donderdag 30 april 2015

Vrede die je beschermt tegen piekeren

Filippenzen 4:7
‘De vrede Gods zal u behoeden.’

Onze gedachten spelen ons vaak parten. We maken ons zorgen, trekken verkeerde conclusies, we gaan af op onze eigen inzichten en ervaringen, terwijl Gods woord ons leert dat juist niet te doen. We moeten echt vernieuwd worden in ons denken en het gebruiken van onze hersenen. De vrede van God gaat boven ons verstand uit. De vrede van God verandert zorgen in vreugde en beschermt ons tegen onszelf. Er staat wel iets voor in deze tekst, namelijk dat we de dingen moeten bedenken die waar zijn. Gods beloftes zijn waar. Alleen Hij geeft vrede en neemt onze zorgelijke gedachten weg. Hoe meer we vervuld raken van Gods waarheid, hoe meer Gods vrede ons denken zal overtreffen en ons hart zal vervullen met vrede.

woensdag 29 april 2015

Om wie Hij is

1Samuel 12:22
‘Want de HERE zal zijn volk niet verstoten.’

God is liefde. God is betrouwbaar. God is genadig. God is barmhartig. God is … nog een heleboel meer. En het mooie is, dat God zo is en niet zomaar zo doet. God heeft een naam. Hij is IK BEN. En ter wille van Zijn naam, doet Hij wat Hij is. Niet vanwege ons is God liefde. Niet vanwege ons is God trouw. Niet vanwege ons is God genadig en barmhartig en zoveel meer. Nee, uitsluitend omdat Hij God is en niet liegt. Zelfs als wij ontrouw zijn, blijft Hij trouw, want zichzelf verloochenen kan Hij niet. Daarom zegt Jezus dat Hij met ons is, alle dagen van ons leven. Daarom kan niemand ons roven uit Zijn hand. We zijn gekocht en betaald uit genade en uit liefde. God is voor ons, wie zal dan tegen ons zijn? Zelfs je fouten en tekortkomingen kunnen je van Hem niet scheiden. Zijn gunstbewijzen zijn elke dag nieuw.

dinsdag 28 april 2015

Veilig in de naam van Jezus

Spreuken 18:10
‘De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.’

Een sterke toren was vroeger de veiligste plek om je te beschermen tegen vijanden. Dikke muren om je heen en door de hoogte van de toren keek je altijd op je vijand neer. In onze moderne tijd lachen we om zo’n toren, want die biedt allang geen bescherming meer, maar is eerder een makkelijk doelwit geworden voor tanks en vliegtuigen. Maar Israël had veilige vluchtplaatsen waar een rechtvaardige naar toe kon snellen. Vrijsteden waren plaatsen waarin niemand je kwaad mocht doen, zolang je daar bleef was je veilig en beschermd. Wij hebben de naam van de Heer, sterker nog, wij hebben de Heer van de naam als onze veiligheid. Hij heeft de naam boven alle naam en dus alle macht in hemel en op aarde. Wij mogen ons veilig weten bij Hem. Geen vijand kan ons raken zolang we schuilen bij Hem.

maandag 27 april 2015

Eeuwig leven

1Johannes 5:11
‘Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon.’

Veel mensen denken bij eeuwig leven aan de hemel. Ze vragen zich dan af of ze daar goed genoeg voor zijn. Ze vergelijken zichzelf met anderen en hopen er het beste van. Maar dat is helemaal niet wat hier bedoeld wordt. Eeuwig leven, met de nadruk op leven, is de nieuwe situatie die gekomen is door de dood en de opstanding van Jezus Christus. Hij is het leven en Hij geeft dat leven door zijn Geest. Iedereen die gelooft heeft dit leven bij het begin ontvangen. De Bijbel vat het heel simpel samen: ‘Wie de Zoon heeft, heeft het leven.’ Je kan niet in Jezus geloven zonder eeuwig leven te bezitten, want Jezus is dat leven. Sterker, Jezus is jouw leven. Je leeft alleen omdat Hij leeft. Hij is zo met jou en mij verbonden, zo een geworden met ons, dat we zijn zoals Hij is. Dat geldt voor iedere dag. Hoe je situatie ook is, je kan altijd zeggen: ‘Ik leef en de dood heeft geen vat meer op mij.’

zondag 26 april 2015

De beste bescherming tegen ergernis

Job 5:2
‘Aan ergernis gaat de dwaas ten onder, van afgunst sterft de domme.’

