zaterdag 31 december 2016

Voor altijd rein

Johannes 15:3
‘Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb;’

Jezus heeft ons rein gemaakt door Zijn woord. Daarom zijn we rein voor eeuwig. Veel gelovigen protesteren daartegen, omdat ze denken die reinheid te kunnen zien in hun eigen leven. Maar de reinheid die ons gegeven is, komt niet van onszelf, of van onze inspanningen. De reinheid die wij bezitten is de reinheid van Jezus. Wij hebben Zijn rechtvaardigheid, reinheid, volmaaktheid en alles wat er nog meer is op te noemen aan kwaliteiten, ontvangen als een geschenk, uit genade, onverdiend en niet van onszelf. Ik gebruik veel woorden, maar Gods woord is zo eenvoudig: Je bent nu rein om het woord, dat Ik tot je gesproken heb. Natuurlijk is dan de logische vraag: ‘Dus je kan doen wat je wilt en je blijft gewoon rein?’ Het antwoord is ja. Tegelijk is het een onzinnige vraag. Een die alleen in theorie wordt gesteld. Paulus zegt het zo: Mogen we bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? Zijn antwoord is helder: Volstrekt niet. En dan legt hij uit, dat wie uit de zonde is bevrijd, niet langer een slaaf van de zonde is. Je gedrag gaat zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Je bent nu rein en daarom ga je rein leven. Niet om rein te worden, maar omdat je rein bent. En ga je soms in de fout, dan blijf je rein en helpt God je met Zijn genade om je niet te laten veroordelen door schuldgevoel. Je herhaalt gewoon de woorden van Jezus en gaat vrolijk verder met je leven. ‘Ik ben nu rein om het woord, dat Jezus tot mij gesproken heeft.’

vrijdag 30 december 2016

De reuzen zijn verslagen

1Samuël 17:33
‘Maar Saul zeide tot David: Gij zult met deze Filistijn de strijd niet kunnen aanbinden, want gij zijt nog jong en hij is een krijgsman van zijn jeugd aan.’

De menselijke wijsheid schiet altijd tekort als het gaat om het juist beoordelen van een situatie. Daarom zegt de Schrift dat we niet moeten vertrouwen op eigen inzichten. David de herdersjongen was vol van oprechte verontwaardiging toen hij met Goliath de strijd wilde aangaan. Hij wilde niet zozeer die reus verslaan, maar vooral dat hij stopte met zijn ergerlijke uitspraken. De koning met zijn leger liet alles maar gebeuren, maar deze spotter moest worden gestopt. Hij beledigde Gods eer. Hij maakte de God van Israël te schande. Koning Saul argumenteert dat David te onervaren is voor de strijd. Hij wijst David af. Veel mensen worstelen met verkeerde gewoontes, met zonden, met een vijand waarvan ze denken dat hij onverslaanbaar is. Laat de strijd aan David over. Hoewel het belachelijk klinkt, zal Hij je de overwinning geven. Door te sterven aan het kruis en na drie dagen op te staan, is elke vijand ontwapend en overwonnen. Jezus de Herder is de overwinnaar. En hoewel Hij door de wijsheid van mensen wordt afgewezen, versloeg Hij de bespotter van Gods eer. Er is geen enkele vijand meer over die niet door Hem krachteloos is gemaakt. Jouw problemen bestaan alleen nog in je hoofd. De werkelijkheid is, dat God je in Christus de overwinning heeft geschonken. Geloof in Hem en je zult de overwinning zien.

donderdag 29 december 2016

Spreek tegen de Rots

Deuteronomium 3:24
‘Here HERE, Gij zijt begonnen uw knecht uw grootheid en uw sterke macht te laten zien; want welke god is er in de hemel of op de aarde, die zulke werken en zulke krachtige daden kan doen als Gij?’

Het is een mooie zin die Mozes hier uitspreekt, maar er komt nog een zin achter. Het is een verzoek om genade, om de straf kwijt te schelden die God hem heeft opgelegd. Mozes mocht het land Kanaän niet binnengaan. Hij had de rots voor de tweede keer geslagen, in plaats van er tegen te spreken, zoals God had bevolen. Een onvergeeflijke fout, waardoor hij zichzelf buiten de genade stelde. God is groot en machtig en sterk. Hij is genadig en liefdevol, maar we moeten wel de weg volgen die Hij heeft aangegeven. Daar is geen uitzondering op. Jezus is eenmaal geslagen, dat was genoeg. Hij is de rots die levend water geeft. Wanneer iemand dorstig is naar dat water, moet de rots niet opnieuw worden geslagen, maar mag je er tegen spreken. Dat is Gods weg voor ons. God heeft ons Zijn grootheid en macht laten zien voor eeuwig.

woensdag 28 december 2016

De berg Sion

Hebreeën 12:22
‘Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem,’

Het volk Israël naderde de berg Sinaï op weg naar het beloofde land. Daar ontving Mozes de twee stenen tafels met de woorden die veroordelen. De wet die Mozes van God ontving, was door geen mens te volbrengen. Iedereen staat schuldig tegenover de rechtvaardige God. Dat is wat de berg Sinaï bracht, veroordeling, de vloek. Maar Jezus heeft alles veranderd. Hij vervulde de Wet voor ons en toonde tegenover God geen enkele zonde. Hij was de Goddelijke gerechtigheid zelf, de afdruk van Gods wezen. In plaats van vloek bracht Hij zegen. De berg Sion, de berg van de kruisiging, brengt aan zondaren geen vloek meer, maar zegen. Dat is wat de Hebreeënschrijver betoogt. Er is een totaal nieuwe relatie met God gekomen. De voorhang die scheiding bracht, is opengescheurd. God heeft door Jezus de weg geopend naar een nieuw verbond. Niet een stenen verbond dat veroordeling brengt, maar een levend verbond, in het hart geschreven door Gods genade, dat zegen brengt. Probeer niet dat nieuwe verbond te verdienen. Probeer niet er deel aan te krijgen via de berg Sinaï. Het nieuwe verbond berust uitsluitend op Gods liefde en genade. De berg Sion is nu onze woning. De stad van onze Koning, de levende, de opgestane die ons tot Zichzelf heeft verheven. De berg Sinaï is door God verlaten, Hij woont voor eeuwig in Sion.

dinsdag 27 december 2016

Vrucht van gerechtigheid

Jesaja 32:17
‘En de vrucht der gerechtigheid zal vrede zijn, de uitwerking der gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid.’

Op aarde lijkt de vrede ver te zoeken. Gewapende strijd, conflicten, rampen, ziektes, de ellende lijkt niet op te houden. Hoe kun je dan van vrede spreken? Toch schrijft Jesaja over een vrede die rust en veiligheid biedt voor eeuwig. Het is een vrede die voortkomt uit gerechtigheid. Nu noemt in elk conflict iedere partij dat het gerechtvaardigd is de ander te doden, maar over dat soort gerechtigheid heeft Jesaja het niet. Geen gerechtigheid die gebaseerd is op eigen inzichten, maar Gods gerechtigheid brengt vrede. Blijvende vrede in je binnenste. God verandert de wereld van binnenuit. Als de mensen veranderen, verandert hun gedrag. Als iedereen Gods gerechtigheid als voeding heeft, als fundament voor zijn handelen, dan komt er ook vrede en veiligheid op aarde. Is het een utopie dat te geloven? Jezus vindt van niet. Hij schenkt Zijn gerechtigheid en vrede aan ieder die verzoend met God wil leven. Op basis van Gods liefde verandert de wereld en verliest de boze terrein. Vraag jezelf eens af, wat komt er uit mijn leven voort? Is het vrede en veiligheid? Dan is het de vrucht van Gods gerechtigheid.

maandag 26 december 2016

De hoeksteen is gelegd

Handelingen 4:11
‘Dit is de steen, door u, de bouwlieden, versmaad, die nochtans tot hoeksteen is geworden.’

De hoeksteen is de belangrijkste steen van het fundament. De hoeksteen bepaalt de grootte van de fundering en draagt de muren. De bouwers krijgen hier het verwijt dat ze de hoeksteen hebben afgekeurd. Jezus is de hoeksteen in Gods bouwwerk en de Farizeeën, oudsten en schriftgeleerden hebben Hem verworpen, evenals het volk toen ze riepen: ‘Kruisig Hem.’ Petrus legt aan het Sanhedrin uit dat deze Jezus, die zij verworpen hebben, tot hoeksteen is geworden. Ze zien voor hun ogen het gebouw verrijzen, blinden gaan zien en lammen lopen. Het valt niet te ontkennen dat ze zich hebben vergist. Toch buigen ze niet, de trots is te sterk. Hoeveel liefde moet God geven om harde harten zacht te maken? Maar het kan, mensen komen tot inzicht en bekeren zich. Ze erkennen dat ze zich hebben vergist en volgen Jezus. God bouwt nog steeds aan Zijn tempel. De Hoeksteen is Jezus en al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet worden teleurgesteld.

zondag 25 december 2016

Heerlijk vervuld

1Kronieken 22:9
‘Zie, u zal een zoon geboren worden; hij zal een man van rust zijn, Ik zal hem rust geven van al zijn vijanden rondom. Want hij zal Salomo heten, en Ik zal vrede en rust in Israël geven in zijn dagen.’

Deze woorden komen bekend voor. Zie, u zal een zoon geboren worden. Hij zal een man van rust zijn. De zoon van David, de vredevorst, Salomo, shalom, vrede, gaat er al een lichtje branden? Dit is een duidelijke verwijzing naar de komst van Jezus. Davids zoon, lang verwacht, zegt het oude kerstlied. De zoon van David die voor God een huis bouwt. De vredevorst die rust brengt van alle vijanden. Salomo heeft een huis van steen gebouwd, maar dat is er al niet meer. Maar Jezus bouwt een huis voor God voor eeuwig. Dat huis zijn wij, de mensen waar Gods vrede in woont. Gods geliefden, die rust hebben van alle vijanden. Wij zijn Gods tempel, gebouwd op het fundament van genade. Zowel David, die de reus versloeg, als Salomo, die de vrede bracht, zijn symbolen van wat Jezus zou komen doen op aarde. Gods beloftes worden en zijn heerlijk vervuld.

zaterdag 24 december 2016

Jezus droeg onze ziekten en smarten

Jesaja 53:4
‘Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.’

Uit dit vers spreekt zoveel genade. Alleen al het woordje nochtans, dat betekent ondanks alles, toch. Ondanks het verval van de mensheid door de zonde, ondanks de voortdurende krenking en afwijzing van Gods liefde, ondanks de haat en vijandschap tegenover de Schepper, geeft God de Vader het liefste en kostbaarste wat Hij heeft om de wereld met Zich te verzoenen. En let ook eens op de woorden, wij echter. Bestaat er een grotere tegenstelling tussen wie Jezus is en hoe Hij ontvangen werd? En toch heeft Hij onze ziekten op Zich genomen en onze smarten gedragen. Ziektes en smarten vormen misschien wel de grootste oorzaken van het lijden op aarde. Jezus heeft ze op Zich genomen. Door Zijn striemen zijn we genezen. Deze waarheid is moeilijk te aanvaarden, maar daarom niet minder waar. Ziektes en smarten komen uit de koker van de vijand. Ze vormen een aanval op onze zegeningen en op onze vrede. Ziektes en smarten mogen we in Gods hand geven met de absolute zekerheid dat Hij ze in Christus van ons heeft afgenomen. Verwacht herstel door het volbrachte werk van Jezus en laat je nooit wijsmaken, dat God je dit te dragen geeft en met straf heeft het al helemaal niets te maken. Dank God voor de verlossing en vernieuwing in Christus en spreek uit wat je gelooft: door Zijn striemen ben ik genezen.

vrijdag 23 december 2016

God doet wat Hij belooft

Jesaja 11:1
‘En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isai en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen.’

God waakt over Zijn woord, dat zie je ook hier weer. Isai was de vader van David en aan David was een nakomeling op zijn troon beloofd. Maar het volk Israël scheurde in tweeën en het huis van David bestond nog maar in twee stammen. De koningen van Juda deden het niet veel beter dan die van Israël en tenslotte maakte de ballingschap een einde aan het koningschap. Toch was er de belofte, dat een scheut uit de wortel van Isai zou gaan vruchtdragen. Midden in de ellende bleef God waken over Zijn woord. Het was als een zaad gezaaid en wachtte op het juiste moment om uit te spruiten. Tegen ons zegt Jezus: wie in Mij blijft, wie Mijn woord bewaart, die zal veel vrucht dragen, steeds meer en overvloedig. God waakt over Zijn woord en over Zijn vrucht. Het zal zeker komen, maar kunnen wij blijven verwachten in een tijd dat er niets van te zien is? Al Gods beloftes zijn ja en amen. Hij vergeet niet wat Hij heeft beloofd. Houd vast aan Gods woord, want de vrucht zal er zijn.

donderdag 22 december 2016

Waarom zou je twijfelen?

Mattheüs 14:31
‘Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot hem: Kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen?’

