woensdag 30 september 2015

Maar gij ziet Mij

Johannes 14:19
‘Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij ziet Mij, want Ik leef en gij zult leven.’

Vroeger speelden we als kind het spelletje ‘ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’, maar uiteindelijk zag de ander het dan ook. In dit geval zegt Jezus dat alleen degenen die leven Hem kunnen zien. De wereld leeft dus niet, zij zijn voor wat God betreft nog in de dood. Geestelijk dood ben je als je Jezus niet ziet. Wanneer je ogen opengaan, zie je Jezus in al Zijn glorie en luister en begin je ook zelf te leven. Daar draait het om in het leven, dat je ogen gericht zijn op Jezus. Wanneer er een probleem opdoemt, zie jij Jezus. Hij gaat voor je zorgen, wees niet bevreesd. Wanneer je geen uitkomst ziet, blijven je ogen gericht op Jezus, want Hij leeft en jij zult leven. De dood zal je niet meer in zijn greep krijgen, daar ben je voor altijd uit verlost. De dood is verslonden door het leven, omdat Jezus leeft en ook voor jou uit de dood is opgestaan.

dinsdag 29 september 2015

Door Jezus wordt het licht

Job 24:13
‘Anderen behoren tot de vijanden van het licht, zij kennen zijn wegen niet en blijven niet op zijn paden.’

Job beschrijft hier de boeven en rovers die zich in het donker van de nacht veilig voelen. Maar ook geestelijk kun je in de nacht terechtgekomen zijn. De apostel Johannes schrijft dat het licht in de wereld komende was toen Jezus zich openbaarde, maar dat zijn tijdgenoten de duisternis liever hadden dan het licht. Jezus liep rond, weldoende en zegenende, maar de geestelijke elite keerde zich tegen Hem. Hij paste niet in hun traditie. Je kan een vijand van het licht zijn, terwijl je denkt dat je God dient. Paulus was zo iemand, tot hij letterlijk het licht ontmoette op de weg naar Damascus. Hij veranderde totaal van vijand van het licht tot vertegenwoordiger van het licht. Zo moet het gaan. Jezus kwam om te verlossen en te herstellen. Hij veroordeelt de duisternis niet, maar brengt het licht. Elke volgeling van Jezus, elk kind van God, is in het licht gebracht en leeft als kind van het licht. Het licht is in de wereld gekomen en steeds meer zal de duisternis verdwijnen, ook uit ons eigen leven. Niet door eigen kracht, maar door de kracht van het licht zal de duisternis verdwijnen.

maandag 28 september 2015

Niet langer blind

Jesaja 42:16
‘En Ik zal de blinden leiden op een weg die zij niet kenden; op paden die zij niet kenden, zal Ik hen doen treden; Ik zal de duisternis voor hen uit tot licht maken en de oneffen plaatsen tot een vlakte. Dit zijn de dingen die Ik doen zal en die Ik niet zal nalaten.’

Jezus noemde de Farizeeërs blinde leidslieden. Ze kenden Gods genade niet, ze dachten dat het ging om het houden van de wet in plaats van leven uit Gods goedheid. Doen, doen, doen, goede werken, betere werken, nog betere werken. Maar het omzien naar mensen in nood, de barmhartigheid, ontbrak. Jezus is gekomen om de ogen van blinden te openen voor Gods waarheid, vergeving uit liefde in plaats van verdienste. Genade in plaats van wetten en regels. Het zijn paden die zij niet kenden en ook vandaag dwalen nog veel gelovigen op het pad van de Farizeeërs. Jezus heeft een weg geopend die niemand door zijn goede gedrag kon openen. De voorhang scheurde open door het kruis, niet door de priesterdienst. De weg waarop Jezus ons brengen wil is de weg van Gods liefde en genade. Het is een weg zonder voorwaarden. God stelt geen eisen om op die weg te komen. Het enige wat God vraagt is te geloven in Hem die hun van hun blindheid verlost.

zondag 27 september 2015

Wij zien Jezus

Hebreeën 2:9
‘.. maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond.’

Maar wij zien Jezus … met eer en heerlijkheid gekroond. Dat schrijft Paulus, maar wat zien de anderen dan en wie zijn zij? Die anderen zijn degenen die nog niet hebben gezien dat Jezus voor ieder de dood heeft gesmaakt. Jezus is door de dood gegaan om ons voor eeuwig te bevrijden van de last van zonde en dood. Door de genade van God zijn we voor eeuwig behouden en wordt ons leven hersteld. Wij zien Jezus, zittend op de troon en bekleed met alle macht en glorie. Wij zien de overwinnaar die de duivel heeft overwonnen en ontwapend, de dood jaagt nu geen angst meer aan. De anderen zien Jezus als een mens van goede bedoelingen, maar die het uiteindelijk ook niet heeft gered, eigenlijk een mislukkeling. Sommigen noemen Hem een bedrieger en leugenaar, omdat Hij zich aan God gelijk stelde. Veel gelovigen gaan nog gebukt onder een zondelast, terwijl Jezus die allang heeft verzoend en weggedaan. Wat zou het een glorie betekenen voor de Kerk als alle christenen Jezus zagen zoals Paulus Hem ziet, met eer en heerlijkheid gekroond. Het is volbracht.

