woensdag 3 juni 2020

Vertrouw op Gods trouw

2Thessalonicenzen 3:3

‘Maar wel getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.’ 


Wanneer je merkt dat mensen niet te vertrouwen zijn, houd je dan vast aan de trouw van God. Dat is wat Paulus schrijft. De eerste christenen werden keer op keer lastiggevallen door mensen die de wet of de afval predikten. Paulus leert de mensen niet wat ze dan moeten zeggen, of hoe ze hun tegenstanders kunnen overtuigen, maar hij wijst ze op de trouw van God. Hij zal je bewaren voor de boze. In plaats van angst te prediken, benadrukt hij de kracht van het geloof. Vertrouw op de Heer, Hij zal je beschermen. Ook in onze tijd hoor je veel mensen redeneren uit angst. Ze zien overal gevaar. Die film is gevaarlijk, dat spel deugt niet, dat moet je vooral niet eten of aanraken. Allemaal angst. Het hart van het evangelie is liefde, Gods liefde. God heeft je lief en Hij beschermt je. Dat is alles. Hij heeft je bevrijd uit je angsten, je bent van Hem. Niets kan je van Zijn liefde scheiden. Hij zal je sterken en bewaren. Kijk alleen naar Hem en spreek alleen over Zijn trouw. Wat zal een mens je doen?


dinsdag 2 juni 2020

Richt je hart op Jezus

Handelingen 5:3

‘Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de Heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land?’ 


Ananias en Saffira, wie kent ze niet? Waar het me om gaat is de vraag die Petrus stelt. Waarom heeft de satan uw hart vervuld? Ik zou zeggen, dat moet je dan aan satan vragen, maar Petrus vraagt het Ananias. Want satan kan helemaal geen harten vervullen, tenzij iemand zijn hart daarvoor beschikbaar stelt. Daarom is Ananias verantwoordelijk. Waarom heb je dat toegelaten, Ananias? Wat was de reden? Petrus schrijft in een van zijn brieven dat satan rondgaat, zoekende wie hij kan verslinden. Satan kan niemand verslinden, tenzij iemand zich laat verslinden. Wij hebben macht gekregen op slangen en schorpioenen te treden. We kunnen ons hart gesloten houden. Hoe? Door op Jezus gericht te zijn, zoals het volk Israël gericht moest zijn op de koperen slang, toen het dreigde gebeten te worden en te sterven. Jezus is alles voor ons. Hij heeft ons gered en toegerust om geen slaaf van satan meer te zijn. We kunnen in vrijheid leven en sterven voor de Heer. Niemand kan ons scheiden van Zijn liefde. Wees dus op je hoede, dat je niet door begeerte of lust je hart opent om de Heilige Geest te bedriegen. Maar zelfs al is dat gebeurd, dan hoef je alleen maar je hoofd op te heffen en je blik op Jezus te richten. Hij heeft je vergeven, weet wie je bent, kent je leven en je gedachten en Hij veroordeelt je niet. Bij Hem vind je meer dan je hart begeren kan.


maandag 1 juni 2020

De Heer is met je

Genesis 39:2

‘En de HERE was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man werd, en hij woonde in het huis van zijn heer, de Egyptenaar.’ 


We kennen het verhaal van Jozef. Door zijn broers verkocht en als slaaf terechtgekomen in Egypte. Slechter kan je carrière niet beginnen. Het maakt voor God niet uit, waar je begint. Wanneer Hij met je is, zal je leven een succes worden. Jozef werd een voorspoedig man en uiteindelijk de redder van Gods volk. Jozef is een beeld van Christus. Ook Hij werd door Zijn broers verkocht, als een zondeslaaf kwam Hij aan het kruis terecht. Daardoor werd Hij niet alleen de redder van Zijn volk, maar verzoende Hij de hele wereld met God. Soms begrijpen we niet waarom dingen lopen zoals ze lopen. Maar wat we zeker mogen weten, is dat God met ons is. Ook dat is het werk van Jezus. Hij stierf van God verlaten aan het kruis, om ons voor eeuwig met God te verbinden. Zie Ik ben met u, alle dagen, dat is onze werkelijkheid. En Degene die met ons is, zal ons ook tot volheid brengen, zodat we voorspoedig zijn op al onze wegen.


zondag 31 mei 2020

De hogepriester van onze belijdenis

Hebreeën 3:1

‘Daarom, heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en hogepriester onzer belijdenis, Jezus,..’ 


Wij vinden het heel normaal dat we naar Jezus kijken, maar in de tijd van Paulus werd er naar de hogepriester gekeken. Hij had het hoogste geestelijke gezag. De gelovigen waren vooral joden, die gewend waren naar de tempel in Jeruzalem te komen. De hogepriester met zijn veelkleurige gewaad, vertegenwoordigde de mensen bij God. Hij alleen mocht met bloed het heilige der heiligen binnengaan op de grote verzoendag. Hij was Gods vertegenwoordiger op aarde. Maar onder het nieuwe verbond was er een nieuwe, een hogere priesterdienst, met een nieuwe en hogere hogepriester. Met het bloed van Jezus, het lam van God, was er een beter verbond gesloten door God. Jezus is nu de hogepriester, de middellaar tussen God en mensen. Die boodschap was moeilijk te aanvaarden, want het betekende het einde voor de levitische priesterdienst. Geen wonder dat er veel verzet was bij de joden tegen de nieuwe verkondiging. Ook in onze tijd hebben mensen liever zichtbare en tastbare rituelen, dan een relatie met een onzichtbare God. Maar wij zien Jezus, niet als mens op aarde, maar als hogepriester van onze belijdenis in de hemel. Hij heeft de naam boven alle naam en is onze voorspraak bij de Vader. We kijken alleen naar Hem en weten ons geliefd en veilig.


zaterdag 30 mei 2020

Abrahams nageslacht

Genesis 22:18

‘En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat gij naar mijn stem gehoord hebt.’


God doet een mooie belofte aan Abraham. Zijn nageslacht zal de aarde zegenen. Maar wat bedoelde God daar precies mee? Had Hij het over Israël als volk, of over Ismaël, Izaäk, of een van de andere kinderen (Je kent het liedje wel, vader Abraham had zeven zonen – en een dochter), of ging het toch om iemand anders? De brief aan de Galaten geeft het antwoord. Paulus legt uit, dat met ‘het zaad van Abraham’ Christus is bedoeld. God spreekt met Abraham over Jezus. Hij zal de zegen zijn voor de ganse aarde. Daarom begint Mattheüs het geslachtsregister van Jezus bij Abraham (Mt.1:1). Jezus is de zegen voor de wereld. God zal zegenen wie Hem zegent en vervloeken wie Hem vervloekt. Jezus zegt het zo: ‘Wie niet voor Mij is, is tegen Mij.’ God dringt Zijn zegen niet op, maar nodigt de hele wereld uit, om het leven te grijpen, dat in Jezus wordt geschonken. Wie de Zoon heeft, heeft het leven en daarmee Gods volheid, leven en overvloedige zegen.


vrijdag 29 mei 2020

De vierde man

Daniël 3:25

‘Hij zeide: Zie, ik zie vier mannen vrij wandelen midden in het vuur, en zij hebben geen letsel, en het uiterlijk van de vierde gelijkt op dat van een zoon der goden!’ 


Sadrach, Mesach en Abednego, de drie vrienden van Daniël, werden gebonden in het vuur geworpen van Nebukadnezar, de koning van Babel. Het vuur was zo heet, dat de soldaten die hen in de oven moesten gooien, stierven. En dan is er plotseling een vierde man in de oven. Door Hem zijn de gebonden vrienden vrij. Het vuur deert hen niet. Ze kunnen vrij rondwandelen temidden van de vlammen. Als ze uit de oven stappen, zijn alleen hun touwen verbrand. Er is zelfs geen schroei- of brandlucht bij hen te vinden. Hoe kan dat? Dit verhaal is een prachtig voorbeeld van genade. Ook wij zijn door de zonde in het vuur van Gods toorn geworpen, maar we komen er als vrije, blije mensen uit. De vierde man heeft voor ons de kracht van het vuur gedoofd. In plaats van te worden verteerd, herrijzen we met Christus. Het oordeel ligt voorgoed achter ons en we zijn volkomen ongedeerd. Hoe kan dat? Jeremia schrijft in zijn Klaagliederen: Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat we niet omgekomen zijn. Zijn gunstbewijzen houden niet op. Ze zijn nieuw elke morgen. Elke dag opnieuw mogen we beseffen, dat er een vierde man is, die ons beschermt tegen de hitte van de vijand. En zelfs al komen we in het vuur, het zal ons geen kwaad doen, want Hij is bij ons.


donderdag 28 mei 2020

Lijden met uitzicht

1Petrus 2:19
‘Want dit is genade, indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte lijdt.’

Er zijn al heel wat boeken geschreven over het vraagstuk van het lijden in de wereld. Er zijn ook heel wat kunstige verklaringen gevonden, maar het blijft toch wringen. Het lijden in de wereld kent vele oorzaken, maar waar Petrus hier over schrijft is het lijden om Christus’ wil, het lijden omdat je met God rekening houdt. Er is geen groep mensen die zo gehaat wordt als de kerk van Jezus Christus. De haat die bij de kruisiging geopenbaard werd, heeft zich daarna voortgezet. Tot vandaag de dag worden christenen vervolgd. Dat is de ene kant, de andere kant is, dat God het genade noemt. Want Hij weet dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegenover de heerlijkheid die over ons zal worden geopenbaard. Dat is geen doekje voor het bloeden, maar een werkelijke en krachtige troost. Lijden is verschrikkelijk, maar als dat lijden je een eeuwig gewicht aan heerlijkheid zal schenken, wordt het een lijden met uitzicht. Het donkere dal is het einde niet. God zal ons leiden naar rustige wateren, naar een plaats waar we voor eeuwig bij Hem mogen zijn. Alle tranen zullen worden gedroogd en wat overblijft is eeuwige vreugde. We hebben ondanks vervolging en lijden een hoopvolle toekomst.

woensdag 27 mei 2020

Koren, most en olie

Joël 2:19
‘De HERE antwoordde zijn volk: Zie, Ik zal u koren, most en olie zenden, zodat gij daarmede verzadigd wordt, en Ik zal u niet meer prijsgeven tot een smaad onder de volken.’

Koren, most en olie zijn de symbolen van zegen, van overvloed. Daarmee verwijzen ze naar de overvloed die ons door Jezus is geschonken. Hij zei, dat Hij gekomen was om leven en overvloed te geven. Koren komt voort uit een graankorrel die in de grond is gelegd en gestorven, dat wijst naar de dood en opstanding van Jezus. Most is de opbrengst van de wijnstok, wie in Hem blijft, draagt veel vrucht. Olie verwijst naar de olijf die eerst moet worden uitgeperst voordat hij de kostbare olie geeft. De Here Jezus is voor ons uitgeperst, in de aarde gelegd, en nu een bron van overvloedige zegen. Nooit meer worden we prijsgegeven aan de smaad van de volken. Nooit meer zal de vijand over ons kunnen heersen. Zie, zegt God, Ik zal u koren, most en olie zenden, zodat gij daarmee verzadigd wordt. Het is alles uit Gods hart naar ons toegebracht, pure genade.

dinsdag 26 mei 2020

Onbelemmerd genieten van Gods heerlijkheid

2Corintiërs 3:18
'En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.'

Alles wat het zicht op Jezus belemmert is weggenomen. Wij mogen vrijmoedig Gods troon naderen, zonder angst. Er zijn geen regels, geboden, wetten die ons verhinderen Zijn glorie binnen te gaan. Door wettisch te leven schep je afstand, maak je weer muren tussen jou en de Heer. Onder de wet zie je Christus niet, of nauwelijks. Maar Jezus heeft zelf alles wat scheiding maakte weggedaan, door het naar het kruis te brengen. Daar scheurde de voorhang, de scheidsmuur tussen God en mensen, open. Door het evangelie van genade mogen we God zien zoals Hij is. Een liefhebbende Vader, die Zijn kinderen in Zijn glorie binnenleidt. En hoe meer we ons daar letterlijk thuis voelen, hoe meer we de glans van het hemelse zullen laten zien. Dat gaat vanzelf, dat is het gevolg van bij Hem zijn. De heerlijkheid van Gods genade straalt van ons af. Het kan niet langer verborgen blijven. Gods Geest wijst niet je zonden aan, maar Hij verheerlijkt Jezus.

maandag 25 mei 2020

Geen zondaar meer maar kind van God

Romeinen 5:17
‘Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.’