Wie zich boos maakt of ergert, is niet met zijn gedachten op God gericht, maar op iets of iemand anders. De boze vindt dat prachtig, want zo kan hij mensen makkelijk verleiden tot zonde. Waaraan zouden we ons moeten ergeren als we ons realiseren wie we zijn in Christus, wat onze positie is bij God, welke beloftes we hebben ontvangen? Dan kan er alleen blijdschap en vrede zijn. Ergernis is een aanslag op je vrede, wanneer je die verlaat, ben je uitermate kwetsbaar. Daarom leert Gods Geest ons naar Jezus te kijken en Hem te verhogen. Daar knap je van op, zo word je voor elke vijand onbereikbaar. Wanneer je nadenkt over Jezus, leest over Jezus, luistert naar muziek of een goede preek over Jezus, wanneer je spreekt met Jezus en je hart bij Hem uitstort, zul je ervaren dat je boven elke menselijke situatie wordt uitgetild. Zijn leven en vrede zullen je hart en gedachten vullen. Je zal niet langer jaloers zijn of je ergeren, maar een bron van vrede en vreugde zijn.

zaterdag 25 april 2015

Onaantastbaar, onoverwinnelijk en sterk als Jezus

Psalmen 37:40
‘De HEERE zal hen helpen en bevrijden; Hij zal hen bevrijden van de goddelozen en verlossen, want zij hebben tot Hem de toevlucht genomen.’

De Bijbel leert dat we geen vijanden hebben van vlees en bloed. Als mensen zich tegen ons keren, hebben we met geestelijke machten, demonen te maken. Elk mens wordt gedreven door een geest en als je kind van God bent, dan heb je Gods Geest ontvangen om je te leiden. Dat gaat niet vanzelf, het is een keuze. Je kiest ervoor om Gods woord te volgen en je kiest ervoor je toevlucht tot God te zoeken. Maar wanneer je dat doet, weet je dat je in de overwinning staat. De erfenis van Christus is, dat we voor God rechtvaardig zijn en erfgenaam van alle zegen. Het is onze positie bij God die ons deze voorrechten geeft. Maar als we die rechten niet gebruiken, vallen we terug in onze oude patronen, dan gaan we handelen naar eigen inzicht en verliezen we van de minste vijand. De Heer is onze toevlucht en sterkte, zoek dat niet bij jezelf. Zolang je handelt en spreekt vanuit je positie in Christus, ben je onaantastbaar, onoverwinnelijk en sterk als Jezus.

vrijdag 24 april 2015

Spreken met gezag

Markus 11:22
Jezus zei tegen hen: ‘Heb vertrouwen in God.’

Jezus spreekt tegen zijn discipelen over de kracht van gebed, de kracht van het uitgesproken woord. De vijgenboom die Jezus had vervloekt, was een dag later verdord. Het verbaasde zijn discipelen, maar Jezus zei dat ze dat normaal moesten vinden. Hij koppelde het woord dat hij gesproken had tegen de vijgenboom aan de kracht van God. Als je bidt, geloof dan ook dat je het hebt ontvangen. Veel mensen bidden omdat ze geen geloof, geen zekerheid hebben. Ze spreken hun vertwijfeling uit en hopen dan maar dat God iets gaat doen uit medelijden. Maar Jezus leert ons te spreken met geloof, dat is spreken met gezag. Wie Gods beloftes voor waar houdt, kan spreken met gezag. Je spreekt dan na wat God je heeft geleerd, maar je moet eerst in je eigen hart kijken, geloof ik het zelf wel? Veel mensen zeggen: ‘Ik geloof dat God het kan.’ Maar geloof je ook dat Hij het doet? Spreek met geloof, heb geloof in God, dat is wat Jezus ons leert.

donderdag 23 april 2015

Rustgevende ogen

Spreuken 15:3
‘De ogen van de HEER zijn overal, zowel de goeden als de kwaden houdt hij in het oog.’

God ziet alles en iedereen. Stelt die gedachte je gerust, of word je er juist onrustig van? Dat hangt niet van je gedrag af, maar van je kennis over God. Zolang mensen denken dat ze door hun gedrag God moeten behagen, zullen ze voortdurend in angst leven. Doe ik het goed en is het goed genoeg? Daar mag je mee stoppen, want wij worden in onszelf nooit goed genoeg om God te behagen. Onze gerechtigheid schiet altijd tekort. Daarom heeft God elke gelovige Zijn gerechtigheid geschonken uit liefde. Hij wil niet dat iemand verloren gaat en heeft voor ieder de prijs betaald. Alle aanklacht en schuld is verzoend, betaald en weggedaan. Jezus is nu onze garantie bij God, Hij is onze gerechtigheid. Daarom zijn Gods ogen die ons overal en altijd zien rustgevend. Hij let op ons om voor ons te zorgen. Hij kijkt als een vader en als een herder. Hij is een ontfermer.

woensdag 22 april 2015

Gods woord moet je doen

Psalmen 50:17
‘Je haat het als ik je terechtwijs, mijn woorden schuif je ter zijde.’

