woensdag 31 mei 2017

Het geheim van Paulus

Filippenzen 1:21
‘Want het leven is mij Christus en het sterven gewin.’

Als ik leef, leef ik voor Jezus en als ik sterf, ga ik naar Jezus. Dat was kort samengevat het leven van Paulus. Wat die man heeft meegemaakt in de tijd na zijn bekering kun je nalezen in de Bijbel. Maar als iemand reden had om het bijltje erbij neer te gooien, was het Paulus wel. Toch deed hij dat niet, sterker nog, hij voelde zich schuldig ten opzichte van de wereld, want hij wist iets wat anderen niet wisten. Hij kende Jezus op een manier die in die tijd onbekend en ongekend was. Paulus was door God zelf ingewijd in de geheimen van de genade. Hij wist wat het was om als zondaar rechtvaardig te worden verklaard. Hij kende het geheim dat er bij God geen veroordeling meer is, omdat Jezus dat oordeel heeft gedragen, eens voor altijd. Maar Paulus kende ook de haat van religieuze mensen, die hun systemen zagen afbrokkelen en verdwijnen. Op mensen hoefde Paulus zijn vertrouwen niet te stellen, want die lieten hem regelmatig in de steek. Aan het einde van zijn leven zegt hij: ‘Ze hebben mij allemaal verlaten, maar God heeft mij niet verlaten.’ Dat is de kracht van deze tekst. Je hebt aan Jezus genoeg. Wanneer je alles kwijtraakt, heb je nog steeds genoeg, meer dan genoeg. Het is altijd winst, of je nu leeft of sterft.

dinsdag 30 mei 2017

Eet het goede en geniet

Jesaja 55:2
‘Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar Mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige.’

Zou jij naar de bakker gaan als je wist dat hij je nepbrood verkocht? Zou jij je geld uitgeven voor leugens en bedrog? De duivel is een dief die jou wil beroven tot er niets meer van je over is. Hij lokt je met wat niet verzadigen kan. Je raakt verslaafd aan dat namaakvoedsel, terwijl je weet dat je gevangen bent. Hoe kom je eruit? Jezus is het antwoord. Wanneer je begint te eten van wat Hij je aanbiedt, verdwijnen je verslavingen en word je gezond. Hij komt met liefde naar je toe, reinigt je leven met zijn bloed en veroordeelt je niet. Hij geeft je Zijn Geest, zodat je verbonden bent met Zijn wijsheid. Stap voor stap leert Hij je anders te denken, anders te kijken en anders te leven. Je ziel begint op te leven en er stroomt vreugde je leven binnen. Blijf eten, blijf luisteren, blijf doen wat Jezus je leert. Vertrouw je leven aan Hem toe en begin te genieten van wat Hij je geeft.

maandag 29 mei 2017

Wees oprecht en ontvang genade

Psalmen 112:4
‘Voor de oprechten gaat het Licht in de duisternis op, genadig en barmhartig en rechtvaardig.’

De oprechten, wie zijn dat? Volgens de tekst wandelen ze in de duisternis. De oprechten zijn degenen die toegeven dat ze in de duisternis wandelen. Ze hebben hulp nodig van het Licht, anders blijven ze in de duisternis. Gelukkig is die hulp er ook: genadig, barmhartig en rechtvaardig. Dat zijn de eigenschappen van de Vader. God belooft zegen voor de oprechten, voor hen en voor hun nageslacht. Mooie en ware woorden over de genade van God en de onmacht van de mens om op eigen kracht rechtvaardig te zijn. Door het offer van Jezus zijn de gelovigen rechtvaardig en overgezet vanuit de duisternis in het Licht. Daarom mogen we overvloed en leven verwachten. Door het offer van Jezus leven we onder Gods goedkeuring en zegen. De duisternis ligt voorgoed achter ons. We zijn nu kinderen van het Licht, geliefd, gerechtvaardigd, gezegend.

zondag 28 mei 2017

Je hoeft God niet te smeken tot Hij geeft

Lukas 18:7
‘Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten?’

Jezus vertelt het verhaal van de onrechtvaardige rechter. Een arme weduwe blijft hem dagelijks aanspreken om haar recht te doen en uiteindelijk is hij het zat en doet een uitspraak. Veel mensen zien hierin een voorbeeld van het gebedsleven, blijven aanhouden tot je krijgt wat je verlangt. Dit is een karikatuur van God en van het gebedsleven. Jezus legt in de Bergrede uit dat je niet bezorgd moet zijn zoals de wereld. Je Vader weet wat je nodig hebt. Zoek eerst Zijn koninkrijk en Zijn gerechtigheid – dat betekent genade – en al het andere ontvang je bovendien. Wij hoeven niet te bidden en te smeken, zoals Abraham bij Sodom. Wij hoeven niet aan te houden, zoals deze weduwe. Wij mogen gaan zitten, zoals de 5.000 in het gras en met verbazing zien waartoe God in staat is. Zou Hij die zelfs Zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem niet alle dingen schenken? Wij hoeven niet nacht en dag te roepen, God kent van verre onze gedachten. Wij mogen God dag en nacht prijzen, omdat Hij ons in Zijn onmetelijke liefde heeft uitverkoren Zijn kinderen te zijn.

zaterdag 27 mei 2017

Leef verstandig door Gods Geest

Spreuken 16:22
‘Het verstand is voor zijn bezitters een bron van leven, maar de straf voor de dwazen is hun eigen dwaasheid.’

