vrijdag 31 maart 2017

God schenkt je Zijn trouw

Romeinen 8:32
‘Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?’

Is het niet wonderlijk hoe mensen kunnen twijfelen aan Gods liefde? Dat de wereld Hem niet kent, is begrijpelijk, dat nemen we niemand kwalijk. Maar als christenen zich afvragen of God hen wel helpen wil, dan is er iets niet goed gegaan in de prediking. Hoe vaak hoor je christenen bidden om Gods nabijheid. Hoe vaak vragen om hen niet te verlaten. Dat komt door het verkondigen van een verkeerd evangelie. God is niet de ene dag dichtbij en de andere veraf. God is niet de ene keer met ons en de andere keer niet. Hoe kun je twijfelen aan Gods liefde, hoe kun je twijfelen aan Zijn trouw? Hij heeft je Zijn Zoon gegeven toen je nog een zondaar en een hater was. Hoe kun je denken, dat God je nu vergeten zal? De waarheid is, dat dezelfde God die Zijn Zoon heeft geschonken, ons met Hem ook alle dingen schenkt, schenkt, schenkt, schenkt. Je verdient Gods trouw niet, Hij schenkt hem je. En dat geldt voor alles wat je nodig hebt en meer.

donderdag 30 maart 2017

Genade kent geen jaloersheid

Spreuken 3:31
‘Wees niet jaloers op iemand die met ellebogenwerk in deze maatschappij vooruitkomt.’

Kruiwagens, ellebogen, steekpenningen, snoepreisjes en alles wat dies meer zij, zijn uitvindingen van een corrupte wereld om aan de top te komen. Ben je eenmaal boven, dan zie je in dat alles leeg, doelloos en vreugdeloos is. IJdelheid , najagen van wind, noemt de Prediker dat. Dat soort leven hoef je niet te ambiëren. Wie daar jaloers op is, kent Gods genade niet. Het leven in Gods koninkrijk is van een geheel andere orde. Daar is de laagste de hoogste en de rijkste de armste. De eerste de laatste en de heerser de knecht. Maar wat een vreugde, wat een vrede heerst er. Wat een liefde en bereidheid te delen. Niet meer het hebben, maar het zijn staat centraal. Leven is belangrijker dan bezit en al het tijdelijke wordt eeuwig. Een nieuwe schepping in een voor ons nieuw koninkrijk. Leven en overvloed, dat is wat God voor ogen staat voor ons bestaan. Ellebogen zijn hier niet nodig, want al het Zijne is het mijne en zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Gods gunstbewijzen zijn elke morgen nieuw en Zijn trouw en goedheid duren eeuwig. We hebben niets, sorry, niemand anders meer nodig, ons ontbreekt niets.

woensdag 29 maart 2017

Twijfel niet aan Gods woord

Psalmen 18:30
‘De weg van God is een volmaakte weg; het woord van de HERE is zuiver als goud. God beschermt ieder, die zijn heil bij Hem zoekt.’

Twijfel maakt je kwetsbaar. Je wil niet toegeven dat je twijfelt, want hoe kun je nu twijfelen aan Gods woord, maar toch is er reden genoeg om niet langer vast te staan op de beloftes. Je ziekte geneest niet, je financiële positie verandert niet, je relaties herstellen niet en dan komt het moment dat je opgeeft steeds dichterbij. Als je toegeeft aan twijfel, word je automatisch slachtoffer, je verliest de strijd en je laat je beroven. Als je fundament te zwak is, stort je huis zelfs in en blijf je achter in vertwijfeling. De duivel probeert je te laten twijfelen aan Gods trouw. Is Zijn woord wel betrouwbaar? Is Zijn weg wel recht? Beschermt God je wel? Twijfel aan Gods woord kan ervoor zorgen dat je leven niet langer stormbestendig is. Dan is een Psalm als deze een krachtig medicijn. Gods woord is betrouwbaar. God is trouw aan jou en aan Zijn woord. Hij zal je voet voor struikelen behoeden. Wanneer wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Geef de duivel geen voet, door te twijfelen aan Gods beloftes. Laat je niet beroven van je zekerheid. Laat de kaalvreter niet zijn gang gaan. Is dat toch gebeurd, dan zal God herstellen wat er is geroofd. Hij vergoedt wat de kaalvreter heeft genomen. Maar waarom zou je het zover laten komen? Onderwerp je aan God(s woord) en biedt zo weerstand aan de duivel, hij zal van je vlieden en jij blijft overwinnaar.

dinsdag 28 maart 2017

Lijden om Christus wil

Filippenzen 1:29
‘Want aan u is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden,’

God noemt het genade, wanneer je lijden moet vanwege Christus. Aan u is de genade verleend. Lijden om Christus wil betekent dat Hij in jou gezien wordt. Omdat Jezus jouw leven gebruikt om zich te openbaren aan de wereld, richt de haat tegen Hem zich op jou. Je bent bevoorrecht, wanneer je voor Hem mag lijden. Duizenden hebben dat al voor jou gedaan en duizenden zullen het na jou doen. Jezus zegt: ‘Ze hebben Mij vervolgd, ze zullen ook jullie vervolgen.’ Maar in dat alles zijn we meer dan overwinnaar door hem die ons heeft liefgehad en die Zich voor ons heeft overgegeven. Zoals nu het lijden overvloedig over ons komt, zo zal Gods heerlijkheid meer dan overvloedig zijn over allen die zich niet hebben geschaamd Zijn naam te belijden voor de mensen.

maandag 27 maart 2017

Waarom zou je liegen?

