maandag 30 november 2015

Niet om te oordelen, wel om te redden

Johannes 3:17
‘God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.’

Waarom zou er toch zo uitdrukkelijk bij staan dat Jezus niet gekomen is om een oordeel te vellen? Was het niet genoeg om te vertellen wat Hij wel kwam doen? Kennelijk zit de angst voor een oordeel er zo diep in bij de mensen, dat het speciaal wordt genoemd. Jezus is NIET gekomen om te veroordelen, maar WEL om te redden. Oordelen hoort bij de wet, zonder wet is er geen veroordeling. De wet had aangetoond dat de mens een veroordeling verdiende, dat hij schuldig was tegenover God. Des te meer is het Gods liefde die benadrukt dat dat oordeel NIET komt, maar dat er redding is. Het is tot op de dag van vandaag moeilijk om mensen ervan te overtuigen dat er GEEN oordeel maar redding is gekomen. Jezus heeft je gered door zelf het oordeel te dragen. Hij heeft je verlost en verzoend met God. Daarvoor gaf Hij zijn leven, maar dat ligt nu achter ons. Het is volbracht en zal nooit weer gebeuren. Je bent voor eeuwig verlost en verzoend, voor eeuwig geaccepteerd als Gods kind door het bloed van Jezus.

zondag 29 november 2015

Liefde werkt van binnen naar buiten

Efeziërs 4:31-32
'Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.'

'Vader, vergeef het hun', bad Jezus aan het kruis, 'ze weten niet wat ze doen.' Hoe kan dat? Hoe kan iemand die zo lijdt, vergeving schenken? In de film The Passion of the Christ wordt geprobeerd het lijden van Jezus tastbaar te maken, de beelden zijn gruwelijk, maar halen het niet bij de werkelijkheid. Jezus heeft ontzettend geleden onder de haat van degenen die riepen: 'Kruisig hem.' Maar het meest leed Hij onder de uitroep: 'Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?' Hoe kan Jezus temidden van dat lijden, om vergeving vragen? Hoe kan Hij het de mensen niet toerekenen? Er is maar één antwoord, door de liefde van God. De liefde van God is sterker dan de dood, sterker dan de haat, sterker dan de pijn. Alleen door Gods liefde kunnen we alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek uitbannen uit ons leven. Het geheim is dat we niet reageren op wat van buiten komt, maar door wat van binnen leeft. Laat de liefde van God je kracht zijn. Zoek die liefde, dompel je er in onder. Denk na over die liefde, die Jezus demonstreerde aan het kruis. Probeer niet die liefde na te doen, maar besef dat die liefde er is voor jou. Jij hebt vergeving ontvangen, jij bent verzoend met God. Jezus bad voor jou, opdat jij zou ontvangen wat Hij voor je heeft, liefde, liefde en nog eens liefde. Liefde is Gods allesomvattende antwoord op angst, pijn en verdriet. Liefde vergeeft, liefde geneest.

zaterdag 28 november 2015

Gods liefde is voor iedereen

Jesaja 54:10
‘Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, mijn liefde zal nooit meer van jou wijken en mijn vredesverbond is onwankelbaar- zegt de HEER, die zich over je ontfermt.’

Gods vredesverbond is gesloten op Golgotha. Jezus heeft vrede gemaakt tussen God en mensen. Het voorhangsel, het gordijn dat de scheiding symboliseerde tussen de heilige God en de onheilige wereld, scheurde open van boven naar beneden toen het vredesverbond een feit was. God zelf heeft de scheiding weggebroken door Zijn Zoon te offeren aan het kruis. Het was Gods bewijs aan de wereld van Zijn liefde. God is een ontfermer, geen hater, geen God waarvoor je bang moet zijn. Het vredesverbond is een genadeverbond. De mens kan er niets aan verprutsen of er iets aan toevoegen. Het is genade die van God naar de mensen stroomt in een nooit aflatende stroom. Het is een onwankelbaar verbond, omdat het door God zelf is gemaakt. Wanneer je Gods liefde begrijpt die Hij aan het kruis heeft geopenbaard, vindt je hart vastheid in genade.

vrijdag 27 november 2015

Denken over Gods goedheid is gezond

Spreuken 14:30
‘Een zachtmoedig hart is leven voor het vlees, maar jaloersheid is vertering voor de beenderen.’

