vrijdag 31 juli 2015

Onwankelbaar belijden

Hebreeën 10:23
‘Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.’

Als onze belijdenis gebaseerd zou zijn op ons gedrag, of op ons geloof, zouden we die nooit onwankelbaar kunnen vasthouden. Gelukkig heeft die onwankelbaarheid niets te maken met hoe we ons voelen, of gedragen. Of we nu lekker in ons vel zitten, of juist niet, heeft geen enkel effect op onze belijdenis. Je belijdt niet je gevoel, maar Gods waarheid. Daarom is die belijdenis onwankelbaar. Want Hij die beloofd heeft, is getrouw. We belijden dat we rein en rechtvaardig zijn, omdat God dat zegt. We belijden dat we in het licht wandelen en dat de duisternis geen macht meer over ons heeft, omdat God het zegt. We belijden dat we Gods kinderen zijn en erfgenamen van Zijn heerlijkheid, omdat God het zegt. We belijden dat niemand ons kan scheiden van Gods liefde, omdat Hij het zegt. Onze belijdenis staat vast door Hem. Laten we die dan onwankelbaar vasthouden.

donderdag 30 juli 2015

Zie Jezus in Gods woord

Spreuken 3:11
’Laat je door de Heer terechtwijzen, mijn zoon, kom niet in opstand, als hij je straft.’

De enige manier waarop God ons leven corrigeert en vernieuwt is door zijn woord. We leven in de dag des heils en niet langer onder het oordeel van de wet. Dat laatste hebben we trouwens nooit gedaan als Nederlanders, want de wet was aan Israël gegeven om hen te leren dat ze wel Gods volk waren, maar niet zonder tekortkomingen. Jezus heeft het oordeel weggenomen door het voor ons te ondergaan. Daar slaat deze tekst ook op. Het gaat over de zoon die God liefheeft, dat is Jezus en die Hij moet tuchtigen, voor ons heil. Veel teksten in de Bijbel, misschien wel de meeste gaan niet over ons, maar over Jezus. Voor Hem staan veel aanwijzingen en bemoedigingen in de Schriften. Hij kende ze en wees er zijn discipelen op. Hij toonde hen alles wat over Hem was geschreven door Mozes en de profeten en in de Psalmen. Hij opende hun ogen zodat ze niet langer zichzelf, maar Hem zouden zien in Gods woord. Wat dat betreft mogen onze ogen ook nog wel wat verder opengaan. Het is heerlijk om te weten dat God voor ons is en dat niets ons kan scheiden van zijn liefde.

woensdag 29 juli 2015

Het zichtbare is tijdelijk

2Corintiërs 4:16-18
‘Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.’

Deze tekst gaat niet over ouder worden, maar over verdrukking. Als je Jezus belijdt voor de mensen, komt de geestenwereld in beweging. Paulus ondervond dat elke dag. Hij werd geslagen en vervolgd, leed schipbreuk, zat gevangen, kreeg stokslagen en werd gestenigd. Dat liet sporen na op zijn lichaam. Daar heeft hij het over. Maar hij zegt ook dat zijn innerlijke kracht niet te breken is. Die innerlijke kracht is Gods Geest, de Geest van Jezus die ons verder laat kijken dan het zichtbare. De verdrukkingen en het lijden dat ermee gepaard gaat, zijn tijdelijk. De onzichtbare werkelijkheid duurt eeuwig. Jezus is met ons en bij ons en voor ons voor eeuwig. Zijn beloftes zullen worden vervuld voor eeuwig. De innerlijke kracht neemt toe, zelfs wanneer de uiterlijke mens wordt verdrukt. We klagen niet over het ouder worden en verwachten zeker niet dat daarmee de gebreken komen. We geloven in de opstandingskracht van Jezus die sterker is dan de dood. Sterker dan welke verdrukking dan ook.

dinsdag 28 juli 2015

Geloofd zij God met diepst ontzag

Psalmen 68:19
‘Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil. Sela’

Als klein kind maakte ik een keer per jaar mee dat mijn opa jarig was. Hij woonde bij ons in en op zijn verjaardag kwamen al zijn broers en zussen, voor mijn gevoel een stuk of twaalf en bijna allemaal met aanhang. Mijn moeder zette dan lange tafels neer, met wit kastpapier erop. Er werden sigaren gerookt en bijna iedereen droeg zwarte kleren. Maar het hoogtepunt was de maaltijd. Dan ging iedereen staan rond de tafel en werd deze psalm gezongen. ‘God zij geloofd met diepst ontzag. Die God is ons een God van heil.’ Nu ben ik zelf opa. Zwarte pakken draag ik niet en sigaren roken doen we al lang niet meer. Maar deze psalm kunnen we nog steeds zingen. God is niet veranderd. Hij is de God van trouw. Dag aan dag draagt Hij ons. Die God is ons heil.

maandag 27 juli 2015

Opstaan met geluich

Psalm 30:5
‘Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang, met tranen slapen we ‘s avonds in, ‘s morgens staan we juichend op.’

