maandag 31 oktober 2016

Genadebesef

Johannes 14:16
‘En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn,’

Wie tot geloof komt in Jezus, ontvangt van de Vader Zijn Geest. Een eenmalige verbinding met God zelf. Alles wat in Gods hart is, wordt ons door de Geest van God bekend gemaakt. We bezitten Gods Geest voor eeuwig. Dat betekent dat we nooit van Hem gescheiden kunnen worden, zelfs niet als we zondigen. Juist dan zal de Geest ons verzekeren van ons heil in Christus. Gods Geest troost ons met de kennis van Jezus. Hoe meer we begrijpen en aanvaarden wat Jezus heeft gedaan, hoe meer we door Gods Geest vertroost worden. God rechtvaardigt onrechtvaardige mensen. Jezus stierf als de Rechtvaardige voor onrechtvaardigen, om ieder die gelooft voor eeuwig met God te verzoenen. Gods Geest laat ons Jezus zien, zodat we niet langer een besef van zonde ontwikkelen, maar een besef van genade. Ons hart wordt gezuiverd van besef van kwaad. Jezus was ervan overtuigd: Ik zal bidden en de Vader zal geven. Wie gelooft in Jezus, bezit de Trooster. Hij leidt je van heerlijkheid naar heerlijkheid.

zondag 30 oktober 2016

De Geest van geloof

2Corintiërs 4:13
‘Maar nu wij dezelfde Geest des geloofs hebben, gelijk geschreven staat: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook.’

Paulus zegt dat je met je hart gelooft en met je mond belijdt. We hebben de Geest van geloof ontvangen. Het is dezelfde Geest waarmee Jezus werd vervuld toen Hij werd gedoopt. Deze Geest hield Hem staande bij de beproeving in de woestijn. Daar sprak Jezus uit wat Hij geloofde. ‘Er staat geschreven’, was Zijn antwoord. Jezus geloofde wat de Schriften schreven over God en Zijn Gezalfde. Jezus kende de kracht van geloof. Tenslotte liet de duivel Hem met rust. Niet voorgoed, want bij de kruisiging was Hij daar weer. Maar ook daar sprak Jezus: ‘Het is volbracht.’ Temidden van wat leek op een verloren situatie, sprak Hij over overwinning. Het is volbracht, het is klaar, alles is gereed. De leugen werd verslagen door de waarheid. Wij hoeven niet langer gebukt te gaan onder veroordeling en vernedering. We hebben de Geest van geloof en bezitten de kracht van Gods woord. Vul er je hart mee, spreek het met je mond en de vijand zal wijken, hoe het er ook uit mag zien.

zaterdag 29 oktober 2016

De reus is verslagen

1Samuël 17:9
‘Indien hij met mij vermag te strijden en mij verslaat, dan zullen wij u tot knechten zijn; maar indien ik hem overwin en versla, dan zult gij ons tot knechten zijn en ons dienen.’

Goliath was zeker van zijn overwinning. Niemand durfde met hem de strijd aan te gaan. Het leger van Israël was bang en de reus werd steeds brutaler en uitdagender. Maar hier maakte hij toch een fout. Er was wel degelijk iemand die hem kon verslaan. David heeft de reus verslagen. Niet door kracht of geweld, maar door Gods Geest. Hij is daarmee een beeld van Jezus. Jezus heeft de dood verslagen die door de zonde van Adam was gaan heersen in de wereld. Hij heeft de vijand van zijn kracht beroofd. Jezus zei: ‘Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Ik ben de opstanding en het leven. “ Dat is ook meteen de volgorde, eerst de opstanding en dan het leven. Veel mensen zuchten nog onder de druk van de zonde, maar het goede nieuws is, dat je mag opstaan en leven. Jezus heeft je bevrijd. Je hoeft niet langer bang te zijn. Stel je vertrouwen op de Here Jezus en je zult je leven zien veranderen. Hij stierf aan het kruis voor allen, zoals David voor allen bevrijding bracht van de reus Goliath.

vrijdag 28 oktober 2016

De Geest van God maakt je levend

Markus 1:8
‘Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.’

Water brengt scheiding aan, maar de Geest brengt vernieuwing en leven. Door het waterbad van het woord komen mensen tot geloof, maar het is de Geest die levend maakt. De beelden die de Bijbel gebruikt zijn op veel manieren uit te leggen, maar waar het Johannes om gaat is dat de mensen niet een leer gaan volgen, maar de Heer die leven geeft. Johannes wees naar Jezus, het lam van God dat de zonden wegneemt. Johannes kon dat niet zelf. De doop neemt geen zonden weg, dat kon alleen Jezus doen. Maar als die zonden zijn weggenomen, mag je gaan leren om vrij te zijn. Je mag vernieuwd worden in je denken. Niet langer gebukt gaan onder gevoelens van schuld en angst, maar door de Geest gaan leven uit geloof, overtuigd van Gods liefde voor jou. Dopen met water kan iedereen, maar leven geven kan alleen het werk zijn van Gods Geest. Hij verbindt ons rechtstreeks met Gods hart en dan komt de verandering vanzelf.

donderdag 27 oktober 2016

Niemand is U gelijk

Jeremia 10:6
'Niemand is U gelijk, HERE! groot zijt Gij en groot is uw naam in kracht!'