Wetenschappers hebben ontdekt dat er een giftig stofje wordt aangemaakt in de hersenen, wanneer iemand negatieve gedachten koestert. Andersom wordt dat gif weer afgebroken als iemand positief in het leven staat. Nadenken over Gods liefde en goedheid, zal dus altijd een gezonde uitwerking hebben op je lichaam. ‘Leer van mij’, zegt Jezus, ‘dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart.’ Zijn vrede kwam voort uit het besef dat de Vader altijd met Hem was. Dat is bij ons niet anders. Trouwens, op wie of wat zouden we jaloers moeten zijn? We bezitten in Christus alle rijkdom voor ons leven. Hij is met ons, Hij zegent ons, Hij maakt ons succesvol in alles wat we ondernemen, Hij is onze gezondheid, wijsheid, kracht, gerechtigheid, heiligheid, kortom Hij is ons leven. Dat voortdurend overdenken en beseffen heeft een heilzame uitwerking op onszelf en anderen.

donderdag 26 november 2015

Bidden met geloof

Markus 11:24
'Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.'

Bidden met geloof is bidden zonder twijfel. Je vraagt om iets waar je recht op hebt, zoals de verloren zoon vroeg om zijn erfenis. Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde en Hij heeft ons autoriteit gegeven, namens Hem te spreken en te bidden. Als we bidden met gezag, bidden we om iets wat van Jezus is en wat Hij met ons deelt. Gezag over ziekte, gezag over gebondenheid, gezag over machten en krachten van de duisternis, gezag om te binden en te ontbinden. De kerk is veel van dat gezag verloren door ongeloof. Maar de Bijbel is hierin heel duidelijk, alles zul je krijgen waar je om bidt zonder twijfel. Zolang je twijfelt heb je geen geloof. Dan moet je eerst meer voeding geven aan je hart, zodat geloof kan ontstaan. Het horen van Gods woord zal je geloof doen toenemen. Met geloof kun je bidden wat je wilt en het wordt je gegeven, sterker nog, het is je al gegeven.

woensdag 25 november 2015

De bron van licht en leven

Spreuken 6:23
‘Want de lessen van je vader en je moeder zijn een lamp, een licht dat je vermaant en de weg wijst naar het leven.’

De weg wijzen naar het leven is het beste wat een vader of moeder kan doen. Het leven is een persoon, namelijk Jezus Christus. Hij heeft gezegd: ‘Ik ben het leven, wie in mij gelooft, zal nimmermeer sterven.’ Wanneer kinderen geboren worden op aarde, kennen ze Jezus nog niet, maar Jezus kent hen wel. Ook Hij laat zijn licht schijnen. En wanneer de ouders geen licht, of verkeerd licht hebben verspreid, is Jezus zelf nog steeds het Licht. Hij zoekt de zijnen, roept ze bij name en brengt hen in veiligheid. Wat een zegen als ouders hetzelfde licht laten schijnen als Jezus. Wat een zegen om als kind op te groeien in zo’n gezin. Maar zelfs als je dat hebt moeten missen als kind, is Jezus zelf in staat Zijn licht in je hart te laten schijnen. In dat licht zie je de toekomst en vergeet je wat er ooit was. Jezus zelf is de weg naar het leven en de zegen. Zijn weg komt uit bij het hart van de Vader die zich ontfermt over al zijn kinderen. De veiligheid en het licht komen van boven. Misschien hebben je ouders het doorgegeven, maar de bron zelf is God.

dinsdag 24 november 2015

God reageert als vader

Psalmen 34:17
‘Roepen zij, dan hoort de HERE, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden.’

Als een kind roept, of huilt, dan hoort een ouder dat meteen. Elke ouder herkent zijn eigen kind en reageert. Dat is bij God niet anders. Hij is een Vader die zich ontfermt over zijn kinderen. Hij heeft gezegd altijd bij ons te zijn en ons nooit te begeven of te verlaten. Hij zal in de beproeving voor de uitkomst zorgen, zodat je ertegen bestand bent. Wat de oorzaak ook is van somberheid, Vader haalt je eruit. Dat geeft hoop en richting aan je gedachten. Gods beloftes verleggen je focus van het probleem naar de oplossing. Jezus is gekomen om gevangenen in vrijheid te stellen. Wie gevangen zit in zijn eigen gedachten, komt Hij redden. Het krachtigste middel tegen somberheid en depressie is de wetenschap dat God je komt redden. Maak je klaar en wees niet passief. Zie naar Hem uit en wees overtuigd dat Hij komt. Roep Hem aan en spreek je vertrouwen in Hem uit. Hij zal doen wat Hij heeft beloofd.

maandag 23 november 2015

Laat Gods liefde je leiden

Psalmen 94:12
[12-13] ‘Gelukkig de mens, HEER, die door u wordt geleid en onderwezen in uw wet en uw leer. Hij zal rust vinden in kwade dagen, terwijl voor de wettelozen een kuil wordt gegraven.’

