zondag 31 augustus 2008

Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon

Mattheüs 13:43
"Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het Koninkrijk huns Vaders."

De zon is een buitengewone krachtbron, die zoveel energie produceert en uitstraalt, dat je door ernaar te kijken je ogen verwoest. In Gods koninkrijk stralen alle rechtvaardigen als de zon in haar kracht. Mozes zijn gezicht begon te stralen na het zien van Gods heerlijkheid, zozeer dat hij zijn gezicht moest bedekken, anders zouden de anderen door ernaar te kijken worden verblind. Wij mogen met een onbedekt gezicht de glorie en heerlijkheid van God weerkaatsen. De liefdebron heeft ingewerkt op ons hart en heeft ons leven en uitstraling veranderd. Hoe meer we God zien zoals Hij is, des te meer zullen we Zijn heerlijkheid weerspiegelen in onze houding en daden.

Gebed: “Vader, ik bid dat ook mijn leven vandaag een afstraling mag zijn van Uw heerlijkheid, amen.”

zaterdag 30 augustus 2008

Beveel de HERE uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken

Spreuken 16:3
"Beveel de HERE uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken."

Ook in Psalm 1 kun je lezen dat bij de rechtvaardige alle ondernemingen succesvol zijn. Door op God afgestemd te zijn in alles, ben je onder zijn zegen. Je relaties herstellen, je tekorten verdwijnen, vrede en vreugde vullen je leven, je lichaam wordt gezond en al wat je onderneemt gelukt.

Gebed: “Vader help mij, zodat ik niet vergeten zal U in alles te zoeken, amen.”

vrijdag 29 augustus 2008

Dan zal Ik de volken andere, reine lippen geven

Sefanja 3:9
“Maar dan zal Ik de volken andere, reine lippen geven, opdat zij allen de naam des HEREN aanroepen; opdat zij Hem dienen met eenparige schouder.”

Gods droom is dat de aarde weer vol wordt van het kennen des Heren. Een voor een bekeren mensen zich, dat is prachtig en geeft steeds opnieuw feest in de hemel, maar God ziet alle volken op aarde al met reine lippen Hem aanroepen en in grote eensgezindheid Hem dienen. Is dat mogelijk? Ja, zegt God, Ik zal de volken reine lippen geven, opdat… Ook de mens heeft een verantwoordelijkheid hierin. Willen we de genade van God aannemen, nu al, en reageren met geloof? Dat is waar God Zijn Zoon voor heeft gegeven. Het gaat om Gods droom, Gods plan, wij mogen daarin meegaan, vrijwillig, uit liefde voor Hem.

Gebed: “Dank U Vader, dat U ons reine lippen hebt gegeven, dank U, dat U het hebt gedaan, amen.”

donderdag 28 augustus 2008

Indien ... dan!

Romeinen 8:11
“En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.”

Voor elke belofte geldt een voorwaarde. Hier wordt beloofd dat onze sterfelijke lichamen levend gemaakt zullen worden. Dus niet onze ziel, die is al levend gemaakt, nee, onze lichamen worden levend gemaakt. Alles wat onder de invloed van de dood is gekomen, zal weer gaan leven. Dat betekent gewoon herstel van gezondheid in je eigen lichaam. Niet later in de hemel, want daar zal mijn lichaam niet komen, maar hier en nu. Er is alleen die ene voorwaarde: de Geest die Christus deed opstaan uit de dood moet in je wonen.

Gebed: “Vader, ik bid dat de waarheid van dit woord mag doordringen tot ieder die het leest, amen.”

woensdag 27 augustus 2008

En dan zal aan elk zijn lof geworden van God.

1Corintiërs 4:5
"Daarom, velt geen oordeel voor de tijd, dat de Here komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God."

