donderdag 31 oktober 2019

Krachtiger dan zon en maan is Gods luister

Jesaja 60:19
‘De zon zal u niet meer tot licht zijn bij dag, noch de maan tot een schijnsel voor u lichten; maar de HERE zal u tot een eeuwig licht zijn en uw God tot uw luister.’

Met wie wil je Mij vergelijken, vraagt God. Met andere goden? Met de zon of de maan? Ze vallen bij Mij in het niet. De profeet Jesaja beschrijft in dit hoofdstuk de luister van Gods glorie, wanneer Hij zelf in hun midden zal zijn en het volk niet langer wordt verdrukt en vervolgd. Toen Jesaja dit profeteerde, was het nog toekomstmuziek en voor velen is dat nog zo, maar voor Gods kinderen is deze tijd al aangebroken. We kunnen heel erg genieten van de zon en de maan, ze geven aanleiding tot gedichten en romantische verhalen, maar vergeleken bij Gods heerlijkheid vallen ze in het niet, dan hebben we ze niet langer nodig. Zoals de zon op aarde het ritme van dag en nacht bepaalt, zo is God de Vader voor Zijn kinderen degene die hun houding en richting bepaalt. In Gods tegenwoordigheid – Hij is altijd bij ons, in ons, met ons – verdwijnen angsten en zorgen, zijn vrijheid en hoop, liefde en genezing ons deel.

woensdag 30 oktober 2019

In het licht

Johannes 1:9
‘Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.’

Bij de geboorte van Jezus was er plotseling een helder licht in de nacht. Dat was symbolisch voor wat er geestelijk gebeurde. Het licht dat ieder mens verlicht was geboren. De zon verlicht maar een deel van de aarde, maar dit licht is voor iedereen tegelijk. Dit hemelse licht verdrijft voorgoed de duisternis die door Adam in de wereld is gekomen. Jezus is het licht der wereld, zo noemt Hij zichzelf ook: ‘Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.’ Jezus vertegenwoordigt God, die licht is. Het hemelse licht is glorieus licht, overwinnend licht, stralend licht, verheerlijkend licht. Het is het licht dat de drie discipelen mochten zien op de berg der verheerlijking. Het is het hemelse licht dat Paulus zag op weg naar Damascus en waardoor zijn leven totaal veranderde van richting en van inhoud. Gods licht is niet veroordelend, maar reddend. Gods licht beschermt tegen de duisternis. Het is Gods licht voor iedereen, voor elke dag, voor elke situatie.

dinsdag 29 oktober 2019

Een dankbaar hart

Kolossenzen 2:7
‘.. geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging.’

Paulus schrijft wat het gevolg is van het aanvaarden van Christus. Het zaad van Gods waarheid heeft je hart bereikt, je gelooft de waarheid en dan begint het. Er komen wortels aan het zaad, zodat je geloofsplant in je hart tegen een stootje kan. Je wordt opgebouwd en bevestigd in je geloof, eerst de halm, dan de aar, dan het volle koren in de aar. Dit alles groeit uit het zaad van Gods genade in je hart. Je hoeft er zelf niets anders aan te doen, dan te aanvaarden dat het zo is. En als de vruchten tevoorschijn komen, als je geloof wordt bevestigd, als God laat zien dat Hij betrouwbaar is, dan mag je dankzeggen. Dat is ons deel, overvloeien in dankzegging.

maandag 28 oktober 2019

Alles onder Gods heerschappij

Jesaja 2:4
‘En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.’

Het werk van Jezus is niet alleen de bodem onder ons leven, maar ook de garantie voor herstel van de hele schepping. Toen de aarde werd geschapen, zag God dat het goed was. Alles eerde God, mens en dier, bomen, vissen en vogels, alles schitterde vol van Gods glorie. De geuren van bloemen en geluiden van vogels en dieren, ze zijn allemaal onderdeel van Gods volmaakte schepping. Zo was het in het begin en zo zal het zijn aan het einde. Wanneer Jezus terugkomt op aarde, zal Hij de vrede herstellen voor de hele schepping. Niet langer zal de zonde en de dood op aarde gevonden worden als alles is teruggebracht onder Gods heerschappij. Wij mogen als eerstelingen van de oogst al leven onder Gods zegen, maar het werk van Jezus zal pas voltooid zijn op aarde als alle knie zal buigen en elke tong belijden, dat Hij Heer is, tot eer van God de Vader.

zondag 27 oktober 2019

Vastheid in genade

Hebreeën 13:9
‘Laat u niet medeslepen door allerlei vreemde leringen; want het is goed, dat het hart zijn vastheid vindt in genade en niet in spijzen: wie het hierin zochten, hebben er geen baat bij gevonden.’