Gods wet en Gods leer bestaan niet uit regels en voorschriften, maar uit liefde. We worden geleid door liefde, door Jezus, door de Geest van Christus die in ons is. Gods Geest wijst ons altijd naar Gods liefde. Daarin vinden we rust, want het is liefde die voorziet. Paulus zegt het zo: ‘Zou Hij die ons zijn Zoon heeft gegeven, ons met Hem niet alle dingen schenken?’ Als God het meerdere heeft gegeven uit liefde, zou Hij dan het mindere niet geven? Wie Gods liefde heeft leren kennen, vindt rust in kwade dagen, maar ook in goede dagen. We zijn Gods rust binnengegaan door Jezus. Onder alle omstandigheden leven we vanuit die Goddelijke rust. Hij zal voor ons zorgen. Hij is met ons alle dagen. Hij heeft ons lief, wat kan een mens mij doen? Hij is altijd bij mij en geeft mij leven en kracht. Ik mag altijd in Zijn huis verkeren en met Hem als koning heersen. Dat betekent ook dat ik in kwade dagen mijn vertrouwen uitspreek in God die mij leidt. Dat ik tegen het kwade kan zeggen: ‘Ga uit mijn leven, want Jezus woont in mij. Ik ben van Hem en niet van jou.’ Gelukkig zijn Gods kinderen die zich laten leiden door genade. Leven en overvloed is hun deel voor eeuwig.

zondag 22 november 2015

Een God van trouw, zonder onrecht

Deuteronomium 32:4
'..de Rots, wiens werk volkomen is, omdat al zijn wegen recht zijn; een God van trouw, zonder onrecht, rechtvaardig en waarachtig is Hij.'

We hebben een prachtige God die geen half werk verricht. Alles wat Hij doet is zuiver, rechtvaardig, goed en voor eeuwig. Onze Vader wordt niet verrast door de omstandigheden, maar heeft zijn plan gereed van voor de grondlegging van de wereld. Hij wist dat de mens die Hij maakte feilbaar zou zijn, door hem een eigen vrije wil te geven. Hij wist dat het volk dat Hij verloste, Hem verlaten zou. En toch blijft Hij volkomen onwankelbaar en trouw aan Zijn eigen plan. Zijn liefde verandert niet, Zijn genade neemt niet af. Hij is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid, een God van trouw, zonder onrecht. Deze God is onze Vader die ons liefheeft. Hij is de Rots waardoor we een stevig fundament hebben in Christus. Al onze zonden zijn vergeven en we mogen vrijmoedig Zijn troon naderen om hulp te krijgen. Hij zelf is onze voorspraak en we hebben de verlossing door Zijn bloed. Door Hem en in Hem zijn we rein, rechtvaardig, geliefd en gezegend voor eeuwig.

zaterdag 21 november 2015

Jezus bracht licht en leven

Johannes 1:4
‘In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen;’

Johannes begint zijn evangelie met een vergelijking tussen de eerste en de tweede schepping van God. In het begin sprak God: ‘Daar zij licht.’ En het was alzo. Dat licht kwam niet van de zon, maar van het leven, van God zelf. Toen Jezus op aarde verscheen, gebeurde hetzelfde. Gods licht, Gods leven kwam in de duisternis die over de aarde hing. Maar nu lag de keuze bij de mens. God sprak, maar er werd niet op gereageerd. Het licht kwam en het leven, maar zij hadden de duisternis liever dan het licht. Hoe moeilijk is het, om mensen te overtuigen dat ze de duisternis achter zich mogen laten. Door Jezus mag je in het licht komen. De duisternis is voorbij. De zonde is niet langer aan de macht. Er is licht en leven voor iedereen en voor altijd. God heeft gesproken, er is licht, maar dat licht moet je zelf grijpen. Aanvaard dat je zonden vergeven zijn. Aanvaard dat God van je houdt. Aanvaard dat je in het licht bent gebracht. Aanvaard Gods liefde voor jou en ga genieten van het nieuwe leven.

vrijdag 20 november 2015

God blijft je trouw

Romeinen 3:3
'Wat toch is het geval? Als sommigen ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw de trouw Gods tenietdoen?'

