woensdag 31 december 2014

Je bent rein door het woord van Jezus

Johannes 15:3
‘Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb;’

Jezus heeft ons rein gemaakt door Zijn woord. Daarom zijn we rein voor eeuwig. Veel gelovigen protesteren daartegen, omdat ze denken die reinheid te kunnen zien in hun eigen leven. Maar de reinheid die ons gegeven is, komt niet van onszelf, of van onze inspanningen. De reinheid die wij bezitten is de reinheid van Jezus. Wij hebben Zijn rechtvaardigheid, reinheid, volmaaktheid en alles wat er nog meer is op te noemen aan kwaliteiten, ontvangen als een geschenk, uit genade, onverdiend en niet van onszelf. Ik gebruik veel woorden, maar Gods woord is zo eenvoudig: Je bent nu rein om het woord, dat Ik tot je gesproken heb. Natuurlijk is dan de logische vraag: ‘Dus je kan doen wat je wilt en je blijft gewoon rein?’ Het antwoord is ja. Tegelijk is het een onzinnige vraag. Een die alleen in theorie wordt gesteld. Paulus zegt het zo: Mogen we bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? Zijn antwoord is helder: Volstrekt niet. En dan legt hij uit, dat wie uit de zonde is bevrijd, niet langer een slaaf van de zonde is. Je gedrag gaat zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Je bent nu rein en daarom ga je rein leven. Niet om rein te worden, maar omdat je rein bent. En ga je soms in de fout, dan blijf je rein en helpt God je met Zijn genade om je niet te laten veroordelen door schuldgevoel. Je herhaalt gewoon de woorden van Jezus en gaat vrolijk verder met je leven. ‘Ik ben nu rein om het woord, dat Jezus tot mij gesproken heeft.’

dinsdag 30 december 2014

David heeft je reus verslagen

1Samuël 17:33
‘Maar Saul zeide tot David: Gij zult met deze Filistijn de strijd niet kunnen aanbinden, want gij zijt nog jong en hij is een krijgsman van zijn jeugd aan.’

De menselijke wijsheid schiet altijd tekort als het gaat om het juist beoordelen van een situatie. Daarom zegt de Schrift dat we niet moeten vertrouwen op eigen inzichten. David de herdersjongen was vol van oprechte verontwaardiging toen hij met Goliath de strijd wilde aangaan. Hij wilde niet zozeer die reus verslaan, maar vooral dat hij stopte met zijn ergerlijke uitspraken. De koning met zijn leger liet alles maar gebeuren, maar deze spotter woest worden gestopt. Hij beledigde Gods eer. Hij maakte de God van Israël te schande. Koning Saul argumenteert dat David te onervaren is voor de strijd. Hij wijst David af. Veel mensen worstelen met verkeerde gewoontes, met zonden, met een vijand waarvan ze denken dat hij onverslaanbaar is. Laat de strijd aan David over. Hoewel het belachelijk klinkt, zal Hij je de overwinning geven. Door te sterven aan het kruis en na drie dagen op te staan, is elke vijand ontwapend en overwonnen. Jezus de Herder is de overwinnaar. En hoewel Hij door de wijsheid van mensen wordt afgewezen, versloeg Hij de bespotter van Gods eer. Er is geen enkele vijand meer over die niet door Hem krachteloos is gemaakt. Jouw problemen bestaan alleen nog in je hoofd. De werkelijkheid is, dat God je in Christus de overwinning heeft geschonken. Geloof in Hem en je zult de overwinning zien.

maandag 29 december 2014

De grootheid van God en Zijn sterke macht om te redden

Deuteronomium 3:24
‘Here HERE, Gij zijt begonnen uw knecht uw grootheid en uw sterke macht te laten zien; want welke god is er in de hemel of op de aarde, die zulke werken en zulke krachtige daden kan doen als Gij?’

Het is een mooie zin die Mozes hier uitspreekt, maar er komt nog een zin achter. Het is een verzoek om genade, om de straf kwijt te schelden die God hem heeft opgelegd. Mozes mocht het land Kanaän niet binnengaan. Hij had de rots voor de tweede keer geslagen, in plaats van er tegen te spreken, zoals God had bevolen. Een onvergeeflijke fout, waardoor hij zichzelf buiten de genade stelde. God is groot en machtig en sterk. Hij is genadig en liefdevol, maar we moeten wel de weg volgen die Hij heeft aangegeven. Daar is geen uitzondering op. Jezus is eenmaal geslagen, dat was genoeg. Hij is de rots die levend water geeft. Wanneer iemand dorstig is naar dat water, moet de rots niet opnieuw worden geslagen, maar mag je er tegen spreken. Dat is Gods weg voor ons. God heeft ons Zijn grootheid en macht laten zien voor eeuwig.

zondag 28 december 2014

Van Sinaï naar Sion

Hebreeën 12:22
‘Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem,’

