zaterdag 31 januari 2015

Meer dan genoeg

Joël 2:26
‘Je zult weer volop te eten hebben, meer dan genoeg, en je zult de naam van de HEER, je God, prijzen, want ik heb wonderbaarlijk met jullie gehandeld; nooit zal mijn volk weer te schande gemaakt worden.’

Een kenmerk van Gods liefde en genade is dat het meer dan genoeg voorziet. Volop te eten, meer dan genoeg, nooit meer te schande, omdat God wonderbaarlijk heeft gehandeld. In een notendop staat het evangelie in deze tekst. Het gevolg is dat Gods volk de naam van God gaat prijzen. De naam die ons gegeven is, de naam boven alle naam, de naam van Jezus, de naam van God de Vader, Abba, de naam van de Heilige Geest zal worden geprezen. Toen Joël deze profetie uitsprak lag dat allemaal nog in de toekomst, maar voor ons is dit al werkelijkheid. We leven er al in, in het ‘meer dan genoeg’. Of het nu gaat om vrede, herstel, bevrijding of gezondheid, we hebben in Christus meer dan genoeg. Misschien zien we nog niet alle meer dan genoeg, maar we bezitten het wel. Verwacht ook voor vandaag in de situatie waarin je bent, dat God meer dan genoeg zal voorzien. Leef in het meer dan genoeg van Gods zegen en vergeet niet Hem ervoor te prijzen.

vrijdag 30 januari 2015

Levend water uit Gods bron

Jeremia 31:25
‘Wie dorstig zijn, zal ik verkwikken; wie uitgeput zijn, geef ik kracht.’

Wanneer je door de hitte trekt en je water raakt op, dan voel je de kracht uit je lichaam trekken. Niet lang daarna zal ook je ziel in nood komen. Als je geen uitkomst ziet in de hitte van het leven, dan kun je worden als de vrouw bij de put. Jezus weet dat zij niet alleen water nodig heeft voor haar lichaam, maar vooral voor haar ziel. Levend water dat je innerlijke kracht vernieuwt, dat is wat God geeft. Je kracht wordt hersteld, wanneer je Gods levende water indrinkt. Dat levende water is Jezus en alles waarvoor Hij staat. Het zijn Gods beloftes, Gods liefde en trouw, Zijn zegen en genade. Hoe vermoeid je ook geworden bent, Jezus kan je kracht herstellen. Hij geeft je meer dan overvloedig naar de rijkdom van Zijn genade. Vertrouw op Zijn woord en verwacht nieuwe kracht. Hij heeft het je beloofd.

donderdag 29 januari 2015

Leven als overwinnaar

Psalmen 71:24
‘Mijn tong zal heel de dag van uw gerechtigheid spreken.’

In deze verzen zie je hoe je als overwinnaar leeft. Je lippen jubelen omdat je bent verlost. We hebben geen vijanden meer te verslaan, we hebben slechts de overwinning te verkondigen. Als de vijand ons aanklaagt, spreken we over Gods gerechtigheid, die hebben we uit genade ontvangen, niet door onze werken. Op deze manier zijn we te allen tijde onaantastbaar. Weten wat God voor je gedaan heeft, weten wie je bent in Christus en dat blijven zeggen tegen de vijand. Daar kan hij heel slecht tegen. En voor de rest God prijzen en danken voor het nieuwe leven, dat we ontvangen hebben uit genade, door geloof.

woensdag 28 januari 2015

Spreek uit wat je gelooft

Markus 11:23
‘Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: 'Kom van je plaats en stort je in zee,' en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.’

Wat een krachtige belofte is dit, maar er staat ook een voorwaarde bij: niet twijfelen in je hart. Jezus sprak tegen een vijgenboom en hij verdorde. Jezus sprak tegen de koorts bij de schoonmoeder van Petrus en de koorts verdween. Jezus sprak tegen de wind en de storm was meteen verdwenen. Jezus sprak tegen de golven en de zee werd glad. Wij moeten leren spreken zoals Jezus sprak, vol geloof dat wat we spreken ook zal gebeuren, ja zelfs moet gebeuren, omdat we spreken in geloof. Op een andere plaats zegt Jezus dat Hij alles zal doen wat we Hem bidden in zijn naam. Want dat is het geheim, Jezus doet het werk, zijn werken, en wij spreken in geloof. Heel veel christenen gaan bidden en God smeken in plaats van te spreken tegen wat hen bedreigt. Ik kom nog even terug op de voorwaarde die Jezus stelt: niet twijfelen in je hart. Geloof gaat vooraf aan het spreken en niet andersom. Begin dan ook niet meteen tegen een berg te spreken, maar spreek naar de maat van je geloof. Spreek vanuit de zekerheid dat het zal gebeuren.

dinsdag 27 januari 2015

Een vrolijk hart

Spreuken 17:22
‘Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam.’