God gaf Zijn woord aan Abraham, door zijn nageslacht (Jezus) zou de hele aarde gezegend worden. En al was Israël ontrouw, Gods belofte aan Abraham bleef intact. God heeft zijn woord gegeven en volbracht. Hij kan niet anders, wat Hij spreekt en belooft, doet Hij ook. Dus houd je vast aan Gods woorden, aan Zijn belofte om jou nooit te begeven of te verlaten. Houd je vast aan Zijn belofte dat Hij voor je zal zorgen, dat Hij voor de uitkomst zal zorgen als je beproefd wordt. God is trouw voor eeuwig en Hij houdt van je, zelfs als je ontrouw bent. Hij verlaat je nooit. En behalve dat Hij voor je zorgt, zal Hij je ook zegenen, zodat je door jouw overvloed anderen tot zegen kan zijn.

donderdag 19 november 2015

Geloof en kracht

Handelingen 14:3
‘Zij verkeerden daar dan geruime tijd, vrijmoedig sprekende in vertrouwen op de Here, die getuigenis gaf aan het woord zijner genade en tekenen en wonderen door hun handen deed geschieden.’

De joden hadden de wet en Paulus kwam met het evangelie van genade. In Ikonium kwamen vele joden tot geloof, maar daarmee begon ook de rebellie tegen het evangelie. Midden in die druk spreken Paulus en de zijnen vrijmoedig over Gods liefde en genade. Daarbij vertrouwen ze op de Here, dat Hij Zijn woord zal bevestigen. En zo gebeurt het ook. Het is Gods woord van genade dat ze spreken, het is Gods kracht die zich openbaart door hun handen. Zij leggen zieken de handen op, maar het is God die geneest. Wat een heerlijk samenspel van geloof en kracht. Temidden van de druk je ogen gevestigd houden op de waarheid en verwachten dat God zelf Zijn woord zal bevestigen. Zo mogen en kunnen we gaan door dit leven. Zo zijn we standvastig en onwankelbaar.

woensdag 18 november 2015

Niet langer blind en doof

Jesaja 32:3
‘Dan zullen de ogen der zienden niet meer verblind zijn en de oren der horenden zullen opmerken;’

Een prachtig hoofdstuk uit de profetie van Jesaja. Wanneer de koning der gerechtigheid komt, dan zullen de verblinden gaan zien en de doven horen. Het is de tijd van herstel, de tijd van nieuw inzicht en begrip. Wanneer de Geest van God wordt uitgestort over een mens, dan zal dat gebeuren. Telkens als iemand zich tot God bekeert, gebeurt dit wonder. Je gaat zien wat je nooit gezien hebt en begrijpen wat je wel hoorde, maar niet verstond. Wij leven in die tijd van herstel en openbaring. God schenkt Zijn Geest aan iedere gelovige, zodat hij kan begrijpen en toepassen wat God hem uit genade heeft geschonken. We mogen de steunpilaren zijn van degenen die nog wankelend gaan in hun verblindheid en doofheid. We mogen de medewerkers van Gods genade zijn. Mijn advies: lees eens aandachtig dit hoofdstuk van Jesaja en probeer te ontdekken waarin je jezelf herkent. Vraag God je ogen te openen en je oren, zodat je kan opmerken wat Gods Geest je wil openbaren.

dinsdag 17 november 2015

Bevestigde trouw

Psalmen 89:2
'Want ik zeide: Voor eeuwig wordt de goedertierenheid gebouwd; in de hemel bevestigt Gij uw trouw.'

De psalmist twijfelt niet aan Gods trouw, want die is bevestigd in de hemel. Als Gods trouw zou rusten op onze toewijding, op onze inspanning, op ons gedrag, dan was die trouw erg wankelbaar. We zijn niet elke dag even Godgericht. Soms zijn het de omstandigheden die ons afleiden of benauwen. Soms zijn het mensen die ons onder druk zetten, of geweld aandoen. Dan is het moeilijk op God gericht te blijven, maar Gods trouw verandert er niet door. Die rust in de hemel. Gods trouw is Jezus. Hij heeft Gods trouw bevestigd, bewezen tot in de dood. Als we op aarde aan het wankelen zijn gebracht, kunnen we ons altijd vasthouden aan Gods trouw. Niets kan ons van Hem scheiden, zelfs de dood niet. God is trouw voor eeuwig en Zijn goedertierenheid duurt tot in eeuwigheid. Hij zal voor je zorgen.

maandag 16 november 2015

Grijp het licht

Jesaja 9:2
‘Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht.’