Onder het oude verbond kon je je afvragen: ‘Hoe lang moeten we nog gestraft worden? Hoe lang zullen onze vijanden nog over ons heersen?’ Maar in het nieuwe verbond zijn we meer dan overwinnaars. Dan zeggen we: ‘Deze vijand is verslagen door Jezus Christus, dus opzouten. Geen enkele vijand heeft nog het recht me te onderdrukken.’ Deze psalm gaat over Jezus en niet over mij. De uren aan het kruis, de toorn die over Hem heen ging, de tranen die Hij plengde in de avond, duurden een oogwenk in vergelijking met de eeuwige vreugde daarna. Jezus droeg Gods toorn over onze zonden. Door zijn striemen zijn we genezen. Wij mogen juichend deze nieuwe morgen begroeten. We leven voor eeuwig in het licht, omdat Jezus voor ons de duisternis heeft ondergaan en ons zo verlost en bevrijd heeft uit de macht van ziekte, zonde en dood.

zondag 26 juli 2015

In Jezus zie je Gods glorie

Psalm 63:5-6
‘Als met vet en merg word ik verzadigd, mijn mond looft met jubelende lippen, wanneer ik Uwer gedenk op mijn legerstede, in nachtwaken over U peins.’

Mooi hè, hoe David Gods goedheid vergelijkt met een overvloedige maaltijd. Vet en merg zouden wij nu niet meer kiezen, maar in de tijd van David moet dat het summum van heerlijkheid zijn geweest. Zijn gedachten worden zo krachtig, dat zijn lippen beginnen te jubelen. Midden in de nacht ligt David te loven en te aanbidden op zijn bed. En dan te bedenken dat David ver voor het kruis leefde. Hij mocht in de tempel niet verder komen dan de voorhof. Toch spreekt hij al over Gods heerlijkheid die hij in de tempel heeft gezien. Welke tempel was dat dan? Geen tempel van steen, want die moest nog worden gebouwd. David was een ziener, een profeet. Hij moet iets gezien hebben van de toekomst, van de heerlijkheid van God die komen zou. David heeft Jezus gezien, dat kan niet anders. Geen wonder dat hij jubelt, wie Hem ziet, aanschouwt Gods glorie.

zaterdag 25 juli 2015

Het leven is sterker dan de dood

Romeinen 8:6
‘Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.’

Een van de omschrijvingen van het woord gezindheid is ‘op iemands hand zijn, iemands kant kiezen’. Ons vlees, de natuurlijke mens, kiest de kant van de dood. Dat moet wel, want ons vlees wordt beheerst door de wet van zonde en dood. Paulus schrijft dat hij door die wet doet wat hij niet wil en vraagt zich af: ‘Wie verlost mij?’ Gelukkig weet hij het antwoord en zegt: ‘Gode zij dank, door Jezus Christus.’ De gezindheid van de Geest is leven en vrede. Dat wordt dus wel eens moeilijk kiezen. Beide wetten kunnen we benutten. Kiezen we dood of leven, vlees of Geest? We moeten het niet moeilijker maken dan het is, want een kind van God leeft door de Geest en heeft het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Dat betekent dat we niet moeten strijden tegen ons vlees, maar weten dat de dood is overwonnen door het leven. We zijn overgegaan uit de dood in het leven en het geestelijke vervangt meer en meer het natuurlijke. Het is Gods werk in ons om dat tot een goed einde te brengen, vertrouw daar maar op.

vrijdag 24 juli 2015

God slaat zijn kinderen niet

Job 5:17-18
‘Gelukkig de mens die door God wordt getuchtigd, wijs daarom de straf van de Ontzagwekkende niet af! Want hij verwondt en hij verbindt, hij slaat en zijn handen genezen.’