Een vrolijk hart of een sombere geest, ze hebben invloed op je gezondheid. Je lichaam reageert op je stemmingen en je stemmingen zijn het gevolg van je denken. Wie zich steeds zorgen maakt, kan een maagzweer krijgen, wie steeds in angst leeft een hartkwaal. De vraag is: hoe blijf je vrolijk wanneer je gezondheid onder druk staat, of wanneer je lichaam is verzwakt? Het antwoord is: door je geloof in Jezus. Wanneer je gelooft in wat Hij voor je heeft gedaan en wanneer je gelooft wat Hij je heeft beloofd, kun je onder alle omstandigheden vrolijk zijn. Hij is met je, Hij is je vreugde en je vrede. Hij is ook je gezondheid en je kracht. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem en door zijn striemen zijn we genezen. Focus je daarop en weet dat God je naast vergeving en bevrijding ook gezondheid heeft geschonken in Jezus. Verblijd je erin ook als je er nog niets van ziet. Je geloof verheugt zich over wat er aankomt omdat je het al hebt ontvangen door Gods belofte.

maandag 26 januari 2015

Een rechtvaardige verlosser

Jesaja 45:21
‘Een rechtvaardige, verlossende God.’

Wat is het toch geweldig dat we niet hoeven te kiezen tussen een veelheid van goden. Ze bestaan niet zegt God. Tenminste, geen God die rechtvaardig is en tegelijk een verlosser. Het is haast onmogelijk dat dit mogelijk is. Een rechtvaardige God zou ons veroordelen (zoals in veel godsdiensten het geval is), maar er is geen enkele God die tegelijk ook Verlosser is. Door het ene offer van de Here Jezus kan God rechtvaardig en verlossend zijn. Tegelijk heilig zijn en zondaars liefhebben, dat kan alleen God bedenken. God heeft gekozen, al voor de grondlegging van de wereld, dat Hij ons uit liefde wilde redden op een rechtvaardige manier. Het kostte Hem Zijn eigen Zoon. De Rechtvaardige stierf voor onrechtvaardigen om hen daardoor heilig en rechtvaardig te maken. Geen wonder dat Paulus later neerschreef: O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk Zijn wegen!

zondag 25 januari 2015

Geprezen zij God

Psalmen 66:20
‘Geprezen zij God, die mijn gebed niet afwees, noch mij zijn goedertierenheid onthield.’

Welk gebed heeft God niet afgewezen? Het was een luid gebed van David, waarop Hij reageerde met goedertierenheid. Zulke gebeden zijn er veel geweest en telkens opnieuw reageert God met ontferming en goedertierenheid. Hij is een Vader die Zijn kinderen hoort. Hij geeft geen steen als ze vragen om brood. Meer dan een aardse vader is God bewogen met en betrokken bij Zijn kinderen. David kende God zo, maar de Here Jezus maakte Hem zo bekend. ‘Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, Ik en de Vader zijn een’, sprak Hij. Ook de Heer is gered uit zijn angsten en luide smekingen. Ook Hij kent Gods Vaderlijke liefde en ontferming. Hoe meer en hoe vaker iemand Gods genade ontmoet, hoe meer en hoe vaker hij of zij zal willen vertellen van wat God gedaan heeft. God is een goede God, een uitmuntende Vader. Vertel het aan wie het horen wil. Maar vertel het ook steeds tegen jezelf, juist als het eens tegen zit.

zaterdag 24 januari 2015

Geloven als Abraham

Romeinen 4:20
[20-21] ‘Hij klemde zich vast aan de belofte van God. Zijn vertrouwen bleef sterk en hij gaf God alle eer. Hij was er absoluut van overtuigd dat God kon doen wat Hij beloofd had.’