Het verstand heeft misschien wel een verkeerde naam, want heel vaak zijn onze gedachten niet zo verstandig. Je verstand is zeker geen bron van leven, zoals deze tekst zegt. De bron van leven is Jezus. Wanneer je je gedachten afstemt op Hem, zul je vrede en vreugde ervaren. Dat is dan weer wel verstandig. Maar zonder Jezus heb je weinig aan je verstand. De menselijke inzichten worden door God afgeraden, niet op steunen, ze zijn niet diep genoeg. Het is Gods Geest die de diepten van Gods hart laat zien. Jezus werd door die Geest geleid en Hij laat ons het Vaderhart zien. Het beste wat je doen kan als christen is je verstand laten meewerken met de Geest. Je verstand wil graag redeneren, conclusies trekken, afwegen, maar dat schakel je gewoon uit, niet doen dus. De Geest leidt je altijd in de waarheid, dus discussie is niet nodig. De Geest laat je altijd Gods glorie zien, dus geen weerstand bieden. Gewoon lekker meebewegen met de Geest, dat is het verstandigste wat je kan doen. Dat is leven.

vrijdag 26 mei 2017

De eeuwige Trooster

2Corintiërs 1:3-4
‘Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden.’

Is het niet opmerkelijk dat de Heilige Geest de Trooster wordt genoemd? God is een eeuwige Trooster, maar is er dan ook eeuwig verdriet? Nee, Gods troosten is heel iets anders dan wat wij troosten noemen. In het verhaal van Job komen zijn vrienden troosten door hun mening te geven, door te zwijgen, door te zoeken naar oorzaken, door redeneringen. Daar heeft Job niets aan. Maar dan komt God zelf en de ogen van Job gaan open. De Trooster kwam langs om hem nieuwe, eeuwige waarheden te laten zien. Hierdoor werd Job getroost en hij zei: ‘Nu ken ik U van aangezicht tot aangezicht.’ Jezus zegt tegen zijn discipelen: ‘Wanneer de Trooster komt, zal Hij van Mij getuigen.’ De Trooster laat Gods hart zien, dat is Gods manier van troosten. Iedereen moet Gods hart kennen. Zo werd ook Jezus zelf getroost toen Hij dreigde te bezwijken voor de kruisiging. Zo werd Hij gesterkt in de woestijn. Troosten is niet meehuilen, klagen zoals de klaagvrouwen, die werden door Jezus weggestuurd. Troosten is wijzen op Gods hart, wijzen op Gods beloftes, het delen van Gods waarheid. Met die troost worden we getroost en mogen we anderen troosten.

donderdag 25 mei 2017

Vrede en vreugde voor eeuwig

Psalmen 30:5
‘Want een ogenblik duurt Zijn toorn, maar een leven lang Zijn goedgunstigheid; overnacht ‘s avonds het geween, ’s morgens is er gejuich.’

Onder het oude verbond was er de dreiging van straf, wanneer Gods geboden werden overtreden. Onder het nieuwe verbond bestaat die dreiging niet meer. God heeft al onze overtredingen op Jezus gelegd aan het kruis en zo verzoening gebracht. De toorn van God over de zonde duurde zolang Jezus aan het kruis hing. Op de eeuwigheid is dat een ogenblik in de tijd. Maar het gevolg is dat we voor eeuwig onder Gods gunst leven, uit genade. Voor het kruis is er geween, na het kruis begint het gejuich. De verlosten juichen om Gods liefde en goedheid. Zijn genade voor zondaren heeft ons eeuwig heil gebracht. De nieuwe dag is begonnen, het is Gods dag van heil waarin we leven. Zegen, overvloedig leven in alle opzichten, zodat we gul kunnen zijn voor anderen, dat is ons deel. Neem en eet van Gods tafel en geniet. De depressie is voorbij, die heeft Jezus ondergaan, voor ons is er vrede en vreugde voor eeuwig.

woensdag 24 mei 2017

Eindelijk is het zover

Openbaring 12:10-11
‘Ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: "Eindelijk is het zover. God heeft de bevrijding gebracht. Hij heeft Zijn macht gebruikt om Zijn Koninkrijk te vestigen. Zijn Christus heeft hier nu het gezag. De aanklager, die onze broeders dag en nacht voor God beschuldigd heeft, is uit de hemel gegooid. Onze broeders hebben hem overwonnen, doordat het Lam Zijn bloed voor hen gegeven heeft en doordat zij daar in hun spreken van hebben getuigd. Zij waren bereid hun leven ervoor te geven.’

