donderdag 28 februari 2019

God wil dat het je goed gaat

3Johannes 1:2
‘Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat.’

De mens is door God geschapen om succesvol te leven. Adam en Eva waren kerngezond toen God zei dat het zeer goed was. Door de macht van de zonde zijn ziekte en dood gaan heersen op aarde. Zowel het denken, als de emoties kunnen aangetast zijn door het kwaad wat in de wereld heerst. Het heeft een uitwerking op ons lichaam. Ook in het handelen van de mens, het ondernemen is niet alles succesvol gebleven. Maar let op! God de Schepper, nam en neemt er geen genoegen mee, dat het kwaad is gaan heersen op aarde. ‘Hij zond Zijn Zoon en genas hen’, leert Psalm 107. Jezus heeft de macht van de duivel verbroken. Wie in Jezus gelooft, is vrijgekocht uit de slavernij van de zonde. Ziekte, zonde en dood heersen niet langer. Hoe meer we gaan begrijpen van wat Jezus heeft gedaan, des te meer zullen we terugkeren in de wil van God. Hij wil dat het ons wel gaat in alles. Neem geen genoegen met minder. Jezus heeft niet voor niets zoveel geleden. Ons gezegende leven is de vrucht van Zijn werk. Geloof het, spreek het uit en verwacht het.

woensdag 27 februari 2019

Onvervalste melk

1Petrus 2:1-3
'Legt dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij, en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid, indien gij geproefd hebt, dat de Here goedertieren is.'

‘Leg dan af’, lijkt altijd heel wat werk in te houden. Je mag niet meer kwaad zijn, je mag niet meer bedriegen, je mag niet meer jaloers zijn, je mag niet meer… enz. Dat lijken voorwaarden om geestelijk te kunnen groeien. Maar dan staat er ‘en verlangt naar … onvervalste melk, opdat je daardoor mag opgroeien.’ Je groeit door te verlangen naar zuivere voeding, door je daarmee te voeden. Een zuigeling hoeft alleen maar te laten horen dat het verlangt naar melk en de moederborst zorgt voor voeding, onvermengd en zuiver. Groeien gaat dan vanzelf. Maar waarom zou je verlangen naar die goddelijke melk? Omdat je daar al eerder van geproefd hebt sinds je bent geboren als kind van God. Verlang naar Gods liefde en genade, naar Zijn zuivere aanwijzingen en uitleg. Verlang naar dieper inzicht in het werk van Jezus en je zult groeien en geestelijk volwassen worden. Dat afleggen van alle kwaadwilligheid is een gevolg van het drinken van de onvervalste melk. Wanneer Gods liefde door je leven gaat stromen, zal het alle bederf vernietigen.

dinsdag 26 februari 2019

Het voorrecht vrij te zijn

Lukas 1:74
‘Hij heeft ons het voorrecht gegeven Hem te dienen zonder angst, bevrijd uit de handen van onze vijanden.’

Angst voor fouten, angst voor straf, dat hoort bij de wet en de traditie. Maar wij leven onder een beter verbond, het verbond van genade, waarin geen veroordeling is, geen bezorgdheid, geen juk of dreiging, alleen vrede, veiligheid en rust. We leven als kinderen van God, zonen en dochters en zijn aan Jezus gelijkgesteld. We hebben Gods volheid, alle zegen, verkregen in Hem. Dat nieuwe leven mogen we ontdekken, leren toepassen, zodat we volstromen met Gods volkomenheid. Geen vijand kan ons deren, want Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde. Hij is onze borg en middelaar. Hij beschermt ons, Hij is ons leven. Het is inderdaad een voorrecht dat we zo mogen leven voor de Heer. Het is onverdiende gunst, precies volgens Gods hart en plan.

maandag 25 februari 2019

God woord is betrouwbaar

Psalmen 119:65
‘U bent goed geweest voor uw dienaar, HEER, zoals u hebt beloofd.’

Gods goedheid en genade kunnen niet onopgemerkt blijven. Iedereen heeft wel eens meegemaakt dat hij zei: ‘Ik heb geluk gehad.’ Dat was geen geluk, dat was Gods goedheid. Mooier wordt het als je Gods goedheid en genade gaat verwachten, omdat Hij trouw is. God houdt zich aan zijn woord. ‘Zoals u hebt beloofd’, zegt de psalm. Weet je dat Jezus dat ook heeft ervaren toen Hij opstond uit de dood? Hij werd aan het kruis tot zonde gemaakt, maar Hij wist van tevoren dat Hij na drie dagen zou opstaan uit de dood. Dat was geen grootspraak, maar een uitspraak van geloof. En het is gegaan zoals God beloofd had. Jezus zei tegen zijn discipelen: ‘Na drie dagen zal ik opstaan.’ En de Bijbel zegt dat de Vader Hem deed opstaan. Ook deze psalm wijst naar Jezus, de dienaar die zijn leven aflegde voor ons. Hoe mooi is het uit Zijn mond te horen: ‘‘U bent goed geweest voor uw dienaar, HEER, zoals u hebt beloofd.’ Gods woord is betrouwbaar, ook voor vandaag, ook voor jouw situatie.