Deze aanhaling uit Psalm 50 gaat over iemand die wel Gods woorden in zijn mond neemt, maar ze niet doet. Het heeft geen zin om Gods woorden te kennen en op te noemen, als je ze niet toepast in je leven. Juist het doen van Gods woord, het leven in de waarheid, zet de kracht ervan vrij. Alle voorbeelden van geloof in de Bijbel gaan over mensen die doen wat God zegt. Het doen van Gods wil is een kenmerk van liefde. Jezus kwam om Gods wil te doen. Abraham leefde in Gods wil, David ook. Dat betekent niet dat je slaafs geboden naleeft als een religieus ritueel, maar dat je leeft vanuit Gods openbaring. Je weet waarom je dingen doet, God zelf heeft het je duidelijk gemaakt. Wie leeft in Gods waarheid is niet foutloos, maar wel krachtig en succesvol. Alles wat hij onderneemt gelukt, omdat Gods woord niet kan falen. Gods wil kennen is belangrijk, maar ernaar handelen maakt je tot een succesvol mens.

dinsdag 21 april 2015

Twijfel niet aan Gods trouw

1Thessalonicenzen 5:24
‘Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.’
Hoe kan iemand twijfelen aan de trouw van God? Jezus zegt van zichzelf dat Hij de waarheid is en ergens anders staat dat God niet liegen kan. Al Gods beloftes zijn betrouwbaar en worden uitgevoerd. ‘Hij zal het doen’, schrijft Paulus hier. Maar de vraag in dit vers is: Wat zal Hij doen? Het antwoord is te lezen in het vers ervoor. De verschillende vertalingen komen allemaal op hetzelfde neer, God zal onze geest, ziel en lichaam bewaren voor Christus. Hij zal onze roeping om een volmaakte bruid voor Christus te zijn, bewaken. Als Jezus terugkomt op aarde, zal Hij een bruid vinden die in alle opzichten heilig, rein en zuiver is. En Paulus zegt dat we dat niet zelf moeten doen, maar dat Degene die ons daartoe roept getrouw is en dat Hij het ook zal doen. God is een goed werk in ons begonnen en Hij zal het ook zelf volmaakt afronden. Het enige wat van ons wordt verwacht is dat we daaraan niet twijfelen.

maandag 20 april 2015

Een ander gezicht

Nehemia 8:10
Ezra zei tegen hen: ‘Maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken, en deel ervan uit aan wie niets heeft, want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht.’

Als ik vroeger als kind chagrijnig was, zei mijn moeder: ‘Trek nu maar weer eens een ander gezicht.’ Paulus schrijft: ‘Verblijd u altijd in de Heer.’ Ezra zegt: ‘Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heer is uw kracht.’ Kan je zo makkelijk omschakelen? Ja, dat kan. Wanneer je let op je omstandigheden, voel je je anders dan wanneer je let op de Heer. Wanneer je je vreugde in jezelf zoekt, kun je blijven zoeken, maar wanneer God je vreugde is, vind je die meteen. Wat een openbaring was het, toen ik begreep dat de vreugde des Heren de Here Jezus is. Hij is onze kracht, in Hem vinden we vreugde. Hij heeft ons verlost en elke vijand moet het afleggen, wanneer wij onze blik op Jezus richten. In Hem zijn we gezegend en is er vrede en vreugde in overvloed bij Hem. Dus wees niet somber maar blij. Deze dag zal je zegen brengen, overwinning in plaats van nederlaag.

zondag 19 april 2015

De grootheid van Gods genade

Efeziërs 1:6
‘ .. tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.’

De grootste ontdekking die een mens kan doen in zijn leven is Gods genade. En de grootste moeite die een mens heeft is die genade aan te nemen. We kunnen het moeilijk geloven, dat God ons geen lijstje met eisen voorhoudt, maar zijn genade. Hij schenkt ons die onverdiende gunst in zijn geliefde Zoon, Jezus. De grootheid van Gods liefde en genade is bewezen aan het kruis. Daar is voorgoed afgerekend met onze tekortkomingen en zonden, God heeft ze voorgoed weggedaan – WEGGEDAAN – en Hij gedenkt ze niet meer. God stelt ook achteraf geen voorwaarden aan zijn genade. Hij legt ook achteraf geen eisen op, maar wil dat we de grootheid van zijn genade gaan zien. God geniet ervan dat Hij nu onvolmaakte mensen rechtvaardig kan verklaren op grond van zijn genade. De eer gaat naar Hem en zijn geliefde Zoon.

zaterdag 18 april 2015

Onvernietigbaar leven

2Corintiers 4:8
‘We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde.’