Abraham is de vader van de gelovigen. Het geloof van Abraham wordt als voorbeeld gebruikt om nooit op te geven. Abraham klemde zich vast aan Gods woord. Hij wist, als ik dat loslaat, ben ik verloren, dan heb ik niets meer. Alles kan wankelen, maar Gods woord staat vast voor eeuwig. Abraham was op God gericht en op de mogelijkheden die Hij had om Zijn woord waar te maken. Abraham overwoog zelfs, dat God bij machte moest zijn om zijn zoon weer uit de dood te doen opstaan. Wat een geloof, maar ook wat een kracht. Je wordt onaantastbaar wanneer je je vertrouwen op God hebt gesteld en nooit twijfelt aan Zijn trouw. Je zult nooit wankelen of vallen wanneer je je vastklemt aan Gods beloftes. Wees er absoluut van overtuigd, dat God kan doen en zal doen wat Hij heeft beloofd.

vrijdag 23 januari 2015

Zie God in plaats van je nood

Filippenzen 4:19
‘Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.’

God is onvoorstelbaar rijk aan liefde, barmhartigheid, troost, trouw, genade, verlossing, kracht, en nog veel meer. Dat alles geeft Hij ons in Christus. Daarnaast gebruikt God mensen in wie Hij woont door de Heilige Geest om ons te helpen en te voorzien van hulp, vriendschap, liefde. En als dat alles nog niet genoeg is doet God wonderen en tekenen op een bovennatuurlijke manier. God zal voorzien in al onze behoeften op een manier die Hem verheerlijkt. Houd je oog op Hem gericht, niet op je noden.

donderdag 22 januari 2015

God is je Vader

2Corintiers 6:18
‘En gij zult mij tot zonen en dochteren zijn.’

Sommige kinderen zijn niet trots op hun ouders. Sommige kinderen weten niet eens wie hun ouders zijn. Er is zoveel onrecht in deze wereld, dat het veel relaties heeft stukgemaakt. Er is in veel gezinnen strijd, ruzie, onveiligheid en geweld. Als de Heer zegt dat wij zijn zonen en dochters zullen zijn, is dat van een heel andere orde. Hij geeft ons wat onze aardse ouders nooit kunnen, hoe goed ze ook zijn. Volkomen liefde, veiligheid, vrede en blijdschap. Voor God is het helemaal niet moeilijk om Vader te zijn, dat is Hij altijd al geweest. Het is geen rol die Hij speelt, maar Hij is de eeuwige Vader. Daarom kun je je geen betere Vader wensen. Hij houdt van je. Hij geeft je wat je nodig hebt, maar daarnaast nog veel meer dan je kan bidden of beseffen. In woorden samengevat noemt Jezus dat ‘leven en overvloed’. Leef in het besef dat God je Vader is en wees gerust. Hij zorgt voor je.

woensdag 21 januari 2015

Zwijgen uit liefde

Zefanja 3:17
‘Hij zal zwijgen in zijn liefde.’

Zwijgen uit liefde is heel erg moeilijk, maar God doet het. In hoeveel situaties werpen mensen elkaar niet van alles voor de voeten, God doet dat niet. Hij zwijgt uit liefde. Terwijl de Here Jezus gefolterd en geslagen werd, zweeg Hij uit liefde. Hij deed zijn mond niet open. Liever leed Hij zelf dan dat Hij met zijn woorden een ander zou veroordelen. Het is een grote daad van liefde om te zwijgen, terwijl je in je recht staat om te spreken. De bijbel leert ons dat spreken zilver is, maar zwijgen goud. Niet zwijgen omdat je niets weet te zeggen, maar zwijgen omdat je de ander geen pijn wil doen.

dinsdag 20 januari 2015

Vul je gedachten met Jezus

Colossenzen 3:16
‘Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.’

Het geheim van een gelukkig en succesvol leven is Jezus. Door Zijn bloed zijn we verlost, door Zijn striemen genezen. Door Zijn wijsheid zijn we wijs en door Zijn rechtvaardigheid zijn we rechtvaardig. Christus is ons leven. Alles in ons zonder Christus is dood. Daarom moeten we vernieuwd worden in ons denken en genezen worden in onze emoties en lichamen. Jezus is de boom des levens. Goed en kwaad – de wet – laat alles sterven. Ons gedrag gaat niet over goed of fout, maar over wel of niet Jezus. Daarom moeten we elkaar daarin aansporen, niet om ons gedrag te verbeteren, maar om Jezus meer toe te laten in ons denken. We moeten gaan beseffen hoe rijk, hoe vrij, hoe gezond en hoe wijs we zijn in Hem en door Hem. Hij is je leven, Zijn volheid is in je.

maandag 19 januari 2015

Je bent heilig in Christus

1Petrus 1:15
‘Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel.’

