldig en dankbaar

Romeinen 12:12
‘Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed,’

Is dit een gebruiksaanwijzing voor kwade dagen? Is het een wet om je wensen vervuld te krijgen? Geen van beide. Wat Paulus hier schrijft, is geen opdracht, maar een bemoediging. Ja, er kunnen tijden van verdrukking komen, en ja, het kan soms heel moeilijk en zwaar zijn, maar een kind van God staat er niet alleen voor. Je hebt een machtige Helper. Daar kun je je in verblijden. Je kan Gods uitredding verwachten, heb geduld, Hij zal je geven wat je nodig hebt. Intussen mag je gewoon het contact bewaren in je gebed. Niet om iets af te smeken, want God heeft ons in Christus alles al geschonken, maar om Hem te danken voor de rust en de vrede die Hij geeft. Danken voor de zekerheid van een glorierijke voorziening. Danken dat je al je zorgen en vragen op Hem mag afwentelen. Hij zorgt voor je, omdat Hij van je houdt. Blij, geduldig en dankbaar, dat is ons dagelijks leven met God.

dinsdag 15 juli 2014

Een goede Vader

Mattheüs 7:11
‘Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden.’

Wij leerden vroeger dat kinderen die vragen, worden overgeslagen. Die uitdrukking was bedoeld om de begeerte, meestal naar een koekje of snoepje extra, in te dammen. Vragen naar iets wat je wilt, hoorde bij verkeerd gedrag. Gelukkig mag je bij je hemelse Vader alles vragen wat je wenst. Het goede zal je worden gegeven, niet naar de maat van je vraag, maar naar de maat van Gods goedheid. God is een goede Vader, veel en veel beter dan de beste aardse vader. Hij geeft geen stenen voor brood, maar Hij geeft je de Heilige Geest, zodat je weet wat God je uit genade heeft geschonken. God weet wat je nodig hebt voor je het vraagt. De nadruk moet ook niet liggen op het vragen, maar op het geven. Ook zonder dat je vraagt, ontvang je het goede. Het vragen geeft aan, dat je je bron erkent, dat je je Vader kent en dat je met Hem in een relatie leeft. Zoals je met je man of vrouw bespreekt wat je nodig hebt, zo doe je dat ook met God. Vanuit Zijn goedheid en genade heeft Hij Jezus geschonken aan de wereld. Zou Hij dan Zijn kinderen vergeten?

maandag 14 juli 2014

Voor tollenaars en zondaars

Mattheüs 9:11
‘En toen de Farizeeën dit zagen, zeiden zij tot zijn discipelen: Waarom eet uw meester met de tollenaars en zondaars?’

Er klinkt verwijt door in deze vraag en veroordeling. Dat is het gevolg van wettisch denken. Wettisch denken kent alleen goed en kwaad, het deugt of het deugt niet. Je doet het goed of je doet het fout. Wie het fout doet, wordt veroordeeld, wie het goed doet beloond. Dit soort denken heeft de wereld gevuld. Het komt voort uit het verstand. Wat Jezus laat zien is een ander denken. Hij laat zich niet leiden door goed en kwaad, maar door liefde. Liefde verdraagt, vergeeft, rekent het kwade niet toe. Liefde veroordeelt niet, liefde omarmt en bevestigt. Farizeeërs kunnen niet omgaan met liefde, omdat het niet valt te vangen in de wetten van goed en kwaad. Ze ergeren zich eraan, dat genade geen onderscheid maakt tussen mensen. Het antwoord van Jezus op de vraag waarom Hij eet met tollenaars en zondaar is verbluffend eenvoudig. Gezonde mensen hebben geen geneesheer nodig. Jezus kwam naar deze wereld om het verlorene te zoeken en te behouden. Wie zichzelf niet verloren vindt, heeft niets aan Jezus. Pas wanneer je ontdekt dat je eigen hart en gedachten ook ziek zijn door egoïsme en het zoeken van eigen eer, kun je je aansluiten bij de tollenaars en zondaars. Jezus omarmt je zonder verwijt.

zondag 13 juli 2014

Altijd veilig en heilig

1Thessalonicenzen 5:8
‘.. maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid;’

