zondag 30 november 2014

Jezus geeft onvergankelijk leven

Hebreeën 7:16
‘… [dat Jezus] geen priester geworden is op grond van de in de wet vereiste menselijke afstamming, maar door de kracht van zijn onvergankelijk leven.’

De priesters van het oude verbond kwamen uit de stam van Levi. Maar Jezus werd geboren uit de stam van Juda en die mochten geen priester zijn. Toch is Jezus hogepriester voor eeuwig, dus ook voor Zijn geboorte op aarde, naar een hogere orde, namelijk die van Melchizedek. Melchizedek is hoger dan Levi, dat is wat de Hebreeënschrijver ons duidelijk maakt. Daarom is het nieuwe verbond hoger en beter dan het oude, van een hogere orde. Het offer dat Jezus bracht was voor eeuwig. Daarom hoeft Hij ook niet telkens opnieuw Zijn offer te herhalen. Met een offer werden voor eeuwig alle zonden uitgewist. Alles wat tegen ons getuigde is door Jezus vernietigd aan het kruis. Zijn bloed brengt eeuwig heil. Daarom zijn we Gods kinderen voor eeuwig. Niets kan ons meer scheiden van Zijn liefde en tegenwoordigheid. Dankzij Jezus leven we in een eeuwige verhouding met God de Vader. Zijn leven is in ons gelegd, evenals Zijn kracht. Door de Heilige Geest hebben we deel aan de Goddelijke natuur voor eeuwig.

zaterdag 29 november 2014

Om alles tot volheid te brengen

Efeziërs 4:10
'Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen.'

Jezus is neergedaald uit de hemel om op aarde het offer te brengen dat de zonden van de wereld wegneemt. Hij is zelf tot zonde gemaakt en als misdadiger gekruisigd onder het oordeel van God. Jezus legde Zijn leven af en was gehoorzaam aan Gods wil tot in de dood. Maar daarmee kwam niet Gods volheid, het was slechts de voorbereiding op de volheid die zou komen. Jezus moest eerst opvaren naar de hemel om aan te tonen (aan ons) dat Zijn werk was volbracht. Hij kwam met Zijn eigen bloed, Zijn eigen offer in Gods heiligdom binnen. Daar ontving Hij de naam boven alles naam, Gods volheid in Hem was hersteld. Degene die tot zonde was gemaakt, was weer de Rechtvaardige. Na de hemelvaart en het herstel van Jezus, kon de Geest Gods volheid naar de mens brengen. Die volheid is ons gegeven en de Geest leert ons eruit te leven. Jezus is een werk in ons begonnen en ook dat zal tot volheid worden gebracht. Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen.

vrijdag 28 november 2014

Wie overwint erft zegen

Openbaring 21:7
‘Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.’

Het Bijbelboek Openbaring gaat over Jezus, het is een openbaring over alles wat Jezus heeft gedaan en doet. De opgestane Jezus, de verheerlijkte Zoon van God, is voor veel gelovigen nog niet ten volle bekend. De betekenis van Zijn opstanding voor ons leven en de toepassing van Zijn overwinning over de dood in ons handelen worden in het boek symbolisch aangereikt. Wie overwint, is niet een voorwaarde om zoon van God te worden, maar wel om als zoon van God overwinnend te leven. Wie uit geloof leeft, wie beseft hoe rijk hij is in Christus, wie de opgestane Jezus in zijn denken de ereplaats geeft, die zal de vreugde van een overwinnend leven kennen. Wie in eigen kracht probeert Gods zegen te beërven, zal falen. Dat is waar deze tekst om draait. Leven vanuit de overwinning die Jezus heeft behaald is de sleutel voor succes. Je laat je dan niet veroordelen omdat er iets mislukte. Je raakt niet gefrustreerd omdat het even tegenzit. Je bent niet verslagen wanneer anderen je afwijzen. Integendeel, je weet je rechtvaardig, geliefd en gezegend, omdat God je Vader is en jij Zijn zoon of dochter bent.

donderdag 27 november 2014

Rechtvaardig op grond van geloof

Romeinen 10:5
[5-6] ‘Zeker, Mozes zegt over de rechtvaardigheid die op grond van de wet verkregen wordt: ‘Wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven.’ En over de rechtvaardigheid die op grond van geloof geschonken wordt staat geschreven: ‘Zeg niet bij uzelf: …’

De tekst van vandaag leert dat er twee soorten rechtvaardigheid zijn, de ene is uit de wet, de andere uit geloof. Rechtvaardigheid op grond van de wet kunnen mensen niet bereiken, want Jezus zegt, dat wie op een punt de wet overtreedt, schuldig staat aan de hele wet. Blijft over de rechtvaardigheid op grond van geloof. Toch is het niet ons geloof dat ons rechtvaardigheid schenkt, maar Gods genade. Jezus heeft voor ons de wet vervuld, Hij bezit rechtvaardigheid op basis van Zijn werken. Hij kon zeggen: ‘Wie overtuigt Mij van zonde?’ Maar de Rechtvaardige gaf Zijn rechtvaardigheid aan ons, aan degenen voor wie Hij stierf. Wie in Jezus gelooft is voor God rechtvaardig. Daarom schrijft Paulus dat de gerechtigheid uit de wet voor hem vuilnis is, want het bracht hem niet bij Jezus. Sterker nog, het maakte van hem een tegenstander van Jezus. God de Vader wil, dat we net als Paulus gaan leven uit geloof. Geloof in Gods gerechtigheid die ons is geschonken door Jezus. Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding is leven.