Wat een ontzettend verkeerd beeld van God wordt hier geschetst door Elifaz, een van de vrienden van Job. Het kwade en het goede worden door hem aan God toegeschreven, ja zelfs wordt het kwade goed genoemd. Dat hoor je ook tegenwoordig nog wanneer iemand iets erg overkomt: ‘God zal er een bedoeling mee hebben.’ Het gevolg is een gelatenheid, een passiviteit ten opzichte van het kwaad. Jezus heeft het over de duivel en Hij noemt hem een rover, een dief, een mensenmoordenaar, die komt om te stelen en te vernietigen. Jezus is gekomen om een einde te maken aan zijn vernietigende heerschappij. De duivel heeft genoeg vernield. De dood heeft geheerst op aarde vanaf Adam, maar door Jezus heerst nu het leven. Wie Hem toebehoort is overgegaan uit de dood in het leven, de duivel heeft geen macht meer over hem. Als iemand is verwond, zal Jezus komen met genezing. Is iemand gevangen, dan brengt Hij verlossing en bevrijding. God is geen Vader die zijn kinderen slaat, Hij is een ontfermer en doet ons niet naar onze ongerechtigheden. Dat wist David al, maar die leefde dan ook veel later dan Elifaz.

donderdag 23 juli 2015

Nooit meer dorst

Johannes 4:14
‘Maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.’

God geeft ons geen fontein maar water. Als dat water in ons komt, omdat we ervan drinken, verandert het in een fontein. Wanneer je een cola drinkt, of een ander koolzuurhoudend drankje, begint zich een luchtbel te vormen in je maag die eruit wil. Zoals het moeilijk is een boer binnen te houden, zo is het nog moeilijker om de fontein van levend water te stoppen. Dat levende water van Gods evangelie heeft zoveel kracht, dat het naar buiten spuit en iedereen in de buurt nat maakt. Wat een heerlijk water van vergeving, van geen oordeel meer, van eeuwigdurende liefde. Naar dat water is iedereen op zoek en God geeft het gratis aan ieder die het wil. Waarom zou je blijven zoeken naar surrogaat, naar tijdelijke vervulling, als je het eeuwige kunt krijgen? Drink van het water des levens om niet en geniet van al dat overvloedige gespetter.

woensdag 22 juli 2015

Mijn helper is Jezus

Hebreeën 13:6
‘Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?’

Een mens die veel te vrezen had, was Paulus. Overal waar hij kwam dreigde gevaar. Toch zegt hij: ‘Verheug je altijd in de Heer.’ En op een andere plaats: ‘..dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden, of ik nu in leven blijf of moet sterven.’ Dat is het geheim, Paulus was bereid te sterven voor Christus. Hij maakte zich er niet zo druk om. Op aarde te zijn was nodig om het evangelie bekend te maken, maar bij de Heer te zijn was verreweg het beste. Veel christenen lijken wel eens te vergeten, dat we op weg zijn naar onze bestemming, dat is voor altijd bij de Heer te zijn. Er wacht ons een heerlijke toekomst bij Hem. God heeft beloofd altijd bij ons te zijn, Hij zal ons niet begeven of verlaten. Daarom kunnen we met vertrouwen zeggen: ik zal niet vrezen, wat zou een mens mij doen.

dinsdag 21 juli 2015

Gods woord bezit Gods kracht

Jesaja 55:10-11
‘Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.’

Gods woord is zo belangrijk voor ons leven. Het bezit de kracht om Gods doel te bereiken, namelijk dat mensen behouden worden. Paulus schrijft dat het evangelie de kracht van God is om ieder die gelooft te behouden. Gods woord, Zijn beloofde verlossing, is vlees geworden in Christus. Heel Gods woord wijst naar Hem vooruit in het oude testament en naar Hem terug in het nieuwe. Gods woord draait om Jezus, de afdruk van Gods wezen. Woorden over Jezus, waarheid over Gods liefde, daalt als regen op ons leven neer. Het maakt harde grond zacht, zodat het meer regen kan bevatten. De grond wordt vruchtbaar en Gods woord gaat vruchtdragen. Mensen veranderen door Gods woord, ontvangen vergeving en liefde door dat woord. Dat woord komt tot zijn doel en dat behaagt God.

maandag 20 juli 2015

Het is maar hoe je kijkt

Spreuken 15:15
‘Voor wie arm is, is het leven niets dan ellende, maar blijmoedigheid maakt het leven tot een feest.’

