maandag 31 maart 2008

Maar de vette en krachtige zal Ik verdelgen

Ezechiël 34:16
“Maar de vette en krachtige zal Ik verdelgen.”

God houdt er niet van als het ene schaap zich vet eet ten koste van de andere. Deze vette schapen hebben de zwakkere weggeduwd en alleen voor zichzelf geleefd. Dat kan God niet waarderen. De werken van het vlees daar is alleen het kruis goed genoeg voor. Aan het kruis heeft God ons oude leven geoordeeld en gedood. Na berouw en bekering is er voor iedereen herstel en een nieuw leven uit de Geest beschikbaar. Alleen wat gedaan wordt uit liefde is voor God goed genoeg.

Gebed: “Heer, ik dank u, dat uw maat liefde is, amen.”

zondag 30 maart 2008

De gewonde zal Ik verbinden en de zieke versterken

Ezechiël 34:16
“De gewonde zal Ik verbinden en de zieke versterken,”

Dat doet God ook. Als we eenmaal bij Hem terug zijn (zie gisteren), gaat Hij ons verzorgen, zodat we herstellen van wonden en ziektes. God wil geen zieke en zwakke schapen, maar schapen die in de rust kunnen grazen en weiden en overvloed hebben. De Goede Herder is ook de Goede Geneesheer.

Gebed: “Heer, u kent mijn hart en leven als geen ander. Ik dank u dat u mijn wonden en ziektes geneest, amen.”

zaterdag 29 maart 2008

Ik zal zoeken en terughalen

Ezechiël 34:16
“De verlorene zal Ik zoeken en de afgedwaalde terughalen;”

Hier spreekt God de Herder. Hij kan niet langer aanzien dat zijn schapen de weg kwijt zijn en dat niemand zich erom bekommert. God zegt: de verlorene zal ik zoeken. Dat zei de Here Jezus ook: daar ben Ik voor gekomen. Zo heeft Hij ook ons gevonden en teruggehaald. Hij brengt zijn schapen waar ze horen, bij de Goede Herder, die zijn leven voor hen heeft ingezet.

Gebed: “Goede Herder, ik dank U dat U mij hebt gezocht, gevonden en teruggebracht, amen.”

vrijdag 28 maart 2008

Ik ben met u om u te verlossen

Jeremia 30:11
"Want Ik ben met u, luidt het woord des HEREN, om u te verlossen."

Als een brandweerman met je meereist ben je niet zo bang meer voor brand. De deskundige grijpt in als het nodig is. Daarom heeft ieder land ook een leger. Zolang het leger paraat is, kun je je veilig voelen. Wie optrekt met de tandarts hoeft niet te vrezen voor gebitsproblemen, want er kan meteen geholpen worden. En wij zijn verzekerd van het gezelschap van de Verlosser. Maar Hij is nog veel meer voor ons. Denk daar vandaag eens over na, besef wie er bij je is om je te helpen.

Gebed: “Dank u, Heer, dat u alles bent wat ik nodig heb. U geeft veel meer dan ik kan beseffen, amen.”

donderdag 27 maart 2008

Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt

Marcus 1:17
“En Jezus zeide tot hen: Komt achter Mij en Ik zal maken, dat gij vissers van mensen wordt.”

Jezus was nooit alleen. Hij moest zich afzonderen in stilte om alleen te zijn. Altijd werd Hij gezocht, een grote schare mensen volgde Hem, overal waar Hij ging. Wat trok die mensen zo aan? Het was zijn liefde en bewogenheid. Hij zag dat de mensen geen herder hadden en maar wat ronddwaalden. Niemand hielp hen, niemand wees de weg, niemand bracht uitkomst. Jezus deed dat wel. Maar er was nog iets, Hij zocht de mensen op die verloren waren, daar was Hij voor gekomen. Hij zocht de mensen en zij zochten Hem. Liefde trekt aan en zoekt op. Zo wil Jezus ons veranderen, dat is Hij aan het doen. Er is een voorwaarde: Komt achter Mij.

Gebed: “Heer, dank u dat uw liefde mensen aantrekt en verandert, amen.”

woensdag 26 maart 2008

En niets zal haar overweldigen

Mattheüs 16:18
"En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen."

De Here Jezus is de bouwmeester van een levend huis voor God dat door de hel niet overweldigd kan worden. Wij, die belijden dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God, zijn onoverwinnelijk door deze belofte van Jezus. Wat er ook gebeurt, wat ons ook probeert te treffen, het zal ons nooit kunnen overweldigen. Het zal ons nooit kunnen losmaken uit het bouwwerk van Christus.