woensdag 26 november 2014

Elke dag zegen

Deuteronomium 7:13
‘Hij zal u liefhebben, zegenen en talrijk maken;’

De zegen die genoemd wordt in Deuteronomium is ons deel geworden, omdat Jezus voor ons de wet heeft vervuld. Hij is onze gerechtigheid en op grond van Zijn werk worden we gezegend. Let op de volgorde: Hij zal u liefhebben, dat is het begin. God heeft Zijn liefde bewezen toen we nog zondaren waren. Nu wij Zijn kinderen zijn, weten we dat Hij ons liefheeft. Gods liefde is bewezen aan het kruis, daar gaf Hij het liefste en kostbaarste over aan de dood om ons te kunnen redden. Na de liefde volgt de zegen, niets zal onvruchtbaar zijn, niets zal buiten Gods zegen vallen. Zelfs het negatieve laat God meewerken ten goede, zodat we ook daarvan rijker worden. Voor elke nieuwe dag geldt deze zegen. Ook vandaag mag je tegen jezelf zeggen: Mijn God zal me liefhebben, zegenen en succesvol laten zijn.

dinsdag 25 november 2014

Rijk voor allen

Romeinen 10:12
‘Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, een en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen;’

Toen Paulus vertelde dat de God van Israël zich ook ontfermde over de hele wereld, werd hij door de joodse toehoorders bijna gelyncht. In het denken van de joden was Abrahams God exclusief voor Israël. Ook Jezus bevestigde dit toen Hij zei dat Hij uitsluitend gekomen was voor de verloren schapen van Israël. Maar door de afwijzing van het evangelie door de joodse gemeenschap, is het heil der joden ook naar de heidenen gebracht. Wat God betreft is de genade voor ieder mens gelijk. Er is geen onderscheid tussen, jood of Griek, man of vrouw, besneden of onbesneden. God is Dezelfde voor iedereen, rijk voor allen die Hem aanroepen. Israël mocht als eerste horen en ontdekken hoe groot God is aan barmhartigheid en genade, maar God heeft Zijn heil geschonken aan de hele aarde en ieder die het aanvaarden wil. God is rijk, rijk aan vergeving, rijk aan ontferming, rijk aan wijsheid, in alle opzichten rijk. En Hij deelt Zijn rijkdom aan liefde en trouw met ieder die Hem als Zijn God aanvaardt.

maandag 24 november 2014

De levensboom is Jezus

Genesis 2:9
‘Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad.’

Twee bomen, allebei aanlokkelijk om van te eten, maar van de ene ga je dood, van de andere blijf je leven. De twee bomen staan voor twee principes. De boom der kennis zet de mens centraal. Het is de boom van de eigen inzichten en de eigen gerechtigheid. Het is de boom van de wet, je doet het goed of fout. De levensboom is de boom van Gods genade. Het is de boom van geloof. Het leven word je geschonken en het gaat niet langer over goed of fout, je gedrag is van geen invloed op Gods genade. De meeste mensen kiezen voor de boom der kennis. Dat is de boom die alle religies voedt. Je moet iets presteren, goed gedrag, om iets te krijgen. De levensboom is Jezus. Wie van Hem eet en zich met Hem voedt, die leeft. En als je gedrag tegenvalt, dan mag je gewoon blijven eten. Er is geen veroordeling, want je kan het niet verkeerd doen. Je hoeft alleen maar aan te nemen wat de boom biedt.

zondag 23 november 2014

Onberispelijk in Jezus

1Corintiërs 1:8
‘Hij zal u ook bevestigen ten einde toe, zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Here Jezus Christus.’

Jezus heeft ons van alle schuld bevrijd. Hij heeft ons verzoend met de Vader. En omdat we door Jezus heilig en rein zijn gemaakt, heeft God ons Zijn Heilige Geest geschonken. En het is de Geest die ons leert wat we in Christus hebben ontvangen. Wij zijn in Hem volmaakt, niet in onszelf. Maar Jezus bevestigt ons dagelijks, dat we rein en heilig zijn en dat we onberispelijk voor Hem zullen staan bij Zijn komst. De twee woordjes ‘in Christus’ vormen het geheim van Gods genade. Als we daar maar op gefocust blijven, dan zullen we gezegend leven. Alle aanklachten, alle tekortkomingen, alle zonden die nog worden genoemd, vinden we in onszelf en niet in Hem. Daarom mogen we ze negeren en weten dat we rechtvaardig zijn in Hem. Jezus is een werk in ons begonnen en dat maakt Hij af. Dagelijks bevestigt Hij ons, dat we veilig en heilig zijn in Hem. Wie of wat kan ons dan nog deren?

zaterdag 22 november 2014

Rechtvaardig uit geloof

Galaten 3:6
‘Kijk naar Abraham: hij geloofde God en God verklaarde hem daarom rechtvaardig.’

