woensdag 30 april 2008

Ik, de Here, zal hem aldoor drenken

Jesaja 27:3
"Ik, de HERE, zijn behoeder, zal hem aldoor drenken; opdat niets hem beschadige, zal Ik hem nacht en dag behoeden."

Gods wijngaard is ommuurd, afgeschermd van de wereld. De wereld brengt dorens en distels voort, maar Gods wijngaard zuivere rode wijn. God wil dat de opbrengst overvloedig zal zijn, daarom bevochtigt Hij haar. Aldoor betekent dat het met grote precisie gebeurt. Te veel water is niet goed, maar te weinig ook niet. Drenken of bevochtigen is wat God doet. In Jesaja 55 lezen we dat Gods woord de aarde doorvochtigt, waardoor de vruchtbaarheid onstaat.

Gebed: “Dank U, Vader, dat U mij verzorgt, zodat ik zal vruchtdragen voor uw glorie, amen.”

dinsdag 29 april 2008

Ik, de HERE, zijn behoeder...

Jesaja 27:3
"Ik, de HERE, zijn behoeder, zal hem aldoor drenken; opdat niets hem beschadige, zal Ik hem nacht en dag behoeden."

God spreekt hier over Zijn wijngaard, zijn bezit. Hij is de Landman en de Here Jezus is de Wijnstok en wij zijn daaraan de ranken. Als God over Zijn wijngaard spreekt, spreekt Hij over ons, zijn kinderen. God zegt hier dat Hij onze behoeder is, onze beschermer. Hij waakt over ons leven, omdat we Zijn eigendom zijn. We zijn met een dure prijs gekocht en betaald. Het lichaam, het leven en het bloed van de Here Jezus is gegeven om ons tot deel van Gods Wijngaard te maken. En Hij, de Behoeder, waakt over Zijn kostbare bezit.

Gebed: “Vader, ik dank U, dat U mijn bewaarder bent voor eeuwig, amen.”

maandag 28 april 2008

Want de HERE HERE is een eeuwige rots

Jesaja 26:4
“Vertrouwt op de HERE voor immer, want de HERE HERE is een eeuwige rots.”

Rotsen maken een sterke indruk. Ze worden in de Bijbel gebruikt om kracht en sterkte uit te drukken, maar ook veiligheid en vertrouwen. Bouw je huis op de rots. Jezus bouwt Zijn gemeente op de rots. Rondom Jeruzalem zijn bergen. Als gedachten van angst zich opdringen, kun je schuilen bij je Rots. Vertrouw altijd op de Here, zegt Jesaja, want Hij is een eeuwige rots.

Gebed: “Vader, ik dank u, dat ik bij u altijd steun en hulp vind, amen.”

zondag 27 april 2008

De Here zal zijn volk niet verstoten

1Samuël 12:22
“Want de HERE zal zijn volk niet verstoten, om der wille van zijn grote naam.”

God is liefde. God is betrouwbaar. God is genadig. God is barmhartig. God is … nog een heleboel meer. En het mooie is, dat God zo is en niet zomaar zo doet. God heeft een naam. Hij is IK BEN. En ter wille van Zijn naam, doet Hij wat Hij is. Niet vanwege ons is God liefde. Niet vanwege ons is God trouw. Niet vanwege ons is God genadig en barmhartig en zoveel meer. Nee, uitsluitend omdat Hij God is en niet liegt. Zelfs als wij ontrouw zijn, blijft Hij trouw, want zichzelf verloochenen kan Hij niet. Daarom zal God Zijn volk niet verstoten. Hij heeft zich voor eeuwig aan Zijn volk gekoppeld. Hij heeft hen Zijn woord gegeven, uit liefde.

Gebed: “Trouwe God, ik dank u dat u mij volkomen rust en zekerheid biedt, u zult mij nooit verstoten, amen.”

zaterdag 26 april 2008

Ik zal mijn verbond met u bevestigen

Leviticus 26:9
“En Ik zal Mij tot u wenden, u vruchtbaar doen zijn en u talrijk maken, en Ik zal mijn verbond met u bevestigen.”