Gebed: “Here Jezus, ik voel me sterk en veilig in uw hemelse bouwwerk, amen.”

dinsdag 25 maart 2008

Ik zal mijn gemeente bouwen

Mattheüs 16:18
"En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen."

De belijdenis van Petrus is het fundament van de kerk: “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.” Op deze belijdenis bouwt Christus zijn kerk. Ieder die deze woorden overneemt, wordt als levende steen toegevoegd aan dit hemelse bouwwerk. De prijs is betaald, de bouw is begonnen.

Gebed: “Vader, ik dank u voor het offer van uw Zoon, door Hem mag ik nu deel zijn van uw huis, amen.”

maandag 24 maart 2008

Niets zal u enig kwaad doen

Lukas 10:19
"Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen."

En niets zal u enig kwaad doen. Dat is moeilijk te geloven, maar God liegt niet. Allerlei kwaad kan ons leven treffen, maar het zal ons geen kwaad doen. Daar moet je even over nadenken. Het betekent dat de boze geen enkel voordeel op je kan behalen. Wel kan hij je leven onder druk zetten, maar hij brengt je niet in het nauw, want de oplossing is nabij. We hebben macht gekregen om elke tegenstander onschadelijk te maken door ons geloof in Jezus Christus. De slangen en schorpioenen zijn de machten van de duisternis die proberen ons leven binnen te dringen, maar we weerstaan ze en ze hebben maar te gaan. En niets zal ons enig kwaad doen.

Gebed: “Dank u Here Jezus, dat niets ons enig kwaad kan doen, amen.”

zondag 23 maart 2008

Mijn Geest zal ik in uw binnenste geven

Ezechiël 36:27
"Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt."

Het eerste is gebeurd toen we gelovig werden. God heeft Zijn Geest in ons hart uitgestort. Aan het tweede is Hij bezig te werken, door ons te leren op een nieuwe manier te denken. Niet langer ik centraal met mijn zorgen en vragen, maar God centraal met zijn beloftes en oplossingen. Dan wordt het een grote vreugde om naar zijn wensen te wandelen, want alles wat Hij van ons vraagt, heeft slechts de bedoeling ons meer te kunnen zegenen.

Gebed: “Heer, ik dank u dat uw Geest mij op een nieuwe manier leert te leven, amen.”

zaterdag 22 maart 2008

Een nieuw hart zal ik u geven

Ezechiël 36:26
"Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven."

De Here Jezus stierf niet allen voor onze schuld, maar vooral voor ons hart. Een nieuw hart is wat we nodig hebben. Geen hart vol zelfgerichtheid en zelfmedelijden, maar een hart vol liefde, een gevend hart, een zegenend hart. Geen stenen hart vol wetten en regels en veroordeling, maar een hart dat leeft en vol genade is. Gods hart is uitgestort in ons hart door de Heilige Geest. Hij is begonnen, Hij maakt het helemaal af.

Gebed: “Vader, ik dank u dat u mijn stenen hart verandert in een hart met gevoel, net als dat van u, amen.”

vrijdag 21 maart 2008

Gij zult rein worden van al uw onreinheden

Ezechiël 36:25
"Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen;"

Vandaag is het Goede Vrijdag. We staan stil bij het offer dat God gebracht heeft. Jezus, Gods Zoon, gaf vrijwillig zijn leven voor het onze. Hij droeg alle schuld om ons vrij te spreken. Hij reinigde ons maar het heeft Hem zijn bloed gekost. Nu is rein water – een beeld van Gods Woord, maar ook van Gods Geest – voldoende om rein te blijven. Geen schuld en veroordeling, maar reiniging en acceptatie.

Gebed: “Heer, ik dank u met mijn hele hart voor de kostbare prijs die u hebt betaald voor mijn leven, amen.”

donderdag 20 maart 2008

Mijn deel is de HERE

Klaagliederen 3:24
“Mijn ziel zegt: Mijn deel is de HERE, daarom zal ik op Hem hopen.”

Wat is dat mooi, als je dat van jezelf kan zeggen. Mijn deel is de HERE. Met andere woorden, kom je aan mij, dan kom je aan Hem. Zoals Paulus dat hoorde op weg naar Damascus: “Waarom vervolg je MIJ?” Als je weet dat je deel de Here is, dan mag je ook op Hem hopen, niet twijfelachtig, maar zeker. Hij is je deel. Hij is je leven, in Hem erf je alles en heb je recht op alles. Daarom zal ik op Hem hopen, omdat ik weet wat mij in Hem toekomt.