Het volk Israël naderde de berg Sinaï op weg naar het beloofde land. Daar ontving Mozes de twee stenen tafels met de woorden die veroordelen. De wet die Mozes van God ontving, was door geen mens te volbrengen. Iedereen staat schuldig tegenover de rechtvaardige God. Dat is wat de berg Sinaï bracht, veroordeling, de vloek. Maar Jezus heeft alles veranderd. Hij vervulde de Wet voor ons en toonde tegenover God geen enkele zonde. Hij was de Goddelijke gerechtigheid zelf, de afdruk van Gods wezen. In plaats van vloek bracht Hij zegen. De berg Sion, de berg van de kruisiging, brengt aan zondaren geen vloek meer, maar zegen. Dat is wat de Hebreeënschrijver betoogt. Er is een totaal nieuwe relatie met God gekomen. De voorhang die scheiding bracht, is opengescheurd. God heeft door Jezus de weg geopend naar een nieuw verbond. Niet een stenen verbond dat veroordeling brengt, maar een levend verbond, in het hart geschreven door Gods genade, dat zegen brengt. Probeer niet dat nieuwe verbond te verdienen. Probeer niet er deel aan te krijgen via de berg Sinaï. Het nieuwe verbond berust uitsluitend op Gods liefde en genade. De berg Sion is nu onze woning. De stad van onze Koning, de levende, de opgestane die ons tot Zichzelf heeft verheven. De berg Sinaï is door God verlaten, Hij woont voor eeuwig in Sion.

zaterdag 27 december 2014

Vrede, rust en veiligheid

Jesaja 32:17
‘En de vrucht der gerechtigheid zal vrede zijn, de uitwerking der gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid.’

Op aarde lijkt de vrede ver te zoeken. Gewapende strijd, conflicten, rampen, ziektes, de ellende lijkt niet op te houden. Hoe kun je dan van vrede spreken? Toch schrijft Jesaja over een vrede die rust en veiligheid biedt voor eeuwig. Het is een vrede die voortkomt uit gerechtigheid. Nu noemt in elk conflict iedere partij dat het gerechtvaardigd is de ander te doden, maar over dat soort gerechtigheid heeft Jesaja het niet. Geen gerechtigheid die gebaseerd is op eigen inzichten, maar Gods gerechtigheid brengt vrede. Blijvende vrede in je binnenste. God verandert de wereld van binnenuit. Als de mensen veranderen, verandert hun gedrag. Als iedereen Gods gerechtigheid als voeding heeft, als fundament voor zijn handelen, dan komt er ook vrede en veiligheid op aarde. Is het een utopie dat te geloven? Jezus vindt van niet. Hij schenkt Zijn gerechtigheid en vrede aan ieder die verzoend met God wil leven. Op basis van Gods liefde verandert de wereld en verliest de boze terrein. Vraag jezelf eens af, wat komt er uit mijn leven voort? Is het vrede en veiligheid? Dan is het de vrucht van Gods gerechtigheid.

vrijdag 26 december 2014

Jezus is de hoeksteen die de bouwlieden afkeurden

Handelingen 4:11
‘Dit is de steen, door u, de bouwlieden, versmaad, die nochtans tot hoeksteen is geworden.’

De hoeksteen is de belangrijkste steen van het fundament. De hoeksteen bepaalt de grootte van de fundering en draagt de muren. De bouwers krijgen hier het verwijt dat ze de hoeksteen hebben afgekeurd. Jezus is de hoeksteen in Gods bouwwerk en de Farizeeën, oudsten en Schriftgeleerden hebben Hem verworpen, evenals het volk toen ze riepen: ‘Kruisig Hem.’ Petrus legt aan het Sanhedrin uit dat deze Jezus, die zij verworpen hebben, tot hoeksteen is geworden. Ze zien voor hun ogen het gebouw verrijzen, blinden gaan zien en lammen lopen. Het valt niet te ontkennen dat ze zich hebben vergist. Toch buigen ze niet, de trots is te sterk. Hoeveel liefde moet God geven om harde harten zacht te maken? Maar het kan, mensen komen tot inzicht en bekeren zich. Ze erkennen dat ze zich hebben vergist en volgen Jezus. God bouwt nog steeds aan Zijn tempel. De Hoeksteen is Jezus en al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet worden teleurgesteld.

donderdag 25 december 2014

Gods belofte heerlijk vervuld

1Kronieken 22:9
‘Zie, u zal een zoon geboren worden; hij zal een man van rust zijn, Ik zal hem rust geven van al zijn vijanden rondom. Want hij zal Salomo heten, en Ik zal vrede en rust in Israël geven in zijn dagen.’

Deze woorden komen bekend voor. Zie, u zal een zoon geboren worden. Hij zal een man van rust zijn. De zoon van David, de vredevorst, Salomo, shalom, vrede, gaat er al een lichtje branden? Dit is een duidelijke verwijzing naar de komst van Jezus. Davids zoon, lang verwacht, zegt het oude kerstlied. De zoon van David die voor God een huis bouwt. De vredevorst die rust brengt van alle vijanden. Salomo heeft een huis van steen gebouwd, maar dat is er al niet meer. Maar Jezus bouwt een huis voor God voor eeuwig. Dat huis zijn wij, de mensen waar Gods vrede in woont. Gods geliefden, die rust hebben van alle vijanden. Wij zijn Gods tempel, gebouwd op het fundament van genade. Zowel David, die de reus versloeg, als Salomo, die de vrede bracht, zijn symbolen van wat Jezus zou komen doen op aarde. Gods beloftes worden en zijn heerlijk vervuld.

woensdag 24 december 2014

Door Zijn striemen genezen

Jesaja 53:4
‘Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.’