zondag 24 februari 2019

Godsvertrouwen

1Koningen 8:56
'Gezegend zij de HERE, Die Zijn belofte heeft gehouden en Zijn volk Israël rust heeft gegeven; elk woord van Zijn wonderbaarlijke beloften die Zijn dienaar Mozes afkondigde, is waarheid geworden.'

'Kom tot Mij', zegt Jezus, 'en Ik geef u rust.' Die belofte geldt voor iedereen die vermoeid is en onder druk staat. Moeite en druk veroorzaken stress en houden je rust juist weg. Je kunt 's nachts niet slapen en je gedachten malen door je hoofd. Een beeld dat voor steeds meer mensen herkenbaar is geworden. Maar Jezus zegt: 'Ik geef je rust.' We ploeteren door tot we erbij neervallen, onze eer staat op het spel, maar Jezus zegt: 'Geef die last aan Mij.' Als natuurlijke mensen hebben we niet het vermogen om onder druk in de rust te blijven, want die rust is een persoon. Neem als nieuwe schepping je plaats in bij Jezus, Hij is je leven, Hij zal je leiden, Hij zal voor je zorgen, Hij zal je de uitkomst geven. God is trouw aan Zijn beloftes. Jezus is trouw aan Zijn belofte. Je hoeft niet bang te zijn, je hoeft niet boos te blijven, je hoeft niet angstig rond te zien. De waarheid is gekomen met genade. Jezus is het bewijs van Gods liefde en trouw. Geef alles wat je neerdrukt aan Hem en doe zelf niets anders meer dan rusten in Zijn trouw. Ga zien hoe Hij alles voor je oplost en tot een goed einde brengt. Vertrouw Hem.

zaterdag 23 februari 2019

De heilige berg

Psalmen 78:54
‘Hij bracht hen naar zijn heilig gebied, de berg die zijn rechterhand had verworven;’

In deze psalm vertelt Asaf de heilsgeschiedenis van Israël. Schrijnend steekt de ongehoorzame houding van ongeloof af tegen de liefde en ontferming van God. Midden in deze psalm over Gods grootheid, die tegelijk ook een aanklacht is tegen Israëls ongeloof, staat in drie zinnen de kern van het evangelie: Hij bracht hen naar zijn heilig gebied, de berg die zijn rechterhand had verworven; Zo zijn wij ook naar Gods heilig gebied gebracht, het koninkrijk van Gods liefde. Zijn Rechterhand – Christus – heeft het verworven. Uit genade zijn we behouden door geloof. De Hebreeënschrijver roept ons op om niet het ongehoorzame voorbeeld van ongeloof na te volgen, maar de gehoorzaamheid van Christus. Hij is onze Leidsman. De berg Sion is onze woonplaats in geestelijke zin. Het is de plaats waar Jezus ons gebracht heeft voor eeuwig.

vrijdag 22 februari 2019

Jezus vraagt alleen geloof

Lukas 12:48
‘Van een ieder, wie veel gegeven is, zal veel geëist worden, en aan wie veel is toevertrouwd, van hem zal des te meer worden gevraagd.’

Van teksten als deze kunnen mensen het heel benauwd krijgen. Het is maar een regel uit een heel betoog en het eindigt ermee, dat Jezus gaat spreken over zijn kruisdood en hoe dat Hem benauwt. Zonder die kruisdood zouden wij het benauwd moeten hebben, omdat we aan alle kanten tekortschieten. Maar doordat Jezus onze benauwdheid voor het oordeel op zich nam, ja zelfs dat hele oordeel en de straf die erbij hoort onderging, hoeven wij nooit meer benauwd te zijn. Er is geen veroordeling meer, zelfs niet als we onze tekortkomingen zien. We mogen naar Jezus kijken en naar Zijn volmaaktheid. Aan Hem was veel gegeven en van Hem werd veel geëist. Hij heeft alles perfect volbracht om ons tot volmaaktheid te brengen. Een oud lied zegt: ‘Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan.’ Angst is en was een middel van de boze om ons gevangen te houden, maar Jezus heeft ons door Zijn volmaakte liefde verlost uit die angst. We leven nu in vrede en in Christus zijn we volmaakt.

donderdag 21 februari 2019

Geloven in Jezus

Johannes 6:47
‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie gelooft, heeft eeuwig leven.’