Het wetsverbond van Mozes kende allerlei voorschriften over rein en onrein, over wat wel en niet gegeten mocht worden. Wie zich aan al die voorschriften hielden, hebben er toch geen baat bij gevonden, leert deze brief aan de Hebreeën. Want het menselijke gedrag, het houden van wetten en geboden, kan het zondeprobleem niet oplossen. Het wetsverbond van Mozes gaf slechts een bedekking, geen oplossing van het probleem. Maar door Jezus is het zondeprobleem – dat we in slavernij aan de zonde moesten leven – opgelost. Hij heeft ons uit die slavernij bevrijd en tot nieuwe scheppingen gemaakt. Als kinderen van God leven we niet met wetten en geboden, maar door de liefde van God geleid, groeien er vruchten van geloof en genade uit ons leven. Het zijn de vruchten van Gods eigen werk in ons, vrucht van de Geest, vrucht van genade. Daarin alleen vinden onze harten vastheid.

zaterdag 26 oktober 2019

Bekering is Jezus zien

Handelingen 26:18
‘.. om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in Mij.’

Bekering heeft vaak een verkeerde betekenis gekregen. Bekering is niet foute daden veranderen in goede daden. Bekering is Jezus gaan zien zoals Hij is. De ogen van mensen moeten worden geopend voor wie Jezus is en wat Hij heeft gedaan. Verlossing en bevrijding uit de macht van satan, de macht die mensen laat zondigen, om te komen in de vrijheid van het licht. Daar is vergeving van al je zonden, daar is genezing van al je smarten en ziektes. Daar is zegen in plaats van vloek en een heilige gemeenschap van gelovigen. God de Vader wil kinderen die door Jezus zijn gered en geheiligd. De toegang is gratis, het enige wat nodig is, is dat je ogen open gaan en je de werkelijkheid gaat zien zoals God die ziet. Gedrag is niet wat God zoekt, Hij zoekt geloof. Geloof in het volbrachte werk van Jezus. Met open ogen ga je Hem zien in al Zijn glorie en luister. Dat is bekering, dat je een helder beeld krijgt van Gods liefde voor jou.

vrijdag 25 oktober 2019

Christus leeft in jou

Galaten 2:20
‘Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.’

Wat een geweldige tekst, maar helaas heel vaak verkeerd begrepen. Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Dat betekent niet dat ik nu Christus ben geworden, maar wel dat ik me niet meer zo druk moet maken om mijn eigen ik. Dat eigen ik, wat vlees genoemd wordt, doet niet meer mee. Het zit er wel, maar eigenlijk voor spek en bonen. Je hebt geloof gekregen om tegen je vlees te zeggen: ik leef in Christus en niet meer in jou. Gods liefde en genade hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten uitgeschakeld, meegekruisigd. En als dat vlees nog eens opspeelt, moet je niet proberen het te overwinnen, maar je schakelt weer over op je geloof dat God je liefheeft en dat je leeft in Christus, sterker nog, dat Christus leeft in jou.

donderdag 24 oktober 2019

Kind van het licht

Efeziërs 5:8
‘Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts,’

Wij waren in de duisternis door Adam en we zijn in het licht door Jezus. Zo simpel is het. Toch zit er een oproep in de tekst van vandaag om als kinderen van het licht te leven. Dat betekent niet dat we uit alle macht moeten proberen zelf licht te geven, maar wel dat we moeten leven in het besef dat de duisternis voorbij is. De duisternis hoort bij zonde en dood. Die heerschappij is voorbij, Jezus heeft ze van hun kracht beroofd. Schuldgevoel hoort bij de duisternis, evenals veroordeling. Elke fout wordt genadeloos blootgelegd en veroordeeld. De tekst van vandaag roept op om je niet meer te laten aanklagen, zelfs niet als er voor je gevoel iets niet helemaal goed was. Je bent een kind van het licht, je mag weten dat God voor jou is en je heeft gerechtvaardigd. Hij houdt van je en Hij houdt je rein door het bloed van Jezus. Misschien ben je teleurgesteld in mensen of in jezelf, maar laat nooit toe, dat je vergeet dat je een kind van het licht bent. Je bent Gods stralende geliefde en staat midden in het licht voor eeuwig.

woensdag 23 oktober 2019

Mensen met hoop

2Thessalonicenzen 2:16-17
‘En Hij, onze Here Jezus Christus, en God, onze Vader, die ons heeft liefgehad en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft, trooste uw harten, en make ze sterk in alle goed werk en woord.’