Gebed: “Mijn Here, mijn erfdeel bent u, ik zal niet wanhopen, want u bent mijn zekerheid, amen.”

woensdag 19 maart 2008

De man des vredes heeft nakroost

Psalm 37:37
"Sla de vrome gade en zie op de oprechte, want de man des vredes heeft nakroost."

Veel mensen staan niet dagelijks stil bij deze waarheid. Het leven van de oprechte heeft ook gevolgen voor zijn nageslacht. De man des vredes heeft nakroost. Je kan ook zeggen dat wanneer je met God wandelt dat een zegenende uitwerking heeft op je kinderen en kleinkinderen. Gods genade reikt veel verder dan alleen ons eigen leven. Dat wist Jezus ook, daarom leefde Hij in oprechtheid voor zijn nakroost en dat zijn wij. Dit vers laat Jezus zien, maar je mag het ook toepassen op je eigen leven.

Gebed: “Vader leer mij om aan mijn kinderen te denken als ik beslissingen neem, amen.”

dinsdag 18 maart 2008

En als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken

Johannes 12:32
"En als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken."

Dat heeft Jezus ook gedaan. Hij werd verhoogd aan het kruis en zo, tussen hemel en aarde, heeft hij verzoening gebracht en allen tot zich getrokken. Voor ieder mens is de weg naar God vrijgemaakt. De enige voorwaarde is dat we de weg nemen die geopend is. Maar let vooral op het hart van dit vers, het verlangen om ieder mens tot zich te trekken, zelfs ten koste van zijn eigen leven.

Gebed: “Dank u Heer, niemand kan uw liefde overtreffen, amen.”

maandag 17 maart 2008

Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ik u troosten

Jesaja 66:13
"Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ik u troosten."

God is een trooster. Het hart en de liefde van God is te vergelijken met een moeder die haar kind troost. Je ziet het voor je, moeders armen troostend om haar kind. Misschien tilt ze het wel op om het op haar arm tegen zich aan te drukken. Zo is God voor Israël, zo is God voor ieder mens, want zo is God. God is liefde betekent voor ons dat zijn hart voor ons openstaat, om te helpen en te troosten, zoals alleen een moeder kan.

Gebed: “Lieve Vader, ik dank u dat u mij ook troost als een moeder, amen.”

zondag 16 maart 2008

Dan zal ik wandelen op ruime baan, want ik zoek uw bevelen

Psalm 119:45
“Dan zal ik wandelen op ruime baan, want ik zoek uw bevelen.”

Gisteren zagen we dat God ons oproept zijn weg te bewandelen opdat het ons welga. Vandaag zien we het gevolg. Je mag verwachten dat het je welgaat, omdat je Gods bevelen zoekt. Nu is het gevaar dat je denkt dat je dat dan verdient, maar het is geen verdienste als je Gods zegen gaat ervaren. Als je in Nederland op de weg rijdt in plaats van ernaast zul je ook zegen ervaren. Dat gaat gewoon veel beter. Die weg is er voor gemaakt om gezegend te worden, dat is geen verdienste, maar genade. We hebben geen weg verdiend, maar God heeft hem gemaakt en wijst ons erop te gaan. Dan kun je met vertrouwen zeggen, dat je zal wandelen op ruime baan.

Gebed: “Vader, dank u voor uw weg en dat u mij die aanwijst, amen.”

zaterdag 15 maart 2008

Wandelt op de ganse weg die Ik u gebied, opdat het u welga

Jeremia 7:23
“Wandelt op de ganse weg die Ik u gebied, opdat het u welga.”

God is bezig met ons leven. Hij kent ons en weet wat goed is en kwaad. Hij wil dat het ons goed gaat. Hij is een Vader die zijn kinderen het beste wil geven, maar er is een voorwaarde: gehoorzaamheid. Dat heeft met liefde en vertrouwen te maken. God zoekt bij ons de toewijding om heel de weg te gaan die Hij aangeeft. Dan zullen we de volle zegen kunnen ontvangen, niet als beloning, maar als gevolg.

Gebed: “Vader, ik dank u dat u wil dat het wel met mij gaat, help mij uw hele weg te bewandelen, amen.”

vrijdag 14 maart 2008

De HERE zal uw vijanden, die tegen u opstaan, verslagen aan u overleveren

Deuteronomium 28:7
"De HERE zal uw vijanden, die tegen u opstaan, verslagen aan u overleveren."

Deze belofte is vervuld toen de Here Jezus voor ons stierf en opstond uit de dood. Alle vijanden zijn overwonnen, ontwapend en openlijk tentoongesteld. Maar ze bestaan nog wel. En soms blazen ze zich op als reuzen om ons te imponeren. Maar dan hoeven we ons alleen maar te herinneren dat Jezus heeft gezegd: “En niets zal u enig kwaad doen.”