Deze tekst gaat over ons hart. We zijn arm of rijk van binnen. Dat bepaalt de kwaliteit van ons leven. Wie steeds denkt dat hij tekort komt, ervaart slechts ellende. Had ik maar, had ik maar, is een grote leugen. De waarheid is dat Jezus jou door Zijn armoede rijk heeft gemaakt. Hij die alles bezat, heeft alles afgelegd, om jou alles te kunnen schenken. Aannemen wat Jezus jou geeft, doe je door geloof. Zo kan de arme zeggen: ‘Ik ben rijk, om wat Jezus heeft gedaan voor mij.’ Dan wordt het leven een feest, want God is je bron van vreugde geworden en niet je portemonnee of je bankrekening. Heb je hier moeite mee, vraag dan of God je helpt om je denken op dit punt te vernieuwen. Het leven is niet goed of fout; elke dag heeft genoeg ellende, maar ook een overvloed aan feestelijkheid. Het is maar hoe je kijkt.

zondag 19 juli 2015

God voedt ons niet op door bestraffing maar door liefde

Hebreeën 12:11
‘Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid.’

Zo op het eerste gezicht lijkt het een Spartaanse manier om tot de vrucht van gerechtigheid te komen. Door veel lijden en bestraffing word je volmaakt. Dat kan toch niet. Daar gaat het ook niet over in dit vers. Het gaat over vervolging wegens het geloof in Christus. Dwars door dat lijden heen is er Gods trouw. Zijn liefde en Zijn gerechtigheid zijn je enige houvast in het leven. Wanneer je dat zelfs onder verdrukking en vervolging vasthoudt, zal Gods vrede niet wijken uit je leven en uit je hart. Vervolgingen en verdrukking wegens het geloof in Jezus, zijn een eer voor je. In de Bergrede zegt Jezus daarover: ‘Verheug je en juicht, want je loon zal groot zijn in de hemel.’ God gebruikt geen bestraffing om ons op te voeden, dat doet Hij door Zijn woord, het is een lamp voor onze voet. Verdrukking en vervolging komt van de duivel, maar God zal ons dat lijden meer dan vergoeden.

zaterdag 18 juli 2015

De weg die Jezus voor ons ging

Spreuken 20:7
‘Een rechtvaardige, wandelend in zijn oprechtheid, welzalig zijn zijn kinderen na hem.’

De juiste weg is niet altijd de makkelijkste of de meest voor de hand liggende. Jezus ging een weg als rechtvaardige die niemand zou wensen, de weg van het kruis. Maar als rechtvaardige wist Hij dat dit de enig juiste weg was. Hij zocht niet zichzelf, maar de eer van zijn Vader en het geluk van zijn kinderen. Doordat Jezus die weg is gegaan, leven wij een gezegend leven. Alle tegenslagen mogen we op Hem afwentelen. Alle vijanden heeft Hij ontwapend en verslagen. Onze levensweg is door Hem geplaveid. We zijn gelukkig door Hem. Er zijn miljarden mensen gered door zijn rechtvaardige wandel en dat maakte het voor Hem mogelijk door te gaan. De vreugde die voor Hem lag, gaf Hem de bezieling de kruisweg toch helemaal af te lopen. Ja, er is maar een rechtvaardige die de juiste weg heeft bewandeld en zijn kinderen gelukkig heeft gemaakt. Zijn naam is Jezus en Hij ontvangt alle eer.

vrijdag 17 juli 2015

Zoek niet jezelf maar Jezus

Johannes 5:44
‘Hoe kunt gij tot geloof komen, gij, die eer van elkander behoeft en de eer, die van de enige God komt, niet zoekt?’

De Heilige Geest doet iets vreemds met een mens. Hij zorgt ervoor dat we niet langer over onszelf praten, maar over onze Vader en over Jezus, Zijn Zoon. De Heilige Geest wil niets liever dan Jezus verheerlijken. Hij neemt alles uit de diepte van God en verkondigt het ons. We gaan Gods liefde zien en ervaren. We gaan ons in Hem verheugen en willen Hem eren en aanbidden. De goedheid van God leidt tot jubel. Kijk maar eens hoe in Openbaring alles rondom Gods troon op Hem gericht is en Hem alleen aanbidt. Heerlijk is dat, het gaat niet om ons, maar om Hem die ons liefheeft. God wil zich graag aan ieder mens openbaren, maar wie alleen zichzelf zoekt is nog niet klaar om Gods liefde te ontvangen. Johannes vraagt zich af: ‘Hoe kun je tot geloof komen, als je nog zo vol bent van jezelf?’ Het antwoord is, zoek God. Keer je naar Hem en vraag Hem je zicht te vernieuwen. Zeker weten, dat Hij daarop reageert.

donderdag 16 juli 2015

Alle eer is voor Jezus

Colossenzen 1:13
[13-14] ‘Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.’