Het leven is niet altijd makkelijk, maar we hebben goede hoop en eeuwige troost om daar doorheen te komen. De liefde en genade die God ons heeft bewezen, is dat Hij Zijn eigen zoon heeft gegeven, zodat we niet langer gevangen zitten in de slavernij aan de zonde, maar als bevrijde mensen het goede kunnen doen. Mensen zonder God worden mensen zonder hoop genoemd. Ze kunnen zich in moeilijke omstandigheden nergens aan vasthouden. Ze hebben niemand die hen eeuwige troost kan geven. Ze moeten zichzelf zien te redden. Maar wij kennen Gods liefde voor ons. We kennen Zijn genade om te troosten en te ontfermen. We kennen Zijn uitreddingen, zelfs uit de dood. We zijn mensen met hoop, mensen met een bestemming. We staan er niet alleen voor. Onze harten worden sterk in de genade, vinden daar vastheid. En daaruit voort komen de vruchten die we goede werken noemen. Niet de werken van klagers om hun lot, maar werken van blijmoedige mensen die leven met God.

dinsdag 22 oktober 2019

Genade leidt tot goedheid

1Petrus 2:15
'Want zo is het de wil van God, dat gij door goed te doen de mond snoert aan de onwetendheid van de onverstandige mensen,'

De onwetendheid van onverstandige mensen zorgt ervoor, dat de boodschap van genade in een kwaad daglicht wordt gesteld. Die wordt dan uitgelegd als een vrijbrief om te zondigen, alsof God gezegd zou hebben: ‘Leef er maar op los, Ik heb toch alles al vergeven.’ Dat laatste is waar, het eerste niet. Het is onwetendheid die zo spreekt. Maar degenen die wel weten, beseffen dat uit Gods genade goedheid groeit. Je gedrag is de vrucht van wat je gelooft, van wat je begrijpt. Petrus zegt hier, dat er een goede manier is om de mond van de onwetenden te stoppen. Laat hen maar zien dat je leven veranderd is. Laat maar zien dat je Gods genade niet hebt ontvangen als een vrijbrief om te zondigen, maar als een impuls om goed te doen. Laat de vruchten van Gods genade maar zien aan degenen die haar belasteren. Omdat je vrij bent, kun je daarvoor kiezen. Gods goedheid leidt tot goedheid. Gods liefde leidt tot liefde. Uit een zoete bron komt geen zout water voort. Dat is Gods wil voor ons leven, dat we de genade die we ontvangen hebben, door ons heen laten stromen naar onze daden.

maandag 21 oktober 2019

Altijd in het licht

Genesis 1:4
‘En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.’

Dag en nacht ontstaan door de zon die al of niet met haar licht de aarde bereikt. Eigenlijk is het de aarde zelf die dat veroorzaakt, want de zon staat gewoon stil te stralen aan de hemel. Het is de aarde die zich naar de zon keert of zich er juist vanaf wendt. Daar zit een mooie symboliek in van een mensenleven. Toch gaat deze tekst daar niet over. Het gaat over geestelijk licht. God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. Wie in Christus leeft, wandelt in het licht en de duisternis heeft geen vat op hem. God heeft scheiding gemaakt tussen licht (God) en duisternis (zonde, dood). Toen Jezus stierf aan het kruis verdween het licht, het werd aardedonker (raar woord eigenlijk). Maar toen Hij opstond uit de dood straalde er een helder licht. In dat licht leven we nu. Het licht van Gods genade. Het licht is sterker dan de duisternis. We zijn door Jezus voor eeuwig gescheiden van de duisternis. En God zag dat het licht goed was.

zondag 20 oktober 2019

Verwacht nu zegen

Ezechiël 36:30
‘Ja, Ik zal de vrucht van het geboomte en de opbrengst van het veld vermeerderen, opdat gij niet meer de smaad van hongersnood te dragen krijgt onder de volken.’

Armoede en honger komen niet van God, het is een smaad die gedragen wordt onder het juk van de verdrukker. De mensheid is eeuwenlang gebukt gegaan onder het juk van de dood. De dood heerste en heerst op aarde door Adam. Maar door Christus is er verlossing van deze vloek. Onder Gods zegen komt alles wat dood was tot leven. Het veld gaat zijn opbrengst geven en meer dan overvloedig, evenals de bomen. Je zou in onze tijd zeggen, dat het werk van je handen wordt gezegend. God zelf zal dit doen, het is geen vrucht van onze inspanning. God zegent zijn kinderen, omdat Hij van ze houdt en omdat Hij de verdrukker geen enkele eer gunt. Jezus heeft gezegevierd over de hele legermacht van de boze. Hij heeft de duivel ontwapend en alle macht ontnomen en Zijn kinderen uit de greep van de dood bevrijd. Daarom mag je zegen verwachten en uitspreken over je bomen en je veld, je arbeid en je leven. Want alle eer is en komt van onze God.

zaterdag 19 oktober 2019

Verandering van hart

Deuteronomium 10:16
‘Besnijdt dan de voorhuid uws harten en weest niet meer hardnekkig.’