Abraham wordt door God de vader van de gelovigen genoemd. Daarom moesten de Galaten opnieuw naar Abraham kijken. Ze waren afgegleden naar een leven van wetten en regels en dachten op die manier God te behagen. Maar Paulus wijst ze op Abraham. Hij werd rechtvaardig verklaard vanwege zijn geloof, niet vanwege zijn gedrag. Gedrag gaat nooit vooraf aan geloof, gedrag moet het gevolg zijn van geloof. Abraham geloofde God en daarom was hij bereid Isaac te offeren. Niet het offer van Isaac werd hem tot gerechtigheid gerekend, maar zijn geloof in de belofte van God, dat hij de vader van vele volkeren zou zijn. Hoe dat te rijmen was met Gods opdracht wist Abraha niet, maar hij wist een ding wel, God zou het oplossen, God zou voorzien. Die houding zoekt God in iedere gelovige. Niet in de war zitten, maar vertrouwen dat God het zal oplossen. Wanneer je vasthoudt aan Gods beloftes en standvastig blijft, ben je net als Abraham. Dat moesten de Galaten opnieuw leren en wie weet wij ook wel weer.

vrijdag 21 november 2014

De dag des Heren

1Thessalonicenzen 5:4
‘Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou.’

De wederkomst van Jezus op aarde zal een schok teweeg brengen. Mensen die nooit in Hem geloofden, zullen Hem zien. De bokken zullen van de schapen worden gescheiden. Het zal het begin zijn van een nieuwe orde op aarde, Gods orde. Het kwaad zal worden uitgeroeid en de gerechtigheid zal heersen en de heerlijkheid van de Heer zal de aarde bedekken. Vrede zal er zijn, eindelijk vrede. Maar er zal ook oordeel zijn en veroordeling. De dag des oordeels wordt dat genoemd. Hij zal komen als een dief in de nacht, onverwacht. Dag des oordeels, dat heeft een onheilspellende klank. Je zou er bang van worden. En dat is onder veel gelovigen ook zo. Toch is de tekst van vandaag heel duidelijk, die oordeelsdag komt niet voor ons. Die dag zal ons niet overvallen, want wij zijn niet in de duisternis, maar in het licht. Onze oordeelsdag is al geweest. Het was de dag dat Jezus werd gekruisigd en al onze zonden op Zich nam. Wij verwachten een heerlijke toekomst, vol van Gods glorie. We zien uit naar Zijn komst, omdat we weten dat Hij ons liefheeft en we Hem hebben lief gekregen. Gods liefde heeft alle angst in ons denken verdreven. Er is geen veroordeling voor wie in Christus Jezus is. Dat hangt niet af van ons gedrag, maar van ons geloof. Wie gelooft heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel. Hij is overgegaan uit de duisternis in het licht.

donderdag 20 november 2014

Nu, heden, vandaag

2Corintiërs 6:2
‘Zie, nu is het de tijd van het welbehagen, zie, nu is het de dag van het heil!’

Vroeger was alles beter en later wordt alles beter. Het lijkt soms of het nu de slechtste periode uit het leven is. Wat een verademing om dan te lezen dat God Zijn heil nu aanbiedt en dat je nu de zegen mag ontvangen. Hoe zijn je gedachten over vandaag? Wat verwacht je van God te zien en te ontvangen? Leef je uit geloof of ben je bezig jezelf te beklagen? Paulus schrijft aan de Corinthiërs dat ze Gods genade niet tevergeefs moeten ontvangen. Hij bedoelt ermee, dat ze niet moeten leven alsof er geen genade is. Natuurlijk is het leven niet makkelijk en soms uitermate zwaar, maar Gods genade is genoeg. Daarmee overwin je elke situatie. Johannes schrijft in zijn brief dat we de wereld overwinnen door het geloof. Houd vast aan Gods beloftes en verwacht de uitkomst nu. Het is heden de tijd van het welbehagen en de dag van het heil.

woensdag 19 november 2014

Raadsbesluiten uit een ver verleden

Jesaja 25:1
'O HERE, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd.'