Wij hebben een nieuw verbond in Christus. Het is een genadeverbond waaraan we door geloof deel hebben. De verbondssluiting vond plaats aan het kruis van Golgotha. Al het onze werd het Zijne en al het Zijne werd het onze. Het is geen werkverbond, dus niet voor wat hoort wat. God heeft ons rechtvaardig verklaard, niet door ons gedrag, maar door het offer van Christus. Daarom is de zegen van het verbond ons deel volgens Gods recht. De enige voorwaarde die Hij stelt is geloof. Als wij als rechtvaardigen (zijn we dus) uit geloof leven, zal God de zegeningen van het verbond vrijzetten in ons leven. Zo wordt het verbond bevestigd.

Gebed: “Trouwe Vader, openbaar mij meer over de zegen die ik in Christus heb ontvangen, amen.”

vrijdag 25 april 2008

Ik zal u talrijk maken

Leviticus 26:9
“En Ik zal Mij tot u wenden, u vruchtbaar doen zijn en u talrijk maken, en Ik zal mijn verbond met u bevestigen.”

Zie je Gods hart in deze tekst? Zie je hoe Hij alles doet om je tot bloei te laten komen? Hij geeft je Zijn volle aandacht, Hij maakt je vruchtbaar en zorgt ervoor dat die vruchtbaarheid ook gevolgen krijgt. Zie je jezelf als iemand waaruit nieuw leven ontspringt? Zie je jezelf vruchtbaar zijn in Gods koninkrijk en geestelijke kinderen voortbrengen? Zie je dat je niet het eindpunt bent in Gods plannen, maar een prachtig middel om anderen te bereiken? God zegt dat Hij je talrijk zal maken.

Gebed: “Machtige Heer, ik dank u dat u mij talrijk maakt, amen.”

donderdag 24 april 2008

Ik zal u vruchtbaar doen zijn

Leviticus 26:9
“En Ik zal Mij tot u wenden, u vruchtbaar doen zijn en u talrijk maken, en Ik zal mijn verbond met u bevestigen.”

God heeft ons vruchtbaar gemaakt, net als alle levende natuur. Bomen en planten, dieren en mensen, ze kunnen zich vermenigvuldigen. Het unieke aan de mens is dat hij zijn leven met God kan vermenigvuldigen. God wil dat ook. Geloof komt niet uit de lucht vallen, maar het zaad van Gods woord krijgen we van een mens. Iemand heeft het ons gegeven en zo zijn we gaan geloven en zelf weer vruchtbaar gemaakt.

Gebed: “Heer, help mij om dit vermogen om te vermenigvuldigen te gebruiken, amen.”

woensdag 23 april 2008

Ik zal Mij tot u wenden

Leviticus 26:9
En Ik zal Mij tot u wenden, u vruchtbaar doen zijn en u talrijk maken, en Ik zal mijn verbond met u bevestigen.”

God zal zich tot ons wenden, dus niet andersom. Al het goede begint bij God, want Hij is goed en zijn goedheid duurt tot in eeuwigheid. Het goede nieuws is dat God ons heeft gezocht. Het was in een periode dat we Hem niet eens kenden, dat Hij ons zocht en zich over ons ontfermde. Toen wij nog niet geboren waren en nog geen fouten hadden gemaakt, zorgde Hij al voor een oplossing voor ons leven. ‘Ik zal mij tot u wenden’, houdt zoveel liefde in, zoveel oprechte bewogenheid. Het is geen dreigement, maar een liefdesverklaring.

Gebed: “Lieve Heer, ik ben zo blij met uw liefde; en dat u zich helemaal naar mij toewendt, amen.”

dinsdag 22 april 2008

En gij zult Mij eren

Psalm 50:15
"Roep Mij aan ten dage der benauwdheid, Ik zal u redden en gij zult Mij eren."