De besnijdenis verwijst naar de dood van Jezus aan het kruis. Het is geen werk van mensenhanden aan het vlees. De besnijdenis is geestelijk en gebeurt aan het hart. Sinds Jezus gekomen is, geldt er een nieuw verbond in Zijn bloed. Alle symbolen uit het oude testament, de feesten, de offerdienst, de tabernakel, de wet en vele andere wezen vooruit naar Zijn komst, zo ook de besnijdenis. Het gaat God niet om een stukje voorhuid, maar om de geestelijke betekenis ervan. De Adamgeneratie moest sterven, daar moest het mes in worden gezet. Jezus heeft dat gedaan door namens allen te sterven aan het kruis. Nu is er de Christusgeneratie, mensen met een nieuwe Geest in hun binnenste, mensen die weten dat het om het hart gaat en niet om rituelen. Alleen door de dood en de opstanding van Christus wordt je hart besneden. Wie Jezus als offer voor zijn leven heeft aanvaard, krijgt van God een nieuw leven uitgestort in zijn hart en het kenmerk ervan is liefde.

vrijdag 18 oktober 2019

Laat je niet beroven

2Corintiérs 13:14
‘De genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods, en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen.’

Met deze tekst werd en wordt menige kerkdienst afgesloten. Daarom kan de betekenis vervlakken of zelfs niet meer dan wat woorden zijn. Zo gaat dat met herhalingen, het worden flarden die ergens in je geheugen liggen opgeslagen. Drie personen staan centraal, Jezus, God en de Heilige Geest, samen vormen deze drie een onlosmakelijke eenheid. Drie eigenschappen worden genoemd, genade, liefde en verbondenheid, ook deze zijn niet te scheiden. Deze volheid wenst Paulus iedereen toe. In Christus bezitten we dit allemaal, maar dat is niet wat Paulus hier bedoelt. Hij wenst dat ieder in die volheid leeft. Het is zijn vurige wens dat iedereen Gods volle genade, liefde en verbondenheid beleeft als een eeuwige werkelijkheid. Het enige wat dat kan verstoren, is dat we worden afgeleid door onze omstandigheden en niet langer in die Goddelijke werkelijkheid blijven staan. Ik zou zeggen, laat je niet beroven door je omstandigheden van al het goede dat God je geeft.

donderdag 17 oktober 2019

Zie de verandering

2Corintiërs 4:2
‘.. maar hebben wij verworpen alle schandelijke praktijken, die het licht niet kunnen zien, daar wij niet met sluwheid omgaan of het woord Gods vervalsen, maar de waarheid aan het licht brengen en zo bij elk menselijk geweten onze eigen aanbeveling zijn voor het oog van God.’

Paulus heeft zijn oude wettische leven achter zich gelaten, het had hem niets opgeleverd. Zijn ogen waren erdoor verblind, zodat hij Christus niet kon zien. Maar nu hij beter weet, omdat Jezus hem vergeven heeft en met liefde vervuld, wil hij niets anders dan leven voor en door Christus. In de druk, ja, maar niet in het nauw. Om raad verlegen, ja, maar niet radeloos. Het nieuwe leven gaat niet over gedrag, maar over Gods liefde. Het nieuwe leven is Christus en dat ga je aan me merken, is wat hij schrijft. Genade klinkt als een vrijbrief om te zondigen zonder gevolgen, maar Paulus zegt, kijk naar mij. Kijk naar de verandering, kijk naar de vruchten van Gods liefde in mijn leven en laat je daardoor overtuigen. In onze tijd zouden we zeggen: what you see, is what you get. Maar dan moet je vooral naar Jezus kijken.

woensdag 16 oktober 2019

De vrucht van Gods liefde

1Petrus 4:10
‘Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods.’

Van de liefde wordt gezegd, dat zij zichzelf niet zoekt, maar onbaatzuchtig is, niet jaloers of kwaadaardig. Het is Gods eigen liefde die in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest. Die liefde wil zich laten zien, laten voelen en laten merken. In Christus zijn we allemaal gelijk, maar als mens hebben we interesses en kwaliteiten, talenten en mogelijkheden die een ander niet heeft. Het is allemaal genade die we mogen beheren en gebruiken. Dient elkaar, schrijft Petrus hier, niet in eigen kracht, niet verplicht, maar als vrucht van Gods liefde en genade. Petrus schrijft ergens anders, dat als die liefde aanwezig is en overvloedig wordt, het niemand zonder vrucht zal laten. Hoe meer we vervuld raken van genadebesef, hoe meer het naar de ander een uitwerking zal hebben ten goede. Het is de vrucht van het zaad dat God heeft gezaaid in ons hart.

dinsdag 15 oktober 2019

Zaai wat je wil oogsten

Mattheüs 7:12
‘Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.’