Zie je hoe Jezus alles heeft gedaan, zonder dat wij hebben geholpen of gehinderd? Hij heeft ons verlost. Hij heeft ons overgebracht. Hij heeft ons vergeven. Paulus schrijft dat Hij ook het werk afmaakt, dat Hij in ons begonnen is. Hoe komt het dan toch dat zoveel christenen maar blijven denken dat zij ook iets hebben te doen? Niemand kan zichzelf verlossen, niemand kan zichzelf vernieuwen, niemand kan zichzelf heiligen. Laat dat lekker aan de Heer over. Wanneer Zijn werk aan en in ons voltooid is, zullen we voor Hem staan zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. En weet je wie daar de eer voor krijgt? Hij en Hij alleen.

woensdag 15 juli 2015

Leef niet natuurlijk maar geestelijk

Judas 1:19
‘Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben.’

Ieder mens is natuurlijk, maar sommigen zijn ook geestelijk, namelijk degenen die de Geest ontvangen hebben en zich erdoor laten leiden. Natuurlijke mensen zoeken zichzelf, maar de Geest in een geestelijk mens zoekt God. Een natuurlijk mens zoekt naar eigen vervulling en eigen gelijk, maar een geestelijk mens weet dat zijn vervulling Jezus is. Natuurlijke mensen veroorzaken scheuringen, ruzies en partijschappen, maar geestelijke mensen vergeven en verdragen en zoeken naar heelheid voor de ander. Wat een verschil of je de Geest hebt of niet. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren en heeft de Geest van God ontvangen. Iedere christen zou een geestelijk mens moeten zijn. Dat is hij in wezen ook, maar niet elke christen beseft dat al. Je kunt het zien aan de vruchten.

dinsdag 14 juli 2015

Garantie om gelukkig te zijn

Psalm 127:1
[1-2] ‘Een bedevaartslied. U bent een gelukkig mens als u ontzag hebt voor de HERE en doet wat Hij wil. Uw werk zal u voldoende opleveren om van te leven. Het gaat goed met u en u bent heel gelukkig.’

Wat voor werk is dat dan, dat ons voldoende oplevert en ons gelukkig maakt? Het antwoord is heel simpel. Het enige werk wat we te doen hebben is ons vasthouden aan de waarheid. Geloven heet dat. Geloven dat Jezus gekomen is om de wil van God te doen voor ons. Gods wil was, dat we verlost zouden zijn van schuld en angst, dat we vrij zouden zijn en leven. Jezus heeft dat werk volbracht. De wil van God is geheel uitgevoerd. Dat werk van Jezus levert ons voldoende op om van te leven en om volmaakt gelukkig te zijn.

maandag 13 juli 2015

Bestand tegen elke verzoeking

1Corintiers 10:13
‘Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.’

Dit is een heerlijke tekst. Er staat niet dat er geen beproevingen komen, maar als ze komen, zul je ertegen bestand zijn. God zal niet toestaan, dat iemand of iets te zwaar is om te verdragen. God geeft ons geen beproevingen, die komen ergens anders vandaan. Het doet er niet eens toe waar ze vandaan komen, maak je daar niet druk om. Wat belangrijk is, is dat God voor de uitkomst zorgt. Hij zorgt ervoor dat je eruit komt. Sterker, rijker, ervarener, met meer dankbaarheid en meer geloof. Wie of wat jou ook het leven zwaar maakt, God keert het ten goede. Hij is getrouw, wat Hij belooft zal Hij doen. Er is niets om je zorgen om te maken.

zondag 12 juli 2015

Zoek niet naar wat er niet is

Psalm 103:10
[10,12] ‘Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.’