Er wordt geleerd, dat je door je fouten afstand schept tussen jou en God, maar het tegendeel is waar. Toen Adam en Eva zondigden, was God er meteen bij om hen te bedekken en een oplossing te beloven. Toen Kaïn Abel doodde, was God er meteen bij om Kaïn te bemoedigen en te beschermen. Natuurlijk dragen we de gevolgen van verkeerd gedrag, maar dat is geen straf van God. God is genadig en als de zonde toeneemt, is Zijn genade meer dan overvloedig, altijd meer dan de zonde. Toen Petrus niet langer uit geloof over het water wandelde, maar bang werd van wat hij zag, greep Jezus terstond zijn hand. Er was geen veroordeling, maar verbazing. Waarom Petrus, waarom bleef je niet geloven? Waarom ben je gaan twijfelen? Waarom gaan wij soms twijfelen aan Gods genade? Omdat er een vijand is die dat stimuleert. Of omdat ons geloof nog niet voldoende is uitgehard, nog niet is beproefd tot het einde. Of omdat ons verstand het geloof tegenspreekt, of,.. er kunnen veel redenen zijn waarom we soms twijfelen. God veroordeelt ons niet, maar komt met Zijn hand. Hij grijpt ons vast en zet ons weer overeind. Daar leren we van. Zo worden we volwassen in ons geloof. Laat je niet ontmoedigen, laat je niet wijs maken dat God teleurgesteld in je is, of boos op je. Hij grijpt je vast en laat je nooit los. Maar Hij mag best vragen naar het waarom. Hij is immers betrouwbaar. Waarom zou je dan twijfelen?

woensdag 21 december 2016

Vruchten van geloof

Marcus 4:20
‘En dit zijn degenen, die in goede aarde gezaaid zijn: zij, die het woord horen en in zich opnemen en vrucht dragen, dertigvoud en zestigvoud en honderdvoud.’

De gelijkenis van de zaaier is een sleutelverhaal. Dat wil zeggen, dat je het moet begrijpen om de rest te kunnen begrijpen. Je kan de betekenis missen en dan mis je daardoor ook de essentie van andere verhalen. Dat is wat Jezus zegt in Markus 4. Het verhaal is bekend. De zaaier zaait het woord en dat woord moet in goede aarde vallen om vrucht te kunnen dragen. Het gaat hierbij om mensen die het woord van God, het evangelie van Zijn genade, horen. Dat evangelie moet worden opgenomen, er moet over worden nagedacht, het moet worden verwerkt tot geloof. Dat is een proces. Daarom zit er groei in het vruchtdragen. Hoe beter je het woord hebt begrepen en opgenomen, hoe meer vrucht het zal geven. Jezus heeft het dus niet over gedrag, maar over geloof. Dat is de sleutel. De woorden van Jezus moeten verwerkt worden tot geloof. Dat gebeurt in je hart. En hoe meer geloof zich daar heeft gevormd, hoe meer vrucht het zal geven. Dertig-, zestig- en honderdvoudig.

dinsdag 20 december 2016

Krachtig verwachten

Efeziërs 6:10
‘Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.’

Ik heb een aantal keren met pech langs de weg gestaan. Dan belde ik de Wegenwacht en die beloofden dat ze eraan kwamen. Dat gaf een heel gerust gevoel. De zekerheid dat hulp onderweg is, geeft je kracht. Niet om de motor zelf te gaan repareren, maar kracht om te wachten. Zo mag je deze tekst ook gebruiken. De zekerheid dat hulp onderweg is, geeft je de kracht om erop te wachten. Dat wachten is dan verwachten, en dat maakt je sterk. Zijn kracht komt je te hulp. Niets aan de hand. Geen paniek, Jezus is je helper. Geloofskracht is gebaseerd op de absolute zekerheid dat God doet wat Hij belooft. Zie, Ik ben met u alle dagen. Ik zal u niet begeven, of verlaten. Ik zal met de beproeving voor de uitkomst zorgen. O, kijk, daar is de Wegenwacht al. En na een paar ingrepen kan ik mijn reis vervolgen. Goed dat ik niet zelf ben gaan prutsen.

maandag 19 december 2016

Vertrouwelijke omgang met God

2Kronieken 16:9
‘Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar Hem uitgaat.’

God verwacht van ons niet dat we volmaakt zijn, maar Hij zoekt wel naar oprechtheid. Is God de reddingsboei voor noodgevallen, of is Hij je Vader met wie je op vertrouwde voet leeft? Zoek je God alleen in slechte dagen, of heb je Hem ook nodig in de goede? Er gaat kracht uit van de omgang met God. Hij kan je de dingen vanuit een ander perspectief laten zien. Hij bemoedigt en vertroost, geneest en versterkt, lacht en huilt. Hij zoekt ons hart en probeert ons ervan te overtuigen dat het goed is om ook Zijn hart te zoeken. Hoe meer we leren vertrouwd met God te leven, onze overwinningen en nederlagen met Hem te delen, hoe meer we Zijn vrede en vreugde zullen ervaren. God zoekt ons voortdurend, zoals een vader aan een vol strand voortdurend op zijn kinderen let. We hoeven niet de hele dag Zijn hand vast te houden, maar we moeten wel regelmatig laten merken dat we Hem nog zien. In die verbondenheid ligt onze kracht. Aan God zal het niet liggen, Zijn ogen zoeken ons voortdurend, dag en nacht. En als het nodig is, staat Hij ons krachtig bij. Wat een perfecte Vader!

zondag 18 december 2016

Laat je niet misleiden door je ogen

Genesis 3:6
‘En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at.’

De begeerte der ogen is een van de drie dingen die de wereld beheersen. De andere zijn de begeerte van het vlees en een hovaardig leven. Simpel gezegd hebzucht, wellust en macht. Eva zag dat de vrucht goed was en toen kreeg ze er trek in. Zo werkt het ook in de reclame. De mooie plaatjes wekken de hebzucht op. David schrijft in een van zijn psalmen, naast U begeer ik niets in deze wereld, maar ook hij trapte in de val van zien en begeren. Hij gebruikte daarna zijn macht om Bathseba te bezitten. Daarna kwam de ellende. Berouw komt na de zonde, maar dan is het te laat. Veel mensen gaan gebukt onder schuldgevoelens, omdat ze in hun leven ook deze fouten hebben gemaakt. Maar het mooie en helende van het evangelie is, dat Jezus ook alle schuld heeft weggenomen. Door te beseffen dat God je niet zal aanklagen of beschuldigen, omdat Jezus alles voor jou heeft opgelost, wordt je geweten gereinigd van besef van kwaad. Door te beseffen dat satan lust en begeerte opwekt door de ogen te prikkelen, kunnen we ons wapenen. Laat je oog op Jezus gericht zijn, is geen slecht advies. Er zijn heel wat begerenswaardige zaken in de wereld en niets is verboden voor ons, maar wie gelooft, laat zich niet leiden door zijn ogen, maar door Gods Geest.

zaterdag 17 december 2016

Als niemand je kan helpen

Job 17:3
‘Stel U zelf als mijn borg bij U; wie anders zal voor mij handslag geven?’

Job zat diep in de ellende en niemand kon hem helpen. Zijn kennissen en vrienden hadden hem beschuldigd en verlaten, zijn vrouw evenzo. De enige waarin Job nog hoop kon hebben was God. Job verweet God ook dat Hij hem onschuldig liet lijden, maar toch wist hij ook, alleen God kan mij redden. ‘Wees Gij mijn borg,’ zegt hij. Gelukkig heeft Job niet hoeven wachten tot de komst van Jezus. Al snel leerde Job dat hij fout zat en dat hij zijn houding ten opzichte van God moest herzien. ‘Ik kende U niet,’ zei hij. ‘Ik had slechts van U vernomen.’ Dat is het verschil. God kennen is heel iets anders dan van God gehoord hebben. Het gebed van Job is inmiddels verhoord en meer dan vervuld door Jezus. Hij gaf niet alleen Zijn hand, maar Zijn hele lichaam en Zijn hele leven. Hij is onze borg voor eeuwig. Maar het grootste verlangen van God is dat we Hem leren kennen. En dat begint ermee, dat je Hem gaat vertrouwen, zelfs in de zwaarste omstandigheden. Zijn trouw is je enige zekerheid in dit leven.

vrijdag 16 december 2016

Raak Jezus aan

Marcus 5:34
‘Toen zei hij tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede en wees genezen van uw kwaal.’’

Een vrouw die al twaalf jaar tobt met haar kwaal, zoekt haar heil tenslotte bij Jezus. Zij raakt Zijn kleed aan en Jezus voelt dat er kracht uit Hem stroomt. Het is een bekend verhaal. Is deze vrouw gered door haar geloof? Hebben we een reddend geloof? Nee, het was de kracht van Jezus die haar genas, maar het was de kracht van haar geloof die alle hindernissen overwon om er te komen. Jezus is de bron, maar soms moeten we moeite doen om die bron weer aan te raken. Allerlei gedachten kunnen in de weg zitten. Allerlei ervaringen kunnen de weg versperren. Maar het was het getuigenis over Jezus dat bij deze vrouw haar geloof opbouwde. Iedereen werd door hem geholpen, niemand werd afgewezen. Dan was er ook voor haar redding. En ze ging, dwars door alle protocollen, ze overtrad allerlei regels, maar ze was vastbesloten. Ze moest naar Jezus en ze zou Hem aanraken. Zo werd ze gedreven door haar geloof, dat alleen Jezus haar helpen kon. En ze werd geholpen en bemoedigd. Geef niet op, wanneer het moeilijk wordt, maar wees vastberaden en raak in geloof Jezus aan. Hij is je redding en zegt: Ga in vrede en wees genezen van uw kwaal.

donderdag 15 december 2016

Davids Zoon

1Koningen 2:33
‘…, maar David, zijn nageslacht, zijn huis en zijn troon zullen voor altoos vrede hebben van de HERE.’

Aan David had God de belofte gegeven dat er altijd een nazaat van hem op de troon zou zitten in Jeruzalem. Die belofte is vervuld en de laatste nazaat op de troon is Jezus. Hij wordt Davids zoon genoemd, omdat Hij de beloofde zoon is, die voor God een huis zou bouwen. Salomo bouwde een huis van steen, maar Jezus, de Vredevorst, bouwt een huis voor God, waarvan God zelf de bouwmeester is. Zijn huis zijn wij en Jezus is onze koning en hogepriester. Zijn vrede regeert tot in eeuwigheid in ons hart en op Zijn troon. Gods beloftes zijn in Christus vervuld en door Hem erven wij wat beloofd is, vrede en vreugde voor eeuwig onder het koningschap van De Zoon van David.

woensdag 14 december 2016

God is Abba, Vader

Johannes17:26
'.. en Ik heb hun uw naam bekend gemaakt en Ik zal hem bekend maken, opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij en Ik in hen.'

De missie van Jezus was onder andere om het juiste Godsbeeld te brengen op aarde. De verblindheid die door de zonde was gaan heersen, had het zicht op God vertroebeld. God werd met angst gediend en de indruk was ontstaan, dat men Gods gunst moest verdienen met goede werken. Wie zich perfect aan de regels en wetten held, zoals de Farizeeërs leerden, verdiende Gods zegen. Jezus zegt hier in Zijn gebed tot de Vader: ‘Ik heb Uw naam bekend gemaakt en zal dat blijven doen.’ De naam Abba, Vader, is Gods hoogste naam. Die geeft Zijn karakter en wezen weer. Gods liefde moet gaan heersen, in plaats van vrees. Jezus zegt: ‘Opdat de liefde in hen zij, waarmee U Mij liefhebt.’ Het doel van het evangelie is dat we door Jezus de Vader leren kennen. Genadig, barmhartig en goed. Gods verlangen is dat we Hem kennen. Daar heeft Hij alles voor over gehad. Laat je overtuigen van Gods liefde voor jou. Kijk naar Jezus, kijk hoe Hij reageerde op mensen die werden afgewezen en veracht. Hij ontfermde zich over hen en veroordeelde niemand. Zo is de Vader ook voor jou. Verwacht zegen in plaats van veroordeling, overvloed in plaats van tekort.

dinsdag 13 december 2016

Vrijgemaakt van de zonde

Romeinen 6:22
‘Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven.’

In dit ene zinnetje staat de hele ontwikkeling van je geloofsleven. Door het offer van Jezus zijn we eens en voor altijd vrijgemaakt van de zonde. De zonde heeft geen rechten meer op ons leven. Voor de zonde zijn we gestorven en begraven. Dat wil niet zeggen dat we nu automatisch niet meer zondigen, maar het is net als bij een kind dat leert lopen, wanneer we struikelen, staan we op en gaan verder zonder schuldgevoel. Het zal steeds beter lukken om als zoon of dochter van God te reageren op situaties. Je besef van eigenwaarde neemt toe, naarmate je Gods liefde leert kennen. Dat is de vrucht die heiliging wordt genoemd. En uiteindelijk zul je zonder vlek of rimpel voor Jezus staan. Hij heeft je bevrijd, gereinigd, geheiligd en volkomen gemaakt. Het eeuwige leven is al begonnen in ons en wordt door Jezus begeleid en voleindigd. Leef daarom ontspannen. Je bent vrij en mag leren God te dienen vanuit het kennen van Zijn liefde voor jou.

maandag 12 december 2016

Juich in de God van je heil

Habakuk 3:18
‘.., nochtans zal ik juichen in de HERE, jubelen in de God van mijn heil.’

Het is niet elke dag feest, leerde ik vroeger van mijn ouders. We werden simpel opgevoed en bij de koffie kregen we ontbijtkoek of een speculaasje. Een echt koekje van de bakker was voor de zondag en voor de visite. Ons werd geleerd tevreden te zijn met wat we hadden, de oorlog was net voorbij en de middelen schaars. Veel mensen leven geestelijk ook in die schaarsheid. Verwacht niet dat het alle dagen feest is, wees blij met wat je hebt. Tel je zegeningen, alsof dat te doen zou zijn. Waar Habakuk over spreekt, is de vijand, de rover, de plunderaar. Zijn vertrouwen op Gods redding is zo groot, dat hij uitspreekt: zelfs al zou alles geroofd zijn en er niets meer over zijn, dan nog zal ik jubelen in de God van mijn heil. Uit deze woorden spreekt geen schaarste, maar overvloed. Habakuk ziet Gods rijkdommen, hij ziet schatten die niemand ziet en juicht erover. Die houding is krachtig en beschermt je tegen zelfmedelijden en somberheid. Juich in de God van je heil, want Hij zorgt voor je. Hij zal meer dan overvloedig vergoeden wat de kaalvreter heeft geroofd. Vrede en vreugde zijn voor Zijn aangezicht. Verheug je in Hem en het is elke dag feest.

zondag 11 december 2016

Geen zondaar meer door Jezus’ opstanding

1Corintiërs 15:17
‘.., en indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uw zonden.’