God houdt zich aan Zijn woord, al Zijn beloftes zijn ja en amen. Hoe lang geleden een belofte ook is gedaan, hij zal worden vervuld. God is geen man dat Hij liegen zou. Jesaja heeft het over raadsbesluiten uit een ver verleden. Welke hij precies bedoeld hier is niet duidelijk, maar er bestaan raadsbesluiten van voor de grondlegging der wereld. Het beste raadsbesluit wat God heeft uitgevoerd is de komst van de Here Jezus op aarde. Het Lam van God kwam de zonden der wereld wegnemen en zo verzoening brengen tussen God en mensen. Maar Zijn raadsbesluit is ook dat we in Christus Zijn kinderen zijn en mogen meedelen in de erfenis van Christus. Geen wonder dat Jesaja God wil verheffen en Zijn naam loven. We zouden elke dag jubelend moeten leven als we beseffen hoe rijk we zijn gemaakt door Gods raadsbesluiten. Een belofte voor elke dag is dat God met ons is en ons nooit veroordeelt. Dat Hij onze voorziener is en dat we voor Hem kostbaarder zijn dan aardse schatten. Ach, als je even nadenkt, is er altijd een reden om God jubelend te loven.

dinsdag 18 november 2014

God omarmt zondaren

Lukas 7:39
‘Toen de Farizeeër die Hem uitgenodigd had, dat zag, zei hij bij zichzelf: Deze Man zou, als Hij een profeet was, wel weten, wie en wat voor vrouw het is die Hem aanraakt, want zij is een zondares.’

Opnieuw een botsing tussen wet en genade. Een zondares zalfde Jezus en droogde zijn voeten met haar haren. Dat was een daad van aanbidding en dankbaarheid. Maar Simon, de Farizeeër zag dat heel anders. Als Jezus de beloofde Messias zou zijn, dan zou Hij dit nooit toelaten, want de wet zegt, dat een zondares gestraft moet worden, misschien wel gestenigd. Door een onreine aan te raken, word je zelf ook onrein. Zo denkt en spreekt iemand die van wetten en geboden leeft. Zelf was hij natuurlijk in orde, hoewel Hij Jezus geen enkele eer had bewezen. Maar Jezus leert dat wie Hem aanraakt rein wordt. De onrechtvaardige mens wordt door Jezus rechtvaardig en de onreine wordt rein. Genade is onverdiend en daarom een gruwel voor wettische gelovigen. Iemand die een zondaar is kan toch niet worden omarmd? Misschien bij mensen niet, maar bij God wel. Misschien voel je je zelf op dit moment onrein en onzuiver, laat je dan omarmen en zegenen door Gods genade. Luister niet naar afkeuring en veroordeling, maar aanbidt Jezus, omdat je Zijn genade hebt gezien.

maandag 17 november 2014

God ontfermt zich over ons

Klaagliederen 3:32
'Want als Hij bedroefd heeft, ontfermt Hij Zich naar de grootheid van zijn gunstbewijzen.'

Het volk weggevoerd, de tempel en Jeruzalem verwoest. Een grotere vernedering was er niet. Weg was alle roem, alle grootsheid. De rijkdom van Salomo, de toewijding van David, het was allemaal voorbij. En toch was er de zekerheid van Gods genade. Jeremia schrijft over het feit dat God bedroefd heeft, dat God wel moest straffen, omdat de zonde zo hardnekkig was. Maar Jeremia kondigde de ontferming aan van Gods gunstbewijzen. Jeremia was in de ballingschap op God gericht in plaats van op de omstandigheden. Gods karakter is niet om te vernederen, maar om te verheffen, om uitkomst te bieden. Paulus schrijft aan de Romeinen dat God alle dingen laat meewerken ten goede, voor hen die God liefhebben. En ook, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. Wij leven onder Gods gunst, Hij straft ons niet naar onze daden, Jezus heeft ons van de vloek bevrijd. Maar we kunnen wel beproefd worden, gelouterd en getest, omdat we moeten leren niet uit ons vlees, maar uit de Geest te leven. En God ontfermt zich over ons, naar de grootheid van Zijn gunstbewijzen.

zondag 16 november 2014

Er is geen ander evangelie

Romeinen 15:29
‘En ik weet dat ik, als ik naar u toe kom, met de volle zegen van het Evangelie van Christus zal komen.’

Wat Paulus naar de mensen brengt is geen stel leefregels, geen geboden en verplichtingen, geen wet, maar de waarheid over Jezus Christus. Zijn evangelie is zoals hij zelf schrijft, aangaande de Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven en daarmee Gods volle zegen. Heel Gods volheid woont in Jezus lichamelijk en wij – gelovigen – hebben die volheid verkregen in Hem. Dat betekent niet dat we al ten volle beseffen hoe rijk we in Christus zijn. Dat is een levenswerk van de Heilige Geest. Maar een ding weten we, in Christus zijn al Gods schatten verborgen. Ze liggen in Hem opgesloten, of beter gezegd, besloten, want ze zijn zeker te vinden. Keer op keer moet Gods genade worden verkondigd en Gods liefde verklaard. Anders vervallen we weer in zelfzuchtige religiositeit. Buiten Christus om is er voor ons geen eer te behalen. Gods volle zegen komt naar je toe in het evangelie van Christus. Elk ander evangelie is vervloekt.

zaterdag 15 november 2014

De glorieuze Heer zal ons beschermen

Jesaja 33:21
‘De glorieuze HERE zal ons beschermen als een brede rivier, die geen enkele vijand kan oversteken.’