zaterdag 26 september 2015

Voor of tegen genade

Handelingen 4:18
‘En toen zij hen binnengeroepen hadden, bevalen zij hun in het geheel niet meer te spreken over of te leren op gezag van de naam van Jezus.’

Is het niet wonderlijk dat het niet de wereld is, maar de religie die de naam van Jezus verbiedt te gebruiken? De gevestigde religieuze opvattingen, de traditie, gaan boven de nieuwe door God geopenbaarde waarheid. Jezus openbaarde Gods liefde voor onvolmaakte mensen, maar de religie wil dat onvolmaakte mensen beter hun best doen zich aan de regels te houden. De wet is immers ook door God gegeven? Er is in geestelijk opzicht nog steeds een strijd gaande tussen de volgelingen van Jezus die uit genade leven en de religieuze volhouders die denken dat ze met hun inspanningen God kunnen behagen. Het is de oude strijd tussen Hagar en Sara, tussen slaven en vrijen. De naam van Jezus staat voor vrijheid en herstel uit genade. De naam van Mozes staat voor orde en regel uit verplichting. De wereld kijkt ernaar en verbaast zich. Het waren de religieuzen die zich moesten bekeren, niet de wereld. Nog steeds staan de wettische verplichtingen het kennen van Jezus in de weg, maar nog steeds is er in de genade voor iedereen ruimte om in de naam van Jezus acceptatie en herstel te vinden.

vrijdag 25 september 2015

Buiten de genade

Galaten 5:4
‘Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht; buiten de genade staat gij.’

Wanneer je aan christenen vraagt wat hen los kan maken van Christus, zullen ze waarschijnlijk zonde noemen als oorzaak. Maar zonde is voor God geen issue meer, dat is opgelost. Jezus heeft alle zonden van de wereld weggenomen. Wat de zonde betreft zijn we voor altijd rein en geheiligd. Wat kan ons dan van Jezus scheiden? Het teruggaan naar de wet. Teruggaan naar het oude verbond, betekent dat je de scheiding tussen God en mensen weer herstelt. De voorhangsel die scheurde toen Jezus zijn lichaam gaf aan het kruis, wordt door de wet weer aangebracht. Je gaat terug in de tijd en dat plaatst je weer onder Gods oordeel. Je hebt geen deel aan Christus als je door de wet gerechtigheid zoekt. Gods gerechtigheid is een geschenk, je kunt en mag er niet voor werken. De wet is heilig en goed, maar dat is geen reden om er naar terug te grijpen. God heeft het oude wetsverbond voor verouderd verklaard omdat het onvolmaakt was. Het nieuwe verbond in het bloed van Christus zet je in een relatie met God op basis van liefde. Gods liefde voor zondaren en niet andersom. Genade gaat van God uit en die kun je alleen maar ontvangen, niet verdienen.

donderdag 24 september 2015

God is met ons

Exodus 33:16
‘Waaraan zal anders geweten worden, dat ik en uw volk genade in uw ogen gevonden hebben, dan doordat Gij met ons medegaat? Immers daardoor zijn ik en uw volk afgezonderd uit alle volken, die op de aardbodem zijn.’

Vroeger hadden we de gulden als munteenheid en op de rand ervan stond de tekst ‘God zij met ons’ gegraveerd. Onze ouders vonden het nog heel normaal om dat op de munt te zetten. Als wij op de euro een tekst mochten zetten, zou het zijn ‘God is met ons’, daar zijn we zeker van, omdat Jezus het heeft gezegd. Zie Ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding der wereld. Daaraan weten we dat we genade hebben gevonden in Gods ogen. Er is geen enkele belemmering meer voor God, om niet met ons te zijn. Het volbrachte werk van Jezus, Zijn ene volmaakte offer, is zo krachtig, dat Hij voor altijd de scheiding heeft weggenomen. Door het bloed van Jezus is er geen veroordeling meer voor wie gelooft. God is met ons en dat maakt ons anders dan degenen die zonder God leven. We zijn niet beter dan de rest, maar wel bevoorrecht. We leven in het besef dat God met ons is.

woensdag 23 september 2015

Een prachtige bestemming

Johannes 15:16
‘Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven.’

