donderdag 30 juni 2016

De zondebok

Leviticus 16:22
‘Zo zal de bok al hun ongerechtigheden op zich dragen naar een onvruchtbaar land, en hij zal die bok in de woestijn vrijlaten.’

Op de Grote Verzoendag waren twee bokken nodig, de eerste werd beladen met de schuld van het hele volk de woestijn ingestuurd en de tweede werd geofferd. Beide bokken vormen een illustratie van Gods genade. De bokken staan symbolisch voor het werk van Jezus aan het kruis. Hij droeg daar de schuld van de hele wereld en Hij werd daar geofferd als het Lam van God. Dat de zondebok de woestijn in werd gestuurd wil zeggen, dat die zonden niet meer terugkomen, ze zijn voorgoed weggedaan. De schuld is vergeven en de prijs betaald. De Grote Verzoendag wees vooruit naar het kruis. Daar werd door een offer voorgoed afgerekend met de schuld van de wereld. Daar vond de verzoening plaats tussen God en mensen. God heeft zich met de wereld verzoend door het offer van Zijn Zoon. Al onze zonden zijn vergeven en God gedenkt ze niet meer. Iedereen kan nu tot God komen zonder angst voor veroordeling. Het enige wat God vraagt is te geloven in Zijn Zoon Jezus Christus. Voor Israël kwam de Grote Verzoendag elk jaar terug. Voor ons is het ene offer van Jezus voldoende voor altijd.

woensdag 29 juni 2016

Er is veel meer

1Corintiërs 15:19
‘Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen.’

Veel mensen zijn gestorven zonder te ontvangen, waarop ze tijdens hun leven hebben gehoopt. De brief aan de Hebreeën geeft een hele lijst geloofshelden. Ze hebben in geloof de meest wonderlijke dingen gedaan, of zien gebeuren. Toch bleef er veel onvervuld en was er veel lijden en vervolging, juist vanwege hun geloof. Mensen werden gemarteld en gedood, beroofd en bespot. Christus heeft alles volbracht, Hij hoeft er niets aan toe te voegen. Maar dat betekent niet dat we nu in Luilekkerland leven, zonder problemen en zonder waaroms. Zolang we leven in een lichaam met beperkingen, omdat het aards is en zolang we een verstand hebben wat te klein is om ook maar een fractie van Gods genade te begrijpen, zijn we afhankelijk van wat de Geest ons laat zien. En wat een heerlijke Geest is dat. Hij laat ons Jezus zien, voor dit leven en voor het leven daarna. Hij laat ons het hart van God zien, dat veel verder reikt dan dit aardse bestaan. Hij schetst ons een toekomst op aarde en in de hemel vol heerlijkheid van Christus. We zullen Hem zien en leren kennen zoals Hij is. Hij zal alle tranen van onze ogen afwissen en ons laten stralen, helderder dan de zon. De glans van de hemel mogen we al zien in ons leven hier op aarde, maar we zijn beklagenswaardig als we denken dat dit alles is.

dinsdag 28 juni 2016

Door één daad van gerechtigheid

Romeinen 5:18
‘Derhalve, gelijk het door een daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door een daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.’

Een daad met grote gevolgen. Twee keer een daad. De ene daad van ongehoorzaamheid stortte alle mensen in het verderf van de zonde. De ene daad van gerechtigheid bevrijdde alle mensen uit het verderf van de zonde. Beide daden zijn gepleegd buiten ons leven om, we bestonden nog niet. We kunnen er dus ook geen invloed op hebben, of schuldig aan zijn. Door Adam zijn alle mensen zondaar en daarom doen we allemaal dingen die we zonde noemen. Religieuze systemen proberen de mens daaruit te bevrijden, maar dat kan niet. Alleen de ene daad van gerechtigheid die Jezus voor ons deed, verlost ons en heeft ons verlost. Door Zijn daad zijn we rechtvaardig voor God en zijn we gaan leven. Houd je niet langer bezig met de ene daad van Adam. Probeer niet langer om geen zondaar te zijn. Maar geloof in de ene daad van Jezus. Hij verklaart je rechtvaardig en Hij verklaart je vrij van zonde en schuld. Richt je blik steeds op de ene daad van Jezus. Hij is je rechtvaardigheid en je leven.

maandag 27 juni 2016

Door Jezus geen zondaar meer

1Timotheüs 1:15
‘Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem.’

Het feit dat mensen zondaren zijn is bekend. Dat komt niet omdat we van de apen afstammen, maar van Adam. Door zijn zonde is het hele mensengeslacht zondig. Hoe je ook probeert het niet te zijn, of niet te doen, je bent het en je doet het. Het goede nieuws is, dat er een oplossing is, Jezus. Hij heeft Zijn leven gegeven in ruil voor het onze. Hij heeft ons leven genomen en geeft ons het Zijne. Daarom zijn we geen zondaren meer. We zondigen nog wel, maar dat komt omdat we het nog niet helemaal zijn afgeleerd. Hoe meer we begrijpen wat het leven van Jezus inhoudt, hoe minder we de behoefte hebben te zondigen. Het gaat vanzelf over door te geloven dat je een nieuwe schepping bent. Paulus wist dat hij een grote zondaar was, hij noemt zichzelf de grootste, maar hij verkondigt het nieuwe leven in Christus. Zijn enige verlangen is om Hem beter te leren kennen, in plaats van te strijden tegen zonde. Jezus kennen en Zijn genade betekent leven. Het hoofdstuk zonde is uit, het boek leven is begonnen.

zondag 26 juni 2016

De HERE is altijd met mij

1Samuël 18:14
‘En David was voorspoedig op al zijn wegen, want de HERE was met hem.’