Uit dit vers spreekt zoveel genade. Alleen al het woordje nochtans, dat betekent ondanks alles, toch. Ondanks het verval van de mensheid door de zonde, ondanks de voortdurende krenking en afwijzing van Gods liefde, ondanks de haat en vijandschap tegenover de Schepper, geeft God de Vader het liefste en kostbaarste wat Hij heeft om de wereld met Zich te verzoenen. En let ook eens op de woorden, wij echter. Bestaat er een grotere tegenstelling tussen wie Jezus is en hoe Hij ontvangen werd? En toch heeft Hij onze ziekten op Zich genomen en onze smarten gedragen. Ziektes en smarten vormen misschien wel de grootste oorzaken van het lijden op aarde. Jezus heeft ze op Zich genomen. Door Zijn striemen zijn we genezen. Deze waarheid is moeilijk te aanvaarden, maar daarom niet minder waar. Ziektes en smarten komen uit de koker van de vijand. Ze vormen een aanval op onze zegeningen en op onze vrede. Ziektes en smarten mogen we in Gods hand geven met de absolute zekerheid dat Hij ze in Christus van ons heeft afgenomen. Verwacht herstel door het volbrachte werk van Jezus en laat je nooit wijsmaken, dat God je dit te dragen geeft en met straf heeft het al helemaal niets te maken. Dank God voor de verlossing en vernieuwing in Christus en spreek uit wat je gelooft: door Zijn striemen ben ik genezen.

dinsdag 23 december 2014

Gods woord draagt vrucht

Jesaja 11:1
‘En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isai en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen.’

God waakt over Zijn woord, dat zie je ook hier weer. Isai was de vader van David en aan David was een nakomeling op zijn troon beloofd. Maar het volk Israël scheurde in tweeën en het huis van David bestond nog maar in twee stammen. De koningen van Juda deden het niet veel beter dan die van Israël en tenslotte maakte de ballingschap een einde aan het koningschap. Toch was er de belofte, dat een scheut uit de wortel van Isai zou gaan vruchtdragen. Midden in de ellende bleef God waken over Zijn woord. Het was als een zaad gezaaid en wachtte op het juiste moment om uit te spruiten. Tegen ons zegt Jezus: wie in Mij blijft, wie Mijn woord bewaart, die zal veel vrucht dragen, steeds meer en overvloedig. God waakt over Zijn woord en over Zijn vrucht. Het zal zeker komen, maar kunnen wij blijven verwachten in een tijd dat er niets van te zien is? Al Gods beloftes zijn ja en amen. Hij vergeet niet wat Hij heeft beloofd. Houd vast aan Gods woord, want de vrucht zal er zijn.

maandag 22 december 2014

Waarom zou je twijfelen aan Gods liefde?

Mattheüs 14:31
‘Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot hem: Kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen?’

Er wordt geleerd, dat je door je fouten afstand schept tussen jou en God, maar het tegendeel is waar. Toen Adam en Eva zondigden, was God er meteen bij om hen te bedekken en een oplossing te beloven. Toen Kaïn Abel doodde, was God er meteen bij om Kaïn te bemoedigen en te beschermen. Natuurlijk dragen we de gevolgen van verkeerd gedrag, maar dat is geen straf van God. God is genadig en als de zonde toeneemt, is Zijn genade meer dan overvloedig, altijd meer dan de zonde. Toen Petrus niet langer uit geloof over het water wandelde, maar bang werd van wat hij zag, greep Jezus terstond zijn hand. Er was geen veroordeling, maar verbazing. Waarom Petrus, waarom bleef je niet geloven? Waarom ben je gaan twijfelen? Waarom gaan wij soms twijfelen aan Gods genade? Omdat er een vijand is die dat stimuleert. Of omdat ons geloof nog niet voldoende is uitgehard, nog niet is beproefd tot het einde. Of omdat ons verstand het geloof tegenspreekt, of,.. er kunnen veel redenen zijn waarom we soms twijfelen. God veroordeelt ons niet, maar komt met Zijn hand. Hij grijpt ons vast en zet ons weer overeind. Daar leren we van. Zo worden we volwassen in ons geloof. Laat je niet ontmoedigen, laat je niet wijs maken dat God teleurgesteld in je is, of boos op je. Hij grijpt je vast en laat je nooit los. Maar Hij mag best vragen naar het waarom. Hij is immers betrouwbaar. Waarom zou je dan twijfelen?

zondag 21 december 2014

Van horen tot geloven

Markus 4:20
‘En dit zijn degenen, die in goede aarde gezaaid zijn: zij, die het woord horen en in zich opnemen en vrucht dragen, dertigvoud en zestigvoud en honderdvoud.’

De gelijkenis van de zaaier is een sleutelverhaal. Dat wil zeggen, dat je het moet begrijpen om de rest te kunnen begrijpen. Je kan de betekenis missen en dan mis je daardoor ook de essentie van andere verhalen. Dat is wat Jezus zegt in Markus 4. Het verhaal is bekend. De zaaier zaait het woord en dat woord moet in goede aarde vallen om vrucht te kunnen dragen. Het gaat hierbij om mensen die het woord van God, het evangelie van Zijn genade, horen. Dat evangelie moet worden opgenomen, er moet over worden nagedacht, het moet worden verwerkt tot geloof. Dat is een proces. Daarom zit er groei in het vruchtdragen. Hoe beter je het woord hebt begrepen en opgenomen, hoe meer vrucht het zal geven. Jezus heeft het dus niet over gedrag, maar over geloof. Dat is de sleutel. De woorden van Jezus moeten verwerkt worden tot geloof. Dat gebeurt in je hart. En hoe meer geloof zich daar heeft gevormd, hoe meer vrucht het zal geven. Dertig-, zestig- en honderdvoudig.

zaterdag 20 december 2014

Wacht op Gods Kracht

Efeziërs 6:10
‘Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.’