Het is leuk om de eerste verzen van Jeremia 10 te lezen. Het gaat over allerlei afgoden door mensen gemaakt. Beelden van hout of metaal, kunstig gemaakt, maar ze doen niets, kunnen niets en betekenen niets. De enige God die hemel en aarde kan bewegen is de God van Israël. Hij spreekt en voert uit, Hij kondigt aan en voltrekt. Hij is de levende, liefdevolle God die voorziet. Waar niemand uitkomst weet, helpt Hij. Wat niemand voor mogelijk houdt, doet Hij. Water uit een rots, een pad door de zee, de zon die een nacht niet ondergaat, het zijn voorbeelden uit de vele die de Bijbel beschrijft. Niemand is U gelijk, schrijft Jeremia. Groot zijt Gij en groot is Uw naam in kracht. God is voor ons, voor wie zou ik vrezen? God is mijn helper, voor wie moet ik schuilen? God is mijn Vader, bij Hem ben ik veilig. Roep Zijn naam uit en je voelt de kracht bewegen. Hij geeft uitkomst, zelfs tegen de dood.

woensdag 26 oktober 2016

Deelnemen aan Gods plan

Jesaja 41:4
‘Wie heeft dit bewerkt en tot stand gebracht? Hij, die de geslachten van de aanvang af heeft geroepen; Ik, de HERE, die de eerste ben, en bij de laatsten ben Ik dezelfde.’

Paulus schrijft over God: alle dingen zijn uit Hem en door Hem en tot Hem. En Johannes schrijft: Hij is het begin en het einde, de alfa en omega, de oorsprong en het doel. Doen onze daden er dan nog toe? Jazeker, niet om Gods plannen te maken, maar wel om er deel van uit te maken. God is de bron, Hij heeft alles van tevoren gedacht en gesproken. Wij mogen daarvan de vruchten dragen door geloof. We mogen deel hebben aan Gods volheid, aan Gods Geest, aan Gods natuur. Het optreden van God is niet reactief, maar productief. Hij heeft Abraham geroepen en het volk Israël gevormd. Hij heeft Jezus gegeven en de Gemeente gevormd. Hij heeft voor de toekomst de plannen al bekend gemaakt. Jezus zal als koning op deze aarde Gods koninkrijk vestigen, met recht en gerechtigheid. Voor nu betekent het voor ons, dat we leven vanuit Gods beloftes. Wat Hij gesproken heeft zal er zijn. God raakt niet in de war van wat er op aarde gebeurt, Hij hoeft Zijn plannen niet bij te stellen. De enigen die in de war kunnen raken, zijn wij zelf. Wanneer we onze blik niet meer op God hebben gevestigd en niet meer vast staan in de genade.

dinsdag 25 oktober 2016

Iedereen kan profeteren

1Corintiërs 14:1
‘Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des Geestes, doch vooral naar het profeteren.’

Profeteren kunnen we allemaal. Het is zo eenvoudig als ademhalen. Wie profeteert spreekt genade uit. Dat is bemoedigend, vertroostend en opbouwend. Nooit is profetie veroordelend. Nooit wijst Gods Geest je op je fouten, maar Hij wijst je op Jezus. Al je zonden zijn vergeven en er is geen veroordeling meer voor wie in Christus is. Door daarop te wijzen word je bemoedigd en vertroost. Je bent rechtvaardig verklaard en rein. Dat bouwt op. Profetie vertelt mensen de waarheid over Jezus. Daarom moeten we er altijd naar streven te profeteren. Jaagt de liefde na, zegt Paulus, de liefde verdraagt alles en rekent het kwade niet toe. Zij zoekt zichzelf niet. Profeteren is niet de toekomst voorspellen of orakelen. Profeteren is wat de Bijbel zegt dat het is. Je spreekt voor mensen genade uit namens God.

maandag 24 oktober 2016

Geen zondaar meer

Johannes 8:33
'Ze zeiden: ‘Wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemands slaaf geweest-hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden?’'

Jezus vertelde dat het kennen van de waarheid (Jezus is de waarheid) mensen bevrijdt. Maar de joden die Hem hoorden, reageerden alsof ze door een wesp waren gestoken. Wij zijn nakomelingen van Abraham, zeiden ze. We zijn nooit slaaf geweest, van niemand. Jezus reageert heel simpel. Wanneer je zondigt ben je een slaaf van de zonde. Jezus spreekt over de waarheid die mensen vrij maakt van slavernij aan de zonde. Hij spreekt over zichzelf, als Hij het over de waarheid heeft. Je hoort mensen wel eens zeggen: Ik zal jou eens goed de waarheid vertellen, want dat maakt je vrij. Dat is net zo onnozel als de reactie van de toehoorders bij Jezus. Je afkomst maakt je niet vrij, je voorgeslacht bepaalt niet of je vrij bent, ook je goede gedrag niet. Je bent vrij door het woord dat Jezus gesproken heeft, het is volbracht. We zijn allemaal iemands slaaf geweest, we waren van nature slaven van de zonde. Maar Jezus is gekomen en heeft ons bevrijd. Nu zijn we in dienst van God gekomen, niet als slaven, maar als zonen. Het kennen van de waarheid maakt je gedachten vrij van veroordeling, vrij van het idee dat je nog steeds een zondaar bent. Je bent door Jezus vrij gemaakt om vrij te zijn. Vrij, om ongehinderd voor Jezus te leven.

zondag 23 oktober 2016

Aan Jezus’ jaren komt geen einde

Psalmen 102:27
‘.. maar Gij blijft dezelfde, aan uw jaren komt geen einde.’

Deze woorden uit Psalm 102 zijn gelezen door de Here Jezus. Hij kende ze en werd eraan herinnerd toen de kruisiging Hem benauwde. De Bijbel vertelt, dat er een engel uit de hemel kwam om Hem kracht te geven (Luk.22:43). De kracht van Gods woord is nog onverminderd aanwezig. Het is de kracht om stand te houden tegen verleidingen van de duivel. Het is het schild van geloof dat ons beschermt tegen de brandende pijlen die de boze op ons afvuurt. Pijlen van beschuldiging en vernedering, van veroordeling en angst. Maar zoals de Here Jezus dezelfde blijft en er aan Zijn jaren geen einde komt, zo is het ook met onze positie in Hem. Het is uit God, dat we in Christus Jezus zijn. Het is uit genade, dat we behouden zijn, omdat aan Zijn jaren geen einde komt. Hij blijft dezelfde en wij in Hem.

zaterdag 22 oktober 2016

De toekomst is voorzegd

Jesaja 66:22
'Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan, luidt het woord des HEREN, zo zal uw nageslacht en uw naam blijven bestaan.'

