vrijdag 30 september 2016

Geloof en ontvang

Hebreeën 13:8
‘Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.’

‘Leefde ik maar in de tijd van Jezus’, hoor je soms mensen verzuchten. Zij menen dat wij pech hebben, omdat we in de verkeerde tijd leven. ‘Ik zou ook wel genezen willen worden’, zeggen ze dan, ‘net als toen.’ Het goede nieuws is, dat Jezus niet is veranderd. Wat Hij toen deed, doet Hij nog steeds. Er is alleen een groot verschil: Zijn werk op aarde is volbracht. Wij mogen leven in de overwinning die door Jezus is behaald. Dat betekent dat je mag geloven in Hem die Zijn leven gaf, om jou te genezen. Hij leed, om ons te bevrijden. Hij droeg de schuld, om ons vrij te spreken. Door Jezus heeft de zonde niet langer het recht om jou als slaaf te behandelen. Je bent bevrijd uit de slavernij van zonde, ziekte en dood. ‘Waarom zie ik dat dan niet?’ Omdat je niet naar Jezus kijkt, maar naar je omstandigheden. Geloof is het bewijs van de dingen die je (nog) niet ziet. Zodra je geloof werkelijkheid is geworden, houd je op te geloven. De werkelijkheid van Jezus is elke dag gelijk, onze kennis ervan en ons geloof erin nemen elke dag toe.

donderdag 29 september 2016

Alles verwijst naar Jezus

Exodus 28:6
‘Zij zullen de efod maken van goud, blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getweernd fijn linnen: kunstig werk.’

De efod was het borstschild van de hogepriester, met daarin de 12 edelstenen die de 12 stammen van Israël symboliseerden. De kleuren die genoemd worden, vormen een geheel met de kleuren die werden gebruikt om het voorhangsel met zijn versieringen te maken. Goud is de kleur van Gods gerechtigheid en heiligheid. Purper is de koningskleur, blauw van de hemel en rood van het bloed dat Jezus gaf als mens. Scharlaken was ook het koord, dat uit het huis van Rachab werd gehangen en waarlangs de verspieders konden vluchten. Getweernd fijn linnen spreekt van het lijden van Jezus als rechtvaardige voor onrechtvaardigen. Het vlas werd over de hekel gehaald en uit elkaar getrokken. Zo ontstonden de draden waarvan het fijne linnen werd geweven. De efod, de plaats op de borst, de kleuren, het materiaal, alles spreekt over Gods barmhartigheid en liefde. Elk detail laat iets zien van Gods karakter. De Bijbel gaat over Jezus, Hij is de Geest van de profetie. En Jezus laat ons de Vader zien. De Bijbel is een grote openbaring van Gods karakter en liefde. Wie de Bijbel leest om God te zien, komt Hem overal tegen. Je ziet Jezus in de verhalen, in de gebeurtenissen, in de getallen, in de personen, in de materialen, in elk aspect, een zeer kunstig werk.

woensdag 28 september 2016

Leef in het besef dat God je liefheeft

1Corintiërs 12:4
‘Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest;’

Er is al heel wat geschreven en er wordt van alles geleerd, wanneer het over de Heilige Geest gaat. Hele conferenties over hoe je kan leren in de kracht van de Geest op te treden, alsof het een circustruc is. Gods Geest is ons gegeven toen we tot geloof kwamen. Die Geest is God en is altijd bij ons en in ons. Hij zal ons nooit begeven of verlaten. Het doel van de Geest is om Jezus te verheerlijken en wij mogen dat doen met ons lichaam. We stellen als het ware onszelf beschikbaar, onze stem, onze ogen, onze handen, onze gaven en talenten. De Geest kan die gebruiken, maar het belangrijkste is, dat onze geest is afgestemd op Gods liefde en genade. Soms zeg je een woord, of reageer je op een situatie, en merk je dat het mensen raakt. Een goddelijke aanraking, waardoor je zelf ook wordt ontroerd. Soms treed je krachtig op en lijkt het wel of je boos bent, omdat er zoveel mensen zijn misleid door leugens over de Vader. Je weet niet hoe de Geest zal reageren, want we zijn allemaal anders. Ga er gewoon van uit, dat je wordt geleid en dat de Geest altijd op Jezus is gericht. De Geest verbindt mensen met Gods liefde. Dat kun je elkaar niet leren, alsof het een maniertje is. De Geest is van God en niet van jou. Het gaat om Jezus en om de eer die Hem toekomt. Maak je niet zo druk over welke gaven je wel of niet hebt. Leef gewoon in het besef dat God je liefheeft, dan komt de rest vanzelf.

dinsdag 27 september 2016

Leer geloven

Richteren 6:16
‘De HEER antwoordde: ‘Dat kun je omdat ik je bijsta. Je zult de Midjanieten verslaan alsof je met niet meer dan één man te doen had.’’

