woensdag 10 januari 2018

Genade kan alles aan

2Corintiƫrs 12:9
‘En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.’

Paulus werd keer op keer vervolgd, smadelijk behandeld, was in nood en benauwdheid om Christus wil. Dat zijn de zwakheden waarin Gods genade nog meer werd geopenbaard. Wie om Christus wordt vervolgd, voelt zich vaak machteloos tegenover een hatelijke omgeving. Je kunt je voorstellen dat Paulus erom gebeden heeft, dat dit eens zou stoppen, maar God zei: ‘Dit stopt niet, het hoort erbij, maar Mijn genade is u genoeg. Ik zal zorgen dat je ertegen kunt. Mijn genade steekt nog sterker af tegen al die boosheid, blijf daarom doorgaan met het prediken van genade.’ Vanaf dat moment bekeek Paulus zijn omstandigheden anders. Als hij weer vervolgd werd, of smadelijk behandeld, dan verheugde hij zich in de kracht van Gods genade. Die kracht is zichtbaar aan het kruis, wanneer Jezus vraagt om vergeving voor degenen die Hem kruisigden. Die kracht komt ook in ons eigen leven aan het licht, wanneer we onze ogen gericht hebben op Gods liefde, in plaats van op de haat van de wereld om ons heen omdat we rekening houden met Jezus. Zijn genade is genoeg, ook in onze tijd.