Ik heb een aantal keren met pech langs de weg gestaan. Dan belde ik de Wegenwacht en die beloofden dat ze eraan kwamen. Dat gaf een heel gerust gevoel. De zekerheid dat hulp onderweg is, geeft je kracht. Niet om de motor zelf te gaan repareren, maar kracht om te wachten. Zo mag je deze tekst ook gebruiken. De zekerheid dat hulp onderweg is, geeft je de kracht om erop te wachten. Dat wachten is dan verwachten, en dat maakt je sterk. Zijn kracht komt je te hulp. Niets aan de hand. Geen paniek, Jezus is je helper. Geloofskracht is gebaseerd op de absolute zekerheid dat God doet wat Hij belooft. Zie, Ik ben met u alle dagen. Ik zal u niet begeven, of verlaten. Ik zal met de beproeving voor de uitkomst zorgen. O, kijk, daar is de Wegenwacht al. En na een paar ingrepen kan ik mijn reis vervolgen. Goed dat ik niet zelf ben gaan prutsen.

vrijdag 19 december 2014

De perfecte Vader

2Kronieken 16:9
‘Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar Hem uitgaat.’

God verwacht van ons niet dat we volmaakt zijn, maar Hij zoekt wel naar oprechtheid. Is God de reddingsboei voor noodgevallen, of is Hij je Vader met wie je op vertrouwde voet leeft? Zoek je God alleen in slechte dagen, of heb je Hem ook nodig in de goede? Er gaat kracht uit van de omgang met God. Hij kan je de dingen in een ander perspectief laten zien. Hij bemoedigt en vertroost, geneest en versterkt, lacht en huilt. Hij zoekt ons hart en probeert ons ervan te overtuigen dat het goed is om ook Zijn hart te zoeken. Hoe meer we leren vertrouwd met God te leven, onze overwinningen en nederlagen met Hem te delen, hoe meer we Zijn vrede en vreugde zullen ervaren. God zoekt ons voortdurend, zoals een vader aan een vol strand voortdurend op zijn kinderen let. We hoeven niet de hele dag Zijn hand vast te houden, maar we moeten wel regelmatig laten merken dat we Hem nog zien. In die verbondenheid ligt onze kracht. Aan God zal het niet liggen, Zijn ogen zoeken ons voortdurend, dag en nacht. En als het nodig is, staat Hij ons krachtig bij. Wat een perfecte Vader!

donderdag 18 december 2014

Vestig je oog op Jezus

Genesis 3:6
‘En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at.’

De begeerte der ogen is een van de drie dingen die de wereld beheersen. De andere zijn de begeerte van het vlees en een hovaardig leven. Simpel gezegd hebzucht, wellust en macht. Eva zag dat de vrucht goed was en toen kreeg ze er trek in. Zo werkt het ook in de reclame. De mooie plaatjes wekken de hebzucht op. David schrijft in een van zijn psalmen, naast U begeer ik niets in deze wereld, maar ook hij trapte in de val van zien en begeren. Hij gebruikte daarna zijn macht om Bathseba te bezitten. Daarna kwam de ellende. Berouw komt na de zonde, maar dan is het te laat. Veel mensen gaan gebukt onder schuldgevoelens, omdat ze in hun leven ook deze fouten hebben gemaakt. Maar het mooie en helende van het evangelie is, dat Jezus ook alle schuld heeft weggenomen. Door te beseffen dat God je niet zal aanklagen of beschuldigen, omdat Jezus alles voor jou heeft opgelost, wordt je geweten gereinigd van besef van kwaad. Door te beseffen dat satan lust en begeerte opwekt door de ogen te prikkelen, kunnen we ons wapenen. Laat je oog op Jezus gericht zijn, is geen slecht advies. Er zijn heel wat begerenswaardige zaken in de wereld en niets is verboden voor ons, maar wie gelooft, laat zich niet leiden door zijn ogen, maar door Gods Geest.

woensdag 17 december 2014

Jezus is je borg

Job 17:3
‘Stel U zelf als mijn borg bij U; wie anders zal voor mij handslag geven?’

Job zat diep in de ellende en niemand kon hem helpen. Zijn kennissen en vrienden hadden hem beschuldigd en verlaten, zijn vrouw evenzo. De enige waarin Job nog hoop kon hebben was God. Job verweet God ook dat Hij hem onschuldig liet lijden, maar toch wist hij ook, alleen God kan mij redden. ‘Wees Gij mijn borg,’ zegt hij. Gelukkig heeft Job niet hoeven wachten tot de komst van Jezus. Al snel leerde Job dat hij fout zat en dat hij zijn houding ten opzichte van God moest herzien. ‘Ik kende U niet,’ zei hij. ‘Ik had slechts van U vernomen.’ Dat is het verschil. God kennen is heel iets anders dan van God gehoord hebben. Het gebed van Job is inmiddels verhoord en meer dan vervuld door Jezus. Hij gaf niet alleen Zijn hand, maar Zijn hele lichaam en Zijn hele leven. Hij is onze borg voor eeuwig. Maar het grootste verlangen van God is dat we Hem leren kennen. En dat begint ermee, dat je Hem gaat vertrouwen, zelfs in de zwaarste omstandigheden. Zijn trouw is je enige zekerheid in dit leven.

dinsdag 16 december 2014

Uw geloof heeft u gered

Markus 5:34
‘Toen zei hij tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede en wees genezen van uw kwaal.’’