Van David is veel te vertellen. Begonnen als herdersjongen, eindigde hij als koning van Israël. Dat is nog eens een carrière. Het leven van David lijkt wel op dat van Jozef. Beiden werden door hun broers afgewezen en beiden redden uiteindelijk het hele volk. Zowel Jozef als David zijn typen van Jezus. Ook Jezus werd afgewezen en redde door het kruis niet alleen Israël, maar de hele wereld. Voor alle drie geldt, dat God met hen was. Of ze nu in de gevangenis waren, of in de put zoals David na zijn zonde met Bathseba, God was met hen. Alleen Jezus werd door God verlaten aan het kruis, opdat wij nooit verlaten zouden worden. Ook tegen ons heeft God gezegd: ‘Ik zal u niet begeven of verlaten, wat zou een mens je doen?’ De zekerheid dat God met ons is, leidt altijd tot overwinning. Met Hem ben ik meer dan overwinnaar, omdat Hij mij liefheeft, zelfs als ik faal.

zaterdag 25 juni 2016

Vrede en vreugde

Romeinen 15:13
‘De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes.’

Bij God is hoop hetzelfde als zekerheid. Je hoopt op iets wat God heeft beloofd en je weet dat het gebeuren zal. Daarom kun je uitzien met vreugde en vrede, ondanks je omstandigheden. Toch zijn het die omstandigheden die je van je hoop kunnen afhouden. Je gevoel, je zintuigen, spelen dan de hoofdrol in plaats van je geloof en de Geest. Paulus schrijft dat je vreugde en vrede ervaart in je geloof, daarom wordt je hoop groter en nemen je zorgen af. De kracht van de Heilige Geest laat je boven je omstandigheden uitstijgen. Ook Jezus liet zich versterken door de beloftes van God in de psalmen. Daar stond dat Hij aan de dood niet zou worden prijsgegeven en dat hield Hem staande toen Hij voor de kruisiging stond. Hij verheugde zich in de opstanding en onderging Zijn lijden met vrede en vreugde. Het donkere dal is het einde niet, God leidt ons naar de overvloed van grazige weiden. Houd vast wat je hebt en verlies de moed niet. God zal je helpen en uitredden.

vrijdag 24 juni 2016

Om Zijns naams wil

1Johannes 2:12
‘Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil.’

Toen Jezus aan het kruis tot zonde werd gemaakt en stierf voor onze zonden, werden wij ervan gereinigd en verzoend met God. Dit eenmalige offer was de prijs voor de zonden en de schuld van de wereld. Jezus was bereid die prijs te betalen, omdat God de wereld liefheeft. Vlekkeloos en volmaakt was het offerlam van God. Onberispelijk was Jezus, zonder tekortkoming of gebrek. Een volmaakt lam, voor een volmaakt offer. Voor eens en altijd is de schuld verzoend en zijn alle zonden vergeven. Niet vanwege een zondebesef van onze kant, of een vruchteloze poging om zonder zonde te leven, maar alleen omdat Gods eigen naam op het spel stond. Jezus stierf voor de eer van Zijn Vader en uit liefde voor de wereld. God heeft de wereld lief en was bereid het meest kostbare te offeren om ons voor eeuwig te verlossen uit de slavernij aan de zonde. Nu zijn we vrij en leven we voor de eer van God. Niet ons gedrag geeft Hem eer, maar ons geloof. Telkens als we ons bewust zijn van een zonde, komt Gods Geest ons overtuigen van onze rechtvaardigheid in Christus. We zijn rein voor eeuwig door het woord wat Hij gesproken heeft: ‘Het is volbracht.’ Satan heeft het nakijken, hij heeft geen enkel recht meer op ons leven. Hij kan beschuldigen wat hij wil, maar het werk van Jezus kan hij niet ongedaan maken. We zijn vrij voor eeuwig, kinderen van God, en al onze zonden zijn vergeven om Zijns naams wil.

donderdag 23 juni 2016

Het pad des levens

Psalmen 16:11
‘Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.’

Dat is toch geweldig, om een pad des levens te kennen, dat uitkomt bij God. En wanneer je er bent, zie je een overvloed van vreugde op Zijn gezicht. Die vreugde is voor jou, omdat je weer bij Hem bent. Hij slaat Zijn rechterhand om je heen en laat je voelen hoe Hij je liefheeft. ‘Je mag hier altijd zijn’, zegt Hij. Dat levenspad leer je kennen in je leven. Telkens wanneer je je onrustig of onveilig voelt, kies je dat pad. En steeds is daar die vriendelijke glimlach, tot je begrijpt, dat je je nooit meer ergens zorgen om hoeft te maken. Je hoeft alleen maar steeds dit pad te lopen. Het pad is kort, je bent er eigenlijk meteen. Zodra je het pad inslaat, ben je er al. Het aangezicht van God straalt van vreugde naar je en vol liefde legt Hij zijn rechterhand op je en zegent je. ‘Fijn dat je er bent’, zegt Hij, ‘daar geniet ik elke keer van.’

woensdag 22 juni 2016

Zo eenvoudig is het

Handelingen 26:8
‘Waarom wordt het bij u ongelofelijk geacht, als God doden opwekt?’