Gebed: “Dank u, sterke Overwinnaar, dat alle vijanden zijn verslagen, amen.”

donderdag 13 maart 2008

Mijn verbond zal ik niet ontwijden

Psalm 89:34
"Mijn verbond zal Ik niet ontwijden, noch veranderen wat over mijn lippen gekomen is."

God betuigt keer op keer dat Hij zich aan Zijn woord houdt, zelfs als mensen ontrouw zijn, blijft Hij trouw. Daarom is het zo goed voor je hart om je in Zijn beloftes te verdiepen. Ze geven je een diepe innerlijke vrede en een vaste zekerheid. Zoals het leven van God onvernietigbaar is, zo is het ook met zijn woorden. Elke belofte van God is betrouwbaar.

Gebed: “Trouwe Vader, dank u dat uw beloftes onveranderlijk waar zijn, amen.”

woensdag 12 maart 2008

Voor de HERE is niets te wonderlijk

Jeremia 32:27
"Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?"

Ik raak onder de indruk van zo’n uitspraak. Ik word er klein van. En ik ga opnieuw beseffen wie mij helpt. Ik ga opnieuw beseffen dat ik me geen zorgen hoef te maken. Ik kan vertrouwen op deze machtige God, schepper van hemel en aarde en van al wat leeft. Niets is voor Hem te wonderlijk. Niets is voor Hem onmogelijk en ook niet voor wie in Hem gelooft.

Gebed: “HERE, mijn God, doe mij steeds opnieuw beseffen wie u bent, amen.”

dinsdag 11 maart 2008

De HERE strijdt voor u en geeft de overwinning

Deuteronomium 20:4
“Want de HERE, uw God, is het, die met u gaat om voor u te strijden tegen uw vijanden, ten einde u de overwinning te geven.”

God weet als geen ander dat er een vijand is, die probeert ons leven te vernietigen. Maar wij weten dat deze vijand door de opstanding van Christus is overwonnen en van zijn kracht beroofd. Daarom hoeven we niet bang te zijn dat er een vijand is die ons kan overwinnen. We moeten wel strijdbaar zijn en weten wat we te doen hebben, maar God geeft ons altijd de overwinning.

Gebed: “Dank u Here, u bent de Overwinnaar en geen vijand kan mij overwinnen dankzij u, amen.”

maandag 10 maart 2008

Roept de HERE aan en wordt gered

Handelingen 2:21
"En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden."

Behouden worden, of gered worden, betekent dat de situatie op dit moment niet rooskleurig is. Je hebt zorgen en zit in de problemen. Veel mensen denken in zo’n situatie meer aan hun problemen dan aan God. Maar wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Er staat niet dat het op datzelfde moment zal gebeuren, maar wel dat het zal gebeuren. Roep de Heer aan en je zal behouden worden, gered worden, geholpen worden, bevrijd worden, genezen worden.

Gebed: “Heer, ik roep tot u in al mijn nood, omdat ik weet dat u mij zult uitredden, amen.”

zondag 9 maart 2008

Geen kwaad vergelden, wacht op de HERE, Hij zal u helpen

Spreuken 20:22
“Zeg niet: Ik zal het kwaad vergelden; wacht op de HERE, Hij zal u helpen.”

Vergeld geen kwaad met kwaad, maar zegent degenen die u haten. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar God zegt dat Hij zal helpen. Geef al het onrecht dat je is aangedaan over aan Hem en maak jezelf vrij van negatieve gedachten. Het woord is: vergeven. Vergeven is het aan God geven van je recht op wraak. Hij zal het vergelden op een rechtvaardige manier. Laat je niet langer vasthouden door het verleden, maar sta open voor de toekomst. Hij zal u helpen.

Gebed: “Heer, ik geef u al mijn pijn uit het verleden en neem uw hulp aan voor een hoopvolle toekomst, amen.”

zaterdag 8 maart 2008

Vernedert u voor de HERE, en Hij zal u verhogen

Jakobus 4:10
"Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen."

Vernederen heeft een negatieve klank, omdat als mensen elkaar vernederen het gaat over martelen, elkaar pijn doen. Bij God niets van dat alles, als God ziet dat wij Hem hoogachten, zal Hij ons opnemen en brengen op Zijn hoogte. Hoogmoed en trots kan God niet uitstaan, maar wie zich uit liefde aan Hem onderwerpt, zal op een bovenmatige manier worden verhoogd. Hij zal het doen, vertrouw Hem.