Jesaja beschrijft de stad Sion, de plaats waar de Heer ontmoet wordt en wordt aanbeden. Jesaja schildert die plaats als een veilige plaats, omdat de glorieuze Heer daar woont. Vanaf vers 21 gaan de vertalingen variëren. Onze vertaling uit Het Boek legt de nadruk op de veiligheid achter Gods brede rivier. Niemand kan die oversteken. Geen vijand wordt er gezien. Andere vertalingen spreken van het ontbreken van galeien, slavenschepen, en van het ontbreken van grote handelsschepen. Geen menselijke macht, geen menselijke rijkdom, alleen de glorieuze Heer zal er zijn. Er spreekt geloof uit deze tekst, vertrouwen in de goede afloop. De glorieuze Heer zal ons beschermen. Voor wie zouden we dan nog vrezen? De glorieuze Heer, dat is Jezus. Hij heeft al onze vijanden verslagen aan ons overgeleverd. In Hem zijn we veilig en geborgen.

vrijdag 14 november 2014

Geen angst voor God

Exodus 20:19
‘En zij zeiden tot Mozes: Spreek gij met ons, dan zullen wij horen; maar God spreke niet met ons, opdat wij niet sterven.’

Het volk Israël was spectaculair bevrijd uit Egypte. Bovennatuurlijk had God laten zien aan welke kant Hij stond. De vijanden waren voor hun ogen omgekomen. En toch leven ze in angst. Ze willen niet rechtstreeks met God spreken, of horen dat Hij tot hen spreekt. Ze zijn bang dat ze zullen sterven. Hoever is de mensheid afgedwaald van de God die wandelde met Adam en Eva in de hof, die wandelde met Henoch en die sprak en at met Abraham. Gods eigen volk, het beloofde nageslacht van Abraham, de dragers van Gods beloften, leefde in angst. Kun je je voorstellen dat mensen bang zijn om God te ontmoeten? Wel als je gelooft dat je als mens perfect moet zijn, foutloos en zondeloos. Dan is er heel wat te vrezen. Maar niet als je gelooft wat God zegt, dat Hij genadig en barmhartig is, geduldig en rijk aan goedertierenheid. Door Jezus mogen we God weer kennen zoals Hij is. Een toegewijde Vader die niet wil, dat Zijn kinderen bezorgd zijn, of in angst leven. Hij geeft ons Zijn liefde en genade. We leren Zijn stem kennen en voelen ons er vertrouwd en veilig mee. Hij is voor ons en niemand rooft ons uit Zijn hand.

donderdag 13 november 2014

God en mens, barmhartig en trouw

Hebreeën 2:17
‘Daarom moest Hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen.’

Wanneer je iemand vertegenwoordigt, moet je wel mandaat hebben. De vraag die al eeuwenlang wordt gesteld is of Jezus nu volkomen mens is, of volkomen God. Is Hij volkomen mens, dan kan Hij zich niet gelijkstellen aan God – Ik en de Vader zijn een -, maar is Hij volkomen God, dan kan Hij niet in alle opzichten gelijk zijn aan Zijn broeders en hen vertegenwoordigen. De tekst van vandaag zegt, dat Hij aan Zijn broeders – het volk Israël – volkomen gelijk moest worden, dat was Hij dus niet zomaar. Paulus schrijft aan de Filippenzen, dat Jezus, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. Dat lijkt me een mooie verklaring en een zuiver antwoord. Daar kan ons verstand mee leven. Maar waar het echt om gaat, is niet hoe het allemaal kon, maar dat het is gedaan. Jezus is onze trouwe hogepriester en dat blijft Hij. Hij heeft ons verzoend met God en de verzoening aan ons geschonken. We zijn nu volkomen een met Hem, volkomen mens en volkomen van Gods geslacht.

woensdag 12 november 2014

Van wet naar genade

Handelingen 10:14
'Maar Petrus antwoordde: ‘Nee, Heer, in geen geval, want ik heb nog nooit iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is.’'

Het was voor Petrus en de andere discipelen een moeilijke tijd, de overgang van wet naar genade. De wet verbood het eten van onreine dieren, maar nu zei God: ‘Slacht en eet. Wat Ik rein verklaard heb is rein.’ Hoe kan het onreine opeens rein zijn? Dat was voor Petrus onmogelijk, maar mogelijk bij God. Met de woorden slacht en eet gaf God aan, dat de wet was vervuld en dat door het Lam van God alle zonden van de wereld waren weggenomen. Het onreine was daarmee rein verklaard. Onder de genade is er geen veroordeling meer voor wie in Christus is. Later zou de apostel Paulus zijn hele theologische opleiding vuilnis noemen, omdat die slechts bestond uit wetten en geboden. Hij wilde Christus leren kennen en de kracht van Zijn opstanding. De worsteling tussen wet en genade is nog steeds actueel. Nog steeds kunnen veel gelovigen niet bevatten hoe God een onrechtvaardig mens rechtvaardig kan verklaren. Toch is dat de essentie van Gods verbond. God heeft ons rein verklaard en daarom zijn we rein. God heeft ons rechtvaardig verklaard en daarom zijn we rechtvaardig. God heeft ons heilig verklaard en daarom zijn we heilig. Doe als Petrus en Paulus, laat je overtuigen door Gods stem.

dinsdag 11 november 2014

Leven en overvloed

Genesis 2:11
[11-14] ‘De naam van de eerste is Pison; … De naam van de tweede rivier is Gichon; … De naam van de derde rivier is Tigris; … En de vierde rivier is de Eufraat.’