De wereld zegt: ‘Wat gij NIET wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander NIET.’ Het gaat hier over GEEN actie, niets doen. Jezus legt het precies andersom uit en zegt: ‘DOE wat je wilt dat een ander jou zal DOEN.’ Het initiatief ligt bij jou. Jezus legt hiermee opnieuw het principe uit van zaaien en oogsten. Hoe kan je het negatieve doorbreken? Door het te negeren? Nee, Jezus gaf alle haat en beschuldiging over aan Zijn Vader, die rechtvaardig oordeelt. Zelf reageerde Hij met liefde en genade. Soms kwamen zijn woorden hard over bij Farizeeërs en Schriftgeleerden, maar dat kwam omdat ze zelfgericht leefden. Dan kun je weinig waarheid verdragen, zelfs als ze met liefde wordt gesproken. Wie in Gods liefde wandelt, heeft de goedkeuring van mensen niet nodig. Je krijgt je bevestiging van Vader zelf. Je bent geliefd bij Hem. Daarom kun je liefde zaaien. Hoe meer je beseft wie je bent in Christus, hoe meer je een ander kunt behandelen, zoals de Vader jou behandelt.

maandag 14 oktober 2019

Spreken heeft kracht

Spreuken 13:3
‘Wie zijn mond behoedt, bewaart zijn ziel, wie zijn lippen openspert, hem wacht de ondergang.’

Met je mond kun je heel wat in beweging brengen. Jacobus vergelijkt de tong met het roer van een schip. Het is een klein onderdeel maar bestuurt het hele schip. Wat je spreekt, komt ergens vandaan. Is het een opwelling, een voorbereide actie, een uiting van emotie? Wat het ook is, het is verbonden met je hart, met je leven. Alles wat je spreekt heeft gevolgen, het is als het zaaien van zaad, er komt daarna een oogst. Het spreekwoord zegt: wie wind zaait, zal storm oogsten. De oogst is altijd groter dan het zaaigoed. Door je bewust te zijn van wat je zegt, of juist niet zegt, geef je richting aan je leven en aan dat van anderen. Jezus sprak niet zo lang, maar als Hij wat zei, zat het vol kracht, vol waarheid en vol liefde. Zijn spreken was veelzeggend, maar zijn zwijgen ook. Jezus zweeg onder zijn veroordeling, maar sprak liefdevol tegen veroordeelden, de overspelige vrouw, de Samaritaanse bij de put, Zacheüs in de boom, de moordenaar aan het kruis, en ook tegen jou en mij.

zondag 13 oktober 2019

Wij leven omdat Jezus is opgestaan

Romeinen 6:9
‘.. daar wij weten, dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen heerschappij meer over Hem.’

Jezus heeft zich vrijwillig in de dood begeven. Hij werd er niet toe gedwongen. Tijdens Zijn leven op aarde liet Hij zien sterker te zijn dan de dood. Door Zijn woord moest de dood wijken uit het dochtertje van Jaïrus en door Zijn woord moest de dood Lazarus weer loslaten uit het graf. Jezus is het leven en Hij bezit leven van een onvernietigbare soort. Maar aan het kruis gaf Hij zich over aan de dood, Hij legde Zijn leven af voor ons, zodat wij de dood nooit zouden hoeven smaken. ‘Wie in Mij gelooft, zal leven’, sprak Hij. Jezus gaf zich eenmaal voor altijd als offerlam over aan de dood. Maar na drie dagen liet Hij zien, dat Hij geen gevangene was van de dood of het dodenrijk, maar bevrijder van ieder die door de dood werd vastgehouden. Opgestaan voor eeuwig, leven wij voor eeuwig met Hem. De dood voert geen heerschappij meer over Hem en dus ook niet meer over ons. We zijn bevrijd uit de macht van zonde, ziekte en dood. We hebben een andere heer gekregen. We dienen nu het leven, omdat Hij leeft.

zaterdag 12 oktober 2019

Leven onder Gods goedkeuring

Romeinen 5:21
‘.. opdat, gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwigen leven door Jezus Christus, onze Here.’

De zonde heerste op aarde als koning over ieder mens in het land De Dood. Dat land wordt gekenmerkt door goed en kwaad. In het land De Dood probeert iedereen goed te leven en het kwaad na te laten. In dat land De Dood wordt voortdurend geoordeeld en veroordeeld. Maar of je nu goed deed of kwaad, je bleef in dat land De Dood gevangen als slaaf van de zonde. Maar toen kwam Jezus en Hij bevrijdde ieder die dat wilde (en wil) uit dat vreselijke land De Dood. Hij had een nieuw land Rechtvaardigheid en daarin gelden heel andere wetten. Het gaat daar niet over goed en kwaad, maar over leven en overvloed. In dat land heerst niet de zonde maar de genade. Er wordt niemand beoordeeld of veroordeeld, want iedereen is in dat land gelijk. Dat komt door Jezus Christus, Hij heeft alle bewoners gerechtvaardigd. In dat land heerst vrede en er is vreugde, niemand is bezorgd, want alles is beschikbaar gesteld door de Koning zelf. Wat een verschil of je in het Land De Dood woont of in het land Rechtvaardigheid. Een verschil tussen dood en leven. Hoe je in dat land komt? Door te geloven dat Jezus het verlossingswerk heeft volbracht. Dat je schuld en al je zonden voorgoed zijn weggedaan en dat je nu voor eeuwig leeft onder Gods goedkeuring.

vrijdag 11 oktober 2019

Leef uit Gods wijsheid

Spreuken 14:29
‘Wie geduldig is, heeft veel inzicht, maar wie kortaangebonden is, verheft de dwaasheid.’