Spreuken 24:28
'Leg over een ander geen vals getuigenis af, waarom zou je liegen?'

Goeie vraag: ‘Waarom zou je liegen?’ Om je beter te voelen dan de ander misschien? Wat de reden ook is, niet doen. Geef de duivel geen voet. Laat hem geen voordeel op ons behalen. Wij zijn uit de leugen verlost en in de waarheid geplaatst. Jezus is de waarheid en wij zijn vast verankerd met en in Hem. Als iets ons dwarszit, mogen we het op Hem afwentelen. Hij zorgt voor ons. Je staat er niet meer alleen voor. Hoe lelijk mensen ook soms tegen je doen, je kan in Gods vrede en rust blijven door je blik op Jezus te richten. Hij verdroeg alles wat mensen tegen en over Hem zeiden. Hij hield stand en Hij deelt die kracht met ons. We hoeven nergens bang voor te zijn. Liegen is het instrument van de duivel, hij liegt altijd. Maar wij houden ons vast aan de waarheid. De waarheid beschermt ons en zet ons vrij. Denk waarheid, spreek waarheid en elk wapen dat tegen je gesmeed wordt, houdt geen stand. Je kunt het in het ongelijk stellen. Dat is jouw recht van Godswege.

zondag 26 maart 2017

Geestelijke voeding is broodnodig

Johannes 6:27
‘U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven.’

Jezus is onze voeding, door Hem en vanuit Hem leven we. Zoals je de dag begint met ontbijten en daarna nog enkele eetmomenten gebruikt op een dag, moet je jezelf ook geestelijk verzorgen door goed te eten. Weten dat je gered bent is niet genoeg om van te leven. Als je geen nieuwe voeding tot je neemt, zul je geestelijk vermageren en verzwakken en tenslotte krachteloos zijn. Goede geestelijke voeding gaat over de goedheid van de Vader. Vergeving, verzoening, gerechtigheid, zondeloosheid, zegen, gunst, blijdschap, vrede, het zijn allerlei soorten beleg waarmee je je geestelijke bordje vol kunt leggen. Goede geestelijke voeding zet Jezus centraal. Door Hem blijft je zicht op de Vader scherp. Hij wijst je op de Heilige Geest als leidsman en trooster. Jezus neemt het voor je op als er tegen je wordt getuigd. Goede geestelijke voeding maakt je blij en dankbaar. Soms moet je er moeite voor doen om goed geestelijk voedsel te vinden, maar het is altijd het zoeken waard.

zaterdag 25 maart 2017

Boos worden is geen zonde

Efeziërs 4:26-27
'Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans.'

Boos worden is geen zonde maar een emotie. Als boos worden zonde is, dan is blij worden ook een zonde. Waar het om gaat is, dat je je niet laat leiden door je emoties, maar door de Geest. Vanuit emotie neem je emotionele beslissingen en die blijken achteraf vaak verkeerd te zijn, te impulsief. Nog niets aan de hand, wat dit vers betreft, maar dan komt het. Wanneer je boos blijft, ook de volgende dag nog en daarna, dan geef je de duivel toegang tot je leven en dat voert altijd naar de dood. Er gaat iets dood van binnen en God houdt teveel van je om je daar niet voor te waarschuwen. Geef de duivel geen kans, schrijft Paulus. Hij heeft geen rechten meer en geen macht over je, maar je kunt het hem wel geven op deze manier. En dat is zonde, zonde van je leven, zonde van je toekomst. Veel zegen gaat dan langs je heen, omdat je niet meer alleen Jezus volgt. Wat is de oplossing? Geef de duivel geen kans. Heb je verkeerd gereageerd, maak het dan in orde. Nam je verkeerde besluiten, draai ze dan terug als dat nog kan. Werp je zorgen, problemen, omstandigheden op Jezus en kijk eens hoe Hij erop reageert. Door het bloed van Jezus ben je nog steeds rein, geliefd en rechtvaardig. Kom terug in de rust van Gods nabijheid en geniet van deze dag, dat is het.

vrijdag 24 maart 2017

Leven onder Gods genade

Galaten 3:25
‘Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester.’