Paulus verdedigt zich tegenover de joodse koning Agrippa in het bijzijn van de Romeinse stadhouder Festus. Paulus haalt Mozes en de profeten aan en zegt dat wat hij verkondigt, hetzelfde is als wat Mozes en de profeten hebben aangekondigd. Vooral koning Agrippa moet toch de geschiedenis van Israël kennen en weten dat God eerder doden heeft opgewekt. Maar het gaat in wezen niet over wat God kan of niet kan, maar om Jezus. Is Hij nu wel of niet de beloofde Messias? Paulus probeert de koning te overtuigen vanuit de Schriften. Maar Agrippa is bang meegenomen te worden door de argumenten van Paulus, hij stopt het gesprek. Alleen Gods Geest kan mensen overtuigen van de waarheid. Maar wij mogen voor ieder die het horen wil getuigen, dat Jezus de dood heeft overwonnen, niet alleen voor zichzelf, maar voor allen die in Hem geloven. Wie het evangelie aanvaardt, gaat over van de dood in het leven. Zo eenvoudig heeft God het gemaakt. Het gaat om ja of nee, gered of niet gered, voor of tegen Jezus, geloof of ongeloof.

dinsdag 21 juni 2016

Jubel om Gods trouw

Psalmen 71:5
‘Want Gij zijt mijn verwachting, Here HERE, mijn vertrouwen van mijn jeugd aan;’

Als mijn auto problemen krijgt, bel ik de wegenwacht. Ik vertel waar ik sta en wat de klachten zijn en zij vertellen dat ze eraan komen, maar dat het nog wel een uurtje kan duren. En dan begint het wachten. Maar het is een wachten met zekerheid, er komt hulp, er komt een oplossing. Vergeleken met de wegenwacht is onze Vader in de hemel een veel betrouwbaardere hulp. Je roept Hem aan en dan kun je gerust zijn, de hulp is onderweg. In deze psalm worden allerlei bedreigingen genoemd, het leven van de psalmist staat onder grote druk, maar zijn vertrouwen is op God en op Zijn gerechtigheid. Van de moederschoot aan heeft hij dit geleerd en gedaan. Zijn leven werd door velen als een wonder beschouwd, maar hij kende het geheim: het is mijn God die redt, op Hem kan ik vertrouwen. En dan kwam er jubel in zijn hart en begon hij te zingen. Wat een mooie psalm en wat praktisch ook. David leefde zo, Jezus leefde zo en wij mogen het ook.

maandag 20 juni 2016

Vuur dat niet verteert

Exodus 3:3
‘Mozes nu dacht: Laat ik toch dat wondere verschijnsel gaan bezien, waarom de braamstruik niet verbrandt.’

Vuur is vernietigend, daar zijn voorbeelden genoeg van. Brand trekt altijd kijkers, omdat het zo spectaculair is. Maar vuur zonder schade, dat is zelden gezien. Mozes zag het bij de braamstruik. Nebukadnezar zag het bij de drie vrienden in zijn oven. Maar de grootste brand die niet verteerde zien we bij de kruisiging van Jezus. Het vuur van Gods oordeel ging over Jezus heen, maar Hij stond op uit het oordeel en alleen de zonden en de schuld van de wereld waren verbrand. Vuur wat niet verbrandt is bijzonder. We zien het weer op de Pinksterdag als de Heilige Geest wordt uitgestort. Tongen als van vuur waren zichtbaar op de hoofden van de discipelen. Alsof God daarmee wilde zeggen: er is geen veroordeling meer. Dit bijzondere verschijnsel is nog dagelijks te bewonderen. Je voelt je schuldig, omdat je hebt gefaald, maar toch blijf je rein en ben je rechtvaardig, omdat Jezus door Gods oordeel is gegaan en voor jou de verzoening heeft betaald. In de brandende braamstruik mag je Jezus zien, maar ook jezelf. Vuur dat niet verteert is een beeld van Gods goedertierenheid en genade.

zondag 19 juni 2016

Zoek je recht bij God

1Corintiërs 6:3
‘Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer dan over alledaagse dingen?’

Op het eerste gezicht lijkt deze tekst op te roepen om te oordelen, terwijl Jezus ons leert om dat vooral niet te doen. Daarom is het belangrijk ook de context te lezen. Het gaat hier over grote problemen tussen christenen, die ze samen niet kunnen oplossen. Er wordt zelfs een aardse rechter bijgehaald om uitspraak te doen. Dat gaat Paulus veel te ver. ‘Waarom lijd je niet liever onrecht?’, vraagt hij. En dan wijst hij op het feit, dat God ons zo in eenheid met Christus ziet, dat we zelfs in het oordeel van Jezus over engelen betrokken zullen zijn. Waarom lijd je niet liever onrecht, dan je gelijk te krijgen? Dat is de vraag. Vergeet je dan dat God voor je zorgt en dat Hij het voor je opneemt? We kunnen als mensen door ons vleselijke denken overvallen worden, maar dan is het goed als iemand ons weer op Jezus wijst. Laat Hij je bron van vreugde en vrede, van zegen en voorziening zijn.

zaterdag 18 juni 2016

Blij en verwonderd

Jesaja 12:3
‘Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils.’