Leuke tekst hè? Wie gelooft, heeft. Heb je nu omdat je gelooft? Ja en nee, of misschien wel nee en ja. Want wat is de werkelijkheid achter deze tekst? Jezus heeft voor iedereen eeuwig leven gekocht en betaald. Maar het word je pas toegerekend, geschonken, het komt je leven binnen door geloof. Ontstaat er eeuwig leven door mijn geloof? Nee, zeker niet. Mijn geloof is niet een scheppende kracht, maar een ontvangende. Mijn geloof is als een radio die wordt afgestemd op de juiste zender. Zodra je de zender gevonden hebt, ontvang je muziek. Is die muziek een beloning voor het zoeken? Nee, die muziek was er al, maar je hoorde haar nog niet. Zo is het ook met geloof. Het eeuwige leven wat Jezus iedereen aanbiedt, is er al. Maar je stemt af door geloof. En het goede nieuws is, dat wanneer je eenmaal de juiste Zender hebt gevonden, je die nooit meer kwijt kan raken. Want wie gelooft, heeft voor eeuwig het leven ontvangen.

woensdag 20 februari 2019

Het licht verdrijft de duisternis

Johannes 12:46
‘Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis is.’

Als je lang in het donker bent, wennen je ogen aan de duisternis. Een spoortje licht is dan al genoeg om voldoende te onderscheiden. Maar als je werkelijk in het licht bent, snap je niet dat je in die duisternis nog iets hebt kunnen zien. Geestelijk is dat ook zo. Zodra je door Jezus in de vrijheid, in het licht bent geplaatst, gaan je ogen open en besef je pas hoe donker je leven is geweest. De Bijbel leert, dat we door Adam allen in de macht en de slavernij van de zonde leefden. Daarom gingen we zondigen, we moesten wel. Maar Jezus heeft ons verlost en nu zijn we in de macht van Gods liefde gekomen. Als die in ons hart gaat heersen, komen er heel andere dingen tevoorschijn. Licht in plaats van duisternis. Angsten verdwijnen, zorgen verdwijnen, ziektes verdwijnen, vreugdeloosheid verdwijnt, uitzichtloosheid verdwijnt. Het leven begint vreugdevol en lieflijk te worden. Zegen stroomt ons leven binnen en we gaan ervan uitdelen. Van de duisternis in het licht door het verlossingswerk van Jezus. Geloof het en ontvang het, uit genade.

dinsdag 19 februari 2019

Spreken als Jezus

Lukas 6:45
‘Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.’

Als Jezus met mensen sprak, was dat vanuit een hart vol liefde. Hij kwam niet om te veroordelen, maar om te redden, dat was te horen. Tegen de vrouw die op overspel was betrapt zei Hij: ‘Ik veroordeel je niet.’ Tegen de vrouw bij de waterput, die om haar pijn te verdrijven het gezelschap van veel mannen zocht, sprak hij : ‘Als je van Mij drinkt, zul je nooit meer dorst hebben.’ Maar het mooiste wat Hij sprak was aan het kruis: ‘Vader, vergeef het hun’ en vooral: ‘Het is volbracht.’ God toonde ons in Jezus Zijn hart. God wil Zijn liefde met ons delen. Hij wil ons als Zijn kinderen leren luisteren naar waarheid, zodat ons hart vastheid vindt in genade. Hoe meer genade er in ons hart komt, hoe meer ons spreken daardoor ten goede zal veranderen. Wij mogen zijn zoals Jezus in deze wereld, vol ontferming en niet veroordelend.

maandag 18 februari 2019

Jezus is onze besnijdenis

Exodus 12:44
‘Iedere slaaf, die door iemand voor geld is gekocht, mag er eerst van eten, wanneer gij hem besneden hebt.’