De wet van Mozes wordt de tuchtmeester genoemd. De wet was een bescherming tegen al te grove overtreding, omdat er meteen werd gestraft. De wet maakte geen mens beter, maar de wet hield mensen in bedwang, onder controle. Het gaat bij de wet niet om geloof, maar om goed gedrag, dat wordt beloond. Toen Jezus kwam, liet Hij zien dat niemand de wet kan houden. Zelfs door je gedachten ben je al veroordeeld. Jezus kwam voor ons de wet vervullen, Hij nam onder de wet onze plaats in en droeg onze schuld. Door het nieuwe verbond zijn we niet onder de wet, maar onder de genade. Onverdiende gunst, onverdiende vrijspraak, onverdiende zegen is nu ons deel. Veel mensen geloven dit niet en daarmee plaatsen ze zichzelf weer onder de wet en onder het oordeel. Geloof of wet, een van de twee. Je gaat je best doen voor je eigen gerechtigheid, of je ontvangt uit geloof Gods gerechtigheid. Simpel eigenlijk.

donderdag 23 maart 2017

God doet het zelf

1Thessalonicenzen 5:24
‘Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.’

Hoe kan iemand twijfelen aan de trouw van God? Jezus zegt van zichzelf dat Hij de waarheid is en ergens anders staat dat God niet liegen kan. Al Gods beloftes zijn betrouwbaar en worden uitgevoerd. ‘Hij zal het doen’, schrijft Paulus hier. Maar de vraag in dit vers is: Wat zal Hij doen? Het antwoord is te lezen in het vers ervoor. De verschillende vertalingen komen allemaal op hetzelfde neer, God zal onze geest, ziel en lichaam bewaren voor Christus. Hij zal onze roeping om een volmaakte bruid voor Christus te zijn, bewaken. Als Jezus terugkomt op aarde, zal Hij een bruid vinden die in alle opzichten heilig, rein en zuiver is. En Paulus zegt dat we dat niet zelf moeten doen, maar dat Degene die ons daartoe roept getrouw is en dat Hij het ook zal doen. God is een goed werk in ons begonnen en Hij zal het ook zelf volmaakt afronden. Het enige wat van ons wordt verwacht is dat we daaraan niet twijfelen.

woensdag 22 maart 2017

Genade is geen beloning maar een geschenk

Romeinen 6:23
‘Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.’

Jezus heeft voor ons de dood ondergaan, Hij heeft het loon van de zonde gedragen. Dat was nodig om Gods genade te kunnen ontvangen. Let op het woordje ‘maar’ in de tekst, daar zit een verandering van situatie. De zonde en de dood zijn door God weggedaan uit ons leven, Hij gedenkt ze niet meer. Nu is er alleen nog genade. Die schenkt God je – dat is het kenmerk van genade: het is een geschenk van God. Je kan het niet verdienen door je best te doen, het is Gods gift aan jou, omdat Hij van je houdt en ernaar verlangt dat je uit de dood – het steeds weer gericht zijn op zonde – stapt en gaat leven. Dat betekent dat je hart vastheid vindt in Gods genade. Gods liefde is je gegeven voor eeuwig. Zoek dat leven niet in jezelf, Jezus is jouw leven. Al Zijn volheid is nu het jouwe, je bent een gezegend mens.

dinsdag 21 maart 2017

Gods Geest openbaart je Gods hart

Daniël 2:22
‘Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, en het licht woont bij Hem.’

De Geest van God openbaart ons niet onze zonden en zwakheden, maar de verborgen wijsheid en kennis van God. God is alwetend, Hij doorgrondt alles en er is niets voor Hem verborgen. De toekomst is Hem bekend, maar ook wat geweest is. Hij kent ook onze zwakheden en angsten, onze pijn en verdriet, we hoeven Hem niets uit te leggen. Hij is vertrouwd met al onze wegen en kent van verre onze gedachten. De vraag is echter of we ook van verre Zijn gedachten kennen. We kunnen onder alle omstandigheden gerust zijn, want God is voor ons, wie zal tegen ons zijn? Zoals Daniël geholpen werd toen hij als balling gevangen zat onder moeilijke omstandigheden, zo helpt God ook ons. Waar je ook in zit, in dat alles ben je meer dan overwinnaar door Hem. Hij weet het, vertrouw Hem, Hij zal voor de uitkomst zorgen. Hij zal het laten zien.

maandag 20 maart 2017

Laat je niet veroordelen door je eigen hart

1Johannes 3:21-22
'Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God, en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht.'

Over deze tekst zou ik een heel hoofdstuk kunnen schrijven, maar ik moet me beperken. We hebben altijd volle vrijmoedigheid tegenover God, maar als ons hart ons veroordeelt, denken we van niet. Johannes keert zich tegen het wettische denken. Wie zal veroordelen wat God heeft gerechtvaardigd? We zijn rein en rechtvaardig, uit genade, uit God. Als ons hart ons veroordeelt kijken we naar onszelf in plaats van naar Jezus. Hij is ons leven en daarom krijgen we wat we bidden, we hebben het alles al in Hem ontvangen. Het ontvangen van God heeft niets te maken met ons gedrag, maar alles met ons geloof. Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben we vrijmoedigheid, dat beseffen we dan. Als ons hart ons wel veroordeelt, denken we dat we onze vrijmoedigheid bij God hebben verspeeld en dan kan God ons niet meer bereiken, dan verstoppen we ons voor Hem. Laat je niet wijsmaken, dat je Gods goedheid en gunst kan verspelen door je gedrag. Daarmee zeg ik niet dat alles wat je doet goed is, maar het is vanuit Gods liefde en vanuit de vrijmoedigheid om Zijn troon te naderen (gebed), dat we ontvangen wat we nodig hebben. Het gebod van God is dat we in Zijn liefde blijven, Zijn genade niet ontkennen, anders doen we Hem, onszelf en anderen tekort.