De overtreding van Adam heeft gevolgen gehad voor alle mensen na hem. Het is door Adam dat we zondaren zijn. Maar het effect van wat Jezus heeft gedaan aan het kruis, door de schuld van de wereld op zich te nemen en als een offerlam te sterven, is vele malen groter. Toch hebben veel christenen er moeite mee dit te geloven. Kort gezegd ben je door Adam een onrechtvaardige zondaar, maar door Jezus een rechtvaardig kind van God. Je bent het een of het ander, allebei dat kan niet. Aan het kruis stierf de zondaar, die is begraven met Christus. Maar bij Zijn opstanding werd het kind van God geboren. We hebben de gift van gerechtigheid ontvangen uit genade. We mogen nu als koningen heersen over de zonde en het kwaad, omdat we niet langer in de macht ervan zijn. Veel meer dan zondaar, zijn we nu geliefde kinderen van God. Het is Zijn werk in ons om dat verder af te maken. We gaan anders denken en anders reageren, omdat we beter beseffen wie we zijn, beter beseffen wat Jezus voor ons en in ons gedaan heeft.

zondag 24 mei 2020

Een ander mens

2Corintiërs 1:10-11
‘En Hij heeft ons uit zulk een groot doodsgevaar verlost en zal ons verlossen: op Hem hebben wij onze hoop gevestigd, dat Hij ons ook verder verlossen zal, terwijl ook gij ons te hulp komt met uw voorbede, opdat uit veler mond voor de genade, ons geschonken, veelvuldig dank gebracht worde voor ons.’

Paulus getuigt ervan dat God hem uit doodsgevaren heeft gered en dat zal blijven doen. Maar ook de steun van voorbede weet hij te waarderen, niet zozeer omdat hij op mensen vertrouwt, maar omdat hij weet, dat er gedankt zal worden voor alle genade die God bewijst. Het gaat Paulus om Gods eer en niets anders. Hij weet als geen ander hoe hij leefde zonder God te kennen. Hij was een ijveraar voor God vanuit de wet. Een blinde Farizeeër die de eer van mensen zocht. Maar na zijn ontmoeting met de opgestane Jezus werd hij een ander mens. Hij besefte dat het leven niet om hem draait, maar om Jezus. Ook in zijn doodsgevaar vertrouwt hij op Gods redding. Het is alles genade, dat is zijn boodschap. ‘Bedankt voor jullie gebeden, want dat levert meer glorie op voor God.’ Wat is dat een prachtig getuigenis. Het is de kracht van Gods liefde die van Paulus een ander mens heeft gemaakt.

zaterdag 23 mei 2020

Het is uit genade

Galaten 2:16
'.. wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden.'

Hoe word ik rechtvaardig voor God? Door mijn inspanningen om een goed mens te zijn, of door te beseffen dat ik nooit goed genoeg kan zijn en Gods genade te accepteren? De vraag stellen, is hem beantwoorden. Deze tekst is zo duidelijk, die heeft geen verdere uitleg nodig. Hoe meer je beseft dat Jezus je leven is, des te meer leef je zonder veroordeling en schuldgevoelens. God heeft in Christus al je zonden vergeven en Hij gedenkt ze niet meer. Aan het kruis is er mee afgerekend, voor goed. Als je nu nog je zonden gaat belijden, geloof je niet dat ze zijn weggedaan. Daarmee doe je Jezus tekort. Hij heeft je gerechtvaardigd, je rein verklaard en genezen. Ontken dat niet door vrome nederigheid. Ga leven en genieten van Gods genade. Geen wet kan jou voor God nog beschuldigen of veroordelen. Veroordeel ook jezelf niet, alles is weggedaan, het is volbracht. Ga genieten en leven onder het besef van Gods goedkeuring en zegen. Dat is genade.

vrijdag 22 mei 2020

De liefde blijft

Romeinen 14:15
‘Want indien uw broeder door iets, dat gij eet, gegriefd wordt, wandelt gij niet meer naar de eis der liefde. Breng niet door uw eten hem ten verderve, voor wie Christus gestorven is.’

De liefde verdraagt alles en doet de naaste geen kwaad. Ze zoekt zichzelf niet. Paulus schrijft ergens: ‘Wanneer het je erom te doen is gelijk te hebben, wij hebben zo’n gewoonte niet.’ Onder de genade hoef je geen gelijk meer te hebben. Het is alles onverdiend wat je wordt geschonken. De een hecht aan een dag, voor de ander zijn ze alle gelijk. De een denkt dat hij alles mag eten, de ander eet alleen plantaardig voedsel. De een heeft een andere levensstijl dan de ander, so what? Ga elkaar er niet om veroordelen, alsof het ene goed is en het andere fout. De liefde heeft het niet over goed en fout, dat is totaal niet aan de orde. Het gaat om het feit dat je rekening houdt met elkaar, dat je elkaar verdraagt, hoogacht, vergeeft, liefhebt. Dat kan alleen als je zelf tot rust bent gekomen in Christus. Je hebt aan Hem genoeg. Of je nu gelijk hebt, of gelijk krijgt, is niet meer belangrijk. Wat een ander ervan vindt, boeit je niet meer, want je hebt je rust en je vrede in Hem. Hoe meer we onze positie in Christus beseffen, hoe minder we kritiek zullen hebben op anderen. Dat verdwijnt gewoon. En de liefde blijft.

donderdag 21 mei 2020

Geen lijden om te louteren

1Petrus 5:10
‘Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten.’

Het lijkt erop dat deze tekst leert dat we door lijden gelouterd moeten worden. Alsof we als ruwe diamanten nog geschaafd en geslepen moeten worden. Alsof Gods werk in Christus nog in de steigers staat. Zo is het niet. Het lijden dat hier wordt genoemd, heeft betrekking op de christenvervolgingen. Het is een lijden dat ons al is voorzegd door Jezus toen Hij zei: ‘Ze hebben Mij vervolgd, ze zullen ook jullie vervolgen.’ Het heeft niets te maken met groei of vorming, maar is een brute aanval op het leven van Christus in ons. Laat je er niet door in de war brengen, God is je sterkte, Hij zal zorgen dat je niet wankelt. We zijn volmaakt in Christus, daarom worden we aangevallen en vervolgd. In de Bergrede zegt Jezus, dat het een eer voor ons is, dat ons loon groot zal zijn, als men liegende allerlei kwaad over ons spreekt. Verblijd u en verheugt u, want u maakt deel uit van Gods heerlijkheid. Zijn naam wordt aangevallen, niet die van ons. En Zijn naam is de naam boven alle naam, onoverwinnelijk en almachtig. We zijn veilig in die naam. Wees niet bevreesd, geloof alleen.

woensdag 20 mei 2020

Genade is door Jezus gebracht

Johannes 1:17
‘.. want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.’

Er is geen wet die een mens rechtvaardig kan maken voor God. De wet die Mozes bracht, was een aanklacht tegen de menselijke natuur. Door die wet kwam de zonde aan het licht. De wet beschuldigt. Heel anders is het met Jezus. Hij bracht geen nieuwe regels en voorschriften, maar kwam met de oplossing. Hij kwam namens God de heerschappij van de zonde over de mens beëindigen. Hij werd zelf tot zonde gemaakt, hoewel Hij zonder zonde was, om ons ervan te verlossen. Door Jezus’ dood en opstanding is de oude mens gestorven en de nieuwe mens opgestaan. Niet alleen de schuld is weggenomen, maar de zondaar is met God verzoend voor eeuwig. Dat is genade. Jezus is Gods genade in eigen persoon. Uit genade zijn we behouden, door het geloof, en dat niet uit onszelf, maar het is een geschenk van God. Wat Mozes niet kon en wat de wet niet kon, heeft Jezus gedaan. We zijn rechtvaardig gemaakt en heilig, en we mogen leven als Gods geliefde kinderen voor eeuwig.

dinsdag 19 mei 2020

God zoekt geen offers maar geloof

Romeinen 4:16
‘Daarom is het alles uit geloof, opdat het zou zijn naar genade, en dus de belofte zou gelden voor al het nageslacht, niet alleen voor wie uit de wet, maar ook voor wie uit het geloof van Abraham zijn, die de vader van ons allen is,’

Het volk Israël leefde sterk verweven met de wet van Mozes. Hun religieuze bestaan kon niet zonder de tempel, de offers, de priesters en de altaren. Er is geen ander volk op aarde dat zo met God verbonden was. En toen kwam Jezus. Hij predikte geloof in plaats van ijver. Liefde en bewogenheid in plaats van discipline en werken. Geloof is wat God in het hart van Abraham legde, toen Hij hem vroeg zijn land te verlaten en Hem te geloven in de weg die Hij wijzen zou. Dat geloof legt God ook in ons hart. We mogen Jezus volgen en geloven dat Hij ons als een Goede Herder leiden zal naar grazige weiden met een leven in overvloed. Geloof gaat soms tegen alle tradities in, gaat soms de regels voorbij. Geloof is niet te verklaren, het doet soms wat nog niemand ooit deed. God heeft ons genade geschonken, vrijgesproken van schuld, als Zijn kinderen aangenomen. Hij vraagt ons dat te geloven en erin te wandelen. Door Jezus, de beloofde zoon van Abraham, wordt heel de aarde gezegend. Geen wet, maar geloof is wat ons door God wordt voorgehouden.

maandag 18 mei 2020

Geloven door horen

Romeinen 10:14
'Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker?'

Geloven begint niet bij jezelf. Je kunt niet geloven zonder een ander. Er moet iemand zijn die jou iets vertelt en dat kun je dan geloven of niet. Geloven is ervan overtuigd zijn dat het waar is wat iemand zegt. Nu ben je daar bij mensen niet altijd zeker van, maar als God je iets zegt, kun je ervan op aan dat het waarheid is. Jezus zegt van zichzelf: ‘Ik ben de waarheid.’ Hoe kunnen mensen zeggen in God te geloven, als ze nog nooit het goede nieuws over Gods liefde en genade hebben gehoord? Mensen kunnen met hun verstand doorzien, vanuit de schepping, dat God bestaat, maar dat is iets anders dan in Hem geloven. Je gelooft in een boodschap die je hoort en daar reageer je op. Paulus vraagt zich af hoe heidenen in God kunnen geloven als niemand hen iets vertelt. Het goede nieuws over vergeving, verlossing, bevrijding, zegen zonder veroordeling, moet worden verteld. Ach, daar kun je toch je mond niet over houden?

zondag 17 mei 2020

Mij is ontferming bewezen

1Timotheüs 1:13
'.. hoewel ik vroeger een godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar was. Maar mij is ontferming bewezen, omdat ik het in mijn onwetendheid, uit ongeloof, gedaan heb,'

Paulus denkt regelmatig na over zijn leven voor en na zijn ontmoeting met Jezus. Hij komt tot de conclusie dat zijn leven voor het kennen van Jezus, een leven was in onwetendheid. Hij noemt het ergens anders zonder enige waarde, vuilnis. Het was een leven vol religieuze ijver, maar zonder God. Hij deed het voor God, misschien wel uit liefde voor de traditie, maar niet met God, door God, uit God. Wat een verschil of je leven bij God begint of bij jezelf. Of het op God gericht is of op jezelf. Mij is ontferming bewezen, schrijft Paulus. Zo ziet hij dat. Het is pure genade dat God hem zocht op weg naar Damascus. Het veranderde zijn leven en zijn doel totaal. Van ongeloof en ijver naar geloof en rust. Van onwetendheid naar het kennen van Jezus, persoonlijk en steeds beter. Paulus roept ons op te stoppen met te leven volgens wetten en regels, en te zoeken naar een leven met God. Een leven uit Gods ontferming, uit genade, zonder veroordeling om wie je bent of was. Een leven vol rust en vrede, met een hoopvolle toekomst.

zaterdag 16 mei 2020

Een stem uit de hemel

Marcus 1:11
‘En een stem kwam uit de hemelen: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde; in U heb Ik mijn welbehagen.’