Dit ziet eruit als een bevel en dat is het absoluut niet. Het gaat om het woordje ‘tithemi’ dat vertaald is met ‘opgedragen’ en dat is een misleidende vertaling. Andere vertalingen zeggen ‘uitgekozen’, ‘ertoe bestemd’, ‘uitverkoren’ en daarmee is het geen opdracht, maar een geweldige belofte. Jezus zegt: ‘Ik heb jullie ertoe bestemd zo te leven, dat de vrucht die jullie leven voortbrengt van God de Vader komt en eeuwig is.’ Kortgezegd: ‘Jullie zijn bofkonten.’ Het woordje ‘tithemi’ heeft ook de betekenis van apart zetten. Niet klaar voor de start, maar klaar voor de groei. Jezus zegt eigenlijk, dat zijn discipelen speciaal zaad zijn, zorgvuldig geselecteerd en uitgekozen, om een bijzondere oogst te geven. ‘Het leven van God de Vader zal uit jullie gaan stromen en blijvende vrucht geven. Jullie hebben dat niet zelf bedacht, maar Ik heb jullie daarvoor gekozen en klaargemaakt. Je bent nu neergelegd in de aarde en let eens op wat een bijzondere vrucht er tevoorschijn zal komen. Jullie leven met God zal zo vanzelfsprekend worden, dat alles wat je zegt zal gebeuren. Je zal net zo leven als Ik.’ Geen opdracht dus, maar een prachtige belofte en bestemming.

dinsdag 22 september 2015

Jezus heeft ons vrijgekocht

Romeinen 9:33
‘In Sion leg ik een steen neer waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Maar wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’
God heeft een steen neergelegd in Sion, dat is in het hemelse Jeruzalem, niet het aardse volgens Galaten 4:22-26. Dat hemelse Jeruzalem is vrij. Dat betekent dat we uit genade leven en niet vanuit de wet. Wie dat laatste doet, zal struikelen en zich stoten en zich ergeren en zich afkeren. Dat is wat we in veel kerken zien gebeuren. De kinderen van God, door Jezus vrijgekocht uit de slavernij van de zonde, worden weer onder het juk van de wet geplaatst. Ze moeten presteren en zich toewijden en proberen zo goed als ze kunnen de wet na te leven, om Gods goedkeuring weg te dragen. Het gevolg is dat de kerk gemeden wordt, het is een plaats geworden waar mensen zich stoten, waar ze worden veroordeeld en te licht bevonden. En dat terwijl er al die tijd een kostbare steen ligt in Sion – Jezus – die ons goedkeurt en liefheeft en zegt, dat Hij ons nooit zal veroordelen en dat we aangenaam zijn en volmaakt in Hem. Wie in Hem gelooft, komt niet bedrogen uit.

maandag 21 september 2015

Je hebt het al

1Corintiers 15:46
‘Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke.’

De eerste mens Adam was uit de aarde en al zijn nakomelingen waren dus aards en zwak door de zonde. De tweede mens Jezus is uit de hemel en al zijn nakomelingen zijn hemels en sterk, omdat ze de Geest en het leven van God bezitten. Onze aardse afkomst bezitten we nog steeds, maar we leven uit de hemelse. Dat kan wel eens tot verwarring leiden. We denken dan dat we onze aardse afkomst moeten veranderen, dat we moeten vechten tegen onze aardse natuur en gewoontes, maar dat is niet wat God wil. Hij wil dat we beseffen dat het hemelse na het aardse komt. Dus zeur en treur niet over je aardse afkomst, maar verheug je en wees blij met je hemelse. Jezus heeft afgerekend met je aardse zonden en Hij heeft je Zijn hemelse leven geschonken. Je hoeft niet te wachten tot na je dood om het hemelse leven te ontvangen, je hebt het al.

zondag 20 september 2015

Liefde en trouw

Spreuken 3:3-4
‘Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen.’

Het woordje ‘dan’ duidt op een voorwaarde om Gods goedkeuring te verwerven. Maar aan de genade zijn geen voorwaarden verbonden, behalve dan dat je ze aanvaardt. De liefde en trouw die hier worden bedoeld zijn niet de onze. De ‘liefde en trouw’ waardoor we Gods goedkeuring ontvangen zijn van Jezus. Het gaat over Hem in wie we voor God welbehaaglijk zijn. We zijn aangenaam in de Geliefde gemaakt. Als het om onze liefde en trouw zou gaan, zag het er beroerd voor ons uit. Maar nu het gaat om Jezus, is Gods goedkeuring een zekerheid. Leven vanuit het besef dat we door Jezus Gods goedkeuring wegdragen, brengt ons in de rust. Liefde en trouw zijn een geschenk van een liefhebbende Vader aan zijn kinderen. Je mag Gods goedkeuring als een sierlijk kleed met je meedragen. Wanneer je je bewust bent van Gods liefde en trouw, word je aangenaam gezelschap voor God en mensen.

zaterdag 19 september 2015

Liefde verandert mensen

Spreuken 18:8
‘De woorden van een lasteraar neemt men gulzig in zich op, als een lekkernij die de buik verzadigt.’