Als Jezus iets heeft weggedaan, moeten wij het niet tevoorschijn willen halen. Hoe komt het toch dat zoveel christenen maar blijven zoeken naar zonde en schuld in hun leven? De Bijbel zegt heel duidelijk dat alle schuld is weggedaan en dat God onze zonden en ongerechtigheden niet meer gedenkt. Dat betekent vrijspraak. Tegen alle christenen zou ik willen zeggen: stop met zoeken in jezelf naar perfectie, stop met wroeten in je verleden naar oorzaken, ga leven. Jezus heeft onze schuld en onze zonden weggedaan, voorgoed, eens voor altijd, het is klaar. Jezus is onze rechtvaardigheid voor God. Jezus is onze perfectie, in Hem zijn we aangenaam, zoek dat niet in jezelf. Je kan God het meest eren door Zijn genade aan te nemen en te stoppen met doen of er aan het kruis niets is gebeurd. Laat je niet langer wijsmaken dat je zelf je leven kan heiligen door te stoppen met zondigen. Jezus heeft je heilig gemaakt en wanneer je dat aanvaardt als waarheid, zal het zondigen vanzelf ophouden. Er is geen oordeel meer voor wie in Christus zijn leven heeft gevonden. Wat een krachtige genade!

zaterdag 11 juli 2015

God geeft de moede kracht

Jesaja 40:29
‘Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte.’

Als je moe bent, ga je een keer vroeg naar bed, maar de moeheid die hier wordt bedoeld, is van een andere orde. Het gaat om geestelijke moeheid. Dat kan door tegenwerking of vervolging komen, maar ook door teleurstelling, of een langgerekt hopen. Angst voor wat komen gaat kan ook een reden zijn. Wat de oorzaak ook is, God geeft de moede kracht en Hij vermeerdert de sterkte van de machteloze. Door de kracht van geloof worden bergen verzet en vijanden overwonnen. Zelfs Jezus werd moe en had bemoediging nodig. Die kwam dan ook in de vorm van een engel die Hem kracht gaf. De engel gebruikte Gods woord, Gods beloftes om Jezus op te bouwen. Zijn oog werd gericht op wat er na het kruis zou komen en vreugde en vrede stroomden Zijn hart binnen. Om de vreugde die voor Hem lag, was Hij in staat en bereid het kruis op zich te nemen en Zijn leven af te leggen.

vrijdag 10 juli 2015

Voor of tegen Jezus

1Petrus 4:12
‘Vrienden, laat u niet in de war brengen door de vuurproef die u zult ondergaan, want die was te verwachten. Daaruit zal blijken of u op God blijft vertrouwen.’

De vuurgloed waarover hier gesproken wordt, is de vuurgloed van de haat van tegenstanders, de vuurgloed van vervolging. Die was te verwachten, want Jezus had dat al aangekondigd: ‘Ze hebben Mij vervolgd, ze zullen ook jullie vervolgen.’ En ergens anders: ‘In de wereld lijd je verdrukking, maar houd goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.’ Het gaat ergens om in het leven. Je bent voor Jezus of tegen Hem. Laat u niet in de war brengen, denk niet, dat het aan jou ligt, dat je iets verkeerd hebt gedaan, of zo. Het vuur dat zich tegen je keert, is gericht op Jezus in jou. Maar wees gerust. Die in jou is, is meer dan die in de wereld is. Vertrouw op Gods genade, Hij zal je de kracht geven alles te verdragen, de kracht van Zijn liefde.

donderdag 9 juli 2015

Machtig door Gods kracht

2Corintiers 12:10
‘Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.’

Paulus spreekt hier over de vervolgingen die hij ondervindt, omdat hij Jezus predikt. Het nieuwe verbond is een beter verbond, maar degenen die onder het oude wetsverbond leven, willen niets horen van een nieuw verbond. Paulus wordt, als prediker van genade en gerechtigheid door geloof, achtervolgd door joden en jodengenoten. Het kan de wereld niet zoveel schelen wat er wordt gepreekt, maar kom niet aan de tradities van de religie. Paulus heeft God gevraagd hem te verlossen van deze last, maar God heeft hem verzekerd, dat hij meer dan genoeg heeft aan Zijn genade. Nu is het voor Paulus geen issue meer. Wanneer hij zwak is, is hij machtig door Gods kracht, die van genade. De hulp van God komt van binnenuit, niet door het weghalen van de omstandigheden.

woensdag 8 juli 2015

Laat je niet onrein verklaren

Hebreeën 10:22
‘Laten we dan God naderen met een oprecht hart en een rotsvast geloof, met een hart dat gereinigd is van een slecht geweten en met een lichaam dat met zuiver water is gewassen.’