Als alles tegen zit, als je aan alle kanten belaagd wordt, als de vertwijfeling toeslaat, als de wanhoop de overhand krijgt, dan nog zijn we niet te overwinnen. Wat Paulus hier schrijft, komt uit de praktijk van zijn eigen leven. Wat een druk heeft hij moeten doorstaan en toch hield hij stand, omdat God met hem was. ‘Door Gods genade ben ik wat ik ben’, schrijft hij. Israël leek verslagen, maar God gaf een pad door de zee. De vrienden van Daniël leken een prooi van het vuur te worden, maar God beschermde hen en geen haar werd hen gekrenkt. De opstandingskracht die God geeft aan ieder die gelooft, is niet te overtreffen. We hebben in Christus onvernietigbaar leven ontvangen. Als wij niet weten hoe het verder moet, weet God raad. Hij sterkt en bemoedigt ons door Zijn woord en Geest. Als alles je wordt afgenomen, kun je nog steeds in tongen bidden en God lofzingen. Soms worden we geveld, maar we gaan nooit te gronde. Die macht heeft de boze niet.

vrijdag 17 april 2015

Zie het hart van God

Psalmen 145:16
'Gij doet uw hand open en verzadigt met welbehagen al wat leeft.'

Hoe ziet jouw beeld van God eruit? Is Hij de eisende, dreigende Koning, die gerechtigheid eist van ieder mens en volmaaktheid in denken en doen? Is Hij de God die dreigt met hel en verdoemenis voor iedereen die zondigt en tekortschiet? Is Hij degene die de tien geboden heeft gegeven als eis om in Zijn nabijheid te kunnen komen? Nee, nee en nog eens nee. Dat is een verminkt, leugenachtig beeld van God, dat de duivel door religieuze mensen probeert te verspreiden. Dit ene zinnetje uit Psalm 145 zegt alles. 'Gij doet uw hand open en verzadigt met welbehagen al wat leeft.' God is de bron, Hij geeft en dat doet Hij met heel veel plezier, zoals een herder zijn schapen met plezier een grazige weide aanbiedt. Hij geeft tot verzadiging toe, mijn beker vloeit over. En God is voor iedereen dezelfde. Hij trekt niemand voor, want Hij geeft niet uit verdienste, Hij geeft niet op grond van iemands gedrag, maar Hij geeft uit genade aan iedereen. Deze hele psalm is een beschrijving van Gods karakter en David is zo onder de indruk dat hij elke dag God wil prijzen en aanbidden om wie Hij is. God heeft David gevonden en zijn hart geraakt. Zie jij God zoals David Hem ziet? Lees deze Psalm eens helemaal door en denk eens na over iedere woord. Het kan niet anders of je gaat meedoen met de aanbidding die David heeft ingezet.

donderdag 16 april 2015

Wat dor is gaat bloeien door genade

Jesaja 44:3
‘Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten en mijn zegen over je telgen.’

Gods genade wordt hier door de profeet Jesaja aangekondigd aan het volk Israël. ‘Ik zal’ is het hart van Gods genade. Alles gaat van Hem uit, niets is verdiend, maar het is Gods goedheid die geeft uit liefde. Voor jou en voor je kinderen. Het dorstige land is door de Heer van hemel en aarde gezien. Hij weet dat de genaderegen, de stromen van zegen, het dorstige land zullen laten opbloeien. Het is een eer voor Hem om het aan te kondigen, zodat het herkend kan worden als het gebeurt. Wij mogen midden in die waterstroom staan. Wat er ook dor is in ons leven, het zal gaan bloeien, want Gods woord is vervuld. Jezus heeft de bron geopend en niemand kan hem sluiten. De hele aarde zal worden vervuld met Gods glorie. Gods Geest is een levendmakende Geest, geen veroordelende Geest, geen Geest die je op je fouten wijst, maar een Geest die naar Jezus wijst en die Hem zal verheerlijken. Door Gods Geest van genade wordt alles aangeraakt en hersteld. Verwacht het en ontvang het, want de God die gezegd heeft: ‘Ik zal’, doet wat Hij zegt.

woensdag 15 april 2015

Ongehinderd genieten

Galaten 5:1
‘Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.’

Zie je Gods liefde in deze woorden? Hij wil dat je vrij bent en heeft je daarom bevrijd, je bent vrij! God wil geen verplichte offers, geen verplichte dienst. God wil geen verplichte nederigheid, geen vroomheid. Hij wil dat je begrijpt dat Hij zonder dat alles ook van je houdt. Je hoeft God niet te winnen, Hij is al voor je, altijd geweest. Het slavenjuk van Adam, dat alle mensen tot zondaars maakte heeft Hij verbroken, het is er niet meer. Je bent nu vrij om Gods kind te zijn. Niets staat meer tussen jou en Hem in, alles is weggedaan. Niemand kan meer iets tegen jou getuigen, want alles is verzoend, vergeven, voorgoed weggedaan. Wat moeten we nu aan met die vrijheid? Kiezen voor losbandigheid, als kalveren die voor het eerst de wei in mogen? Ja, dat mag, maar al gauw zul je merken dat er Iemand is die je aandacht vraagt. Je bent vrij om naar je Vader te gaan met alle vrijmoedigheid. Hij geeft je zelfvertrouwen en bevestigt je als Zijn kind. Hij omarmt je met Zijn liefde en zegt dat Hij altijd bij je zal blijven. Heerlijk, die vrijheid om vrij te zijn. Ongehinderd genieten van God als Vader, een groter voorrecht bestaat niet.

dinsdag 14 april 2015

De tijd van je leven

Prediker 3:1
‘Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel.’