Als we gemerkt hebben dat Gods woord betrouwbaar is, als we gemerkt hebben dat God doet wat Hij zegt, als we Zijn liefde voor ons werkelijk in geloof aannemen, dan gaan we Hem prijzen. God zoekt aanbidders, dat zijn mensen die vol zijn van verwondering over de liefde en genade van God, omdat ze dat aan hun eigen lijf hebben ondervonden. God geeft geen uitredding omdat Hij graag geëerd wil worden. Hij geeft uitredding omdat Hij van ons houdt. Het gevolg is dat we Hem gaan eren en aanbidden. We beantwoorden Zijn liefde met onze liefde voor Hem. ‘Gij zult Mij eren’ is dan ook geen opdracht, maar een rechtstreeks gevolg van het ontmoeten van Gods liefde en trouw.

Gebed: “Lieve Vader, dank u dat u mijn ogen opent voor wie u bent, amen.”

maandag 21 april 2008

Ik zal u redden

Psalm 50:15
"Roep Mij aan ten dage der benauwdheid, Ik zal u redden en gij zult Mij eren."

Zie je het staan? Ik zal u redden. Geen uitgebreide handleiding, geen handboek voor de soldaat, maar een betrouwbare belofte. In welke benauwdheid we ook terecht komen, Hij zal ons redden. Veel mensen twijfelen aan deze belofte omdat ze zichzelf niet goed genoeg vinden, maar daar gaat het helemaal niet om. God redt niet omdat we goed genoeg zijn, integendeel. Hij is goed genoeg en dat is de reden dat we de belofte kunnen omarmen. Zijn genade en liefde, Zijn vergeving en uitredding komen rechtstreeks uit Zijn hart, omdat Hij zoveel van ons houdt.

Gebed: “Heer, leer me toch af, om te denken dat ik iets moet verdienen voor ik het krijg, amen.”

zondag 20 april 2008

ten dage der benauwdheid

Psalm 50:15
"Roep Mij aan ten dage der benauwdheid, Ik zal u redden en gij zult Mij eren."

Niet alle dagen zijn kwaad, maar als je voor je geloof in Jezus uitkomt, dan zal er tegenstand op je af komen. Er zijn vele soorten benauwdheid, maar uit die alle redt de Heer je. Hij heeft de vloek gedragen, zodat zonde, ziekte en dood geen macht over ons hebben. Maar vervolging en benauwdheid komt meestal van buiten op ons af. Wat een geweldige kracht, dat Jezus ons beschermt en uitredt.

Gebed: “Dank u, Heer, dat u in de benauwdheid bij mij bent en mij helpt om stand te houden, amen.”

zaterdag 19 april 2008

Roep Mij aan

Psalm 50:15
"Roep Mij aan ten dage der benauwdheid, Ik zal u redden en gij zult Mij eren."

Wie roep je als je in nood bent? Je vader, je moeder, een goede vriend? God zegt: roep Mij aan. Veel mensen doen dat in hun nood. O God, help me toch! Maar wie is die God dan? Het woord aanroepen kan ook betekenen uitspreken, voorlezen of verkondigen. Dat helpt vaak veel beter dan roepen. Noem de naam van Jezus, er is geen naam met meer kracht en gezag. Spreek zijn naam uit als je het benauwd hebt. Here Jezus, u bent mijn kracht. Ik vertrouw op u.

Gebed: “Dank u, Heer Jezus, dat we uw naam mogen gebruiken als een schild en een zwaard, amen.”

vrijdag 18 april 2008

Ik zal u geenszins verlaten

Hebreeën 13:5
"Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten."