De besnijdenis was het teken van het verbond, dat God sloot met Abraham. Wie erbij wilde horen, moest besneden zijn. De besnijdenis verwijst naar het kruis, het teken van het nieuwe verbond in het lichaam en het bloed van Jezus. Op Golgotha werd het mes gezet in het oude Adamgeslacht. Wij waren allemaal slaven van de zonde en zijn door het bloed van Jezus vrijgekocht. Na de besnijdenis mag je mee-eten met de paasmaaltijd. Het Pascha werd gevierd met het slachten van een lam. Vreemden en bijwoners mochten niet mee-eten, alleen wie besneden was. Buiten Christus om, is er geen zegen voor een mens. Je bent buitengesloten, omdat je pas meetelt door het kruis. Zonder bloedstorting geen vergeving. Onder het nieuwe verbond gedenken we de dood van Christus bij het avondmaal. Alle zegen is beschikbaar – niet voor wie zich goed gedragen heeft, maar voor wie ‘besneden’ is. Dat wil zeggen, voor wie gelooft, dat zijn leven is verzoend door het offer van Jezus. Ons Paaslam is geslacht, wij mogen feestvieren. We zijn gekocht en betaald, eigendom van Jezus Christus.

zondag 17 februari 2019

Stralen als de zon

Matthëus 13:43
‘Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader stralen als de zon.’

De zon is een buitengewone krachtbron, die zoveel energie produceert en uitstraalt, dat je door ernaar te kijken je ogen verwoest. In Gods koninkrijk stralen alle rechtvaardigen als de zon in haar kracht. Mozes zijn gezicht begon te stralen na het zien van Gods heerlijkheid, zozeer dat hij zijn gezicht moest bedekken, anders zouden de anderen door ernaar te kijken worden verblind. Wij mogen met een onbedekt gezicht de glorie en heerlijkheid van God weerspiegelen. De liefdebron heeft ingewerkt op ons hart en heeft ons leven en onze uitstraling veranderd. Hoe meer we God zien zoals Hij is, des te meer zullen we Zijn heerlijkheid weerspiegelen in onze houding en daden. Mensen vinden zichzelf vaak slecht en onvolmaakt. God vindt ons rechtvaardig en rein, omdat Hij ons ziet in Christus. Dat moet toch minstens een glimlach op ons gezicht geven en wie weet op die van anderen.

zaterdag 16 februari 2019

Van oud naar nieuw

Handelingen 2:42
'En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.'

Wat een overgang moet het geweest zijn voor de eerste christenen van het oude verbond naar het nieuwe. De tempel was niet meer nodig, geen offers en priesters meer, geen hogepriester, geen feesten en rituelen. Wat er overbleef was de ontmoeting van elkaar, op straat, op het tempelplein, maar vooral in de huizen. De apostelen vertelden over alles wat Jezus hen geleerd had en zij lieten zien dat de Schriften waren vervuld. Het avondmaal, het breken van het brood, deed hen elke dag weer beseffen, dat Jezus hun plaats had ingenomen aan het kruis en dat zij nu de plaats van Jezus mochten innemen bij de Vader. Rechtvaardig, heilig, rein en gezegend. Een hechte gemeenschap ontstond in de druk der tijden, maar vooral omdat ze die vreugde van het evangelie met elkaar wilden delen. God had omgezien naar Zijn volk. De belofte was vervuld, de Messias was gekomen en niet alleen voor de joden, maar voor de hele wereld. En zoals het gaat met vernieuwing, kwam er ook vervolging door de aanhangers van het oude vertrouwde. Christenen hebben elkaar nodig om gaande en staande te blijven. Ze herinneren elkaar aan de liefde en trouw van God en steunen elkaar in elkaars nood en behoeften. Zo was het, zo is het en zo hoort het ook.

vrijdag 15 februari 2019

Het woord van Jezus overtuigt

Johannes 4:41
‘En nog veel meer werden er gelovig om zijn woord,’

Door wie ben jij tot geloof gekomen? Hier, in het verhaal van de Samaritaanse vrouw bij de put, is het allereerst de vrouw die aan haar stadgenoten begint te vertellen wat haar is overkomen. Daarna gaan ze zelf op onderzoek uit. Ze komen bij Jezus en vragen Hem enige dagen bij hen te blijven. Dat doet Hij en kennelijk hebben Zijn woorden veel mensen overtuigd, net als die vrouw. Wij mensen die in God geloven proberen ook vaak te vertellen wat we in Jezus hebben gevonden, maar onze woorden zijn lang niet altijd overtuigend. Voor je het weet verzand je in een zinloze discussie over de wet. Maar de woorden van Jezus hebben wel overtuigingskracht. Let op dat er in de tekst staat dat nog veel meer gelovig werden om Zijn woord, niet om haar woord. De vrouw begon te getuigen, maar Jezus is gaan overtuigen. Dat is de juiste volgorde. Wij mogen zaaien, maar God geeft de wasdom.

donderdag 14 februari 2019

Worden als Jezus

Lukas 6:40
‘Al wie volleerd is, zal zijn als zijn meester.’