Gebed: “Heer, U hebt mij lief en daarom onderwerp ik mij aan U, amen.”

vrijdag 7 maart 2008

De HERE doet gerechtigheid en recht aan alle verdrukten

Psalm 103:6
“De HERE doet gerechtigheid en recht aan alle verdrukten.”

God houdt er niet van als mensen verdrukt worden. Hij neemt het altijd op voor degenen die overweldigd zijn. Of het nu gaat om zonde, ziekte of gebondenheid, God helpt iedereen om ervan af te komen. Hij is de Verlosser, de Redder, de Bevrijder, de Geneesheer. Alle verdrukten mogen zich verlustigen in het recht en de gerechtigheid die God zal brengen.

Gebed: “Rechtvaardige God, u bent voor mij alles wat ik nodig heb, dank u, amen.”

donderdag 6 maart 2008

Bij de HERE Here zijn uitkomsten tegen de dood

Psalm 68:20
“Bij de HERE Here zijn uitkomsten tegen de dood.”

De grootste nood waaruit je gered kunt worden is uit de dood. Niemand heeft een uitkomst tegen de dood, behalve Degene die zegt: “Ik ben dood geweest en zie Ik leef. Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.” Wat hebben we toch een geweldige Heer. Bij Hem zijn uitkomsten zelfs tegen de dood.

Gebed: “Dank u Heer Jezus, dat u voor mij de dood onschadelijk hebt gemaakt, amen.”

woensdag 5 maart 2008

Die God is ons een God van uitreddingen

Psalm 68:20
“Die God is ons een God van uitreddingen.”

Wat heerlijk als je weet dat je gered wordt uit al je nood. Onze God, er is geen andere, is een God van uitreddingen. Hij voorkomt niet dat we worden beproefd, hoewel Hij ons er zelf niet inleidt, maar Hij zorgt voor de uitreddingen. Let op het woordje ‘uit’. Hoe vaker je dat hebt meegemaakt, des temeer leer je op Hem te vertrouwen. Waar je ook in terecht komt, God zal je uitredden.

Gebed: “Trouwe God, ik dank u voor uw voortdurende uitreddingen, amen.”

dinsdag 4 maart 2008

Gij zult zijn als een bron, waarvan het water niet teleurstelt

Jesaja 58:11
“Dan zult gij zijn als een bron, waarvan het water niet teleurstelt.”

God leidt mij, verzadigt mij, maakt mij krachtig, laat mij als een besproeide tuin worden en dan het hoogtepunt: Hij maakt mij tot een bron. Ik word zelf een bron, waarvan het water niet teleurstelt. Is dat mogelijk? Is dat voor te stellen? Bij God wel. De vraag is: wil je dat zelf ook zijn, een bron, een gever.

Gebed: “Vader, hier ben ik, als U mij tot een bron kan maken, ben ik bereid het te worden, amen.”

maandag 3 maart 2008

Dan zult gij zijn als een besproeide hof

Jesaja 58:11
“Dan zult gij zijn als een besproeide hof.”

Wat een mooi vers is dit toch. Al dagen denken we erover na wie God voor ons is, maar nu zegt God dat het om ons gaat. Wij zullen als een besproeide hof zijn. Dat is Gods bedoeling met ons. Als een schitterende tuin die volop in bloei staat, besproeid en gevoed door het water des levens.

Gebed: “Heer, u overweldigt mij met uw gedachten, maar ik wil het, zijn als een besproeide hof, amen.”

zondag 2 maart 2008

En de HERE zal uw gebeente krachtig maken

Jesaja 58:11
“En de HERE zal uw gebeente krachtig maken;”

Als je een moeilijke reis maakt door woestijngebieden is je lichamelijke kracht van levensbelang. De HERE belooft leiding, voeding en ook een krachtig gebeente. Hij is onze kracht, Hij is onze sterkte, door met onze geest op Hem gericht te zijn, wordt ook ons gebeente bekrachtigd.

Gebed: “Sterke God, ik dank u dat u mijn gebeente krachtig maakt, amen.”

zaterdag 1 maart 2008

En de HERE zal u in dorre streken verzadigen

Jesaja 58:11
“En de HERE zal u in dorre streken verzadigen.”

Als onze weg door een woestijn gaat, zal God ons toch verzadigen. Hij is niet alleen een leider die de weg weet, maar geeft ook voedsel onderweg. Midden in de woestijn weet hij bronnen te openen en voeding te geven. Zoveel voedsel dat we erdoor verzadigd zullen zijn. Dan is zelfs een toetje teveel.

Gebed: “Heer, u verzadigt mij vandaag, hoe mijn weg ook zal zijn, amen.”