Als Jezus niet was opgestaan, waren wij nog in onze zonden en was ons geloof zinloos. Maar Hij is wel opgestaan en dus zijn we niet langer in onze zonden en is ons geloof vruchtbaar geworden. Niet meer in je zonden zijn betekent dat je geen zondaar meer bent. Voor God is die tijd voorgoed voorbij. We zijn nu nieuwe scheppingen, kinderen van God, die leren opnieuw te leven. De fouten als zondaar leren we af en we worden gewend aan het feit dat we niet langer gebukt hoeven te gaan onder schuld en schaamte. Wanneer de boze ons aanklaagt, of iemand anders, dan mogen we dat negeren en belijden dat Jezus is opgestaan en wij met Hem. De inhoud van ons geloof is Jezus en de vruchten ervan liefde. Hoe meer we in ons hart overtuigd zijn van de opstandingskracht in ons, hoe meer we zullen vruchtdragen voor Hem. Dat gaat automatisch, het wordt onze natuur. Zoals we vroeger steeds hoorden hoe slecht we waren, zo horen we nu steeds hoe geliefd we zijn en hoe mooi in Gods ogen. Wat je hoort beïnvloedt je denken en je geloof. Als Jezus is opgestaan uit de dood, dan ben ik een nieuwe schepping en niet langer een zondaar. Jezus heeft door Zijn opstanding inhoud gegeven aan mijn leven. Dat is de voeding voor mijn hart, Jezus in al Zijn glorie.

zaterdag 10 december 2016

Het kennen van Jezus

2Petrus 1:8
‘Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Here Jezus Christus.’

Petrus schrijft over het kennen van Jezus onder alle omstandigheden. Hij schrijft over de groei en ontwikkeling van binnenuit. Dat is een werk van Gods Geest, maar wij kunnen dat werk beïnvloeden door onze houding. Willen we ook in moeilijke omstandigheden blijven vertrouwen op Gods gunst, of reageren we somber en beklagen we onszelf? Petrus schrijft over volharding en beproefdheid, over hoop en liefde. Wanneer je rust en vrede, je geloof en vertrouwen niet afnemen onder druk, dan word je sterk en kun je zelfs je vijanden liefhebben. Maar alles hangt af van het kennen van de Heer. Je leert Hem als trooster kennen bij verdriet. Je leert Zijn kracht kennen in zwakheid. Je leert Zijn genade kennen als je hebt gefaald. Het kennen van Jezus neemt toe in je dagelijks leven door je vertrouwen op hem te stellen en daarin niet op te geven. Wanneer je zo blijft staan in Gods liefde, laat het je niet zonder werk of vrucht. Maar het belangrijkste is Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding.

vrijdag 9 december 2016

Vrede en rust

Leviticus 26:6
‘En Ik zal vrede in het land geven, zodat gij nederliggen zult, zonder dat iemand u opschrikt; Ik zal de wilde dieren uit het land uitroeien, en het zwaard zal uw land niet teisteren.’

De zegeningen die God uitspreekt over Zijn volk zijn heel specifiek. God begint met vrede. Ik zal vrede geven. Dat zei Jezus ook. Vrede geef Ik u, mijn vrede laat Ik u. Zodat gij nederliggen zult. Dat spreekt over rust en veiligheid. Niemand zal u opschrikken. Dus ook geen berichten meer waardoor we in de war raken. De wilde dieren spreekt over de boze machten der duisternis. Je ziet ze rondom het kruis van Jezus. Dat is ook de plaats waar ze verslagen zijn, machteloos gemaakt. De dief die er alleen op uit is om te stelen en te roven zal uw land ook niet meer teisteren. Voor wie het zien kan, staan hier allemaal zegeningen die we in ons eigen leven mogen ervaren. Gods vrede is je gegeven, zodat je niet langer onrustig en opgeschrikt hoeft te leven. Blijf rusten in Gods vrede en besef dat Hij je beschermt en zegent. Besef ook dat de tegenstander is ontwapend en dat hij is verslagen. Laat je niet langer angst aanpraten. Er is vrede en rust voor iedere gelovige.

donderdag 8 december 2016

God voorziet

1Koningen 17:4
‘Gij kunt uit de beek drinken, en Ik heb de raven geboden u daar van spijze te voorzien.’

Deze passage uit het boek Koningen en uit het leven van Elia geven aan hoe God voorziet. God is Jehova Jireh, de God die erin voorzien zal. Elia werd door God naar de beek Krith gestuurd en moest daar wachten. Hij kon daar drinken uit de beek en de raven brachten hem spijze. Dat is niet normaal, dat is bovennatuurlijk. Toch ziet het er heel normaal uit, water, vogels, spijs, het zijn aardse gerechten die op een bovennatuurlijke manier voorzien. Veel mensen zien Gods werken niet, omdat het er zo gewoon uit ziet. Er komt iemand langs, op de koffie, die door God kan zijn gestuurd om je te bemoedigen. Je krijgt een kaartje met een mooie tekst, of je vindt geld op de mat, dat iemand door de brievenbus heeft geschoven. Kleine dingen, die toch groot zijn, omdat God erachter zit. Elia wist het, want God had het gezegd, maar toch, elke dag opnieuw, je gaat er aan wennen. Dat deed Israël met het manna, ze kregen er zelfs genoeg van, sommigen walgden zelfs van Gods hemelbrood. God is onze voorziener. Hij heeft voorzien en zal voorzien. Jezus is onze voorziening, maar vergeet niet in de gewone dingen ook Gods hand te zien.

woensdag 7 december 2016

Verzorgen en bemoedigen is wat God doet

Johannes 15:2
‘Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage.’

Als je deze tekst leest, krijg je de indruk dat God een hebberige ondernemer is, vol winstbejag en gericht op de grootst mogelijke productie. De ranken krijgen ervan langs wanneer de opbrengst tegenvalt. Dat kan natuurlijk niet waar zijn en dat is ook niet waar. De vertalers zijn wel erg vrijpostig omgesprongen met de bedoeling van de tekst. Wat er werkelijk staat is, dat God een rank die geen vrucht draagt, optilt en schoonmaakt, zodat hij weer herstelt en gaat vruchtdragen. De ranken zijn wij, en soms komen we op de grond terecht, of in de modder. Dan worden we niet weggesneden, maar opgetild en verzorgd. God toont ons Zijn liefde en genade. Hij herstelt onze eer, zodat we weer verder kunnen in geloof. Bemoedigd en opgebouwd gaan we weer genieten van Gods leven in ons. Dan komen de vruchten vanzelf tevoorschijn. Het gaat in deze tekst niet over onze fouten, maar over onze zegeningen. God doet er alles aan om ons zoveel mogelijk te kunnen zegenen. Dat doet Hij door Zijn woord en met Zijn Geest. We gaan Jezus weer zien en rechten onze rug. Geen snoeien of wegnemen, maar verzorgen en opbeuren, dat is wat God doet.

dinsdag 6 december 2016

Gezegend door het offer van Jezus

Exodus 23:25
‘Maar gij zult de HERE, uw God, dienen; dan zal Hij uw brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen.’

De zegeningen van het oude verbond waren duidelijk gekoppeld aan het gedrag van Gods volk. Wanneer de Here op de juiste manier werd gediend, dan was er zegen. Het oude verbond was voorwaardelijk. Wij leven onder een beter verbond, het nieuwe verbond op grond van genade. De zegeningen worden ons geschonken omdat ze gekoppeld zijn aan het volbrachte werk van Jezus. Hij is onze bron. Daarom hoeven we niet aan ons gedrag te werken om gezegend te worden, maar aan ons geloof. Wanneer we geloven dat we Gods geliefde kinderen zijn, zullen we ons ook niet meer druk maken over fouten en tekortkomingen. We weten dat er van binnenuit aan wordt gewerkt. Ons denken verandert en daarmee ook ons gedrag. In de tekst wordt ook ziekte genoemd als iets wat God uit ons midden zal verwijderen. Dat was onder het oude verbond een duidelijke zegen, hoeveel te meer onder het betere verbond. Wanneer ziekte of zwakheid zich manifesteren, keren we ons in geloof tot God. Onze mond spreekt uit wat ons hart gelooft. Mijn God zal in mijn lot een keer brengen. En tegen de ziekte en zwakheid zeg je in geloof: verdwijn, ik ben een gezegende in Jezus naam.

maandag 5 december 2016

Niet meer ziek en hulpeloos

Jesaja 33:24
‘Het volk van Israël zal niet langer zeggen: "Wij zijn ziek en hulpeloos," want de HERE zal het volk de zonden vergeven en het zegenen.’

Jesaja profeteerde over de tijd waarin wij nu leven, de tijd na het kruis, de genadetijd. Paulus schrijft daarover: zie, nu is de dag des heils, nu is de tijd des welbehagens. Het keermoment is gekomen door Jezus. Hij vervulde de wet en bracht voor ieder het offer dat de zonden vergaf. Vanaf Jezus kan God ieder zegenen op grond van Zijn volbrachte werk. Ook wij hoeven niet langer te zeggen: ‘Wij zijn ziek en hulpeloos,’ want al onze zonden zijn vergeven en God gedenkt ze niet meer. Wanneer we ziek of zwak worden, moeten we niet denken aan onze zonden, maar aan Gods gerechtigheid. We spreken uit wat we geloven. De zwakke zegt: ‘Ik ben sterk,’ en de arme: ‘Ik ben rijk, om wat de Here heeft gedaan voor ons.’ Wij leven onder Gods gunst en Hij zegent ons elke dag opnieuw. De tijd van zuchten en klagen is voorgoed voorbij.

zondag 4 december 2016

Bevrijd om vrij te leven

Exodus 12:23
‘En de HERE zal Egypte doortrekken om het te slaan; wanneer Hij dan het bloed aan de bovendorpel en aan de beide deurposten ziet, dan zal de HERE die deur voorbijgaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan.’

Het bloed van een onschuldig lam bracht redding voor Israël. De verderver ging voorbij als hij bloed zag. Maar dat was niet het enige. Doordat de dood geen kans kreeg, kon het volk die nacht vertrekken, op weg naar vrijheid. Het verhaal over de uittocht uit Egypte wordt nog elk jaar herdacht bij het joodse Pesachfeest. Jezus heeft ons bevrijd uit de slavernij van de zonde. Hij deed dat door Zijn eigen bloed te geven. De dood voert geen heerschappij meer over ons. We zijn door de dood van Jezus op weg gegaan naar onze vrijheid. Vrijheid begint in je hart, in je gedachten. Als je weet dat Christus je heeft vrijgemaakt, dan kun je ook gaan leven als iemand die vrij is. Wanneer de duivel je aanklaagt, of probeert te verleiden, mag je hem wijzen op het bloed van Jezus. Hij moet jou met rust laten, je bent veilig achter het bloed van Jezus. Laat je niet langer behandelen als een slaaf van de zonde, maar leef als vrijgemaakt kind van God.

zaterdag 3 december 2016

Toegang tot de boom des levens

Genesis 3:22
‘Toen dacht God, de HEER: Nu is de mens aan ons gelijk geworden, nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven.’

Veel mensen zien de verbanning uit de hof van Eden als een terechte straf van God op het zondige gedrag van Adam en Eva. Ze werden uitgesloten van de boom des levens. Maar was dat wel een straf? Want tegelijkertijd kondigt God aan dat het zaad van de vrouw (Jezus) de kop van de slang zou vermorzelen. Na de zonde zocht God meteen Adam en Eva op, niet om ze te straffen, maar om ze te helpen. Hij kwam met een bedekking voor hun naaktheid. Hij wilde voorkomen dat de mens voortaan gebukt zou gaan onder de dramatische gevolgen van hun keuze. God zelf zou een nieuwe weg naar de boom des levens openen. Als nieuwe schepping zou de mens weer toegelaten worden, niet als zondaar. De zonde kreeg geen eeuwige toegang tot het leven, de dood moest eerst worden vernietigd, dan zou de weg naar Gods leven weer hersteld zijn. God geeft ons eeuwig leven, wij mogen dagelijks de vruchten eten van de boom des levens, dat is Jezus. Maar niet als zondaar, want dat zijn we niet meer. Door de dood en opstanding van Jezus zijn we gerechtvaardigd en leven we als kinderen van God in Zijn hof.

vrijdag 2 december 2016

Over echte en valse profeten

2Petrus 1:20
‘Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat;’

Jezus is de geest van de profetie, schrijft Johannes. Daarom moet elke profetie Jezus centraal stellen, het gaat alleen om Hem. Profeten hadden onder het oude verbond een belangrijke functie, ze waren de verbinding met God. God sprak het volk toe door de profeten en de profeten die een vals getuigenis van God gaven, moesten worden gedood. Zo belangrijk is de zuiverheid van de boodschap en de uitleg ervan. Onder het nieuwe verbond heeft iedereen zelf contact met God en hebben de OT profeten afgedaan. Profeteren heeft een nieuwe functie gekregen. Wie nu profeteert brengt Jezus bij de gelovigen in herinnering. Profetie vestigt de aandacht op Jezus. Daarom moet profetie altijd bemoedigend en opbouwend zijn, stichtend en vertroostend. Want het gaat niet over aardse zaken, maar over hemelse waarheid. Gods genade moet onversneden worden gebracht. Dat kan alleen als Jezus centraal staat. Het is door Hem dat we rechtvaardig zijn. Volg geen valse profeten, dat zijn mensen die zichzelf zoeken en nooit over Jezus spreken. Ze zetten de mens met zijn handelen centraal ter ere van de profeet, die zich daarmee een status aanmeet. Hij doet alsof hij namens God spreekt, maar elke eigenmachtige uitleg is niet uit God. Het kenmerk van zuivere profetie is Jezus. Als Hij door de profetie meer gaat schitteren, als onze ogen verder opengaan voor Zijn glorie, dan is het goed.

donderdag 1 december 2016

Wandelen in nieuw leven

Lukas 4:18-19
‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken.'