Veel gelovigen proberen op Jezus te gaan lijken. De tekst die zegt dat we grotere dingen zullen doen dan Hij wordt daarbij vaak geciteerd. Maar is dat wel de bedoeling? Moeten we leren doen wat Jezus deed? Ik denk het niet. We worden nooit Jezus en zeker nooit groter dan Jezus. Onze tekst vandaag leert dat we mogen worden als onze Meester. Leren zijn is iets anders dan leren doen. Jezus zegt: ’Leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.’ Dat is worden als je Meester. Dat je leert om niet te veroordelen wanneer mensen je belasteren. Dat je leert wat ontferming en bewogenheid is ten opzichte van degenen die door de maatschappij worden veracht. Leren vertrouwen op God hoort daar ook bij. Niet steunen op je eigen inzichten, of op je eigen kracht. Jezus kon zonder Zijn Vader niets doen. Wij ook niet. Jezus leert ons door Zijn Geest te leven als geliefde zonen en dochters van God en daar genoeg aan te hebben. Worden als Jezus dat wil ik leren en dan zien we vanzelf waartoe dat leidt. Het gaat niet om je daden maar om je hart.

woensdag 13 februari 2019

Gods genade is voor iedereen

Handelingen 2:39
‘Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.’

Veel mensen geloven dat kinderen behouden zijn door het geloof van de ouders, dat is niet zo. Kinderen zijn geheiligd, apart gezet voor God, door het geloof van een van de ouders of van allebei, maar dat is niet hetzelfde als wedergeboren worden en een nieuwe schepping zijn. De tekst zegt dat Gods genade voor u is, voor uw kinderen en voor allen. God wil dat iedereen behouden wordt en daar kun je als ouders aan meewerken. Maar de Heer roept iedereen apart tot geloof. Ben je dan verloren zolang je niet gelooft? Nee, dat leert de Bijbel nergens. Je wordt niet gered door je geloof, maar door de genade van God. God kan genadig zijn op grond van het vergoten bloed van Jezus. Die genade is tevergeefs, wanneer je het evangelie hebt gehoord en begrepen en toch afwijst. Dan heeft God geen mogelijkheid meer over om je te redden. Maar God blijft ieder mens vanuit genade toeroepen: ‘Al je zonden zijn vergeven. Ik houd van je. Laat me je zegenen.’ Hoe iemand dat kan blijven afwijzen is me een raadsel.

dinsdag 12 februari 2019

Nooit meer buiten Gods liefde

Romeinen 8:38-39
'Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.'

Het ergste wat een mens kan overkomen, is een leven zonder liefde. Gods schepping is voortgekomen uit liefde, want God is liefde. Door de zonde is de liefde verkild en is de mens van God weggeraakt. Wat overbleef was een leven vol onzekerheid en angst. Jezus is gekomen om de liefde van God op aarde te herstellen. Het begon met een offer aan het kruis, waardoor alle zonden werden vergeven. God gedenkt ze niet meer. Maar het moeilijkste moest daarna beginnen. De mens moest God opnieuw leren kennen, nu vanuit liefde en niet vanuit prestatie. De regeltjes van hoe het hoort aan de kant en gaan genieten van Gods genade. God garandeert ons dat het niet meer fout kan gaan. Nooit meer kan er een scheiding komen die Gods liefde verbreekt. Wij zijn voor eeuwig in Gods liefde gebracht. Wanneer we iets fout doen, zal Gods liefde ons bedekken. Zelfs onze zonden kunnen die liefdeband niet verbreken. De diepte van deze tekst kunnen we nauwelijks beseffen, maar we zijn ervan verzekerd, dat Gods liefde voor ons niet te breken is.

maandag 11 februari 2019

Jezus wijst niemand af

Johannes 6:37
‘Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.’

Het is vernederend te worden weggestuurd. Je hoort er niet meer bij. Als kind werd ik wel eens uit de klas gestuurd en moest dan op de gang staan. Door een ruitje kon je dan zien dat de klas allerlei dingen deed en je voelde je alleen. Jezus stuurt niemand weg. De discipelen wilden kinderen wegsturen en ook de menigte die brood nodig had. De Schriftgeleerden wilden Jezus wegsturen, net als de Farizeeërs. Maar Jezus, die de afdruk is van Gods wezen, stuurt niemand weg. ‘Wie tot mij komt’, zegt Hij. Dat lijkt erop dat we Hem moeten zoeken, maar de Bijbel zegt dat Hij ons eerst heeft gezocht. Hij zocht ons, zodat wij Hem gaan zoeken en Hij stuurt ons nooit weg. Bij Jezus kun je veilig komen, met al je vragen. Hij geeft je de goede antwoorden, want Hij houdt van jou. Nooit wijst Hij je terug of af, nee, Hij is gekomen om te zoeken en te behouden, niet om af te wijzen en te verwerpen. Voel je je afgewezen, ben je afgewezen door mensen, ga naar Jezus. Hij weet wat het is en slaat Zijn armen om je heen. Bij Hem ben je veilig en geliefd.

zondag 10 februari 2019

Voor Israël

Lukas 21:36
‘Wees voortdurend op je hoede; bid steeds dat je veilig door de komende verschrikkingen heen zult komen en dat je daarna bij Mij mag zijn.’