De Midjanieten kwamen elk jaar de oogst vernielen en hadden Israël in diepe armoede gestort. Niemand geloofde meer in een oplossing. Ze roepen tot de Here en Hij zendt een profeet naar Gideon. Gideon beklaagt zich en zegt: “Waar is nu de God die onze voorvaderen uit Egypte verloste? Waarom helpt Hij ons niet meer?” Het antwoord is voor Gideon verbijsterend: “Verlos jij Israël zelf maar.” Het ontbrak Gideon aan geloof en hij vraagt om een teken. Dat krijgt hij en dan begint zijn geloof te groeien in een goede afloop. De vragen van Gideon zijn vaak ook onze vragen. Waarom doet God niets? Omdat Hij ons geloof heeft gegeven om zelf handelend op te treden. We moeten onze kracht in Hem gaan beseffen. Paulus schrijft over de kracht, die blijkens in ons werkt. Die kracht moet weer gebruikt worden. Hoe? Door te beseffen dat God je bijstaat. Hij is je helper. Wie of wat er ook tegenover je staat, God zal je helpen die tegenstand te overwinnen. In Christus ben je al meer dan overwinnaar, maar in je gedachten woedt vaak nog een strijd. Die win je ook, door je aan Gods beloftes vast te houden. Gods woord en Gods waarheid, Gods Zoon en Zijn volbrachte werk, Gods Geest en Zijn kracht, ze zijn ons allemaal geschonken. Spreek uit wat je gelooft en laat je niet langer ontmoedigen.

maandag 26 september 2016

Een hogepriester die meevoelt

Hebreeën 4:15
‘Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.’

Een God die kan meevoelen wanneer we zwak zijn, of wanneer we ons zwak voelen, is precies wat we nodig hebben. De Bijbel benadrukt, dat God niet alleen kan meevoelen, maar ook bekend is met het probleem van verzoeking en beproeving. Hij heeft het zelf meegemaakt. Jezus werd elke dag beproefd en verzocht. Hij stond onder druk vanaf het moment dat Hij zich bekend maakte als God zelf. De duivel deed zijn aanval op het leven van Jezus vanaf het eerste begin. De kindermoord in Bethlehem is een rechtstreekse aanval op het leven van Jezus. De beproevingen die wij mensen meemaken, moeten ook in dat licht worden gezien. De duivel valt Jezus aan in Zijn volgelingen. Gods kinderen worden met vurige pijlen bestookt. Maar we hebben een trouwe hogepriester, we hebben een rots, een beschermer die het voor ons opneemt. Aanklachten en beschuldigingen worden niet in behandeling genomen, alleen verworpen. We mogen in kwade dagen weten, dat we niet in gevaar zijn. Onze hogepriester Jezus is onze garantie voor een klinkende overwinning. Blijf je in Hem verheugen want de overwinning is al behaald.

zondag 25 september 2016

Wet of genade

2Corintiërs 3:14
‘Maar hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt.’

Mozes bracht de wet mee terug naar het volk, maar Jezus kwam met genade, Hij bracht zichzelf. De wet versluiert je gedachten, waardoor je hart zijn hardheid houdt. Maar Jezus haalt de sluier van hardheid weg en maakt je hart zacht door liefde. Mozes wordt nog steeds verheerlijkt en Jezus wordt nog steeds verworpen. Behalve bij degenen die Gods liefde hebben herkend in Zijn Zoon. De wet brengt veroordeling, genade geeft vrijspraak. De wet eist, genade schenkt. Er is geen enkele overeenkomst tussen wet en genade. En mensen proberen nog steeds de twee te vermengen, maar dat gaat niet. Het nieuwe verbond van genade is geen voortzetting van het oude, het is wat het zegt te zijn, een nieuw verbond. Nieuw, helemaal compleet nieuw. De profeet Jesaja had het al gezegd, dat God iets nieuws zou doen en wij hebben het zien uitspruiten. Het nieuwe is Jezus, het is Gods liefde, het is Gods Geest die harten zacht maakt en van binnenuit vernieuwt. Geen gedwongen regels, maar vrijheid. Geen veroordeling en schuld, maar vergeving en verzoening. Waarom nog proberen een goed mens te worden, als je in Jezus volmaakt bent. Ga leven vanuit het nieuwe perspectief, dat God in jou een werk is begonnen en dat Hij het ook zal volmaken. De vrucht van de Geest is een vrucht, geen opdracht.

zaterdag 24 september 2016

Het enige wat telt

Johannes 14:9
‘Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien?’

Mensen zien vaak alleen wat ze willen zien, in plaats van wat ze moeten zien. Vooringenomen standpunten, of ongeloof, staan een openbaring van de waarheid vaak in de weg. Jezus kwam naar de aarde om Gods liefde te openbaren. Hij sprak: ‘Ik ben niet gekomen om te veroordelen maar om te redden.’ Veel christenen wordt geleerd dat God hen zal oordelen, dat hun daden de doorslag zullen geven over behouden zijn, of verloren gaan. Dat is een wettische gedachte en heeft niets met genade te maken. Niemand kan gered worden door zijn daden, en niemand gaat verloren om zijn daden. Het enige wat telt, is of je Gods liefde wil aanvaarden of niet. Gods genade, geopenbaard aan het kruis, is voor iedereen doorslaggevend. Je gelooft het of niet. Jezus ging rond, vol genade en waarheid. Hij genas zieken, bevrijdde mensen van boze geesten, ontfermde zich over zondaren, hoeren en tollenaars. Tegen de overspelige vrouw sprak Hij: ‘Ik veroordeel u niet.’ Zie je dan nog niet het verschil tussen wet en genade? ‘Ben ik zo lang bij je en herken je nog steeds de Vader niet?’ God is liefde, Hij heeft zich verzoend met de wereld. Het is Gods eeuwige plan dat we in Christus aangenaam zijn voor Hem. Tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade.

vrijdag 23 september 2016

Een liefdevolle vader

Genesis 3:9
‘Maar God, de HEER, riep de mens: ‘Waar ben je?’’