Een vrouw die al twaalf jaar tobt met haar kwaal, zoekt haar heil tenslotte bij Jezus. Zij raakt Zijn kleed aan en Jezus voelt dat er kracht uit Hem stroomt. Het is een bekend verhaal. Is deze vrouw gered door haar geloof? Hebben we een reddend geloof? Nee, het was de kracht van Jezus die haar genas, maar het was de kracht van haar geloof die alle hindernissen overwon om er te komen. Jezus is de bron, maar soms moeten we moeite doen om die bron weer aan te raken. Allerlei gedachten kunnen in de weg zitten. Allerlei ervaringen kunnen de weg versperren. Maar het was het getuigenis over Jezus dat bij deze vrouw haar geloof opbouwde. Iedereen werd door hem geholpen, niemand werd afgewezen. Dan was er ook voor haar redding. En ze ging, dwars door alle protocollen, ze overtrad allerlei regels, maar ze was vastbesloten. Ze moest naar Jezus en ze zou Hem aanraken. Zo werd ze gedreven door haar geloof, dat alleen Jezus haar helpen kon. En ze werd geholpen en bemoedigd. Geef niet op, wanneer het moeilijk wordt, maar wees vastberaden en raak in geloof Jezus aan. Hij is je redding en zegt: ga in vrede en wees genezen van uw kwaal.

maandag 15 december 2014

Voor altijd vrede

1Koningen 2:33
‘…, maar David, zijn nageslacht, zijn huis en zijn troon zullen voor altoos vrede hebben van de HERE.’

Aan David had God de belofte gegeven dat er altijd een nazaat van hem op de troon zou zitten in Jeruzalem. Die belofte is vervuld en de laatste nazaat op de troon is Jezus. Hij wordt Davids zoon genoemd, omdat Hij de beloofde zoon is, die voor God een huis zou bouwen. Salomo bouwde een huis van steen, maar Jezus, de Vredevorst, bouwt een huis voor God, waarvan God zelf de bouwmeester is. Zijn huis zijn wij en Jezus is onze koning en hogepriester. Zijn vrede regeert tot in eeuwigheid in ons hart en op Zijn troon. Gods beloftes zijn in Christus vervuld en door Hem erven wij wat beloofd is, vrede en vreugde voor eeuwig onder het koningschap van De Zoon van David.

zondag 14 december 2014

Gods beeld hersteld

Johannes 17:26
'.. en Ik heb hun uw naam bekend gemaakt en Ik zal hem bekend maken, opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij en Ik in hen.'

De missie van Jezus was om het verknipte Godsbeeld te herstellen op aarde. De verblindheid die door de zonde was gaan heersen, had het zicht op God vertroebeld. God werd met angst gediend en de indruk was ontstaan, dat je Gods gunst moest verdienen met goede werken. Wie zich perfect aan de regels en wetten hield, zoals de Farizeeërs leerden, verdiende Gods zegen. Jezus zegt hier in Zijn gebed tot de Vader: ‘Ik heb Uw naam bekend gemaakt en zal dat blijven doen.’ De naam Abba, Vader, is Gods hoogste naam. Die geeft Zijn karakter en wezen weer. Gods liefde moet gaan heersen, in plaats van vrees. Jezus zegt: ‘Opdat de liefde in hen zij, waarmee U Mij liefhebt.’ Het doel van het evangelie is dat we door Jezus de Vader leren kennen. Genadig, barmhartig en goed. Gods verlangen is dat we Hem kennen. Daar heeft Hij alles voor over gehad. Laat je overtuigen van Gods liefde voor jou. Kijk naar Jezus, kijk hoe Hij reageerde op mensen die werden afgewezen en veracht. Hij ontfermde zich over hen en veroordeelde niemand. Zo is de Vader ook voor jou. Verwacht zegen in plaats van veroordeling, overvloed in plaats van tekort.

zaterdag 13 december 2014

Vrij om God te dienen

Romeinen 6:22
‘Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven.’

In dit ene zinnetje staat de hele ontwikkeling van je geloofsleven. Door het offer van Jezus zijn we eens en voor altijd vrijgemaakt van de zonde. De zonde heeft geen rechten meer op ons leven. Voor de zonde zijn we gestorven en begraven. Dat wil niet zeggen dat we nu automatisch niet meer zondigen, maar het is net als bij een kind dat leert lopen, wanneer we struikelen, staan we op en gaan verder zonder schuldgevoel. Het zal steeds beter lukken om als zoon of dochter van God te reageren op situaties. Je besef van eigenwaarde neemt toe, naarmate je Gods liefde beter leert kennen. Dat is de vrucht die heiliging wordt genoemd. En uiteindelijk zul je zonder vlek of rimpel voor Jezus staan. Hij heeft je bevrijd, gereinigd, geheiligd en volkomen compleet gemaakt. Het eeuwige leven is al begonnen in ons en wordt door Jezus begeleid en voleindigd. Leef daarom ontspannen. Je bent vrij en mag leren God te dienen vanuit het kennen van Zijn liefde voor jou.

vrijdag 12 december 2014

Elke dag feest

Habakuk 3:18
‘.., nochtans zal ik juichen in de HERE, jubelen in de God van mijn heil.’