Een stem uit de hemel horen, dat zouden we allemaal wel eens willen. Meestal willen we dat als we in de problemen zitten. Wat moet ik doen, is dan de vraag. Maar deze stem zegt niet wat Jezus moet doen, Hij bevestigt wie Hij is. Je bent Mijn Zoon. Je bent Mijn geliefde. Je bent Mijn welbehagen. Zijn dat niet de woorden die we het liefst willen horen? God spreekt dezelfde woorden ook tegen jou en mij. Je bent Mijn kind. Je bent geliefd, Ik zie je graag. Wij zijn vaak meer gefocust op wat we moeten doen, dan op wie we zijn voor God. We hoeven niets te doen, God heeft onze hulp niet nodig. We mogen er zijn, we mogen leven en geloven, net als Jezus, geliefd te zijn. Die stem uit de hemel klinkt ook voor ons. In Christus zijn we voor God even welbehaaglijk als Jezus. Dat moet gezegd en herhaald worden, tot we het geloven.

vrijdag 15 mei 2020

Liefde wordt zichtbaar

Psalmen 40:10
'Uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn hart, van uw trouw en uw heil spreek ik, uw goedertierenheid en uw waarheid verheel ik niet voor een grote gemeente.'

Op Valentijnsdag kun je een kaartje ontvangen van een stille bewonderaar, of een stille liefde. De charme is dat je niet weet van wie het komt, of wat het betekent. Zo moet het niet gaan met je liefde voor God. Dat is geen zaak die verborgen moet blijven, omdat het ‘persoonlijk’ is. Je kunt Gods liefde niet verborgen houden. David spreekt in deze psalm openlijk over Gods trouw en over Zijn gerechtigheid. Hij zegt, dat hij die in een grote gemeente zal verkondigen. Gods liefde werd verkondigd door Jezus, Hij gaf aan Gods liefde inhoud door Zijn leven en Zijn daden. Hij kon zelfs zeggen: ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.’ Het is goed om een stille verborgen omgang met God te hebben, heel intiem en heel persoonlijk. Maar het is niet goed als dat verborgen blijft. Wat is er mooier dan Gods liefde te tonen in je leven, door op jouw persoonlijke manier er te zijn voor anderen. Door een daad van liefde, een woord van genade, een gebaar van bemoediging. Dat gaat vanzelf, het komt uit je hart, omdat Gods liefde je heeft geraakt

donderdag 14 mei 2020

Geen druk van de wet, maar rust van genade

Filippenzen 3:9
'.. en in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof.'

Paulus wil Christus winnen, hij wil Hem beter leren kennen. Niet door eigen inspanningen volgens een wet, maar door te geloven in Gods gerechtigheid, dat is in Christus. Door Christus zijn we rechtvaardig voor God, niet door onze eigen inspanningen. Hoe meer we rust vinden in het volbrachte werk van Christus, hoe minder we ons schuldig voelen over ons gedrag. Paulus schrijft dat hij geprobeerd heeft als een rechtvaardig mens te leven, maar dat hij nu inziet dat het vuilnis was. Hij leerde er Christus niet door kennen, maar slechts zichzelf. Wees niet langer bezig met jezelf, met je gedrag, met je ijver voor God, maar geloof gewoon dat het in orde is. Door Jezus is het in orde tussen jou en God. Dat verandert nooit. Ga Gods genade leren kennen, juist op momenten dat je eigen gedrag tekortschiet. Wanneer je uit de bocht vliegt, omdat je toch weer driftig werd, of anderen begon te bekritiseren. Dan is er de rust van Gods genade. Jezus heeft jou geschonken wat je zelf niet kan bereiken, volmaakte gerechtigheid en heiligheid. Je leeft erin uit geloof.

woensdag 13 mei 2020

De volmaakte mens

Lukas 2:52
‘En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen.’

Telkens als ik dit lees, verwondert het me. Deze tekst laat zien dat Jezus werkelijk al Zijn hemelse heerlijkheid en glorie heeft afgelegd toen Hij mens werd. Hij moest helemaal bij nul beginnen. Elk detail van ons menselijke leven nam Hij op zich. Hij werd een van ons, behalve de zonde. Elk detail van het leven leerde Hij kennen in Zijn menselijke lichaam. Hij leerde wat het is om kind te zijn, om op te groeien, om niet begrepen te worden. Hij leerde gehoorzaam te zijn aan Zijn ouders. Hij leerde lezen en las in de Schriften. En als volkomen mens werd Hij geliefd bij God en mensen. Deze volmaakte mens werd het volmaakte offer voor de zonde van de wereld. Zijn volmaakte leven vervulde al Gods wensen. Hij vervulde de wet en voor ons nam Hij de vloek ervan weg. Hij stierf een zondaarsdood om elke zondaar rechtvaardig te kunnen verklaren. Hoe groot is Hij. Nog steeds neemt Hij in onze levens dagelijks toe in wijsheid en grootte en genade.

dinsdag 12 mei 2020

Laat het maar zien

Johannes 12:42
'En toch geloofden zelfs uit de oversten velen in Hem, maar ter wille van de Farizeeën kwamen zij er niet voor uit, om niet uit de synagoge te worden gebannen;'

De oversten waren gesteld op de eer van mensen, meer dan op de eer van God. Ook in dit vers zie je de strijd tussen Geest en vlees. De Geest wil de aandacht naar Jezus trekken, maar het vlees is zelfgericht. Wat zullen de mensen zeggen? Die vraag is voor de oversten een verhindering om Jezus openlijk te volgen. Zij willen hun ‘zelf’ niet verloochenen en de kans lopen bespot te worden, of te worden buitengesloten. Je mag ervoor uitkomen dat je in Jezus gelooft. Je mag het tonen, want het is geen schande, maar een eer. Je mag openlijk laten zien, dat je onder de indruk bent van Zijn liefde. Je mag ervan getuigen, maar doe of laat het niet voor de eer van mensen. Paulus schrijft aan de Romeinen dat we in leven en sterven van Christus zijn. Daar verandert niets aan. Die waarheid wordt niet beïnvloed door ons gedrag. Je gedrag is een uiting van je hart, leef je uit geloof of uit angst? De liefde van Jezus zal je angst voor mensen verdrijven. Wat je ervoor terugkrijgt is een leven vol rust en vrede. Je bent onaantastbaar in Gods liefde.

maandag 11 mei 2020

De profetie van Simeon

Lukas 2:32
‘.. licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël.’

Het volk Israël had een enorme voorsprong ten opzichte van de heidenen (de volkeren), omdat God door middel van profeten de komst van Jezus had geopenbaard. Profeten als Mozes en koning David, die ook een grote profeet was, hebben veel geschreven en gezongen over de Knecht van God die komen zou. De heidenen wisten van niets. Toen Jezus werd geboren, betekende het dat Gods belofte werd vervuld, maar de wereld zag niets. Een oude man, Simeon, was een van de weinigen die dat wel deed. God had hem verteld, dat hij de beloofde redder zou zien, voor hij stierf. De ontmoeting van Simeon met Jozef en Maria bracht hem ertoe deze profetische woorden te spreken. Dit kind zal een openbaring zijn voor de heidenen en heerlijkheid voor Israël. Jezus is een zegen voor de hele wereld. Door Hem heeft God zich geopenbaard op een heerlijke manier. Wij mogen Hem zien en daarmee God zelf en genieten van het licht dat God voorgoed in de wereld heeft gebracht. Wat Israël weigerde te zien, hebben de heidenen aangenomen. Jezus is de beloofde Messias. Op een dag zal iedereen het zien.

zondag 10 mei 2020

Je moet weten

Handelingen 17:30
‘God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen;’

Bekering gaat niet over je gedrag, maar over je gedachten. Zoals een mens denkt, zo doet hij. In de tekst van vandaag worden mensen opgeroepen zich te bekeren van hun onwetendheid. Dat is de bekering die God zoekt. Van onwetendheid naar wetendheid. Je moet weten dat je zonden vergeven zijn en dat je schuld is weggedaan. Je moet weten dat God zich met jou heeft verzoend, door het aanvaarden van het bloed van Christus. Je moet weten dat je door dat offer bent vrijgekocht uit de slavernij van de zonde. Je moet weten dat God van je houdt en je nooit zal verlaten. Je moet weten dat God geen inspanning vraagt, maar geloof. Je moet weten dat je uit genade gered bent, ondanks je fouten. Je moet weten dat je niet langer onder de wet bent, die jou steeds maar veroordeelt, omdat het oordeel door Jezus is weggedragen. Ach je moet gewoon weten wie je Vader is, die in Christus naar je toe kwam om je te vinden en te redden. Als je dat allemaal weet en aanvaardt, heb je je bekeerd van je onwetendheid.

zaterdag 9 mei 2020

Wie krijgt de eer?

Lukas 14:28
‘Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen?’

Jezus volgen betekent dat je alles aflegt wat van jezelf is en dat je alleen op Hem vertrouwt. Ik geloof dat het veel moeilijker is voor een mens om niets te doen en te geloven, dan om zelf de handen uit de mouwen te steken en aan te pakken. Jezus vraagt van ons om daarover na te denken. Een discipel leert van zijn meester om te worden als zijn meester. Jezus is het volmaakte voorbeeld van iemand die niets uit zichzelf deed, maar alles uit geloof. Hij zocht niet de eer van mensen, maar de eer van de Vader die Hem gezonden had. Dat is waar het om draait. Wie krijgt straks de eer? Hebben we alles afgelegd en zijn we Jezus gevolgd, of hebben we Jezus alleen maar nodig als we het zelf niet meer kunnen? Jezus zegt: ‘Als je zelf die toren wil bouwen, bedenk dan of je hem ook kan afmaken.’ Ik heb besloten dat Jezus mijn toren mag bouwen en ik geloof dat Hij hem volmaakt afbouwt. Heerlijke rust om Jezus te vertrouwen en Hem alle eer te geven.

vrijdag 8 mei 2020

Christenen dragen Gods zegel

Handelingen 11:26
‘En het geschiedde, dat zij een vol jaar in de gemeente gastvrij ontvangen werden en een brede schare leerden en dat de discipelen het eerst te Antiochië Christenen genoemd werden.’

Christus betekent gezalfde, het is de naam die aangeeft dat Jezus gezalfd is met de Heilige Geest. Gods volheid woont in Hem lichamelijk. En elke gelovige die Jezus aanvaard heeft als Gods genadegift, ontvangt diezelfde Geest, wordt ook een gezalfde. Elke christen is verzegeld met de Heilige Geest vanaf het moment dat hij gelovig is geworden. Het is Gods bevestigende hand op je leven, alsof Hij wil zeggen: je bent nu van Mij, gekocht en betaald. God heeft Zijn zegel op ons leven gedrukt voor eeuwig. Wat een heerlijke naam, om christen genoemd te worden. De volgelingen van Jezus in Antiochië viel het eerst deze eer te beurt. Misschien was het wel spottend bedoeld, misschien werden ze smalend christenen genoemd. Maar deze naam heeft alle volgende eeuwen doorstaan en alleen degenen die in Christus geloven laten zich zo noemen. De christenen dragen de naam van Christus, hun gezalfde Heer. Ze worden er om vervolgd en gedood, maar die naam is van de aarde niet meer weg te denken.

donderdag 7 mei 2020

Bitter wordt zoet

Lukas 17:25
‘Maar eerst moet Hij veel lijden en verworpen worden door dit geslacht.’

Let op het woordje ‘eerst’. Gods plan heeft een belangrijke volgorde. Er kan geen verzoening zijn zonder bloedstorting. Eerst moest Jezus lijden voor de schuld van de wereld, daarna kwam de opstanding en de heerlijkheid. Eerst was er een vijand die overwonnen moest worden, namelijk de dood. Toen dat gebeurd was, kon de blijde boodschap worden verteld: God heeft zich met de wereld verzoend door het bloed van Zijn geliefde Zoon. Er is leven in plaats van de dood. Eerst het bittere, dan het zoete, is een geliefde uitdrukking in de politiek. Het betekent dat er van mensen eerst een offer wordt gevraagd voordat de tijden beter worden. Bij Gods genade heeft Hij dat eerste op zich genomen. Hij droeg het bittere en geeft ons het zoete. Hij maakte het bittere water zoet tijdens de reis van Israël door er een stuk hout in te werpen. Dat is Gods weg, eerst het kruis, dan de zegen. We hebben een hoopvolle toekomst, dankzij het bittere van Jezus’ dood. Door Zijn opstanding en verheerlijking zijn wij in Gods koninkrijk geplaatst. Daar ontvangen we genade op genade, zegen op zegen.

woensdag 6 mei 2020

Blijf bij Jezus

Handelingen 11:23
‘Toen deze aankwam en de genade Gods zag, verheugde hij zich en wekte allen op om naar het voornemen van hun hart de Here trouw te blijven;’

Kun je de genade van God zien? Jazeker, Barnabas zag de genade van God toen hij in Antiochië kwam. Niet alleen joden, maar ook heidenen waren tot geloof in de Here Jezus gekomen en er was vreugde om Gods heil. Ook Barnabas verheugde zich en ondersteunde hun geloof met zijn bemoedigingen. Wat is dat precies, de Here trouw blijven? Waarom drong Barnabas zo aan dat te doen? Omdat vele niet-bekeerde joden probeerden om alle gelovigen onder de wet te brengen. De wet kan niemand rechtvaardig maken voor God. Je bent gerechtvaardigd door Christus en je ontvangt je rechtvaardigheid door geloof. Trouw blijven aan Jezus betekent, dat je niet op je eigen inspanningen gaat vertrouwen, dat je niet gaat werken om Gods gunst te verkrijgen. Weg met alle dode rituelen, weg met alle menselijke geboden, weg met raak niet, smaak niet, roer niet aan. Weg met alle discussie over de wet en over de sabbat. Het gaat alleen om Jezus. Hij is de werkelijkheid. Hij is je leven, je heiligheid, je gerechtigheid. Blijf daarbij, laat je er niet vanaf brengen. Dat is wat Barnabas zei en dat mogen we ons ook nu nog ter harte nemen.

dinsdag 5 mei 2020

Geniet gewoon van Gods liefde

Galaten 5:22
'Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.'