Ik ben een keer in mijn leven aan het strand een kind kwijt geweest. Als vader slaat dan de schrik om je hart en natuurlijk ga je zoeken. Dat vaderlijke gevoel hebben we van God. Het hoort bij een liefdevolle gemeenschap dat er zorg is voor elkaar. Toen Adam en Eva als het ware ‘kwijt’ waren door de zonde, kwam Vader God hen opzoeken. Niet om te straffen, maar om er het beste van te maken. Ze hadden zelf een bedekking gemaakt van bladeren, omdat ze ontdekt hadden dat ze ‘naakt’ waren. Dat gebeurt nog steeds. Mensen proberen hun fouten te bedekken met goede daden. Maar God heeft een betere oplossing. Hij bedekt ons met Christus. Die neemt de schuld van de zonde weg en zorgt ervoor dat de schande niet langer zichtbaar is. ‘Waar ben je?’, zijn de woorden van een liefhebbende Vader. Voor ieder die zich nog niet heeft laten vinden, klinken die woorden nog steeds. Onze God is een ontfermer.

donderdag 22 september 2016

Tot de dag van heden

Romeinen 11:8
‘..gelijk geschreven staat: God gaf hun een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot de dag van heden.’

Wanneer Gods waarheid niet wordt aanvaard, wanneer menselijke redenering de voorkeur krijgt boven openbaring, dan treedt er geestelijke blindheid en doofheid op. Dat was in Israël het geval, toen Jezus er rondging. Hij was Gods openbaring van liefde, genade en waarheid, maar Hij werd veracht, omdat Hij uit Nazaret kwam en zijn vader een timmerman was. Het verstand verdrong de Geest en het werd donker. God had dat voorspeld, toen Hij liet profeteren over een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Die geest kwam niet van God, integendeel, die geest keerde zich tegen God. Maar let op, de profetie eindigt met de woorden: tot de dag van heden. De geest van diepe slaap kan vandaag ten einde komen. Telkens wanneer mensen Gods liefde herkennen in Jezus, wanneer ze aanvaarden en geloven dat Hij de afdruk is van Gods wezen, dan verdwijnt de blindheid en worden mensen opnieuw geboren. Mensen kunnen dwalen, maar God blijft genadig. Hij schenkt Zijn leven voor eeuwig aan allen die Hem willen aanvaarden als hun verlosser en redder.

woensdag 21 september 2016

Alles is gereed

Genesis 2:2
‘Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had.’

Op de eerste dag van Adam en Eva rustte God van al Zijn werk. Niet omdat Hij moe was, maar omdat alles af was. De mens hoefde er niets aan toe te voegen, alleen de hof te onderhouden en te verzorgen. Eerst alles gereed maken en dan de mens erin plaatsen, dat is wat God doet en heeft gedaan. Zo is het ook nu nog. Jezus heeft alles herschapen, zelfs de mens is een nieuwe schepping geworden. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. De voorhang is gescheurd en wij mogen als Gods kinderen leven in een bevrijde en vernieuwde wereld. De zonde heerst niet langer over ons, we hoeven alleen te bewaren wat God ons heeft gegeven. De geestelijke wapenrusting is om stand te houden, om niet kwijt te raken wat we hebben. We zijn door Jezus in Gods volmaakte rust gebracht. Net als Adam en Eva mogen we ons verwonderen over de prachtige werkelijkheid waarin we leven. We mogen het een naam geven en steeds meer ontdekken, dat alles af is en precies bij ons past.

dinsdag 20 september 2016

Gods woord is krachtig en waar

Johannes 1:3
‘Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.’

De wetenschap zoekt naar de oorsprong van het leven en naar bewijzen. Ze bedenkt theorieën en verklaringen, maar komt nooit op het idee dat er een God is die sprak en het was er. Gelukkig hebben we Gods woord, dat ons kristalhelder vertelt hoe God alle dingen heeft geschapen door de kracht van Zijn woord. Het woord van God is gelijk aan de kracht van God. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. De wetenschap moet haar standpunten regelmatig herzien, Gods woord hoeft dat nooit. Als God gesproken heeft, zal de uitwerking zijn zoals God sprak. Daarom is het zo mooi, dat onze behoudenis niet berust op inspanningen of gedrag van onszelf, maar op het gesproken woord van God. Jezus sprak het uit aan het kruis: ‘Het is volbracht.’ En ergens anders: ‘Gij zijt nu rein door het woord dat Ik gesproken heb.’

maandag 19 september 2016

Het kennen van God

Genesis 24:12
‘Toen zei hij: ‘HEER, God van mijn meester Abraham, als u mijn meester Abraham genegen bent, laat het mij dan zo vergaan:’