Het is niet elke dag feest, leerde ik vroeger van mijn ouders. We werden simpel opgevoed en bij de koffie kregen we ontbijtkoek of een speculaasje. Een echt koekje van de bakker was voor de zondag en voor de visite. Ons werd geleerd tevreden te zijn met wat we hadden, de oorlog was net voorbij en de middelen schaars. Veel mensen leven geestelijk ook in die schaarsheid. Verwacht niet dat het alle dagen feest is, wees blij met wat je hebt. Tel je zegeningen, als of dat te doen zou zijn. Waar Habakuk over spreekt is de vijand, de rover, de plunderaar. Zijn vertrouwen op Gods redding is zo groot, dat hij uitspreekt: zelfs al zou alles geroofd zijn en er niets meer over zijn, dan nog zal ik jubelen in de God van mijn heil. Uit deze woorden spreekt geen schaarste, maar overvloed. Habakuk ziet Gods rijkdommen, hij ziet schatten die niemand ziet en juicht erover. Die houding is krachtig en beschermt je tegen zelfmedelijden en somberheid. Juich in de God van je heil, want Hij zorgt voor je. Hij zal meer dan overvloedig vergoeden wat de kaalvreter heeft geroofd. Vrede en vreugde zijn voor Zijn aangezicht. Verheug je in Hem en het is elke dag feest.

donderdag 11 december 2014

Jezus in al Zijn glorie

1Corintiërs 15:17
‘.., en indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uw zonden.’

Als Jezus niet was opgestaan, waren wij nog in onze zonden en was ons geloof zinloos. Maar Hij is wel opgestaan en dus zijn we niet langer in onze zonden en is ons geloof vruchtbaar geworden. Niet meer in je zonden zijn betekent dat je geen zondaar meer bent. Voor God is die tijd voorgoed voorbij. We zijn nu nieuwe scheppingen, kinderen van God, die leren opnieuw te leven. De fouten als zondaar leren we af en we worden gewend aan het feit dat we niet langer gebukt hoeven te gaan onder schuld en schaamte. Wanneer de boze ons aanklaagt, of iemand anders, dan mogen we dat negeren en belijden dat Jezus is opgestaan en wij met Hem. De inhoud van ons geloof is Jezus en de vrucht ervan is liefde. Hoe meer we in ons hart overtuigd zijn van de opstandingskracht in ons, hoe meer we zullen vruchtdragen voor Hem. Dat gaat automatisch, het wordt onze natuur. Zoals we vroeger steeds hoorden hoe slecht we waren, zo horen we nu steeds hoe geliefd we zijn en hoe mooi in Gods ogen. Wat je hoort beïnvloedt je denken en je geloof. Als Jezus is opgestaan uit de dood, dan ben ik een nieuwe schepping en niet langer een zondaar. Jezus heeft door Zijn opstanding inhoud gegeven aan mijn leven. Dat is de voeding voor mijn hart, Jezus in al Zijn glorie.

woensdag 10 december 2014

Het belangrijkste is Hem te kennen

2Petrus 1:8
‘Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Here Jezus Christus.’

Petrus schrijft over het kennen van Jezus onder alle omstandigheden. Hij schrijft over de groei en ontwikkeling van binnenuit. Dat is een werk van Gods Geest, maar wij kunnen dat werk beïnvloeden door onze houding. Willen we ook in moeilijke omstandigheden blijven vertrouwen op Gods gunst, of reageren we somber en beklagen we onszelf? Petrus schrijft over volharding en beproefdheid, over hoop en liefde. Wanneer je rust en vrede, je geloof en vertrouwen niet afnemen onder druk, dan word je sterk en kun je zelfs je vijanden liefhebben. Maar alles hangt af van het kennen van de Heer. Je leert Hem als trooster kennen bij verdriet. Je leert Zijn kracht kennen in zwakheid. Je leert Zijn genade kennen als je hebt gefaald. Het kennen van Jezus neemt toe in je dagelijks leven door je vertrouwen op Hem te stellen en daarin niet op te geven. Wanneer je zo blijft staan in Gods liefde, laat het je niet zonder werk of vrucht. Maar het belangrijkste is Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding.

dinsdag 9 december 2014

De Heer geeft vrede en rust

Leviticus 26:6
‘En Ik zal vrede in het land geven, zodat gij nederliggen zult, zonder dat iemand u opschrikt; Ik zal de wilde dieren uit het land uitroeien, en het zwaard zal uw land niet teisteren.’

De zegeningen die God uitspreekt over Zijn volk zijn heel specifiek. God begint met vrede. Ik zal vrede geven. Dat zei Jezus ook. Vrede geef Ik u, mijn vrede laat Ik u. Zodat gij nederliggen zult. Dat spreekt over rust en veiligheid. Niemand zal u opschrikken. Dus ook geen berichten meer waardoor we in de war raken. De 'wilde dieren' spreekt over de boze machten der duisternis. Je ziet ze rondom het kruis van Jezus. Dat is ook de plaats waar ze verslagen zijn, machteloos gemaakt. De dief die er alleen op uit is om te stelen en te roven, zal uw land ook niet meer teisteren. Voor wie het zien kan staan hier allemaal zegeningen die we in ons eigen leven mogen ervaren. Gods vrede is je gegeven, zodat je niet langer onrustig en opgeschrikt hoeft te leven. Blijf rusten in Gods vrede en besef dat Hij je beschermt en zegent. Besef ook dat de tegenstander is ontwapend en dat hij is verslagen. Laat je niet langer angst aanpraten. Er is vrede en rust voor iedere gelovige.

maandag 8 december 2014

God is onze voorziener

1Koningen 17:4
‘Gij kunt uit de beek drinken, en Ik heb de raven geboden u daar van spijze te voorzien.’