Dit is de laatste zin uit de toespraak van Jezus over wat er op aarde zal gebeuren voorafgaand aan de wederkomst. Hij zegt dat er turbulente tijden zullen zijn met veel beproevingen en verdrukkingen, maar ook dat Gods woord betrouwbaar blijft. Hij drukt de luisteraars op het hart op Gods woord gericht te blijven en zich niet druk te maken om het dagelijks onderhoud. De duivel zal alle registers nog een keer opentrekken door de haat van de wereld op Israël te richten. Voor dat speciale volk zijn deze waarschuwingen bedoeld. Als de druk op Israël zo zwaar wordt dat ze dreigt te bezwijken, zal Jezus er zijn en uitkomst brengen. Dat is wat Hij vertelt aan het volk dat Hem afwijst. En hoewel Jezus door de Zijnen niet werd aangenomen, blijft Gods hart en dus Gods genade naar Israël uitgaan.

zaterdag 9 februari 2019

Je maaltijd met Jezus

Johannes 6:35
‘En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.’

Nooit meer honger en nooit meer dorst, dat is wat Jezus belooft en Hij heeft het dan over de toestand van ons hart. De mens is geschapen met een innerlijke behoefte aan liefde, acceptatie, erbij horen, belangrijk zijn voor de omgeving. Alleen God kan in die behoefte voorzien en Hij heeft dat gedaan door Jezus te geven. Door Jezus ben je geliefd, geaccepteerd en toegerust om nuttig te zijn. Hij heeft je opgetrokken tot Zijn niveau, je mag nu zijn zoals Hij is. Hoe meer we de liefde van God gaan begrijpen en accepteren, des te meer verdwijnen de pijnstillers die vallen onder de categorie ‘Kijk mij eens, ik doe alles om me goed te voelen.’ Je hoeft niet meer de slimste, de beste, de knapste, de succesvolste, de wijste, of andersom de domste, de onnozelste, de meest geflipte, de slechtste, de gevaarlijkste te zijn om je goed te voelen. Je mag van binnenuit Gods voeding nemen en nooit meer behoefte hebben aan iets anders. Je voeding is: je bent geliefd, je bent Gods kind, je bent gerechtvaardigd, je hebt een prachtige toekomst, je bent een bron van vrede voor anderen, je bent fantastisch, enig en uniek, nodig en nuttig. Wat een maaltijd. Ik hoef niets anders meer.

vrijdag 8 februari 2019

Gods woord is betrouwbaar

Psalmen 89:34
‘Mijn verbond zal Ik niet ontwijden, noch veranderen wat over mijn lippen gekomen is.’

God betuigt keer op keer dat Hij zich aan Zijn woord houdt, zelfs als mensen ontrouw zijn, blijft Hij trouw. Daarom is het zo goed voor je hart om je in Zijn beloftes te verdiepen. Ze geven je een diepe innerlijke vrede en een vaste zekerheid. Zoals het leven van God onvernietigbaar is, zo is het ook met zijn woorden. Elke belofte van God is betrouwbaar, evenals Zijn uitspraken. Het is volbracht betekent gewoon dat er niets meer aan hoeft te worden toegevoegd. Je bent nu rein en rechtvaardig, omdat God dat heeft gezegd. Twijfel niet aan Gods woord. Je eigen gedrag is geen maatstaf voor Zijn trouw. Probeer niet Gods trouw te verdienen, want dat kan niet. Ja, soms val je jezelf tegen, maar dan is het juist zo genadig dat Gods woord onveranderbaar is. Zeg steeds tegen jezelf: God houdt van mij en al mijn zonden zijn vergeven. Ik leef onder Zijn gunst en daarom zal Hij mij altijd steunen en zegenen.

donderdag 7 februari 2019

Jezus geeft ons opstandingskracht

Handelingen 4:33
‘De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk.’