De oudste knecht van Abraham is op weg gegaan om voor Isaac een vrouw te vinden en nu vraagt hij de Heer om een teken. Opvallend is hoe hij God aanspreekt, God van mijn meester Abraham. Is het ook zijn eigen God? Hoe liet God zich kennen in die dagen? De knecht vraagt ook om een teken en dat teken krijgt hij ook. Het vragen om een teken is geen uiting van geloof, maar van onzekerheid, van ongeloof zelfs. Wat een verschil met hoe wij met God mogen leven. Jezus heeft ons de Vader laten zien en ons geleerd dat we op Hem kunnen vertrouwen. Hij weet wat we nodig hebben en schenkt ons meer dan we kunnen bidden of beseffen. Wij mogen de naam van Jezus gebruiken om in Gods tegenwoordigheid onze wensen bekend te maken. We hebben een eeuwig verbond dat onlosmakelijk is verbonden met Jezus. Door Hem hebben we vrijmoedig toegang tot Gods troon en kan niets en niemand ons scheiden van Zijn liefde. God is genadig, zoals ook in de tijd van Abraham. Kijk hoe de knecht een prachtige vrouw vindt voor Isaac. Alles wat God geeft is vol genade en goedheid. De tijden zijn veranderd, maar God is dezelfde, gisteren, heden en tot in eeuwigheid.

zondag 18 september 2016

Geloof en verwacht wonderen

Mattheüs 9:2
‘En Jezus, Die hun geloof zag, zei tegen de verlamde: Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven.’

Jezus begint aan de verlamde man het goede nieuws te vertellen, uw zonden zijn u vergeven. Dat vormt de basis om goede moed te hebben. Er staat niet, wanneer je je best doet, of wanneer je je zonden belijdt, worden je zonden vergeven, nee, ze zijn vergeven. Al je zonden zijn vergeven, want God heeft al jouw zonden op Jezus gelegd en ze Hem aangerekend. De schuld is weg en daarom moet ook de verlamming van je lichaam weggaan. Alle ziekte hoort niet bij de schepping, maar bij de zondeval. Als de vloek wordt opgeheven, moeten de gevolgen verdwijnen. Maar er staat een belangrijke voorwaarde bij: Jezus zag hun geloof. Geloof in Jezus, geloof in Zijn volbrachte werk, geloof in Zijn plaatsvervangend offer, dat mag niet ontbreken. Zonder geloof ben je niet welbehaaglijk voor God. Zonder geloof draag je je eigen lasten en heb je geen deel aan Jezus. Dat geloof ontstaat door naar Jezus te kijken, te zien wat Hij doet, te horen wat Hij zegt. Zo ontstaat het geloof waarop God Zijn wonderen doet. Draai het nooit om. Denk nooit: als het wonder uitblijft, geloof ik dus verkeerd. Nee, dat is al te simpel en daardoor zijn al veel teveel mensen weer in een schuldpositie geduwd. Ik weet alleen dat geloof in Jezus een absolute voorwaarde is. Wie dat geloof heeft, mag wonderen verwachten.

zaterdag 17 september 2016

Liefde wordt gedeeld

Handelingen 2:46
‘Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde.’

In Jeruzalem zie je dat er gebruik wordt gemaakt van de tempel, maar dat zal alleen het tempelplein zijn geweest, want de weg die God geopend had aan het kruis, de voorhang was opengescheurd, die was allang weer dicht. Maar op het tempelplein spraken de discipelen het volk toe. Ze spraken over Jezus, over vergeving en herstel. En de mensen zochten elkaar op in de huizen, om te eten en om er met elkaar over te praten. Er was iets in beweging gezet door de Heilige Geest. Niet in een gebouw, maar in de harten van mensen. De liefde begon vrucht te dragen, mensen gingen delen met elkaar. Allereerst werd Christus gedeeld, dagelijks braken ze het brood aan huis, en vervolgens deelden ze hun bezittingen met elkaar. Trouw en eensgezind werden ze. Daar gaat het om. Die trouw en eensgezindheid werd gezien, er werden dagelijks mensen toegevoegd. Terug naar de eerste gemeente betekent, dat de Geest weer de ruimte moet krijgen boven de regels en de gewoontes. De Geest van eenvoud en volle vreugde. Het gaat alleen om Jezus.

vrijdag 16 september 2016

De focus verleggen

Markus 8:29
‘Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde: ‘U bent de Messias.’’

Johannes de Doper liet vanuit de gevangenis vragen, of Jezus de beloofde Messias was. Hij twijfelde, omdat hij naar zichzelf keek en naar zijn omstandigheden. Aan de discipelen van Jezus wordt dezelfde vraag gesteld: ‘Wie denken jullie dat ik ben?’ Het antwoord van Petrus komt meteen: ‘U bent de Messias, de Zoon van de levende God.’ Jezus legt dan uit, dat Petrus een openbaring uit de hemel heeft gekregen, om dat te kunnen antwoorden. Met andere woorden, het is onnatuurlijk om niet naar jezelf te kijken, maar naar Jezus. Het grootste geheim van het nieuwe verbond is, dat de focus is verlegd van de daden van de mens naar de daden van God. Wil je overtuigd worden, kijk dan naar Jezus in plaats van naar jezelf. Jezus is de Zoon van God, Hij alleen geeft leven. Hoe meer we onze focus richten op Hem, hoe meer we onze eigen gevoelens en gedachten kunnen vergeten. Johannes de Doper kreeg als antwoord, dat blinden gingen zien en lammen gingen lopen. Dat moest hem overtuigen en zijn focus verleggen. Want wie alleen zichzelf ziet, ziet Jezus niet.

donderdag 15 september 2016

Het evangelie van Jezus

Mattheüs 26:27-28
‘En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.’