Jezus is Gods wijsheid. Hij laat zien hoe God denkt en handelt en dat is totaal tegengesteld aan de wereldse wijsheid. De vraag is dus: door welke wijsheid laat je je leiden? Als je in Gods wijsheid staat, ben je in de rust en straalt er rust van je uit. De vrede van God die alle gedachten (dus ook zorgen) te boven gaat, regeert in je hart. Je hoeft je geduld niet te verliezen, want God zal voor je zorgen en een uitkomst geven, die niet uit onze wijsheid voortkomt. Mensen zeggen wel eens: ‘Je moet toch ook je verstand gebruiken?’ Zeker, en dat doe je het best door je te richten op Gods wijsheid, Jezus. Dwaze mensen zeggen: ‘Er is geen God.’ Daarom kennen ze Gods wijsheid ook niet. Ze hebben geen rust, maar onrust. Ze zijn kortaangebonden als ze hun zin niet krijgen. Wie in Gods wijsheid leeft, weet dat hij veel meer krijgt dan hij zelf kan bedenken. Zijn vertrouwen is op God gericht. Zo iemand heeft veel inzicht en leeft in vrede.

donderdag 10 oktober 2019

Roemen in Gods genade

Romeinen 5:2
‘.. door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods.’

Jezus heeft voor ons de genadeweg geopend aan het kruis. Toen scheurde de voorhang in de tempel open en werd het voor zondaren toegestaan God vrijmoedig te naderen. De zondaar stierf mee aan het kruis en is opgestaan met Christus als nieuwe schepping, als zoon en dochter van God. Het is door het werk van Jezus dat we roemen in de genade, dat we erin staan en bewegen. Onze hoop is Gods heerlijkheid te zien in alle delen van ons leven. Niet later, maar nu al. Die hoop hebben we elke dag. Omdat we in de genade staan, mogen we Gods heerlijkheid verwachten in onze dagelijkse situaties. We roemen in Gods genade, Hij is onze bron, Hij is ons leven en onze voorziening. Alle eer is voor Hem die ons dagelijks liefheeft en zegent, omdat we Zijn geliefde kinderen zijn geworden door Jezus. Probeer geen genade te verdienen, want dat kan niet. Besef dat je er door Jezus middenin staat en dat blijft zo.

woensdag 9 oktober 2019

Gods liefde geeft zegen

Psalmen 44:3
‘Want niet met hun zwaard hebben zij het land verworven, niet hun arm heeft hen gered, maar uw rechterhand en uw arm en het licht van uw aanschijn, omdat Gij in hen een welbehagen hadt,’

Elke stap die het volk Israël in het land Kanaän zou zetten, moest een stap van geloof zijn. Geloof in Gods belofte, dat Hij hen het land had gegeven. Het was nog niet in hun bezit, maar het was hen wel geschonken. Dat klinkt tegenstrijdig, maar zo werkt geloof. God heeft in Christus alles geschonken, vergeving, verlossing, bevrijding, genezing, zegen, leven en overvloed. De stappen die we zetten in dat gebied, moeten stappen van geloof zijn. Niet onze inspanning, maar Gods inspanning heeft ons dat alles geschonken. De regel uit deze Psalm zegt het zo prachtig: Ik heb het jullie geschonken, omdat Ik van je houd. Dat is de enige reden voor genade. God zegent ons niet om onze daden, zelfs niet de daden van geloof, maar Hij zegent ons omdat Hij van ons houdt. Je kunt onder alle omstandigheden zeggen: God houdt van mij, daarom word ik gezegend.

dinsdag 8 oktober 2019

Jezus blijft dezelfde

Openbaring 1:17
‘En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste,’