Roddel en achterklap zijn lekkere hapjes voor ons vlees, maar de Geest gruwt ervan. Met roddel en kwaadsprekerij haal je een ander naar beneden en dat is niet wat God wil. God wil mensen opheffen en vertellen hoe mooi ze zijn. Het is een list van de boze om mensen aan te zetten tot roddel. We moeten dat afleren. God roept ons op om alles te bedenken wat lieflijk en welluidend is, wat lof heet en eer verdient. Als we op Jezus willen lijken, zal ons hart met liefde gevuld moeten zijn. Jezus kwam niet om te veroordelen maar om te redden. Hij deed nooit mee aan roddel en geklets, integendeel, Hij ging eten met mensen over wie werd geroddeld. Hij ging het huis binnen van mensen waarover men kwaad sprak. Hij zegende de vervloekten en ontfermde zich over de ontheemden. Zo liet Hij Gods hart zien en zo werd de wereld herinnerd aan hoe het hoort te zijn. De houding van Jezus raakte mensen in hun hart op een positieve manier. Ze werden geraakt en veranderd door Gods liefde.

vrijdag 18 september 2015

De kern van ons bestaan

2Corintiers 1:12
‘Want dit is onze roem, het getuigenis van ons geweten, dat wij in heiligheid en reinheid Gods, niet in vleselijke wijsheid, maar in de genade Gods, in de wereld verkeerd hebben, in het bijzonder ten opzichte van u.’

Als je oud bent geworden en terugkijkt op je leven, heb je misschien de neiging om jezelf te veroordelen. Je hebt zoveel dingen gedaan, die je niet had willen doen. Of kansen laten liggen, die je achteraf had moeten grijpen. Paulus doet dat niet, hij is niet zo met zichzelf bezig. Zijn focus is Christus en Gods genade in zijn leven. In heiligheid en reinheid Gods, dat zijn de woorden waarmee hij zijn leven kenmerkt. Hij noemt het de genade van God. Paulus heeft geleefd in het volle besef van wie hij was – een vervolger en moordenaar, ondanks zijn religieuze uitmuntendheid - , maar veel meer van wie hij is in Christus. Gods gerechtigheid en heiligheid, Gods reinheid en zuiverheid zijn hem geschonken uit genade. Daaruit leefde en arbeidde hij. Zo heeft hij in de wereld verkeerd. Is dat niet de kern van ons bestaan, dat we Jezus kennen en zijn gerechtigheid, dat Hij ons leven is?

donderdag 17 september 2015

Geschikt voor je taak

1Timotheus 3:10
‘Laten ook dezen eerst op de proef gesteld worden, om daarna, als zij onberispelijk blijken, hun dienst te vervullen.’

Leiders en opzieners moeten voorbeeldig zijn, letterlijk een voorbeeld. Maar bestaan er onberispelijke mensen? Zijn er foutloze opvoeders en leiders? Nee, natuurlijk, het gaat hier niet over het karakter, maar over deskundigheid. Je laat je auto toch ook niet besturen door iemand zonder rijbewijs? Maar een rijbewijs zegt niets over iemands karakter. Als christen ben je volmaakt en onberispelijk in Christus, maar dat betekent niet dat je voor elke taak geschikt bent. Als er een taak wordt gevraagd van iemand, dan kijk je allereerst naar zijn geloof. De brooddelers uit Handelingen zijn een goed voorbeeld. Er werden mannen gezocht, vol van Geest en wijsheid, om voor deze taak aan te stellen. Vol van Geest en wijsheid, dat is de gezochte combinatie. In Christus heb je ze beide ontvangen, nu nog de bekwaamheid om ze te gebruiken. Wanneer je dat hebt aangetoond, ben je geschikt voor je taak, welke dat ook is.

woensdag 16 september 2015

Ga anders denken

Romeinen 12:2
‘U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt.’
De zonde heeft ons denken aangetast en Jezus wil dat herstellen, zodat we gaan leven en genieten. Ons denken is vaak negatief en vol zorgen, maar daar is geen enkele reden voor. Want niet de omstandigheden bepalen ons geluk, maar onze God. Als ons denken wordt gevoed door Gods waarheid, door Gods beloftes en door Gods liefde, gaan we genieten onder alle omstandigheden. Het oude denken ging over alles wat we tekort meenden te komen, maar het nieuwe denken gaat over de overvloedige voorziening vanuit Gods genade. Niet ik ben het middelpunt, maar Jezus. Mijn denken moet worden hervormd door wat Jezus heeft gedaan en door wie Hij nu is. Dat overdenken verandert mij. Het plaatst me binnenin Gods wil voor mij, dat is het goede, het aangename, het volmaakte. Ik bepaal zelf mijn denkrichting, maar wat een zegen als je de inhoud door God laat bepalen. ‘Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij,’ schrijft Paulus. Hij had het ook ontdekt.

dinsdag 15 september 2015

Vrijgemaakt om lief te hebben

1Petrus 4:2
‘.. om niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God de tijd, die nog rest in het vlees, te leven.’