‘Word zo ook zelf heilig’, klinkt als een opdracht maar het is een uitdrukking van verlangen. ‘Kijk dan zelf’, zou je kunnen zeggen, ‘Kijk dan zelf hoe heilig je geworden bent in Christus.’ Wanneer je begrijpt wat het betekent dat God het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden opende toen Jezus stierf aan het kruis, begrijp je ook dat je zelf niets kunt doen om heilig voor God te worden. Je bent heilig gemaakt. Hoe meer je gaat begrijpen wat Jezus heeft gedaan om jou volkomen te reinigen van al je zonden, hoe meer je gaat begrijpen dat je nu heilig en rein bent voor God voor eeuwig. Leven vanuit dat besef maakt je gedrag heilig, als een vrucht van het besef van Jezus’ volbrachte werk.

zondag 18 januari 2015

Niets is onmogelijk

Genesis 18:14
‘Zou voor de HERE iets te wonderlijk zijn?’

Te wonderlijk om uit te voeren wordt hier bedoeld. Het antwoord is natuurlijk neen, niets is voor God te wonderlijk of onuitvoerbaar. Voor mensen ligt dat anders, een dokter kan nog wel eens zeggen, dat er geen hoop meer is. Hij bedoelt dan: “Mijn mogelijkheden zijn nu op.” Maar die van God zijn grenzeloos. En het wonderlijke is, dat God die grenzeloze mogelijkheden ook aanbiedt aan ieder die gelooft. Alles is dan mogelijk. Mooi toch, dat je voor God nooit een hopeloos geval bent. Hij geeft de moede kracht, de zwakke vermeerdert Hij sterkte.

zaterdag 17 januari 2015

God blijft trouw

2Timotheus 2:13
‘Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet.’

Als kind hadden we van die flauwe vragen, zoals: ‘Is God almachtig?’ Als dat een bevestigend antwoord opleverde, was de volgende vraag: ‘Kan Hij dan ook …?’ Ik zal het allemaal niet herhalen, maar inderdaad, God is almachtig en toch kan Hij niet alles. Hij kan zichzelf niet verloochenen. God is liefde en God is licht. God is barmhartig en God is trouw. God is genadig en goedertieren. Alles wat God is, blijft Hij voor eeuwig, want Hij is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Als wij ontrouw zijn (en dat zijn we allemaal), blijft Hij getrouw. Dat is de basis van genade. Gods liefde en goedheid komen niet voort uit onze trouw, maar uit Zijn trouw. Wij ontvangen liefde, omdat Hij liefde is. Wij ontvangen leven, omdat Hij het leven is. Wij ontvangen alles, omdat Hij het is. Genade heeft niets met ons gedrag te maken, maar met Zijn karakter. Zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld.

vrijdag 16 januari 2015

Een lang leven onder Gods gunst

Exodus 20:12
‘Heb eerbied voor uw vader en uw moeder, dan krijgt u een lang en goed leven in het land dat de HERE, uw God, u zal geven.’

Een gebod met een belofte. Dat hoort bij het wetsverbond. De wet eist, maar de genade schenkt. God is niet harteloos en straft zeker niet met een te kort leven. God wil dat je eeuwig leeft en heeft dat gratis in de aanbieding, zonder voorwaarden. Wanneer je het oude en het nieuwe verbond probeert te vermengen, kom je in de problemen. Niemand kan aan de eisen van de wet voldoen, iedereen staat en stond schuldig tegenover God, met of zonder wet die dat aantoont. Maar Jezus is gekomen om de wet te vervullen, om genade te openbaren en vrij beschikbaar te stellen. De weg naar God en een lang leven vol zegen is geopend aan het kruis. De voorhang, de scheiding tussen God en mensen, scheurde voorgoed open en Gods Vaderhuis is nu open. Je kunt er vrij naar binnen gaan en genade krijgen. Liefde stroomt er uit Gods troon, zoveel liefde dat je je ouders kunt liefhebben, niemand is foutloos opgevoed, dus veel liefde naar je ouders, liefde ook voor degenen die je pijn hebben gedaan of nog doen, liefde voor haters en vijanden. Die liefde schenkt God en mogen we doorgeven. Geloof in de Here Jezus en je zult ‘behouden’ worden, dat is helemaal hersteld worden in je eer en waarde als mens en als kind van God. Gezond, gered, geheiligd, gerechtvaardigd, geliefd en gezegend voor eeuwig. God houdt van je.

donderdag 15 januari 2015

Het heil is een geschenk

Titus 2:11
‘Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen,’