Het is niet de bedoeling dat we gaan proberen in eigen kracht Gods Geest te imiteren. De vrucht van de Geest zal nooit aan onze inspanningen worden toegeschreven. Gods Geest wil graag vruchtdragen in ons leven, maar daar hoeven we geen handje bij te helpen. Het enige wat we hebben te doen, is te genieten van het kennen van God liefde. Door te beseffen hoeveel God van ons houdt, verandert ons gedrag. Het vruchtdragen van de Geest in ons leven is geen opdracht, maar een vrucht van geloof. De Geest van God openbaart ons voortdurend Gods liefde. Als we onszelf veroordelen (of als anderen dat doen), wijst Gods Geest ons op het offer van Christus. Hij heeft ons vrijgemaakt, verlost en gereinigd. Niemand kan ons meer veroordelen bij God. Zelfs in de slechtste omstandigheden, kunnen we genieten van Gods genade. Wanneer we Jezus blijven zien, is de Geest bezig vrucht te dragen. Eigenlijk is het heel simpel. Geniet gewoon van elke dag, van elk mens en van elke situatie, want God is met je.

maandag 4 mei 2020

Rechtvaardig voor God

Galaten 2:21
‘Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven.’

Niemand kan zonder Christus rechtvaardig worden. De wet is heilig en goed, maar kan je niet rechtvaardig maken. Door te proberen je aan de wet te houden, ben je wellicht wat minder in overtreding, maar nog steeds niet rechtvaardig. Een enkele verkeerde gedachte maakt je al schuldig aan de hele wet. Niemand is rechtvaardig, zelfs niet een. Alleen Christus kan een mens rechtvaardig maken en dat heeft Hij gedaan door op te staan uit de dood. Daarmee gaf God aan dat het oordeel voorbij was. Alles wat in de weg stond is opgeruimd, weggedaan. We zijn door Jezus eens en voor altijd heilig, rechtvaardig en rein. Hij is onze gerechtigheid. God beoordeelt niet ons leven, maar dat van Jezus. En als wij die waarheid geloven en toepassen in ons leven, zullen we in ons gedrag en in ons denken veranderen naar dat beeld. Jezus heeft voor ons de wet vervuld, dat kunnen wij nooit. Daarom zijn we niet onder (de onmogelijke verplichting van) de wet, maar onder (de onverdiende gunst van) de genade.

zondag 3 mei 2020

Kom in het licht

Johannes 3:20
‘Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen;’

Johannes schrijft, dat je niet God kan liefhebben en je broeder haten. Licht en duisternis gaan niet samen. Wie kiest voor de duisternis, haat het licht. Vele mensen leven zonder God, als vijanden van het licht. Vaak doen ze dit zonder het te beseffen. Wie in de duisternis wandelt raakt eraan gewend. Soms rijd je uit het licht een donkere tunnel binnen, dan zie je geen hand voor ogen. De duisternis kan alleen verdwijnen door licht. God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. Ieder mens mag komen in Gods licht en verlicht worden. In Gods licht, zie je het licht. Je ziet dan dat God je niet veroordeelt omdat je uit het duister komt. Er is geen veroordeling, want alles wat te veroordelen is, heeft Jezus op zich genomen. Ieder mag gewoon naderen tot God en zich laten bekleden met de klederen van heil en heelheid. Wanneer je eenmaal hebt gezien en geproefd dat God je liefheeft, verdwijnt de hang naar de duisternis. Eenmaal in het licht, wil je niet meer terug. Alleen degenen die het licht haten, heel bewust haten, kiezen voor de duisternis. Maar ook voor hen blijft Gods hand uitgestoken.

zaterdag 2 mei 2020

Levende liefde

Habakuk 2:19
'Wee hem die tot een stuk hout zegt: Ontwaak, en tot een stomme steen: Word wakker. Zou die onderrichten? Zie, hij is gevat in goud en zilver, doch er is volstrekt geen geest in hem.'

De Bijbel leert ons dat mensen verblind kunnen raken wanneer ze Gods waarheid onderhouden in ongerechtigheid. Je moet wel blind zijn en verduisterd in je verstand, als je gelooft in de bescherming van hout, steen of ijzer. Zelfs edele materialen als goud en zilver kunnen je niet helpen. Toch worden daarvan wereldwijd vele, vele afgoden gemaakt. Mensen reizen duizenden kilometers om ergens een steen aan te raken. Wee hem, zegt Habakuk. Jezus noemde hen een kudde zonder herder. Stomme schapen die dwalen, ieder op zijn eigen weg. De wereld is vol ongeloof en afgoderij en temidden daarvan roept Gods liefde om aandacht. Jezus verhief Zijn stem niet tegen de wereld, maar kwam om haar te redden. Bid dat er nog veel meer ogen zullen opengaan voor Gods genade en ontferming. Niet door afwijzing en veroordeling, maar door liefde en ontferming.

vrijdag 1 mei 2020

Als een argeloos lam

Jeremia 11:19
‘Ik zelf was als een argeloos lam, dat ter slachting geleid wordt, en ik wist niet, dat zij zulke plannen tegen mij smeedden: ‘Laat ons de boom met zijn vrucht verderven, laat ons hem uit het land der levenden uitroeien, opdat aan zijn naam niet meer gedacht worde!’

Jeremia was Gods stem op aarde en zijn leven was in gevaar. God waarschuwde hem voor de moordplannen van de mannen uit Anatot en beschermde hem. Jeremia was als een argeloos lam, dat ter slachting geleid wordt. Temidden van een goddeloos volk moest hij getuigen en hij deed het. Hij telde zijn leven niet en kende weinig vreugde. Alleen de Heer gaf hem voldoening, hij vond troost in Zijn woorden. Jeremia lijkt daarin op Jezus. Ook Hij ging als een lam naar de slachtbank. Het verschil was, dat Jezus het wel wist van tevoren. Maar de liefde voor zondaren woog zwaarder dan Zijn eigen leven. Hij liet zich als een lam offeren aan het kruis om de wereld te verzoenen met God. Zonder klagen droeg Hij Zijn lot en stierf als een zondaar tussen de misdadigers. Nog steeds wordt er gelachen en gespot om wat Jezus deed. Nog steeds is er blinde haat tegen Gods liefde. Maar wie het zien mogen, aanbidden het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegnam en ons verzoende met God.

donderdag 30 april 2020

Leven uit geloof

1Thessalonicenzen 5:18
‘..dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.’

Veel mensen vragen zich af wat Gods plan met hun leven is. Alsof God voor elk mens een plan heeft waarvan je niet mag afwijken. Als dat waar is, moet je voortdurend op je hoede zijn en je afvragen of je nog wel Gods plan volgt. Om wie draait het dan denk je, alleen om jezelf. Met wie ben je dan bezig? Alleen met jezelf. Dat is een wettisch leven. Je moet je dan voortdurend afvragen: doe ik het goed, of doe ik het fout? Wat wil God van mij? Dat is geen vrijheid, dat is gebondenheid, dat is leven uit angst in plaats van uit geloof. Gods wil voor ons leven is, dat we leven uit geloof en dat we dankbaar zijn. Ons leven is Christus en in Hem doen we niets fout. Je bent vrij en kan kiezen wat je wilt. Niet alles is nuttig, niet alles bouwt op, maar alles is geoorloofd. Bij een verkeerde keuze, keer je gewoon terug. Je leeft niet onder veroordeling maar onder genade. In Christus is er geen aanklacht of veroordeling meer. Het enige wat overblijft is danken. Dankbaar zijn voor Gods goedheid en genade aan jou betoond.

woensdag 29 april 2020

God is voor ons

Hebreeën 4:16
‘Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.’

Dat we onder Gods genade leven betekent niet dat er niets meer te bidden is. Wat deze tekst vooral wil benadrukken, is dat we volle vrijmoedigheid hebben om naar Gods genadetroon te komen. Er is niets wat dat verhinderen kan, zelfs zonde niet. Wanneer we in de problemen raken, is er juist extra genade. Dan wordt Gods genade overvloediger dan het kwaad. Dan zal Gods barmhartigheid het winnen van de aanklacht en het schuldgevoel. Jezus heeft ons bij Gods genadetroon gebracht. Het is door Zijn toegewijde leven dat we voor eeuwig in die gezegende positie zijn gebracht. Zodra we merken dat de duisternis probeert ons te overmeesteren, rennen we naar Gods troon in het licht. Daar zal blijken dat we rein, heilig en onbesmet zijn. Daar herpakken we ons en gaan vrolijk verder met ons leven in het licht. God is voor ons, wie zal tegen ons zijn?

dinsdag 28 april 2020

Geen zondaar meer

Romeinen 6:15
'Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet'

Jezus heeft niet alleen de vloek van de wet gedragen, maar Hij heeft ons ook bevrijd uit de slavernij aan de zonde. Dat deed Hij door plaatsvervangend de dood van een zondaar te sterven, dus zijn zij allen gestorven. Je bent als zondaar gestorven om de rest van je leven voor God te leven. Door de opstanding van Jezus uit de dood ben je voor God rechtvaardig verklaard. Je bent een nieuwe schepping, opnieuw geboren, niet uit Adam maar uit God zelf. Onze nieuwe status is gelijk aan die van Christus, we zijn in Hem, bewegen in Hem, leven in Hem. De zonde heeft geen macht of gezag meer over ons. Die nieuwe werkelijkheid moet ons worden geleerd. Ons denken moet worden vernieuwd, ook op dit punt. We zijn geen zondaren meer, maar geliefde kinderen van God. En omdat we uit God geboren zijn, leren we steeds meer te wandelen in onze koninklijke waardigheid. Dat leert Gods Geest ons, Hij is onze leermeester in plaats van de wet.

maandag 27 april 2020

Veel meer is de genade

Romeinen 5:15
‘Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding; want, indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden.’

Dit is een tekst die je nog wel drie keer mag overlezen om hem goed tot je te laten doordringen. Samengevat staat er dat het werk van Jezus vele malen krachtiger was dan het werk van Adam. Door Adam kwam de dood heersen op aarde, maar door Jezus is niet alleen de dood overwonnen, maar ook het leven met God hersteld. En dat in een mate die we niet kunnen bevatten. Als je al onder de indruk was van de vernietigende kracht van de zonde, dan zou je finaal van je stoel moeten worden geblazen bij het begrijpen van Gods genade. Gods genade verheft zondeslaven tot zonen van God die leven onder Gods goedkeuring en zegen. Er is geen veroordeling en aan zonde wordt niet meer gedacht, die is voor goed weggedaan. Het enige wat we nu nog belijden is niet onze slechtheid, maar Gods goedheid. Door Zijn overvloedige genade zijn we overgebracht uit de dood in het leven.

zondag 26 april 2020

Zichtbaar licht

Mattheüs 5:14
‘Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.’

Jezus zegt niet dat we het licht der wereld moeten worden, of dat we het moeten proberen te zijn, nee Hij zegt ronduit: jullie zijn het. Dat is al zo’n grote geruststelling, we hoeven ons niet in te spannen om het licht der wereld te zijn. Het enige wat Jezus zegt is, wees je ervan bewust dat je het bent en dat je gezien wordt. Dat willen we graag, dat de liefde van God voor mensen gezien wordt. Je hoeft niet te acteren dat je mensen liefhebt, maar als Gods liefde je hart heeft geraakt, stroomt het uit je. Het licht kan niet verborgen blijven.

zaterdag 25 april 2020

Absolute zekerheid

1Johannes 5:13
‘Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.’