Het is voor ons mensen niet mogelijk een objectief en eerlijk oordeel te vellen, want we kennen vaak alleen de feiten en niet de motieven. God laat onze motieven meetellen in het beoordelen van onze daden. Dat is niet iets om bang voor te zijn, want het oordeel over de zonden is al voorbij. Nee, het gaat hier over wie lof verdient. Ook daarmee moeten we voorzichtig zijn. Vaak zijn alleen de buitenkanten zichtbaar en daar zijn we toch gevoelig voor.

Gebed: “Vader, help mij om niet te snel te oordelen, amen.”

dinsdag 26 augustus 2008

Dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben

1Corintiërs 13:12
"Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben."

Eeuwig leven is dat we God leren kennen. Paulus schrijft over zijn verlangen Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding. Ons kennen is nu nog onvolkomen, we begrijpen veel nog niet, maar een ding weten we: we zijn rechtvaardig voor God door het offer van Jezus Christus. De genade van God heeft dat zo beslist. Ons enige doel in dit leven is Hem beter te leren kennen. Dat is groeien in geloof. Hoe beter ik Hem ken, hoe beter ik kan reageren op de dagelijkse situaties. Andersom mag ik weten dat God mij door en door kent. Voor hem zijn er geen verrassingen of tegenvallers. Hij kent mij en Zijn liefde gaat naar mij uit.

Gebed: “Vader, ik wil U kennen zoals U mij kent, amen.”

maandag 25 augustus 2008

Straks zien we van aangezicht tot aangezicht

1Corintiërs 13:12
"Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht."

Ons geloof is onzichtbaar. We geloven dingen die we niet zien. We houden van een onzichtbare God. Maar de dag komt dat we van aangezicht tot aangezicht zullen zien. Dan is het geloof voleindigd. Dan leven we voor eeuwig bij God. Soms is het moeilijk om je los te maken van de zichtbare omstandigheden en je te richten op de onzichtbare werkelijkheid. Maar het is de enige manier om te kunnen leven. Nu nog in een spiegel, in raadselen, want de spiegels van vroeger bestonden uit opgepoetst metaal, daar zag je minder in dan in onze spiegels, maar straks zullen we Hem zien in Wie we geloven.

Gebed: “Vader, dank U voor de onzichtbare werkelijkheid, die op een dag zichtbaar zal zijn, amen.”

zondag 24 augustus 2008

Ik zal u niet donker aanzien, want Ik ben genadig

Jeremia 3:12
"Ik zal u niet donker aanzien, want Ik ben genadig, luidt het woord des HEREN, Ik zal niet altoos blijven toornen."

Israël had een verbond gesloten met God, maar ze werden ontrouw en de toorn van God kwam over hen. Ze werden weggevoerd in ballingschap en dat brak Gods hart. God is genadig en toorn gaat daar tegenin. Veel mensen hebben angst voor God vanwege hun zonden, dat is niet nodig. De toorn is afgewenteld op de Here Jezus en God kan weer voluit genadig zijn. De zonden van de hele wereld zijn op het Lam van God gelegd. Hij heeft ze weggenomen, ze bestaan niet meer.

Gebed: “Liefdevolle God, wat ben ik blij dat U ons genadig bent geweest en dat U ons niet donker aanziet, amen.”

zaterdag 23 augustus 2008

En uw nageslacht zal de poort zijner vijanden in bezit nemen

Genesis 22:17
"En uw nageslacht zal de poort zijner vijanden in bezit nemen."

Deze belofte kreeg Abraham van God nadat hij bereid was Isaak te offeren. Letterlijk staat er: “en uw zaad zal de poorten zijner vijanden bezitten”. Uw zaad, dat slaat op Christus, lezen we in de brief aan de Galaten. Hij heeft alle vijanden verslagen en Zijn nageslacht zal zijn als de sterren, ontelbaar. Wij horen bij die sterren, bij dat nageslacht. In Christus zijn wij een zegen voor de wereld. Zijn zaad – het woord – is in ons en als wij dat verspreiden, zegenen we de wereld. Zo wordt Gods belofte aan Abraham ook vandaag nog vervuld.