De laatste woorden van de profetie van Jesaja vinden we hier. Je zou kunnen zeggen, dat God spreekt over de toekomst van Israël, maar dan kijk je niet verder dan wat er staat. Volgens Openbaring 19:10 is het getuigenis van Jezus de geest der profetie. De Bijbel openbaart Jezus en Zijn toekomst. In dat licht krijgt deze tekst een bijzondere betekenis. Dan is het alsof God tegen Jezus spreekt. Later zou Jezus tegen de Emmaüsgangers laten zien, wat er in alle profeten over Hem geschreven staat. Uw naam en uw nageslacht mag je best zien als gezegd tegen Israël, maar zie er vooral ook in, dat het wordt gesproken tegen Jezus. De naam van Jezus blijft altijd bestaan en ook Zijn nageslacht. Hier wordt een toekomst getekend van vrede, van een eeuwig durende heerlijkheid rondom Jezus. Hij zal als Koning de troon van zijn vader David bezitten en vanuit Sion heersen over hemel en aarde. Nieuw zal alles zijn en eeuwig. We gaan met Jezus een heerlijke toekomst tegemoet.

vrijdag 21 oktober 2016

Je bent Gods geliefde kind

Lukas 3:22
‘en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’

Na de doop van Jezus klonk deze stem uit de hemel. ‘Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde.’ Daarna werd Jezus door de Heilige Geest meegenomen de woestijn in. Daar ontmoette Hij de duivel, die Hem probeerde tot zonde te verleiden. Maar de echo van Vaders woorden waren sterker dan de zalvende leugens van de duivel. Die probeerde het nog wel: ‘Als je dan Gods Zoon bent,…’ Het woord ‘geliefde’ kreeg hij niet over zijn tong, maar Jezus pareerde zijn uitdagingen met het Woord. Er staat geschreven. Jezus heeft laten zien hoe de geestelijke wereld wordt geleefd. God begint met het tonen en uitspreken van Zijn liefde. Dat is ons houvast onder alle omstandigheden. Je bent een door God geliefde zoon of dochter. Tegenslagen en beproevingen, moeiten en strijd kunnen dat nooit beïnvloeden of veranderen. Je bent Gods geliefde kind en je mag je veilig weten door het Woord dat God gesproken heeft. God vindt vreugde in jou, omdat je het leven van Jezus in je meedraagt.

donderdag 20 oktober 2016

Leven uit overwinning

Mattheüs 12:20
'Het geknakte riet zal Hij niet verbreken en de walmende vlaspit zal Hij niet uitdoven, voordat Hij het oordeel tot overwinning heeft gebracht.'

Veel zonden die voor de komst van Jezus zijn gedaan, heeft God verdragen en het oordeel uitgesteld. Het geknakte riet is een beeld van een gebroken leven en de walmende vlaspit – die gebruikt werd in de olielamp -, is een beeld van een mens vol somberheid en donkerheid. Twee beelden die God gebruikt om aan te geven hoe Hij de mensen ziet na de zondeval. Ze zouden veroordeeld moeten worden, omdat ze niet vasthielden aan Gods woord, maar in plaats daarvan wacht Hij. Het riet wordt niet verbroken en de vlaspit niet gedoofd. God heeft andere plannen. Hij wil herstel. Jezus is gekomen om het oordeel tot overwinning te brengen. Niet alleen voor zichzelf, maar voor de hele wereld. Iedereen kan nu een leven van overwinning hebben. Niet jouw eigen overwinningen, want die zijn niet zo talrijk, nee leven uit overwinning is beseffen dat Jezus de overwinning heeft gebracht. Het gebroken riet wordt weer sterk en de vlaspit walmt niet meer. God wil niet dat we bang zijn voor het oordeel, maar dat we gaan leven uit overwinning. Het kwaad is geoordeeld aan het kruis en door Jezus’ opstanding tot overwinning gebracht. In Hem zijn we meer dan overwinnaar, omdat Hij ons heeft liefgehad.

woensdag 19 oktober 2016

Alles staat klaar

Jozua 5:11
‘.. en zij aten, daags na het Pascha, van de opbrengst van het land, ongezuurde broden en geroost koren, op dezelfde dag.’

Na de doortocht door de Jordaan werd het verbond vernieuwd. Alle mannen die tijdens de 40 jaren in de woestijn waren geboren, werden besneden. Na hun herstel werd het Pesachfeest gevierd – beeld van het offer van Jezus - en meteen daarna hield God op hen manna te geven. Vanaf dat moment konden ze eten van de opbrengst van het land. Terwijl Israël nog door de woestijn liep – beeld van de zondige staat van de mens -, bereidde God voor hen een land, overvloeiend van melk en honing. Datzelfde zag je bij de schepping. Toen alles gereed was en de bomen vrucht droegen, schiep God de mens. In geestelijke zin is dat niet anders. Terwijl wij nog onwetend waren over Gods liefde en genade, bereidde Hij al een erfenis voor ons. Jezus heeft alles voorbereid, zodat wij meteen kunnen genieten van Gods goedheid. Vanaf het eerste begin is alles gereed. Israël trok het land binnen in de oogsttijd. En wij hebben Gods volheid in Christus. Vanaf het moment dat we gelovig werden, is ons Gods volheid geschonken. We hoeven niet te ploeteren om door God gezegend te worden, maar mogen drinken van het water des levens om niet.

dinsdag 18 oktober 2016

God, die de harten kent

Handelingen 15:8-9
‘En God, die de harten kent, heeft getuigd door hun de Heilige Geest te geven evenals ook aan ons, zonder enig onderscheid te maken tussen ons en hen, door het geloof hun hart reinigende.’