In de hemel heeft een stem geklonken: ‘Eindelijk is het zover.’ Dat gebeurde op hetzelfde moment dat op aarde een stem klonk: ‘Het is volbracht.’ De dood heerst niet langer op aarde. De aanklager is uit de hemel gegooid, omdat er niets meer aan te klagen is. De vrijheid van de kinderen van God is gekomen. Eindelijk, eindelijk is het zover. God heeft hier eeuwenlang op gewacht. Hij wist dat Jezus zou komen. Hij wist dat de verlossing en de bevrijding er zouden zijn. Vanaf die dag dat Jezus riep: ‘Het is volbracht’, kunnen de broeders regeren en heersen met het gezag van Christus. We overwinnen door het bloed van het Lam. En we zoeken niet langer ons eigen leven te behouden, omdat we bereid zijn het te verliezen. We hebben immers niets meer te verliezen. We hebben eeuwig leven. Eindelijk vrij. Zelfs de dood jaagt geen angst meer aan. Wat een heerlijke waarheid. Wat een geweldig evangelie. Wat een geweldige God. Alle eer, roem en aanbidding is voor Hem.

dinsdag 23 mei 2017

Eenheid in genade

1Corintiërs 1:10
‘Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn.’

Een van de meest foute vragen is: ‘Wat vind jij daar nu van?’ Die vraag dwingt je om een oordeel te geven, om partij te kiezen en dat is precies wat God niet wil dat we doen. Oordeel niet, laten er geen partijschappen zijn, zodat de een zich verheft boven de ander. In de gemeente van Corinte waren partijen ontstaan. De een was voor Paulus, de ander voor Apollos en weer een ander voor Petrus. De mensen hadden voorkeur en lieten dat merken ook. Het gevolg was ruzie en onenigheid. Om geestelijk sterk te zijn als gemeente, als groep, moet je ervoor kiezen je persoonlijke voorkeuren aan de kant te zetten. Het belang van eenheid is groter dan het eigen belang. De oproep om een te zijn kan eenvoudig worden toegepast, wanneer iedereen weer naar God kijkt en beseft dat we met elkaar verbonden zijn door genade. Voor God is iedereen gelijk, niemand is Gods goedkeuring waard, maar we ontvangen die uit genade. Wat je mening ook is, hij doet er niet toe. Alleen dit ene verenigt: wij zijn allen geliefd en aanvaard uit genade. Door dat te beseffen en te belijden maak je eenheid en blijf je een.

maandag 22 mei 2017

Aan Jezus komt alle eer toe

Handelingen 10:43
‘Van hem getuigen alle profeten dat iedereen die in hem gelooft door zijn naam vergeving van zonden krijgt.’

We worden niet gered door ons geloof, maar geloven in Hem die ons gered heeft. We hebben vergeving van al onze zonden ontvangen, omdat Jezus ze allemaal in onze plaats onder Gods oordeel heeft gebracht. Hij nam de schuld ervan op zich en onderging de straf. Op een rechtvaardige manier heeft het oordeel over onze zonden plaatsgevonden. Dat is de enige reden, dat we niet langer onder het oordeel zijn. Alles draait om Jezus in ons leven. Door Hem zijn we gered, verzoend met God en hebben we eeuwig leven. Door Hem leven we nu in Gods genade en ontvangen we de volle zegen van het werk van Christus. Ziekte, zonde en dood hebben hun macht over ons verloren door de naam van Jezus. Die naam vertegenwoordigt de hoogste autoriteit in de hemel en op de aarde. Alle eer en aanbidding komt alleen Hem toe.

zondag 21 mei 2017

Niet zien en toch geloven

Johannes 20:29
‘Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven.’

Ik wil het opnemen voor Tomas. Er wordt vaak negatief over hem gesproken, omdat hij moeite had te geloven dat Jezus was opgestaan. We gebruiken zijn naam zelfs in de uitdrukking ‘een ongelovige Tomas’. Maar als je hoofdstuk 20 leest van Johannes, zie je ook bij de andere discipelen het ongeloof. Maar Jezus toonde hen Zijn handen en Zijn zijde. Hij sprak zijn vrede over hen uit. Datzelfde deed Hij ook toen Tomas erbij was, acht dagen later. Hij toonde zijn handen en zijn zijde en zei dat ze gelovig moesten zijn en niet ongelovig. Jezus zou teruggaan naar de Vader en de raad die Jezus hen gaf, was niet alleen voor Tomas: ‘Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven.’ Daarmee opent Jezus de weg naar alle volgende geslachten, ook naar ons. Wij kunnen Zijn handen en zijde niet zien, maar moeten geloven dat Hij is opgestaan. We geloven op grond van het getuigenis van de discipelen, die het wel hebben gezien en geloofd. Jezus had begrip voor Tomas, kwam speciaal voor hem terug. Iedereen moest er zeker van zijn, dat Hij is opgestaan. Het verlossingswerk is volbracht, wat nu rest is vrede, shalom, de allesomvattende zegen.

zaterdag 20 mei 2017

Rechtvaardig voor altijd

2Corintiërs 5:21
'Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.'