Het werk van Jezus begon toen de Heilige Geest als een duif op Hem neerdaalde bij Zijn doop in de Jordaan. Daarna maakte Hij zich bekend als Degene die gekomen was om te herstellen. Twee groepen worden hier genoemd, armen en gevangenen. Ergens anders wordt ook gesproken over blinden en verlamden. Het zijn aanduidingen van een geestelijke werkelijkheid die zichtbaar werd in het natuurlijke leven. Jezus is allereerst gekomen om mensen weer in contact te brengen met de Vader. Alles wat daarbij in de weg stond, heeft Hij weggedaan. Wanneer je weet dat al je zonden vergeven zijn en dat je verzoend bent met de Vader, mag je opstaan en wandelen in nieuw leven. Blinde ogen gaan Gods werkelijkheid zien. Verlamden gaan wandelen in geloof. Gevangenen worden vrij van elke gebondenheid en verslaving. De schepping die in nood is geraakt door de zonde van Adam, wordt hersteld door het offer van Jezus. Gezonde mensen hebben geen geneesheer nodig, zei Jezus. Hij is er voor de zwakken en de verachten, voor de achtergestelden en de verschoppelingen. Hij tilt ze op en geneest ze. Kom bij Mij, zei Jezus, als je moe bent of gestresst, Ik geef je rust, veiligheid en vrede.

woensdag 30 november 2016

Jezus is onze eeuwige hogepriester

Hebreeën 7:16
‘… [dat Jezus] geen priester geworden is op grond van de in de wet vereiste menselijke afstamming, maar door de kracht van zijn onvergankelijk leven.’

De priesters van het oude verbond kwamen uit de stam van Levi. Maar Jezus werd geboren uit de stam van Juda en die mochten geen priester zijn. Toch is Jezus hogepriester voor eeuwig, dus ook voor Zijn geboorte op aarde, naar een hogere orde, namelijk die van Melchizedek. Melchizedek is hoger dan Levi, dat is wat de Hebreeënschrijver ons duidelijk maakt. Daarom is het nieuwe verbond hoger en beter dan het oude, van een hogere orde. Het offer dat Jezus bracht was voor eeuwig. Daarom hoeft Hij ook niet telkens opnieuw Zijn offer te herhalen. Met een offer werden voor eeuwig alle zonden uitgewist. Alles wat tegen ons getuigde is door Jezus vernietigd aan het kruis. Zijn bloed brengt eeuwig heil. Daarom zijn we Gods kinderen voor eeuwig. Niets kan ons meer scheiden van Zijn liefde en tegenwoordigheid. Dankzij Jezus leven we in een eeuwige verhouding met God de Vader. Zijn leven is in ons gelegd, evenals Zijn kracht. Door de Heilige Geest hebben we deel aan de Goddelijke natuur voor eeuwig.

dinsdag 29 november 2016

Gods volheid hersteld in ieder die gelooft

Efeziërs 4:10
'Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen.'

Jezus is neergedaald uit de hemel om op aarde het offer te brengen dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is zelf tot zonde gemaakt en als misdadiger gekruisigd onder het oordeel van God. Jezus legde Zijn leven af en was gehoorzaam aan Gods wil tot in de dood. Maar daarmee kwam niet Gods volheid, het was slechts de voorbereiding op de volheid die zou komen. Jezus moest eerst opvaren naar de hemel om aan te tonen (aan ons) dat Zijn werk was volbracht. Hij kwam met Zijn eigen bloed, Zijn eigen offer in Gods heiligdom binnen. Daar ontving Hij de naam boven alle naam, Gods volheid in Hem was hersteld. Degene die tot zonde was gemaakt, was weer de Rechtvaardige. Na de hemelvaart en het herstel van Jezus, kon de Geest Gods volheid naar de mens brengen. Die volheid is ons gegeven en de Geest leert ons eruit te leven. Jezus is een werk in ons begonnen en ook dat zal tot volheid worden gebracht. Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen.

maandag 28 november 2016

Leven in overwinning

Openbaring 21:7
‘Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.’

Het Bijbelboek Openbaring gaat over Jezus, het is een openbaring over alles wat Jezus heeft gedaan en doet. De opgestane Jezus, de verheerlijkte Zoon van God, is voor veel gelovigen nog niet ten volle bekend. De betekenis van Zijn opstanding voor ons leven en de toepassing van Zijn overwinning over de dood in ons handelen worden in het boek symbolisch aangereikt. Wie overwint, is niet een voorwaarde om zoon van God te worden, maar wel om als zoon van God overwinnend te leven. Wie uit geloof leeft, wie beseft hoe rijk hij is in Christus, wie de opgestane Jezus in zijn denken de ereplaats geeft, die zal de vreugde van een overwinnend leven kennen. Wie in eigen kracht probeert Gods zegen te beërven, zal falen. Dat is waar deze tekst om draait. Leven vanuit de overwinning die Jezus heeft behaald is de sleutel voor succes. Je laat je dan niet veroordelen omdat er iets mislukte. Je raakt niet gefrustreerd omdat het even tegenzit. Je bent niet verslagen wanneer anderen je afwijzen. Integendeel, je weet je rechtvaardig, geliefd en gezegend, omdat God je Vader is en jij Zijn zoon of dochter bent.

zondag 27 november 2016

Rechtvaardig door genade

Romeinen 10:5-6
‘Zeker, Mozes zegt over de rechtvaardigheid die op grond van de wet verkregen wordt: ‘Wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven.’ En over de rechtvaardigheid die op grond van geloof geschonken wordt staat geschreven: ‘Zeg niet bij uzelf: …’

De tekst van vandaag leert dat er twee soorten rechtvaardigheid zijn, de ene is uit de wet, de andere uit geloof. Rechtvaardigheid op grond van de wet kunnen mensen niet bereiken, want Jezus zegt, dat wie op een punt de wet overtreedt, schuldig is aan alle geboden. Blijft over de rechtvaardigheid op grond van geloof. Toch is het niet geloof in onszelf dat ons rechtvaardig maakt, maar het geloof in Gods genade. Jezus heeft voor ons de wet vervuld, Hij bezit rechtvaardigheid op basis van Zijn werken. Hij kon zeggen: ‘Wie overtuigt Mij van zonde?’ Maar de Rechtvaardige gaf Zijn rechtvaardigheid aan ons, aan degenen voor wie Hij stierf. Wie in Jezus gelooft is voor God rechtvaardig. Daarom schrijft Paulus dat de gerechtigheid uit de wet voor hem vuilnis is, want het bracht hem niet bij Jezus. Sterker nog, het maakte van hem een tegenstander van Jezus. God de Vader wil, dat we net als Paulus gaan leven uit geloof. Geloof in Gods gerechtigheid die ons is geschonken door Jezus. Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding is leven.

zaterdag 26 november 2016

God zegent je altijd

Deuteronomium 7:13
‘Hij zal u liefhebben, zegenen en talrijk maken;’

De zegen die genoemd wordt in Deuteronomium is ons deel geworden, omdat Jezus voor ons de wet heeft vervuld. Hij is onze gerechtigheid en op grond van Zijn werk worden we gezegend. Let op de volgorde: Hij zal u liefhebben, dat is het begin. God heeft Zijn liefde bewezen toen we nog zondaren waren. Nu wij Zijn kinderen zijn, weten we dat Hij ons liefheeft. Gods liefde is bewezen aan het kruis, daar gaf Hij het liefste en kostbaarste over aan de dood om ons te kunnen redden. Na de liefde volgt de zegen, niets zal onvruchtbaar zijn, niets zal buiten Gods zegen vallen. Zelfs het negatieve laat God meewerken ten goede, zodat we ook daarvan rijker worden. Voor elke nieuwe dag geldt deze zegen. Ook vandaag mag je tegen jezelf zeggen: Mijn God zal me liefhebben, zegenen en succesvol laten zijn.

vrijdag 25 november 2016

Rijk voor allen

Romeinen 10:12
‘Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, een en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen;’

Toen Paulus vertelde dat de God van Israël zich ook ontfermde over de hele wereld, werd hij door de joodse toehoorders bijna gelyncht. In het denken van de joden was Abrahams God exclusief voor Israël. Ook Jezus leek dit te bevestigen toen Hij zei dat Hij uitsluitend gekomen was voor de verloren schapen van Israël. Maar door de afwijzing van het evangelie door de joodse gemeenschap, is het heil der joden ook naar de heidenen gebracht. Wat God betreft is de genade voor ieder mens gelijk. Er is geen onderscheid tussen, jood of Griek, man of vrouw, besneden of onbesneden. God is dezelfde voor iedereen, rijk voor allen die Hem aanroepen. Israël mocht als eerste horen en ontdekken hoe groot God is aan barmhartigheid en genade, maar God heeft Zijn heil geschonken aan de hele wereld en ieder die het aanvaarden wil. God is rijk, rijk aan vergeving, rijk aan ontferming, rijk aan wijsheid, in alle opzichten rijk. En Hij deelt Zijn rijkdom aan liefde en trouw met ieder die Hem als zijjn God aanvaardt en aanroept.

donderdag 24 november 2016

Twee bomen, twee principes

Genesis 2:9
‘Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad.’

Twee bomen, allebei aanlokkelijk om van te eten, maar van de ene ga je dood, van de andere blijf je leven. De twee bomen staan voor twee principes. De boom der kennis zet de mens centraal. Het is de boom van de eigen inzichten en de eigen gerechtigheid. Het is de boom van de wet, je doet het goed of fout. De levensboom is de boom van Gods genade. Het is de boom van geloof. Het leven word je geschonken en het gaat niet langer over goed of fout, je gedrag is van geen invloed op Gods genade. De meeste mensen kiezen voor de boom der kennis. Dat is de boom die alle religies voedt. Je moet iets presteren, goed gedrag, om iets te krijgen. De levensboom is Jezus. Wie van Hem eet en zich met Hem voedt, die leeft. En als je gedrag tegenvalt, dan mag je gewoon blijven eten. Er is geen veroordeling, want je kan het niet verkeerd doen. Je hoeft alleen maar aan te nemen wat de boom biedt.

woensdag 23 november 2016

Jezus bevestigt ons dagelijks

1Corintiërs 1:8
‘Hij zal u ook bevestigen ten einde toe, zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Here Jezus Christus.’

Jezus heeft ons van alle schuld bevrijd. Hij heeft ons verzoend met de Vader. En omdat we door Jezus heilig en rein zijn gemaakt, heeft God ons Zijn Heilige Geest geschonken. En het is de Geest die ons leert wat we in Christus hebben ontvangen. Wij zijn in Hem volmaakt, niet in onszelf. Maar Jezus bevestigt ons dagelijks, dat we rein en heilig zijn en dat we onberispelijk voor Hem zullen staan bij Zijn komst. De twee woordjes ‘in Christus’ vormen het geheim van Gods genade. Als we daar maar op gefocust blijven, dan zullen we gezegend leven. Alle aanklachten, alle tekortkomingen, alle zonden die nog worden genoemd, vinden we in onszelf en niet in Hem. Daarom mogen we ze negeren en weten dat we rechtvaardig zijn in Hem. Jezus is een werk in ons begonnen en dat maakt Hij af. Dagelijks bevestigt Hij ons, dat we veilig en heilig zijn in Hem. Wie of wat kan ons dan nog deren?

dinsdag 22 november 2016

Leef uit geloof net als Abraham

Galaten 3:6
‘Kijk naar Abraham: hij geloofde God en God verklaarde hem daarom rechtvaardig.’

Abraham wordt door God de vader van de gelovigen genoemd. Daarom moesten de Galaten opnieuw naar Abraham kijken. Ze waren afgegleden naar een leven van wetten en regels en dachten op die manier God te behagen. Maar Paulus wijst ze op Abraham. Hij werd rechtvaardig verklaard vanwege zijn geloof, niet vanwege zijn gedrag. Gedrag gaat nooit vooraf aan geloof, gedrag moet het gevolg zijn van geloof. Abraham geloofde God en daarom was hij bereid Isaac te offeren. Niet het offer van Isaac werd hem tot gerechtigheid gerekend, maar zijn geloof in de belofte van God, dat hij de vader van vele volkeren zou zijn. Hoe dat te rijmen was met Gods opdracht wist Abraham niet, maar hij wist een ding wel, God zou het oplossen, God zou voorzien. Die houding zoekt God in iedere gelovige. Niet in de war zitten, maar vertrouwen dat God het zal oplossen. Wanneer je vasthoudt aan Gods beloftes en standvastig blijft, ben je net als Abraham. Dat moesten de Galaten opnieuw leren en wie weet wij ook wel weer.

maandag 21 november 2016

Geen angst voor het oordeel

1Thessalonicenzen 5:4
‘Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou.’