Gebed: “Vader, ik dank U, dat ik in Christus de overwinning heb over alle vijanden, amen.”

vrijdag 22 augustus 2008

Maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan

Markus 13:31
"De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan."

De hemel en de aarde en alles wat zichtbaar is, is tijdelijk en zal voorbijgaan. Maar de woorden van God, zijn beloftes en uitspraken, zullen blijven. Daar kunnen we ons onder alle omstandigheden op richten. Ze bevatten leven en licht. Wie de waarheid van Gods woord overdenkt en toelaat in zijn hart, zal worden verlicht en komt tot geloof. Dat is de enige manier waarop alle tijdelijke moeilijkheden kunnen worden doorstaan en overwonnen.

Gebed: “Dank U, Vader, voor uw woorden die levend en krachtig zijn, voor eeuwig, amen.”

donderdag 21 augustus 2008

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan

Markus 13:31
"De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan."

Het is haast niet te geloven dat de zichtbare dingen tijdelijk zijn, maar toch is dat wat de Bijbel ons leert. We bereiden ons voor op een nieuwe werkelijkheid, nu nog onzichtbaar, maar wel aangekondigd als nieuwe hemel en nieuwe aarde. Geen oorlog, ziekte, strijd, pijn, geen haat en nijd, geen zelfzucht en jalousie. Met nieuwe harten in een nieuwe werkelijkheid. We hebben een hoopvolle toekomst.

Gebed: “Vader, dank U voor het prachtige perspectief op de toekomst, amen.”

woensdag 20 augustus 2008

Indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven;

2Timotheüs 2:11
"Het woord is betrouwbaar: immers, indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven;"

Sterven en opstaan, dat is wat Jezus deed voor ons. Het een kan niet zonder het ander. Daarom moeten al degenen die geloven dat Jezus voor hun zonden gestorven is, ook zeker weten dat zij nu levend gemaakt zijn met Hem. Het woord is betrouwbaar, Jezus is gestorven en opgestaan. Het eerste geloven en het tweede ontkennen is dus niet mogelijk. Het is allebei waar, of allebei niet waar.

Gebed: “Dank U Vader, dat U heel duidelijk hebt gemaakt, dat Jezus is gestorven en opgestaan, amen.”

dinsdag 19 augustus 2008

We zullen Hem zien gelijk Hij is

1Johannes 3:2
"Maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is."

Deze tekst gaat niet alleen over de toekomst, niet alleen over Jezus’ wederkomst op aarde, maar vooral ook over nu. Het gaat over openbaring en over zien. Je gaat pas zien wie je bent in Christus als God het je openbaart. Dan zie je dat je gelijk aan Hem bent geworden. Voor God is dat nu al zo. Wij hebben Gods volheid gekregen in Hem. Hem zien betekent Hem kennen en dat noemt Jezus eeuwig leven.

Gebed: “Vader open onze ogen, zodat we U zien zoals U bent, amen.”

maandag 18 augustus 2008

De liefde vergaat nimmermeer

1 Corintiërs 13:8
"De liefde vergaat nimmermeer;"

Vroeger dacht ik, waarom is de liefde nu belangrijker dan geloof en hoop? Maar nu weet ik het, omdat de liefde blijft. De liefde is niet iets van mezelf, de liefde is God. Geloof en hoop zijn iets van mezelf en dan ook nog tijdelijk, want zodra de hoop werkelijkheid is geworden, hoef je ook niet langer te geloven. Maar de liefde blijft, want de liefde is God. Door de Heilige Geest heeft God ons Zijn liefde gegeven, voor nu en voor later, want de liefde blijft. In wat voor omstandigheden je ook bent, de liefde is er altijd, want die blijft.

Gebed: “Liefdevolle God, ik dank u dat de liefde blijft, altijd, amen.”

zondag 17 augustus 2008

Allen ... zullen vervolgd worden

2Timotheüs 3:12
"Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden."