God wil dat het ons goed gaat. Hij heeft ons verlost uit de macht van zonde en dood en een plaats gegeven in Zijn koninkrijk. Je bent vrijgemaakt om vrij te zijn, niet losbandig, want dan houd je geen rekening meer met anderen. Dan is de liefde uitgeschakeld. De vrijheid van een kind van God wordt door religieuze mensen verafschuwd. Zij willen je graag weer geboden opleggen, raak niet, smaak niet, roer niet aan. Dat zijn geboden van mensen, want Gods gebod is liefhebben. Leef in vrijheid, leef uit genade, leef in het besef dat Gods goedheid en goedkeuring een gunst zijn, door Christus aan ons geschonken. Nooit kun je Gods liefde verspelen door je gedrag, maar dat mag geen reden zijn om goddeloos te leven. Het gaat om Gods wil, dat alle mensen door genade behouden worden. Blijf je vrijheid in Christus koesteren en blijf vertellen, dat God van mensen houdt.

maandag 14 september 2015

Dragen is Gods werk

1Kronieken 23:26
‘.. nu behoeven de Levieten de tabernakel en al zijn dienstgerei niet meer te dragen.’

De zonen van Levi waren belast met het vervoeren en dragen van de tabernakel en alles wat erbij hoorde. Dat was geen kleinigheid. Maar koning David had de ark in Jeruzalem gebracht en daarmee was deze levitische transportdienst ten einde. Niet langer werd God door het volk gedragen – wat voor velen nog steeds een opdracht lijkt te zijn – maar vanaf dat nieuwe moment was het duidelijk, dat God zijn volk draagt. Door het werk van Jezus heeft God de Vader duidelijk gemaakt, dat Hij de drager en verzorger is van Zijn kinderen. Wij hoeven God niet te dragen, Hij draagt ons. Wij hoeven God niet te verzorgen, Hij verzorgt ons. Wij hoeven God niet te helpen, Hij helpt ons. Door Jezus is er een totale en radicale verandering gekomen in de omgang met God. Niet langer moeten er offers worden gebracht, maar mogen we genoeg hebben aan het ene offer dat God heeft gebracht. God woont in een huis wat niet door mensenhanden is gemaakt, maar door Hemzelf. Laat God je dragen, Hij brengt je in Zijn huis. Van daaruit komt alle zegen naar je toe.

zondag 13 september 2015

Licht om lief te hebben

1Johannes 2:9
‘Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe.’

Haat hoort niet bij het licht, maar bij de duisternis. Als je hart nog verduisterd is, heb je geen goed zicht op Gods liefde, je ziet jezelf. Je ziet wat mensen je aandoen. Je ziet wat je tekort komt. Je ziet en je voelt hoeveel kwaad je broeder je aandoet. Je vindt dat je recht hebt op boosheid en zelfs op haat. Je zoekt bevestiging voor je gevoel en zakt weg in zelfmedelijden. De boze vindt dat prachtig, hij hoeft er niets voor te doen, je doet het jezelf aan. Maar Gods woord is haarscherp, zo scherp als een tweesnijdend zwaard. Het dringt dwars door je gevoelens je hart binnen. Je leeft in de duisternis, de liefde kan er niet bij. God veroordeelt dit gedrag niet, Hij veroordeelt je nooit, maar Hij wil dat je eruit komt. Hij wijst naar Jezus. Kijk, Hij droeg jouw smarten, dat hoef je niet zelf te doen. Hij werd gepijnigd, dat is niet iets wat jij moet dragen. Stap het licht binnen en ga genieten. Ja, er is onrecht, maar door Jezus ben je ervan verlost. Er is pijn, maar Jezus heeft jouw pijn gedragen. Geef alles wat je hindert aan Hem. Vertel Hem wat je dwars zit en Hij zal je meenemen naar Zijn hart. Laten zien hoe licht het daar is. Licht en liefde, meer dan overvloedig om zelfs de grootste vijanden lief te hebben.

zaterdag 12 september 2015

Wees genadig

1Corintiers 8:8
‘Nu zal wat wij eten, ons niet bij God brengen; eten wij niet, wij zijn er niet minder om; eten wij wel, wij zijn er niet meer om.’

Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig, niet alles bouwt op. Ja, onder de genade is alles toegestaan, zelfs zondigen, zonder dat het invloed heeft op Gods liefde voor ons. Maar het heeft wel invloed op onszelf en op elkaar. Dat is wat Paulus hier duidelijk maakt. Geef elkaar geen aanstoot, ook al is het toegestaan. Eten en drinken, wel of niet je handen wassen voor het eten, het zijn menselijke regels, ze brengen je niet dichter bij God. Je gedrag heeft geen invloed op Gods liefde, maar wel op de relatie met anderen. Omdat Christus je heeft vrijgemaakt, kun je rekening houden met de zwakheden van anderen. Je hoeft ze niet te veroordelen, of aan de kaak te stellen, je mag ze verdragen, omdat het er niet toe doet. Val elkaar of jezelf niet lastig met vragen over goed en kwaad, maar leef vanuit Gods genade, leef vanuit Gods liefde. Er is geen veroordeling in de liefde. Je kan Gods liefde niet verspelen door verkeerd gedrag, anders zou er niemand behouden kunnen zijn. Je kan wel door je gedrag verhinderen dat iemand Gods liefde leert kennen.

vrijdag 11 september 2015

Garantie van de koning

2Samuel 14:10
‘Toen zeide de koning: Breng ieder die iets tegen u mocht zeggen, tot mij; dan zal hij u niet meer lastig vallen.’

Stel je voor dat dit tegen jou werd gezegd. Hoe zou jij je voelen? Bevoorrecht, veilig, gerust, gezegend? Er is niemand meer die nog iets tegen je kan inbrengen bij de koning. De garantie van de koning is, dat zo iemand je niet meer zal lastig vallen, hij zal daar voor zorgen. Weet je dat dit de bevoorrechte positie van elke christen is bij God? Er is geen veroordeling meer, geen beschuldiging die door God nog serieus wordt genomen. Je bent veilig door Zijn belofte. Veel gelovigen laten zich nog beschuldigen, laten zich nog veroordelen, veroordelen vaak zichzelf, zoeken zelfs naar zonde en schuld in hun leven. Maar God heeft gezegd, dat er geen aanklacht meer kan zijn, omdat Hij ze alle heeft gedragen en weggedaan. Zoek niet langer naar zonde en schuld, laat je niet langer veroordelen, maar geniet van de genade van de Koning. Hij is je garantie, je veiligheid, je bescherming. Gods woord is genoeg. Niemand kan je meer lastig vallen of aanklagen bij God. Hij heeft je rechtvaardig verklaard voor eeuwig.

donderdag 10 september 2015

Je staat onder Gods welbehagen

Lukas 12:32
‘Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.’

Bang zijn, bevreesd zijn, angstig zijn, het zit in de aard van de mens, omdat hij op zichzelf vertrouwt. We weten vaak niet hoe het verder moet gaan, of we vrezen, dat onze zorgen niet op te lossen zijn. Jezus zegt, dat het allemaal niet nodig is. Je hoeft immers niet voor jezelf te zorgen, dat doet je Vader wel. We hebben een goede Herder, die Zijn leven voor ons inzet. Het heeft de Vader behaagd, ons Zijn koninkrijk te geven. De oplossingen en voorzieningen komen van Hem. Wij zijn een klein kuddeke, wij schieten tekort, maar het gaat niet om onze sterkte, God is immers Degene die zal voorzien? Dit is voor een mens misschien wel het moeilijkst te geloven, maar God is begonnen ons het grootste al te schenken, vergeving, verzoening, verlossing, bevrijding, zegen. Al het andere valt daarbij in het niet. Je mag gaan genieten van de zekerheid dat God heeft voorzien en zal voorzien. Hij heeft ons in Christus Zijn hele koninkrijk geschonken.

woensdag 9 september 2015

Uit Adam of uit Jezus

Romeinen 5:9
‘Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn.’

Wij zijn door het bloed van Jezus gerechtvaardigd, niet door ons gedrag. Onze redding en onze behoudenis (herstel, heelheid, zegen) liggen vast verankerd in het offer van het bloed van Jezus. Hij is het lam van God dat de zonde van de wereld heeft weggenomen. Daarom en daarom alleen zijn we voor God rechtvaardig, heilig en goed. Als het offer goed is, is de offeraar gerechtvaardigd. De dood is gaan heersen op aarde door een zonde van Adam. Het leven en Gods gerechtigheid zijn veel meer gaan heersen door een daad van liefde van Jezus. Waar wil je uit leven, uit Adam of uit Jezus? Onze zekerheid ligt verankerd in Gods genade. Hij gaf ons Zijn Zoon, Hij zal ons behouden van de toorn. Er is niets van ons bij. Hij heeft het gedaan, Hij zal het doen. Zie je nog fouten in je leven? Heb geloof dat God bezig is je te vernieuwen naar Zijn beeld. Het gaat om Zijn werk en Zijn eer.

dinsdag 8 september 2015

De duisternis voorbij

Jesaja 5:20
‘Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.’