Het moet je maar gegeven zijn, is een uitdrukking die je nog wel eens hoort als het om behoudenis gaat. Alsof God willekeurig wat mensen uitkiest die Hij Zijn genade gunt. Nee, Gods genade is voor de hele wereld, voor iedereen, ook voor jou. De vraag is, of je die genade wilt aannemen. Gods genade wordt verpersoonlijkt in de Here Jezus Christus. Hij kwam niet om te veroordelen, maar om te redden. Hij betaalde zelf de prijs voor die redding, zodat de genade ook een rechtvaardige basis zou hebben. Gods vergeving, vrijspraak, verlossing, genezing en zegen zijn met een hoge prijs betaald aan het kruis. Daar stierf het Lam van God voor de schuld van de hele wereld. Daar openbaarde God Zijn liefde voor zondaren. Daar werd de genadeweg naar Gods troon geopend. De vraag is niet of we goed genoeg zijn om behouden te worden, maar of we die behoudenis willen aanvaarden. Om dat te kunnen, moet je die waarheid eerst als waarheid omarmen. Deze tekst helpt daarbij. Van God uit wordt aan alle mensen het heil aangeboden om niet, gratis dus. Wanneer je Gods genade aanvaardt, ben je voor eeuwig behouden en word je vanuit diezelfde genade gezegend en hersteld.

woensdag 14 januari 2015

Zie de genade in je leven

1Corintiers 15:10
‘Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is.’

Toen Paulus op weg naar Damascus Jezus ontmoette, werd dat het keerpunt in zijn leven. IJverig was hij voor die tijd ook al, maar die ijver werd nu ingezet voor Gods belang. Wanneer Paulus aan zichzelf denkt, ziet hij alleen maar genade. Wie hij geworden is, dankt hij aan Gods ontferming. God gaf hem kracht toen hij zwak was. Hij beschermde hem in gevaar. Hij bevrijdde hem uit gevangenschap en oproer. Ja, Paulus zag het duidelijk, alles wat uit zijn leven was voortgekomen na deze wonderlijke ontmoeting op weg naar Damascus, was pure genade. Het was al genade dat God hem wilde gebruiken, een vervolger van de Gemeente. Genade dat hem al die zonden vergeven waren aan het kruis. Genade dat hij als eerste mocht begrijpen wat Jezus’ dood en opstanding werkelijk betekenden. Genade dat hij tijdens zijn verdere leven op zoveel plaatsen had mogen zaaien. Laten we eerlijk zijn, hoe ons leven ook verloopt of is verlopen, wanneer je goed kijkt, zie je alleen maar genade.

dinsdag 13 januari 2015

Moet je belijden wat God heeft weggedaan?

1Johannes 1:9
'Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.'

Jezus heeft al onze zonden en al onze schuld meegenomen naar het kruis en door Zijn dood weggedaan, voor eeuwig. Dat hoeft niet telkens opnieuw en opnieuw, zoals de offers uit het oude testament. Het bloed van dieren kan het probleem van de zonde niet oplossen, maar Jezus heeft dat met Zijn eigen bloed wel gedaan. Alle zonden zijn vergeven en weggedaan, God gedenkt ze niet meer. Betekent dat dan dat we niet meer zondigen? Nee, het betekent dat God ons de zonden niet meer aanrekent. Moet je dan belijden wat God heeft weggedaan? Niet om opnieuw gereinigd te worden, want je bent en blijft rein in Gods ogen, door het volbrachte werk van Zijn Zoon. Als je al iets wilt belijden, belijdt dan dat Jezus je redder en zaligmaker is. Belijdt dan Gods goedheid en genade. Maar waarom schrijft Johannes dit dan? Omdat er mensen waren die beweerden dat er geen zonde bestaat. Het was een reactie op dwaalleer en geen aansporing voor gelovigen om opnieuw te zoeken naar wat God heeft weggedaan. Door gericht te zijn op Gods liefde en genade, zal het zondigen verminderen en tenslotte verdwijnen uit je leven. Wees niet gericht op je eigen gedrag, op wat je goed of fout doet – dat is wet. Wees gericht op Jezus en wat Hij gedaan heeft door Zijn dood en opstanding, door het geven van Zijn leven – dat is genade. Gods zegen is niet gebaseerd op jouw zondeloosheid, maar op die van Jezus.

maandag 12 januari 2015

Meer dan genoeg

1Timotheus 6:8
‘Als wij echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn.’