Dit is ook een belofte, maar dan een van vervolging. Hoe meer Jezus gestalte in ons krijgt, des te meer zullen we daarom gesmaad en vervolgd worden. Maar in de Bergrede noemt Jezus degenen zalig die dat meemaken. In dat alles zijn we meer dan overwinnaars. Wie zijn oog op Jezus heeft kan alles verdragen. Bovendien zegt Hij ons: Ik zorg voor je, wees niet bezorgd.

Gebed: “Heer, dank U voor uw liefdevolle bescherming, amen.”

zaterdag 16 augustus 2008

Wie de Here zoeken verstaan alles

Spreuken 28:5
"Boze lieden verstaan het recht niet, maar wie de HERE zoeken, verstaan alles."

Wat een verschil tussen mensen die met God wandelen en zij die dat niet doen. Wie de Here zoeken verstaan alles. Dat ‘alles’ slaat op het ‘recht’ uit het gedeelte ervoor. Het recht heeft gezegevierd door het offer van Jezus. Zijn dood en opstanding deden recht aan Gods recht. Boze lieden willen zelf hun recht bij God verdienen, maar wie de Here zoeken begrijpen dat alleen de genade van God hen dat recht verschaft. Omgang met God, een innige relatie met Hem, geeft openbaring aan je hart. Liefde in plaats van vrees. Zoon in plaats van slaaf. Genade in plaats van wet. Leven in plaats van dood. Heb je zelf alles al verstaan?

Gebed: “Here, mijn verlangen is U oprecht te kennen, amen.”

vrijdag 15 augustus 2008

Er zal echter geen arme onder u zijn

Deuteronomium 15:4
"Er zal echter geen arme onder u zijn, want de HERE zal u gewis zegenen in het land, dat de HERE, uw God, u als erfdeel in bezit zal geven."

Ons erfdeel is Christus. “Er zal geen arme onder u zijn”, zegt de Heer. Hij kent namelijk de rijkdom van Zijn genade. Alles wat God te geven heeft, is ons uit genade geschonken in Christus. We bezitten alles in Hem. Daarom moet je je oog op Hem richten om te weten hoe rijk je bent. De meeste mensen zoeken hun rijkdom bij zichzelf en zien het niet. Zodra je oog gericht is op Jezus en je ziet wat Hij voor je heeft gedaan, ben je rijk. Iedereen krijgt hetzelfde deel. Iedereen is even rijk. God is voor iedereen Dezelfde, dag na dag en tot in eeuwigheid. Je leert je rijkdom kennen door je omgang met God, buiten Hem om ontdek je er niets van.

Gebed: “Heer, leer me beseffen hoe rijk ik ben in U, amen.”

donderdag 14 augustus 2008

Want de HERE herstelt de heerlijkheid

Nahum 2:2
“Want de HERE herstelt de heerlijkheid van Jakob, gelijk de heerlijkheid van Israel; want plunderaars hebben hen geplunderd en hun ranken vernield.”

In Johannes 10:10 zegt de Here Jezus dat er een dief is die alleen maar gekomen is om te roven en te stelen en te vernietigen. Maar Ik, zegt Hij, ben gekomen om ze leven te geven en overvloed. Ook hier zie je dezelfde houding van God ten opzichte van Israël. De vroegere heerlijkheid moet worden hersteld. Alles komt weer terug onder Gods glorie. Als je leven is gered van de dood, krijg je Gods Geest. Hij zal de heerlijkheid van God in je leven herstellen. Niet door hard werken, maar door het kennen van God.

Gebed: “Leer mij U kennen Heer, zodat ik uw glorie beter ga zien, amen.”

woensdag 13 augustus 2008

Maar de Here ziet het hart aan

1Samuël 16:7
“De mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de HERE ziet het hart aan.”

God vindt motieven belangrijker dan daden. Uit een goed hart komen de goede daden vanzelf voort. Daarom heeft God zijn Geest in ons hart uitgestort. Wanneer we van binnenuit Gods genade gaan begrijpen, gaan we aan de buitenkant ander gedrag vertonen. Dat is wat God aan het doen is. Hij zeurt niet over fouten en gebreken, maar bemoedigt ons van binnenuit. “Je bent Mijn kind, volmaakt, rein, zuiver, zo zie Ik je.” Dat moet ons anders leren denken over onszelf en anderen. Dan komt er ruimte om elkaar lief te hebben.