Jesaja de profeet kondigde verlossing aan. En met de verlossing kondigde hij ook aan dat er gejubel zou zijn. Vreugde en blijdschap bij het putten uit de bron van heil. Wij zijn in onze tijd zo gezegend met een waterleiding, dat we niet meer naar een pomp of een bron hoeven te lopen voor water. We draaien de kraan open en daar is het, warm of koud, al naar believen. Wie staat er nog te juichen en te springen, te dansen en te zingen, omdat er water uit de kraan komt? Hoe gewoon vinden we het dat er verlossing is en genade? Hoe dankbaar en blij zijn we nog om het heil uit Gods bron? Ze zeggen wel eens dat alles went, maar Gods genade mag nooit wennen, mag nooit afstompen tot zo iets gewoons als water uit de kraan. Sta er weer eens bij stil en wordt opnieuw verwonderd, dat God van je houdt en je elke dag laat drinken uit Zijn bron van heil.

vrijdag 17 juni 2016

Wat moet God nog meer doen om te overtuigen?

Johannes 8:46
‘Wie van u overtuigt Mij van zonde? Als Ik waarheid spreek, waarom gelooft gij Mij niet?’

Dit hoofdstuk van Johannes beschrijft gesprekken die Jezus had met de joden. Hij probeerde duidelijk te maken wie Hij was, maar Hij werd niet begrepen. Het was alsof Hij een andere taal sprak, alsof de betekenis van Zijn woorden onbekend was. Je zou het een spraakverwarring kunnen noemen. Jezus sprak over het geestelijke, over vrijheid, over licht, over Zijn Vader die hem gezonden had. Maar de mensen reageerden vanuit hun vlees, ze noemden Hem een leugenaar en bezeten. De waarheid van Jezus was niet de waarheid van de mensen die Hem hoorden. Voor hen was Mozes de waarheid en het feit dat ze kinderen van Abraham waren. Maar Jezus laat zien dat die waarheid hen niet vrij kan maken, omdat ze slaven van de zonde zijn. Hij probeert aan te geven dat er alleen vrijheid kan zijn door Hem te geloven, door Hem te erkennen als de door God gezonden Messias. ‘Waarom geloof je me niet? Wie overtuigt Mij van zonde? Zie je dan niet dat Ik anders ben, dat Ik geen zonde doe zoals ieder ander?’ Na deze gebeurtenissen opent Jezus de ogen van een blinde. Maar ook dat overtuigt hen niet. Wat moet God nog meer doen, om de wereld te overtuigen? Hij liet Jezus sterven en opstaan uit de dood, maar ook dat wordt niet geloofd. Alle zonden zijn vergeven, je bent verzoend met God. Geloof je het?

donderdag 16 juni 2016

Blijf dicht bij de herder

1Petrus 2:25
‘Want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen.’

Het is niet toevallig dat mensen in de Bijbel worden vergeleken met schapen. God geeft op die manier weer, dat we geschapen zijn voor een herder. Een schaap zonder herder gaat zwerven, dwaalt wat rond en kan zich nauwelijks beschermen. Een schaap zonder kudde is nog kwetsbaarder. Een wolf noemt zo’n alleen dwalend schaap lunch. De profeet Jesaja schrijft dat wij allen dwaalden als schapen, ieder op zijn eigen weg. Schapen zijn alleen kuddedieren als ze door de herder bij elkaar worden gehouden, van nature zijn het individualisten uit onnozelheid. Ze dwalen ongemerkt af, omdat ze zo met zichzelf bezig zijn. Petrus schrijft dat we ons hebben bekeerd tot de herder en hoeder van onze zielen, dat is Jezus. Hij zoekt schapen en brengt ze bij zijn kudde. Hij beschermt ze en brengt ze zelfs door duistere dalen naar grazige weiden. Bij de herder ben je veilig en door de herder ben je veilig. Heb je ooit een schaap gezien dat probeerde de herder te zijn, of als de herder te worden? Als schapen de herder missen, gaan ze blaten. Dat hoor je voortdurend om je heen, geklaag en gevraag. Het is voor de herder een teken om een zoekactie te starten.

woensdag 15 juni 2016

Door een mens

Romeinen 5:19
‘Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van een mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van een zeer velen rechtvaardigen worden.’