Jezus is tot zonde gemaakt zonder te zondigen. God maakte Hem tot zonde en veroordeelde de zonde in Hem aan het kruis. Jezus nam daar onze plaats in uit liefde. Omgekeerd worden zondige mensen rechtvaardig verklaard zonder rechtvaardig te zijn. Ook dat is uit liefde van God. Als Jezus tot zonde werd gemaakt zonder te zondigen, kan God ons rechtvaardig verklaren, zonder dat we rechtvaardig zijn. De Bijbel maakt duidelijk dat er niemand rechtvaardig is, zelfs niet een, maar dat ieder rechtvaardig wordt verklaard uit geloof. Omdat Jezus tot zonde is gemaakt, kan God de zondaar rechtvaardig verklaren. Omdat Jezus in het oordeel de zondaar werd, kunnen wij Jezus zijn. Niet echt natuurlijk, maar wel wat de gerechtigheid betreft. Om voor God rechtvaardig te zijn, hoef je alleen te aanvaarden en te belijden dat Jezus jouw gerechtigheid is. Hij is tot zonde gemaakt, opdat wij … wij waren het doel. Het was Gods plan om ons rechtvaardig te maken, zodat Hij ons als rechtvaardigen kan omarmen en zegenen. Dank zij het offer van Jezus is dat nu de waarheid. We zijn nu rechtvaardig in Gods ogen voor altijd.

vrijdag 19 mei 2017

Voor altijd mag je leven

Psalmen 22:26
‘De vernederden zullen eten en worden verzadigd. Zij die hem zoeken, brengen lof aan de HEER. Voor altijd mogen jullie leven!’

In Psalm 22 wordt de kruisiging van Christus profetisch verwoord. Eeuwenlang hebben mensen die psalm gelezen zonder de betekenis te begrijpen. Wij zijn bevoorrecht om te leven in de vervulling ervan. Het leven is geopenbaard door de dood van Christus, maar vooral door Zijn opstanding. De vernederden waren gevangen in slavernij aan de zonde. De duisternis was op aarde aan de macht, maar toen kwam Gods reddende rechterarm. Hij werd vernederd om ons te verhogen. Hij werd geslagen om ons te genezen. Hij werd gedood om ons het leven te schenken voor eeuwig. Zoek de Heer en proef en smaak dat Hij goed is. Wie Gods goedheid heeft ontdekt, kan alleen nog loven. Vrede voor eeuwig is ons deel. Licht in plaats van duisternis. Vreugde in plaats van rouw. En weet je wie daar het meest van geniet? Jezus, Hij mag het zien tot verzadiging toe. Hij mag de vruchten van Zijn werk elke dag aanschouwen. Als wij ervan genieten, geniet Hij nog meer. Ben je vernederd, God zal je verhogen tot Zijn glorie. Voor altijd mag je leven.

donderdag 18 mei 2017

Laat God je raadsman zijn

Spreuken 13:16
‘Een verstandig mens handelt met overleg, een dwaas spreidt onverstand tentoon.’

Wat zou er gebeurd zijn, als Adam en Eva hadden overlegd voor ze van de verboden vrucht gingen eten? Wat zou er gebeurd zijn, wanneer ze bij dat overleg ook God hadden betrokken? Ach, het antwoord laat zich raden. Hoeveel foute beslissingen zouden voorkomen zijn, wanneer er goed overleg had plaatsgevonden? Hoe zou de wereld er dan hebben uitgezien? We kunnen erover mijmeren, maar dan vervallen we in ‘wat als’ gedachten die niets oplossen. Nee, we kunnen ons beter op de toekomst richten. Hoe nemen we onze beslissingen? Vertrouwen we op ons eigen inzicht of laten we ons adviseren? En wie is onze raadgever? Een van Gods namen is Wonderbare Raadsman. Zijn advies is gratis en betrouwbaar.

woensdag 17 mei 2017

Staande blijven in de nood

Spreuken 14:32
'In zijn rampspoed wordt de goddeloze geveld, maar de rechtvaardige vindt zelfs in zijn dood een schuilplaats.'

De goddeloze staat in de Bijbel vaak tegenover de rechtvaardige. Ze leven samen, wonen in dezelfde plaats, zijn misschien zelfs familie van elkaar. Dan voltrekt zich een ramp. De een valt om en blijft liggen, de ander wankelt, valt wellicht ook om, maar staat weer op. Jezus vertelt het verhaal over de twee fundamenten. Zand of rots, waar staat je huis op als de stormen komen? Het kwaad treft alle mensen, maar alleen de rechtvaardigen overleven, zelfs in de dood vinden ze nog een schuilplaats. De rechtvaardigen zijn niet de mensen die het juiste doen, maar degenen die het juiste geloven. Maar ook geloven is niet genoeg om de storm te doorstaan. Dan komt het erop aan dat je toepast wat je gelooft. Dat je belijdt wat je gelooft. Dat je de woorden van Jezus doet, zodat de kracht ervan vrijkomt in je leven. De rechtvaardige is vrij, is nooit slachtoffer, blijft altijd de situatie meester, doordat hij weet Wie hem draagt. In de nood komt de binnenkant naar buiten.

dinsdag 16 mei 2017

Een weloverwogen daad van liefde

Efeziërs 6:1
'Kinderen, weest uw ouders gehoorzaam in de Here, want dat is recht.'