God verlaat U nooit. Hij helpt je, Hij draagt je, Hij ondersteunt je. Hij leert je onbaatzuchtig te zijn. Hij leert je tevreden te zijn, omdat je niet zult verarmen als je weggeeft. Hij leert je dat Hij je niet zal begeven en Hij belooft je dat Hij je niet zal verlaten. God verlaat je nooit. Veel mensen denken dat dat van hun gedrag afhangt, maar dat is absolute onzin. God verlaat je nooit, omdat Hij veel te veel van je houdt. Hij heeft er alles voor over gehad om je te verlossen en terug te kopen uit de macht van de zonde. Je bent nu voor eeuwig de Zijne. Al het Zijne is het jouwe. Je kunt een totaal ander mens worden, niet langer zelfgericht en angstig, maar weggevend en tevreden, want God is je voorziener, je helper, je vriend, je Vader en Hij verlaat je helemaal nooit.

Gebed: “Vader, ik dank u, voor uw belofte dat u mij nooit zult verlaten, dank u voor uw trouw, dank u voor uw liefde, amen.”

donderdag 17 april 2008

Ik zal u geenszins begeven

Hebreeën 13:5
"Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten."

Wees onbaatzuchtig en wees daarin niet bang dat je tekort zult komen. Wie geeft wordt niet armer, want God voorziet. Hij is onvoorstelbaar rijk en Hij laat je daar graag in delen. Sterker nog, al het Zijne is ook jouw bezit. De tekst uit Hebreeën leert dat God sterk genoeg is, Hij zal niet breken of stukgaan. Hij zal je niet begeven, dat wil zeggen dat Hij je nooit zal wegsturen, omdat je teveel van Hem vraagt. Je kunt Hem niet in moeilijkheden brengen, omdat je doet wat Hij je zegt. Leer maar dat Hij je draagt, wanneer je onbaatzuchtig bent en op het belang van de ander uit. Wanneer je handelt uit bewogenheid en de ander gunt wat je zelf hebt, dan geniet God van je, want dan handel je uit geloof, dan zul je tegelijk Zijn kracht ervaren. Hij zal je niet afwijzen of wegsturen, maar je steunen en dragen.

Gebed: “Here Jezus, dank u dat u mij nooit afwijst of wegstuurt als ik op u vertrouw, amen.”

woensdag 16 april 2008

Weest tevreden met wat gij hebt

Hebreeën 13:5 Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.

Om onbaatzuchtig te zijn, moet je de overtuiging hebben dat God ervoor zorgt, dat het jou aan niets zal ontbreken. Wees tevreden met wat je hebt, wil niet zeggen dat je maar genoegen moet nemen met wat minder, maar juist het tegenovergestelde, je hebt meer dan genoeg aan God zelf. Alleen een houding van geloof in Gods voorziening maakt mensen onbaatzuchtig. Alleen als je weet dat God het je aan niets laat ontbreken, maakt je tevreden met wat je hebt. Wees gerust, Ik zorg ervoor, dat je niets tekort komt. Sterker nog, hoe meer je weggeeft, hoe rijker je wordt. Gods economie werkt heel anders dan de onze.

Gebed: “Heer, U bent mijn bron, mijn voorziener, leer mij om niet op mijn bezit te vertrouwen, maar op u, amen.”

dinsdag 15 april 2008

Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn

Hebreeën 13:5 "Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten."

Wees onbaatzuchtig, dat wil zeggen, denk niet aan je eigenbelang. Zoek niet naar je voordeel, probeer er niet beter van te worden. Wees gericht op het belang van de ander, zoek voordeel voor de ander, wees onbaatzuchtig. Waarom is dat voor God zo belangrijk? Ten eerste omdat je daarmee Zijn karakter laat zien, je lijkt daarin op God zelf. Ten tweede omdat het niet nodig is je eigen belang te zoeken, want dat doet God wel. Hij zorgt ervoor dat je in niets tekort zult komen. Vertrouw op Hem.

Gebed: “Vader ik dank u, dat u mij leert onbaatzuchtig te zijn zoals u zelf, amen.”

maandag 14 april 2008

Want Ik zal u mond en wijsheid geven

Lukas 21:15
"Want Ik zal u mond en wijsheid geven, welke al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan of weerleggen."