zondag 19 maart 2017

Het goede nieuws gaat de eeuwen door

Deuteronomium 6:20-21
'Wanneer later uw zoon u vraagt ... dan zult gij tot uw zoon zeggen: Wij waren dienstknechten van Farao in Egypte, maar de HERE heeft ons met een sterke hand uit Egypte geleid;'

Het doorgeven van Gods daden is een van de voorrechten van het ouderschap. Voor kinderen is het een zegen als hun ouders kunnen vertellen wat God gedaan heeft. Kinderen komen, ouders gaan, de geslachten volgen elkaar op, maar God blijft in alle generaties Dezelfde. Het kennen van Hem moet worden doorgegeven. Het goede nieuws over Gods liefde, trouw, vergeving, verlossing, bevrijding, gaat de eeuwen door. Niet iedereen heeft dat persoonlijk meegemaakt. Niet iedereen was in Egypte ten tijde van de bevrijding, ook de vaders niet die het hun kinderen vertelden. Niet iedereen was aanwezig bij de kruisiging of was getuige van de opstanding, maar de daden die God verricht heeft, blijven dezelfde. De trouw en liefde van God mag je zelf ervaren in je eigen leven, maar de heilsfeiten waarop jouw leven rust, zijn al eeuwen eerder verricht. Dit moet samengaan, weten wat God gedaan heeft in het verleden en het wandelen met Hem in het heden. Je kinderen zien het laatste en je mag ze vertellen waarop dat gezegende leven is gebouwd. Wij waren slaven van de zonde, maar Jezus heeft ons eruit bevrijd.

zaterdag 18 maart 2017

Ja en amen tot Gods eer

2Corintiërs 1:20
'Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem het: Amen, tot eer van God door ons.'

Al Gods beloftes zijn vervuld door Jezus. Je zou ook kunnen zeggen, dat alles wat God heeft beloofd, op Jezus slaat. Het gaat altijd om Jezus. De Bijbel is ons gegeven zodat we Hem leren kennen. De profeten van het oude testament kondigden Hem aan. De psalmen openbaren Hem en voor wie het gaat zien, staan de boeken van Mozes vol verwijzingen naar Hem. Alles in de hele schepping draait om Hem. Ook in de hemel krijgt Hij alle eer, alle aanbidding, want Hij is het Lam van God dat de zonden heeft weggenomen en de dood van zijn kracht beroofd. De mooiste belofte die door Jezus is vervuld, werd al door God aan Adam verkondigd. De kop van de slang zal vermorzeld worden. Uit het werk van Jezus stroomt zegen, herstel, verlossing en bevrijding, genezing en liefde naar de wereld toe. Wie daar amen op zegt eert God. Door dat kleine woordje maak je duidelijk, dat je de beloftes van God gelooft en door Christus de vervulling ervan hebt ontvangen.

vrijdag 17 maart 2017

Gods liefde verandert ons van binnenuit

1Johannes 4:19
‘Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.’

Veel christenen denken dat ze de opdracht hebben God lief te hebben en dan ook nog boven alles. En om het nog moeilijker te maken, ook nog je naasten liefhebben. Faal je dan ben je af en moet je opnieuw beginnen. Dat is wat veel christenen dan ook dagelijks doen. Maar lieve mensen, dat is niet wat God wil. God vraagt van ons niet wat we niet kunnen leveren. Niemand kan God liefhebben boven alles, alleen Jezus kon dat. Hij was zonder zonde in deze wereld, in Hem had God een welbehagen. Van ons vraagt God alleen maar Zijn liefde te aanvaarden. Die liefde houdt in, dat Hij al onze schuld heeft weggedaan. Dat Hij het oordeel over ons leven heeft gedragen. Dat Hij ons Zijn gerechtigheid heeft geschonken, zodat we niet langer onder een oordeel leven. God vraagt van ons geloof. Geloof en aanvaardt dat God je liefheeft. Dat is al wat God vraagt. Het gevolg van dit alles – wanneer je werkelijk aanvaardt en begrijpt dat God echt van je houdt -, is dat je uit verbazing en verwondering die liefde gaat beantwoorden. Niet omdat het moet, maar omdat je dat niet kunt tegenhouden.

donderdag 16 maart 2017

Neem toe in het kennen van de genade

2Petrus 3:18
‘.. maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid.’