God heeft in de schepping ook de tijd gelegd. Dag en nacht, zomer en winter, zaaien en oogsten, voor alles is een tijd. De Prediker noemt allerlei dingen op, dat kun je zelf nalezen als je dat wilt, maar de tijd speelt een rol. Jezus zei ook soms: ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ Te bestemder tijd ging Jezus naar het kruis, precies op het Paasfeest werd Hij als Paaslam geslacht. Op de derde dag stond Hij op uit de dood, die tijd was van tevoren bepaald. In de volheid van de tijd kwam Hij naar deze aarde om haar te redden. Betekent dat nu dat alles al van tevoren vaststaat? Nee, zeker niet, maar wel dat voor sommige beslissingen de tijd rijp is. Dat sommige kansen zich niet elke dag voordoen, dat je de gelegenheden moet benutten. Er is voor alles een tijd, maar in elke tijd is God voor je. Altijd is Hij je liefhebbende Vader. Misschien gebruik je je tijd verkeerd, maar Hij zal je niet begeven of verlaten. Zijn trouw staat buiten de tijd, net als Zijn liefde, die zijn eeuwig. Al het hemelse staat buiten de tijd, het aardse is tijdelijk. Terwijl we hier op aarde de tijden kunnen herkennen, staan we tegelijk in Christus buiten elke tijd. Zijn leven is tijdloos, eeuwig, wij dus ook.

maandag 13 april 2015

De Goede Herder slaat zijn schapen niet

Psalmen 23:4
‘Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.’

De stok en de staf van de herder zijn niet bedoeld om de schapen te slaan, maar om ze te beschermen tegen gevaren. De herder zoekt zijn weg en houdt wilde dieren op afstand. De herder geeft rust en de schapen weten dat ze van hem geen kwaad hebben te vrezen. Zelfs als een schaap afdwaalt, zal de herder het niet slaan, maar op zijn schouders nemen en aan zijn borst drukken. Elk schaap moet weten dat de herder te vertrouwen is, dat de herder voor hem is en niet tegen. Zo is het ook met Jezus. Hij laat zien dat God de Vader ons niet slaat of straft om elke misstap die we begaan. Nee, juist dan zal Hij zich over ons ontfermen, omdat Hij met ons bewogen is. Jezus laat ons de Vader zien zoals Hij is, liefdevol en te vertrouwen. De religie maakt van God een herder die slaat, om respect af te dwingen. Dat beeld roept angst voor God op in plaats van vertrouwen. Maak je los van de gedachte dat de stok en de staf van God bedoeld zijn om jou te slaan. God heeft zijn liefde voor jou bewezen aan het kruis. Hij houdt van je. Houdt die gedachte altijd vast, het zal de angst verdrijven.

zondag 12 april 2015

Hoe je aan iemand kan denken

Filippenzen 1:3
‘Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk,’

Wat een leuk zinnetje. Ik vraag me dan af of ik iemand ken om God altijd voor te danken. Maar staat dat er wel? Is de persoon waaraan je denkt de reden om God te danken, of is het net andersom? Is God de reden voor je dankbaarheid? Denk je aan Zijn genade voor die persoon, denk je aan het goede wat God die persoon gaat geven en ben je daarom dankbaar? Er zijn niet veel mensen die mij met dankbaarheid vervullen, maar God vervult me altijd met dankbaarheid. Aan wie ik ook denk, God maakt me dankbaar. Heel vaak denk ik, vooral als er kwaad over iemand wordt gesproken: ‘Maar God houdt van hem of haar net zoveel als van mij en jou.’ Ieder mens heeft gebreken, fouten, eigenaardigheden en moet wellicht behandeld worden met een gebruiksaanwijzing. Maar Gods genade heeft daar geen problemen mee. Daar ben ik dankbaar voor. Het gaat goed met je hart als je kan zeggen: ‘Ik dank God als ik aan je denk.’ Dan ben je goed afgestemd, namelijk op God. Hij vervult ons met dankbaarheid.

zaterdag 11 april 2015

Zonde kan je niet scheiden van Gods liefde

Jesaja 59:2
‘.. maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.’