Johannes ziet Jezus in al Zijn glorie en valt als dood voor Zijn voeten. Ik denk dat de aanblik van God zo overweldigend is, dat we zelf in het niet vallen, letterlijk, en niet kunnen bevatten dat Hij ons liefheeft. Maar Jezus legt Zijn hand zegenend en geruststellend op Johannes en ook op ons. Hij zegt: ‘Ik ben niet een ander geworden nu Ik verheerlijkt ben. Ik ben nog steeds de goede herder, de trouwe vriend, de barmhartige hogepriester die voor jou is en niet tegen jou.’ Jezus is de eerste en de laatste, het begin en het einde, de oorsprong en het doel. In Hem heeft God zich aan de aarde geopenbaard als een liefhebbende Vader. Maar ook in de hemel zal Hij dezelfde zijn. Hij zet ons overeind op onze voeten en we mogen Hem zien, Hem aanraken, zonder angst voor de dood. Wanneer je jezelf te gering, te slecht, of te onbetrouwbaar vindt om in Zijn nabijheid te komen, dan is dat een ontkenning van Zijn liefde. Wees niet bevreesd, maar verwonder je over Zijn liefde en genade en aanbid Hem die jou liefheeft.

maandag 7 oktober 2019

Laat je leiden

Numeri 9:22
‘Wanneer de wolk langere tijd op de tabernakel rustte, hetzij twee dagen, een maand of nog langer, dan bleven de Israëlieten gelegerd en braken niet op; eerst, als zij optrok, braken zij op.’

Geleid worden door een wolk, het is haast te wonderlijk om te geloven. Maar het volk Israël was gewend aan de zichtbare tegenwoordigheid van God. De wolk was er om hen te leiden door de woestijn. De wolk gaf schaduw in de hitte van de dag en ’s nachts veranderde hij in een vuurkolom om het volk te beschermen tegen de kou van de nacht. Soms bleef de wolk stilstaan, dan reageerde het volk door ook stil te staan. Ging de wolk bewegen, dan bewoog het volk mee. De wolk was de leidsman. Wij bidden vaak: ‘Ga met ons mee, o God’, maar is dat wel een goed gebed? Moeten we het niet omdraaien en zeggen: ‘Wijst U maar de weg, Heer.’ Je leven laten leiden door Gods Geest brengt je voorspoed en zegen. Niet altijd op de manier die je verwacht, meestal niet, maar wel zo zeker als de liefde en de trouw van God. Zichtbaar of onzichtbaar, laat Hem je leven leiden.

zondag 6 oktober 2019

God verlaat je nooit

Nehemia 9:19
‘..hebt Gij toch in uw grote barmhartigheid hen niet in de woestijn verlaten. De wolkkolom week niet van boven hen des daags, om hen op de weg te leiden, noch de vuurkolom des nachts, om hen op de weg die zij gingen, licht te geven.’

Barmhartig en genadig is de Heer, geduldig en rijk aan goedheid en trouw. Als wij ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw. God verlaat je niet omdat je een fout maakt. God verlaat je niet als je dwaalt. God verlaat je niet als je Hem ontrouw bent. God is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Toen het volk Israël dwaalde in de woestijn, was dat wegens hun ongeloof ten opzichte van God. Ze durfden het land niet in vanwege de bewoners. Ze waren te groot en te sterk in hun ogen. Maar God liet hen niet in de steek. Hij ging die veertig jaar met hen mee. Elke dag was er schaduw tegen de hitte en bescherming tegen de kou. Het is Gods liefde en genade dat we niet zijn omgekomen. Het is Zijn goedheid dat we elke dag worden gezegend met overvloed. Door het offer van Christus zijn we voor altijd naar God toe getrokken, een met Hem geworden. Door Gods trouw is dat voor eeuwig.

zaterdag 5 oktober 2019

Het werk dat God verricht

Micha 5:13
‘Ik zal uw gesneden beelden en uw gewijde stenen uit uw midden uitroeien, en gij zult u niet meer nederbuigen voor het werk uwer handen.’

Micha profeteert tegen zijn tijdgenoten over de grote verlossing die God gaat geven. Verlost van alle vijanden zullen ze rust hebben en in vrede leven. Het mooie in deze profetie is, dat God het zelf zal uitvoeren. Hij gaat de gesneden beelden en gewijde stenen – symbolen van de menselijke manieren om God te behagen, uitroeien. Ze zijn niet meer van nut, nooit geweest trouwens. Gij zult u niet meer neerbuigen voor het werk van uw handen. Dat is geen opdracht, maar het gevolg van Gods verlossing. Wanneer God Zijn genade heeft geopenbaard, vallen alle menselijke inspanningen in het niet. Wat een prachtig vooruitzicht en het goede nieuws is, dat die tijd is aangebroken. Nog niet voor Israël, omdat ze nog onder de sluier van de wet leven, maar wel voor ieder die beseft dat er een nieuwe werkelijkheid is gekomen door het bloed van Jezus. Voor Hem alleen buigen we neer en nooit meer voor het religieuze werk van onze handen.

vrijdag 4 oktober 2019

Gods liefde geeft kracht

Matthëus 19:6
‘Zo zijn zij niet meer twee, maar een vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.’