Pison betekent toename. De Pison stroomde door het gebied waar goud, balsemhars en chrysopraas werd gevonden. Het gebied kun je samenvatten met rijkdom. Gichon is uitbrekend, het staat voor je gebied vergroten, succesvol zijn. Tigris, de derde rivier heeft als betekenis vlug. De vierde rivier is de Eufraat en dat betekent vruchtbaarheid. God had de mens in de hof van Eden geplaatst om daar vruchtbaar en succesvol te zijn. Er was rijkdom en land in overvloed. Het toont Gods hart, dat Hij de mens niet beloofde dat hij dat bereiken kon met hard werken, maar dat het beschikbaar was gesteld. Genade betekent niet dat je lui achterover liggend de gebraden haantjes in je mond geworpen krijgt, maar wel dat God je het vermogen heeft gegeven om succesvol te zijn. Adam en Eva hoefden alleen te leven uit geloof. Dat is altijd Gods voorwaarde. We moeten vertrouwen op Zijn woord en leven uit Zijn beloftes.

maandag 10 november 2014

Maak God vader in je gedachten

Mattheüs 6:9
'Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;'

Hoe vaak zal dit gebed al zijn gebeden? Bij het eten, bij het slapen gaan, bij het opstaan, bij bruiloften en begrafenissen, in kerkdiensten en in gezinnen, het is een gebed wat vaak gedachteloos wordt opgezegd, maar wat zeg je eigenlijk? Allereerst dat God je vader is. Dat is al bijzonder, want dat betekent tegelijk dat je zegt: ‘Ik ben uw kind.’ God is je vader geworden door het sterven en opstaan van Jezus. Hij heeft al je zonder vergeven en weggedaan en zo de weg naar de Vader geopend. Het tekent Jezus, dat Hij daarmee het gebed begint. De Vader moet worden geheiligd, Hij moet de belangrijkste zijn. Het is de Geest van God die ons Abba, Vader, laat zeggen. De Geest van het zoonschap wijst ons naar Vader. Het gaat om Hem. Wanneer we doen wat we bidden, zal ons hart op de Vader zijn gericht. We verlangen ernaar dat Hij wordt geheiligd. Dat moet gebeuren in onze gedachten en in ons leven. Door alles af te stemmen op de Vader, door vertrouwen te hebben in Zijn vaderschap, doen we wat Jezus ons probeerde te leren.

zondag 9 november 2014

Genade vinden bij de Heer

Genesis 6:8
‘Alleen Noach vond bij de HEER genade.’

Tegen Jezus zei God: ‘Je bent mijn geliefde zoon in wie ik een welbehagen heb.’ Temidden van een ontaard geslacht was hij de reddingsboei. Het verhaal van Noach laat veel parallellen zien met het leven van Jezus. Een man die Gods goedkeuring krijgt, bouwt een reddingsark voor de mensheid. Dwars door het oordeel komt nieuw leven, een nieuw begin, hoop, een regenboog. De belofte van God aan Adam was veiliggesteld. In de tijd van Noach was het mensengeslacht vermengd geworden met demonen, een rechtstreekse aanval op de belofte van God. Maar Gods genade greep in. Niemand was rechtvaardig, maar Noach vond genade, omdat hij met zijn gezin nog zuiver mens was. Toen Jezus op aarde kwam, was het mensengeslacht opnieuw in gevaar. De zonde woekerde voort en er was maar een man die de wereld kon redden. Jezus bouwde een uitweg, dwars door het oordeel, bracht Jezus nieuw leven. Een regenboog is rondom Zijn troon. Nooit meer veroordeling, nooit meer vernietiging. Vanaf nu is er leven voor wie gelooft. De tijdgenoten van Noach spotten met hem, net zoals met Jezus werd gedaan. Maar voor wie gelooft, is Gods genade beschikbaar. In Christus hebben we allen genade gevonden bij de Heer.

zaterdag 8 november 2014

Vrede op aarde

Jesaja 11:6
‘Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden;’

Komt er ooit vrede op aarde? Het antwoord is ja, maar niet door de inspanning van mensen. De problemen en brandhaarden stapelen zich op. Het lijkt wel of vrede steeds onbereikbaarder wordt. De belangen op aarde zijn zo tegengesteld, of het nu gaat om politieke, religieuze, of financiële belangen, ieder vecht voor zijn eigen recht. Een ander iets gunnen, naastenliefde, laat staan genade, is er niet bij. Mensenlevens tellen niet in het verdedigen van het eigenbelang. En dan is daar zomaar de profeet Jesaja. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. De hemel en de aarde kunnen wankelen, maar Gods woord niet. Zijn beloften zijn ja en amen. Ja, er zal vrede op aarde komen, zoals Jesaja heeft voorzegd. Zelfs de dieren sluiten vrede met elkaar. Geen oorlog en vijandschap meer. Het lijkt een utopie, maar het is een rotsvaste waarheid. Jezus zal komen en als koning heersen op aarde in een rijk van vrede, recht en gerechtigheid. Elk kind van God mag nu al leven in dat rijk. Door Gods Geest hebben we toegang tot Gods volheid en mogen we leven in vrede met Hem en met elkaar.

vrijdag 7 november 2014

De stem van de herder

Johannes 10:4
‘Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen.’