Wat is nog zeker in deze snel veranderende tijd? Alleen het onveranderlijke is zeker. Gods woord verandert nooit. Hemel en aarde zullen vergaan, maar Gods woord houdt eeuwig stand. Het woord van Johannes is weinig waard, maar het woord van Jezus des te meer. ‘Het is volbracht.’ Dat betekent dat er niets aan zal worden toegevoegd of veranderd. Het staat vast, wie in Hem gelooft, heeft eeuwig leven. Twijfel er niet aan, want je eeuwige zekerheid berust niet op je gedrag, maar op je geloof in het volbrachte werk van Jezus. Hij heeft de hele wereld verzoend met God. Wie het aanneemt en gelooft, heeft eeuwig leven. Een religieus systeem dat op eigen gedrag is gebaseerd, kan nooit zekerheid bieden. Maar het geloof in Jezus ligt buiten jezelf. Je gelooft in wat Hij heeft gedaan. Je hebt eeuwig leven, omdat Jezus je leven is. En het is je geschonken uit genade, voor wie het gelooft.

vrijdag 24 april 2020

Van water naar wijn

Johannes 2:10
‘Iedereen zet eerst de goede wijn op en als er goed gedronken is, de mindere; gij echter hebt de goede wijn tot dit ogenblik bewaard.’

Er bestaat een natuurkundige wet die leert dat alles wat bestaat uiteindelijk vervalt tot chaos. Een nieuw gebouw wordt een ruïne, een mens veroudert en sterft, metaal verroest, alles wordt minder, breekt af, vergaat. We zijn er zo aan gewend geraakt, dat we er niet meer van opkijken. Maar in Gods koninkrijk gaat alles wat dood was leven. Alles wat slecht was, wordt goed en de veranderingen zijn verbeteringen. We worden vernieuwd in ons denken, we zullen zonder vlek of rimpel of iets dergelijks voor God komen te staan. Het goede werk dat Hij begonnen is, zal Hij afmaken, alles wordt nieuw. Water wordt wijn, een groot wonder, maar voor God iets vanzelfsprekends. Voor God telt alleen het beste. Hij is de beste, geeft het beste en in een overvloedige mate. Als je het wil zien, wordt er elke dag van water wijn gemaakt.

donderdag 23 april 2020

Het recht om Gods kind te zijn

Jeremia 51:10
‘De HERE heeft ons recht aan het licht gebracht; komt en laten wij in Sion het werk van de HERE, onze God, verhalen.’

Welk recht is er voor ons aan het licht gebracht? Het recht om Gods kinderen te zijn op grond van het volbrachte werk van Christus. Hij is gestorven voor onze zonden en opgestaan voor onze rechtvaardiging. We hebben nu het recht van het zoonschap gekregen. Dat recht kun je niet verdienen, alleen aanvaarden, het is een genadegift. De boodschap van Jezus’ opstanding en de betekenis ervan werd het eerst in Jeruzalem verkondigd en daarna aan de wereld. Wie de boodschap hoort en aanvaardt, is gered. Stel je vertrouwen op de Here Jezus en je zult behouden worden. De boodschap die we wereldwijd mogen verkondigen gaat niet over goed of fout, gaat niet over gedrag, maar over geloof. Je gelooft de boodschap of je wijst hem af. Door Jezus ben je verzoend met God, het is het werk van de Here onze God.

woensdag 22 april 2020

God bewees ons Zijn liefde

Mattheüs 27:43
'Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld; laat die Hem nu verlossen, indien Hij een welgevallen in Hem heeft; want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon.'

De hogepriesters, de Schriftgeleerden en de oudsten bespotten Jezus, evenals de misdadigers naast Hem aan het kruis. Niemand had door wat er werkelijk gebeurde. Niemand wist dat God daar de grootste daad van liefde demonstreerde. Zijn eigen Zoon werd als offer gebracht voor de schuld van de wereld. Natuurlijk had God Hem kunnen verlossen, maar dan waren wij verloren gegaan. Natuurlijk had Jezus van het kruis kunnen komen, maar dan waren wij nog in onze zonden en hadden we uitzicht op Gods eeuwige oordeel. Het is Gods genade dat Hij de spotters en haters heeft verdragen uit liefde. ‘Vader vergeef het hun’, sprak Jezus aan het kruis, ‘zij weten niet wat zij doen.’ En het is ons vergeven. Alle zonden zijn voor eeuwig weggedaan, omdat Jezus niet van het kruis kwam, maar bereid was te sterven en op te staan. Onze schuld is voor eeuwig verzoend en we hebben een nieuwe Geest in ons binnenste. Die laat ons zien wie Jezus werkelijk is.

dinsdag 21 april 2020

Een gezegende ontmoeting

Johannes 4:42
‘.. en zij zeiden tot de vrouw: Wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben Hem gehoord en weten, dat deze waarlijk de Heiland der wereld is.’

Job had slechts van horen zeggen van God gehoord en het gevolg was een religieus leven vol eigen gerechtigheid. Dat veranderde drastisch toen hij een ontmoeting kreeg met God. Datzelfde overkwam Paulus op weg naar Damascus. De ontmoeting met Jezus veranderde zijn aangeleerde inzichten en hij deed er afstand van, net als Job trouwens. Ook de mensen uit Samaria hadden van Jezus gehoord van de vrouw bij de put. Zij vertelde over Hem met enthousiasme. Het gevolg was dat het dorp uitliep om Jezus te zoeken. En toen ze Hem gevonden hadden, kwamen ze onder de indruk van Zijn liefde en genade. Ze hadden de vrouw niet meer nodig. Nu hadden ze Jezus zelf gevonden. Dat is het geheim van een gezegend leven, het kennen van Jezus. Door Hem ga je Gods hart zien en je geliefd en aanvaard weten.

maandag 20 april 2020

De weg der gerechtigheid

Mattheüs 21:32
'Want Johannes heeft u de weg der gerechtigheid gewezen en gij hebt hem niet geloofd. De tollenaars en de hoeren echter hebben hem geloofd, doch hoewel gij dat zaagt, hebt gij later geen berouw gekregen en ook in hem geloofd.'

Johannes de Doper wees de mensen op Jezus met de woorden: ‘Zie het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt.’ Dat vonden de Farizeeërs niet leuk, want zij leerden de mensen dat ze hun zonden moesten belijden en hun best doen om ze na te laten. De tollenaars en de hoeren wisten dat ze alleen door genade gered konden worden en grepen die kans. De Farizeeërs vonden zichzelf geen zondaars, ze waren het voorbeeld van een zuiver leven. Paulus schrijft later dat hij volgens de wet onberispelijk was. Hoe blind kun je zijn! Ieder mens staat schuldig tegenover God, niemand is rechtvaardig, zelfs niet een. Of je nu tollenaar, hoer, of Farizeeër bent, je kan alleen in Gods gunst komen door het aanvaarden van het Lam van God. Door genade ben je behouden, door geloof, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. De weg der gerechtigheid is het geloof in Jezus Christus.

zondag 19 april 2020

Maria

Lukas 1:30
‘En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God.’

Maria kreeg de onverdiende gunst om de moeder van Jezus te worden. Niet omdat zij beter was dan de rest, niet omdat zij zonder zonde was, maar omdat God haar die gunst verleende. En Maria was willig en bereid om dat te aanvaarden. Ondanks de schande en de roddel die het zou geven, wilde zij beschikbaar zijn voor Gods plan. Maria is daarmee de meest bekende en de meest vereerde vrouw ter wereld geworden. Ik houd van Maria. In al haar eenvoud was ze bereid, omdat ze God vertrouwde. Geen angst Maria, want er is niets om bang voor te zijn. God zal je behoeden. Het was niet makkelijk en Maria heeft veel geleden onder haar moederschap van Jezus. Ze was erbij toen Hij werd gekruisigd, maar ook toen Hij was opgestaan. Door Maria is God mens geworden op aarde. En door de mens Jezus hebben wij nu allemaal genade gevonden bij God.

zaterdag 18 april 2020

Jezus heeft je vrijgemaakt

Marcus 9:25
'En toen Jezus zag, dat de schare samenstroomde, bestrafte Hij de onreine geest en zeide tot hem: Gij, stomme en dove geest, Ik beveel u: ga van hem uit en kom niet meer in hem.'

Is het niet vreemd om tegen een stomme en dove geest bevelen te geven? Nee, deze demon was niet stom en niet doof, maar hij maakte de jongen stom en doof. Alle demonen zijn onrein en trekken mensen mee in onreinheid en mensonwaardigheid. Jezus veroordeelt deze jongen niet, maar Hij bestraft de demon. Jezus is gekomen om te bevrijden, te redden en te verlossen. God veroordeelt niemand die in de problemen is geraakt, maar Hij spreekt door Zijn gezag mensen vrij. Aan het kruis heeft Jezus de hele mensheid vrijgekocht uit de macht van zonde en dood. Wie dat gelooft en aanvaardt is vrij. Deze jongeman bleef als dood achter, maar Jezus nam Hem bij de hand en richtte hem op. Dat is wat God met ons doet. Hij neemt ons bij de hand en richt ons op. Hij veroordeelt niet, maar ontfermt zich. We zijn door Jezus bevrijd, maar we zijn aan het leren om in de vrijheid te wandelen. Zeg: ‘Ik ben vrij’, wanneer de boze je probeert te manipuleren. Je bent door Jezus vrijgemaakt om vrij te zijn.

vrijdag 17 april 2020

Gods woning

Colossenzen 1:19
'Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken,'

Woning maken betekent dat God de Vader in de mens Jezus onder ons is komen wonen. Jezus was aan de buitenkant een mens als alle andere, maar binnen in Hem woonde God in alle volheid. Zoals de tabernakel met het volk Israël meereisde uit Egypte en de weg wees naar het Beloofde Land, zo reisde Jezus mee om Zijn volk de weg te wijzen uit de slavernij aan de zonde. De mens Jezus moest eerst door God worden gemaakt om er in te kunnen wonen. Maria ontving in haar schoot Gods nieuwe mens, niet voortgekomen uit de wil van een man, maar uit de wil van God. God maakte woning in Jezus en het volgende vers in de Bijbel zegt, dat Hij door Hem alles met zich verzoend heeft; alles in de hemel en alles op de aarde door het offer van het bloed van Jezus. En het heeft God behaagd, Hij deed het graag voor ons, zodat Hij nu in ons woning kan maken.

donderdag 16 april 2020

Gods welbehagen

Mattheüs 3:17
‘En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.’

Toen de geboorte van Jezus werd aangekondigd, spraken de engelen over vrede op aarde en in mensen (meervoud) een welbehagen. Hier klinkt een stem uit de hemel dat God alleen in Jezus een welbehagen heeft. Het grote wonder van Gods genade is, dat Hij het welbehagen van Jezus aan ons heeft geschonken. Omdat Jezus alle schuld heeft verzoend (ook de toekomstige), heeft God weer een welbehagen in ons. Niets staat meer in de weg om Gods welbehagen te bezitten. Wat de engelen spraken, is vervuld. Jezus is gekomen om ons vrede met God te geven en het welbehagen van de Vader. Zoals God de Vader geniet van Zijn zoon Jezus, zo geniet Hij nu van al Zijn kinderen.

woensdag 15 april 2020

Wij zien Jezus

Johannes 16:16
‘Nog een korte tijd en gij ziet Mij niet meer, en nogmaals een korte tijd en gij zult Mij zien.’