Man en vrouw zijn door God samengevoegd tot een mens. Maar voordat het zover was, werd de vrouw uit Adam geformeerd. Je zou kunnen zeggen dat God daarna de eenheid herstelde. Zo is het ook met Christus en de Gemeente, Zijn bruid. De Gemeente is uit Christus voortgekomen, uit Hem geboren, om vervolgens met Hem een onlosmakelijke eenheid te vormen. Niemand kan dat scheiden. Het is een liefdesrelatie die aan Gods kant begonnen is. Een menselijk huwelijk mag hier een afstraling van zijn. Een perfecte eenheid op basis van Gods liefde. Dat kan alleen bestaan als God de bron van liefde is en niet wordt vervangen door menselijke liefde. Menselijke liefde schiet tekort als het erop aan komt. Die heeft te weinig verdraagzaamheid, te weinig geduld, te weinig onbaatzuchtigheid. Daarom is het onmenselijk van een huwelijk te eisen dat het blijft bestaan, zonder dat er Goddelijke liefde wordt gekend. Aan de andere kant is de Goddelijke liefde zo krachtig, dat zelfs moeilijke tijden daarmee kunnen worden doorstaan. Het gaat dus om Gods liefde, daar vloeit alles uit voort.

donderdag 3 oktober 2019

De bron van liefde

Markus 13:10
‘En aan alle volken moet eerst het evangelie gepredikt worden.’

Dit zinnetje is uit een gesprek dat Jezus heeft met enkele discipelen over wat er nog zal gebeuren op aarde. Hij heeft het over rampen, aardbevingen, oorlogen, opstand, vervolging. En midden in dit alles dat zinnetje. Maar eerst moet aan alle volken het evangelie worden gepredikt. Maar over welk evangelie hebben we het dan? Dat er middenin alle ellende op aarde goed nieuws is. God heeft de wereld lief, nog steeds, en heeft alle schuld vergeven. Wie dit evangelie aanneemt met geloof, zal behouden worden. Dat betekent niet dat alle ellende je niet kan treffen, maar wel dat in dit alles God je bron van liefde is. Hij houdt je op de been en zal voor de uitkomst zorgen. zoals een vader die zich ontfermt over zijn kinderen. De wereld wordt niet steeds beter, maar steeds gewelddadiger. Het zijn tekenen van de komst van Christus, maar het einde is het nog niet. Laat je niet verontrusten, maar blijf Gods liefde ontvangen en doorgeven.

woensdag 2 oktober 2019

Instemming of afwijzing

Lukas 4:22
‘En allen betuigden hun instemming met Hem en verwonderden zich over de woorden van genade, die van zijn lippen kwamen en zij zeiden: Is dit niet de zoon van Jozef?’

Allen betuigden hun instemming met Hem en allen verwonderden zich over de woorden van genade, maar een paar minuten later wilden diezelfde mensen Hem van de rotsen werpen, omdat ze zich beledigd voelden. Jezus wees eerst op Gods genade en daarna op het ongeloof van de mensen. Het eerste werd met instemming begroet, maar het tweede veroorzaakte grote boosheid. Mensen doen zo graag hun best voor God. Mensen doen het zo graag goed. Maar de werkelijkheid is, dat dat nooit voldoen kan aan Gods eis van volmaaktheid. Er was voortdurende aanbidding en heiligheid in de tempel, maar de voorhang bleef gesloten, tot Jezus aan het kruis Zijn leven gaf voor een verloren wereld. Stop met proberen God te behagen door je gedrag, geloof niet langer in je eigen vermogen heilig te leven. Ga in plaats daarvan genieten van Gods volheid die jou uit genade geschonken is. Voor jou is Jezus gekomen, om voor jou en in jou te doen wat je zelf niet kan. Laat Jezus je leven, je gerechtigheid en je heiligheid zijn.

dinsdag 1 oktober 2019

Wie is je Heer?

Judas 1:4
‘Want er zijn zekere mensen binnengeslopen (reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven) goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen.’

Genade is geen bandeloosheid, het is geen vrijbrief voor een goddeloos leven. Ook al zijn al onze zonden vergeven, het betekent niet dat we zomaar de werken van de boze gaan doen. We hebben een andere Heer. Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. We zijn verlost uit de macht van de zonde, niet langer in slavernij. We zijn bevrijd om vrij te zijn, maar die vrijheid moeten we niet misbruiken. Wie is je Heer, dat is de vraag, in wiens dienst sta je? Dien je de zonde of leef je voor de eer van Jezus. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Hij zal je een weg wijzen uit verslaving en verslagenheid. Hij is je kracht en je leven. Door te beseffen dat Hij je Heer en je bevrijder is, mag je weten dat je vrij bent en dat de verandering is begonnen. Probeer niet volmaakt te worden, maar besef dat je in Christus volmaakt bent.