Gehoorzaamheid ligt heel dicht bij geloof. Misschien is het in wezen wel hetzelfde. Je gaat handelen omdat iemand anders iets tegen je zegt. Degene die gehoorzaamheid vraagt, moet wel eerst het hart van de ander hebben gevonden, want zonder liefde is ook gehoorzaamheid zonder betekenis. Kinderen willen vaak eerst uitleg van de ouders en er ontstaat niet zelden een eindeloze discussie over het waarom van de gehoorzaamheid. Op een bepaalde jonge leeftijd vragen kinderen alleen maar: ‘Waarom?’ Dat hoort bij kleutergedrag. Gehoorzaamheid leren betekent leren vertrouwen en dat heeft met kennen te maken. Gehoorzaamheid in de Heer is vertrouwen hebben in de Heer. Als Hij ons iets zegt te doen, ligt daar het hart van een liefdevolle Vader achter. Hij heeft het goede met ons voor en wil niet dat we onszelf benadelen. Gehoorzaamheid is geen domme, afgedwongen handeling, maar een weloverwogen daad van liefde. Het is goed als ouders dat hun kinderen kunnen leren, zoals ze dat ook zelf hebben geleerd en hun kinderen voorleven.

maandag 15 mei 2017

God is je Bewaarder

Psalmen 121:3
'Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren.'

Als de pelgrims optrokken naar Jeruzalem, zagen ze vanuit de verte de bergen waarop Jeruzalem is gebouwd. Die bergen konden vol gevaren zijn door wilde dieren of rovers. De pelgrims konden angstig en bang worden, maar dan zetten ze samen deze psalm in. Mijn hulp is van de Here die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal mij beschermen. Hij zal niet toelaten dat mijn voet wankelt. Hij zal voor mij opkomen en me beschermen. Zo is het nog steeds en zo zal het blijven. De Heer slaapt niet, maar weet precies wat we nodig hebben. Als een rechtvaardige valt, staat hij weer op. Als iemand te moe is om verder te gaan, geeft de gedachte aan Gods trouw nieuwe kracht.

zondag 14 mei 2017

Geloof je wat Jezus zegt

Johannes 11:25-26
'Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?'

Jezus zegt wie Hij is en Hij vraagt ons of we dat geloven. Daar draait het helemaal om in het leven. Geloven we wat God ons zegt? Of meten we de woorden van Jezus af aan onze werkelijkheid, aan onze perceptie, aan onze opvattingen? Kan de tegenstelling groter zijn dan in dit verhaal? Lazarus is gestorven en begraven en Jezus vraagt nu aan zijn zussen of ze geloven dat Hij de opstanding en het leven is. Ons verstand verzet zich vaak tegen Gods woorden, ze lijken vaak zo ver van de werkelijkheid. Toch blijft de waarheid waar. Jezus verandert niet als we Hem niet geloven. Hij is en blijft de opstanding en het leven. En ook het andere blijft waar: wie in Hem gelooft zal leven, zelfs als hij al is gestorven. En ieder die leeft en in Hem gelooft, zal nooit sterven. Dat is de uitdagende waarheid die ons wordt voorgehouden. Geloven we dat?

zaterdag 13 mei 2017

Gods liefde laat je zingen

Efeziers 5:2,19,30
‘Wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Here en loof Hem in uw hart, want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente.’

Op het christelijke erf kom je ze allemaal tegen, mensen die in het zwart gaan vanwege hun zondenbesef, mensen die zich op zondag haast niet durven bewegen, omdat het ‘de dag des Heren’ is, tot uitbundige vrolijkerds, die zingend en swingend door het leven gaan en zelfs op begrafenissen nog vrolijk zijn. Dansen, klappen, springen, juichen, de vrolijkheid spat ervan af, alsof de boodschap is: kijk zo vrolijk word je nu van Jezus. Wat Paulus schrijft gaat over liefde, blijf in de liefde, zegt hij. Dat betekent dat je blij bent met wie blij is en dat je meelijdt met wie lijden. De liefde doet een ander goed en kwetst niemands gevoel, veroordeelt niet. Die liefde komt als een vrucht tevoorschijn bij mensen die door Jezus zijn aangeraakt. Moet je heel de dag psalmen zingen? Nee, de Bijbel is geen wetboek dat zegt: gij zult heel de dag psalmen zingen. In plaats daarvan mag je jouw hart afstemmen op Gods liefde, dan komt het zingen vanzelf, evenals de verdraagzaamheid.

vrijdag 12 mei 2017

Een gezegend mens

Psalmen 112:8
'Zijn hele houding is onwankelbaar en angst kent hij niet. Zijn tegenstanders bekijkt hij met blijdschap.'

Psalm 112 is een en al jubel over de man die God van harte lief heeft en wandelt in gerechtigheid. Het gaat hem aan alle kanten goed. Zijn nageslacht zal machtig zijn op aarde. Zijn huis kent blijdschap en overvloed. Hij deelt uit met vreugde en ontfermt zich over de armen. Zijn naam is bekend en zal eeuwig worden geroemd. Hij wankelt niet en is niet bang. Wie herkent zichzelf in deze beschrijving van de volmaakte mens? Het moet je niet verbazen als niemand zich meldt. Deze psalm beschrijft maar een mens, een unieke persoon, enig in zijn soort, Jezus is zijn naam. Maar wat hebben wij er dan aan om deze psalm te lezen? Het antwoord is even simpel als verbluffend. Zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. In Christus ben je verbonden met deze mens, je bent een geworden met Hem die volmaakt is. Zijn bloed stroomt door je aderen, Zijn Geest woont in je binnenste, Zijn leven is je geschonken. Hoe meer dat tot je doordringt, hoe meer je beseft hoe rijk je gemaakt bent in Hem, hoe meer je gedachten en je leven zullen veranderen naar dit beeld. Je mag deze psalm lezen alsof hij over jou gaat. God is bezig je te vernieuwen naar dit beeld, mooi toch?

donderdag 11 mei 2017

Jezus brengt harten samen

Maleachi 4:6
‘Zijn prediking zal vaders en kinderen weer bij elkaar brengen. Zij zullen één van hart en ziel zijn.'