Jezus gaf zijn lichaam en zijn bloed voor de schuld van de wereld. Zijn ene offer aan het kruis verzoende de wereld met God. Alle schuld is vergeven, alle zonden weggedaan, voorgoed, voor eeuwig, voor altijd. Hoe kan het dan toch, dat bij veel gelovigen hun denken en leven geconcentreerd is rondom het zondebesef? Het antwoord is simpel, dat is ze geleerd. Jezus spreekt de dankzegging uit over de beker van het nieuwe verbond in zijn bloed. Dat zouden we allemaal moeten doen. Dankzeggen voor het bloed van Jezus, dat alle zondaren reinigde. Dankzeggen voor het lichaam van Christus aan het kruis dat alle zondaren liet sterven met Hem. En dankbaar zijn voor de opstanding waardoor elke gewezen zondaar een kind van God werd. Er is maar een voorwaarde, namelijk dat je dit evangelie gelooft. Anders heeft Jezus voor niets zijn leven gegeven.

woensdag 14 september 2016

Jezus maakt je volmaakt

Efeziërs 1:22-23
‘En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt.’

Jezus is het hoofd en wij, gelovigen in Hem, vormen Zijn lichaam. We zijn niet individueel Zijn lichaam, maar maken daar deel van uit. Zoals een voetballer deel uitmaakt van een elftal, zo hebben we allemaal ons deel in het Lichaam van Christus. De ene is hand, de andere voet, maar samen vormen we een geheel. Dat Jezus ons hoofd is, is prachtig, maar de toevoeging dat we met Hem vervuld zijn en dat Hij alles tot volheid brengt, is zeker zo mooi. We maken niet onszelf vol, we gaan niet zelf proberen op Jezus te lijken, we gaan niet zelf streven naar volmaaktheid, of heiligheid, maar dat doet Jezus in ons. Het is Zijn lichaam, het gaat om Zijn eer. Hij zal Zijn lichaam tot volheid brengen, ieder individu apart en samen als geheel. Dat is toch prachtig, dat we deel mogen uitmaken van Gods bouwwerk. Dat we elke dag mogen weten dat we tot volmaaktheid worden gebracht door ons volmaakte hoofd, Jezus Christus. Hij verzorgt Zijn lichaam, Hij voedt en koestert het, beschermt het en maakt het rimpelloos volmaakt. Die taak heeft Hij op zich genomen en die moeten wij niet van Hem proberen over te nemen. We mogen meewerken door te geloven in wat Hij doet. Dat betekent rusten in Hem die ons liefheeft.

dinsdag 13 september 2016

God deelt zijn liefde met je

1Johannes 4:17
‘Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus.’

De liefde is een persoon, God is liefde. En deze liefde kwam Jezus aan ons openbaren. Hij deed dat ten diepste door voor ons te sterven aan het kruis. Zo bewees God Zijn liefde voor ons en vervolgens gaf Hij ons die liefde in bezit. De liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest. We bezitten Gods liefde, Gods wezen, Gods leven, in ons binnenste. De liefde is bij ons, werkelijkheid geworden, deel van ons geworden. Dat geeft ons vertrouwen, want als God ons Zijn liefde heeft geschonken, het mooiste en wezenlijkste van wie Hij is, dan is er geen ruimte voor afwijzing, of vrees voor veroordeling meer. Gods liefde vraagt geen tegenprestatie, maar acceptatie. Aanvaard Gods liefde, aanvaard Zijn vergeving, aanvaard Zijn verzoening en aanvaard Zijn zegen. Hoe meer we leren aanvaarden, hoe blijer God van ons wordt.

maandag 12 september 2016

De Heer is mijn banier

Exodus 17:15
‘Toen bouwde Mozes een altaar, en hij noemde het ‘De HEER is mijn banier’.’

De staf van Mozes was omhoog geheven tot de overwinning op Amalek was behaald. Dat had veel moeite gekost, maar Mozes was geholpen door Aäron en Hur. Ze hadden zijn armen ondersteund, zodat de staf niet zakte en het volk niet verloor. Mozes begreep heel goed dat het niet de staf was die hem de overwinning had gegeven. God zelf was de banier, het vaandel dat de overwinning verkondigde. Mozes had geloofd in de woorden van God: 'Houd de staf, waarmee je uit Egypte bent gered, de staf waarmee je door de doodsrivier bent gegaan, overeind.' Die staf is het symbool van wat Jezus deed. Hij maakte een weg door de dood om ons naar de vrijheid te brengen. En als we worden aangevallen, houden we Zijn naam omhoog tot we als overwinnaar uit de strijd komen. God zal voor ons strijden, dat heeft Hij gedaan. Wij hoeven alleen te belijden dat we in Christus meer dan overwinnaars zijn. Houd dat vol, zoals Mozes de staf omhoog hield. Dan kun je daarna een altaar bouwen en je dankoffer brengen, want de Heer is je banier.

zondag 11 september 2016

Het ene volmaakte offer

Hebreeën 10:14
‘Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht.’