Deze tekst kan je bang maken als je het onderscheid niet kent tussen het oude en het nieuwe verbond. Het oude verbond eist van de mens, het nieuwe verbond schenkt aan de mens. De wet eist vergelding voor elke zonde, de genade schenkt vergeving voor elke zonde. Het oude verbond was onvolmaakt, omdat het geen oplossing bood voor de zondaar. De offers moesten steeds worden herhaald, het hield nooit op. Toen Jezus het nieuwe verbond sloot, was een offer genoeg. Zijn dood aan het kruis nam alle zonden en alle schuld van de wereld weg. Het probleem van de zondaar was opgelost, omdat de zondaar met Christus stierf aan het kruis. Onder het nieuwe verbond zijn we nieuwe scheppingen, vrij om God te dienen. Wanneer we een zonde doen – en dat doen we voortdurend – brengt dat geen scheiding met God. Onze ongerechtigheden daar denkt God niet meer aan. God de Vader ziet het volmaakte offer van Jezus en dat is genoeg. In Hem hebben we altijd toegang tot de Vader. Leef niet langer met de gedachte dat elke zonde afstand schept, leef uit genade. Niets kan je scheiden van Gods liefde.

vrijdag 10 april 2015

Goddelijke vermenigvuldiging

2Petrus 1:2
‘.. genade en vrede worde u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Here.’

Gods goedheid en genade kunnen niet toenemen, maar onze kennis ervan wel. Genade is altijd onverdiend, anders is het geen genade maar loon. Wil je toenemen in genade, dan moet je er dus niet iets voor gaan doen om het te krijgen. Het enige dat de genade in je leven laat toenemen, is te begrijpen dat ook dat genade is. Je gaat steeds meer inzicht krijgen in Gods genade, naarmate je gaat snappen dat je er niet voor hoeft te werken. Dus geen lange gebeden of een week vasten om genade te ontvangen. Niet een uur vroeger opstaan om toe te nemen in vrede. Nee, ga alleen begrijpen dat God van je houdt en dat Hij je genadig is, omdat Hij genadig is. Hoe beter je begrijpt hoe Gods wezen is, kijk naar Jezus, Hij is de afdruk ervan, hoe meer Gods genade en vrede in jou wordt vermenigvuldigd.

donderdag 9 april 2015

Je ziel wordt door God verzadigd met genade

Psalmen 103:1-5
'Loof de HERE, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam; loof de HERE, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden; die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeve, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, die uw ziel verzadigt met het goede.’

Hoe bekend zijn deze regels uit Psalm 103 en toch staan we er vaak niet bij stil. We leven bij de dag en laten ons leiden door de omstandigheden zoals we die ervaren. Dat soort van leven maakt je niet gelukkig. Het is Gods bedoeling dat we genieten van het leven, omdat Hij met ons is. Hij heeft ons verlost, bevrijd en genezen van de zonde. Het leert ons om als zonen en dochters van God te leven, bewust van onze status bij Hem. Gekroond met genade om te heersen over alles wat onze positie bij Hem bedreigt. Veel van deze regels uit Psalm 103 zijn al vervuld, maar het laatste stukje is nu nog bezig. Onze hemelse Vader is bezig onze ziel te verzadigen (zodat er geen ruimte is voor iets anders) met het goede, dat is met Jezus. We bedenken wat waar is, we bedenken wat boven is, we bedenken wie Jezus is en hoe wij in Hem aan Hem gelijk zijn gemaakt. Wie kan zich dan nog druk maken om de tijdelijke omstandigheden van deze dag? Loof de Here, mijn ziel, en laat je niet naar beneden trekken.

woensdag 8 april 2015

De volmaakte mens

Psalmen 1:1
‘Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters;’

Bestaat zo’n man wel, die zo perfect leeft, dat goddeloosheid en zonde uit zijn leven wegblijven? Ja, die bestaat, zijn naam is Jezus. Hij heeft als mens zondeloos geleefd, niet meegedaan met spotters, maar altijd Gods wetten gevolgd en Hem geëerd in alles. Daarom was Hij succesvol en slaagde alles wat Hij ondernam. De zonde had niets in Hem. Deze bevoorrechte positie bij God is nu de onze geworden door Hem. Zijn rechtvaardigheid en liefde zijn ons gegeven in Hem. Daarom mogen we de zegen van Psalm 1 ook op ons eigen leven leggen. We zullen zijn als een boom aan het water geplant die op tijd zijn vrucht geeft. Het is Gods eer dat in ons leven uit te werken. Hij is dat goede werk begonnen in ons en zal het ook tot het einde volmaken. Jezus houdt van mensen, ook van zondaars, zoveel zelfs dat Hij al hun zonden op zich nam en voor eeuwig wegdeed. In Hem en door Hem en uit Hem dragen we vrucht, tot eer van het Lam dat geslacht is, die dood was en zie Hij leeft. En wij met Hem.