De boodschap die Jezus kwam brengen op aarde was een boodschap van liefde en genade. Jezus predikte omarming in plaats van uitsluiting. In het verhaal van de verloren zoon is de reactie van de oudere broer tekenend. Hij voelt zich door de genade van zijn vader achtergesteld. Hij is kwaad, omdat zijn broer er zo makkelijk mee wegkomt. Dat is de houding van de wet. De overspelige vrouw moest gestenigd worden, maar Jezus gaf genade. Hij liet zien dat iedereen gestenigd zou moeten worden, als de zonden moesten worden afgerekend. 'Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen.' Niemand is zonder zonde, niemand is goed genoeg. Daarom is er genade, onverdiende vergeving, onverdiende zegen, onverdiende insluiting. Jezus kan relaties herstellen, Zijn omarming laat mensen inzien, dat niemand beter is dan een ander. Hij brengt harten naar elkaar. Dat is de kracht van genade. De wet veroordeelt en brengt verwijdering. Een onreine wordt buitengesloten bij de wet, maar de genade raakt hem aan en hij geneest.

woensdag 10 mei 2017

Geven is geen opdracht maar een vrucht

2Corintiërs 9:8
'God geeft Zijn genade in overvloed, zodat u niet alleen zelf alles krijgt wat nodig is, maar het ook royaal met anderen kunt delen.'

In een vliegtuig hangt boven elke stoel een zuurstofmasker. Er wordt van tevoren verteld, dat je eerst je eigen masker moet opdoen, voordat je een ander gaat helpen. Dat is logisch, want aan een gestikte helper heb je weinig. Bij genade is het niet anders. Je moet eerst zelf genade hebben ontvangen, voor je anderen ermee kan helpen. Gods genade is altijd overvloedig, meer dan je voor jezelf nodig hebt. Geven is daarom een vrucht van genade en geen opdracht van een wet. Het is heerlijk als je in een situatie bent gebracht om te kunnen geven. Het mooiste om te geven is de genade zelf. Wanneer je ziet dat de ogen van mensen gaan stralen als ze Gods liefde ontvangen, geeft dat een overweldigende vreugde. God IS genadig, altijd, overal. Genade betekent dat er geen veroordeling is, maar zegen. Overvloedige warmte en aanvaarding, vanuit Gods nooit teleurstellende bron. Wie van deze genade geproefd heeft, kan niet anders dan haar doorgeven. In welke vorm dan ook. Praktisch, geestelijk, fysiek, er zijn altijd mogelijkheden om te geven. Niet omdat het moet, maar omdat het kan en omdat je zelf weet hoe heerlijk dat is.

dinsdag 9 mei 2017

Wijsheid van boven

Spreuken 15:5
'Een dwaas zal de lessen van zijn vader negeren, maar wie luistert naar de terechtwijzingen van zijn vader, toont zich verstandig.'

Er is wijsheid van beneden en wijsheid van boven. Met de eerste zijn we van nature vertrouwd. We leren haar van onze opvoeders, op school en in de praktijk. De wetenschap is op deze wijsheid gebaseerd. Het is aardse wijsheid en ons verstand is de bepalende factor. Binnen de aardse wijsheid wordt ons steeds gevraagd wat wij van iets vinden en dan kunnen we er met elkaar over discussiëren. De Bijbel noemt die aardse wijsheid dwaasheid. Voor een kind van God is hemelse wijsheid belangrijk. Die wijsheid komt van God en is gebaseerd op Gods liefde, maar ook op Zijn onbegrensde mogelijkheden. Bij die wijsheid wordt nooit gevraagd wat je ervan vindt en er wordt ook nooit iets ter discussie gesteld. Die goddelijke wijsheid is altijd waar en waardevol. Je reageert erop met gehoorzaamheid, letterlijk, je geeft er gehoor aan door haar toe te passen. De goddelijke wijsheid wordt je geleerd door Gods woord, door Jezus en door de Heilige Geest. Die wijsheid zegent je, verheft je boven je vijanden, vernieuwt je denken, maakt je succesvol en geeft God eer. Houd goed in de gaten met welke wijsheid je je leven wilt verrijken. De aardse brengt de dood voort, de hemelse het leven.

maandag 8 mei 2017

God wijst je niet af

2Kronieken 30:9
'Want genadig en barmhartig is de HERE, uw God: Hij zal het aangezicht niet van u afwenden, indien gij tot Hem wederkeert.'