Het is voor veel mensen moeilijk te geloven, dat door één offer al hun zonden zijn vergeven, voor altijd. Je hoort dan als reactie, dat je er zelf ook wel iets aan moet doen. Maar alles wat we er zelf aan willen doen, neemt iets weg van de grootsheid van dit ene offer. We beroven Jezus van Zijn eer, als we denken dat we aan Zijn offer nog iets moeten toevoegen. Elke gelovige is voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Een andere reactie die je vaak hoort is: ‘O, maar dan kun je doen wat je wilt.’ Alsof dat het verlangen van elk mens is, om als een beest te gaan leven. Ja, je kan doen wat je wilt, maar God is ook je willen en je werken aan het vernieuwen. Hij doet dat vanuit Zijn vrede. Ondanks je fouten mag je weten, dat je nog steeds volmaakt bent in Gods ogen, door het ene offer van Christus. Maar Zijn Geest is je geschonken en die is bezig je te heiligen van binnenuit. Je gedrag wordt steeds meer in overeenstemming met je volmaaktheid. Het ene offer van Christus krijgt een Goddelijke uitwerking in ons denken en doen, alles voor Zijn glorie.

zaterdag 10 september 2016

God zegent uit liefde

Genesis 26:2
[2-3,6]‘Daar verscheen de HEER aan hem en zei: ‘Reis niet verder naar Egypte maar blijf hier wonen, in het land dat ik je aanwijs. … Dus bleef Isaak in Gerar wonen.’

Vaak hebben we het over Abraham en zijn geloof, maar wat dacht je van zijn zoon Isaac? In een tijd van hongersnood, op weg naar Egypte, waar eten volop was, zegt God: ‘Niet verder reizen, blijf hier en Ik zal je een plaats wijzen.’ God zegt nog meer, maar dat moet je zelf maar lezen in dit hoofdstuk van Genesis. Isaac luistert naar God en blijft in het land van de Filistijnen. Ook daar was de hongersnood, maar Isaac luisterde naar Gods woord en deed wat Hij hem opdroeg. In datzelfde verhaal zie je ook de angst van Isaac en de leugens die hij bedenkt om zijn leven te sparen. Hij loog over zijn vrouw Rebekka en zei dat ze zijn zuster was. Je ziet een man die met geloof naar God luistert en tegelijk uit angst probeert zijn eigen manier te vinden om te overleven. God zegent niet omdat we zo gelovig zijn, maar omdat Hij goed is. Abraham is de vader van de gelovigen, maar hij maakte heel veel fouten en nam veel verkeerde beslissingen. Voor Isaac geldt hetzelfde. Het is alsof God ons leren wil, dat onze fouten Hem niet hinderen ons te zegenen. Als we maar geloof hebben in Zijn liefde en trouw.

vrijdag 9 september 2016

Geen angst om te falen

Hebreeën 12:1-2
'Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus..'

Faalangst is funest in een wedstrijd. De last van de angst om te falen, om niet goed genoeg te zijn, leid je af van je doel, het neemt je concentratie weg. Het gevolg is, dat je inderdaad faalt. De Hebreeënbrief roept ons op om naar Jezus te kijken. Hij is je overwinning. Hij heeft de overwinning al behaald. Het gaat niet langer om jou, maar om Hem. Je bent al meer dan overwinnaar door Hem. Je kan niet meer falen. Leg daarom die last naast je neer en concentreer je op Jezus. Laat de gedachten over je verleden, of over de toekomst je niet langer in de weg staan. Je mag gewoon jezelf zijn, met al je fouten en gebreken, en weten dat je geliefd bent en dat er geen veroordeling is voor wie in Christus Jezus is. Leg al die aanklachten en beschuldigingen, die angsten en bedreigingen naast je neer. Probeer ze niet te vermijden, schenk er geen aandacht aan, kijk alleen naar Jezus. Hoe meer je naar Jezus kijkt en beseft dat Hij jouw volmaakte leven is, hoe minder je wordt gehinderd door aanklachten en gedachten over zonde en schuld. Die mag je naast je neerleggen, alsof ze niet meer bestaan. Dat is wat deze tekst ons leert. Het is geen opdracht om beter je best te doen volmaakt te worden, maar een oproep om je niet van de wijs te laten brengen door je tegenstanders. Alleen Jezus, dat is genoeg.

donderdag 8 september 2016

Geef God de eer

2Samuël 22:20
‘Hij leidde mij uit de nood en gaf mij ruimte, bevrijdde mij, omdat hij mij liefhad.’

David heeft veel zware strijd moeten voeren tegen de Filistijnen, tegen reuzen als de Refaïeten en tegen Saul. Aan het einde van zijn leven schreef hij een lied, waaruit dit vers van vandaag een regel is. Het beschrijft hoe David niet pochte over zijn eigen kracht en eigen daden, maar alleen over Gods hulp en ondersteuning. David was op God gericht bij alles wat hij deed. Van jongs af aan had hij dat gedaan. Hij was een man naar Gods hart. We zien dezelfde instelling bij Jezus. Hij zei, dat Hij zonder Zijn Vader niets kon doen en dat Hij niet de eer van zich zelf zocht, maar van Hem die Hem gezonden had. Wat David opsomt, geldt ook voor Jezus. Hij leidde mij uit de nood, gaf mij ruimte, bevrijdde mij, omdat hij mij liefhad. En datzelfde geldt ook voor ons. God redde ons door Jezus uit ons lijden, dwars door de dood, gaf Hij ons leven, Jezus nam daarin onze plaats in, omdat Hij ons liefhad. Alzo lief had God de wereld.. steeds weer staat Gods liefde centraal. Laten we net als David niet pochen over eigen daden, niet zoeken naar eigen eer, maar God vereren met de vrucht van onze lippen, die Zijn naam belijden.