De wederkomst van Jezus op aarde zal een schok teweeg brengen. Mensen die nooit in Hem geloofden, zullen Hem zien. De bokken zullen van de schapen worden gescheiden. Het zal het begin zijn van een nieuwe orde op aarde, Gods orde. Het kwaad zal worden uitgeroeid en de gerechtigheid zal heersen en de heerlijkheid van de Heer zal de aarde bedekken. Vrede zal er zijn, eindelijk vrede. Maar er zal ook oordeel zijn en veroordeling. De dag des oordeels wordt dat genoemd. Hij zal komen als een dief in de nacht, onverwacht. Dag des oordeels, dat heeft een onheilspellende klank. Je zou er bang van worden. En dat is onder veel gelovigen ook zo. Toch is de tekst van vandaag heel duidelijk, die oordeelsdag komt niet voor ons. Die dag zal ons niet overvallen, want wij zijn niet in de duisternis, maar in het licht. Onze oordeelsdag is al geweest. Het was de dag dat Jezus werd gekruisigd en al onze zonden op Zich nam. Wij verwachten een heerlijke toekomst, vol van Gods glorie. We zien uit naar Zijn komst, omdat we weten dat Hij ons liefheeft en we Hem hebben lief gekregen. Gods liefde heeft alle angst uit ons denken verdreven. Er is geen veroordeling voor wie in Christus Jezus is. Dat hangt niet af van ons gedrag, maar van ons geloof. Wie gelooft heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel. Hij is overgegaan uit de duisternis in het licht.

zondag 20 november 2016

Verwacht Gods zegen nu

2Corintiërs 6:2
‘Zie, nu is het de tijd van het welbehagen, zie, nu is het de dag van het heil!’

Vroeger was alles beter en later wordt alles beter. Het lijkt soms of het nu de slechtste periode uit het leven is. Wat een verademing om dan te lezen dat God Zijn heil nu aanbiedt en dat je nu de zegen mag ontvangen. Hoe zijn je gedachten over vandaag? Wat verwacht je van God te zien en te ontvangen? Leef je uit geloof of ben je bezig jezelf te beklagen? Paulus schrijft aan de Corinthiërs dat ze Gods genade niet tevergeefs moeten ontvangen. Hij bedoelt ermee, dat ze niet moeten leven alsof er geen genade is. Natuurlijk is het leven niet makkelijk en soms uitermate zwaar, maar Gods genade is genoeg. Daarmee overwin je elke situatie. Johannes schrijft in zijn brief dat we de wereld overwinnen door het geloof. Houd vast aan Gods beloftes en verwacht de uitkomst nu. Het is heden de tijd van het welbehagen en de dag van het heil.

zaterdag 19 november 2016

Gods raadsbesluiten

Jesaja 25:1
'O HERE, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd.'

God houdt zich aan Zijn woord, al Zijn beloftes zijn ja en amen. Hoe lang geleden een belofte ook is gedaan, hij zal worden vervuld. God is geen man dat Hij liegen zou. Jesaja heeft het over raadsbesluiten uit een ver verleden. Welke hij precies bedoelt hier is niet duidelijk, maar er bestaan raadsbesluiten van voor de grondlegging der wereld. Het beste raadsbesluit wat God heeft uitgevoerd is de komst van de Here Jezus op aarde. Het Lam van God kwam de zonden der wereld wegnemen en zo verzoening brengen tussen God en mensen. Maar Zijn raadsbesluit is ook dat we in Christus Zijn kinderen zijn en mogen meedelen in de erfenis van Christus. Geen wonder dat Jesaja God wil verheffen en Zijn naam loven. We zouden elke dag jubelend moeten leven als we beseffen hoe rijk we zijn gemaakt door Gods raadsbesluiten. Een belofte voor elke dag is dat God met ons is en ons nooit veroordeelt. Dat Hij onze voorziener is en dat we voor Hem kostbaarder zijn dan aardse schatten. Ach, als je even nadenkt, is er altijd een reden om God jubelend te loven.

vrijdag 18 november 2016

Laat je omarmen door Jezus

Lukas 7:39
‘Toen de Farizeeër die Hem uitgenodigd had, dat zag, zei hij bij zichzelf: Deze Man zou, als Hij een profeet was, wel weten, wie en wat voor vrouw het is die Hem aanraakt, want zij is een zondares.’

Opnieuw een botsing tussen wet en genade. Een zondares zalfde Jezus en droogde zijn voeten met haar haren. Dat was een daad van aanbidding en dankbaarheid. Maar Simon, de Farizeeër zag dat heel anders. Als Jezus de beloofde Messias zou zijn, dan zou Hij dit nooit toelaten, want de wet zegt, dat een zondares gestraft moet worden, misschien wel gestenigd. Door een onreine aan te raken, word je zelf ook onrein. Zo denkt en spreekt iemand die van wetten en geboden leeft. Zelf was hij natuurlijk in orde, hoewel Hij Jezus geen enkele eer had bewezen. Maar Jezus leert dat wie Hem aanraakt rein wordt. De onrechtvaardige mens wordt door Jezus rechtvaardig en de onreine wordt rein. Genade is onverdiend en daarom een gruwel voor wettische gelovigen. Iemand die een zondaar is kan toch niet worden omarmd? Misschien bij mensen niet, maar bij God wel. Misschien voel je je zelf op dit moment onrein en onzuiver, laat je dan omarmen en zegenen door Gods genade. Luister niet naar afkeuring en veroordeling, maar aanbidt Jezus, omdat je Zijn genade hebt gezien.

donderdag 17 november 2016

God staat aan onze kant

Klaagliederen 3:32
'Want als Hij bedroefd heeft, ontfermt Hij Zich naar de grootheid van zijn gunstbewijzen.'

Het volk weggevoerd, de tempel en Jeruzalem verwoest. Een grotere vernedering was er niet. Weg was alle roem, alle grootsheid. De rijkdom van Salomo, de toewijding van David, het was allemaal voorbij. En toch was er de zekerheid van Gods genade. Jeremia schrijft over het feit dat God bedroefd heeft, dat God wel moest straffen, omdat de zonde zo hardnekkig was. Maar Jeremia kondigde de ontferming aan van Gods gunstbewijzen. Jeremia was in de ballingschap op God gericht in plaats van op de omstandigheden. Gods karakter is niet om te vernederen, maar om te verheffen, om uitkomst te bieden. Paulus schrijft aan de Romeinen dat God alle dingen laat meewerken ten goede, voor hen die God liefhebben. En ook, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. Wij leven onder Gods gunst, Hij straft ons niet naar onze daden, Jezus heeft ons van de vloek bevrijd. Maar we kunnen wel beproefd worden, gelouterd en getest, omdat we moeten leren niet uit ons vlees, maar uit de Geest te leven. En God ontfermt zich over ons, naar de grootheid van Zijn gunstbewijzen.

woensdag 16 november 2016

Gods volle zegen

Romeinen 15:29
‘En ik weet dat ik, als ik naar u toe kom, met de volle zegen van het Evangelie van Christus zal komen.’

Wat Paulus naar de mensen brengt is geen stel leefregels, geen geboden en verplichtingen, geen wet, maar de waarheid over Jezus Christus. Zijn evangelie is zoals hij zelf schrijft, aangaande de Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven en daarmee Gods volle zegen. Heel Gods volheid woont in Jezus lichamelijk en wij – gelovigen – hebben die volheid verkregen in Hem. Dat betekent niet dat we al ten volle beseffen hoe rijk we in Christus zijn. Dat is een levenswerk van de Heilige Geest. Maar een ding weten we, in Christus zijn al Gods schatten verborgen. Ze liggen in Hem opgesloten, of beter gezegd, besloten, want ze zijn zeker te vinden. Keer op keer moet Gods genade worden verkondigd en Gods liefde verklaard. Anders vervallen we weer in zelfzuchtige religiositeit. Buiten Christus om is er voor ons geen eer te behalen. Gods volle zegen komt naar je toe in het evangelie van Christus. Elk ander evangelie is vervloekt.

dinsdag 15 november 2016

Veilig bij de glorieuze Jezus

Jesaja 33:21
‘De glorieuze HERE zal ons beschermen als een brede rivier, die geen enkele vijand kan oversteken.’

Jesaja beschrijft de stad Sion, de plaats waar de Heer ontmoet wordt en aanbeden. Jesaja schildert die plaats als een veilige plaats, omdat de glorieuze Heer daar woont. Vanaf vers 21 gaan de vertalingen variëren. Onze vertaling uit Het Boek legt de nadruk op de veiligheid achter Gods brede rivier. Niemand kan die oversteken. Geen vijand wordt er gezien. Andere vertalingen spreken van het ontbreken van galeien, slavenschepen, en van het ontbreken van grote handelsschepen. Geen menselijke macht, geen menselijke rijkdom, alleen de glorieuze Heer zal er zijn. Er spreekt geloof uit deze tekst, vertrouwen in de goede afloop. De glorieuze Heer zal ons beschermen. Voor wie zouden we dan nog vrezen? De glorieuze Heer, dat is Jezus. Hij heeft al onze vijanden verslagen aan ons overgeleverd. In Hem zijn we veilig en geborgen.

maandag 14 november 2016

Geen angst voor God

Exodus 20:19
‘En zij zeiden tot Mozes: Spreek gij met ons, dan zullen wij horen; maar God spreke niet met ons, opdat wij niet sterven.’

Het volk Israël was spectaculair bevrijd uit Egypte. Bovennatuurlijk had God laten zien aan welke kant Hij stond. De vijanden waren voor hun ogen omgekomen. En toch leven ze in angst. Ze willen niet rechtstreeks met God spreken, of horen dat Hij tot hen spreekt. Ze zijn bang dat ze zullen sterven. Hoever is de mensheid afgedwaald van de God die wandelde met Adam en Eva in de hof, die wandelde met Henoch en die sprak en at met Abraham. Gods eigen volk, het beloofde nageslacht van Abraham, de dragers van Gods beloften, leefde in angst. Kun je je voorstellen dat mensen bang zijn om God te ontmoeten? Wel als je gelooft dat je als mens perfect moet zijn, foutloos en zondeloos. Dan is er heel wat te vrezen. Maar niet als je gelooft wat God zegt, dat Hij genadig en barmhartig is, geduldig en rijk aan goedertierenheid. Door Jezus mogen we God weer kennen zoals Hij is. Een toegewijde Vader die niet wil, dat Zijn kinderen bezorgd zijn, of in angst leven. Hij geeft ons Zijn liefde en genade. We leren Zijn stem kennen en voelen ons er vertrouwd en veilig mee. Hij is voor ons en niemand rooft ons uit Zijn hand.

zondag 13 november 2016

God en mens

Hebreeën 2:17
‘Daarom moest Hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen.’

Wanneer je iemand vertegenwoordigt, moet je wel mandaat hebben. De vraag die al eeuwenlang wordt gesteld is of Jezus nu volkomen mens is, of volkomen God. Is Hij volkomen mens, dan kan Hij zich niet gelijkstellen aan God – Ik en de Vader zijn een -, maar is Hij volkomen God, dan kan Hij niet in alle opzichten gelijk zijn aan Zijn broeders en hen vertegenwoordigen. De tekst van vandaag zegt, dat Hij aan Zijn broeders – het volk Israël – volkomen gelijk moest worden, dat was Hij dus niet zomaar. Paulus schrijft aan de Filippenzen, dat Jezus, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. Dat lijkt me een mooie verklaring en een zuiver antwoord. Daar kan ons verstand mee leven. Maar waar het echt om gaat, is niet hoe het allemaal kon, maar dat het is gedaan. Jezus is onze trouwe hogepriester en dat blijft Hij. Hij heeft ons verzoend met God en de verzoening aan ons geschonken. We zijn nu volkomen een met Hem, volkomen mens en volkomen van Gods geslacht.

zaterdag 12 november 2016

Laat je overtuigen

Handelingen 10:14
'Maar Petrus antwoordde: ‘Nee, Heer, in geen geval, want ik heb nog nooit iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is.’'

Het was voor Petrus en de andere discipelen een moeilijke tijd, de overgang van wet naar genade. De wet verbood het eten van onreine dieren, maar nu zei God: ‘Slacht en eet. Wat Ik rein verklaard heb is rein.’ Hoe kan het onreine opeens rein zijn? Dat was voor Petrus onmogelijk, maar mogelijk bij God. Met de woorden slacht en eet gaf God aan, dat de wet was vervuld en dat door het Lam van God alle zonden van de wereld waren weggenomen. Het onreine was daarmee rein verklaard. Onder de genade is er geen veroordeling meer voor wie in Christus is. Later zou de apostel Paulus zijn hele theologische opleiding vuilnis noemen, omdat die slechts bestond uit wetten en geboden. Hij wilde Christus leren kennen en de kracht van Zijn opstanding. De worsteling tussen wet en genade is nog steeds actueel. Nog steeds kunnen veel gelovigen niet bevatten hoe God een onrechtvaardig mens rechtvaardig kan verklaren. Toch is dat de essentie van Gods verbond. God heeft ons rein verklaard en daarom zijn we rein. God heeft ons rechtvaardig verklaard en daarom zijn we rechtvaardig. God heeft ons heilig verklaard en daarom zijn we heilig. Doe als Petrus en Paulus, laat je overtuigen door Gods stem.

vrijdag 11 november 2016

Mogelijkheden van geloof

Genesis 2:11-14
‘De naam van de eerste is Pison; … De naam van de tweede rivier is Gichon; … De naam van de derde rivier is Tigris; … En de vierde rivier is de Eufraat.’