Een huis en een inkomen is het minimale wat een mens nodig heeft. Is God zo krenterig dat Hij zegt: ‘Wees daar maar tevreden mee. Dat is alles wat je nodig hebt?’ Nee, zeker niet. Het gaat in deze brief aan Timotheüs over mensen die geleid worden door geldzucht, hebzucht, begeerte. Tegen deze mensen moet Timotheüs vertellen dat God voor hen zorgt. Een plek om te wonen en iets om van te leven is al voldoende. God geeft daar bovenop alles wat je nodig hebt en veel meer. Het is Gods eer dat Zijn kinderen onbezorgd kunnen leven. We hoeven nergens over in de war te zitten. Vader weet wie we zijn, waar we zijn en wat we nodig hebben. Hij is genadig en goed voor ieder kind. Wanneer je hart niet op God is gericht, maar op geld, doe je jezelf en God tekort. Je overlaadt jezelf met allerlei smarten leert de Bijbel en je kan niet genieten, omdat je steeds in angst leeft je bezit te verliezen. De Geest van God is niet de geest van de wereld om steeds te vrezen. De Geest van God toont je wie de Vader is en je kan je verheugen onder alle omstandigheden.

zondag 11 januari 2015

Gods liefde is de bron

2Koningen 18:7
‘De HERE was met hem; overal, waarheen hij uittrok, was hij voorspoedig. En hij kwam in opstand tegen de koning van Assur en diende hem niet meer.’

Hoe langer je naar deze tekst kijkt, hoe mooier hij wordt. Ik zie er drie dingen in die ook in de juiste volgorde staan. Allereerst de Here was met hem, vervolgens was hij daardoor overal voorspoedig en tenslotte weigerde hij nog langer slavendienst te doen. Het gaat hier over Hizkia, een van de koningen van Juda die deed wat God welgevallig was. Maar het succes van Hizkia geldt ook voor ons. God is met ons, alle dagen van ons leven. Overal waar we gaan rust Gods gunst en zegen op ons leven, omdat we in Christus rechtvaardig zijn. Vanuit Gods genade kun je niet langer als slaven van de zonde leven. Christus heeft je vrijgemaakt om vrij te zijn. Doe net als Hizkia, vertrouw volkomen op de Here en op Zijn onbegrensde genade. Niet je gedrag, maar Gods liefde is de bron.

zaterdag 10 januari 2015

Aangenaam voor God

Romeinen 15:7
'Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods.'

Geen mens kan voor God bestaan zonder genade. In Christus zijn we aangenaam. In Christus zijn we aangenomen. In Christus zijn we rechtvaardig, rein, heilig, zonder zonde. God aanvaardt ons en kan ons liefhebben, omdat Christus ons heeft vrijgekocht. De zonde heeft niet langer het recht om over ons te heersen. Als natuurlijke mensen zijn we nog steeds onvolmaakt en zwak in bepaalde opzichten. Maar het goede nieuws is, dat God ons niet langer ziet als natuurlijke mensen, maar als kinderen die uit Hem geboren zijn, nieuwe scheppingen, vrij. Zo moeten we ook elkaar gaan zien, niet als natuurlijke mensen, maar als geestelijke, gered uit genade. Niet zoeken naar splinters in andermans ogen, maar beseffen dat we zelf een balk in ons oog hebben. We kunnen alleen leven van genade. We zijn alleen geaccepteerd uit genade. We zijn alleen rechtvaardig door genade. We hebben daar zelf geen enkele invloed op, het is een geschenk van God. Daarom aanvaardt elkaar, zoals ook Christus ons aanvaard heeft.

vrijdag 9 januari 2015

Voor altijd gezegend in Christus

Deuteronomium 28:7
‘De HERE zal uw vijanden, die tegen u opstaan, verslagen aan u overleveren. Langs een enkele weg zullen zij tegen u optrekken, maar langs zeven wegen voor u vluchten.’

De zegen van de wet uit Deuteronomium 28 is niet de enige zegen die we ontvangen. Omdat Jezus de vloek van de wet heeft gedragen, is de zegen voor ons beschikbaar, het is ons uit genade geschonken, omdat Christus voor ons de wet heeft vervuld. Maar meer dan de zegen van de wet, hebben we ook de hemelse positie van Christus geërfd. We zijn met Hem gezeten aan de rechterhand van God op de troon. Die positie is net zo hoog verheven boven elke vijand als Jezus de naam heeft boven elke naam. Geen vijand kan ons maar benaderen. Ze kunnen ons vanuit de verte zien zitten op de troon. Ons leven is verborgen in Christus bij God. Daarom zijn we onder alle omstandigheden, niet alleen gezegend, maar ook meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad.

donderdag 8 januari 2015

Vaderliefde

Filippenzen 4:6-7
‘Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.’