Heb je wel eens afscheid moeten nemen van een dierbaar persoon, omdat hij of zij ver van je vandaan ging? Dat voelt niet fijn. We gaan elkaar missen. Zelfs in onze moderne tijd met snelle communicatie, waarbij je elkaar kunt zien tijdens het spreken, is dat beperkt. Je kunt elkaar niet aanraken, ruiken, omarmen, samen eten. Jezus ging terug naar de hemel. Hij sprak over een korte tijd en dan zou Hij weer te zien zijn. Al tweeduizend jaar wachten we op Zijn terugkeer op aarde. Is dat een korte tijd? Op de eeuwigheid wel, maar voor ons niet. Ik geloof dat Jezus hier op de Geest wees, die Hij zou zenden van de Vader. Gods Geest laat ons Jezus zien, deelt Zijn gedachten met ons, maakt Zijn woorden bekend. Wij ‘zien’ Jezus, verheerlijkt in de hemel. Dat is een groot voorrecht, maar we blijven uitzien naar Zijn komst, want dan zullen we voor eeuwig bij Hem zijn.

dinsdag 14 april 2020

De jubelroep

Psalmen 89:15
‘Welzalig het volk dat de jubelroep kent, zij wandelen, HERE, in het licht van uw aanschijn;’

Je kunt over heel veel jubelen en mensen doen dat ook. Soms jubel je al van tevoren, omdat je weet dat er iets moois gaat gebeuren. Een van de mooiste jubelroepen is die van de overwinning. Luister maar eens naar een sportwedstrijd. Je kunt aan de jubelroep horen wanneer er wordt gescoord of is gewonnen. Maar de belangrijkste en beste jubelroep is die van Gods genade. Ons is genade verleend! Ja, dat is geen eer voor jezelf, maar des te meer voor de Heer. Wij mogen leven in het licht van Zijn aangezicht. Meer dan overwinnaars zijn we geworden door Hem. Hij gaf Zijn leven voor ons. Hij schonk ons de overwinning en het eeuwige leven. We kunnen de overwinning niet meer verliezen, de strijd is voorbij. Jubel je nog?

maandag 13 april 2020

Verandering vanuit het hart

Marcus 7:15
'Niets, dat van buiten de mens in hem komt, kan hem onrein maken, maar hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat is het, wat hem onrein maakt.'

Jezus en Zijn discipelen kregen veel verwijten over hun gedrag. De buitenkant zag er soms niet goed uit, vooral niet op de sabbat, want dan waren nog veel meer dingen verboden dan op de andere dagen. De Farizeeërs en Schriftgeleerden letten daarop, ze leerden het volk hoe ze zich moesten gedragen. Ze dachten dat God daar blij mee was, maar daarin zaten ze fout. Jezus kwam juist laten zien, dat God let op de binnenkant. Het hart van de mens is de boosdoener. Geen mens kan een hart veranderen, maar God kan dat wel. Hij zegt: ‘Ik geef je een nieuwe Geest in je binnenste en je zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken.’ Dat is het nieuwe verbond in het bloed van Christus. God heeft door de Heilige Geest Zijn liefde in ons hart uitgestort. Van daaruit begint de verandering. God werkt dat zelf in ons uit, omdat Hij weet, dat niemand anders dat kan. Wij hoeven alleen te geloven, dat Hij het werk is begonnen en het ook zal voleindigen tot het einde toe. Dan zullen we voor Hem staan, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. En wie denk je dat de eer daarvoor krijgt? Het Lam dat geslacht is en niemand anders. We leven uit Zijn genade.

zondag 12 april 2020

Wees gerust

1Petrus 1:13
‘Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus.’

Gedachten kunnen blijven malen, ze kunnen je bezig houden, ze kunnen je veroordelen en afmatten. Zorgen zijn ook gedachten, ze komen voort uit je verstand. Wie zich zorgen maakt, denkt verkeerd. Het is nooit de Geest van God of de genade van God die je in de zorgen stort. Daarom zegt Paulus, dat je je verstand moet binden. Doe een riem om je verstand, bindt je verstand vast, zodat die jou niet langer kan verontrusten. En vervolgens ga je je richten op Gods genade. Misschien zeg je: dan moet je ook je verstand gebruiken, maar dat is niet zo. De genade wordt je geopenbaard door Gods Geest. Vestig je hoop volkomen op de genade, richt je hart volkomen op Jezus en kom tot rust. Genade is onverdiende gunst, maar ook in een mate die wij niet kunnen bedenken. Wees gerust.

zaterdag 11 april 2020

Bemoediging in verdrukking

2Thessalonisenzen 1:12
'.. opdat de naam van onze Here Jezus in u verheerlijkt worde, en gij in Hem, naar de genade van onze God en van de Here Jezus Christus.'

Paulus wijst naar de wederkomst van de Here Jezus om de gelovigen van Thessalonica te bemoedigen. Wanneer Hij komt, zal Hij hun vijanden vergelden wat ze hen hebben aangedaan. ‘In de wereld lijd je verdrukking’, heeft Jezus gezegd, ‘vanwege Mijn naam.’ Jacobus zegt: ‘Het is genade, wanneer gij lijden moet om Christus.’ Het getuigenis van Jezus wordt door de wereld nog steeds niet aanvaard. Er is genade voor iedereen, maar genade betekent je eigen bankroet. Genade houdt in, dat je toegeeft niet aan Gods gerechtigheid te kunnen voldoen. Genade is ook buigen voor God en erkennen dat Zijn waarheid waar is. De wereld zal dit nooit doen. In de wereld gaat het om macht en eigen gerechtigheid, aanzien en geweld. Maar bij God gaat het om ontferming en vergeving, liefde en trouw. Die twee partijen botsen, zijn onverenigbaar. Maar als Jezus terugkomt, wordt alles voor iedereen duidelijk. Dan zal Hij zich verheerlijken in ons, en wij zijn verheerlijkt in Hem. Als de wereld ons vervolgt, is het ons geloof in Jezus dat de wereld overwint. In alles zijn we meer dan overwinnaar door Hem.

vrijdag 10 april 2020

Onze goede Vader

Mattheüs 19:13-14
‘Toen werden kinderen tot Hem gebracht, opdat Hij hun de handen zou opleggen en bidden; doch de discipelen bestraften hen. Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.’

God is een Vader die kinderen wil. Jezus was Zijn eniggeboren Zoon. Inmiddels zijn er door Hem miljoenen zonen en dochters geboren uit God. Het koninkrijk van God is bedoeld voor zonen en dochters van God. Dat wil niet zeggen dat we klein moeten blijven, dat was Jezus ook niet, maar wel dat we God als Vader moeten leren kennen en gaan leven met Hem als Vader. In het verhaal van de verloren zoon laat Jezus zien wie God als Vader is. Hij vergeeft alle zonden, gedenkt ze niet meer, en wil dat Zijn kinderen genieten van al het Zijne. Zoals kinderen op aarde het vanzelfsprekend vinden dat hun vader hen beschermt en verzorgt, koestert en bewondert, zo is het ook met Gods kinderen. Een aardse vader schiet nog wel eens tekort als het gaat om het geven van liefde en aandacht, maar bij God als Vader krijg je dat alles meer dan overvloedig.

donderdag 9 april 2020

Mooie zinnetjes

Psalmen 85:11
'Trouw spruit voort uit de aarde, en gerechtigheid ziet neder van de hemel.'

Dit is zo’n mooi zinnetje, vol verborgen schoonheid. Trouw spruit voort uit de aarde. Dat is een profetische beschrijving van de Here Jezus, die als een loot uit dorre aarde is opgeschoten. Toen Jezus werd geboren, bewees God Zijn trouw aan Abraham en aan Adam. De beloofde zoon, die de aarde zou zegenen, die de kop van de slang zou vermorzelen, was geboren. En terwijl Jezus op aarde Zijn weg vond, keek gerechtigheid neer van de hemel. Gods gerechtigheid vond voldoening in het werk van Jezus. Vader en Zoon, die samen het verlossingswerk ter hand nemen. En de Heilige Geest die het ons openbaart. De Bijbel staat vol met zulke prachtige zinnetjes. Je vindt ze in de Psalmen, de Spreuken, de profeten. Alles getuigt van Gods liefde en trouw.

woensdag 8 april 2020

Gods Geest openbaart Gods hart

1Corintiërs 2:11
'Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods.'

We zien Jezus in de verhalen van de evangelisten. Hij openbaart dat God liefde is en vol verlangen om zondaars te redden. Hij wil zelf daarin tot het uiterste gaan, zelfs tot in de dood, om die liefde te tonen. Jezus is de afdruk van Gods wezen. Hij openbaart de Vader. Maar het is Gods Geest die de verbinding maakt met de Vader. Gods Geest openbaart Gods hart en Zijn gedachten. Door Jezus zijn we verlost van de vloek en van de heerschappij van de zonde, maar door de Geest gaan we leven en worden we geleid in de waarheid van Gods hart. Alles draait om Jezus, Hij krijgt alle eer, ook de Geest wil Hem verheerlijken. Maar Jezus richt ons oog op de Vader en de Geest neemt ons op in de gemeenschap met God en de Gemeente. Alle drie zijn ze onmisbaar en werken ze volmaakt samen om ons in te leiden en vertrouwd te maken met Gods hart en gedachten. We zijn een geworden met Hem die ons liefheeft. We zijn rijk in Hem en ontvangen van Hem alle dingen, maar het belangrijkste is Zijn liefde. Die is ons deel voor eeuwig.

dinsdag 7 april 2020

De Geest van elke profetie

1Petrus 1:10
‘Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben,’

De profeten hebben geprofeteerd over Gods genade voor ons. Toen Jezus wandelde met de Emmaüsgangers, opende Hij hun verstand om ze te laten zien, dat alle profeten over Hem hadden geprofeteerd. Hij liet ze zien dat Mozes, de Psalmen en alle profeten hadden geschreven over Hem. De Schriften openbaren Jezus en Jezus openbaart Gods genade. Hij laat Gods hart zien. Veel profeten hebben zelf niet begrepen waarover ze profeteerden, maar wij hebben Gods Geest ontvangen om de waarheid te kennen. Gods Geest verheerlijkt Jezus. Hij laat ons Gods goedheid en glorie zien. Hij opent onze ogen en ons hart, zodat we kunnen zien en begrijpen wat God ons uit genade geschonken heeft. De Bijbel is geen boek met geboden en verboden, maar een boek vol openbaring over Jezus en over Gods liefde voor mensen. Elk verhaal en elke profeet laat Hem zien. Jezus is de Geest van elke profetie. Hoe meer je Hem ziet, hoe meer je onder de indruk komt van Gods genade voor jou.

maandag 6 april 2020

De verliefde Koning

Hooglied 2:10
‘Mijn geliefde gaat tot mij spreken: Sta toch op, mijn liefste, mijn schone, en kom.’

Het lijkt een onmogelijke liefde tussen een Koning en een slavinnetje. Eigenlijk kan het niet, maar de Koning blijft zeggen dat zijn bruid mooi is. Ze mag opstaan en meegaan de koninklijke vertrekken in. Hij wil haar bij zich hebben en van haar genieten. Maar zij moet ook leren van Hem te genieten, zonder zich daarvoor te min te voelen. Ze is niet gewend aan de koninklijke waardigheid, maar die bezit ze nu. Een prachtig beeld van de Gemeente van Christus. Weggeroepen uit de slavernij van de zonde, rein, schoon, geliefd, mag zij opstaan en meegaan. ‘Kom toch mee’, roept Jezus ons toe. ‘Je bent lieflijk en schoon. Je bent van Mij voor eeuwig. Ik heb zoveel moois wat Ik met je wil delen. Voel je niet minderwaardig, maar geniet. Sta toch op, mijn liefste, mijn schone, en kom.’

zondag 5 april 2020

Over arm en rijk

2Corintiërs 8:9
‘Gij kent immers de genade van onze Here Jezus Christus, dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden.’

Hoofdstuk 8 en 9 van de brief aan de Corintiërs gaat over geld en over geven. Paulus legt uit dat je geeft uit geloof en niet uit verplichting. Wanneer het gaat om het geven van tienden, kom je aan de portemonnee van mensen en dat moet je niet doen. God wil dat we geven uit vrijheid, omdat we uit genade rijk zijn geworden. God leert ons dat Hij onze rijkdom is in alle opzichten. Wie Jezus kent als Gods voorziening, hoeft zich over niets meer zorgen te maken. Zou Hij die Zijn Zoon heeft geschonken, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? God is niet arm of behoeftig, Hij heeft niets van ons nodig. Maar als wij ook ons geld kunnen loslaten en het zien als een middel om anderen te zegenen, uit genade, zoals God ons zegent, dan zijn we rijk. God rekent niet in procenten, maar Hij ziet ons hart aan. Hij heeft ons lief, zelfs als we nog vastzitten aan ons geld, en karig of zelfs helemaal niet geven. Maar Hij wordt blij van blijmoedige gevers, die geven uit geloof en liefde, uit bewogenheid en barmhartigheid.

zaterdag 4 april 2020

De rijkdom van Gods genade

Efeziërs 1:7
'En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, ..'