In de tijd van Jezus waren het de Farizeeërs die van zichzelf dachten dat ze het licht vertegenwoordigden, maar Jezus liet hen zien dat ze de duisternis hadden omarmd als hun vader. Jezus werd de zoon van Beëlzebub genoemd en als misdadiger gekruisigd. Wee hun, zegt de tekst, niet om te dreigen, maar uit medelijden. Wee Saulus, die meende God een dienst te bewijzen door christenen te vervolgen. Gelukkig gingen zijn ogen open en zag hij zijn dwaling in. Ook in onze tijd wordt nog heel wat duisternis licht genoemd en andersom. Als het over genade gaat – onverdiende gunst van God – dan wordt er gezegd, dat het niet allemaal zo eenvoudig is. Je zult er toch minstens heilig voor moeten leven, of op zijn minst er je best voor doen. Allemaal duisternis die licht wordt genoemd. Wee hun, want ze missen het goede van God. Menselijke inspanningen brengen geen heiligheid, geen vergeving, geen rust en geen vrede. Het zijn pogingen vanuit de duisternis om het licht te bedekken. God heeft je in het licht geplaatst, je bent een kind van het licht, je bent door God rein verklaard en hebt Gods gerechtigheid ontvangen. Je bent aan God gelijk gemaakt en in Hem is in het geheel geen duisternis. Wij hebben Gods volheid verkregen in Christus. Het licht bestaat uit pure genade.

maandag 7 september 2015

Dag en nacht is God trouw

Nehemia 9:12
‘Met een wolkkolom hebt Gij hen des daags geleid en met een vuurkolom des nachts, om hun op de weg die zij gingen, licht te geven.’

De wolkkolom en de vuurkolom begeleidden het volk Israël door de woestijn. De wolk gaf overdag schaduw tegen de hitte en de vuurkolom verlichtte de nacht. Gods tegenwoordigheid was zichtbaar en voelbaar. En hoewel God zijn volk zo dagelijks trouw bewees, liet zien dat Hij bij hen was, bleef dat volk toch angstig op eigen kunnen vertrouwen. Het ontbrak het volk aan geloof. Door ongeloof misten ze het beste, het beloofde land met de beloofde zegeningen. Zo is het nog steeds. God is niet veranderd. Hij is met ons, dag en nacht, maar wat we moeten leren is Hem te vertrouwen, zowel in de hitte van de dag als in de duisternis van de nacht. Hij zal ons nooit begeven of verlaten, wat zou een mens ons doen?

zondag 6 september 2015

Kijk naar Gods trouw

Psalmen 37:6
‘Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag.’

De zon komt op en de zon gaat onder, dat ritme is door God bepaald. We kunnen er zeker van zijn. David bemoedigt met deze Psalm de mensen die dreigen teleurgesteld te raken, omdat ze naar anderen kijken die het allemaal makkelijker of beter lijken te hebben. David zegt: kijk naar Gods trouw. Hij is je gerechtigheid en Hij is je recht. In de regel ervoor staat: wentel je weg op de Heer, vertrouw op Hem. Let er vooral ook op dat er staat dat Hij jouw gerechtigheid laat opgaan. Dat betekent niet dat Hij jouw inspanningen zegent, maar dat Hij jouw gerechtigheid is. Daar mag je elke dag op vertrouwen. God staat zelf garant voor jouw gerechtigheid en jouw recht. Hij is het zelf, zo zeker als de zon weer op zal gaan over elke nieuwe dag.

zaterdag 5 september 2015

De zevende dag

Genesis 2:3
‘En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht.’

De zevende dag is voor God een prachtige dag. Alles is gereed, de schepping is af. De mens was door God geplaatst in een volmaakte omgeving, midden in de rust van Gods volbrachte werk. De zevende dag wijst vooruit naar de rust die Jezus zou komen brengen op aarde. God wist dat de mens feilbaar was en Hij wist dat de rust zou worden verstoord door de zonde. Toch heeft God ervoor gekozen het zo te doen, een mens maken met een vrije wil. Door Jezus is de rust hersteld voor ieder die gelooft. Wij leven nu in de zevende dag. Alles is volbracht en God geniet ervan als we leven in de rust en de vrede van Zijn volbrachte werk.

vrijdag 4 september 2015

Ogen en harten moeten opengaan

2Corintiërs 8:1
‘Wij maken u de genade Gods bekend, broeders, die aan de gemeenten van Macedonië geschonken is.’