Er stroomden vier rivieren door de hof van Eden, Pison, Gichon, Tigris en Eufraat. Pison betekent toename. De Pison stroomde door het gebied waar goud, balsemhars en chrysopraas werd gevonden. Het gebied kun je samenvatten met rijkdom. Gichon is uitbrekend, het staat voor je gebied vergroten, succesvol zijn. Tigris, de derde rivier heeft als betekenis vlug. De vierde rivier is de Eufraat en dat betekent vruchtbaarheid. God had de mens in de hof van Eden geplaatst om daar vruchtbaar en succesvol te zijn. Er was rijkdom en land in over vloed. Het toont Gods hart, dat Hij de mens niet beloofde dat hij dat bereiken kon met hard werken, maar dat het beschikbaar was gesteld. Genade betekent niet dat je lui achterover liggend de gebraden haantjes in je mond geworpen krijgt, maar wel dat God je het vermogen heeft gegeven om succesvol te zijn. Adam en Eva hoefden alleen te leven uit geloof. Dat is altijd Gods voorwaarde. We moeten vertrouwen op Zijn woord en leven uit Zijn beloftes.

donderdag 10 november 2016

Kind van je vader

Mattheüs 6:9
'Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;'

Hoe vaak zal dit gebed al zijn gebeden? Bij het eten, bij het slapen gaan, bij het opstaan, bij bruiloften en begrafenissen, in kerkdiensten en in gezinnen, het is een gebed wat vaak gedachteloos wordt opgezegd, maar wat zeg je eigenlijk? Allereerst dat God je vader is. Dat is al bijzonder, want dat betekent tegelijk dat je zegt: ‘Ik ben uw kind.’ God is je vader geworden door het sterven en opstaan van Jezus. Hij heeft al je zonden vergeven en weggedaan en zo de weg naar de Vader geopend. Het tekent Jezus, dat Hij daarmee het gebed begint. De Vader moet worden geheiligd, Hij moet de belangrijkste zijn. Het is de Geest van God die ons Abba, Vader, laat zeggen. De Geest van het zoonschap wijst ons naar Vader. Het gaat om Hem. Wanneer we doen wat we bidden, zal ons hart op de Vader zijn gericht. We verlangen ernaar dat Hij wordt geheiligd. Dat moet gebeuren in onze gedachten en in ons leven. Door alles af te stemmen op de Vader, door vertrouwen te hebben in Zijn vaderschap, doen we wat Jezus ons wilde leren.

woensdag 9 november 2016

Redding voor ieder die gelooft

Genesis 6:8
‘Alleen Noach vond bij de HEER genade.’

Tegen Jezus zei God: ‘Je bent mijn geliefde zoon in wie ik een welbehagen heb.’ Temidden van een ontaard geslacht was hij de reddingsboei. Het verhaal van Noach laat veel parallellen zien met het leven van Jezus. Een man die Gods goedkeuring krijgt, bouwt een reddingsark voor de mensheid. Dwars door het oordeel komt nieuw leven, een nieuw begin, hoop, een regenboog. De belofte van God aan Adam was veiliggesteld. In de tijd van Noach was het mensengeslacht vermengd geworden met demonen, een rechtstreekse aanval op de belofte van God. Maar Gods genade greep in. Niemand was rechtvaardig, maar Noach vond genade, omdat hij met zijn gezin nog zuiver mens was. Toen Jezus op aarde kwam, was het mensengeslacht opnieuw in gevaar. De zonde woekerde voort en er was maar een man die de wereld kon redden. Jezus bouwde een uitweg, dwars door het oordeel, bracht Jezus nieuw leven. Een regenboog is rondom Zijn troon. Nooit meer veroordeling, nooit meer vernietiging. Vanaf nu is er leven voor wie gelooft. De tijdgenoten van Noach spotten met hem, net zoals met Jezus werd gedaan. Maar voor wie gelooft, is Gods genade beschikbaar. In Christus hebben we allen genade gevonden bij de Heer.

dinsdag 8 november 2016

Vrede op aarde

Jesaja 11:6
‘Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden;’

Komt er ooit vrede op aarde? Het antwoord is ja, maar niet door de inspanning van mensen. De problemen en brandhaarden stapelen zich op. Het lijkt wel of vrede steeds onbereikbaarder wordt. De belangen op aarde zijn zo tegengesteld, of het nu gaat om politieke, religieuze, of financiële belangen, ieder vecht voor zijn eigen recht. Een ander iets gunnen, naastenliefde, laat staan genade, is er niet bij. Mensenlevens tellen niet in het verdedigen van het eigenbelang. En dan is daar zomaar de profeet Jesaja. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. De hemel en de aarde kunnen wankelen, maar Gods woord niet. Zijn beloften zijn ja en amen. Ja, er zal vrede op aarde komen, zoals Jesaja heeft voorzegd. Zelfs de dieren sluiten vrede met elkaar. Geen oorlog en vijandschap meer. Het lijkt een utopie, maar het is een rotsvaste waarheid. Jezus zal komen en als koning heersen op aarde in een rijk van vrede, recht en gerechtigheid. Elk kind van God mag nu al leven in dat rijk. Door Gods Geest hebben we toegang tot Gods volheid en mogen we leven in vrede met Hem en met elkaar.

maandag 7 november 2016

De goede herder

Johannes 10:4
‘Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen.’

Als de nacht voorbij is, opent de herder de deuren van de schaapskooi. Het gevaar van de nacht is voorbij en de herder brengt zijn kudde naar grazige weiden. Rust, vrede en overvloed, dat is wat de herder in gedachten heeft. Maar niet alle schapen volgen meteen. Niet iedereen kent de stem van de herder. Sommige schapen dwalen rond en gaan zelf op zoek naar wat gras. Maar de herder roept ze weer terug en houdt ze bij elkaar. Hij kent elk schaap bij name en kent ook de karakters van de schapen. Ze zijn niet allemaal even volgzaam, maar dat kunnen ze leren. Tenslotte weet elk schaap dat bij de herder blijven, betekent dat er een goede weide wordt gevonden. De herder weet de weg. Niemand hoeft te dwalen of zelf te zoeken. De stem van de herder geeft de route aan. Hij blijft de hele dag bij zijn schapen en beschermt ze. Hij roept de namen en kijkt of er wordt gereageerd. Dat maakt de herder blij. Hij voelt de band met zijn schapen als een grote vreugde. En de schapen genieten van de herder. De herder gaat voorop, hij weet de weg. Vertrouw op de herder als hij je naam noemt en blijf dicht bij Hem. En als de avond valt, dan bergt Hij zijn kudde veilig in Zijn schaapskooi. Er blijft er niet een achter.

zondag 6 november 2016

God is trouw

Mattheüs 26:33
'Petrus zei daarop tegen hem: ‘Misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit!’'

Hoogmoed komt voor de val zegt het spreekwoord, dat overigens uit de Bijbel komt. Toch geloof ik niet dat Petrus uit hoogmoed sprak. Het was eerder onwetendheid en oprechte ijver. Toch kwam hij er snel achter dat hij deze belofte niet kon waarmaken. Velen zijn hem daarna gevolgd. Tot op de dag van vandaag zeggen veel mensen hetzelfde: ‘Nu zal ik voortaan elke dag de Bijbel lezen. Nu zal ik elke dag mijn stille tijd houden. Nu zal ik voortaan op U vertrouwen.’ Allemaal ik, ik, en ik. Het geheim van een gelukkig leven is om te weten dat God trouw is. Jezus is trouw, de Geest is trouw. Gods trouw komt niet voort uit onze toewijding, maar uit Zijn liefde voor mensen zoals Petrus en zoals wij, jij en ik. We hebben goede en slechte dagen, maar God is dezelfde. Hij is trouw in Zijn liefde, in Zijn zegen, in Zijn nabijheid. Hij helpt ons uit de narigheid, zoals Hij Petrus hielp. ‘Heb je me lief?’ Ik heb goed nieuws voor je: ‘Ik heb jou lief.’ Leef vanuit Gods liefde, Hij is dezelfde, gisteren, heden en tot in eeuwigheid.

zaterdag 5 november 2016

Genadige Vader

Lukas 15:29
‘Hij zei tegen zijn vader: “Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren.’

Het verhaal van de verloren zoon is een van de bekendste uit de bijbel. Maar het verhaal van zijn oudere broer is veel minder bekend. Beide broers hebben dezelfde vader. De ene broer is een gelukzoeker en trekt de wijde wereld in, de andere is toegewijd aan zijn vader en werkt elke dag hard om zijn taken goed uit te voeren. De ene broer schaamt zich over zijn gedrag en de ander is er juist trots op dat hij nooit ongehoorzaam is geweest. Vader geeft een feest, want hij dacht een van zijn zoons verloren te hebben. Maar gelukkig kwam die op een dag terug en voor vader was dat de aanleiding voor een groot en uitbundig feest. Hij kon zijn genade tonen, maar de oudste zoon ergerde zich eraan. Hoe sta jij tegenover God? Schaam je je over je leven of ben je er juist trots op? Het maakt voor Vader niet uit. Hij is genadig voor al Zijn kinderen en vergeeft de een zijn schaamte en de ander zijn trots. Hoe meer je blik gericht is op Vader, hoe minder je hoeft na te denken over jezelf. Uiteindelijk blijft er voor ieder alleen genade over.

vrijdag 4 november 2016

Onze volmaaktheid is Jezus

Hebreeën 7:26
‘Immers, zulk een hogepriester hadden wij ook nodig: heilig, zonder schuld of smet, gescheiden van de zondaren en boven de hemelen verheven;’

De hogepriester is de middellaar tussen God en Zijn volk. Jezus is onze hogepriester voor eeuwig. Zijn leven is gescheiden van de zondaren en boven de hemelen verheven. Dat wil zeggen, dat er geen fout of gebrek aan Hem te vinden is. Niemand is in staat Hem te beschuldigen. De tekst zegt, dat we zo’n hogepriester ook nodig hebben, want aan ons leven mankeert nog wel eens wat. De functie van hogepriester is fantastisch. Hij vertegenwoordigt ons bij God en andersom vertegenwoordigt Hij God bij de mensen. Het is in Christus dat we voor God de Vader net zo heilig en onberispelijk zijn als de hogepriester die ons vertegenwoordigt. We kunnen niet zonder Hem. Hij is ons leven en wij hebben Gods volheid ontvangen in Hem. Wanneer ons geweten ons aanklaagt, of iemand anders, dan mogen we wijzen naar onze hogepriester. Hij is heilig en rechtvaardig, zonder schuld of smet. Zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld, schrijft Johannes. Hij heeft het begrepen. Onze volmaaktheid is Jezus en niet ons gedrag. Als we zelf proberen volmaakt te zijn, dan hebben we geen hogepriester meer nodig.

donderdag 3 november 2016

Het kennen van Jezus

Mattheüs 7:22-23
‘Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.’

Dit verhaal van Jezus kan mensen angstig maken. Heb ik wel het goede gedaan? Zal ik ook worden afgewezen? Angst voor het oordeel van God is er soms met de paplepel ingegoten. ‘Wacht maar’, zei mijn moeder dan, ‘op een dag moet je je verantwoorden.’ Ik was als kind niet zo braaf, maar om nu met Gods oordeel te dreigen, lijkt me niet het juiste opvoedmiddel. Overigens had ik een heel goede moeder en ze is nu bij de Heer. Waar gaat het dan om in het leven? Dat je Jezus kent. Dat je een relatie met Hem hebt, niet op basis van werken, maar op basis van geloof. We wandelen met Jezus en zijn blij met de werken die Hij heeft gedaan. In plaats van te zeggen: ‘Hebben wij niet .., gaan we zeggen: ‘U alleen hebt gedaan wat God behaagt. U alleen komt alle eer toe.’ De vruchten van ons leven komen voort uit het kennen of niet kennen van Jezus. Daar draait het alleen maar om.

woensdag 2 november 2016

Onze bedekking is Jezus

Genesis 3:21
‘God, de HEER, maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan.’

Schaamte is een raar gevoel, vooral als je maar met zijn tweeën bent. Toch schaamden Adam en Eva zich voor elkaars naaktheid. Die schaamte was het gevolg van het eten van de boom der kennis van goed en kwaad. De schaamte was niet over hun zonde, dat zou je nog kunnen begrijpen, maar over hun naaktheid, die ze daarvoor normaal vonden. Ze gaan op zoek naar een bedekking, ze gaan zich verstoppen achter bladeren, maar dat is niet afdoende. Bladeren verdorren en je bent opnieuw naakt. Mensen proberen nog steeds hun zonden te verbergen, ze verstoppen zich achter excuses en uitvluchten, omdat ze zich schamen. Ze schuiven de schuld naar een ander en werken zich uit de naad om weer een goede indruk te maken. Maar God komt met genade. Hij heeft een afdoende oplossing. Voor Adam en Eva wordt een dier geslacht om de zonde van de mens te bedekken. Tenslotte is Jezus het Lam van God geworden dat de zonde van de wereld heeft weggenomen. Hij is nu onze bedekking. We zijn bekleed met de klederen des heils. Onze bedekking is Christus. Zijn gerechtigheid en heiligheid, Zijn liefde en ontferming zijn onze bedekking voor eeuwig. God zelf heeft ze ons aangetrokken. Hij heeft voorzien.

dinsdag 1 november 2016

Je bent rein verklaard

Leviticus 13:17
‘En de priester zal hem bezien; wanneer dan blijkt dat de aangetaste wit geworden is, dan zal de priester de aangetaste rein verklaren; hij is rein.’

Wanneer iemand in Israël een uitslag op de huid kreeg die eruit zag als melaatsheid, dan moest hij daarmee naar de hogepriester. Die moest uitspreken of iemand rein of onrein was. De hogepriester had het laatste woord. De aangetaste huid werd goed onderzocht en als er twijfel was, wachtte de melaatse in afzondering een week. Zijn gedrag of gevoel was niet bepalend voor de uitslag van de test, alleen het oordeel van de hogepriester had waarde. Onze hogepriester is Jezus en Hij heeft ons rein verklaard. Hij zegt: ‘Je bent nu rein om het woord dat Ik gesproken heb.’ Niet ons gedrag of gevoel bepaalt of we rein en acceptabel zijn voor God. Alleen de verklaring van de hogepriester telt. Jezus heeft ons voor eeuwig rein verklaard en op grond van Zijn woord zijn we rein.

maandag 31 oktober 2016

Genadebesef

Johannes 14:16
‘En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn,’

Wie tot geloof komt in Jezus, ontvangt van de Vader Zijn Geest. Een eenmalige verbinding met God zelf. Alles wat in Gods hart is, wordt ons door de Geest van God bekend gemaakt. We bezitten Gods Geest voor eeuwig. Dat betekent dat we nooit van Hem gescheiden kunnen worden, zelfs niet als we zondigen. Juist dan zal de Geest ons verzekeren van ons heil in Christus. Gods Geest troost ons met de kennis van Jezus. Hoe meer we begrijpen en aanvaarden wat Jezus heeft gedaan, hoe meer we door Gods Geest vertroost worden. God rechtvaardigt onrechtvaardige mensen. Jezus stierf als de Rechtvaardige voor onrechtvaardigen, om ieder die gelooft voor eeuwig met God te verzoenen. Gods Geest laat ons Jezus zien, zodat we niet langer een besef van zonde ontwikkelen, maar een besef van genade. Ons hart wordt gezuiverd van besef van kwaad. Jezus was ervan overtuigd: Ik zal bidden en de Vader zal geven. Wie gelooft in Jezus, bezit de Trooster. Hij leidt je van heerlijkheid naar heerlijkheid.

zondag 30 oktober 2016

De Geest van geloof

2Corintiërs 4:13
‘Maar nu wij dezelfde Geest des geloofs hebben, gelijk geschreven staat: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook.’