woensdag 7 september 2016

Gods wijsheid en kracht

1Corintiërs 1:24
‘Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid,’

Paulus legt uit dat de wereld geen antwoord kan geven op levensvragen. Hij zegt dat er mensen zijn die het zoeken in wonderen en tekenen, in rituelen en manieren van leven. Anderen zoeken naar antwoorden in de wijsheid van filosofen en pedagogen, psychologen en opvoeders. De wereld is vol met deskundigen, elke dag zie je ze op de televisie. Er hoeft maar iets te gebeuren, of een deskundige komt uitleggen hoe het zit. Maar de echte antwoorden, verborgen voor de wereld, zijn te vinden bij Jezus. Hij is Gods wijsheid in eigen persoon. Hoe Hij reageert op mensen en situaties getuigt van hemelse wijsheid en liefde. Ons leven kan vol zitten met vragen, maar de antwoorden vind je alleen bij God. Vertrouw op Zijn kracht, vertrouw op Zijn wijsheid, laat Hem je hart opnieuw overtuigen en je zult wijzer zijn dan de wereld en krachtiger dan een leger. We zijn geroepen in Gods trouw te leven. Hij zal onze kracht en onze wijsheid zijn.

dinsdag 6 september 2016

Gods hart is vol ontferming

Micha 7:19
‘Hij zal Zich wederom over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee.’

God is een ontfermer, Hij zoekt wegen om wat verloren dreigt te gaan te redden. Als Israël voor de zoveelste keer de gevolgen draagt voor haar goddeloze daden, wijst Micha naar God. Hij zal opnieuw komen en zich over ons ontfermen, maar dan met een radicale, definitieve oplossing. Al onze ongerechtigheden zal Hij vertreden en al onze zonden werpen in de diepte der zee. Deze profetie is vervuld door Jezus. Alle zonden, alle schuld, alle ongerechtigheden en alle smarten werden op Hem gelegd. Hij werd tot zonde gemaakt. Hij stierf als de grootste misdadiger en liet de zonden en schuld achter in de dood. Na de opstanding van Jezus wordt niemand meer veroordeeld, of aangeklaagd over zijn gedrag, maar in plaats daarvan is er zegen en leven in overvloed voor ieder die gelooft. In Christus zien we Gods hart in de praktijk. Gods ontferming en bewogenheid brachten verlossing en vergeving, verzoening en bevrijding voor eeuwig. We leven voor eeuwig in Hem.

maandag 5 september 2016

Geloof in Gods waarheid

Romeinen 4:13
‘Immers, niet door de wet ontvingen Abraham en zijn nageslacht de belofte dat ze de wereld in bezit zouden krijgen, maar door de gerechtigheid die het geloof schenkt.’

Abraham en zijn nageslacht, wie zijn dat eigenlijk? Abrahams nageslacht is Christus, lezen we in de Galatenbrief. God sprak met Abraham over Jezus en de zegen die Hij zou brengen. Abraham geloofde Gods belofte over nageslacht, hoewel hij onvruchtbaar was. Dat geloof rekende God hem toe als gerechtigheid. Ook ons wordt datzelfde nageslacht beloofd, hoewel wij door de zonde geestelijk onvruchtbaar zijn. God belooft aan de hele wereld Zijn Zoon Jezus. Wie God gelooft, ontvangt in Christus de hele erfenis. Niet alleen de wereld, maar Gods volheid is je deel. Al Gods liefde, al Gods wijsheid, al Gods heiligheid, al Gods bewogenheid en ga zo maar door, is ons geschonken uit genade. Geloof hoort bij genade en niet bij de wet. Geloof richt zich op God en Zijn belofte, terwijl de wet alleen maar aangeeft dat je onvruchtbaar bent. Abraham hoefde niet te vragen om een zoon, God had een zoon beloofd, dat was genoeg. Wij hoeven niet te vragen om vergeving en een zegen, die hebben we ontvangen in Christus. Als God zegt dat we rein zijn, moeten we dat geloven. Als God zegt dat alle zonden zijn vergeven, moeten we dat aanvaarden. Rust vind je alleen door Gods waarheid te geloven. Zou Hij die ons Zijn Zoon heeft geschonken, ons met Hem niet alle dingen schenken?

zondag 4 september 2016

God geniet van jouw geloof in Jezus

Hebreeën 11:6
‘Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond.’