In Hem hebben we, bezitten we voor eeuwig. De vergeving van al onze zonden is een feit. We hoeven er niet langer naar te zoeken en ze te belijden. God heeft ze voor eeuwig vergeven en weggedaan, Hij gedenkt ze niet meer. We zijn verlost uit de slavernij van de zonde door Zijn bloed. Hij heeft het gedaan, Hij is de Bevrijder en Verlosser, opdat we waarlijk vrij zouden zijn. Het werk van Jezus is zo groot, dat we ons niet kunnen voorstellen dat het werkelijkheid is. We hebben moeite met Gods genade. We voelen ons vrij naar de mate van ons zondebesef, maar de werkelijkheid is, dat we vrij zijn naar de rijkdom van Zijn genade. Ruil je zondebesef in voor Zijn genadebesef. Ga niet je zonden belijden, maar Zijn naam belijden. Ga leven uit die rijkdom van genade die God je uit liefde geschonken heeft.

vrijdag 3 april 2020

Jezus volgen komt voor alles

Lukas 9:61
‘En weer een ander zeide: Ik zal U volgen, Here, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten.’

Jezus volgen betekent dat je Hem op de eerste plaats stelt. Hij bepaalt de koers en Hij stelt de prioriteiten. De argumenten van degene die zegt: ‘Ik zal U volgen’, zijn niet verkeerd, maar ze staan het volgen in de weg. Ze nemen de eerste plaats in, ze vragen voorrang. Het vertelt iets over het hart van de spreker. Zijn mond zegt: ‘Ik zal u volgen’, maar zijn hart zegt: ‘Eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten.’ Paulus leert aan de Romeinen, dat je met je hart gelooft en met je mond belijdt. Die twee moeten overeenstemmen. God is geïnteresseerd in je hart. Wanneer je hart op Hem is gericht, zal je mond daarover getuigen. God vraagt van ons niets anders dan Hem te vertrouwen. Wanneer je Hem volgt, ben je in rust.

donderdag 2 april 2020

Durf Jezus te volgen

Johannes 11:48
'Als wij Hem zo laten geworden, zullen allen in Hem geloven en de Romeinen zullen komen en ons zowel onze plaats als ons volk ontnemen.'

Jezus heeft Lazarus opgewekt uit de dood en dit is de reactie van de Farizeeërs. Ze zijn bang hun positie en hun gezag te verliezen. Ze zoeken alleen zichzelf en zijn niet blij zoals de anderen. Het is het verzet van de traditie tegen Gods handelen. Wanneer Jezus ons vraagt Hem te volgen, moeten we bereid zijn onze traditionele standpunten los te laten, omdat ze wellicht achterhaald zijn of niet deugen. De Farizeeërs reageren uit angst. Wat zullen de Romeinen doen met ons, onze plaats, ons volk? Jezus volgen betekent niet langer angstig en bezorgd zijn, want Hij leidt ons. Hij weet de weg en zal ons beschermen. Wat zou een mens ons doen? Durf je het aan met Jezus als Leidsman, of houd je liever zelf de touwtjes in handen? Laat je niet leiden door angst, maar door Gods liefde. Hij kent je en weet wat je nodig hebt. Hij zorgt voor je onder alle omstandigheden.

woensdag 1 april 2020

De enige weg tot behoud

Handelingen 13:46
‘Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was nodig, dat eerst tot u het woord Gods werd gesproken, doch nu gij het verstoot en u het eeuwige leven niet waardig keurt, zie, nu wenden wij ons tot de heidenen.’

Paulus en Barnabas zijn op zendingsreis. Ze wenden zich altijd eerst tot de joden, voor hen is het evangelie allereerst bedoeld. Maar de joden wilden het nieuws van Gods genade niet aanvaarden. Paulus gebruikt woorden als ‘verstoten’ en ‘niet waardig keuren’, daaruit spreekt de hoogmoed van de mensen. Paulus weet dat het geen zin heeft daarover te strijden en wendt zich tot de heidenen. God heeft Zijn volk Israël niet verstoten, maar het heil in Christus is voor ieder die gelooft, eerst voor de jood en dan de Griek. God wil dat ieder mens behouden wordt, maar dat kan niet uit werken, alleen uit genade, uit geloof. Het evangelie is een simpele boodschap over Gods liefde voor alle mensen. Alle zonden zijn vergeven, alle schuld is weggedaan door het ene offer van Christus. Maar je moet het aanvaarden uit geloof. Alleen op die manier wordt het je geschonken uit genade.

dinsdag 31 maart 2020

Jezus laat zien in wie je gelooft

Johannes 12:44
'Jezus riep en zeide: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij, maar in Hem, die Mij gezonden heeft;'

Met deze woorden maakte Jezus duidelijk, dat Hij de beloofde Messias was. Hij sprak niet uit zichzelf, maar Hij sprak de woorden die de Vader Hem had ingegeven. Hij handelde in opdracht van de Vader, zonder Hem kon Hij niets doen. Veel tijdgenoten van Jezus geloofden in God, maar niet in Jezus. Dat is vreemd, want keer op keer had Jezus bevestigd, dat Hij het was die komen zou. Zijn woorden en werken getuigden van Hem. Johannes de Doper kreeg als antwoord op zijn vraag: ‘Bent u het?’ ‘De ogen van blinden worden geopend, lammen gaan lopen en zelfs doden worden opgewekt. ‘ Het was de traditie die had uitgedacht hoe de Messias zou zijn. Dat beeld klopte niet en in plaats van hun ideeën bij te stellen, wezen ze Jezus af. Hij kon het niet zijn. Dat gevaar bestaat nog steeds, maar het is Jezus die naar de Vader verwijst. Hij herstelt het beeld van God met de woorden: ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ik en de Vader zijn een.’ Je kan niet in God geloven en Jezus afwijzen. Hij laat je zien in wie je gelooft.

maandag 30 maart 2020

Altijd rein

Lukas 11:38
‘De Farizeeër verwonderde zich, toen hij zag, dat Hij Zich voor het eten niet eerst wies.’

De Farizeeër let op de buitenkant, maar bij Jezus gaat het om het hart. De Farizeeër oordeelt en veroordeelt, omdat hij leeft onder de druk van goed en kwaad. Dat was de boom waarvan God wil dat we er niet van eten. Van goed en kwaad ga je dood. Oordeel niet, opdat je niet geoordeeld wordt. Het hele systeem van goed en kwaad is door Jezus vervangen door voor Mij of tegen Mij. Wie voor Jezus is, aanvaardt Gods genade voor zondaren. Wie tegen Jezus is, wil zelf rein en rechtvaardig worden door werken. Jezus liet duidelijk zien, dat Hij in de vrijheid van Gods genade leefde en niet onder de wet van goed en kwaad. Er gaat een lering uit van het feit dat Jezus zich niet reinigt voor het eten, Hij is altijd rein! Zo is het ook met wie gelooft in Hem. Je bent rein door het woord dat Hij gesproken heeft. Het is volbracht. Onze reinheid is Jezus zelf. Hij verandert ons van binnenuit.

zondag 29 maart 2020

Volbracht

Johannes 19:30
‘Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.’

Jezus werd aan het kruis tot zonde gemaakt. Hij nam onze schuld op zich en droeg die weg. Ook de zure wijn spreekt van de onvolmaakte vrucht van de menselijke natuur. Je zou kunnen zeggen, dat Jezus ons bloed dronk zodat wij nu Zijn bloed mogen drinken. Het leven is in het bloed en bloed is het teken van het verbond. Onschuldig bloed wordt geofferd om onreine mensen te reinigen. Dan is het alles volbracht. Eindelijk kan Jezus zijn hoofd neerleggen en zijn leven afleggen. Niemand heeft Zijn leven geroofd, Hij heeft het gegeven. Ook dat staat voor Gods genade. God schenkt ons Zijn Zoon en in Hem het leven. Wat een enorme diepgang in een simpel zinnetje van Johannes. Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest. Pure genade.

zaterdag 28 maart 2020

Welkom op het feest

Johannes 6:29
'Jezus antwoordde en zeide tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, die Hij gezonden heeft.'

De verloren zoon voelde zich onwaardig en wilde daarom werken. ‘Laat mij maar uw knecht zijn, in plaats van uw zoon,’ zei hij. Maar die vlieger ging niet op. Zijn Vader wilde van geen werken weten en in plaats daarvan maakte Hij een feest gereed. Ook nu nog willen veel christenen werken voor God in plaats van genieten van het feest. Ze voelen zich onwaardig, door verkeerde prediking. Als je steeds hoort dat je zondig en slecht bent, ga je dat geloven. Maar je moet horen dat je geliefd bent en rein door het bloed van Jezus. Dat je Gods zoon of dochter bent voor eeuwig en dat niets je kan scheiden van Zijn liefde. Johannes schrijft: Dit is het werk Gods, dat je gelooft in hem, die Hij gezonden heeft. Het kost misschien wat moeite om je denken te vernieuwen op dit punt, maar je doet God geen plezier als je zegt zijn knecht te willen zijn, in plaats van zijn zoon. Geniet van het volbrachte werk van Jezus en geloof dat je zonden zijn vergeven voor eeuwig.

vrijdag 27 maart 2020

In Hem

Handelingen 17:28
'Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd: Want wij zijn ook van zijn geslacht.'

De Bijbel vertelt keer op keer dat we in Christus zijn. In Hem hebben we de vergeving van onze zonden. In Hem zijn we gerechtvaardigd. In Hem zijn we zonder zonden en vrij. In Hem leven we, zijn we opgestaan en opnieuw geboren. In Hem, in Hem, in Hem. Onze focus moet zijn op ‘in Hem’. Niemand kan ons scheiden van Gods liefde, want we zijn in Hem. Niemand kan ons veroordelen, want we zijn in Hem. Zoals een hand in een handschoen, zo zijn we in Hem. Hij omvat ons, buiten Hem zijn we verloren. Sommigen denken dat we op eigen kracht in Hem kunnen zijn. Dat we in Hem en uit Hem kunnen zijn. Dat we ons best moeten doen om niet uit Hem te raken. De werkelijkheid is, dat we door Gods genade in Hem zijn geplaatst voor eeuwig. En als we denken dat we door ons gedrag uit Hem zijn geraakt, zijn we nog steeds in Hem. We zijn een met Hem, van Zijn geslacht. Zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. In Hem is onze positie, van daaruit leven we.

donderdag 26 maart 2020

Niet wordt wel

Romeinen 9:25
‘gelijk Hij ook bij Hosea zegt: Ik zal niet-mijn-volk noemen: mijn-volk, en de niet-geliefde: geliefde.’

Dit is wat genade doet, het maakt van ‘niet’ ‘wel’. Niet-heilig wordt wel-heilig. Niet-rechtvaardig wordt wel-rechtvaardig. En dat alles op grond van het ene offer van Christus. Zie wat een waarde dat offer heeft voor God. Op grond van het bloed van Jezus, op grond van Zijn dood en opstanding, kan God alles wat ‘niet’ was, ‘wel’ verklaren. Wij zijn Gods geliefde kinderen door Jezus. Wij zijn Gods geliefden. Dit grote wonder van genade moet je aanvaarden als een Goddelijk geschenk. Probeer er niets van af te nemen door eigen inspanningen. Je doet Jezus tekort als je probeert zelf aangenaam voor God te worden. Je bent het al. Alle roem is uitgesloten, behalve voor Jezus. Hem komt alle eer en aanbidding toe voor eeuwig.

woensdag 25 maart 2020

Gratis rechtvaardig

Romeinen 3:24
‘.. en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.’

Paulus legt uit dat ieder mens Gods genade nodig heeft om behouden te worden. Onder de wet werd niemand rechtvaardig en zonder de wet ook niet. De wet leert alleen zonde kennen. Niemand is rechtvaardig is de conclusie. Eigen inspanning helpt je niet, je best doen netjes te leven, helpt je niet, je wordt er niet rechtvaardig door. Maar nu is er buiten de wet om gerechtigheid door geloof. Je bent rechtvaardig uit Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Het woord van God kan het niet duidelijker zeggen. Het is uit Hem dat je gered bent en rechtvaardig verklaard. Het is uit Hem dat je heilig bent en blijft. Het is aan ons om die waarheid te aanvaarden en eruit te leven. Steeds opnieuw moet je beseffen, dat je heil uit God is, uit genade en dat je er zelf niets aan kunt toevoegen of veranderen. Uit dat geloof leven we, tot eer van Hem die het werk heeft volbracht.

dinsdag 24 maart 2020

Liefde zoekt zichzelf niet

Handelingen 20:24
‘Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen.’