Wat is een zondaar? Is dat iemand die zondigt en daarom schuldig is en moet proberen het met God weer in orde te maken? Veel mensen hebben dit zo geleerd en geleefd, ik ook. Tot iemand me op dit vers wees. Je bent geen zondaar omdat je zondigt, maar omdat Adam heeft gezondigd. Je kan er dus niets aan doen dat je een zondaar bent en dus gaat zondigen! Je bent slaaf van de zonde buiten je eigen wil om. Een mens heeft dit veroorzaakt en allen lijden eronder. Maar het probleem is opgelost door Jezus. Eén mens veranderde alles. Door Adam een zondaar, maar door Jezus rechtvaardig en schuldvrij. Jezus heeft ongedaan gemaakt wat Adam heeft veroorzaakt. Wij hoeven niet langer als zondaren te leven, we kunnen nu als vrije kinderen van God leven. Doen we dan geen zonden meer? Elke dag doen we die, zelfs als we niets doen. Maar het goede nieuws is, dat God die allemaal op Jezus heeft gelegd, vergeven en weggedaan. Hij gedenkt je zonden niet meer, omdat ze er niet meer zijn. Je bent voor eeuwig rechtvaardig en geliefd. Dank zij één Mens. Zijn bloed reinigt en heeft gereinigd, zodat er geen aanklacht meer kan bestaan. En wat je gedrag betreft, dat verandert doordat je besef van Gods genade groeit.

dinsdag 14 juni 2016

Gods naam is te wonderlijk

Richteren 13:18
‘Maar de Engel des HEREN zeide tot hem: Waarom vraagt gij toch naar mijn naam? Immers, die is wonderbaar.’

In het oude testament lezen we regelmatig over ‘de engel des Heren’. We komen Hem tegen bij Hagar in de woestijn, bij Abraham op de berg Moria waar hij Izaäk wil offeren, bij Bileam die op weg is om Israël te vervloeken, bij Gideon om hem te vertellen dat hij een held is en nog vele andere plaatsen. Algemeen wordt geloofd dat de engel des Heren Jezus is. Nu wordt aan een onvruchtbare vrouw de geboorte van een zoon aangekondigd. Een zoon die aan God gewijd zal zijn vanaf de moederschoot – een verwijzing naar Jezus. De ouders van Simson vragen naar de naam van de engel, maar die zegt alleen dat die wonderbaar is. In de nieuwe vertaling staat, dat die naam te wonderbaar is. God heeft niet maar een naam, er is niet een naam die het hele karakter en het hart van God kan weergeven. Daar was een persoon voor nodig, Jezus. Hij is de afdruk van Gods wezen, wie Hem heeft gezien, heeft de Vader gezien. Vader, dat is Gods lievelingsnaam. De Geest van God leert ons die naam te gebruiken. Wat Jezus ons liet zien van de Vader is wonderbaar, te groot voor woorden, te groot voor een naam. De naam boven elke naam is voor Jezus, de afdruk van Gods wezen. Barmhartig, genadig, goedertieren en trouw. Voor elk aspect van Gods wezen is een naam, honderden, duizenden namen. Maar het belangrijkst van alles is dat we Hem mogen kennen die al die namen draagt.

maandag 13 juni 2016

De ene weg naar behoud

Jesaja 30:15
‘Want zo zegt de Here HERE, de Heilige Israëls: Door bekering en rust zoudt gij verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn; maar gij hebt niet gewild.’

Bekering gaat niet over je gedrag, maar over je geloof. Geloof in Gods genade, geloof in redding van Gods kant. Geloof in God die zegt: ‘Ik zal voor je strijden en jij moet stil zijn.’ Jezus heeft voor ons gestreden, Hij heeft ons in Gods rust gebracht. Zo zijn we verlost. Het is door genade dat we behouden zijn, door geloof in de God die het volbracht heeft. In stilheid en vertrouwen zal onze sterkte zijn. Zo heeft God het bedacht. God is niet boos op mensen die fouten maken. Hij steekt Zijn hand naar ons uit en zegt: ‘Laat Mij je helpen.’ Hoe triest is het dan, als mensen die hand negeren en buiten Gods genade om proberen behouden te worden, of misschien zelfs dat niet. Er is maar een weg naar Gods heil. Het is de weg van onverdiende gunst, voor ieder die wil.

zondag 12 juni 2016

Geen kunnen maar kennen

Johannes 10:14
‘Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij,’

Bij God gaat het om kennen, om relatie. Er staat in de Bijbel een verhaal dat Jezus vertelde om dit duidelijk te maken. Er kwamen mensen bij God aan de poort die van alles voor Hem hadden gedaan. Ze hadden geprofeteerd in Zijn naam en boze geesten verjaagd, allerlei zaken die bij mensen hoog genoteerd staan. Maar God stuurt ze weg en zegt: ‘Ik heb jullie nooit gekend.’ God vraagt niet om ons gedrag, maar om ons hart. Hij heeft niets van ons nodig dan onszelf. Hij is een vader, een herder, een helper en een beschermer. God geniet van onze vertrouwdheid met Hem. Hij geniet als we ons veilig voelen in Zijn nabijheid. Ja, Hij kent ons, Hij weet wie we zijn. Hij weet dat we in onszelf zwak zijn en weinig goeds doen. Maar daarom zegt Hij, dat we Hem mogen kennen. Hij is genadig en barmhartig en trouw. Hij is een goede herder die het voor zijn schapen opneemt en tegen elke tegenstander zegt: ‘Afblijven, die hoort bij Mij.’ Het gaat er niet om hoe goed God ons kent, dat kan niet beter, maar hoe goed we Hem kennen. Paulus zegt: ‘Daar span ik me voor in, om Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding.’ Al het andere is overbodig.

zaterdag 11 juni 2016

Alle eer voor Jezus

2Koningen 5:13
‘Toen traden echter zijn dienaren nader, spraken hem aan en zeiden: Mijn vader, had de profeet u iets moeilijks opgedragen, zoudt gij dat dan niet doen? Hoeveel te meer, nu hij tot u gezegd heeft: Baad u en gij zult rein worden?’