Het hart is de place to be, daar gebeurt het. Uit het hart komen de wortels van ons bestaan. De wereld kiest voor het verstand, de rede, maar God kiest het hart. Daar wil Hij zijn en daar wil Hij verandering geven. Ons verstand is een kenniscentrum, maar het gevoel zit in het hart. De tekst van vandaag zegt, dat God de harten kent. Hij weet wat er zit en Hij weet dat daar liefde nodig is. Daarom heeft Hij Zijn liefde uitgestort in onze harten. En vanuit die liefde werkt Hij verder aan ons hart. Hij leert ons te vertrouwen op Zijn liefde, te geloven in Zijn woord. God maakt geen onderscheid tussen mensen, Hij trekt niemand voor en stelt niemand achter. Hij is voor iedereen Dezelfde. Onze daden zijn vruchten van ons hart. Daarom verandert niemand vanuit regels, door het verstand geleerd, maar wel vanuit geloof, dat door liefde werkt. Wij mensen zien elkaars buitenkant en we hebben daar vaak een mening over, maar God kent de harten. Hij kent de vragen en de twijfels. Hij kent de gedachten en overleggingen, maar Hij weet, dat redeneren niet helpt. God is een werk in ons hart begonnen en Hij maakt het helemaal af, zodat al het onreine en onheilige, maar ook alle schuldgevoel, alle negatieve emotie verdwijnt. Hij doet dat door Zichzelf te openbaren als een liefhebbende Vader, een ontfermende Vader, die geen stenen voor brood geeft. Ga niet zelf proberen je hart en gedachten te veranderen, maar verdiep je in Gods liefde. Dan komt de verandering door Hem vanzelf.

maandag 17 oktober 2016

Een overvloedige oplossing

2Koningen 4:6-7
‘Toen ze allemaal vol waren en ze haar zoon vroeg haar de volgende aan te geven, antwoordde hij: ‘Er zijn er geen meer.’ Toen hield de olie op te vloeien.’

Elisa kreeg bezoek van een weduwe. Haar man was gestorven en ze bleef achter met twee zonen, schulden en een kruikje olie. Elisa geeft haar het advies potten en pannen bij de buren te vragen en daarin de olie uit te gieten. Ze doet het tot het laatste vat is gevuld. Dan houdt de olie op te stromen. Mooi verhaal, maar wat heeft het ons te zeggen? Allereerst dat God onze voorziener is en dat bij Hem niets onmogelijk, of onoplosbaar is. Ten tweede dat er geloof wordt gevraagd om te handelen naar Gods raad. Ten derde dat God overvloedig geeft, meer dan nodig was. De vrouw kon haar schulden betalen met de olie en daarna leven van het overschot. Ten vierde, dat God meestal andere mensen inschakelt om Zijn plannen uit te voeren. Ten vijfde, dat niemand dit van tevoren had kunnen bedenken. Hoe langer je kijkt, hoe meer je ziet. Ik word bemoedigd door zulke verhalen. God is een ontfermer. Hij vraagt niet naar de reden van haar armoede, maar geeft een overvloedige oplossing. Als vandaag de bel gaat en iemand vraagt om een pannetje, geef het dan. Wie weet wil God het gebruiken voor een wonder.

zondag 16 oktober 2016

De bron van het leven is liefde

Hooglied 7:6
‘Hoe schoon zijt gij, liefde; hoe heerlijk onder wat men verlangen kan!’

Van alle songs op aarde, gaat meer dan negentig procent over liefde. Liefde is het centrale thema in het leven. Alles draait om liefde. Dat is ook geen wonder, want de bron van het leven is liefde. God, die alles schiep, is liefde. De grootste behoefte van elk mens is liefde. Zonder liefde word je ziek en ga je dood. Zonder liefde stopt het leven. Maar wat is liefde eigenlijk? Daarvoor moet je naar de bron kijken, naar God zelf. De brief aan de Corintiërs bevat een heel hoofdstuk om de liefde te beschrijven. Alle eigenschappen daarvan zijn evenzoveel kenmerken van God zelf. De grootste uitdrukking van Gods liefde is te zien in de kruisiging van Zijn Zoon. Door het sterven van Jezus voor een verloren geraakte wereld, bewees God Zijn liefde. Het Hooglied is een loflied op de liefde. Twee geliefden zoeken naar woorden om elkaar te beschrijven. Ze zijn verrukt over elkaar. Niemand is mooier dan mijn geliefde, zeggen ze. Voor wie het zien wil, vertelt het Hooglied Gods verrukking over Zijn Geliefde. Die Geliefde van God zijn wij. God verheugt zich over ons. Jezus is vol verlangen om ons te ontmoeten en bij Zijn Vader te brengen. Voor ieder die zich afvraagt geliefd te zijn, lees het Hooglied. Laat je keer op keer overtuigen, dat God verrukt over je is. En jij mag het natuurlijk zijn over Hem. Zo gaat dat in de liefde.

zaterdag 15 oktober 2016

Keer niet terug maar ga verder

Ezechiël 46:9
‘Hij zal niet door dezelfde poort terugkeren als waardoor hij binnenkwam, maar door die welke er recht tegenover ligt, naar buiten gaan.’