Dit was onder het oude verbond ondenkbaar. Niemand kon God zomaar naderen, zelfs de hogepriester niet. Maar door Jezus hebben we geen schuld meer, zijn we niet langer onrein en hebben we volle toegang tot Gods troon. De wet geeft mensen een schuldgevoel en het gevoel van onreinheid. Maar het bloed van Jezus heeft ons gereinigd en reinigt ons van alle zonden. Ons geweten is nu gerust. Het bloed van Jezus heeft alle schuld weggenomen en het water van Gods Geest houdt onze voeten schoon. We zijn rein door het woord dat Jezus heeft gesproken. Het is volbracht en wie zal veroordelen wat God heeft gerechtvaardigd? Geef je vrijmoedigheid niet prijs. Laat je niet wijsmaken dat je weer vuil bent. Laat je niet aanklagen, ook niet door je eigen geweten.

dinsdag 7 juli 2015

Bemoedigende woorden

Efeziers 4:29
‘Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort.’

Hoe meer je in de genade komt te staan, hoe beter je gaat reageren op wat je hoort en ziet. De wet wijst fouten aan en veroordeelt, maar de genade wijst Gods goedheid aan en bemoedigt. Paulus schrijft: laat je hart vastheid vinden in genade. Hoe doe je dat? Door je met genade te voeden en het te herkauwen tot het je genadig maakt. Vuile taal is de vrucht van een vuil hart. Wanneer je merkt dat je taal nog vervuild is, probeer dan niet dat af te leren, maar richt je op Jezus. Belijdt zijn liefde voor jou en geloof dat Hij je hart gezond zal maken. Hij is een werk in je begonnen en zal dat afmaken. Je zult volmaakt zijn als je voor Hem verschijnt. Bemoedigende woorden bouwen iemand op, ze wijzen naar Jezus zonder dat zijn naam wordt genoemd. De Geest van liefde komt vrij wanneer je de ander zegent met je woorden.

maandag 6 juli 2015

Vruchtdragen is geen opdracht maar een gevolg

Filippenzen 2:1-2
‘Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest.’

Moeten we iets terugdoen voor Gods genade? Moeten we nu uit dankbaarheid eensgezind zijn? Is dat waar Paulus hier over schrijft? Nee, wat Paulus doet is wijzen naar de vruchten van genade. Een appelboom moet geen vrucht dragen, maar die gaat vruchtdragen wanneer hij gezond is. Jezus heeft ons allen gezond gemaakt en daarom verwachten we vrucht. Zodra er een druk komt te staan op vruchtdragen, verandert de vrijheid in gebondenheid en genade in wet. En dat is de belangrijkste reden voor het ontbreken van vrucht. Paulus ziet de Geest werken, hij ziet de veranderingen komen. Voor hem zijn ze het bewijs dat de genade wortels heeft gekregen en dat zijn boodschap tot geloof heeft geleid. Dat maakt hem volkomen gelukkig, omdat Jezus in de Filippenzen zijn doel heeft bereikt.

zondag 5 juli 2015

Gods genade is vruchtbaar

Psalmen 113:9
‘.. die de onvruchtbare huisvrouw doet wonen als een blijde moeder van kinderen. Halleluja.’

Onvruchtbaarheid is een vloek, veroorzaakt door de zonde van Adam. Door hem is op aarde de duisternis, de wetteloosheid, de dood gaan heersen. Maar Jezus is gekomen om aan die situatie een einde te maken. Hij nam de vloek op zich door zelf een vloek te worden aan het kruis. Zo verloste Hij ons van de onvruchtbaarheid van de zonde. Door Zijn leven uit de dood, is onze vloek veranderd in zegen. Saraï, Rebecca en Rachel zijn voorbeelden van onvruchtbaarheid. God toonde zich aan hen genadig en opende hun schoot. Wat ze voortbrachten was bovennatuurlijk leven. Izaäk, Israël en Jozef, ze zouden er zonder Gods genade aan hun moeders niet zijn geweest. Ook alles in ons leven wat niet vruchtbaar is, mag je brengen onder Gods genade. Stop met proberen zelf je leven vruchtbaar te maken. Alleen Gods genade geeft God alle eer en ons alle zegen. Moet je dan passief blijven? Nee, je mag uitspreken, belijden, dat je gelooft in Gods zegen die jouw leven vruchtbaar maakt.

zaterdag 4 juli 2015

God wil niet dat iemand verloren gaat

Ezechiël 18:23
‘Zou Ik een welgevallen hebben aan de dood van de goddeloze? luidt het woord van de Here HERE. Niet veeleer hieraan, dat hij zich bekere van zijn wegen en leve?’