Wat is dat toch in een mens, dat hij liever een prestatie levert, dan iets te krijgen op een eenvoudige manier? Is het eerzucht, is het trots, is het de drang naar bewondering, of de drang beter te zijn dan anderen? Het zal van alles wat wezen, maar vast staat, dat genade voor veel mensen moeilijk te aanvaarden is. Naäman was melaats en kon genezing ontvangen door in de Jordaan onder te dompelen. Dat was hem eigenlijk te min, dat paste niet bij zijn status, dacht hij. Maar uiteindelijk laat hij zich overreden. Het moeilijke was hij bereid te doen, waarom dan niet het makkelijke? Het is een verhaal met een boodschap. De melaatse Naäman, dat zijn we zelf, onze melaatsheid heet zonde. Jezus vraagt ons of we gezond willen worden door in Hem te geloven. Hij ging voor ons de Jordaan in, de scheiding tussen woestijn en het beloofde land vol melk en honing. Het overvloedige leven wordt ons aangeboden, maar dan is er geen eer voor onszelf te behalen. We worden niet gered door eigen inspanningen, maar door simpel te geloven in het werk dat Jezus heeft volbracht. Veel religies rusten op prestaties, maar het geloof in Jezus is het kenmerk van het christendom. Geen eer voor mensen, maar alle eer voor Hem.

vrijdag 10 juni 2016

Van rouw naar vreugde

Jeremia 31:13
‘.. Ik verander hun rouw in vreugde. Ik troost en verblijd hen na hun smart.’

Wanneer iemand in rouw is, lijkt vreugde verder weg dan ooit. Maar God verandert rouw in vreugde. Hij troost – dat komt eerst – en als de smart vermindert, komt Hij met blijdschap. Er zijn christenen die zeggen dat je altijd blij moet zijn, maar dat kan niet op bevel. Wel kun je je gedachten verplaatsen naar de Heer. Je in Hem verblijden, zodat je smart door Hem wordt gedragen. Dat heeft Hij gedaan op Golgotha en dat doet Hij wanneer we in onze smart bij Hem onze toevlucht zoeken. Hij verandert rouw in vreugde. En elke smart, hoe pijnlijk ook, verandert Hij in blijdschap. De dood is van zijn kracht beroofd door de opstanding en het leven van Jezus. Hij is onze vreugde. In Hem verheugt zich ons hart.

donderdag 9 juni 2016

Het wordt een kudde met een herder

Romeinen 11:12
‘Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid!’

Al eeuwenlang vraagt men zich af wat de verhouding is tussen het volk Israël en de kerk. Israël was altijd Gods volk, maar ze hebben als volk hun Messias niet aangenomen. De kerk wordt ook Gods volk genoemd en dat roept de vraag op of God twee volken heeft. Verwarring volop, evenals meningen en zelfs elkaar bestrijden. Paulus zegt het zo eenvoudig, als wij als niet-Israël, zo gezegend zijn doordat zij Jezus niet erkennen, wat zal er dan voor zegen vrijkomen als ze dat wel doen? Ooit zal het allemaal bij elkaar komen, een kudde met een Herder. Er zijn nog zoveel mensen, joden en niet-joden, die de Christus niet onderscheiden. Zij missen veel en wij moeten hen niet minachten of bestrijden, maar bidden dat hun ogen worden geopend voor de prachtige werkelijkheid die Jezus heeft gebracht. We wachten met elkaar op het herstel en de volheid voor Israël. Tenslotte zal elke knie buigen en elke tong belijden, dat Jezus Heer is, tot eer van God de Vader.

woensdag 8 juni 2016

De goede Herder

Johannes 10:11
‘Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen;’

Slechte herders lopen weg wanneer er gevaar dreigt, bijvoorbeeld van een leeuw of een beer. Ze hebben liever dat een schaap wordt verslonden dan zijzelf. Ze vinden hun eigen leven waardevoller dan dat van hun kudde. Jezus is zo niet. Hij is de goede herder, die zijn eigen leven ondergeschikt maakt aan zijn schapen. Hij is bereid te sterven voor zijn kudde. Hij heeft met elk schaap een band, een persoonlijke relatie. Hij kent elk schaap bij name. Ken jij een herder die al zijn schapen een eigen naam geeft? Jezus zegt, dat Zijn Vader het merkt als er een haar van ons hoofd valt, omdat hij ze allemaal geteld heeft, letterlijk staat er dat Hij ze genummerd heeft. Zo weet onze Vader niet alleen dát er een haar valt, maar ook welke. Dat is nog eens betrokkenheid. Waarover zouden we in de war moeten zitten, als we zo’n Goede Herder hebben? Spreek met Hem over alles wat je bezighoudt. Probeer het niet allemaal zelf op te lossen, maar kijk eens wat de Herder voor je gaat doen. Hij zorgt voor je, je bent van Hem.

dinsdag 7 juni 2016

Sta op want je bent vrij

Mattheüs 9:5
‘Want wat is gemakkelijker, te zeggen: De zonden zijn u vergeven? of te zeggen: Sta op en ga lopen?’