Deze raad van de apostel Petrus is zo actueel, dat hij vandaag geschreven zou kunnen zijn. Neem toe in het kennen van de genade, dat wil zeggen, neem toe in het kennen van de Here Jezus. Hij openbaart je Gods wezen en de Heilige Geest doet dat ook. Hij openbaart je Gods hart, liefde, omarming, vergeving, genade, zegen. Hoe meer je gaat begrijpen dat genade niet over jouw gedrag gaat, maar over Gods hart, des te meer kom je in de vrijheid en ga je leven als kind van God. Het allerbelangrijkste in je leven voor nu en voor later is dat je Gods genade leert kennen. Hoe kun je nu toenemen, groeien in de genade? Door je er telkens mee te voeden. Niet mijn gerechtigheid, maar Gods gerechtigheid telt. Niet mijn karakter, maar Gods karakter is bepalend. Niet mijn goedheid, maar Gods goedheid is me geschonken. Genade wijst altijd naar Jezus en nooit naar jou. Niet naar je fouten of tekortkomingen, die heeft Jezus voor altijd weggedaan. Genade wijst naar Gods volmaaktheid die jou is geschonken uit liefde. Petrus nodigt je uit daarin te groeien.

woensdag 15 maart 2017

Twijfel verdwijnt door het woord van Christus

Romeinen 10:17
'Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.'

Wie twijfelt, kan niet ontvangen. Jakobus legt dat uit. Hij vergelijkt een twijfelaar met een golf van de zee die aanrolt en weer teruggaat. Twijfel is een oplosbaar probleem, je hebt meer voeding nodig. Geloof komt niet zomaar uit de lucht vallen, het is een vrucht van horen. Maar dat horen moet wel uit de goede bron komen, namelijk het woord van Christus. Genade en waarheid zijn gekomen door Jezus Christus. Zijn boodschap is Gods liefde. Hij veroordeelt niet, maar redt. Hij straft niet, maar verlost. Jezus is het bewijs van Gods liefde voor jou. Hij was bereid voor je te sterven uit liefde. God heeft zelf de weg geopend naar Zijn troon. Door Jezus heb je vrije toegang. De twijfel wordt gevoed door de wet. Die zegt dat je zelf aan allerlei voorwaarden moet voldoen om gezegend te worden. Die zegt dat elke zonde tussen jou en God in komt te staan. Maar Jezus leert dat we gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed. Dat niemand nog kan veroordelen wie God heeft gerechtvaardigd. Niets kan jou meer scheiden van Zijn liefde. De zonden zijn vergeven, God gedenkt ze niet meer. Er is nu geen zondeoffer meer nodig. Twijfel niet aan Gods liefde voor jou. Hij zal als een Vader voor je zorgen. Voed je geloof door het woord van Christus. Je bent vrij, je bent veilig, je bent geliefd, je bent heilig, je bent rechtvaardig, je bent een nieuwe schepping, je bent Gods kind voor eeuwig.

dinsdag 14 maart 2017

Laat je leiden door de Geest

Galaten 5:16-17
‘Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt.’

Elke christen heeft Gods Geest ontvangen toen hij tot geloof kwam en kan dus kiezen tussen vlees en Geest. Ga ik doen wat God van me vraagt of ga ik doen wat ik zelf wil? Toen Jezus voor die keuze stond, koos Hij voor de Geest. Gods woord was bepalend voor Zijn leven. De duivel kon Hem niet verleiden in de woestijn en ook niet in Getsemane. De houding van Jezus was: niet wat Ik wil, maar Uw wil geschiede. Daarmee koos Hij voor wat God van Hem vroeg. Hij kende Gods wil en was bereid die te doen. Dat is geloof dat God behaagt. Door die houding en dat gedrag van geloof werd niet alleen God behaagd, maar ook de wereld gered. God kan wonderen en grote dingen doen door mensen die bereid zijn Hem te volgen in geloof.

maandag 13 maart 2017

Je houvast is Jezus

2Thessalonicenzen 2:15
‘Zo dan, broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen, die u door ons, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, geleerd zijn.’

Sta vast en houd je vast. Waaraan? Aan Jezus. Paulus was door God uitgekozen om het evangelie van genade uit te leggen. Hij had het niet gehoord of geleerd van een mens, maar van God zelf. Hij zegt tegen de Galaten dat iedereen vervloekt is die een ander evangelie brengt, zelfs al is het een engel uit de hemel. Sta vast en houd je vast aan het fundament van genade. Sta vast en houd je vast aan Jezus. Niets kan je zo scheiden van Gods liefde. Niets kan je dan terugbrengen in slavernij aan de zonde. Niets zal ooit in staat zijn jou te roven uit Gods Vaderhand. Laat je niet verleiden terug te keren naar het armzalige systeem van wetten en regeltjes, ga niet op zoek naar manieren om God te behagen. Je bent welbehaaglijk voor God, omdat je in Christus bent. Zolang je beseft dat je vast staat en je vast mag houden aan Jezus, kan er niets gebeuren. De zegen stroomt zo je leven binnen.

zondag 12 maart 2017

Leef wetend

1Petrus 1:14
'Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten uit de tijd uwer onwetendheid,'