Over een maand wordt het kerst en dan is deze tekst weer heel populair. Het volk dat in duisternis wandelt, wandelt nog steeds in duisternis. Het licht was komende in de wereld, schrijft Johannes, maar de duisternis heeft het niet gegrepen. Jezus kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben Hem niet aangenomen. We kunnen elk jaar prachtig vertellen van het Licht dat is gekomen, maar als we dat licht niet aannemen, blijft het duister, dan is het Licht alleen maar even langs geweest als een bliksemflits. Gods licht straalt over Zijn kinderen, zoals in Egypte toen Israël in het licht was tijdens de plaag van duisternis. De religie praat over het licht, viert het zelfs, maar grijpt het niet. Johannes zegt, maar wie Hem hebben aangenomen, hebben het recht gekregen (genade) Gods kinderen te zijn. Het licht kwam in de wereld om de aarde te verlichten, om de aarde te verlossen uit de macht van de duisternis. Toen het donker werd aan het kruis, brak het licht door voor Gods kinderen. Laten we dat maar vieren, dat we voor eeuwig in het licht zijn gebracht door Gods liefde.

zondag 15 november 2015

Wil je Gods genade wel?

2Corintiërs 6:1
‘Maar als medewerkers Gods vermanen wij u ook de genade Gods niet tevergeefs te ontvangen,’

Paulus had heel wat te stellen met zijn tijdgenoten. Daar was de tegenwerking van de joden die het oude verbond niet wilden loslaten. Daar was de losbandigheid van mensen die dachten dat zondigen onder het nieuwe verbond straffeloos kon gebeuren. En daar waren de door hem gestichte gemeentes die als hij weer weg was hun gang gingen en op eigen manier een draai gaven aan het geloof. Paulus was de allereerste mens met de boodschap van genade. God had hem geopenbaard wat het offer van Jezus voor God betekende. Nu moesten de mensen worden overtuigd van Gods liefde en vergeving. Wij leven eeuwen later, kunnen alles nog eens nalezen in de Bijbel, maar ook in onze tijd is er veel tegenwerking en hebben mensen moeite de boodschap van verzoening aan te nemen. Genade ontvangen betekent dat je er zelf niets voor hoeft te doen, maar het betekent ook dat je verlost bent uit de slavernij van de zonde. Een heel nieuwe leven, waarbij Gods Geest je leidt in de waarheid. Maar wil je dat eigenlijk wel?

zaterdag 14 november 2015

Bekering van verkeerd geloof

Handelingen 19:4
'Maar Paulus zeide: Johannes doopte een doop van bekering en zeide tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in Jezus.'

Toen Paulus in Efeze gelovigen aantrof, was hij niet geïnteresseerd in hun gedrag, maar in hun geloof. Want verkeerd geloof geeft verkeerd gedrag. Als je gelooft dat je gedrag bepalend is voor Gods zegen, dan mis je het hart van het evangelie. Je gedrag is het gevolg van een goed begrip van wat Jezus heeft gedaan. Paulus wijst de gelovigen uit Efeze erop dat Johannes de Doper dat ook had gezegd: ‘Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.’ Dat moeten de mensen weten, je zonden zijn weggenomen, ze bestaan niet meer voor God. Je mag nu leven in vrijheid als nieuwe schepping, als kind van God. Je bent een met Hem geworden in Zijn dood, opstanding en verheerlijking. Christus is je leven, Hij is je bron. In Hem ben je heilig, rechtvaardig en rein, omdat Hij dat is. En als je weet dat je rechtvaardig bent, dan mag je ook zo gaan leven. Niet als een verplichting, maar omdat je beseft dat je die zonden niet meer hoeft te doen, je bent ervan bevrijd. Het is Gods verlangen, dat we de volle omvang van Zijn genade leren kennen. We moeten ons bekeren van verkeerd geloof.

vrijdag 13 november 2015

De dood is niet het einde

Openbaring 21:4
‘en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.’

Hoeveel tranen zouden er op aarde gevallen zijn? Hoeveel wegens verdriet om de dood? Hoeveel vanwege het lijden en de oorlogen? De aarde is vol bloed van onschuldigen, de zonde heeft op aarde geheerst vanaf Adam. Maar als ook de apostel Johannes wegens vervolging naar het eiland Patmos is verbannen, wil God hem iets anders laten zien. Ja, de schepping is in nood en zucht in al haar onderdelen, maar er is een hoopvolle toekomst. De Here Jezus is als eerste verlost, daarna die van Hem zijn, maar uiteindelijk zal God zelf alle tranen drogen en zal de dood niet meer bestaan. De eerste dingen zijn voorbijgegaan, schrijft Johannes in opdracht van God. In de wereld lijd je verdrukking, maar houd goede moed, Ik heb de wereld overwonnen. Door de opstanding van Jezus uit de dood heeft hij de kracht ervan gebroken. Wie het leven van Christus hebben ontvangen toen ze tot geloof kwamen in Hem, zijn met Hem verlost van de slavernij aan de zonde. De totale verlossing, waar de hele schepping naar uitkijkt, is komende in de wereld. Mens na mens wordt verlost door het evangelie van genade. Stap voor stap komt Gods toekomst dichter bij Zijn vervulling.

donderdag 12 november 2015

Zie Gods werken in je leven

Johannes 9:3
'Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd noch zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden.'