De opstanding van de Here Jezus is de kern van het evangelie. Zelfs het kruis zou zonder betekenis zijn, wanneer Jezus niet was opgestaan. Aan het kruis werd het oordeel over de zonde voltrokken, maar door de opstanding kwam nieuw leven aan het licht. Niemand op deze wereld zal de kruisiging van Jezus ontkennen, maar het is Zijn opstanding die wordt verworpen. Ook theologen hoor je zeggen, dat Jezus niet lichamelijk is opgestaan en daarmee halen ze het geloof onderuit. Als Jezus niet is opgestaan, ben je nog in je zonden en is je geloof zonder inhoud, schrijft Paulus. Wij geloven in een levende Heer. Een Heer die de dood heeft overwonnen door Zijn opstandingskracht. Die opstandingskracht is ons gegeven om op te staan uit onze dode situaties. We gaan niet bij de pakken neerzitten, maar spreken vol geloof over de opstanding van Jezus. En God zal ons rijkelijk zegenen. Verwacht leven, verwacht God, en spreek hoop in hopeloze situaties. Niets is onmogelijk nu Jezus is opgestaan.

woensdag 6 februari 2019

Bewonder Jezus

Spreuken 30:32
‘Als je zo dwaas bent jezelf op de borst te slaan, denk dan eerst na en houd je hand voor je mond.’

Eigen roem stinkt, zeiden we vroeger en dat is nog zo. Opschepperij stoot mensen af, het komt over alsof je de rest veroordeelt, alsof je een beter mens bent wanneer je iets beter kunt dan een ander. In geestelijke zin zijn we allemaal gelijk, niemand is rechtvaardig, zelfs niet een. Niemand is beter of slechter dan een ander tegenover God. Jezus heeft voor ieder mens de prijs betaald van verzoening met God. Het kostte Hem zijn leven en daarover schept Hij nooit op. Nergens lees je in de Bijbel dat Jezus zegt: ‘Hé, weet je wel wat Ik voor jou heb gedaan?’ Nee, Hij zegt: ‘Kom bij Mij als je rust zoekt en vrede.’ Je hebt het niet nodig jezelf te verheffen boven een ander. God heeft je aan Jezus gelijk gesteld. Je bezit de goddelijke natuur, je bent van Gods geslacht. Paulus schrijft: wie roemen wil, roeme in de Here. Ergens anders schrijft hij: ik heb meer gearbeid dan zij allen, maar niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Wanneer je beseft dat het Gods genade is die jou zegent, maakt dat je nederig en dankbaar. Je kijkt dan niet vol bewondering naar jezelf, maar naar Hem die jou dit alles uit genade schenkt.

dinsdag 5 februari 2019

Geloof in de Here Jezus

Handelingen 16:31
Ze antwoordden: ‘Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.’

Kun je geloven voor je huisgenoten? Nee, dat kunnen ze alleen zelf. Deze tekst gaat over de gevangenisbewaarder die midden in de nacht tot geloof kwam en gedoopt werd. Als je door Gods genade wordt aangeraakt, maakt de tijd kennelijk niet uit. Paulus legt hier uit dat God niet af en toe iemand uitkiest, dat het bij God geen uitverkiezing is, of willekeur, maar dat Gods redding voor iedereen is. ‘Voor u en voor uw huisgenoten’, zegt Paulus en hij begint hen het evangelie uit te leggen. Nadat ieder het heeft gehoord en begrepen komen zij allen tot geloof en worden gedoopt. Grote blijdschap is het gevolg. Paulus wordt niet langer gevangen gehouden, maar verzorgd. De situatie is helemaal omgedraaid. Dat doet Gods liefde. Wat je vandaag nog niet kunt bedenken, kan morgen realiteit zijn. God wil iedereen behouden, herstellen en verzorgen, ook jou. ‘Wat moet ik doen om behouden te worden’, vroeg de bewaarder. Het antwoord was en is: ‘Geloof in de Here Jezus en je zult behouden worden.’

maandag 4 februari 2019

God heeft mij lief

Matthëus 6:30
‘Indien nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen?’