Adel verplicht. Nu we kinderen van God geworden zijn, nu we Gods genadeverbond begrepen en omarmd hebben, mag er verwacht worden dat we niet net doen of we van niets weten. Gaat dit ons nu verplichten een bepaald gedrag te vertonen? Gaan we nu toch weer leven met geboden en verboden? Nee hoor, wees gerust. We zijn vrijgemaakt om vrij te zijn. Geen slavenjuk meer van wetten en voorschriften van mensen. Maar wel de vruchten van het nieuwe leven. Deze tekst is meer een herinnering aan dat nieuwe leven. Wees je ervan bewust, dat je makkelijk terugvalt in oude patronen. Dat je verkeerd gaat denken, alsof er geen genade is, alsof er niets veranderd is, alsof je nog onwetend bent. Blijf gehoorzaam aan de waarheid. Gehoorzaam, daar zit gehoor in. Luister naar wat Jezus leert over Gods liefde voor jou. Hoor wat de Geest tot de Gemeente zegt. Het zal je bemoedigen, bevestigen, opbouwen en vertroosten.

zaterdag 11 maart 2017

Jezus maakt alles mogelijk

Filippenzen 4:13
‘Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.’

Deze woorden zijn geschreven door Paulus, dezelfde die ook zegt: ‘Als ik zwak ben, dan ben ik machtig.’ In Psalm 23 zegt David dat hem niets ontbreekt, want de Heer is bij hem. Dat is precies hetzelfde. Het geheim van een krachtig leven is niet de sportschool, of het trainen van je brein, maar het kennen van Degene die jou kracht geeft. Jezus heeft gezegd: ‘En zie, Ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.’ Daarom zijn alle dingen mogelijk, niet de dingen die ik wil, maar die Hij wil. Daar gaat het om, we leven niet meer voor onszelf, maar voor Hem die ons liefheeft. De kracht is in zijn woord. Het evangelie is Gods kracht tot behoud. Alles wat hersteld moet worden, zal worden hersteld door het nieuws dat er geen veroordeling is en dat God voor je is, dat Hij je liefheeft. Als het moeilijkste voor God was op te lossen – onze zonden en schuld – dan is de rest een peulenschil. Het is Gods absolute wil, dat Hij ons met Christus alle dingen schenkt uit genade. Ga niet zelf proberen krachtig te zijn, maar spreek uit wat je van Hem verwacht. Doe net als Paulus en zeg: ‘Alle dingen zijn mij mogelijk door Hem, Die mij kracht geeft.’ Dat is geen grootspraak maar geloof.

vrijdag 10 maart 2017

Gods Geest openbaart Gods hart

1Corintiërs 2:12
‘Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.’

Onze Vader wil dat we weten en beseffen hoe rijk we zijn in Christus. Hij heeft ons Zijn Geest geschonken opdat we zouden weten wat Gods genade inhoudt. Gods Geest opent voor ons Gods hart, niet omdat het dicht was, maar omdat het bedekt was voor onze ogen. De religieuze regeltjes leggen een bedekking over de genade, maken van de genade loon. Maar Gods Geest wil dat we Christus zien, dat we zien hoe groot het offer was dat Hij bracht, hoe groot de gevolgen ervan zijn voor degenen die geloven. We hebben geen leven in onszelf, in onze daden, zelfs niet in onze toewijding, maar we leven in Hem. Hij is ons leven, onze gerechtigheid, onze heiligheid en onze volheid. De Geest van God laat Jezus zien, laat Hem schitteren voor onze geestesogen. De Geest van God verheerlijkt Christus en Hij leert ons te genieten van alles wat door Hem volbracht is.

donderdag 9 maart 2017

Ons erfdeel is Jezus

Efeziërs 1:11
‘In onze verbondenheid met hem hebben wij ons erfdeel ontvangen. Zo is het van tevoren beslist in het plan van God, die alles uitvoert zoals hij het wil.’

We hebben een goede Vader die wil dat het met Zijn kinderen ook goed gaat. Toen de ‘verloren zoon’ thuis kwam, kreeg hij van zijn vader schone kleren en een ring om zijn vinger. Daarna was het feest omdat hij weer thuis was. Dat is een illustratie voor elke christen die uit de wereld Gods koninkrijk binnengaat. God de Vader bekleedt Zijn kinderen met gerechtigheid en heiligheid, Hij geeft ze de autoriteit om namens Hem te regeren op aarde en maakt ze klaar voor het grote bruiloftsfeest dat voor Jezus wordt gevierd. We zijn voor eeuwig verbonden met Christus en delen voor eeuwig in Zijn erfenis. Al het Zijne is nu ook het onze. Omdat Jezus Gods volheid is, hebben wij die volheid gekregen in Hem. Al Gods liefde, al Gods wijsheid, al Gods kracht, al Gods autoriteit, Zijn hele Naam is ons gegeven, zodat we vrij en in vrede kunnen leven. Zo is Gods wil van voor de grondlegging van de wereld uitgevoerd. Het plan van God is dat we voor eeuwig Zijn kinderen zullen zijn door Jezus Christus. Dat is Zijn wil voor ons en zo heeft Hij het ook gedaan. Ons deel is slechts het erfdeel aan te nemen en eruit te leven door geloof.

woensdag 8 maart 2017

De kracht van de waarheid

1Petrus 3:10
‘In de Boeken staat: Wie van het leven houdt en gelukkig wil zijn, moet zijn tong in bedwang houden en geen leugen over zijn lippen laten komen.’