Koning Hizkia bracht het hart van het volk terug naar God. Hij leerde hen dat God genadig en barmhartig is. Het volk was vervallen tot afgoderij en de tempeldienst was verwaarloosd. Je zou kunnen zeggen, dat het volk niet verder had kunnen afdwalen. Hoe kom je vanuit zo’n schuldige situatie terug bij God? Door te wijzen naar Zijn genade en barmhartigheid. De Heer zal Zijn gezicht niet afwenden als je tot Hem wederkeert. De verloren zoon die terugkeerde naar zijn vader, vond open armen en een feestelijke ontvangst. Dat is Gods hart voor de wereld. Jezus kwam om het verlorene te zoeken en te redden. Hoe ver je ook bent afgedwaald, er is een weg terug. God is nog steeds genadig en barmhartig voor iedereen die naar Hem wil terugkeren. Jezus heeft de schuld gedragen, er is betaald voor je terugkomst. Kom zonder vrees en weet je geliefd. Vernieuw je relatie met God op basis van Zijn genade. Hij kijkt naar je uit, echt waar.

zondag 7 mei 2017

Vrijgemaakt door Jezus

Romeinen 6:14
‘De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.’

Door de wet neemt de zonde toe leert de Bijbel. De wet prikkelt ons tot zondigen, maar het goede nieuws is: we zijn niet onder de wet (nooit geweest trouwens als Nederlander). Jezus heeft ons vrijgekocht uit de macht van de zonde. Hij heeft voor ons de wet vervuld. Hij is onze vervulling van de wet. Alle eisen die de wet stelt, zijn op Jezus gelegd en Hij heeft aan alle eisen voldaan. Nu zijn we onder de genade. Dat betekent dat we vrij zijn. Alles wat tegen ons zou kunnen getuigen (de eis van de wet) is door Jezus weggedaan. De zonde heeft geen macht meer over ons. We zijn gestorven met Christus en zo dood voor de wet. Met Christus opgestaan leven we voor God. We leven onder de heerschappij van de genade. Genade eist niet, ze geeft. Genade geeft leven in overvloed. Zegen genoeg om ook royaal te kunnen delen met anderen. De zonde heeft geen rechten meer. De zonde mag niet meer over ons heersen. We zijn vrij.

zaterdag 6 mei 2017

Lijden is niet Gods wil

2Corintiers 5:9
‘Daarom ook stellen wij er een eer in te doen wat God wil, zowel in dit bestaan als in ons bestaan bij hem.’

‘Uw wil geschiede´, zei Jezus toen hij naar het kruis moest gaan. Nu denken veel mensen dat het lijden Gods wil is, maar het was Gods wil om de mensheid te redden. Jezus wist dat dat alleen kon gebeuren door het kruis te accepteren. Maar Hij vond de wil van God belangrijker, een hoger doel, dan de pijn en de vernedering die Hij daarvoor moest ondergaan. Hij accepteerde het kruis als weg naar de verlossing. De Bijbel spreekt over lijden om Christus wil, dat is lijden omdat je Jezus lief hebt. Dat kun je in je leven meemaken, wanneer mensen je gaan mijden, wanneer ze kwaad van je spreken, wanneer ze leugens over je vertellen, wanneer ze je gevangen nemen en martelen vanwege Christus. Is dat Gods wil? Nee, het zijn aanvallen van de boze. Het is Gods wil, dat je reageert zoals Jezus, dat je het hogere doel voor ogen houdt en zegt: ‘Vader, als door mijn lijden mensen worden gered, is het een eer voor mij. Uiteindelijk zal uw wil geschieden in de hemel en op de aarde. Elke knie zal voor U buigen en elke tong belijden, dat U Heer bent.’

vrijdag 5 mei 2017

Niet bedekt maar weggenomen

Psalmen 32:1
'Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is;'

Toen David deze woorden dichtte, wist hij dat zijn zonde bedekt was en hij voelde zich welzalig. Het was ook heerlijk om niet gedood te worden, maar te mogen blijven leven. Toch was die bedekking onvolmaakt, want eronder lag nog steeds de zonde. Het bloed van bokken en stieren kan deze zonde niet wegnemen, alleen tijdelijk bedekken. Tot de volgende zonde zich aandient en er opnieuw een bedekking nodig is. Veel christenen leven nog steeds zo. Ze gaan van zonde naar zonde en vragen steeds opnieuw om een bedekking. Maar Jezus heeft geen bedekking gegeven, maar een totale oplossing. Door Zijn eigen bloed heeft hij de zonden niet alleen vergeven, maar ook totaal weggedaan. Voor God bestaan je zonden niet meer. Dat zegt niets over jou en je gedrag, maar alles over de kracht van het offer van Jezus. Gelovigen zijn door dat ene offer voor eeuwig volmaakt geworden voor God. De zonden gedenkt Hij niet meer en wij doen dat daarom ook niet. Wij gedenken Jezus, Gods genade en voelen ons bevoorrecht. God heeft ons lief en geen verkeerde handeling kan daar iets aan veranderen. We zijn aangenaam gemaakt in de Geliefde, voor eeuwig.

donderdag 4 mei 2017

Dorst naar God

Psalmen 63:1
‘Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was. God, u bent mijn God, u zoek ik, naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land, zonder water.’