Kleine kinderen weten al hoe goed bidden en smeken werkt. Ze jengelen om hun zin te krijgen en vaak gebeurt het ook zo. Jezus vertelt het verhaal van de onrechtvaardige rechter. Daar kwam een vrouw net zo lang zeuren tot hij haar eindelijk recht deed. Veel mensen denken dat het bij God ook zo werkt. Zodra er gebeden wordt, begint het vragen, zeuren, jengelen. Alsof God niet in ons geïnteresseerd is tot we lang genoeg hebben aangehouden. Is dat het beeld dat Jezus geeft van Zijn Vader? Moesten mensen bij Jezus net zo lang zeuren tot hij eindelijk reageerde? Nee, dat is niet het beeld van God. In de Bergrede zegt Jezus juist dat we niet zoveel woorden moeten gebruiken, omdat onze Vader toch wel weet wat we nodig hebben. Hij leert Zijn discipelen te danken en te aanbidden, omdat hun Vader in de hemel weet wat ze nodig hebben en het hen geeft, meer dan ze kunnen bidden of bedenken. Maar er staat toch gebed en smeking in de tekst? Ja, zo is het vertaald, maar er staat letterlijk breng je verzoek aan God over met dankbaarheid. Je weet immers al dat je meer zult krijgen dan je vraagt.

woensdag 7 januari 2015

Begenadigd in en door Jezus

Efeziers 1:5
[5-6] 'Hij heeft ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.'

Voordat de aarde werd geschapen heeft God ons al voorbestemd – was het Gods verlangen – om Zijn kinderen te zijn, door Jezus Christus. Dus alleen door Jezus, niet vanuit jezelf, kun je een kind van God zijn. De Bijbel zegt ergens, dat God weet welk maaksel we zijn, dat Hij ons van stof heeft geformeerd. Hij weet dat we zwak zijn in onszelf. Maar we zijn begenadigd in de Geliefde. We hebben op grond van genade een plaats in Gods gezin, door Jezus. Gods liefde heeft ons gewild. Gods liefde heeft ons gevormd. Gods liefde heeft ons gered. Gods liefde heeft ons begenadigd. Het gaat alleen om Gods liefde voor ons. Als we dat gaan begrijpen, zijn we er. God vraagt van ons geen volmaaktheid, Hij weet wie we zijn en wat we kunnen. God aanvaardt ons uit liefde. De Geliefde is Jezus. In Hem zijn we ertoe bestemd God lof te geven, Zijn genade te roemen, te genieten van het leven.

dinsdag 6 januari 2015

God heeft altijd van je gehouden

Psalm 100:5
‘Want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten.’

Een prachtige psalm, die de aandacht geheel op God richt. Hij is God, Hij is goed, Hij is trouw, Zijn goedertierenheid duurt eeuwig. God is onveranderlijk dezelfde. In het Oude Testament was Hij dezelfde als in het Nieuwe Testament. Zijn goedheid is niet altijd gezien, Zijn liefde en trouw niet altijd begrepen. De mens denkt zekerder te zijn, wanneer hij zijn eigen inzichten volgt, maar het gevolg is dat de dood greep krijgt op je leven. Wat is het toch geweldig dat door het ene offer van Christus onze blinde ogen zijn opengegaan voor de grootheid en schoonheid van onze Vader. Hij heeft altijd van ons gehouden, maar kon het pas duidelijk maken door Jezus. En zelfs nu nog zien velen Zijn goedheid niet. Maar God is trouw tot in verre geslachten. Laten we met een loflied deze dag doorgaan, looft Hem en prijst Zijn naam, want Hij is goed en Hij houdt van je.

maandag 5 januari 2015

Jezus heelt alle wonden

Psalmen 147:3
‘Mensen met een gebroken hart vinden bij Hem genezing; Hij heelt alle wonden.’

Je hart kan breken van verdriet of teleurstelling, maar Jezus is in staat je wonden te helen. Hij heeft zijn eigen hart gegeven om jouw hart te genezen. Hij gaf zijn lichaam voor jouw gezondheid. Jesaja zegt, de straf die ons de vrede (shalom=heelheid) aanbrengt was op Hem en door Zijn striemen zijn we genezen. Als we gaan beseffen dat Jezus ook onze smarten heeft gedragen in Zijn eigen lichaam, komen we de rust binnen. Als alle vrienden ons verlaten, blijft Hij trouw. Als iedereen ons afwijst, blijft Hij voor ons. Als we denken dat niemand weet hoe we lijden, zegt Hij: ‘Ik weet het.’ Hij heelt onze wonden door Zijn liefde en trouw. Hij geneest onze harten door liefde, niet door medelijden. We hebben niet iemand nodig die met ons in de put gaat zitten, maar iemand die ons eruit haalt. Niet terugkijken maar vooruit. Verwachten dat het genezen zal omdat Hij met ons is. Hij geeft ons vrede.

zondag 4 januari 2015

Gods liefde verenigt

Kolossenzen 2:2
‘Opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus.’