Soms weten we niet wat we spreken moeten, maar God belooft dat Hij ons wijsheid geeft om te spreken over Hem. De tegenstander probeert ons te weerstaan, maar dat zal niet lukken. De waarheid is altijd sterker dan de leugen. Het licht sterker dan de duisternis. De wijsheid sterker dan de dwaasheid. Ons getuigenis is in combinatie met ons geloof onoverwinnelijk. We hoeven ons niet te schamen voor de blijde boodschap van Gods genade en liefde. Zelfs openlijk verzet, of vervolging kan het getuigenis niet stoppen.

Gebed: “Vader ik dank u voor de hemelse wijsheid, die mij verheft boven alle tegenstand, amen.”

zondag 13 april 2008

Ik zal u genezing schenken

Jeremia 30:17
"Want Ik zal u genezing schenken, u van uw wonden genezen, luidt het woord des HEREN."

God kent ons als geen ander. Hij kent ook de pijn die binnenin ons zit. Vaak van jaren opgespaard, soms van gebeurtenissen die al weer vergeten zijn, maar God ziet of er nog wonden zijn die niet zijn genezen. Hij wil zo graag dat we totaal herstellen van de gevolgen van de zonde. De prijs die werd betaald op Golgotha was veel te hoog en te kostbaar om zonder gevolgen te blijven. Door dat ene offer is er vergeving, verzoening, verlossing, bevrijding, genezing en vervulling met nieuw leven. Alles wat dood was wordt levend, alles wat ziek was wordt gezond. Alles wat gebonden was wordt vrij. Je mag het je door geloof toe-eigenen.

Gebed: “Vader ik dank u, dat u mijn ziel, geest en lichaam gezond hebt gemaakt, amen.”

zaterdag 12 april 2008

En Ik zal u tot Vader zijn

2 Corintiërs 6:18
"En Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige."

De mooiste naam van God is Vader, Abba, Pappa. Het is Gods verlangen dat we Hem zo zullen kennen. We zijn geen personeel, maar zonen en dochters van Hem. Hij houdt van ons en heeft Zijn liefde bewezen, door ons vrij te spreken van schuld en straf en ons te maken tot leden van Zijn gezin. Hij, de Koning der koningen, heeft ons tot koningszonen en koningsdochters gemaakt. We hebben de machtigste Vader van het hele universum en Hij is gek op ons. Beseffen we dat wel?

Gebed: “Vader, leer me om gewoon uw kind te zijn, geen personeel, amen.”

vrijdag 11 april 2008

Ik zal mijn Geest in u geven, zodat gij herleeft

Ezechiël 37:14
"Ik zal mijn Geest in u geven, zodat gij herleeft."

Nadat God Adam had geformeerd, blies Hij de levensadem in zijn neus en daardoor werd Adam levend. God doet dat nog steeds met iedereen die zich bekeert. Je krijgt Gods Geest in je binnenste, zodat je gaat leven. Je bent opnieuw verbonden met God. Hij is het Leven zelf. Zijn Geest maakt onze geest gezond. Ons denken wordt totaal vernieuwd. Niet langer sta IK centraal, maar GOD. Als je oog op Hem is gericht, hoef je haast niet meer aan jezelf te denken. Hij is en geeft alles wat je nodig hebt.

Gebed: “Lieve Vader, ik dank u dat u mij uw levendmakende Geest hebt gegeven, amen.”

donderdag 10 april 2008

Vrees niet, gij zult niet sterven

Richteren 6:23
"Doch de HERE zeide tot hem: Vrede zij u! Vrees niet, gij zult niet sterven."

Angst voor de dood is wat de meeste mensen bezighoudt. Ongelovigen hebben reden om daar angstig voor te zijn, want daarna volgt het oordeel. Voor gelovigen is die angst ongegrond, sterker nog, de Here Jezus zegt dat wie in Hem gelooft in eeuwigheid niet zal sterven. Het oordeel zal er voor een gelovige ook niet zijn, want dat is voltrokken op Golgotha. Vrede zij u. Vrede is het enige dat overblijft. Rust en vrede voor je hart, de dood jaagt nu geen angst meer aan. Wie in Mij gelooft, zal leven, zegt Jezus.