Een bezoek aan de tempel moest mensen veranderen, omdat ze Gods goedheid weer hadden gezien. Om dat te benadrukken mochten ze niet door dezelfde poort weer naar buiten, maar door de poort er tegenover. Dat betekent, dat je je weg vervolgt en niet terugkeert. Je leven gaat door en blijft niet hangen in wat is geweest. Je afkomst laat je achter je, want je hebt een nieuwe toekomst, je bent Gods kind geworden en gaat niet naar de weg van de zondaar terug. Elke keer dat je Gods genade beter begrijpt, wordt je leven mooier, heerlijker. De beweging is vooruit, verder op die weg, verder in dat spoor. We gaan niet op en neer en heen en weer door allerlei wind van leer, schrijft Paulus, maar we gaan vooruit. Onze innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd. Onthoud dat de poort waardoor je binnenging voorgoed achter je ligt. Kijk niet achterom, maar kijk naar de weg die voor je ligt. Het is een gezegende weg, vol nieuwe openbaringen van Gods heerlijkheid.

vrijdag 14 oktober 2016

Geen bittere kruiden meer

Exodus 12:8
‘Het vlees zullen zij dezelfde nacht eten; zij zullen het eten op het vuur gebraden, met ongezuurde broden, benevens bittere kruiden.’

Het Pascha, het bevrijdingsfeest, moest gevierd worden op een voorgeschreven manier. Het bloed van het lam moest aan de deurposten worden gesmeerd. Het vlees van het lam moest worden gebraden op het vuur en worden gegeten en er moest ongezuurd brood worden gebakken, benevens bittere kruiden. Al deze onderdelen wijzen naar Jezus. Hij is Gods Lam dat werd geofferd, Hij gaf Zijn bloed. Het ongezuurde brood verwijst naar de zondeloze natuur van Jezus en de bittere kruiden naar de ongerechtigheden en smarten die Hij op zich nam. Toen Jezus met Zijn discipelen dit feest vierde, stelde Hij een nieuw verbond in. Hij gaf brood en wijn als tekenen van Zijn lichaam en bloed. Maar heel opvallend zijn de bittere kruiden verdwenen. Die moeten niet langer worden herinnerd. Alle schuld, alle ellende door de zonde, alle bitterheid is weggedaan. Alleen Jezus droeg de bitterheid van onze zonden. Alles wat we verkeerd hebben gedaan en ook alles wat ons is aangedaan, dat mag uit onze herinnering worden gebannen. De pijn ervan heeft Jezus op zich genomen. Wij zijn door Zijn striemen genezen. Ga niet langer dragen wat Hij al voor je droeg, maar geniet van Zijn ongezuurde leven, dat jou is gegeven.

donderdag 13 oktober 2016

Vertrouw op God

1Corintiërs 10:4
‘.. en allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus.’

Toen het volk Israël op weg was naar het beloofde land Kanaän, moesten ze eerst door de woestijn. God ging met hen mee en voorzag in al hun behoeftes. Hij had ze veilig door de Rode Zee geleid. Hij had het bittere water bij Mara zoet gemaakt. En toen ze dorst hadden, gaf Hij water uit de rots. De bedoeling was, dat Gods volk niet alleen lichamelijk werd verzorgd, maar vooral ook geestelijk. Hun ogen moesten God gaan zien. Elke tegenslag die ze zouden ontmoeten, hadden ze met God kunnen doorstaan. Maar het ontbrak het merendeel aan geloof. In plaats van God te vereren, was er gemopper en vervielen velen tot afgoderij en rebellie. Uiteindelijk heeft het bevrijde volk haar doel niet bereikt. Ze hebben nooit kunnen genieten van het overvloedige leven in Kanaän. Ongeloof en angst verhinderden dat. Christus ging zelf met hen mee, Hij gaf ze water en brood, maar ze vertrouwden liever op hun eigen inzichten dan op God. Betekent dat, dat we toch nog verloren kunnen gaan? Nee, maar wel, dat we veel leed kunnen voorkomen, door vertrouwen te hebben in Gods beloftes. Hij is met ons en Hij zorgt voor ons.

woensdag 12 oktober 2016

God verlaat ons nooit

Mattheüs 27:46
‘Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’

Hoor Israël, de Here uw God is een. De eenheid tussen Vader, Zoon en Heilige Geest is een onlosmakelijke verbondenheid. Ze kunnen zonder elkaar niet functioneren. Toch is er een moment geweest dat Jezus, als mens, de afdruk van Gods wezen, tot zonde werd gemaakt. De Vader kon niet langer als Vader optreden, maar moest nu Rechter zijn. Rechter over Zijn eigen Zoon. Toen Jezus van God verlaten aan het kruis hing, droeg Hij de straf, de eenzaamheid, de vernedering, die eigenlijk de onze was. Hij nam onze plaats in, zodat Hij kon zeggen: ‘Ik zal je noot begeven of verlaten. Zie, Ik ben alle dagen met je.’ Nooit meer kan er een scheiding komen tussen God en Zijn kinderen. Zelfs de zonde kan dat niet meer voor elkaar krijgen. Niets kan ons scheiden van Gods liefde. Jezus droeg als enige Gods straf voor de zonde. Daardoor is de voorhang opengegaan. Van boven naar beneden is er toestemming, volle vrijmoedigheid om ongehinderd, zonder angst op veroordeling, te naderen tot Gods troon. We ontvangen genade op genade. We worden steeds opnieuw bevestigd in onze rechtvaardigheid en heiligheid. We zijn eens voor altijd rein in Gods ogen, door het offer van Jezus. Jezus werd door God verlaten, zodat wij nooit verlaten zouden zijn.

dinsdag 11 oktober 2016

Er is maar een God

Deuteronomium 4:39
‘Weet daarom heden en neem het ter harte, dat de HERE de enige God is in de hemel daar boven en op de aarde hier beneden, er is geen ander.’