Het gaat hier over leugens over God of over jezelf. De vader der leugen is de duivel. Hij zegt niet: ‘Lieg maar eens lekker tegen elkaar’, maar wel: ‘God is niet betrouwbaar’, of, ‘Jij deugt niet voor Gods zegen.’ Door die leugens te geloven, ga je erin leven. Maar wanneer je Gods genade hebt aanvaard als de waarheid, dan mogen die leugens niet langer je denken beheersen. Dan weet je: God is betrouwbaar en ik ben niet onder Zijn veroordeling, maar onder Zijn goedkeuring. Er rust zegen op mijn leven, omdat ik rechtvaardig ben verklaard door het offer van Jezus. Door daarin vast te staan krijgt de boze geen vat meer op je denken. Je zult leven en gelukkig zijn. Er ligt kracht in het belijden van deze waarheid.

dinsdag 7 maart 2017

God talmt niet

2Petrus 3:9
‘De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.’

We zijn zo gewend om te spreken over wat we er zelf van vinden, dat de werkelijkheid ons totaal kan ontgaan. God heeft iets beloofd en het gebeurt nog niet, dat is hier het probleem. Meteen komt er een etiket aan: God talmt, Hij aarzelt of treuzelt. Daarmee maakt de mens zich rechter over God. Het is veroordeling en dat toont altijd aan, dat iemand niet op God is gericht maar op zichzelf, het is vlees. Petrus reageert met Gods hart te tonen: Nee, God talmt niet, wij talmen. Wij moeten tot geloof komen om gered te kunnen worden. Wij moeten leren vertrouwen op Gods woord, op wat Hij voor ons heeft gedaan en doet. Wij moeten vertrouwen op wie Hij is. Hij is de Goede Herder die niet wil dat er schapen verloren gaan. Natuurlijk had de herder verder willen trekken met de kudde, maar er zijn nog schapen zoek. Zie je het verschil tussen Gods hart en dat van de klagers? Zie je hoe het hart van Petrus al is veranderd en is gaan lijken op Gods hart? Dat is Gods verlangen, dat iedereen Gods hart leert kennen en laat zien. Daarna trekken we verder bij Zijn wederkomst.

maandag 6 maart 2017

God bewijst je zijn liefde

1Samuel 1:8
‘En haar man Elkana zeide tot haar: Hanna, waarom weent gij en waarom eet gij niet? Waarom zijt gij zo verdrietig gestemd? Ben ik u niet meer waard dan tien zonen?’

Hanna weende om haar kinderloosheid en haar man probeerde haar te helpen door naar zichzelf te wijzen. Ze had het toch maar getroffen met hem, was zijn argument. Ach, wat mensen niet verzinnen om anderen te troosten, maar wijzen naar een ander, of naar andere omstandigheden helpt niet. Hanna voelde zich niet geliefd door God, dat was het probleem. Dat kan geen mens oplossen, alleen God zelf. Bij Hanna was het een zoon – Samuël – waardoor God haar Zijn liefde en genade toonde. Bij ons is het Jezus en het kruis waaraan Hij stierf, waardoor God aan ieder mens Zijn liefde verklaarde. Hoe je omstandigheden ook zijn, God is voor je. Hij houdt van je en zal voor je zorgen. Wees niet verdrietig of somber omdat je omstandigheden even tegenzitten, maar verheug je in de oplossing die God je geeft, sterker nog, al heeft gegeven in Jezus. Zal God ons met Hem niet alle dingen schenken?

zondag 5 maart 2017

Erfgenamen

Titus 3:7
‘.. opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hope des eeuwigen levens.’

Genade is het middel waardoor God ons tot erfgenamen heeft gemaakt. Maar wat erven we dan en wanneer? De erfenis is het leven zelf, Gods volheid. Je kan je afvragen: Is God arm? Nee, dan is armoede geen deel van de erfenis. Komt God iets tekort? Nee, dan is tekort geen deel van de erfenis. Onze erfenis is Gods volheid, leven en overvloed. Niet om er egoïstisch en gemakzuchtig alleen zelf van te genieten, maar om er overvloedig van te kunnen uitdelen aan anderen. Jezus leert ons: wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Ongeveinsd, oprecht, als een vrucht van het leven dat God heeft geschonken. Eeuwig leven, eeuwige zekerheid, eeuwige veiligheid, eeuwige heelheid. Wanneer je gaat beseffen hoe rijk je gezegend bent in de goddelijke erfenis, zal de bezorgdheid uit je leven verdwijnen en uit dat van anderen.

zaterdag 4 maart 2017

Voor iedereen is er genade

1Timotheus 1:6
‘Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse lankmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen, die later op Hem zouden vertrouwen ten eeuwigen leven.’