Gebed: “Here Jezus, ik dank u dat u mij verlost hebt van angst voor de dood, amen.”

woensdag 9 april 2008

Niemand zal voor u standhouden al de dagen van uw leven

Jozua 1:5
"Niemand zal voor u standhouden al de dagen van uw leven."

Deze woorden sprak God tegen Jozua, de opvolger van Mozes. Hij moest een nieuw gebied binnengaan en God kende zijn hart. De vorige keer – 40 jaar eerder – was het door ongeloof totaal misgegaan. Nu waren ze op dezelfde plaats. Soms kunnen herinneringen aan mislukkingen je angst geven voor de toekomst. Maar God is niet veranderd. Gods beloftes aan ons neemt Hij niet terug als we een keer falen. Hij gaat juist door met aanmoedigen. Ga door, durf stappen te zetten, niemand zal je kunnen overwinnen, want Ik ben met u.

Gebed: “Ik dank U, Vader, dat niemand tegen ons kan standhouden, want U bent met ons, amen.”

dinsdag 8 april 2008

Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen

Johannes 6:37
"Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen."

Jezus stuurt niemand weg. De discipelen wilden kinderen wegsturen, maar ook de menigte die brood nodig had. De Schriftgeleerden wilden Jezus wegsturen, net als de Farizeeërs. Maar Jezus, die de afdruk is van Gods wezen, stuurt niemand weg. ‘Wie tot mij komt”, zegt Hij. Dat lijkt erop dat we Hem moeten zoeken, maar de Bijbel zegt dat Hij ons eerst heeft gezocht. Hij zocht ons, zodat wij Hem gaan zoeken en Hij stuurt ons nooit weg. Bij Jezus kun je veilig komen, met al je vragen. Hij geeft je de goede antwoorden, want Hij houdt van jou. Nooit wijst Hij je terug of af, nee, Hij is gekomen om te zoeken en te behouden, niet om af te wijzen en te verwerpen.

Gebed: “Lieve Heer Jezus, uw liefde voor mij is hartverwarmend, amen.”

maandag 7 april 2008

Hoe zal ik vervloeken, die God niet vervloekt?

Numeri 23:8
"Hoe zal ik vervloeken, die God niet vervloekt? Hoe zal ik verwensen, die de HERE niet verwenst?"

Deze vraag van Bileam is terecht. Wie zal veroordelen als God het niet doet? Wie zal beschuldigen als God het niet doet? En de Bijbel is er heel duidelijk over: God beschuldigt en veroordeelt niet, integendeel, Hij rechtvaardigt ieder die gelooft. Dat betekent dat we voor God net zo zuiver zijn als Zijn Zoon. En als iemand een gelovige wil beschuldigen, dan spreekt God je vrij. Spreek ook jezelf niet aan als schuldig, daarmee doe je Gods genade tekort.

Gebed: “Dank u, Vader, dat de Here Jezus mijn vloek en oordeel heeft gedragen, amen.”

zondag 6 april 2008

Alles is uitgekomen

Jozua 21:45
"Niet een van alle goede beloften, die de HERE aan het huis van Israel had toegezegd, is onvervuld gebleven; alles is uitgekomen."

Alles is uitgekomen. Had iemand iets anders verwacht? Alle beloftes van God komen altijd uit. Daarom is het zo goed voor je hart om Zijn beloftes te kennen. Veel mensen gaan gebukt onder lasten wegens onwetendheid. Door geloof en geduld zul je ontvangen hetgeen beloofd is. Je hoeft God niet te vragen om iets wat Hij beloofd heeft. Dank Hem ervoor.

Gebed: “Vader, ik dank u, voor al uw goede beloften. Ze zijn en worden volbracht, amen.”

zaterdag 5 april 2008

De HERE zal voor u strijden, en gij zult stil zijn

Exodus 14:14
"De HERE zal voor u strijden, en gij zult stil zijn."