Als de nacht voorbij is, opent de herder de deuren van de schaapskooi. Het gevaar van de nacht is voorbij en de herder brengt zijn kudde naar grazige weiden. Rust, vrede en overvloed, dat is wat de herder in gedachten heeft. Maar niet alle schapen volgen meteen. Niet iedereen kent de stem van de herder. Sommige schapen dwalen rond en gaan zelf op zoek naar wat gras. Maar de herder roept ze weer terug en houdt ze bij elkaar. Hij kent elk schaap bij name en kent ook de karakters van de schapen. Ze zijn niet allemaal even volgzaam, maar dat kunnen ze leren. Tenslotte weet elk schaap dat bij de herder blijven, betekent dat er een goede weide wordt gevonden. De herder weet de weg. Niemand hoeft te dwalen of zelf te zoeken. De stem van de herder geeft de route aan. Hij blijft de hele dag bij zijn schapen en beschermt ze. Hij roept de namen en kijkt of er wordt gereageerd. Dat maakt de herder blij. Hij voelt de band met zijn schapen als een grote vreugde. En de schapen genieten van de herder. De herder gaat voorop, hij weet de weg. Vertrouw op de herder als hij je naam noemt en blijf dicht bij Hem. En als de avond valt, dan bergt Hij zijn kudde veilig in Zijn schaapskooi. Er blijft er niet een achter.

donderdag 6 november 2014

Ik nooit

Mattheüs 26:33
'Petrus zei daarop tegen hem: ‘Misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit!’'

Hoogmoed komt voor de val zegt het spreekwoord, dat overigens uit de Bijbel komt. Toch geloof ik niet dat Petrus uit hoogmoed sprak. Het was eerder onwetendheid en oprechte ijver. Toch kwam hij er snel achter dat hij deze belofte niet kon waarmaken. Velen zijn hem daarna gevolgd. Tot op de dag van vandaag zeggen veel mensen hetzelfde: ‘Nu zal ik voortaan elke dag de Bijbel lezen. Nu zal ik elke dag mijn stille tijd houden. Nu zal ik voortaan op U vertrouwen.’ Allemaal ik, ik, en ik. Het geheim van een gelukkig leven is om te weten dat God trouw is. Jezus is trouw, de Geest is trouw. Gods trouw komt niet voort uit onze toewijding, maar uit Zijn liefde voor mensen zoals Petrus en zoals wij, jij en ik. We hebben goede en slechte dagen, maar God is dezelfde. Hij is trouw in Zijn liefde, in Zijn zegen, in Zijn nabijheid. Hij helpt ons uit de narigheid, zoals Hij Petrus hielp. ‘Heb je me lief?’ Ik heb goed nieuws voor je: ‘Ik heb jou lief.’ Leef vanuit Gods liefde, Hij is dezelfde, gisteren, heden en tot in eeuwigheid.

woensdag 5 november 2014

Het gaat om de Vader

Lukas 15:29
‘Hij zei tegen zijn vader: “Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren.’

Het verhaal van de verloren zoon is een van de bekendste uit de bijbel. Maar het verhaal van zijn oudere broer is veel minder bekend. Beide broers hebben dezelfde vader. De ene broer is een gelukzoeker en trekt de wijde wereld in, de andere is toegewijd aan zijn vader en werkt elke dag hard om zijn taken goed uit te voeren. De ene broer schaamt zich over zijn gedrag en de ander is er juist trots op dat hij nooit ongehoorzaam is geweest. Vader geeft een feest, want hij dacht een van zijn zoons verloren te hebben. Maar gelukkig kwam die op een dag terug en voor vader was dat de aanleiding voor een groot en uitbundig feest. Hij kon zijn genade tonen, maar de oudste zoon ergerde zich eraan. Hoe sta jij tegenover God? Schaam je je over je leven of ben je er juist trots op? Het maakt voor Vader niet uit. Hij is genadig voor al Zijn kinderen en vergeeft de een zijn schaamte en de ander zijn trots. Hoe meer je blik gericht is op Vader, hoe minder je hoeft na te denken over jezelf. Uiteindelijk blijft er voor ieder alleen genade over.

dinsdag 4 november 2014

We hebben Jezus als hogepriester nodig

Hebreeën 7:26
‘Immers, zulk een hogepriester hadden wij ook nodig: heilig, zonder schuld of smet, gescheiden van de zondaren en boven de hemelen verheven;’