De wet en het oordeel zijn er ingehamerd. Keer op keer is ons verteld dat we zondaars zijn, dat we nergens voor deugen. Steeds maar weer werd er gezegd, dat elke zonde beleden moet worden, omdat er anders een vloek in je leven zal gaan heersen. Stelselmatig werden we opgeroepen ons opnieuw toe te wijden en nu langer vol te houden dan de vorige keren. Mensen gaan gebukt onder een verminkt Godsbeeld, evenals een verminkt zelfbeeld. De werkelijkheid is dat Jezus gekomen is om ons te laten zien hoe geliefd we zijn. De Vader was bereid Zijn Zoon te offeren voor onze vrijheid. Waarom zou God wel voor het gras zorgen en niet voor ons? Waarom wel voor de vogels en de lelies op het veld en niet voor zijn kinderen? Wat een verminkt, krom denken is dat? Hoe komt het nog goed? Door steeds te herhalen: ‘God houdt van mij. Hij heeft me lief. Hij is niet kwaad op me. Hij kijkt niet naar mijn fouten en oordeelt niet over mijn tekortkomingen. In Gods oog ben ik volmaakt als Jezus. Hij noemt me Zijn geliefde.’ Blijf dit herhalen tot je het gelooft. Kijk naar het gras, de vogels, de bloemen en weet: ik ga hen allemaal ver te boven.

zondag 3 februari 2019

Besef dat God je liefheeft

Lukas 12:29
‘Ook jullie moeten niet nadenken over wat je zult eten en wat je zult drinken, en jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen. De volken van deze wereld jagen die dingen na, maar jullie Vader weet dat je ze nodig hebt. Zoek liever zijn koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden.’

Het zoeken van Gods koninkrijk is de sleutel om alles te ontvangen. God zelf is je bron, Hij zal geven wat je nodig hebt in een overvloedige mate, zodat je ook kan delen met anderen. Niet omdat je zo hard zoekt, maar omdat Hij van je houdt. Wie Gods koninkrijk zoekt, richt zich op Gods liefde in plaats van op zijn eigen behoeftes. Als je Gods liefde overdenkt, weet je vanzelf dat je niets tekort zal komen. Alleen mensen die Gods liefde uit het oog verliezen, gaan zich zorgen maken en ook de mensen die Hem niet kennen, die nooit van Hem gehoord hebben, de wereld. We moeten die mensen niet veroordelen, maar vertellen over Gods liefde en dat Hij uit genade voorziet. Gods liefde is Jezus, in Hem heeft God de Vader ons verlost, begenadigd en gezegend. Het zoeken van Gods koninkrijk is beseffen dat je zonden zijn vergeven en dat God ze niet meer gedenkt. Je overdenkt wat Jezus heeft gedaan en gezegd, je overdenkt Gods beloftes voor jou tot je beseft, dat er geen enkele reden meer is om je zorgen te maken. De strijd is gewonnen aan het kruis en wordt dagelijks gevierd in je hart.

zaterdag 2 februari 2019

Vind rust bij Jezus

Matthëus 11:28-29
‘Als de lasten u drukken en u vermoeid raakt, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar Mij en wees mijn discipel, want Ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij Mij zult u diepe innerlijke rust vinden.’

Als je bij een dokter of hulpverlener binnenkomt is het eerste wat je hoort: ‘Gaat u zitten.’ Dat is het beste advies wat je kunt krijgen. Het is ook wat Jezus zegt: ‘Ga even zitten en kom tot rust.’ Maria zat aan de voeten van Jezus toen ze het beste deel had gekozen, haar zus Martha was druk bezig en zat vol verwijten. Jezus zegt tegen haar: ‘Martha, ga eens even zitten.’ Door het juk van Jezus – het kruis waaraan Hij stierf – komen we in de rust. We mogen nu bij Hem zitten, het werk is gedaan, er is rust. We praten met elkaar en Zijn woorden zijn vriendelijk en zacht. Hij stelt me gerust en zegt dat alles goed is. Langzaam maar zeker voel ik de rust terugkeren en weet ik weer. Ik mag Zijn juk op me nemen en tot rust komen. Ik mag begrijpen wat Hij voor mij gedaan heeft en wat dat nu voor mij betekent. Dat geeft me rust en ik voel me weer geliefd.

vrijdag 1 februari 2019

Doe het goede

Spreuken 26:27
‘Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in, wie een steen op iemand afrolt, komt er zelf onder.’

Waarom zou je een kuil graven voor een ander? Daar is boze opzet in het spel, daar zit een verkeerde geest achter. Haman is daar een goed voorbeeld van. Hij bouwde uit ergernis en haat een paal voor de jood Mordechai, maar werd er later zelf op gespietst. Al het kwade van de duivel komt uiteindelijk op zijn eigen hoofd neer. Dat Jezus werd gekruisigd uit haat, betekende het einde van de heerschappij van de boze. Hij is erdoor ontwapend en verslagen. Gods raad is: ‘Doe het goede, zegen wie jou vervloeken, heb je vijanden lief.’ Zo doorbreek je de cirkel van geweld en wraak. ‘Overwin het kwade door het goede.’ Daarmee eer je God en bespaar je jezelf en anderen een hoop ellende.