De wereld is vol met afgoderij. In de loop der eeuwen hebben mensen zich allerlei goden gemaakt, de een van hout, de ander van steen en ook de hemellichamen worden vereerd. Het gekke is, dat die goden zelf weinig doen, dat kan ook niet, want het zijn geen goden, maar dat de mensen die ze vereren het werk moeten verrichten. Op dit moment gaat er een plaag van agressie over de wereld uit naam van een of andere god. Laat die god voor zichzelf op komen, zou ik zeggen. De enige God die leeft, de enige God van hemel en aarde, is de God die zegt: ‘Ik werk en wie zal het keren?’ Hij is mens geworden, heeft de mensheid verlost uit de greep van de zonde. Hij heeft de dood laten zien wie er sterker is. Hij heeft voor wie wil de weg naar eeuwig leven geopend. Hij is het begin, Hij voert uit en Hij is het doel. De alfa en omega, het begin en het einde. Daarbuiten is alles leeg. Laten we stoppen met de onzin dat alle godsdiensten gelijk zijn. Laten we stoppen te zoeken naar het beste in elkaars religies. Er is maar een God in de hemel daar boven en op de aarde hier beneden. Er is geen ander. Hij laat zich kennen in Jezus, Zijn Zoon.

maandag 10 oktober 2016

Geen zondaar meer

Romeinen 8:33
‘Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij.’

De vertaling ‘God spreekt hen vrij’, is eigenlijk iets te eenvoudig. Letterlijk staat er dat het God is die rechtvaardigt. Dat wil zeggen dat God niet alleen verklaart dat we niet schuldig zijn, maar daar bovenop, dat we rechtvaardig zijn. We worden niet vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs, omdat Jezus het bewijs tegen ons heeft uitgewist aan het kruis, maar we krijgen een kwalificatie die alleen God zelf toekomt. Je bent rechtvaardig. Krachtiger kan Gods genade niet zijn. Terwijl veel gelovigen genoegen nemen met alleen vergeving van zonden, is God zelf pas tevreden als we geen zondaars meer zijn. Jezus heeft dat door Zijn dood en opstanding bewerkstelligt. We zijn Gods rechtvaardige kinderen geworden, we hebben dezelfde status gekregen als Jezus. Hij schaamt zich er niet voor ons broeders te noemen. Paulus heeft het als eerste begrepen en hij doet er alle moeite voor het uit te leggen. Wie kan er nu beschuldigen, als God je rechtvaardig verklaart? Dus laat je ook niet meer aanklagen, zelfs niet als je in je eigen ogen schuldig bent. Tegenover God ben je voor eeuwig rechtvaardig en vrij van veroordeling.

zondag 9 oktober 2016

Hemelse vrede

Johannes 14:27
‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.’

Op aarde is geen vrede geweest sinds de mens in zonde viel. De onvrede kan zich uiten in irritatie, ruzie, twist, vete en strijd. En waar strijd toe leidt, zien we om ons heen. Families die niet meer met elkaar omgaan, landen en volken die elkaar bestrijden. Het lijkt wel of de onvrede en de onverdraagzaamheid op aarde alleen maar toeneemt. Maar dwars daar doorheen biedt Jezus ons Zijn goddelijke, innerlijke vrede aan. Wanneer een mens rust heeft gevonden bij Jezus en zich geliefd weet bij de Vader, dan kan de vrede zomaar al je zorgen wegnemen en je gedachten tot rust brengen. Dan word je zomaar verdraagzaam, begripvol en vergevingsgezind. Liefde in plaats van haat is de vrucht van Gods vrede. Jezus zegt, dat Zijn vrede in de wereld niet te vinden is. Het is een bovennatuurlijke vrede, die alle onrust en angst te boven gaat. Jezus heeft Zijn vrede niet beloofd, maar nagelaten aan ieder die Hem gelooft. Zonde heeft geen invloed op Gods vrede. God neemt Zijn vrede niet van je weg wanneer je iets verkeerd doet. Zijn vrede is juist bedoeld om je onrust en angst weg te nemen. Verlies de moed niet, rust in Gods vrede door te beseffen dat Hij voor je zorgt.

zaterdag 8 oktober 2016

Er is geen veroordeling voor Gods kinderen

Deuteronomium 21:22-23
‘Wanneer iemand een zonde begaat, waarop de doodstraf staat, en hij wordt ter dood gebracht en gij hangt hem aan een paal, dan zal zijn lijk gedurende de nacht niet aan de paal blijven, maar gij zult hem dezelfde dag nog begraven, want een gehangene is door God vervloekt en gij zult het land dat de HERE, uw God, u als erfdeel geven zal niet verontreinigen.’

Toen Jezus werd gekruisigd, stierf Hij de dood van een vervloekte. Aan het kruis werd Hij tot zonde gemaakt en droeg Hij helemaal alleen de schuld van de hele wereld. Maar voor de zon onderging, werd Zijn lichaam van het kruis gehaald en in een nieuw graf gelegd. Op die manier werd de aarde niet langer verontreinigd door de dood. Een gehangene is door God vervloekt. Het was onze vloek die Jezus op zich nam, zodat wij niet langer schuldig tegenover God zouden staan. Paulus schrijft hierover aan de Galaten: ‘Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt.’ Jezus is opgestaan uit de dood, de vervloeking is voorbij. De weg naar God is open voor altijd. Er is geen veroordeling meer voor wie in Christus Jezus is. Dat wil zeggen, voor wie Zijn verlossingswerk in geloof aanvaardt. Gods recht heeft gezegevierd. Op een rechtvaardige manier kan God de Vader ons nu als Zijn kinderen in Zijn armen sluiten. Jezus, de Rechtvaardige stierf om onrechtvaardige mensen voor eeuwig met God te verzoenen. Voor Hem alleen is alle glorie.

vrijdag 7 oktober 2016

Profetie laat Gods hart zien

2Petrus 1:21
‘.. want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.’