De strijd tussen wet en genade kenmerkte het leven van Paulus. Sinds hij de genade had ontmoet in de persoon van Jezus, wilde hij radicaal afrekenen met het wettische denken in het leven van zijn tijdgenoten. Hij was een boodschapper geworden van het evangelie van genade. Buiten de wet om was er verlossing, vergeving en verzoening door het bloed van Jezus. Ook aan de gelovigen in Colosse is dat nieuws gebracht, maar de kans om terug te vallen naar de wet was groot. Daarom schrijft hij deze prachtige brief, waarin hij opnieuw uitlegt dat het kennen van Jezus betekent dat je hart wordt getroost en dat het door Gods liefde verenigt wat de wet gescheiden hield. Hij noemt het een voorrecht om dit grote geheim te mogen kennen, Jezus, in wie alle rijkdom van God naar ons toegekomen is. Het kennen van Gods genade door het kennen van Jezus verenigt elke groep in liefde en dankbaarheid. Het gaat niet langer om gelijk hebben of ongelijk, maar over Gods liefde voor ieder mens persoonlijk.

zaterdag 3 januari 2015

Geen veroordeling meer

Romeinen 8:1
‘Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.’

Dit is een heel sterke uitspraak die ook voor de toekomst geldt. Geen veroordeling voor Gods kinderen. De prijs voor je zonden is door Jezus Christus betaald, eens voor altijd. Het is volbracht. Wat er wel is, is het groeien in het kennen van God. Je komt jezelf tegen – je oude mens, je vlees en je bent gewend jezelf te veroordelen of schuldig te voelen. Dat is een natuurlijke reactie, maar het bouwt je niet op. Waar je van opknapt, is het kijken naar de Vader. Hij staat je glimlachend aan te kijken. Hij zegt: ‘Je bent nog steeds geliefd, nog steeds mijn kind, nog steeds rechtvaardig en rein. Je bent gestruikeld, maar Ik help je overeind. Leer wandelen in je nieuwe status en je zult merken dat je verandert. Onthoud, mijn kind, dat Ik je nooit veroordeel of afwijs. Jezus heeft alles voor jou in orde gemaakt.

vrijdag 2 januari 2015

Het is je geschonken

Johannes 3:16
‘Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

Dit is een van de bekendste teksten uit de Bijbel, maar of hij ook het meest geloofd wordt, is de vraag. Er zijn nog zoveel mensen – ook gelovigen – die twijfelen aan Gods genade. De leugen, dat je als mens je best moet doen om Gods zegen te verwerven, is wijdverbreid en wordt nog steeds geleerd. Maar het is juist Gods liefde die eeuwig leven schenkt. Die liefde gaf God ons voor we het wisten. Toen we er nog niets voor konden doen, bewees God ons zijn liefde. Nu we het weten, mogen we het geloven en zeker weten dat ons met Christus ook alle dingen geschonken zijn, inderdaad, uit genade.

donderdag 1 januari 2015

God is elke dag met je

Mattheüs 28:20
‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.’

De zon komt op en de zon gaat onder. De ene dag na de andere gaat voorbij. De enige dag die van belang is, is vandaag. We leven nu. Morgen is toekomst en gisteren is geschiedenis. Hoe ga je om met deze dag, dat is de vraag. En God zegt dat Hij met ons is. Alle dagen van ons leven. Of het nu moeilijk wordt of feestelijk, of het treurig is of licht, God is er. En Hij is er voor jou. Om het jou makkelijk te maken deze dag te beleven. En je weet een ding, morgen is Hij er ook. Wat een geweldige zegen, te weten dat God met ons is. Niet als gebruiksvoorwerp, niet als toolkit of EHBO trommel, maar als je Vader, je Geliefde, je Vriend. Als je gedachten je vandaag verontrusten, vertel het Hem. Als je geniet van de dingen om je heen, deel het met Hem. Als je even een moment van stilte wil, zoek Hem. Hij is met je, om je te zegenen, gerust te stellen, te bemoedigen, kracht te geven, uit te tillen boven je vijanden, maar vooral omdat Hij bij jou wil zijn.