We hebben een wapenrusting gekregen, niet om te veroveren, maar om te verdedigen. Brandende pijlen worden op ons afgeschoten, dat zijn beschuldigende en veroordelende gedachten. Je hebt het niet goed gedaan, of je hebt te weinig gedaan. Dat soort gedachten gaan altijd over je gedrag, je hebt gefaald, je verdient Gods oordeel. Of, geen wonder dat dit je overkomt, want kijk, je verdient ook veroordeling en straf. Dat soort brandende pijlen kunnen we doven door het schild van geloof en liefde. Niet onze liefde, maar Gods liefde. Hij heeft ons Zijn liefde verklaard en die bewezen door Zijn Zoon te geven voor de schuld en de zonden van de wereld. We zijn met God verzoend en leven nu voor eeuwig onder Gods genade. In Christus zijn we heilig en veilig. En in plaats van veroordeling en straf, verwachten we zegen en voorziening. Door in Gods genade te blijven staan, kunnen we elke aanval van de vijand pareren. We lachen erom, want Jezus is onze veiligheid, onze gerechtigheid en ons leven.

zaterdag 12 juli 2014

De straf was op Jezus

Jesaja 53:5
‘Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.’

De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem. Jezus droeg de straf voor onze overtredingen, om ons vrede met God te kunnen geven. Maar Hij deed meer. Hij verloste ons uit de slavernij van de zonde, door ons te laten sterven en te laten opstaan. Door de dood van Jezus zijn we verlost van alles wat tegen ons getuigde, voor God is de zondaar dood. En door de opstanding van Jezus, zijn ook wij opgestaan. Niet als zondaar, maar als kind van God. Een nieuwe schepping, die leeft in vrede met God. Gods Geest leert ons over Gods genade en dat verandert ons denken en vervolgens ons gedrag. Het is een meesterlijk plan wat God heeft uitgedacht en uitgevoerd, om de schuld van de wereld op Jezus te leggen en zo de wereld met Zich te verzoenen. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem en door Zijn striemen zijn we genezen. Deze waarheid kun je niet vaak genoeg horen, om hem te gaan beseffen. Veel mensen tobben nog over hun zonden, gedragen zich nog, alsof de straf niet op Jezus is gelegd. Maar het is door Jezus dat we vrede met God hebben. Onze inspanningen doen er niet toe.

vrijdag 11 juli 2014

Gods werk in ons

2Corintiërs 3:4
‘Zulk een vertrouwen hebben wij door Christus op God.’

Paulus benadrukt het verschil tussen wet en genade. De wet op stenen gedrukt, benadrukt onze slechtheid. De wet brengt zonde aan het licht en beschuldigt. Maar God schrijft Zijn wetten in ons hart, zodat we niet leven uit gehoorzaamheid, maar uit geloof. Het zijn de wetten van liefde en geloof, de wet van de vrijheid en het zoonschap. Paulus schrijft dat hij daarbij door Christus vertrouwt op God. Als Jezus Zijn werk volmaakt heeft gedaan, zal de uitwerking ook volmaakt zijn. Het gaat om het werk dat Christus doet in ons. Niet wij veranderen onszelf, maar Hij verandert en vernieuwt ons denken. Je mag erop vertrouwen, dat Hij het werk dat Hij begonnen is, zal afmaken. Het is door geloof in het werk van Jezus dat we vertrouwen hebben op God. Niet door wetten of verplichtingen, maar door Zijn genade.

donderdag 10 juli 2014

Nieuw land

Jeremia 4:3
‘Want zo zegt de HERE tot de mannen van Juda en tot Jeruzalem: Ontgint u nieuw land en zaait niet tussen de doornen;’