Profeten hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in het contact tussen God en Zijn volk Israël. De profeten spraken de woorden van God en mochten er geen eigen woorden bijvoegen. Toch waren er ook valse profeten, die de mensen naar de mond praatten. Ook nu nog bestaat profetie en zijn er profeten, sterker nog, we worden allemaal opgeroepen ernaar te streven te profeteren. Profeteren is heel eenvoudig, je laat zien wie God is. Je vertelt wat Hij gedaan en beloofd heeft en dat is altijd opbouwend, reddend, bemoedigend, vertroostend en nooit veroordelend. De Heilige Geest zet mensen aan tot profeteren en Gods Geest doet niets liever dan Jezus laten schitteren. Jezus heeft gezegd: ‘Hij zal Mij verheerlijken.’ Dat is dan meteen ook een kenmerk van profetie. Jezus is de Geest van de profetie. Wanneer mensen profeteren en de aandacht komt niet te liggen op Gods liefde en genade, dan is er niet namens God gesproken. Zo eenvoudig is het. Dus geen ge-orakel, maar eenvoudig spreken zoals Jezus zou doen, vol ontferming en genade. Profetie laat Gods hart zien.

donderdag 6 oktober 2016

De bronnen zijn weer open

Genesis 26:18
‘En Isaak groef de waterputten, die men gegraven had in de dagen van zijn vader Abraham, en die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgestopt, weer op, en noemde ze met dezelfde namen, waarmee zijn vader ze genoemd had.’

Isaac is een type van Christus. Jezus wordt ook de zoon van Abraham genoemd in het evangelie van Mattheüs. Jezus brengt je terug naar de bron, terug naar het begin en terug naar de waarheid. Het oorspronkelijke plan van God om kinderen te hebben, die aangenaam zijn voor zijn aangezicht, is door Jezus hersteld. De theologen en religieuze leiders hebben van Gods genade hard werken gemaakt, maar Jezus neemt daar geen genoegen mee. Niemand hoeft zelf een put te graven om te drinken, Hij is de bron van levend water. Wie dorst heeft mag komen en drinken om niet. Isaac groef de putten van zijn vader weer op en noemde ze met dezelfde namen. Genade heet weer genade, onverdiende, maar geschonken goedheid. God is weer Vader in plaats van Rechter. Wij zijn vrij in plaats van gebonden. In plaats van zonden belijden, mogen we de naam van Jezus belijden. Hij is Degene die ons weer bij de Vader heeft gebracht. De bronnen zijn geopend, we hoeven alleen te drinken om gelaafd te worden.

woensdag 5 oktober 2016

Onbegrensde genade

Mattheüs 12:15
‘Jezus besefte dat en week uit naar elders. Grote massa’s mensen volgden hem, en hij genas hen allen.’

De strijd tussen wet en genade, of liever gezegd, de strijd tegen genade is tot een hoogtepunt gekomen, als de Farizeeërs en Schriftgeleerden besluiten Jezus te doden. Jezus overtrad in hun ogen de wet van Mozes door op sabbat zieken te genezen. Maar Jezus zegt dat de wet wordt vervuld door barmhartigheid, door liefde en niet door offers die God niet vraagt. Jezus wijkt dan uit en geneest op die sabbatdag alle zieken. Dit is een van de vele voorbeelden in de Bijbel van de botsing tussen wet en genade. Tussen wat mensen denken dat God verlangt en tussen wat Jezus laat zien. Jezus is gekomen om de wet te vervullen en om de straf weg te nemen van allen die Gods wet niet kunnen vervullen, hoe goed ze dat ook proberen. Zodra de wet Gods genade in de weg staat, is er sprake van een verkeerde uitleg van de wet. Gods grote verlangen is, dat we allen gezond zijn, naar ziel, geest en lichaam. God wil dat het ons allen wel gaat. Gods welvaart, Gods rijkdom, is om Hem te kennen en de kracht van het offer van Jezus. Geen wet mag dat in de weg staan. Mensen moeten niet gedreven worden naar onbegrepen gehoorzaamheid, maar naar Gods hart dat liefdevol en genadig is. We leven uit geloof dat het werk is volbracht. Alles is gereed om vol vrijmoedigheid van te genieten. Jezus heeft voor ons en in ons de wet vervuld en wij mogen nu uit genade leven. Genade die wordt gevoed door Gods liefde, niet door onze regels.

dinsdag 4 oktober 2016

Goddelijke zekerheid

Jesaja 43:13
‘Ook voortaan ben Ik dezelfde en niemand redt uit mijn hand. Ik werk, en wie zal het keren?’

Als mens kun je onderhevig zijn aan stemmingen, je bent niet elke dag even vrolijk. Soms zit het mee en soms tegen. Allemaal heel menselijk, maar niet hoe God is. God heeft geen last van stemmingen, zijn houding tegenover ons hangt niet af van de dag. Hij laat weten elke dag dezelfde te zijn. Hij laat ook weten, dat niemand kan omkeren of tegenhouden wat Hij doet. Dat is goed nieuws voor alle twijfelaars. God houdt van je, niet vanwege vandaag of gisteren, maar omdat Hij van je houdt. Ook morgen zal dat zo zijn. God heeft ons Zijn reddingsplan bekendgemaakt vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel. Hij heeft het uitgevoerd uit liefde en zal ons daarom zegenen en liefhebben in de toekomst, zoals Hij ons vandaag liefheeft en zegent en zoals Hij dat in het verleden deed. God werkt aan Zijn grote heilsplan, om alles onder één naam samen te brengen en wie zal dat keren? Wanneer we ons wat somber voelen, omdat het vandaag niet meezit, dan moeten we eens aan Gods liefde denken. Hij is met ons, alle dagen, en heeft ons lief, alle dagen, tot Zijn plan volkomen is uitgewerkt en God alles is en in allen. Zeg tegen jezelf: ‘God heeft me lief en Hij zegent me vandaag, morgen en tot in eeuwigheid.’

maandag 3 oktober 2016

Een bewijs van grote liefde

Genesis 22:12
"Leg het mes maar weg en laat de jongen ongemoeid," zei de Engel. "Ik weet nu dat God de belangrijkste is in uw leven. Zelfs uw eigen zoon, uw enige, van wie u zoveel houdt, wilde u Mij geven."