Wij mensen willen graag weten waarom iets gebeurt. We willen het kunnen verklaren, misschien iemand de schuld geven. Maar Jezus leert zijn discipelen anders te kijken naar de dingen die gebeuren. Het gaat niet om de oorzaak maar om het doel. Ja, er was iemand blind of verlamd, of zelfs dood, maar kijk eens wat God kan doen. Kijk eens wat een glorie als Hij Zijn grootheid kan tonen. Let eens wat meer op Gods werken dan op die van de duivel. Johannes schrijft in zijn evangelie dat Jezus zegt: ‘Heb Ik u niet gezegd, dat gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zien zult?’ De vraag is dus niet hoe iets komt, maar wat je gelooft dat God doen zal. De aarde is nog vol met sporen en resten van de zonde die heerst op aarde vanaf Adam. Maar let eens op wat God nu doet door Jezus. Hij brengt nieuw leven aan het licht. Hij vernietigt de werken van de duivel en verheerlijkt Zijn Vader. En dat doet Hij ook voor jou, niet omdat je alles begrijpt, maar omdat Hij van je houdt en je leren wil anders te denken over alles wat je ziet. Het gaat om Gods eer en Gods glorie.

woensdag 11 november 2015

Denk aan Gods goedheid en trouw

Psalmen 92:2
'.. in de morgenstond uw goedertierenheid te verkondigen, en uw trouw in de nachten,..'

‘Het is goed de Heer te prijzen, schrijft de Psalmist, want Gij hebt mij verheugd door Uw daden. Over de werken uwer handen zal ik jubelen.’ En dan schrijft hij dat hij dat doet in de morgen en in de nacht, dus eigenlijk dag en nacht, altijd. Dat is een groot geheim. Het prijzen van God om zijn daden beschermt je tegen zorgen en angsten. Het stuurt je gedachten naar Gods trouw en goedheid. Je hart vult zich met blijde woorden en voor je het weet zal een grote vreugde je hart en je gedachten laten overstromen van geluk. Kan dat heel de dag door? Nou, je moet ook wel eens aan wat anders denken natuurlijk, aan je werk, of aan je kinderen bijvoorbeeld. Maar zodra je merkt dat er onrust in je gedachten sluipt, is het goed weer aan Gods goedheid te denken en Hem te bejubelen. Je houd je vast aan de waarheid en aan Gods liefde voor jou.

dinsdag 10 november 2015

De vruchten van Gods woord

Romeinen 4:2
'Want indien Abraham uit werken gerechtvaardigd is, dan heeft hij roem, maar niet bij God.'

Goede werken zijn niet goed omdat wij ze goed vinden, maar omdat ze een goede oorsprong hebben, omdat het Gods werken zijn die in ons worden gevormd en door geloof worden volbracht. Abraham geloofde God en daarom was hij bereid zijn zoon Isaac te offeren. Omdat Abraham geloofde dat God hem uit de dood zou kunnen laten opstaan, was hij bereid. Wij mensen zien alleen de buitenkant van onze werken, onze daden, maar God ziet het begin. De wortel is veel belangrijker dan de vrucht, zonder wortel is er geen vrucht. Geloof begint bij God, Hij openbaart zich en wij omarmen wat Hij zegt, houden het voor waar, geloven het. Daaruit komen de werken tevoorschijn. Onze werken laten zien wat we van Gods woord hebben begrepen, ze zijn er de vruchten van. Maar alle eer is voor Hem die onze bron wil zijn. Alle dingen zijn uit Hem, door Hem en tot Hem.

maandag 9 november 2015

Je zonden zijn vergeven

Markus 2:2
‘En velen kwamen bijeen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten, en Hij sprak het woord tot hen.’

Jezus was weer thuis, staat er in de Bijbel. Hij trok het hele land door en nu was Hij weer thuis. Even tijd voor jezelf zou je denken, maar nee, de straat stroomt vol, het huis stroomt vol en tenslotte kan er niemand meer door. Wat zou jij doen in zo’n geval? Zeggen: ‘Mensen geef me even rust, laat me even alleen. Kom morgen maar terug als ik heb kunnen uitrusten?’ Nee, Jezus gaat de mensen toespreken. Hij weet wat ze nodig hebben, Zijn woorden. Woorden vol genade en ontferming. Wanneer een zieke door zijn vrienden bij Jezus is gebracht, spreekt Hij woorden van genade. Je zonden zijn vergeven. Dat was het grootste probleem. Daarna zou de verlamde weer kunnen opstaan. De boodschap van Jezus is simpel: Je zonden zijn vergeven, sta op en wandel.

zondag 8 november 2015

Aan God alle glorie

Psalmen 115:1
'Niet ons, o HERE, niet ons, maar uw naam geef eer, om uw goedertierenheid, om uw trouw.'