Doornen horen bij de vloek die over de aarde kwam na de zonde van Adam. God wil niet dat we ons uit de vloek proberen te werken, Hij wijst ons nieuw land. Jezus heeft de vloek van de wet gedragen door voor ons een vloek te worden aan het kruis. Wij mogen leven in het nieuwe land van Gods genade. We zijn vrije kinderen van God en mogen met vrijmoedigheid zaaien vanuit Gods gerechtigheid. Hij heeft ons uit de duisternis in het licht geplaatst. Blijf niet zaaien tussen de dorens, ontgin het nieuwe land. Zaai op het fundament van gerechtigheid en liefde en ontvang een overvloedige oogst. Jezus droeg de doornenkroon, zodat wij verlost zouden leven van de vloek. Wij leven onder Gods zegen en goedkeuring, omdat Jezus ons leven is geworden. De doornen zijn voorbij, de vloek is voorbij, ontgin u nieuw land. Blijf niet tobben over je zonden, maar ga genieten van Gods vergeving. Je bent voor eeuwig verzoend met God door het bloed van Jezus. Hij geeft je het nieuwe land, jij mag het ontginnen.

woensdag 9 juli 2014

Al uw zonden zijn vergeven

Lukas 7:48
‘En Hij zei tegen haar: Uw zonden zijn u vergeven.’

Vijf woorden met een enorme draagkracht. Temidden van veroordelende Farizeeërs spreekt Jezus deze woorden tegen een zondares. Haar zonden waren bij Jezus bekend, het waren er vele. Toch zegt Hij: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’ Later zegt Hij in hetzelfde gesprek dat ze door haar geloof is gered. Het evangelie van genade is zo heerlijk eenvoudig. Jezus zegt: Uw zonden zijn u vergeven, en wij geloven het. Dat is het, punt. Niet eerst schuld belijden, niet eerst bekeren, niet eerst smeken om vergeving, niet eerst wachten op een teken, gewoon geloven dat het is volbracht. Jezus heeft al onze zonden vergeven en de Vader gedenkt ze niet meer. In ruil voor onze zonden krijgen we een nieuwe Geest in ons binnenste, de Geest van God die roept: ‘Abba, Vader.’ De kritiek blijft, het is te makkelijk, zo eenvoudig gaat dat niet en meer van dat soort woorden. Maar het gaat niet om ons, of we het wel verdienen of niet, het gaat om Gods liefde. Zie je Gods liefde als Hij zegt: Al uw zonden zijn vergeven?

dinsdag 8 juli 2014

We roemen onze Heer

1Corintiërs 1:29
‘.. opdat geen vlees zou roemen voor God.’

Er komt een dag dan zullen we al onze kronen voor de voeten van Jezus leggen en zeggen: ‘U alleen bent alle lof, eer en aanbidding waard. Want U hebt U als een lam laten slachten voor onze zonden.’ Waarin zouden we bij God moeten roemen of waarover? Over onze diploma’s en bekers, over medailles en records? Het zijn lachertjes als je ze vergelijkt met de prestatie die Jezus leverde. Hij heeft de dood van zijn kracht beroofd. Hij heeft van zondaren kinderen van God gemaakt en dat alles zonder enige inspanning van ons. Wat een glorieus moment zal het zijn wanneer hemel en aarde de knieën buigen en elke tong zal belijden dat alleen Jezus Heer is. Een oud lied bezong het al: Alle roem is uitgesloten, onverdiende zaligheên, heb ik van mijn God genoten, ik roem in vrije gunst alleen.

maandag 7 juli 2014

Je hoeft niet bang te zijn

Mattheüs 8:26
‘En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij bevreesd, kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en het werd volkomen stil.’

Waarom zijn wij bang? Omdat we bij elk probleem kijken naar onze eigen mogelijkheden voor een oplossing. Geloof richt zich op Gods mogelijkheden, maar die komen in ons hoofd niet op. Wie bedenkt nu in een storm dat je ertegen kan spreken? Wie bedenkt nu dat God wel brood uit de hemel zal geven als je met miljoenen door de woestijn trekt? Gods oplossingen zijn ons van tevoren niet bekend. Daarom moet er vertrouwen zijn. Niet in oplossingen, maar in de God die oplossingen geeft. Hij zegt: wees niet ongelovig, maar gelovig. Hij zegt ook: wees in geen ding bezorgd, want Ik zorg voor je, wat zou een mens je doen? En ook: zie Ik ben met je, alle dagen. We mogen leren groot te denken over Gods oplossingen, groot te denken over Zijn trouw. Er zal je niets ontbreken wanneer je op Hem vertrouwt. En zelfs als je ontrouw bent, zal Hij voor je zorgen. Laat je overtuigen door Gods liefde en de angst zal uit je leven verdwijnen.

zondag 6 juli 2014

Geef God alle eer

Jeremia 9:24
‘.. maar wie roemen wil, roeme hierin, dat hij verstand heeft en Mij kent, dat Ik de HERE ben, die goedertierenheid, recht en gerechtigheid op aarde doe; want in zodanigen heb Ik behagen, luidt het woord des HEREN.’