dinsdag 7 april 2015

Je bent nieuw geworden

Romeinen 8:2
‘Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.’
De narigheid van een wet is dat die altijd geldt, je kunt een wet niet negeren. Je bent pas vrij als je dood bent. Daarom is de oude mens, de gevangene van de zonde, met Christus gekruisigd. De oude mens is dood. De zondaar is niet meer. Daarom heeft de wet van zonde en dood geen vat meer op nieuwe scheppingen. Zij leven onder een nieuwe wet, die van de Geest van het leven. Gods Geest leert ons wie we zijn. De Bijbel zegt: een nieuwe schepping zondigt niet. Simpel toch? Betekent dat dat we niets meer verkeerd doen? Ja en nee. Het is niet verkeerd in de zin dat het geoordeeld moet worden, maar het is nog niet het nieuwe leven. Vaak vertonen we nog het gedrag van een zondaar, omdat we die gewoontes hebben aangeleerd. We reageren vaak zoals de oude mens zou reageren. De Bijbel zegt simpel: stop ermee, leg het af, negeer het. De Heilige Geest leert ons dat er vrede en vreugde beschikbaar is. Wie daarin leeft, uit geen boosheid maar zelfbeheersing, omdat hij vreugde vindt in wie hij is en niet in wat een ander zegt of doet. Het nieuwe leven is je geschonken uit genade. Nu mag het meer en meer tevoorschijn komen. Ga niet je oude gewoontes bestrijden, maar begin te leven als nieuwe mens. Niet om het te worden, maar omdat je het bent.

maandag 6 april 2015

De jongste dag

Johannes 6:40
‘Want dit is de wil mijns Vaders, dat een ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven hebbe, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.’

Vroeger leerden wij, dat de jongste dag de dag was waarop het oordeel over je leven werd uitgesproken. Dan zou blijken of je bij de bokken of de schapen hoorde. Onzekerheid en angst waren het gevolg. Hoe zal Gods oordeel uitvallen over mijn leven, dat was de vraag. Het werd gebruikt als stok achter de deur bij de opvoeding: op een dag heb je je te verantwoorden. Gelukkig is de werkelijkheid anders. Dit vers leert dat de Vader wil dat iedereen behouden wordt en eeuwig leven zal hebben. Dat eeuwige leven is een genadegeschenk voor wie Jezus zien zoals Hij is, de brenger van Goddelijke vrijspraak voor wie gelooft. Meteen wordt er beloofd, dat je bij de wederkomst een nieuw lichaam zal ontvangen, net zo verheerlijkt als dat van Jezus zelf. Moeten we dan wachten tot de wederkomst? Nee, het eeuwige leven is eeuwig en begint op het moment dat je gaat geloven. Wanneer je sterft, leg je je aardse lichaam af en ga je zonder lichaam naar de Heer. Bij de wederkomst, op de jongste dag, ontvang je een nieuw lichaam om met Christus op aarde te kunnen leven in Zijn vrederijk. Kortom, de jongste dag zal voor een kind van God geen veroordeling brengen, maar heerlijkheid. We zullen net zo stralend zijn als Jezus zelf, schitterender dan de zon in haar kracht.

zondag 5 april 2015

Meer dan overwinnaar

Romeinen 8:37
‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.’

Paulus schrijft aan de Romeinen over allerlei vormen van druk die in een christenleven kunnen plaatsvinden. Hij spreekt uit ervaring als hij het heeft over honger, benauwdheid en het zwaard. Vervolging is deel van zijn leven geworden sinds hij Jezus verkondigt. Maar in dat alles kan niets hem scheiden van Gods liefde. In dat alles blijft hij de kop en wordt hij nooit de staart. Aan zijn hemelse positie is niet te tornen en zijn geestelijke autoriteit kan hij nooit verliezen. Onze strijd is niet tegen mensen maar het zijn machten die tegenover ons staan. Demonen en geesten, maar het goede nieuws is dat ze allemaal zijn ontwapend door Jezus Christus. Hij heeft hen allen overwonnen en krachteloos gemaakt. Dat is wat Paulus hier duidelijk maakt. Laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede, door Jezus. Hij is je kracht. Je mag in Zijn Naam spreken tegen alles wat je probeert te imponeren. Verklaar dat je Gods zoon of dochter bent en dat niets je kan scheiden van de liefde van God. Spreek over wie je bent en blijf naar Jezus opzien in de wetenschap dat Hij je de overwinning heeft geschonken over alles.

zaterdag 4 april 2015

Zonder Jezus kun je niet leven

Johannes 3:36
‘Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.’