Het Boek vertaalt het zo: ‘HERE, wij verdienen geen eer. Alleen Uw naam komt alle eer toe wegens Uw goedheid, liefde en trouw.’ Als je leven wordt gezegend en je bent succesvol op al je wegen, dan kun je denken dat je het goed gedaan hebt. Als je kinderen voorspoedig opgroeien en zich goed ontwikkelen, kun je in de verleiding komen te denken dat je een betere ouder bent dan een ander. De keerzijde van Gods goedheid en zegen kan zijn, dat wij er met de eer vandoor gaan. Daarom is het goed zo af en toe weer eens te beseffen, dat het onze God is, die alle eer behoort te krijgen. In de hemel, rondom Gods troon, is het voor iedereen duidelijk: alleen U bent waardig te ontvangen alle eer en rijkdom en wijsheid en aanbidding. Want U hebt ons verlost, U bent het lam dat geslacht is, U alleen bent het waard om te worden geëerd en te worden aanbeden.

zaterdag 7 november 2015

Meer zien dan het zichtbare

Filippenzen 3:1
‘Overigens, mijn broeders, verblijdt u in de Here! Hetzelfde aan u te schrijven is voor mij niet verdrietig en voor u is het veilig.’

Het waren moeilijke tijden voor Paulus. Om het evangelie zat hij in de gevangenis, maar gelukkig had hij regelmatig betrouwbare broeders om zich heen. Paulus kon zich verblijden in de hulp en het bezoek dat hij kreeg, maar in alles zag hij Gods hand. Hij was dankbaar en verblijdde zich in de mensen die hem bezochten, maar meer nog verblijdde hij zich in de Heer, die hen naar hem toe had gebracht. Wanneer Gods trouw en liefde je zekerheid zijn, kunnen de omstandigheden dat niet veranderen. Paulus is blij met mensen, maar nog blijer met God die hem helpt door die mensen. Paulus kijkt verder dan het oog reikt. Hij ziet God zelf en weet dat hij veilig is onder alle omstandigheden. Met Gods Geest kun je verder kijken dan wat je ziet. Met Gods Geest zie je Gods hart.

vrijdag 6 november 2015

Krachtig in de genade

2Timothëus 2:1
‘Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van Christus Jezus,’

Paulus heeft zijn hele leven in dienst van het evangelie gesteld. Hij werd erom vervolgd en de boodschap van Gods genade werd meer afgewezen dan omarmd. Nu ziet hij in Timotheüs een nieuwe generatie die het nieuws kan doorgeven. Wees krachtig, zegt hij, krachtig in de genade. Wat bedoelt hij daar precies mee? Moet Timotheüs zijn best doen om sterker te zijn dan zijn tegenstanders? Is er een fysieke strijd te voeren? Nee, krachtig in de genade moet zijn basis zijn, het fundament waarop Timotheüs gaat bouwen. De genade zelf is krachtig, want het is de genade van Christus Jezus. Al Gods liefde, wijsheid en kracht ligt in die genade. God zelf is de bron, Hij is de kracht waaruit Timotheüs en ook wij mogen leven. Niet wat we zijn, niet wat we zien bepaalt onze kracht, maar in wie we geloven. Vertrouw nooit op je eigen kracht of inzicht, maar wees krachtig in de genade van Christus Jezus. Omdat Hij sterk is, hebben we kracht. Omdat Hij wijs is weten we het antwoord. Omdat Hij liefde is, vrezen we geen kwaad.

donderdag 5 november 2015

Genade en vrede

1Corintiërs 1:3
‘.. genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.’