Paulus de apostel is een opmerkelijke persoon geweest. Voor veel mensen is hij de aangewezen persoon als voorbeeld van Gods genade. Religieus gezien een perfect mens, naar de wet gesproken onberispelijk. Dus voor mensen die onberispelijk willen leven: kijk naar Paulus – die toen nog Saulus heette. Hij heeft namelijk dat perfecte religieuze leven weggegooid als vuilnis, omdat het hem niet bij Jezus had gebracht. Integendeel, hij had de gemeente vervolgd en mensen laten doden. Hij was schuldig aan de dood van vele christenen en als zodanig een voorbeeld voor slechte mensen. Zondaren die denken dat ze te slecht zijn om nog in aanmerking te komen voor genade. Paulus is jullie (en ons) voorbeeld. Of je nu super religieus, of super slecht bent, er is genade. Gods lankmoedigheid in het leven van Paulus is het bewijs. Er is genade voor iedereen. Doe net als Paulus, gooi die religiositeit weg en neem de genade aan. Dan ga je leven.

vrijdag 3 maart 2017

In elk opzicht rijk

1Corintiers 1:5
‘.. want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in Hem: in alle woord en alle kennis,’

In elk opzicht rijk, dat is een prachtige samenvatting van Gods genade voor ons. In elk opzicht, er is dus geen terrein in ons leven, wat niet onder Gods genade valt. Er was nog veel te verbeteren in de gemeente van Corintië. Er waren ruzies en partijschappen, de een was voor Petrus, de ander voor Apollos of voor Paulus. Maar de apostel Paulus brengt hen weer op het goede spoor, we zijn allemaal van Christus. Er is openbare dronkenschap, zelfs aan het avondmaal, er moet paal en perk worden gesteld aan allerlei uitwassen van het vlees, maar in dat alles zijn ze in alle opzichten rijk in Christus. Paulus zegt heus wel wat hem niet bevalt, maar zijn hoofdtaak is de mensen te leren hoe rijk ze geworden zijn in de genade. Hij weet als geen ander hoe Gods liefde een mens veranderen kan. Het is Gods goedheid die tot boetvaardigheid leidt. Als we willen dat mensen veranderen, zullen we veel over Gods goedheid moeten spreken. Zonder veroordeling biedt God iedereen Zijn rijkdom aan.

donderdag 2 maart 2017

De liefde is overvloedig

1Corintiers 13:4
‘De liefde is geduldig; de liefde is vriendelijk; de liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots;’

Als kind van God hoef je op niemand jaloers te zijn, integendeel, je mag mensen laten zien hoe goed je het hebt. Je bent geliefd door God, door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Je bent gerechtvaardigd en er is niets meer waarvoor je bang moet zijn. Het oordeel over je leven heeft Jezus op zich genomen. Je bent verzoend met de Vader en leeft onder Zijn goedkeuring en gunst. Je hebt liefde ontvangen en je kunt nu liefde geven. Jezus is Gods zichtbare liefde. Hij wordt de volheid van God genoemd en die volheid heeft Hij ons geschonken, gratis, uit liefde. Wanneer we Hem zien in al Zijn glorie, dan straalt dat op ons af en veranderen we zelf ook van heerlijkheid naar heerlijkheid. Al die stralende, vriendelijke, geduldige, zegenende mensen om je heen, dat moeten wel kinderen van God zijn. Ze kennen Gods beloftes en weten dat hen nooit iets zal ontbreken. Vader zal hen naar de rijkdom van Zijn genade overvloedig voorzien van alles wat ze nodig hebben. Al die heerlijk stralende mensen om je heen, zijn niet trots, want ze weten dat het allemaal genade is. Geen enkele verdienste, alleen maar zegen. Herken je jezelf in dit beeld? Dan leef je zoals God het graag ziet, vanuit Zijn overvloed van genade. Ben je jaloers? Op wie dan?

woensdag 1 maart 2017

Verbondenheid door liefde

1Johannes 1:3
‘Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.’

Mensen die niet meer naar de kerk willen gaan, hebben vaak een nare ervaring achter de rug. De menselijke regeltjes en voorgeschreven vormen kunnen je als een harnas in de weg zitten. Als de regels boven de mensen worden verheven, gaat het fout. Dan verdwijnt de liefde en begint het heersen. Jezus heeft daarvoor gewaarschuwd. Johannes spreekt hier heel anders over de kerk. Hij heeft het over relatie, over verbonden zijn. Hij heeft het over samen verbonden zijn met de Vader en de Zoon. Hij zegt: ‘We hebben het gezien en gehoord, we zijn getuigen, en we gunnen het ook jullie.’ Zo wordt de kerk aantrekkelijk. God wil dat we samen genieten van Hem en van elkaar. Geef elkaar die ruimte en erken dat de kerk alleen bestaansrecht heeft als alles om Jezus draait en Zijn liefde voor zondaren.