Deze passage uit het boek Koningen en uit het leven van Elia geven aan hoe God voorziet. God is Jehova Jireh, de God die erin voorzien zal. Elia werd door God naar de beek Krith gestuurd en moest daar wachten. Hij kon daar drinken uit de beek en de raven brachten hem spijze. Dat is niet normaal, dat is bovennatuurlijk. Toch ziet het er heel normaal uit, water, vogels, spijs, het zijn aardse gerechten die op een bovennatuurlijke manier voorzien. Veel mensen zien Gods werken niet, omdat het er zo gewoon uit ziet. Er komt iemand langs, op de koffie, die door God kan zijn gestuurd om je te bemoedigen. Je krijgt een kaartje met een mooie tekst, of je vindt geld op de mat, dat iemand door de brievenbus heeft geschoven. Kleine dingen, die toch groot zijn, omdat God erachter zit. Elia wist het, want God had het gezegd, maar toch, elke dag opnieuw, je gaat er aan wennen. Dat deed Israël met het manna, ze kregen er zelfs genoeg van, sommigen walgden zelfs van Gods hemelbrood. God is onze voorziener. Hij heeft voorzien en zal voorzien. Jezus is onze voorziening, maar vergeet niet in de gewone dingen ook Gods hand te zien.

zondag 7 december 2014

God schenkt overvloedig genade

Johannes 15:2
‘Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage.’

Als je deze tekst leest, krijg je de indruk dat God een hebberige ondernemer is, vol winstbejag en gericht op de grootst mogelijke productie. De ranken krijgen ervan langs wanneer de opbrengst tegenvalt. Dat kan natuurlijk niet waar zijn en dat is ook niet waar. De vertalers zijn wel erg vrijpostig omgesprongen met de bedoeling van de tekst. Wat er werkelijk staat is, dat God een rank die geen vrucht draagt, optilt en schoonmaakt, zodat hij weer herstelt en gaat vruchtdragen. De ranken zijn wij, en soms komen we op de grond terecht, of in de modder. Dan worden we niet weggesneden, maar opgetild en verzorgd. God toont ons Zijn liefde en genade. Hij herstelt onze eer, zodat we weer verder kunnen in geloof. Bemoedigd en opgebouwd gaan we weer genieten van Gods leven in ons. Dan komen de vruchten vanzelf tevoorschijn. Het gaat in deze tekst niet over onze fouten, maar over onze zegeningen. God doet er alles aan om ons zoveel mogelijk te kunnen zegenen. Dat doet Hij door Zijn woord en met Zijn Geest. We gaan Jezus weer zien en rechten onze rug. Geen snoeien of wegnemen, maar verzorgen en opbeuren, dat is wat God doet.

zaterdag 6 december 2014

Je bent in Christus een gezegende

Exodus 23:25
‘Maar gij zult de HERE, uw God, dienen; dan zal Hij uw brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen.’

De zegeningen van het oude verbond waren duidelijk gekoppeld aan het gedrag van Gods volk. Wanneer de Here op de juiste manier werd gediend, dan was er zegen. Het oude verbond was voorwaardelijk. Wij leven onder een beter verbond, het nieuwe verbond op grond van genade. De zegeningen worden ons geschonken omdat ze gekoppeld zijn aan het volbrachte werk van Jezus. Hij is onze bron. Daarom hoeven we niet aan ons gedrag te werken om gezegend te worden, maar aan ons geloof. Wanneer we geloven dat we Gods geliefde kinderen zijn, zullen we ons ook niet meer druk maken over fouten en tekortkomingen. We weten dat er van binnenuit aan wordt gewerkt. Ons denken verandert en daarmee ook ons gedrag. In de tekst wordt ook ziekte genoemd als iets wat God uit ons midden zal verwijderen. Dat was onder het oude verbond een duidelijke zegen, hoeveel te meer onder het betere verbond. Wanneer ziekte of zwakheid zich manifesteren, keren we ons in geloof tot God. Onze mond spreekt uit wat ons hart gelooft. Mijn God zal in mijn lot een keer brengen. En tegen de ziekte en zwakheid zeg je in geloof: verdwijn, ik ben een gezegende in Jezus naam.

vrijdag 5 december 2014

Niet langer ziek en hulpeloos

Jesaja 33:24
‘Het volk van Israël zal niet langer zeggen: "Wij zijn ziek en hulpeloos," want de HERE zal het volk de zonden vergeven en het zegenen.’

Jesaja profeteerde over de tijd waarin wij nu leven, de tijd na het kruis, de genadetijd. Paulus schrijft daarover: zie, nu is de dag des heils, nu is de tijd des welbehagens. Het keermoment is gekomen door Jezus. Hij vervulde de wet en bracht voor ieder het offer dat de zonden vergaf. Vanaf Jezus kan God ieder zegenen op grond van Zijn volbrachte werk. Ook wij hoeven niet langer te zeggen: ‘Wij zijn ziek en hulpeloos,’ want al onze zonden zijn vergeven en God gedenkt ze niet meer. Wanneer we ziek of zwak worden, moeten we niet denken aan onze zonden, maar aan Gods gerechtigheid. We spreken uit wat we geloven. De zwakke zegt: ‘Ik ben sterk,’ en de arme: ‘Ik ben rijk, om wat de Here heeft gedaan voor ons.’ Wij leven onder Gods gunst en Hij zegent ons elke dag opnieuw. De tijd van zuchten en klagen is voorgoed voorbij.

donderdag 4 december 2014

Vrijgekocht om vrij te zijn

Exodus 12:23
‘En de HERE zal Egypte doortrekken om het te slaan; wanneer Hij dan het bloed aan de bovendorpel en aan de beide deurposten ziet, dan zal de HERE die deur voorbijgaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan.’