Het tegenovergestelde van geloof is inspanning. Geloof kost je niets, geen energie, geen kracht. Het werk is al gedaan door Jezus. Je hoeft alleen aan te nemen wat Hij je geeft. God de Vader geniet als mensen geloven in Jezus in plaats van in zichzelf en in hun eigen prestaties. Wie God zoekt moet geloven dat Hij bestaat en een beloner is. Dat betekent dat Hij degene is die geeft. We zoeken geen goedkeuring, maar we zoeken Hem die ons heeft goedgekeurd. In Christus hebben we niet alleen vergeving en verzoening ontvangen, maar ook alles wat in Hem is. Hoe meer je gaat zien hoe geweldig Jezus is, hoe meer je begrijpt wie je bent in Hem. Als je God zoekt, vraag dan om meer van Jezus te mogen zien, zodat je beter begrijpt wie je bent in Gods ogen en wat je in Christus ontvangen hebt. Zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld, schrijft Johannes. Jezus is je leven, Jezus is alles, Jezus gaf zijn leven voor jou, omdat Hij je lief heeft. Geloof in de nieuwe realiteit die Jezus heeft gebracht. Neem het aan en dank God. Het geeft Hem vreugde als we meer van Jezus zien.

zaterdag 3 september 2016

Herder en Koning

Jesaja 40:11
‘Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden.’

De herdersjongen David werd tot koning gezalfd. De herder werd koning. Als herder werd de reus Goliath verslagen en als koning versloeg David alle vijanden rondom Israël, zodat Salomo in vrede kon leven en regeren. Er zit veel symboliek in deze verhalen. Jezus, de goede herder, versloeg de reus die Zonde heet en bevrijdde Zijn volk van alle vijanden, zodat we nu vanuit Gods shalom (Salomo, vrede) kunnen leven. Het herdershart van Jezus zorgt voor barmhartigheid en bewogenheid. Hij kan meevoelen met onze zwakheden en leidt ons naar rustige wateren. Hij verkwikt onze ziel met Zijn heilzame woorden. Niets kan je deren, want de Herder neemt je desnoods in Zijn armen en draagt je. Of je nu een volwassen gelovige bent of net ontdekt hebt wie je Herder is, Hij heeft je even lief. Jezus heeft als mens geleden aan het kruis, maar na Zijn opstanding uit de dood heeft Hij het koningschap aanvaard. Hij zit nu op Zijn troon bij de Vader, maar Zijn hart verandert nooit. Of Hij nu knecht is of Koning, Hij is vol liefde en genade. Gods kinderen zijn volkomen veilig en geborgen bij Hem. Besef steeds wie je Herder is en weet je veilig in Zijn armen.

vrijdag 2 september 2016

Nieuwe kleren

Jesaja 61:10
‘Ik verblijd mij zeer in de HERE, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, ..’

Na de oorlog hadden mijn ouders het niet zo breed. Er moest hard worden gewerkt en het geld groeide niet op je rug, zoals mijn moeder placht te zeggen. Maar zo af en toe had je toch nieuwe kleren nodig. Meestal waren dat de te klein geworden kleren van broer of zus, maar voor de zondag moest er toch wel eens iets worden gekocht. Natuurlijk een of twee maten te groot, want het moest zo lang mogelijk mee kunnen gaan. De nieuwe kleren hingen dan in de kast en mocht je alleen op zondag aan naar de kerk. Zodra je weer thuis kwam, moesten ze de kast weer in en deed je wat oudere kleren aan. Zo bleven je nieuwe kleren netjes. Bij God gaat het anders. Hij heeft ons bekleed met de klederen des heils, dat zijn Gods zondagse kleren en die mogen we altijd aanhouden, want het wordt nooit maandag. Ze passen perfect en kunnen tegen een stootje. Ze zijn vuilafstotend en beschuldiging werend. Je hoeft ze niet voor de sier te dragen, want het is geen decoratie. Je kleren des heils betekenen dat je van binnen en van buiten voor God acceptabel bent, perfect, zoals Jezus. Het is merkkleding van de hoogste kwaliteit. De naam Jezus staat erin. Garantie voor eeuwig. En komt er een vuiltje op, dan wast Hij het er gratis af. Geen afdankertjes, maar alles nieuw en daarom verblijden we ons en juichen we in onze God.

donderdag 1 september 2016

Vergeving en reiniging

Jeremia 33:8
‘Ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid, waardoor zij tegenover Mij gezondigd hebben, en Ik zal hun vergeven al hun ongerechtigheden, waardoor zij tegenover Mij gezondigd hebben en van Mij afvallig geworden zijn.’

Vergeving en reiniging, dat is wat God aanbiedt. Vergeven en vergeten, maar dat laatste is het moeilijkst. Je kunt iemand vergeven hebben, maar het kwade wat je is aangedaan, of wat je iemand hebt aangedaan kan je blijven hinderen. Ik moet denken aan de koffievlek op mijn nieuwe kleed. De dader heeft vergeving ontvangen, misschien was het een ongelukje en werd het niet eens expres gedaan, maar de vlek blijft. Telkens als je de vlek ziet, denk je weer aan dat ongelukkige moment. Was het maar niet gebeurd. Maar God vergeeft niet alleen, Hij reinigt ook het kleed. Er is niets meer van te zien. Al je zonden zijn vergeven en al je vlekken zijn gereinigd. Je bent schoon, zuiver, rein, heilig en rechtvaardig gemaakt door het bloed van Jezus. Je bewustzijn is gereinigd van je dode werken, je hoeft er niet meer aan terug te denken. Het is de aanklager, de duivel, die je fouten en zonden steeds in je herinnering wil terugbrengen. Weersta hem door te wijzen op het volmaakte offer van Jezus. God heeft mij alles vergeven en ik ben van alles gereinigd.