In de tijd van Paulus stonden in veel steden synagogen van de joden. Daar werd de wet geleerd en werden de Schriften gelezen. Jezus zei daarover: ‘Deze zijn het welke van Mij getuigen.’ De Bijbel openbaart Gods liefde, de Schriften gaan over Jezus en over Gods genade. Maar de ogen van de mensen zagen alleen wetten en regels, voorschriften en geboden. Zelfs Jezus, die de afdruk van Gods wezen was, werd niet herkend door de geleerden en Farizeeën. Ze kenden de Schriften, maar ze kenden God niet. Paulus vat zijn bediening samen met de woorden van vandaag: ‘Wij maken u de genade van God bekend, broeders.’ Ook vandaag is het nodig dat de genade Gods bekend wordt gemaakt. De genade die geschonken is en wordt aan alle mensen, omdat God liefde is en genadig voor alle mensen. Gods genade is de complete vergeving van alle zonden, Gods verzoening met alle zondaren van de hele wereld. Je ogen moeten ervoor opengaan en je hart moet het gaan geloven. Geen regels die je bij God brengen, maar liefde. Geen inspanning van mensen, maar genade van God.

donderdag 3 september 2015

Genade verdien je niet

Romeinen 4:4
‘Nu wordt hem die werkt, het loon niet toegerekend uit genade, maar krachtens verplichting.’

Loon verdien je, maar genade wordt je geschonken, uit geloof. God vraagt alleen geloof als antwoord op Zijn genade. als antwoord, niet als voorwaarde. Bij het oude verbond van de wet ging het niet om geloof, maar om werken. Wie het goed deed werd gezegend, wie het fout deed gestraft. Dat oude verbond is voorbij, omdat het tekort schoot aan de kant van de mens. Niemand kon aan de eisen van God voldoen, behalve Jezus. Hij was zonder zonde op aarde en vervulde voor ons de wet. Zo kon Hij het volmaakte offer zijn, op grond waarvan God Zijn genade kan schenken. Er is letterlijk afgerekend met de zonde en plaats gemaakt voor het nieuwe verbond van genade. Probeer daarom nooit Gods gunst te verdienen door je inspanningen. Geloof niet in de leugen dat je foutloos moet leven voor God. Dat vraagt Hij niet, want dat kan je niet. Hij vraagt je Zijn genade aan te nemen en te leven uit geloof. Het is in orde tussen jou en God. Al je zonden zijn vergeven en je kan Zijn genade nooit verspelen. Je leeft onder Gods gunst en onder Zijn goedkeuring uit genade, omdat Jezus ervoor heeft betaald uit liefde.

woensdag 2 september 2015

Gods woord verlicht ons leven

Psalmen 119:105
‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.’

We zouden Jezus niet kennen zonder Gods woord. We zouden niets weten over Gods liefde en over Zijn barmhartigheid. We zouden geen enkele belofte hebben en geen uitzicht op de toekomst. Zonder Gods woord dwalen we in het duister en gaan we al tastende rond. We zouden het leven zinloos en doelloos vinden en onze kinderen niets waardevols te geven hebben. Veel mensen denken dat Gods woord ons leert aan welke regels we ons moeten houden, om God tevreden te stellen. Ze maken van het Woord een wetboek. Maar David zegt in deze psalm: ‘Uw woorden zijn volkomen zuiver; ik, Uw dienaar, heb ze van harte lief.’ David heeft gezien dat het woord vol is van genade en waarheid, vol van ontferming, vol van Jezus. Jezus is het licht op ons pad, Hij is de lamp voor onze voet. Zonder Hem zouden we voor eeuwig in het duister leven.

dinsdag 1 september 2015

Het licht van de genade

Lukas 11:35
‘Zie dan toe, dat wat licht in u is niet duisternis zij.’

Zoals je thuis met het lichtknopje niet de elektriciteit uitschakelt, maar wel onderbreekt, zo kun je ook Gods genade onderbreken, door je weer onder de wet te plaatsen. We zijn in het licht van Gods genade geplaatst, maar de religieuze leiders willen iedereen onder religieuze wetten en regels plaatsen. Ze noemen dat Gods wil en Gods heiliging, maar het zijn leugens, die het donker maken in je binnenste. Zie dan toe, let dan goed op, dat niemand verachtert van de genade. Gebeurt het toch dat het licht uitgaat, je merkt het door schuldgevoel en gebrek aan vreugde, doe dan gewoon het licht weer aan. Hoe? Door te belijden dat je gedrag niet de bron is waaruit je leeft, maar dat het Gods liefde is. Hij is nooit bij je vandaan gegaan, Hij is nog steeds Dezelfde. Zijn liefde kan alleen ervaren worden als je beseft, dat je die niet verdient. Houd het licht van de genade brandend en laat het nooit doven door een wet.