Dit zinnetje is al honderdduizend keer uitgesproken in kerkdiensten over de hele wereld. Maar wat zegt het eigenlijk? Allereerst dat God onze Vader is. Een liefhebbende Vader, die zich ontfermt over Zijn kinderen. Deze Vader moet geen vrees aanjagen, maar vrede. Genade en vrede, onverdiende gunst, onverdiende zegen, onverdiende vrede en rust. God onze Vader overlaadt ons dagelijks met Zijn gulle genade. Dat doet Hij samen met de Here Jezus Christus en met de Heilige Geest. Want genade en vrede worden in ons leven uitgewerkt door de Heilige Geest. Dit zinnetje zegt gewoon, nou ja, gewoon, dat God met ons is in al Zijn volheid, in al Zijn grootheid, in al Zijn glorie.

woensdag 4 november 2015

Gods eigendom voor eeuwig

Efeziërs 1:13
'In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte,'

Vaak denken gelovige christenen dat ze na hun redding toch nog verloren kunnen gaan. Dat heeft dan altijd met hun gedrag te maken. Er zijn op dat gebied zoveel onwaarheden in omloop, dat deze tekst verhelderend is. Eerst heb je het evangelie over je behoudenis gehoord. Dat is pure genade en heeft niets met je gedrag te maken. God zelf heeft je uit liefde in Christus aangenomen. Je bent in Hem, dat is absoluut veilig en voor eeuwig. Op het moment dat je de waarheid niet alleen gehoord hebt, maar ook gelooft, weet je zeker dat je behouden bent. Je bent opnieuw geboren, niet uit je daden, maar uit Gods Geest. Jezus heeft je gekocht en betaald, je bent Zijn eigendom voor eeuwig. Daarom word je als een kostbaar bezit van Hem verzegeld. Niemand kan je roven uit Gods hand. Niemand kan ongedaan maken wat God heeft volbracht. Twijfel nooit aan je behoudenis, maar geniet van je leven in Christus. Wanneer Hij verschijnt, zal ook jij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

dinsdag 3 november 2015

Geen twijfel meer

1Johannes 4:15
'Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is; God blijft in hem en hij in God.'

Johannes weerlegt in zijn brief allerlei dwaalleren. De leer die hij hier bestrijdt, is dat Jezus niet de zoon van God zou zijn. Johannes noemt drie ‘bewijzen’ voor de godheid van Christus. Hij heeft Gods liefde bewezen, Hij heeft Gods Geest gegeven en Hij brengt mensen tot een belijdenis van Zijn godheid. Petrus zei: ‘U bent de Christus, de zoon van de levende God.’ Als Jezus niet Gods zoon is, is hij ook niet opgestaan en zijn we ook niet verlost. Maar Johannes stelt de christenen gerust: God is in je en Hij blijft in je. Niet omdat je dat belijdt, maar omdat je in Hem gelooft als Zoon van God, die voor jouw zonden verzoening heeft gebracht. God heeft Zijn Geest aan je gegeven, die heeft je hart overtuigd en daarom belijd je Hem. En omdat God in je blijft, hoef je niet te twijfelen.

maandag 2 november 2015

Succes door Gods genade

Job 22:28
‘Wanneer gij tot iets besluit, dan komt het tot stand, en op uw wegen straalt het licht.’

Elifaz is een van de vrienden van Job. Hij houdt een pleidooi voor een rechtvaardig leven. Hij noemt allerlei zaken op die in orde moeten zijn. De belangrijkste is, dat Job zich door God moet laten onderwijzen. Wanneer Gods woorden worden opgevolgd, zal dat niet zonder zegen zijn. ‘Wanneer je dan tot iets besluit, zal het tot stand komen en op al uw wegen zal het licht stralen’, zegt Elifaz. En dat is ook zo. Toch vergist Elifaz zich. Want een mens kan niet rechtvaardig zijn in zichzelf, het is een onmogelijk plan. Maar door Gods genade wordt het toch werkelijkheid. Hijzelf is onze gerechtigheid. Hijzelf schrijft Zijn wetten in ons verstand. En wanneer wij ons daardoor laten leiden, zullen we succesvol zijn op al onze wegen.

zondag 1 november 2015

Geen veroordeling

Johannes 8:11
‘En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!’

De overspelige vrouw kon door geen mens veroordeeld worden, omdat iedereen strafwaardig is voor God. De wet had haar zonde aan het licht gebracht, er was geen enkel verweer. Maar de wet kan niet veroordelen, dat moet een rechter doen. En de enige rechter van hemel en aarde spreekt haar vrij. Pure genade in dit verhaal, niet van haar aanklagers, maar wel van haar hemelse rechter. Hij spreekt haar vrij van schuld en zegt daarna dat ze ook vrij is van de macht van de zonde. Wat is Gods liefde toch groot, dat Hij niet alleen alle schuld vergeeft, maar ook verlost uit de macht die die schuld veroorzaakte. Dit is Gods genadige volgorde, eerst het probleem oplossen en daarna leren te leven. Bij religie is het precies andersom, daar moet je eerst je zonden belijden om in de gunst bij een god te komen. Jezus is de afdruk van Gods wezen. Zo is er dan nu geen veroordeling meer, wie Christus heeft vrijgesproken is waarlijk vrij.