De hogepriester is de middellaar tussen God en Zijn volk. Jezus is onze hogepriester voor eeuwig. Zijn leven is gescheiden van de zondaren en boven de hemelen verheven. Dat wil zeggen, dat er geen fout of gebrek aan Hem te vinden is. Niemand is in staat Hem te beschuldigen. De tekst zegt, dat we zo’n hogepriester ook nodig hebben, want aan ons leven mankeert nog wel eens wat. De functie van hogepriester is fantastisch. Hij vertegenwoordigt ons bij God en andersom vertegenwoordigt Hij God bij de mensen. Het is in Christus dat we voor God de Vader net zo heilig en onberispelijk zijn als de hogepriester die ons vertegenwoordigt. We kunnen niet zonder Hem. Hij is ons leven en wij hebben Gods volheid ontvangen in Hem. Wanneer ons geweten ons aanklaagt, of iemand anders, dan mogen we wijzen naar onze hogepriester. Hij is heilig en rechtvaardig, zonder schuld of smet. Zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld, schrijft Johannes. Hij heeft het begrepen. Onze volmaaktheid is Jezus en niet ons gedrag. Als we zelf proberen volmaakt te zijn, dan hebben we geen hogepriester meer nodig.

maandag 3 november 2014

Waar het om draait

Mattheüs 7:22
[22-23] ‘Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.’

Dit verhaal van Jezus kan mensen angstig maken. Heb ik wel het goede gedaan? Zal ik ook worden afgewezen? Angst voor het oordeel van God is er soms met de paplepel ingegoten. ‘Wacht maar’, zei mijn moeder dan, ‘op een dag moet je je verantwoorden.’ Ik was als kind niet zo braaf, maar om nu met Gods oordeel te dreigen, lijkt me niet het juiste opvoedmiddel. Overigens had ik een heel goede moeder en ze is nu bij de Heer. Waar gaat het dan om in het leven? Dat je Jezus kent. Dat je een relatie met Hem hebt, niet op basis van werken, maar op basis van geloof. We wandelen met Jezus en zijn blij met de werken die Hij heeft gedaan. In plaats van te zeggen: ‘Hebben wij niet .., gaan we zeggen: ‘U alleen hebt gedaan wat God behaagt. U alleen komt alle eer toe.’ De vruchten van ons leven komen voort uit het kennen of niet kennen van Jezus. Daar draait het alleen maar om.

zondag 2 november 2014

Onze bedekking is Christus

Genesis 3:21
‘God, de HEER, maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan.’

Schaamte is een raar gevoel, vooral als je maar met zijn tweeën bent. Toch schaamden Adam en Eva zich voor elkaars naaktheid. Die schaamte was het gevolg van het eten van de boom der kennis van goed en kwaad. De schaamte was niet over hun zonde, dat zou je nog kunnen begrijpen, maar over hun naaktheid, die ze daarvoor normaal vonden. Ze gaan op zoek naar een bedekking, ze gaan zich verstoppen achter bladeren, maar dat is niet afdoende. Bladeren verdorren en je bent opnieuw naakt. Mensen proberen nog steeds hun zonden te verbergen, ze verstoppen zich achter excuses en uitvluchten. Ze schuiven de schuld naar een ander en werken zich uit de naad om weer een goede indruk te maken. Maar God komt met genade. Hij heeft een afdoende oplossing. Voor Adam en Eva wordt een dier geslacht om de zonde van de mens te bedekken. Tenslotte is Jezus het Lam van God geworden dat de zonde van de wereld heeft weggenomen. Hij is nu onze bedekking. We zijn bekleed met de klederen des heils. Onze bedekking is Christus. Zijn gerechtigheid en heiligheid, Zijn liefde en ontferming zijn onze bedekking voor eeuwig. God zelf heeft ze ons aangetrokken. Hij heeft voorzien.

zaterdag 1 november 2014

De hogepriester heeft je rein verklaard

Leviticus 13:17
‘En de priester zal hem bezien; wanneer dan blijkt dat de aangetaste wit geworden is, dan zal de priester de aangetaste rein verklaren; hij is rein.’

Wanneer iemand in Israël een uitslag op de huid kreeg die eruit zag als melaatsheid, dan moest hij daarmee naar de hogepriester. Die moest uitspreken of iemand rein of onrein was. De hogepriester had het laatste woord. De aangetaste huid werd goed onderzocht en als er twijfel was, wachtte de melaatse in afzondering een week. Zijn gedrag of gevoel was niet bepalend voor de uitslag van de test, alleen het oordeel van de hogepriester had waarde. Onze hogepriester is Jezus en Hij heeft ons rein verklaard. Hij zegt: ‘Je bent nu rein om het woord dat Ik gesproken heb.’ Niet ons gedrag of gevoel bepaalt of we rein en acceptabel zijn voor God. Alleen de verklaring van de hogepriester telt. Jezus heeft ons voor eeuwig rein verklaard en op grond van Zijn woord zijn we rein.