Gebed: “Heer, help mij niet zoveel te letten op de buitenkant, maar op de binnenkant, amen.”

dinsdag 12 augustus 2008

Hij zal ons verlossen

Jesaja 33:22
“Want de HERE, onze Rechter, de HERE, onze Wetgever, de HERE, onze Koning, Hij zal ons verlossen.”

Een zeldzame combinatie wordt hier genoemd, Rechter, Wetgever en Koning. Drie machtsposities die meestal niet in een persoon zijn vertegenwoordigd. Bij mensen zou dit leiden tot dictatuur en willekeur, maar in Gods handen is het de volmaakte regering. Iemand die als koning rechtspreekt volgens zijn eigen wetten en normen, heeft het absolute gezag. Deze unieke persoon zal ons verlossen, schreef Jesaja. Wij weten dat die verlossing is geschied. Daarom kunnen we zeker weten dat we verlost zijn. Onze Rechter, Wetgever en Koning heeft het zo besloten en gedaan.

Gebed: “Dank U, machtige Redder voor Uw vrijspraak en verlossing, amen.”

maandag 11 augustus 2008

Bij Mij is een plaats, waar gij op de rots kunt staan

Exodus 33:21
"De HERE zeide: Zie, bij Mij is een plaats, waar gij op de rots kunt staan."

“Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.” Op deze rots bouwt Jezus Zijn gemeente. De woorden die Petrus uitsprak op de vraag van Jezus: “Wie zeggen de mensen dat ik ben?”, sprak hij niet uit zichzelf, het was geopenbaarde waarheid. Jezus is zelf de Rots waarop we bij God kunnen staan. Die plaats is ons gegeven door het offer van Jezus aan het kruis. Wij kunnen op de Rots staan bij God, niet door verdienste, maar uit genade door geloof.

Gebed: “Sterke Rots, U bent het fundament van mijn leven, door U mag ik dicht bij God zijn, amen.”

zondag 10 augustus 2008

Die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren

2 Corintiërs 2:14
“Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren.”

Alles wat Jezus voor ons heeft gedaan, heet ‘in Christus’. Onze redding is in Christus. Onze heiligheid is in Christus. Onze rechtvaardigheid is in Christus. Alles wat God ons geeft is in Christus. Daarom zegt de tekst dat we altijd zegevieren in Christus. Dat zegevieren is al gebeurd toen Hij alle overheden en machten ontwapende en openlijk over hen zegevierde door op te staan uit de dood. In Christus zijn wij ook opgestaan en leven we voor eeuwig als kinderen van God. Als de omstandigheden ons druk geven, hoeven we alleen te weten dat de overwinning ons gegeven is in Christus, altijd.

Gebed: “Vader leer ons niet te buigen voor de omstandigheden, maar alleen voor U, amen.”

zaterdag 9 augustus 2008

De oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen

PsALM 11:7
“Want de HERE is rechtvaardig en Hij heeft gerechtigheid lief; de oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen.”

Wie mag God aanschouwen? Alleen wie onberispelijk is. In dit prachtige vers zien we dat God belooft dat de oprechten Hem zullen aanschouwen, terwijl Hij tegelijk rechtvaardig is. Zijn er mensen die aan die voorwaarde kunnen voldoen? Zijn er oprechten die aan de gerechtigheid voldoen? Het antwoord is volkomen JA, namelijk allen die door de Here Jezus zijn gerechtvaardigd. Hij is onze gerechtigheid en daarom hebben we volle toegang en zullen we Gods aangezicht aanschouwen. Daarop zien we Zijn liefde en genade voor ons weerspiegeld. We hebben Gods volledige goedkeuring en Hij geniet ervan als we Hem ongehinderd naderen.