Door de zonde is de dood gaan heersen op aarde. De gevolgen zijn vele, oorlog, geweld, hebzucht, bedrog. Maar ook ziekte, zwakheid, armoede en tekorten komen voort uit de heerschappij van de zonde. Wanneer iemand de zonde kan uitschakelen, zullen de gevolgen prachtig zijn. De hele aarde zal zich gaan herstellen en tot leven komen. Mens en dier, de hele schepping, alles en iedereen kijkt uit naar dat moment. Jezus is gekomen om niet alleen alle zonden te vergeven, maar ook om de macht van de zonde te overwinnen. Daarom kan Hij beide dingen met gezag uitspreken: ‘Je zonden zijn vergeven’, en ‘Sta op en herstel, wandel, ga lopen.’ Geloven in Jezus is doen wat Hij zegt. Geloof dat al je zonden zijn vergeven en ga opstaan, ga leven. Je bent vrijgemaakt van schuld en veroordeling en je bent bevrijd uit de macht van zonde en dood. Makkelijk was het niet, Jezus betaalde een hoge prijs, maar nu is het beschikbaar voor wie het wil aannemen.

maandag 6 juni 2016

Een voorspoedig leven

Richteren 18:5
‘Zij zeiden tot hem: Vraag God dan, opdat wij weten of de tocht die wij maken, voorspoedig zal zijn.’

Stel je voor dat je elke keer als je God wil raadplegen iemand anders nodig hebt. Hoe zou je zo’n relatie noemen? In elk geval lastig en niet persoonlijk. Er is geen vertrouwelijke omgang en je kan je gevoelens niet delen. Wat overblijft is afstand en onwetendheid. Wat is er veel veranderd in onze omgang met God. Wat is het toch een bijzonder voorrecht dat de voorhang, die scheiding maakte, is weggenomen en dat we vrijmoedig toegang hebben tot Gods troon. We zijn Gods huisgenoten geworden, Gods kinderen. We mogen ons hart delen met Hem en Hij deelt Zijn hart met ons. Door ons Zijn Geest te schenken hebben we toegang tot Zijn hart en gedachten. Intimiteit met God, een persoonlijke relatie, omdat er niets meer in de weg kan staan, is ons geschonken door het bloed van Christus. Het bloed van het nieuwe verbond heeft alle zonden vergeven en weggedaan. Nooit kan er meer iets zijn dat ons kan scheiden van Gods liefde. We hebben niemand anders nodig, dan Jezus alleen. En omdat Hij met ons is, zal onze weg voorspoedig zijn.

zondag 5 juni 2016

Wees creatief in je omgang met God

1Kronieken 16:4
‘En hij stelde voor de ark des HEREN dienaren aan uit de Levieten: om de HERE, de God van Israël, te roemen, te loven en te prijzen.’

David had de ark van het verbond uit het huis van Obed-Edom naar Jeruzalem gehaald en onder een gespannen tent gezet. Daarna stelde hij uit de Levieten, de priesterstam van Mozes en Aäron, muzikanten en zangers aan. Er moest voortdurend gespeeld worden rondom de ark, om de grote daden van God te roemen. Muziek doet iets met een mens. Je hart kan er vreugde in vinden en het kan aanzetten tot dansen en klappen. Niet alleen de klank en het ritme, maar vooral de tekst is belangrijk. Daarom had David de opdracht gegeven aan Asaf, de muziekleider, dat er liederen gemaakt moesten worden over alles wat God had gedaan. De psalmen in de Bijbel zijn voorbeelden van zulke liederen. In elke psalm kun je iets vinden over Gods liefde en trouw, over Zijn koningschap en Zijn zegen, Zijn uitreddingen en beloftes. Veel mensen genieten ook in onze tijd nog van deze teksten, maar je mag ook zelf een lied maken. Zing de Here een nieuw lied is niet zomaar een zinnetje. Je zult merken dat wanneer je God grootmaakt, je niet boos of negatief kan zijn. Ben je niet zo muzikaal, dan kun je alleen met de tekst bezig zijn, maar wees creatief en levendig in je omgang met God. Het werkt naar twee kanten. Allereerst zet je de Heer in het centrum van je gedachten, je maakt Hem groot, en tegelijk word je zelf opgebouwd in je geloof. Mooi woord trouwens, geloof, dat betekent ook: voortdurende lofzang.

zaterdag 4 juni 2016

Verzoend met God

Psalmen 65:3
‘Ongerechtigheden hadden de overhand over mij; onze overtredingen, Gij verzoent ze.’