De enige gehoorzaamheid die God van ons vraagt is de gehoorzaamheid van het geloof. Geloof in het werk wat Jezus heeft volbracht. Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven. Er is geen andere weg tot behoud. Goede werken helpen je niet, goede bedoelingen evenmin. Er is niets in jezelf wat je redden kan, alleen Jezus kan je redden. We moeten gered worden van de heerschappij van de zonde. Die heerst in ieder mens, tot het moment dat je Jezus aanneemt als je verlosser. Dan ben je voor eeuwig verlost uit de macht van ziekte, zonde en dood. Jezus brengt je in het leven en Zijn Geest gaat alles levend en gezond maken van binnenuit, door geloof. God is Degene die het doet, wij geloven in Hem die ons in Christus alle dingen heeft geschonken.

vrijdag 3 april 2015

God is geen beloner van goed gedrag

Romeinen 11:35
‘Of wie heeft Hem eerst iets gegeven, waarvoor hij vergoeding ontvangen moet?’

Voor wat hoort wat zegt het spreekwoord. Helaas denken veel gelovigen dat ook ten opzichte van Gods goedheid en zegen. Maar de werkelijkheid is, dat God niet uitbetaalt wat wij voor Hem verdienen, maar dat Hij schenkt uit liefde. Alle wereldgodsdiensten zijn gebaseerd op goede werken, inspanningen die mensen leveren om de gunst van hun god te zoeken. Of ze die ook krijgen blijft onzeker, want ja, hoe zal hij of zij reageren? Is de inspanning groot genoeg, of wordt die weer teniet gedaan door een paar verkeerde daden? De mens verootmoedigt zich en vraagt vergeving, zonder te beseffen dat de Vader in de hemel genadig is en barmhartig, goedertieren en trouw. Hij heeft alle schuld vergeven en zich met de wereld verzoend door het ene offer van Zijn Zoon, Jezus Christus. God is geen beloner van goed gedrag, want dan zou niemand iets ontvangen. God schenkt uit genade, omdat Hij van je houdt. Niemand kan veroordelen wat God heeft gerechtvaardigd. Stop met werken voor loon bij God. Stop met smeken om een zegen, alsof je Ezau bent die alles heeft verspeeld. Het enige wat God vergoeden zal, zijn de jaren dat de kaalvreter zijn gang kon gaan. Je zult meer dan overvloedig worden gezegend, zijn gezegend, vanuit Gods volheid van genade. Hij geneest je wonden en herstelt wat is geroofd, omdat Hij je liefheeft.

donderdag 2 april 2015

Genade voor de hele wereld

Handelingen 10:34-35
‘Daarop nam Petrus het woord en zei: ‘Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt.’

De boodschap die Jezus heeft gebracht aan de joden was schokkend. Niet alleen kwam er een nieuw verbond, genade in plaats van wet, maar ook werd duidelijk dat de God van Israël de God van de hele wereld is. Het exclusieve van Israël – God heeft ons uit Egypte bevrijd – werd veel groter. Het was nu: God heeft de wereld uit de macht van de zonde bevrijd. Petrus had deze boodschap begrepen door het visioen met reine en onreine dieren. God had gezegd dat hij moest slachten en eten, maar dat was een gruwel voor een jood, je eet geen onreine dieren! Maar God verklaarde alle dieren [beeld van de volkeren] rein. God zei: ‘Wat Ik rein heb verklaard, zal niemand voor onrein houden.’ God maakt geen onderscheid tussen mensen of tussen volken. Iedereen die de gerechtigheid uit geloof heeft aangenomen is heilig, rechtvaardig en goed door Jezus Christus. We zijn door God de Vader geaccepteerd als Zijn kinderen en niemand kan dat ongedaan maken. Door Jezus is dat mogelijk geworden voor iedereen.

woensdag 1 april 2015

Jezus is sterker dan de dood

Handelingen 4:33
‘De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk.’

‘Als Jezus niet was opgestaan, waren wij nog in onze zonden en was ons geloof zonder inhoud’, schrijft Paulus aan de Corintiërs. Het gaat om de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Door die opstanding is het bewijs geleverd dat de prijs voor de zonde volledig is betaald. Daarom zijn we rechtvaardig voor God door de opstanding van Jezus. Er kan geen geldige aanklacht meer tegen ons worden ingebracht. Door de opstanding uit de dood liet Jezus ook zien, dat Zijn leven onvernietigbaar is en dus sterker dan de dood. Wie het evangelie van Christus heeft begrepen is uit de dood opgestaan met Hem en leeft voor eeuwig. Ziekte, zonde en dood hebben geen heerschappij meer over hem. Dat was en is de boodschap en de praktijk van het evangelie. Wij hoeven de dood niet te overwinnen, dat heeft Jezus gedaan. Wij mogen ervan getuigen door in die waarheid te leven. Om een voorbeeld te geven, als de wereld zegt dat de griep heerst, zeggen wij: ‘Nee, Jezus heerst en die griep zal mij niet treffen, want Jezus is opgestaan en heeft ook de griep ontwapend.’ Het leven in Christus is de genade die God schenkt.