Gebed: “Vader, ik dank U voor het voorrecht dat we uw aangezicht mogen zien, amen.”

vrijdag 8 augustus 2008

Hij heeft gerechtigheid lief

Psalm 11:7
“Want de HERE is rechtvaardig en Hij heeft gerechtigheid lief; de oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen.”

Omdat de Heer rechtvaardig is heeft Hij Zijn Zoon gegeven voor onze onrechtvaardigheid. God zegt nu dat we als gelovigen rechtvaardig zijn voor eeuwig. Het is gerechtigheid wat er is geschied. De prijs voor onze rechtvaardiging is betaald op een eerlijke manier. De rechtvaardige Jezus nam de plaats in van de onrechtvaardige zondaar. Het is volbracht en daarom zijn we nu rechtvaardig. We hoeven er niet aan te werken rechtvaardig te worden, we zijn het. Daar houdt God van. De zonde heeft zijn macht en kracht verloren, daar houdt God van. Door Gods Geest gaan we weer leven, daar houdt God van. De werken van de boze zijn ontmaskerd en verbroken, daar houdt God van. Alle vruchten van het offer van Jezus komen nu tevoorschijn in onze levens, daar houdt God van, want Hij heeft gerechtigheid lief.

Gebed: “Vader, ik dank U dat U een rechtvaardige oplossing hebt gegeven voor onze onrechtvaardigheid, amen.”

donderdag 7 augustus 2008

Want de HERE is rechtvaardig

Psalm 11:7
Want de HERE is rechtvaardig en Hij heeft gerechtigheid lief; de oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen.”

Als je weet dat er een rechtvaardig oordeel is voltrokken aan de Here Jezus, toen Hij onze zonden op zich nam, kun je met een gerust hart lezen dat de Here rechtvaardig is. Hij is rechtvaardig als Hij ons vrijspreekt, want onze schuld is helemaal voldaan. Sommigen denken dat dat een vrijbrief is om door te gaan met zondigen. Dat is wel heel erg egoïstisch gereageerd. Wanneer je beseft waaruit je verlost bent, wil je toch zeker niet op die weg doorgaan? Maar hoe we onze keuzes ook maken, God is en blijft rechtvaardig, ook als Hij ons rechtvaardig verklaart. Het bewijst dat Jezus zijn werk volkomen volbracht heeft.

Gebed: “Rechtvaardige God, dank U voor uw rechtvaardigheid die mij uit genade geschonken is, amen.”

woensdag 6 augustus 2008

Gij en uw huis

Handelingen 16:31
"Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis."

De genade van God is niet persoonsgebonden. Gods genade is voor iedereen. Het heeft niets te maken met goed gedrag. Daarom is de belofte dat iedereen behouden zal worden, die zijn vertrouwen op de Here Jezus stelt. Daarom is het voor u en uw huis. Uw huis wordt niet gezegend vanwege u, maar vanwege Gods genade. Hij geeft het iedereen die gelooft.

Gebed: “Lieve God, wat heerlijk dat uw genade niet van ons gedrag afhangt, maar van uw goedheid, amen.”

dinsdag 5 augustus 2008

Gij zult behouden worden

Handelingen 16:31
"Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis."

Gij zult behouden worden houdt veel meer in dan dat je niet naar de hel wordt verwezen als je sterft. Het woord ‘behouden’ is hetzelfde als het woord ‘shalom’ en betekent heelheid op elk terrein van je leven. Wat je ook nodig hebt, stel je vertrouwen op de Here Jezus. Dat betekent, ga na wat Hij je geschonken heeft uit genade en geloof dat je het daarom zult ontvangen in je situatie.

Gebed: “Trouwe God, ik dank U voor de behoudenis, amen.”

maandag 4 augustus 2008

Stel uw vertrouwen op de Here Jezus

Handelingen 16:31
"Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis."