Paulus telt zijn leven niet. Vanwege het brengen van de boodschap van genade werd hij voortdurend vervolgd, geslagen, gevangen gezet en was zijn leven in gevaar. Maar dat telde voor hem niet. Hij had een hoger doel dan zijn eigen leven redden. Zijn leven was gered op weg naar Damascus, daar had hij Jezus ontmoet. Wat hem toen is overkomen, daarvan wilde hij getuigen. Iedereen moest het weten, alle mensen moesten gered worden. Het is de Geest van Christus die in het leven van Paulus zichtbaar wordt. Ook Jezus telde Zijn leven niet, maar gaf het als losprijs voor allen. Het leven van Paulus na zijn ontmoeting met Jezus is de vrucht van Gods liefde voor mensen. Die Geest tilt je uit boven je ellende. Die Geest wil getuigen van de liefde van God, tegen elke prijs.

maandag 23 maart 2020

Niet zo ingewikkeld

Mattheüs 11:25
‘In die tijd zei Jezus: ‘Vader, Heer van hemel en aarde, ik dank u, dat u aan de allerkleinsten hebt onthuld wat u voor wijzen en geleerden verborgen hebt gehouden.’

De wijzen en geleerden uit de tijd van Jezus waren de Farizeeërs en Schriftgeleerden. Zij meenden dat hun geleerdheid het koninkrijk van God voor hen zou openen. Jezus liet zien dat de werkelijkheid van Gods koninkrijk niet het gevolg is van veel studeren, maar van horen en ontvangen. De houding van de geleerden was: ‘Ik zal jou eens vertellen wat je allemaal verkeerd doet en wat je moet doen om aanvaardbaar te worden.’ De houding van de kinderen was: ‘Ik vind het fijn bij U, U maakt me blij.’ Jezus kwam het verlorene zoeken, Jezus zoekt nog steeds het verlorene. Mensen die begrijpen dat ze zonder Jezus verloren zijn, kunnen Gods kinderen worden. Ach het is allemaal niet zo ingewikkeld.

zondag 22 maart 2020

De wet drijft je naar Gods genade

Romeinen 3:20
'..daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen.'

De wet van Mozes maakt niemand rechtvaardig, sterker nog, door de wet neemt de zonde toe. Dat was precies wat de wet moest aantonen. De standaard van Gods recht is te hoog voor ons. Dat kunnen we niet waarmaken. Dat is wat de wet ons leert. Daarom drijft de wet je in de armen van Gods genade. Niet om het daarna opnieuw te proberen, maar om dat juist niet meer te doen. Gods genade in Christus betekent het einde van de wet. Het einde, je bent er, daar waar God je hebben wil. Een mens die zich bewust is geworden van eigen onmacht, krijgt uit genade Gods gerechtigheid voor eeuwig. Je bent voor eeuwig rechtvaardig door Jezus. Hij is jouw gerechtigheid bij God. De wet is niet langer nodig, je wordt nu door Gods Geest geleid. Hij leert je te leven uit genade, zonder eigen gerechtigheid.

zaterdag 21 maart 2020

God wil geen knechten maar zonen

Lukas 15:19
‘.. ik ben niet meer waard uw zoon te heten; stel mij gelijk met een uwer dagloners.’

De woorden ‘ik ben niet meer waard ..’ geven aan hoe mensen denken over zichzelf, wanneer ze hebben gefaald. Hoeveel gelovigen zullen deze woorden hebben herhaald tegenover God? Ik ben niet waard uw zoon te heten, laat mij maar knecht zijn. Het verschil tussen zoon en knecht is een verschil als tussen dag en nacht. Onder de wet ben je slaaf, leef je in de nacht, leef je veroordeeld. Onder de genade ben je Gods zoon, geliefd, waardevol, in het licht. Natuurlijk ben je niet waard, dat God je Vader is, van je houdt, je tot zoon en erfgenaam heeft gemaakt. Maar genade ontvang je niet omdat je het waard bent. Gods liefde heeft niets met succes of falen te maken. We moeten afleren zo te denken, dat heeft de wereld ons geleerd. In de wereld ben je iets waard, wanneer je iets presteert. Bij God ben je waardevol, omdat je Zijn kind bent en Jezus hebt aanvaard als je Redder. Er zal nooit iets van je waarde verdwijnen, want Jezus zelf is je waarde. God zoekt geen knechten, maar zonen en dochters die uit genade leven en genieten van Gods liefde, juist als ze hebben gefaald.

vrijdag 20 maart 2020

Liefde geef je door

1Johannes 3:17
'Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem?'

Gods liefde voor jou zal nooit veranderen. Hij heeft je eeuwig lief. Hij heeft Zijn liefde in je hart uitgestort, toen je gelovig werd. Maar die liefde van God in jou, kun je krachteloos maken door je hart te sluiten voor anderen. Wanneer je je het lot van anderen niet aantrekt, wanneer je je hart sluit voor Gods genade, dan sluit je de bron af die God in je heeft gelegd. Het is Gods bedoeling, dat we Zijn liefde doorgeven en niet alleen voor onszelf houden. Dat kun je niet in eigen kracht, maar wel als je op Gods liefde voor mensen bent afgestemd. Wij mogen Gods genade doorgeven, heel praktisch naar anderen. En het mooie is, dat je je dan zelf ook weer geliefd weet, niet zozeer door de mensen die je helpt, maar door God de Vader, die jou daarvoor heeft toegerust.

donderdag 19 maart 2020

Gods welbehagen

2Petrus 1:17
‘Want Hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen, toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem kwam: Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.’

Ieder mens heeft behoefte aan positieve bevestiging en het meest belangrijk is die van je vader. Terwijl de machthebbers en hooggeplaatsten uit de tijd van Jezus Hem beschuldigden en vernederden, werd Hij door Zijn Vader verheerlijkt. Jezus zocht geen bevestiging bij mensen, maar de woorden van Zijn Vader waren voor Hem de kracht die Hij nodig had om Zijn werk te voltooien. Bij Zijn doop in de Jordaan en bij Zijn kruisiging klonken dezelfde woorden: dit is mijn geliefde zoon. Mensen kunnen je naar beneden halen met hun woorden, maar de woorden die van God komen, zijn veel belangrijker. Ook wij zijn geliefde zonen en geliefde dochters van God. Ook in ons heeft Hij een welbehagen, omdat we aangenaam gemaakt zijn in de Geliefde, in Jezus.

woensdag 18 maart 2020

God houdt van jou

1Johannes 4:16
'En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.'

Zoals je van een radio kunt genieten, wanneer die op je favoriete programma is afgestemd, zo kun je van Gods liefde genieten, wanneer je op Hem bent afgestemd. Gods liefde wordt naar je toe gezonden, maar je kunt het missen als je niet bent afgestemd. Wij hebben Gods liefde onderkend, schrijft Johannes. De liefde die God voor ons heeft is onveranderlijk, je vindt haar aan het kruis op Golgotha. Daar heeft God Zijn liefde optimaal bewezen voor een verloren wereld. Je gedrag kan je in de war brengen, je kunt gaan denken dat je niet langer geliefd bent, maar stem dan weer af op het kruis. God bewees Zijn liefde niet omdat je het verdiende, maar omdat Hij jouw hart wil winnen. Zijn hart gaat oneindig en eindeloos naar je uit. Geloof in die liefde die God voor je heeft. Je bent Zijn geliefde.

dinsdag 17 maart 2020

Verheerlijk je Vader

Mattheüs 5:16
‘Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.’

Op de lokale tv in het Westland zag ik het programma ‘Van wie ben jij er een?’ Mensen worden geïnterviewd en vertellen over hun afkomst. Het is natuurlijk leuk als je in de kinderen iets van de ouders herkent. In de Bergrede laat Jezus zien, dat onze afkomst van Adam Gods licht vaak nog in de weg staat. We laten meer duisternis zien dan licht. Jezus legt uit hoe mensen van het licht leven in deze wereld. Ze zijn zachtmoedig, rein, zoeken niet naar de eer van mensen, ze stichten vrede en zijn gericht op hun Vader in de hemel. Van Hem hebben ze deze eigenschappen ontvangen en Jezus zegt: ‘Laat dat licht zien, verberg het niet. Want daarmee eer je je Vader in de hemel.’ De enige manier om die wens van Jezus te vervullen, is om te geloven dat God je Vader is. Te geloven, dat Hij je heeft voorzien van alles wat je nodig hebt om onbezorgd te leven. Ga vooral niet proberen zelf dat licht te zijn, want alleen de Vader kan dat licht in jou laten zien. Het enige werk waar we ons voor mogen inspannen, is om naar onze Vader te blijven opzien. Hoe meer we van Hem zien, hoe meer Hij in ons wordt gezien.

maandag 16 maart 2020

Geen zondaar maar zoon

Johannes 15:15
‘Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt.’

De relatie met God is totaal veranderd door de komst van Jezus. De scheiding tussen God en mensen is weggenomen aan het kruis en nu hebben we vrijmoedig toegang tot de genade waarin we zijn geplaatst. God is onze Vader geworden, we zijn opnieuw geboren, niet uit zonde, uit Adam, maar uit God. Vanaf het moment dat we Jezus aannemen, accepteren als onze toegang tot God, gaat God Zijn hart met ons delen. Hij behandelt ons niet langer als zondaars, want dat zijn we niet meer, maar als zonen en dochters. Vrienden worden we genoemd, dat betekent samen optrekken, samen delen. Het kost erg veel moeite om christenen ervan te overtuigen, dat niet langer de zonde heer is in hun leven, maar Jezus. We zijn vrije kinderen van God die leren leven uit geloof. Jezus is onze gerechtigheid, onze heiligheid en onze toegang tot de Vader. Aanvaard het en geniet ervan.

zondag 15 maart 2020

Een boodschap vol hoop

2Corintiërs 4:15
‘Want het geschiedt alles om uwentwil, opdat de genade toeneme en door steeds meerderen overvloediger dank worde gebracht ter ere Gods.’

Paulus leeft zijn leven voor het evangelie van genade. Hij wil maar een ding, dat steeds meer mensen God gaan danken voor Zijn onverdiende gunst aan de wereld verleend. Het evangelie werd en wordt verworpen, omdat het heil niet door inspanning verkregen kan worden, maar door geloof. Verdrukking en vervolging zijn het gevolg, lichamelijk lijden en gevangenschap. Maar Paulus blijft het allemaal in het licht zien van Gods heil. Alle dingen zullen meewerken ten goede, schrijft hij aan de Romeinen. Ook al vervalt ons aardse lichaam onder de druk, we hebben een hemels huis vol heerlijkheid. De lichte last van een ogenblik, zal een eeuwig gewicht van heerlijkheid geven.

zaterdag 14 maart 2020

Een leven zonder vrees

Romeinen 8:15
‘Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.’

Ben je slaaf of zoon van God? Paulus is er heel duidelijk over. De slavernij aan de zonde is voorbij en het zoonschap van God is begonnen. Maar je moet wel wennen aan die verandering. Slaven leven in angst, zonen in vrijheid. Je hoort van veel soldaten die terugkeren van een gevaarlijke missie, dat ze nog jarenlang in angst blijven leven, zelfs als ze allang terug zijn. Wij allen dwaalden als schapen, schrijft Jesaja, dat is ook angstig. Geen herder in de buurt om je te beschermen, maar nu ben je veilig. Je hebt een nieuwe Geest in je binnenste die je leert dat je kind van God bent. Die je ook leert Abba te zeggen, omdat God je Vader is en niet je rechter. Als de oude angsten de kop op steken, roep je Abba. Dan zal Gods Geest je overtuigen van Zijn liefde voor jou, net zolang als nodig is.

vrijdag 13 maart 2020

Goddelijke gids

Johannes 16:14
‘Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen.’

Stel je voor dat je door God op een andere planeet bent geplaatst. Er zijn geen aardse wetten en regels en de natuur is er totaal anders. Deuren gaan vanzelf open en het lijkt wel of iedereen je al kent en blij is dat je er bent. En dan komt er iemand naar je toe die zegt: ‘Zal ik je hier eens wegwijs maken? Zal ik je Gods grootheid en heerlijkheid eens laten zien? Zal ik je eens tonen waar je allemaal komen mag en wat allemaal voor jou beschikbaar is?’ Dat is de Heilige Geest en dat is Zijn werk, jou laten zien hoe groot en geweldig Gods liefde voor jou is. Hij is je goddelijke Gids in de genade. Helaas zijn we niet op een andere planeet, maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. In de Geest merk je dat nauwelijks. Voor Gods genade maakt het geen verschil waar je bent. Je kan er overal van genieten. Laat je de weg wijzen door Gods Geest, daar is Hij voor gegeven.