In Psalm 65 is David vol lof over Gods goedheid. Alle zegen komt uit Zijn hand. Hij maakt het land vruchtbaar. Hij geeft regen en een overvloedige oogst. Temidden van alle grootheid spreekt David opeens over zijn eigen zwakheid. Zijn ongerechtigheden wil hij noemen, ze hadden hem te pakken. Hij kon hen niet overwinnen in eigen kracht. Ze hadden de overhand over hem. De oplossing is niet een extra inspanning van David, maar Gods verzoening. Paulus schrijft aan de Romeinen: wij waren slaven van de zonde, maar nu zijn we in dienst gekomen van God. De overwinning is gekomen door verzoening. Jezus heeft ons met God de Vader verzoend voor eeuwig. Door Hem zeggen we dat we slaven waren, verleden tijd. God heeft ons in Christus in de verzoening geplaatst en Zijn bloed houdt ons rein. Meer dan overwinnaars zijn we in Christus geworden. Verlost uit de slavernij van de zonde, juichen we in vrijheid over de grootheid van onze God. Hem komt alle lof toe voor eeuwig.

vrijdag 3 juni 2016

Vertrouw op Gods trouw

2Thessalonicenzen 3:3
‘Maar wel getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.’

Wanneer je merkt dat mensen niet te vertrouwen zijn, houd je dan vast aan de trouw van God. Dat is wat Paulus schrijft. De eerste christenen werden keer op keer lastiggevallen door mensen die de wet of de afval predikten. Paulus leert de mensen niet wat ze dan moeten zeggen, of hoe ze hun tegenstanders kunnen overtuigen, maar hij wijst ze op de trouw van God. Hij zal je bewaren voor de boze. In plaats van angst te prediken, benadrukt hij de kracht van het geloof. Vertrouw op de Heer, Hij zal je beschermen. Ook in onze tijd hoor je veel mensen redeneren uit angst. Ze zien overal gevaar. Die film is gevaarlijk, dat spel deugt niet, dat moet je vooral niet eten of aanraken. Allemaal angst. Het hart van het evangelie is liefde, Gods liefde. God heeft je lief en Hij beschermt je. Dat is alles. Hij heeft je bevrijd uit je angsten, je bent van Hem. Niets kan je van Zijn liefde scheiden. Hij zal je sterken en bewaren. Kijk alleen naar Hem en spreek alleen over Zijn trouw. Wat zal een mens je doen?

donderdag 2 juni 2016

Richt je hart op Jezus

Handelingen 5:3
‘Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de Heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land?’

Ananias en Saffira, wie kent ze niet? Waar het me om gaat is de vraag die Petrus stelt. Waarom heeft de satan uw hart vervuld? Ik zou zeggen, dat moet je dan aan satan vragen, maar Petrus vraagt het Ananias. Want satan kan helemaal geen harten vervullen, tenzij iemand zijn hart daarvoor beschikbaar stelt. Daarom is Ananias verantwoordelijk. Waarom heb je dat toegelaten, Ananias? Wat was de reden? Petrus schrijft in een van zijn brieven dat satan rondgaat, zoekende wie hij kan verslinden. Satan kan niemand verslinden, tenzij iemand zich laat verslinden. Wij hebben macht gekregen op slangen en schorpioenen te treden. We kunnen ons hart gesloten houden. Hoe? Door op Jezus gericht te zijn, zoals het volk Israël gericht moest zijn op de koperen slang, toen zij dreigden gebeten te worden en te sterven. Jezus is alles voor ons. Hij heeft ons gered en toegerust om geen slaaf van satan meer te zijn. We kunnen in vrijheid leven en sterven voor de Heer. Niemand kan ons scheiden van Zijn liefde. Wees dus op je hoede, dat je niet door begeerte of lust je hart opent om de Heilige Geest te bedriegen. Maar zelfs al is dat gebeurd, dan hoef je alleen maar je hoofd op te heffen en je blik op Jezus te richten. Hij heeft je vergeven, weet wie je bent, kent je leven en je gedachten en Hij veroordeelt je niet. Bij Hem vind je meer dan je hart begeren kan.

woensdag 1 juni 2016

De Heer is met je

Genesis 39:2
‘En de HERE was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man werd, en hij woonde in het huis van zijn heer, de Egyptenaar.’

We kennen het verhaal van Jozef. Door zijn broers verkocht en als slaaf terechtgekomen in Egypte. Slechter kan je carrière niet beginnen. Het maakt voor God niet uit, waar je begint. Wanneer Hij met je is, zal je leven een succes worden. Jozef werd een voorspoedig man en uiteindelijk de redder van Gods volk. Jozef is een beeld van Christus. Ook Hij werd door Zijn broers verkocht, als een zondeslaaf kwam Hij aan het kruis terecht. Daardoor werd Hij niet alleen de redder van Zijn volk, maar verzoende Hij de hele wereld met God. Soms begrijpen we niet waarom dingen lopen zoals ze lopen. Maar wat we zeker mogen weten, is dat God met ons is. Ook dat is het werk van Jezus. Hij stierf van God verlaten aan het kruis, om ons voor eeuwig met God te verbinden. Zie Ik ben met u, alle dagen, dat is onze werkelijkheid. En Degene die met ons is, zal ons ook tot volheid brengen, zodat we voorspoedig zijn op al onze wegen.