Paulus zegt dat je met je hart gelooft en met je mond belijdt. We hebben de Geest van geloof ontvangen. Het is dezelfde Geest waarmee Jezus werd vervuld toen Hij werd gedoopt. Deze Geest hield Hem staande bij de beproeving in de woestijn. Daar sprak Jezus uit wat Hij geloofde. ‘Er staat geschreven’, was Zijn antwoord. Jezus geloofde wat de Schriften schreven over God en Zijn Gezalfde. Jezus kende de kracht van geloof. Tenslotte liet de duivel Hem met rust. Niet voorgoed, want bij de kruisiging was Hij daar weer. Maar ook daar sprak Jezus: ‘Het is volbracht.’ Temidden van wat leek op een verloren situatie, sprak Hij over overwinning. Het is volbracht, het is klaar, alles is gereed. De leugen werd verslagen door de waarheid. Wij hoeven niet langer gebukt te gaan onder veroordeling en vernedering. We hebben de Geest van geloof en bezitten de kracht van Gods woord. Vul er je hart mee, spreek het met je mond en de vijand zal wijken, hoe het er ook uit mag zien.

zaterdag 29 oktober 2016

De reus is verslagen

1Samuël 17:9
‘Indien hij met mij vermag te strijden en mij verslaat, dan zullen wij u tot knechten zijn; maar indien ik hem overwin en versla, dan zult gij ons tot knechten zijn en ons dienen.’

Goliath was zeker van zijn overwinning. Niemand durfde met hem de strijd aan te gaan. Het leger van Israël was bang en de reus werd steeds brutaler en uitdagender. Maar hier maakte hij toch een fout. Er was wel degelijk iemand die hem kon verslaan. David heeft de reus verslagen. Niet door kracht of geweld, maar door Gods Geest. Hij is daarmee een beeld van Jezus. Jezus heeft de dood verslagen die door de zonde van Adam was gaan heersen in de wereld. Hij heeft de vijand van zijn kracht beroofd. Jezus zei: ‘Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Ik ben de opstanding en het leven. “ Dat is ook meteen de volgorde, eerst de opstanding en dan het leven. Veel mensen zuchten nog onder de druk van de zonde, maar het goede nieuws is, dat je mag opstaan en leven. Jezus heeft je bevrijd. Je hoeft niet langer bang te zijn. Stel je vertrouwen op de Here Jezus en je zult je leven zien veranderen. Hij stierf aan het kruis voor allen, zoals David voor allen bevrijding bracht van de reus Goliath.

vrijdag 28 oktober 2016

De Geest van God maakt je levend

Markus 1:8
‘Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.’

Water brengt scheiding aan, maar de Geest brengt vernieuwing en leven. Door het waterbad van het woord komen mensen tot geloof, maar het is de Geest die levend maakt. De beelden die de Bijbel gebruikt zijn op veel manieren uit te leggen, maar waar het Johannes om gaat is dat de mensen niet een leer gaan volgen, maar de Heer die leven geeft. Johannes wees naar Jezus, het lam van God dat de zonden wegneemt. Johannes kon dat niet zelf. De doop neemt geen zonden weg, dat kon alleen Jezus doen. Maar als die zonden zijn weggenomen, mag je gaan leren om vrij te zijn. Je mag vernieuwd worden in je denken. Niet langer gebukt gaan onder gevoelens van schuld en angst, maar door de Geest gaan leven uit geloof, overtuigd van Gods liefde voor jou. Dopen met water kan iedereen, maar leven geven kan alleen het werk zijn van Gods Geest. Hij verbindt ons rechtstreeks met Gods hart en dan komt de verandering vanzelf.

donderdag 27 oktober 2016

Niemand is U gelijk

Jeremia 10:6
'Niemand is U gelijk, HERE! groot zijt Gij en groot is uw naam in kracht!'

Het is leuk om de eerste verzen van Jeremia 10 te lezen. Het gaat over allerlei afgoden door mensen gemaakt. Beelden van hout of metaal, kunstig gemaakt, maar ze doen niets, kunnen niets en betekenen niets. De enige God die hemel en aarde kan bewegen is de God van Israël. Hij spreekt en voert uit, Hij kondigt aan en voltrekt. Hij is de levende, liefdevolle God die voorziet. Waar niemand uitkomst weet, helpt Hij. Wat niemand voor mogelijk houdt, doet Hij. Water uit een rots, een pad door de zee, de zon die een nacht niet ondergaat, het zijn voorbeelden uit de vele die de Bijbel beschrijft. Niemand is U gelijk, schrijft Jeremia. Groot zijt Gij en groot is Uw naam in kracht. God is voor ons, voor wie zou ik vrezen? God is mijn helper, voor wie moet ik schuilen? God is mijn Vader, bij Hem ben ik veilig. Roep Zijn naam uit en je voelt de kracht bewegen. Hij geeft uitkomst, zelfs tegen de dood.

woensdag 26 oktober 2016

Deelnemen aan Gods plan

Jesaja 41:4
‘Wie heeft dit bewerkt en tot stand gebracht? Hij, die de geslachten van de aanvang af heeft geroepen; Ik, de HERE, die de eerste ben, en bij de laatsten ben Ik dezelfde.’

Paulus schrijft over God: alle dingen zijn uit Hem en door Hem en tot Hem. En Johannes schrijft: Hij is het begin en het einde, de alfa en omega, de oorsprong en het doel. Doen onze daden er dan nog toe? Jazeker, niet om Gods plannen te maken, maar wel om er deel van uit te maken. God is de bron, Hij heeft alles van tevoren gedacht en gesproken. Wij mogen daarvan de vruchten dragen door geloof. We mogen deel hebben aan Gods volheid, aan Gods Geest, aan Gods natuur. Het optreden van God is niet reactief, maar productief. Hij heeft Abraham geroepen en het volk Israël gevormd. Hij heeft Jezus gegeven en de Gemeente gevormd. Hij heeft voor de toekomst de plannen al bekend gemaakt. Jezus zal als koning op deze aarde Gods koninkrijk vestigen, met recht en gerechtigheid. Voor nu betekent het voor ons, dat we leven vanuit Gods beloftes. Wat Hij gesproken heeft zal er zijn. God raakt niet in de war van wat er op aarde gebeurt, Hij hoeft Zijn plannen niet bij te stellen. De enigen die in de war kunnen raken, zijn wij zelf. Wanneer we onze blik niet meer op God hebben gevestigd en niet meer vast staan in de genade.

dinsdag 25 oktober 2016

Iedereen kan profeteren

1Corintiërs 14:1
‘Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des Geestes, doch vooral naar het profeteren.’

Profeteren kunnen we allemaal. Het is zo eenvoudig als ademhalen. Wie profeteert spreekt genade uit. Dat is bemoedigend, vertroostend en opbouwend. Nooit is profetie veroordelend. Nooit wijst Gods Geest je op je fouten, maar Hij wijst je op Jezus. Al je zonden zijn vergeven en er is geen veroordeling meer voor wie in Christus is. Door daarop te wijzen word je bemoedigd en vertroost. Je bent rechtvaardig verklaard en rein. Dat bouwt op. Profetie vertelt mensen de waarheid over Jezus. Daarom moeten we er altijd naar streven te profeteren. Jaagt de liefde na, zegt Paulus, de liefde verdraagt alles en rekent het kwade niet toe. Zij zoekt zichzelf niet. Profeteren is niet de toekomst voorspellen of orakelen. Profeteren is wat de Bijbel zegt dat het is. Je spreekt voor mensen genade uit namens God.

maandag 24 oktober 2016

Geen zondaar meer

Johannes 8:33
'Ze zeiden: ‘Wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemands slaaf geweest-hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden?’'

Jezus vertelde dat het kennen van de waarheid (Jezus is de waarheid) mensen bevrijdt. Maar de joden die Hem hoorden, reageerden alsof ze door een wesp waren gestoken. Wij zijn nakomelingen van Abraham, zeiden ze. We zijn nooit slaaf geweest, van niemand. Jezus reageert heel simpel. Wanneer je zondigt ben je een slaaf van de zonde. Jezus spreekt over de waarheid die mensen vrij maakt van slavernij aan de zonde. Hij spreekt over zichzelf, als Hij het over de waarheid heeft. Je hoort mensen wel eens zeggen: Ik zal jou eens goed de waarheid vertellen, want dat maakt je vrij. Dat is net zo onnozel als de reactie van de toehoorders bij Jezus. Je afkomst maakt je niet vrij, je voorgeslacht bepaalt niet of je vrij bent, ook je goede gedrag niet. Je bent vrij door het woord dat Jezus gesproken heeft, het is volbracht. We zijn allemaal iemands slaaf geweest, we waren van nature slaven van de zonde. Maar Jezus is gekomen en heeft ons bevrijd. Nu zijn we in dienst van God gekomen, niet als slaven, maar als zonen. Het kennen van de waarheid maakt je gedachten vrij van veroordeling, vrij van het idee dat je nog steeds een zondaar bent. Je bent door Jezus vrij gemaakt om vrij te zijn. Vrij, om ongehinderd voor Jezus te leven.

zondag 23 oktober 2016

Aan Jezus’ jaren komt geen einde

Psalmen 102:27
‘.. maar Gij blijft dezelfde, aan uw jaren komt geen einde.’

Deze woorden uit Psalm 102 zijn gelezen door de Here Jezus. Hij kende ze en werd eraan herinnerd toen de kruisiging Hem benauwde. De Bijbel vertelt, dat er een engel uit de hemel kwam om Hem kracht te geven (Luk.22:43). De kracht van Gods woord is nog onverminderd aanwezig. Het is de kracht om stand te houden tegen verleidingen van de duivel. Het is het schild van geloof dat ons beschermt tegen de brandende pijlen die de boze op ons afvuurt. Pijlen van beschuldiging en vernedering, van veroordeling en angst. Maar zoals de Here Jezus dezelfde blijft en er aan Zijn jaren geen einde komt, zo is het ook met onze positie in Hem. Het is uit God, dat we in Christus Jezus zijn. Het is uit genade, dat we behouden zijn, omdat aan Zijn jaren geen einde komt. Hij blijft dezelfde en wij in Hem.

zaterdag 22 oktober 2016

De toekomst is voorzegd

Jesaja 66:22
'Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan, luidt het woord des HEREN, zo zal uw nageslacht en uw naam blijven bestaan.'

De laatste woorden van de profetie van Jesaja vinden we hier. Je zou kunnen zeggen, dat God spreekt over de toekomst van Israël, maar dan kijk je niet verder dan wat er staat. Volgens Openbaring 19:10 is het getuigenis van Jezus de geest der profetie. De Bijbel openbaart Jezus en Zijn toekomst. In dat licht krijgt deze tekst een bijzondere betekenis. Dan is het alsof God tegen Jezus spreekt. Later zou Jezus tegen de Emmaüsgangers laten zien, wat er in alle profeten over Hem geschreven staat. Uw naam en uw nageslacht mag je best zien als gezegd tegen Israël, maar zie er vooral ook in, dat het wordt gesproken tegen Jezus. De naam van Jezus blijft altijd bestaan en ook Zijn nageslacht. Hier wordt een toekomst getekend van vrede, van een eeuwig durende heerlijkheid rondom Jezus. Hij zal als Koning de troon van zijn vader David bezitten en vanuit Sion heersen over hemel en aarde. Nieuw zal alles zijn en eeuwig. We gaan met Jezus een heerlijke toekomst tegemoet.

vrijdag 21 oktober 2016

Je bent Gods geliefde kind

Lukas 3:22
‘en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’

Na de doop van Jezus klonk deze stem uit de hemel. ‘Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde.’ Daarna werd Jezus door de Heilige Geest meegenomen de woestijn in. Daar ontmoette Hij de duivel, die Hem probeerde tot zonde te verleiden. Maar de echo van Vaders woorden waren sterker dan de zalvende leugens van de duivel. Die probeerde het nog wel: ‘Als je dan Gods Zoon bent,…’ Het woord ‘geliefde’ kreeg hij niet over zijn tong, maar Jezus pareerde zijn uitdagingen met het Woord. Er staat geschreven. Jezus heeft laten zien hoe de geestelijke wereld wordt geleefd. God begint met het tonen en uitspreken van Zijn liefde. Dat is ons houvast onder alle omstandigheden. Je bent een door God geliefde zoon of dochter. Tegenslagen en beproevingen, moeiten en strijd kunnen dat nooit beïnvloeden of veranderen. Je bent Gods geliefde kind en je mag je veilig weten door het Woord dat God gesproken heeft. God vindt vreugde in jou, omdat je het leven van Jezus in je meedraagt.

donderdag 20 oktober 2016

Leven uit overwinning

Mattheüs 12:20
'Het geknakte riet zal Hij niet verbreken en de walmende vlaspit zal Hij niet uitdoven, voordat Hij het oordeel tot overwinning heeft gebracht.'