David loopt in de woestijn van Juda. Het is er heet en hij heeft dorst. Maar in plaats van zich te beklagen, denkt hij aan de Heer. Davids ziel smacht meer naar Gods tegenwoordigheid dan naar water. Hij wil liever zijn God ontmoeten, dan zijn dorst lessen. Die houding is zo mooi. Boven alles uit, hoe rot ik me ook voel, wil ik dicht bij Vader zijn. Daar verlang ik naar, want dan vind ik rust. David voelde zijn lichaam om water schreeuwen, maar meer nog dan dat riep zijn ziel naar God. David was een mens zoals wij. Hij leefde onder het oude verbond en had Gods Geest niet blijvend in zich. In veel opzichten zijn wij rijker dan David. Wij hebben Gods Geest permanent in ons. God is met ons alle dagen. Het nieuwe verbond heeft ons aan Christus gelijk gemaakt. En toch kunnen we meer in de war zitten om ons lichaam dan om het welzijn van onze ziel. Leer van David om in de woestijn naar God te zoeken. Hem hebben we meer nodig dan al het andere.

woensdag 3 mei 2017

Van boosheid naar verwondering

Spreuken 15:1
‘Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan.’

‘Ik veroordeel je niet’, zei Jezus tegen de op overspel betrapte vrouw. En tegen haar aanklagers zei Hij: ’Wie van u zonder zonde is, werpe de eerste steen.’ Jezus wist als geen ander door zijn woorden een situatie te veranderen. Hij liet met zijn woorden zien, dat mensen anders moeten kijken. Niet zoeken naar schuld of de schuldige, maar zien hoe God voor ieder genadig is. Niet alleen de vrouw werd niet veroordeeld, ook de aanklagers niet. Ze begrepen door Jezus’ woorden dat ze de situatie verkeerd hadden beoordeeld. Zodra we onze problemen, onze ergernissen, onze boosheid onder Gods genade plaatsen, komt er rust van binnen. Dan kijken we anders naar elkaar en naar onze omstandigheden, dan spreken we anders tegen elkaar. De woede bedaart en het besef komt weer boven dat er niemand voor God kan bestaan zonder Zijn genade. Houd je oog gericht op Jezus in plaats van op elkaar. Jezus verandert boosheid in verwondering.

dinsdag 2 mei 2017

Veilig achter Gods schild van genade

Psalm 5:12
‘U zegent de rechtvaardige(n), HEER, als een schild beschut hem(n) uw genade.’

Deze zin staat oorspronkelijk in het enkelvoud, maar de vertalers hebben er meervoud van gemaakt. Er is een groot verschil tussen De Rechtvaardige (Jezus) en de rechtvaardigen (de Gemeente van Christus). Toch is het niet zo gek, want door Gods genade zijn we aan Christus gelijk gemaakt. ‘Zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld,’ schrijft Johannes. Zoals Jezus een schild van genade om zich heen had op aarde, zo hebben wij nu Gods genade als schild. Elke aanklacht wordt door dat schild tegengehouden. Gods genade brengt heil, herstel, genezing, bescherming, zegen. Gods genade is in Jezus op aarde geopenbaard, heilbrengend aan een wereld in schuld. Het is Gods genade die de schuld van de wereld betaalde aan het kruis. Het is door Gods genade dat we een boodschap van verzoening kunnen brengen. Er is geen veroordeling voor wie in Christus is. Geloof in het volbrachte werk van Jezus plaatst je achter Gods schild van genade. Jezus is je beschutting tegen de pijlen van de boze. Ze kunnen je niet treffen, zolang je bij Gods genade schuilt. Probeer niet zelf je bescherming te regelen door je gedrag of zo, want daar schiet elke pijl zo doorheen. Het is Gods trouw die jou beschermt, Zijn liefde is je garantie.

maandag 1 mei 2017

Gods liefde is onvoorwaardelijk

Psalmen 103:17
'Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen.'

In deze psalm wordt gezegd dat Gods liefde eeuwig duurt voor wie zich aan zijn verbond houden, voor wie zijn geboden doen. Dat kan de indruk geven dat Gods liefde voorwaardelijk is, maar het tegenovergestelde is waar. Niemand kan zich aan het wetsverbond houden en Gods geboden onderhouden, zonder te falen. Dan zou niemand Gods liefde kunnen ontvangen. Paulus beschrijft die situatie in de brief aan de Romeinen: ‘Allen zijn afgeweken .. en missen de heerlijkheid van God.’ En dan volgt er een MAAR… en dan komt Gods eeuwige liefde in beeld waarmee Hij ons heeft liefgehad. Paulus gaat verder: ‘MAAR worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade.’ Dat is de liefde van God, dat Hij heeft omgezien naar een verloren mensheid. Jezus is opgeofferd voor onze redding en het eerste wat God ons gaf was Zijn liefde en genade. Vrijspraak en geen veroordeling. Dat is de boodschap van Gods liefde: je zonden zijn vergeven en je kan Gods vergeving en liefde ontvangen uit genade. Dat heil is bestemd voor alle geslachten. Het enige gebod is dat we geloven in de Zoon van God en Zijn liefde ontvangen en delen.