Wij mensen roemen graag. Soms zelfs zo erg dat het lijkt op zelfverheerlijking. De een roemt en de ander roemt nog meer, we moeten elkaar steeds overtreffen, totdat we de hoogste eer of de grootste prestatie kunnen roemen. We hebben kampioenen en records, bekers en kransen, medailles en ridderordes. Met trots spelden we al die eerbewijzen op en laten ons ermee feliciteren. Dat mag allemaal, maar het valt volkomen in het niet bij wat God voor ons doet en heeft gedaan. God zegt heel simpel: Als je wilt roemen, roem er dan over dat je Mij kent. Dat je mijn genade en barmhartigheid kent. Daar geniet Ik van, als je niet gefocust bent op jezelf, maar op Mij. Paulus schrijft later: Wie roemen wil, roeme in de Heer. Je wordt nergens zo blij en gelukkig van, dan door te beseffen dat God van je houdt. Dat Hij al je zonden heeft vergeven en dat Hij je leven zegent. Alle eer is alleen voor Hem.

zaterdag 5 juli 2014

Geen angst, God is je helper

2Koningen 18:19
‘En de maarschalk zeide tot hen: Zegt tot Hizkia: Zo spreekt de grote koning, de koning van Assur: Wat is dat voor een vertrouwen, dat gij koestert?’
Koning Sanherib van Assyrië was zeker van zijn zaak. Niemand kon hem stoppen in zijn zucht naar wereldmacht. Vele koningen waren verslagen en nu was Hizkia aan de beurt. Maar Hizkia leefde met God als geen koning voor hem had gedaan en hij stelde zijn vertrouwen op de Heer. Daarin ging hij zijn volk voor en hoewel er een grote legermacht voor Jeruzalem verscheen, wankelde hij niet. Hij raadpleegde de Heer, stortte zijn hart voor Hem uit en God gaf uitredding. Die nacht streed een engel van God tegen het leger van de vijand. Er waren zoveel doden, dat het leger van Assyrië vertrok en niet meer terugkwam. Deed God dit nu omdat Hizkia zo goed was? Nee, natuurlijk was het goed van Hizkia op God te vertrouwen, dat gaf hem kracht en gerustheid. Maar God gaf uitredding, omdat Zijn naam op het spel stond en om wat Hij David had beloofd. Het geloof van Hizkia werd door God gebruikt om Zijn woord te bevestigen. ‘Omwille van mijzelf en omwille van mijn dienaar David zal ik deze stad beschermen en haar bevrijden’, zei Hij. Wanneer wij ons vertrouwen op God stellen in het grootste gevaar, zal Hij ons uitredden omwille van Zichzelf en omwille van Zijn dienaar Jezus. Wees niet bevreesd, geloof alleen.

vrijdag 4 juli 2014

God is liefde

1Corintiërs 13:13
‘Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.’

Een kruis, een anker en een hart, dat zijn de symbolen van geloof, hoop en liefde. Het zijn kenmerken van Gods hart. Hij is Degene in wie we geloven, door Hem hebben we hoop en Hij is de liefde zelf. Heel Gods wezen is liefde, genade en ontferming. Het gaat bij geloof, hoop en liefde niet om ons, maar om Jezus. Heel hoofdstuk 13 van de brief aan de Corinthiërs beschrijft de liefde die Jezus openbaarde. Waarom is de liefde het meeste van deze drie? Omdat de liefde blijft. Geloof en hoop hebben we tijdelijk nodig op aarde, maar liefde hebben we voor eeuwig nodig. God is liefde en vanuit die liefde wordt ons geloof en onze hoop gevoed. Hoe meer we gericht zijn op Gods liefde voor ons, hoe meer we veranderen van angstige, bezorgde mensen naar kinderen van God die rust vinden in Zijn trouw, Zijn geduld, Zijn genade.

donderdag 3 juli 2014

Vertrouw alleen op God

Numeri 14:11
‘En de HERE zeide tot Mozes: Hoelang zal dit volk Mij versmaden, en hoelang zullen zij niet op Mij vertrouwen bij al de tekenen die Ik in zijn midden gedaan heb?’