Uit dit vers kun je de conclusie trekken, dat een zondaar niet leeft. Goddeloos leven is geen leven. Er zit niets blijvends in dat waarde heeft. Het enige blijvende in een goddeloos leven is het uitzicht op de dood. God doet er alles aan om dat te voorkomen. Hij zoekt wegen om wat verloren dreigt te gaan te redden. God kan niet meer doen dan Hij heeft gedaan. Hij heeft alle schuld vergeven. Hij heeft zich met de wereld verzoend. Hij heeft het bloed van Zijn Zoon gegeven als redmiddel tegen schuld en veroordeling. Hij heeft Zijn Geest gegeven aan ieder die gelooft. Hij heeft Zijn woord gegeven en Zijn beloftes. God heeft alles gedaan om iedereen te redden. En nog steeds roept Hij: ‘Laat je redden van je dwaalwegen, aanvaard Mijn genade en leef!’

vrijdag 3 juli 2015

Leven door genade

1Johannes 3:23
‘En dit is zijn gebod: dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben, gelijk Hij ons geboden heeft.’

Liefhebben zoals Jezus ons heeft liefgehad betekent dat we genadig leven, zonder veroordeling. Dat we iedereen accepteren en benaderen met vergeving. Genadig zijn betekent niet dat je alles maar moet goedvinden, maar wel dat je niemand veroordeelt omdat hij iets fout heeft gedaan. Genadig zijn betekent ook, dat je beseft dat je zonder die genade verloren zou zijn, net als die ander. Genade maakt mild, genade schenkt onverdiend vergeving, net als Jezus deed. Om zo te kunnen leven, moeten we Gods gebod serieus nemen, dat we geloven in de naam van Zijn Zoon Jezus Christus. Alleen door Hem kun je genadig zijn.

donderdag 2 juli 2015

Houd je vast aan de waarheid

Jakobus 4:7
‘Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.’

Vrijheid betekent niet losbandigheid. Ook al is er geen veroordeling meer, er is nog wel kwaad in de wereld. Wie zich laat leiden door de Geest des levens, onderwerpt zich aan God. Door te belijden dat je geen slaaf van de zonde meer bent, maar kind van God, bied je weerstand aan de duivel. Weerstand bieden aan de duivel betekent niet dat je moet vechten, maar dat je datgene wat God je heeft geschonken moet blijven vasthouden. Je bent niet gered door je gedrag, dus je kan ook je vrede en je gerechtigheid niet verliezen door je gedrag. Biedt weerstand aan de duivel door je op God te richten en Zijn goedheid te belijden.

woensdag 1 juli 2015

Opvoeden is leven met Jezus

Spreuken 22:6
‘Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.’

Ik plak nog steeds een band zoals mijn vader het me geleerd heeft. En ik zou nog veel meer gewoontes kunnen noemen, die ik van huis uit heb meegekregen. Zo gaat dat, je leert van je ouders en je neemt hun gewoontes en waarden over. Je krijgt kinderen, leeft met ze onder een dak en ongemerkt ben je ze aan het vormen. Soms doe je dat ook bewust, dan ga je ze opvoeden met het oog op later. Niet alle kinderen zijn even makkelijk, sommigen zijn zelfs dwars en vervelend. Het opvoeden kan dan een hele toer zijn, om moedeloos van te worden. Gelukkig sta je er als ouders niet alleen voor. Je deelt de opvoeding met God zelf. Hij is nog veel meer bewogen met je kind dan jij. Hij heeft voor je kind een hoopvolle toekomst op het oog. De mooiste les die je aan je kind kan meegeven is je leven met Jezus. Als mens kun je falen, maar je vindt je rust bij Hem. Dat mogen je kinderen ervaren. In tijden van nood leren ze hoe God voorziet. Ze mogen delen in je vreugde en verdriet. Ze mogen ontvangen wat je als ouders zelf hebt ontvangen, Gods genade en liefde, zijn vergeving en zegen. Opvoeden gaat vanzelf wanneer je op Jezus bent gericht. Wanneer het hart van de ouder vastheid vindt in genade, zal het kind erdoor gezegend worden. Laat opvoeden geen taak worden, geen last die op je drukt. Het is gewoon je leven met Jezus delen met je kinderen. En Hij helpt ongezien mee. Hij bereidt in het hart van je kind de weg naar de Vader. Want uiteindelijk zijn onze kinderen niet van ons maar van Hem.