De prijs is volledig betaald voor uw leven. Stel uw vertrouwen op de Here Jezus. De Bijbel leert dat we niet op mensen moeten vertrouwen, want die zijn onbetrouwbaar, dan komen we beschaamd uit. Maar de Here Jezus is een mens zonder zonde, bovendien een mens die ons liefheeft en alles voor ons heeft overgehad. Op wie kun je beter vertrouwen dan op Hem? Hij helpt, geeft raad, ondersteunt, doet wonderen. Het enige wat Hij vraagt is vertrouwen, geloof wat Hij je zegt en je zult nooit beschaamd worden.

Gebed: “Here Jezus, help mij om op U te vertrouwen in alle omstandigheden, amen.”

zondag 3 augustus 2008

Christus zal over u lichten

Efeziërs 5:14

"Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten."


De Bijbel gebruikt woorden als slapen, dood en duisternis om aan te geven dat mensen buiten Gods gemeenschap leven. Christus heeft de weg naar God geopend en daarom hoeft niemand te blijven slapen, niemand hoeft in de dood te blijven en niemand in de duisternis. Door geloof in het volbrachte werk van Jezus kom je in het licht. Ontwaak, sta op, dat is wat wij moeten doen. Hoe? Door geloof. En Christus zal over u lichten, dat is zijn deel.


Gebed: “Vader van het licht, ik dank U dat we uit de duisternis verlost zijn en met U mogen leven in het licht, amen.”

Christus zal over u lichten

Efeziërs 5:14
"Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten."

De Bijbel gebruikt woorden als slapen, dood en duisternis om aan te geven dat mensen buiten Gods gemeenschap leven. Christus heeft de weg naar God geopend en daarom hoeft niemand te blijven slapen, niemand hoeft in de dood te blijven en niemand in de duisternis. Door geloof in het volbrachte werk van Jezus kom je in het licht. Ontwaak, sta op, dat is wat wij moeten doen. Hoe? Door geloof. En Christus zal over u lichten, dat is zijn deel.

Gebed: “Vader van het licht, ik dank U dat we uit de duisternis verlost zijn en met U mogen leven in het licht, amen.”

zaterdag 2 augustus 2008

Ik heb het ontworpen, Ik breng het ook tot uitvoering

Jesaja 46:11
"Ik heb het ontworpen, Ik breng het ook tot uitvoering."

God is de bouwmeester en ontwerper. Hij is van alle dingen het begin, de oorsprong en het doel, van al het zichtbare en onzichtbare. God heeft ons zijn woord gegeven. Ook daarvan is Hij de ontwerper. Het is geen toevallige verzameling woorden en zinnen, maar de bron van leven en geloof waaruit we dagelijks mogen putten. God heeft ons zijn woorden gegeven en Hij belooft ons dat Hij ze ook ten uitvoer zal brengen. De Here Jezus is het vleesgeworden woord en in Hem is alles volbracht wat God heeft beloofd. Al wat God gesproken heeft is in Christus volbracht. Wij mogen rusten in een volbracht werk.

Gebed: “Vader, openbaar ons de diepte van dit geheim, dat wij uw volheid hebben ontvangen in Christus, amen.”

vrijdag 1 augustus 2008

Ik heb gesproken, Ik doe het ook komen

Jesaja 46:11
"Ik heb gesproken, Ik doe het ook komen;"

God doet wat Hij zegt. Sterker nog, het gebeurt omdat Hij het zegt. Gods woord bezit scheppende kracht. Hemel en aarde zijn daaruit voortgekomen. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal doen waartoe het gezonden is. Als wij Gods woord naspreken gebeurt er iets in ons hart. Daar wordt geloof gevormd, geloof in datgene wat God heeft gesproken. En als dat geloof is ontstaan spreken wij dezelfde woorden als God. Zij bezitten dezelfde kracht omdat het Gods woorden zijn. Wie zich voedt met Gods woord, verzadigt zich met Gods kracht.

Gebed: “Dank U Vader, voor uw woord, het is leven en kracht, liefde en wijsheid, voor eeuwig, amen.”