Wij mensen hebben het dubieuze vermogen om niet te zien wat God doet. We zien het wel, maar we zien niet dat het God is die voor ons werkt. We kunnen alles verklaren, maar de verklaring is vrijwel nooit: dit doet God. Bij Israël was het niet anders. Met een sterke hand had God hen uit Egypte geleid. Ze waren erbij, toen ze door de Rode Zee trokken. Ze hebben gezien hoe God in de woestijn in alles heeft voorzien. Vijanden werden verslagen, zelfs de zon stond stil om Jozua de overwinning te schenken. En toch verviel het volk in afgoderij. Telkens was er angst en verbittering, omdat Gods trouw niet werd gezien. God werd versmaad, ondanks Zijn voortdurende zorg en bescherming. De zondige natuur van de mens heeft zich van God afgekeerd. Daarom heeft God ons een nieuwe Geest in ons binnenste gegeven. Gods Geest laat ons Gods hart zien. Hij focust onze blik op Jezus. En zolang we door de Geest geleid willen worden, zullen we vrede en rust ervaren. We zien God in al Zijn glorie en zijn niet bevreesd voor welke vijand dan ook. Aan ons de keus, laat ik me door Gods Geest leiden in zegen en overvloed, of vertrouw ik op mijn vlees en bezwijk onder angst en stress. De keus lijkt me niet te moeilijk.

woensdag 2 juli 2014

Roemen in zwakheid

Psalm 20:7
‘Dezen beroemen zich op wagens en genen op paarden, maar wij roemen in de naam van de HERE, onze God.’

Wat is je kracht wanneer er een vijand op je af komt? Ga je je manschappen en je materieel tellen en beoordelen, of heb je genoeg aan Gods belofte, dat Hij met je is, alle dagen tot aan de voleinding der wereld. In Psalm 20 is het duidelijk, niet de paarden of de wagens geven gerustheid, maar de naam van de Here, onze God. Onder druk zal blijken wat je gelooft en wat alleen verstandelijke kennis is. Je verstand helpt je niet, evenmin als de wagens en ruiters. Het is het geloof wat alle dingen mogelijk maakt. Het is het geloof in de naam van de Here, onze God, die ons in alles meer dan overwinnaar laat zijn. Paulus zegt: ‘Als ik moet roemen, zal ik roemen over mijn zwakheid.’ Hij weet dat hij in zichzelf de kracht mist om staande te blijven tegenover de aanvallen die hij moet verduren. Maar hij zegt tegelijk: ‘Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Gods genade is mij genoeg.’ Wanneer de vijand je wil imponeren met wagens en ruiters, mag jij je veilig weten in de naam van Jezus, de naam boven alle naam. Hij heeft de strijd gestreden en overwonnen. In Zijn overwinning weerstaan we elke vijand.

dinsdag 1 juli 2014

Uit God geboren

Filippenzen 3:3
‘Want wij zijn de besnijdenis, die door de Geest Gods Hem dienen, die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen.’

De besnijdenis die God als teken van het verbond aan Abraham voorschreef, was een verwijzing naar Christus. De zondegeneratie van Adam moest worden weggesneden. Dat gebeurde aan het kruis, daar stierf de Adamgeneratie met Christus. Niet je natuurlijke afkomst, maar je Geestelijke is belangrijk. Uit God geboren zijn door het geloof, geldt voor God als besneden zijn. Het is geen werk van mensenhanden aan het vlees, zoals Paulus schrijft, maar een werk van God aan ons hart. Door die besnijdenis dienen we God, roemen we in Christus en letten we niet meer op onze natuurlijke mogelijkheden. In Christus zijn we van een nieuwe Goddelijke generatie, die leeft uit geloof.