Veel zonden die voor de komst van Jezus zijn gedaan, heeft God verdragen en het oordeel uitgesteld. Het geknakte riet is een beeld van een gebroken leven en de walmende vlaspit – die gebruikt werd in de olielamp -, is een beeld van een mens vol somberheid en donkerheid. Twee beelden die God gebruikt om aan te geven hoe Hij de mensen ziet na de zondeval. Ze zouden veroordeeld moeten worden, omdat ze niet vasthielden aan Gods woord, maar in plaats daarvan wacht Hij. Het riet wordt niet verbroken en de vlaspit niet gedoofd. God heeft andere plannen. Hij wil herstel. Jezus is gekomen om het oordeel tot overwinning te brengen. Niet alleen voor zichzelf, maar voor de hele wereld. Iedereen kan nu een leven van overwinning hebben. Niet jouw eigen overwinningen, want die zijn niet zo talrijk, nee leven uit overwinning is beseffen dat Jezus de overwinning heeft gebracht. Het gebroken riet wordt weer sterk en de vlaspit walmt niet meer. God wil niet dat we bang zijn voor het oordeel, maar dat we gaan leven uit overwinning. Het kwaad is geoordeeld aan het kruis en door Jezus’ opstanding tot overwinning gebracht. In Hem zijn we meer dan overwinnaar, omdat Hij ons heeft liefgehad.

woensdag 19 oktober 2016

Alles staat klaar

Jozua 5:11
‘.. en zij aten, daags na het Pascha, van de opbrengst van het land, ongezuurde broden en geroost koren, op dezelfde dag.’

Na de doortocht door de Jordaan werd het verbond vernieuwd. Alle mannen die tijdens de 40 jaren in de woestijn waren geboren, werden besneden. Na hun herstel werd het Pesachfeest gevierd – beeld van het offer van Jezus - en meteen daarna hield God op hen manna te geven. Vanaf dat moment konden ze eten van de opbrengst van het land. Terwijl Israël nog door de woestijn liep – beeld van de zondige staat van de mens -, bereidde God voor hen een land, overvloeiend van melk en honing. Datzelfde zag je bij de schepping. Toen alles gereed was en de bomen vrucht droegen, schiep God de mens. In geestelijke zin is dat niet anders. Terwijl wij nog onwetend waren over Gods liefde en genade, bereidde Hij al een erfenis voor ons. Jezus heeft alles voorbereid, zodat wij meteen kunnen genieten van Gods goedheid. Vanaf het eerste begin is alles gereed. Israël trok het land binnen in de oogsttijd. En wij hebben Gods volheid in Christus. Vanaf het moment dat we gelovig werden, is ons Gods volheid geschonken. We hoeven niet te ploeteren om door God gezegend te worden, maar mogen drinken van het water des levens om niet.

dinsdag 18 oktober 2016

God, die de harten kent

Handelingen 15:8-9
‘En God, die de harten kent, heeft getuigd door hun de Heilige Geest te geven evenals ook aan ons, zonder enig onderscheid te maken tussen ons en hen, door het geloof hun hart reinigende.’

Het hart is de place to be, daar gebeurt het. Uit het hart komen de wortels van ons bestaan. De wereld kiest voor het verstand, de rede, maar God kiest het hart. Daar wil Hij zijn en daar wil Hij verandering geven. Ons verstand is een kenniscentrum, maar het gevoel zit in het hart. De tekst van vandaag zegt, dat God de harten kent. Hij weet wat er zit en Hij weet dat daar liefde nodig is. Daarom heeft Hij Zijn liefde uitgestort in onze harten. En vanuit die liefde werkt Hij verder aan ons hart. Hij leert ons te vertrouwen op Zijn liefde, te geloven in Zijn woord. God maakt geen onderscheid tussen mensen, Hij trekt niemand voor en stelt niemand achter. Hij is voor iedereen Dezelfde. Onze daden zijn vruchten van ons hart. Daarom verandert niemand vanuit regels, door het verstand geleerd, maar wel vanuit geloof, dat door liefde werkt. Wij mensen zien elkaars buitenkant en we hebben daar vaak een mening over, maar God kent de harten. Hij kent de vragen en de twijfels. Hij kent de gedachten en overleggingen, maar Hij weet, dat redeneren niet helpt. God is een werk in ons hart begonnen en Hij maakt het helemaal af, zodat al het onreine en onheilige, maar ook alle schuldgevoel, alle negatieve emotie verdwijnt. Hij doet dat door Zichzelf te openbaren als een liefhebbende Vader, een ontfermende Vader, die geen stenen voor brood geeft. Ga niet zelf proberen je hart en gedachten te veranderen, maar verdiep je in Gods liefde. Dan komt de verandering door Hem vanzelf.

maandag 17 oktober 2016

Een overvloedige oplossing

2Koningen 4:6-7
‘Toen ze allemaal vol waren en ze haar zoon vroeg haar de volgende aan te geven, antwoordde hij: ‘Er zijn er geen meer.’ Toen hield de olie op te vloeien.’

Elisa kreeg bezoek van een weduwe. Haar man was gestorven en ze bleef achter met twee zonen, schulden en een kruikje olie. Elisa geeft haar het advies potten en pannen bij de buren te vragen en daarin de olie uit te gieten. Ze doet het tot het laatste vat is gevuld. Dan houdt de olie op te stromen. Mooi verhaal, maar wat heeft het ons te zeggen? Allereerst dat God onze voorziener is en dat bij Hem niets onmogelijk, of onoplosbaar is. Ten tweede dat er geloof wordt gevraagd om te handelen naar Gods raad. Ten derde dat God overvloedig geeft, meer dan nodig was. De vrouw kon haar schulden betalen met de olie en daarna leven van het overschot. Ten vierde, dat God meestal andere mensen inschakelt om Zijn plannen uit te voeren. Ten vijfde, dat niemand dit van tevoren had kunnen bedenken. Hoe langer je kijkt, hoe meer je ziet. Ik word bemoedigd door zulke verhalen. God is een ontfermer. Hij vraagt niet naar de reden van haar armoede, maar geeft een overvloedige oplossing. Als vandaag de bel gaat en iemand vraagt om een pannetje, geef het dan. Wie weet wil God het gebruiken voor een wonder.

zondag 16 oktober 2016

De bron van het leven is liefde

Hooglied 7:6
‘Hoe schoon zijt gij, liefde; hoe heerlijk onder wat men verlangen kan!’

Van alle songs op aarde, gaat meer dan negentig procent over liefde. Liefde is het centrale thema in het leven. Alles draait om liefde. Dat is ook geen wonder, want de bron van het leven is liefde. God, die alles schiep, is liefde. De grootste behoefte van elk mens is liefde. Zonder liefde word je ziek en ga je dood. Zonder liefde stopt het leven. Maar wat is liefde eigenlijk? Daarvoor moet je naar de bron kijken, naar God zelf. De brief aan de Corintiërs bevat een heel hoofdstuk om de liefde te beschrijven. Alle eigenschappen daarvan zijn evenzoveel kenmerken van God zelf. De grootste uitdrukking van Gods liefde is te zien in de kruisiging van Zijn Zoon. Door het sterven van Jezus voor een verloren geraakte wereld, bewees God Zijn liefde. Het Hooglied is een loflied op de liefde. Twee geliefden zoeken naar woorden om elkaar te beschrijven. Ze zijn verrukt over elkaar. Niemand is mooier dan mijn geliefde, zeggen ze. Voor wie het zien wil, vertelt het Hooglied Gods verrukking over Zijn Geliefde. Die Geliefde van God zijn wij. God verheugt zich over ons. Jezus is vol verlangen om ons te ontmoeten en bij Zijn Vader te brengen. Voor ieder die zich afvraagt geliefd te zijn, lees het Hooglied. Laat je keer op keer overtuigen, dat God verrukt over je is. En jij mag het natuurlijk zijn over Hem. Zo gaat dat in de liefde.

zaterdag 15 oktober 2016

Keer niet terug maar ga verder

Ezechiël 46:9
‘Hij zal niet door dezelfde poort terugkeren als waardoor hij binnenkwam, maar door die welke er recht tegenover ligt, naar buiten gaan.’

Een bezoek aan de tempel moest mensen veranderen, omdat ze Gods goedheid weer hadden gezien. Om dat te benadrukken mochten ze niet door dezelfde poort weer naar buiten, maar door de poort er tegenover. Dat betekent, dat je je weg vervolgt en niet terugkeert. Je leven gaat door en blijft niet hangen in wat is geweest. Je afkomst laat je achter je, want je hebt een nieuwe toekomst, je bent Gods kind geworden en gaat niet naar de weg van de zondaar terug. Elke keer dat je Gods genade beter begrijpt, wordt je leven mooier, heerlijker. De beweging is vooruit, verder op die weg, verder in dat spoor. We gaan niet op en neer en heen en weer door allerlei wind van leer, schrijft Paulus, maar we gaan vooruit. Onze innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd. Onthoud dat de poort waardoor je binnenging voorgoed achter je ligt. Kijk niet achterom, maar kijk naar de weg die voor je ligt. Het is een gezegende weg, vol nieuwe openbaringen van Gods heerlijkheid.

vrijdag 14 oktober 2016

Geen bittere kruiden meer

Exodus 12:8
‘Het vlees zullen zij dezelfde nacht eten; zij zullen het eten op het vuur gebraden, met ongezuurde broden, benevens bittere kruiden.’

Het Pascha, het bevrijdingsfeest, moest gevierd worden op een voorgeschreven manier. Het bloed van het lam moest aan de deurposten worden gesmeerd. Het vlees van het lam moest worden gebraden op het vuur en worden gegeten en er moest ongezuurd brood worden gebakken, benevens bittere kruiden. Al deze onderdelen wijzen naar Jezus. Hij is Gods Lam dat werd geofferd, Hij gaf Zijn bloed. Het ongezuurde brood verwijst naar de zondeloze natuur van Jezus en de bittere kruiden naar de ongerechtigheden en smarten die Hij op zich nam. Toen Jezus met Zijn discipelen dit feest vierde, stelde Hij een nieuw verbond in. Hij gaf brood en wijn als tekenen van Zijn lichaam en bloed. Maar heel opvallend zijn de bittere kruiden verdwenen. Die moeten niet langer worden herinnerd. Alle schuld, alle ellende door de zonde, alle bitterheid is weggedaan. Alleen Jezus droeg de bitterheid van onze zonden. Alles wat we verkeerd hebben gedaan en ook alles wat ons is aangedaan, dat mag uit onze herinnering worden gebannen. De pijn ervan heeft Jezus op zich genomen. Wij zijn door Zijn striemen genezen. Ga niet langer dragen wat Hij al voor je droeg, maar geniet van Zijn ongezuurde leven, dat jou is gegeven.

donderdag 13 oktober 2016

Vertrouw op God

1Corintiërs 10:4
‘.. en allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus.’

Toen het volk Israël op weg was naar het beloofde land Kanaän, moesten ze eerst door de woestijn. God ging met hen mee en voorzag in al hun behoeftes. Hij had ze veilig door de Rode Zee geleid. Hij had het bittere water bij Mara zoet gemaakt. En toen ze dorst hadden, gaf Hij water uit de rots. De bedoeling was, dat Gods volk niet alleen lichamelijk werd verzorgd, maar vooral ook geestelijk. Hun ogen moesten God gaan zien. Elke tegenslag die ze zouden ontmoeten, hadden ze met God kunnen doorstaan. Maar het ontbrak het merendeel aan geloof. In plaats van God te vereren, was er gemopper en vervielen velen tot afgoderij en rebellie. Uiteindelijk heeft het bevrijde volk haar doel niet bereikt. Ze hebben nooit kunnen genieten van het overvloedige leven in Kanaän. Ongeloof en angst verhinderden dat. Christus ging zelf met hen mee, Hij gaf ze water en brood, maar ze vertrouwden liever op hun eigen inzichten dan op God. Betekent dat, dat we toch nog verloren kunnen gaan? Nee, maar wel, dat we veel leed kunnen voorkomen, door vertrouwen te hebben in Gods beloftes. Hij is met ons en Hij zorgt voor ons.

woensdag 12 oktober 2016

God verlaat ons nooit

Mattheüs 27:46
‘Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’

Hoor Israël, de Here uw God is een. De eenheid tussen Vader, Zoon en Heilige Geest is een onlosmakelijke verbondenheid. Ze kunnen zonder elkaar niet functioneren. Toch is er een moment geweest dat Jezus, als mens, de afdruk van Gods wezen, tot zonde werd gemaakt. De Vader kon niet langer als Vader optreden, maar moest nu Rechter zijn. Rechter over Zijn eigen Zoon. Toen Jezus van God verlaten aan het kruis hing, droeg Hij de straf, de eenzaamheid, de vernedering, die eigenlijk de onze was. Hij nam onze plaats in, zodat Hij kon zeggen: ‘Ik zal je noot begeven of verlaten. Zie, Ik ben alle dagen met je.’ Nooit meer kan er een scheiding komen tussen God en Zijn kinderen. Zelfs de zonde kan dat niet meer voor elkaar krijgen. Niets kan ons scheiden van Gods liefde. Jezus droeg als enige Gods straf voor de zonde. Daardoor is de voorhang opengegaan. Van boven naar beneden is er toestemming, volle vrijmoedigheid om ongehinderd, zonder angst op veroordeling, te naderen tot Gods troon. We ontvangen genade op genade. We worden steeds opnieuw bevestigd in onze rechtvaardigheid en heiligheid. We zijn eens voor altijd rein in Gods ogen, door het offer van Jezus. Jezus werd door God verlaten, zodat wij nooit verlaten zouden zijn.