Dit is genade. God doet wat wij niet kunnen en schenkt ons de overwinning. De Here Jezus heeft voor ons gestreden door te sterven aan het kruis en op te staan uit de dood. Wij kunnen rusten in Zijn volbrachte werk. Elke tegenstand in ons leven kunnen we terugbrengen naar dat moment. De strijd was eens voor altijd, de tegenstander is verslagen en openlijk ontwapend. Hij kan nog dreigen en proberen bang te maken, maar wie de Here kennen, worden niet bang. Glorieus zijn wij opgenomen in zijn overwinning. We zijn volkomen vrij om onze God nu alle aandacht en aanbidding te geven.

Gebed: “Grote Overwinnaar, ik dank en prijs U, omdat U de strijd gestreden hebt en overwonnen, amen.”

vrijdag 4 april 2008

Ik zal met uw mond zijn

Exodus 4:12 "Ik zal met uw mond zijn en u leren, wat gij spreken moet."

Mozes werd op pad gestuurd om te spreken en hij durfde niet zo goed, want hij zag allemaal bezwaren. Maar God gaf hem een duwtje in de rug en beloofde met hem te gaan. Mozes bleef tegensputteren uit ongeloof en God zei dat Hij met zijn mond zou zijn. God is met ons, zoals met Mozes, en Hij zal ons nooit verlaten. Als je bang bent voor je mond, God is ook met je mond. Als je bang bent dat je geen woorden weet, Hij legt ze in je mond. Durf je mond te openen, durf je angst te overwinnen, God is met je.

Gebed: “Heer, ik zal gaan in geloof en spreken over u, want u bent met mij, amen.”

donderdag 3 april 2008

Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen

Mattheüs 25:21 "Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen."

Dit vers laat zo mooi Gods goedheid zien. Hij meet met de maat van Zijn liefde. Niet wat wij voor Hem hebben gedaan, maar wat Hij voor ons doet, daar gaat het om. Zelfs als we maar weinig hebben gedaan, zal Hij ons veel geven. Maar wie wil er nu weinig doen voor zo’n liefdevolle Vader? En Hij is al blij als we iemand een glas water geven, of een vriendelijk woord, of een behulpzaam gebaar, gewoon een uiting van liefde, daar wordt Hij meteen enthousiast over.

Gebed: “Vader, leer mij meer naar U te kijken dan naar mezelf, amen.”

woensdag 2 april 2008

Ik zal genadig zijn en hun zonden niet meer gedenken

Hebreeën 8:12
"Want Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal Ik niet meer gedenken."

Veel mensen blijven zich heel hun leven bezig houden met zonde en schuld, God niet. Hij heeft dat eens en voor altijd opgelost. God houdt zich bezig met liefhebben, herstellen wat door de zonde geroofd is of beschadigd. God wil dat we van een ding overtuigd zijn, namelijk Zijn oprechte liefde voor ons. God heeft Zijn liefde voor ons bewezen toen Hij Zijn Zoon Jezus overgaf om te worden gekruisigd. Nu stort Hij zijn liefde in ons hart en leven uit, zodat we ermee vervuld raken. Steeds opnieuw zegt Hij tegen je: "Ik houd van jou."

Gebed: “Lieve Vader, overtuig ons hart opnieuw als we twijfelen aan Uw liefde, amen.”

dinsdag 1 april 2008

Ik zal ze weiden zoals het behoort

Ezechiël 34:16
“Ik zal ze weiden zoals het behoort.”

God zelf is ons voorbeeld. Wij mogen in Zijn nabijheid veranderen naar Zijn beeld. Dat komt door Hem, zodat we voor anderen kunnen zijn, wat Hij voor ons is. Een Goede Herder, die de kudde behandelt zoals het behoort. Hij brengt ons door diepe dalen naar grazige weiden. Daar is leven en overvloed. Daar is veiligheid en rust. Wat een weldadig leven.

Gebed: “Dank u, Heer, mijn Herder, dat u ons het beste van uw weiden geeft, amen.”