De geschiedenis van Abraham en Isaac is bekend, maar ken je ook de betekenis? Sommigen vinden het gemeen van God, om Abraham zo op de proef te stellen, maar is dat wel een goede conclusie? In dit verhaal vertelt God een ander verhaal, een verhaal over liefde. God zegt: ‘Ik zie dat je me liefhebt, omdat je zelfs je zoon voor me over hebt.’ Dat is het verhaal waarom het gaat. Wanneer je je eigen zoon bereid bent te offeren, dan is dat een daad van grote liefde. God bewees Zijn liefde toen Jezus voor ons naar het kruis ging om te sterven in onze plaats. Want dat is ook wat dit verhaal van Abraham vertelt. God wacht niet op onze offers, zelfs het beste is niet goed genoeg om ons te redden. Nee, God schenkt ons een offer, Zijn eigen Zoon. God zond ons Zijn Zoon en was bereid Hem te offeren, uit liefde voor zondaren. We worden niet gered door ons gedrag, we gaan niet verloren om ons gedrag. Het enige wat telt, is dat we de liefde van God herkennen en aanvaarden. Dat we Gods genade niet zien als een verdienste, maar als een geschenk. Kijk goed naar Abraham, Hij werd door God gebruikt om ons een heel belangrijke les te leren, namelijk dat God ons zo liefheeft, dat Hij bereid was voor ons te sterven.

zondag 2 oktober 2016

Door een offer zijn alle offers overbodig geworden

Hebreeën 10:11
‘Voorts staat elke priester dagelijks in zijn dienst om telkens dezelfde offers te brengen, die nimmer de zonden kunnen wegnemen;’

Er is maar een offer wat de zonden van de wereld heeft weggenomen en dat is het offer dat Jezus bracht. Alleen door Hem staan we rechtvaardig voor Gods troon en worden we vrijgesproken van schuld. De offers van het oude verbond konden het probleem van de zonde niet oplossen. Ze moesten juist aantonen, dat alle mensen onverbeterlijke slechteriken zijn. Maar nu Jezus zijn offer heeft gebracht, zijn de zonden weggedaan en is de schuld vergeven. We zijn voor God opnieuw geboren, nu als kinderen van Hem. Maar het is en blijft door Jezus Christus. De grootste fout die we nu nog kunnen maken, is dat we geloven dat we zelf onze rechtvaardigheid in stand moeten houden door zondeloos te leven en telkens te belijden dat we iets verkeerd hebben gedaan en om vergeving en genade te vragen. Er zijn veel christenen die dagelijks hun zonden belijden en om vergeving vragen. Die gedragen zich als de oudtestamentische priesters en aanvaarden niet dat alle zonden voorgoed zijn weggedaan. Ze proberen hun eigen gerechtigheid op te krikken naar Gods niveau en dat is onmogelijk. Wees blij met het ene offer van Christus. Eens voor altijd heeft Hij ons in Gods tegenwoordigheid gebracht. Niet omdat wij perfect zijn, maar omdat Hij dat is. De focus moet naar Jezus. Alle lof, eer en aanbidding is voor Hem.

zaterdag 1 oktober 2016

Kom eet iets

Johannes 21:9, 12
‘Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Jezus zei tegen hen: ‘Kom, eet iets.’

Terwijl zijn discipelen aan het vissen waren, maakte Jezus een eenvoudige maaltijd klaar op het strand. Op de aanwijzing van Jezus hadden de discipelen hun netten aan de andere kant van het schip overboord gegooid en nu vingen ze veel vis. Terwijl ze hun netten aan land trokken, had Jezus de maaltijd al klaar. Er lag vis op het vuur en er was brood, misschien wel om hen te herinneren aan de wonderbare spijziging. Jezus zou niet lang meer bij hen zijn en Hij wilde dat ze hun geloof in Hem niet zouden verliezen. ‘Petrus, heb je me lief,’ zou Jezus vragen en Hij zou Zijn vertrouwen in Petrus uitspreken. ‘Hoed en weid mijn schapen.’ Genade is moeilijk te ontvangen met een schuldig hart. Daarom was er eerst de zegen van een overvloedige vangst, nadat ze op hun eigen manier niets hadden gevangen. Jezus zegent hun arbeid en nodigt ze uit om te komen eten. ‘Kom, eet iets.’ Bij de maaltijd wordt de schuld van Petrus in het licht van Gods genade gebracht. Petrus krijgt het beheer over alle gelovigen toegewezen. Daar spreekt vertrouwen uit en liefde. Petrus, ik weet wie je bent, maar dat hindert me niet. Je mag leven vanuit genade. Eenvoudige middelen als brood en wijn, dagelijks voedsel, herinneren aan de liefde van God en de zegen die Hij ons heeft geschonken in Christus. ‘Kom, eet iets.’ Laten we dat dagelijks doen en keer op keer bemoedigd worden door de liefdevolle woorden van Jezus.