Het bloed van een onschuldig lam bracht redding voor Israël. De verderver ging voorbij als hij bloed zag. Maar dat was niet het enige. Doordat de dood geen kans kreeg, kon het volk die nacht vertrekken, op weg naar vrijheid. Het verhaal over de uittocht uit Egypte wordt nog elk jaar herdacht bij het joodse Pesachfeest. Jezus heeft ons bevrijd uit de slavernij van de zonde. Hij deed dat door Zijn eigen bloed te geven. De dood voert geen heerschappij meer over ons. We zijn door de dood van Jezus op weg gegaan naar onze vrijheid. Vrijheid begint in je hart, in je gedachten. Als je weet dat Christus je heeft vrijgemaakt, dan kun je ook gaan leven als iemand die vrij is. Wanneer de duivel je aanklaagt, of probeert te verleiden, mag je hem wijzen op het bloed van Jezus. Hij moet jou met rust laten, je bent veilig achter het bloed van Jezus. Laat je niet langer behandelen als een slaaf van de zonde, maar leef als vrijgemaakt kind van God.

woensdag 3 december 2014

Eten van de boom des levens

Genesis 3:22
‘Toen dacht God, de HEER: Nu is de mens aan ons gelijk geworden, nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven.’

Veel mensen zien de verbanning uit de hof van Eden als een terechte straf van God op het zondige gedrag van Adam en Eva. Ze werden uitgesloten van de boom des levens. Maar was dat wel een straf? Want tegelijkertijd kondigt God aan dat het zaad van de vrouw (Jezus) de kop van de slang zou vermorzelen. Na de zonde zocht God meteen Adam en Eva op, niet om ze te straffen, maar om ze te helpen. Hij kwam met een bedekking voor hun naaktheid. Hij wilde voorkomen dat de mens voortaan gebukt zou gaan onder de dramatische gevolgen van hun keuze. God zelf zou een nieuwe weg naar de boom des levens openen. Als nieuwe schepping zou de mens weer toegelaten worden, niet als zondaar. De zonde kreeg geen eeuwige toegang tot het leven, de dood moest eerst worden vernietigd, dan zou de weg naar Gods leven weer hersteld zijn. God geeft ons eeuwig leven, wij mogen dagelijks de vruchten eten van de boom des levens, dat is Jezus. Maar niet als zondaar, want dat zijn we niet meer. Door de bedekking met het bloed van Jezus zijn we gerechtvaardigd en leven we als kinderen van God in Zijn hof.

dinsdag 2 december 2014

Profetie gaat altijd over Jezus

2Petrus 1:20
‘Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat;’

Jezus is de geest van de profetie, schrijft Johannes. Daarom moet elke profetie Jezus centraal stellen, het gaat alleen om Hem. Profeten hadden onder het oude verbond een belangrijke functie, ze waren de verbinding met God. God sprak het volk toe door de profeten en de profeten die een vals getuigenis van God gaven, moesten worden gedood. Zo belangrijk is de zuiverheid van de boodschap en de uitleg ervan. Onder het nieuwe verbond heeft iedereen zelf contact met God en hebben de OT profeten afgedaan. Profeteren heeft een nieuwe functie gekregen. Wie nu profeteert brengt jezus bij de gelovigen in herinnering. Profetie vestigt de aandacht op Jezus. Daarom moet profetie altijd bemoedigend en opbouwend zijn, stichtend en vertroostend. Want het gaat niet over aardse zaken, maar over hemelse waarheid. Gods genade moet onversneden worden gebracht. Dat kan alleen als Jezus centraal staat. Het is door Hem dat we rechtvaardig zijn. Volg geen valse profeten, dat zijn mensen die zichzelf zoeken en nooit over Jezus spreken. Ze zetten de mens met zijn handelen centraal ter ere van de profeet, die zich daarmee een status aanmeet. Hij doet alsof hij namens God spreekt, maar elke eigenmachtige uitleg is niet uit God. Het kenmerk van zuivere profetie is Jezus. Als Hij door de profetie meer gaat schitteren, als onze ogen verder opengaan voor Zijn glorie, dan is het goed.

maandag 1 december 2014

Goed nieuws voor armen en gevangenen

Lukas 4:18
[18-19] ‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken.'

Het werk van Jezus begon toen de Heilige Geest als een duif op Hem neerdaalde bij Zijn doop in de Jordaan. Daarna maakte Hij zich bekend als Degene die gekomen was om te herstellen. Twee groepen worden hier genoemd, armen en gevangenen. Ergens anders wordt ook gesproken over blinden en verlamden. Het zijn aanduidingen van een geestelijke werkelijkheid die zichtbaar werd in het natuurlijke leven. Jezus is allereerst gekomen om mensen weer in contact te brengen met de Vader. Alles wat daarbij in de weg stond, heeft Hij weggedaan. Wanneer je weet dat al je zonden vergeven zijn en dat je verzoend bent met de Vader, mag je opstaan en wandelen in nieuw leven. Blinde ogen gaan Gods werkelijkheid zien. Verlamden gaan wandelen in geloof. Gevangenen worden vrij van elke gebondenheid en verslaving. De schepping die in nood is geraakt door de zonde van Adam, wordt hersteld door het offer van Jezus. Gezonde mensen hebben geen geneesheer nodig, zei Jezus. Hij is er voor de zwakken en de verachten, voor de achtergestelden en de verschoppelingen. Hij tilt ze op en geneest ze. Kom bij Mij, zei Jezus, als je moe bent of gestresst, Ik geef je rust, veiligheid en vrede.