zondag 30 november 2008

Bidt en u zal gegeven worden

Lukas 11:9
"En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden."

Dit is drie keer dezelfde belofte: wend je tot God en Hij zal je als een goede Vader antwoorden. Geen stenen als je brood vraagt, geen schorpioen als je om vis vraagt, nee goede gaven geeft God aan Zijn kinderen. God is een beloner voor wie Hem ernstig zoeken. God houdt van geven, want liefde zoekt zichzelf niet. God is niet karig, Hij wil ieder overvloedig het goede schenken. Vraag en ontvang en als je hebt ontvangen, vergeet dan niet te delen.

Gebed: “Dank U Vader voor al uw goede gaven, maar vooral voor uw liefde, amen.”

zaterdag 29 november 2008

Maar gij zult kracht ontvangen

Handelingen 1:8
"Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt."

Deze kracht is met niets te vergelijken. Het is de kracht die doden opwekt, die blinden ziende maakt, die lammen doet lopen. Het is de bovennatuurlijke kracht van God, de kracht van het onvernietigbare leven. Het is de kracht die mensen door het vuur doet gaan, die wonderlijke kracht is altijd beschikbaar en altijd bij je, wanneer je de Heilige Geest hebt ontvangen. Deze kracht is voor iedereen die gelooft. De levendmakende kracht van God om alle gevolgen van de zonde te boven te komen. Blijdschap en vrede horen bij deze kracht, liefde en geduld, bewogenheid en goedheid. Verheug je in deze kracht, het is Gods eigen leven in jou.

Gebed: “Vader, leer mij deze kracht van de Heilige Geest te gebruiken in elke situatie, amen.”

vrijdag 28 november 2008

Want de HERE doet zijn volk recht

Psalm 135:14
"Want de HERE doet zijn volk recht, over zijn knechten ontfermt Hij Zich."

Iemand recht doen betekent dat je hem geeft wat hem toekomt. God geeft ons eeuwig leven, maar komt dat ons toe? God schenkt vergeving en bevrijding, komt het ons toe? Alle genade die God schenkt, komt dat ons toe? Hebben we er recht op? Uit onszelf is het antwoord: nee, maar vanuit God is het antwoord: ja. Ja, het komt ons toe, het recht dat God ons doet, komt ons toe op grond van het offer van Zijn Zoon Jezus Christus. Hij verschafte ons dat recht door voor ons te sterven en op te staan. De prijs voor ons recht is duur betaald, niet door ons, dat kunnen we niet, maar door God zelf. Wat een genade.

Gebed: “Vader, open toch de ogen van de verblinde mensen, zodat ze uw heil kunnen ontwaren, amen.”

donderdag 27 november 2008

Bidt en gij zult ontvangen

Johannes 16:24
"Bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij."

God is een Vader die zijn kinderen liefheeft. Als een aardse vader het goede weet te geven aan zijn kind, dan onze hemelse Vader zeker. Hij is de vader van alle barmhartigheid en de God aller vertroosting. Als we onze stem tot Hem richten verhoort Hij onze gebeden. Hij geeft ons meer dan we kunnen bidden of beseffen. Waarom doet Hij dat? Opdat onze blijdschap vervuld zal zijn. God geniet ervan als we blij zijn. De blijdschap die God geeft is geen goedkope lol, maar diepe echte vreugde. We hebben een goede God, een liefdevolle Vader.

Gebed: “Vader, U alleen komt alle dank toe, alle aanbidding, want U bent het waard, amen.”

woensdag 26 november 2008

Gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden

Handelingen 11:16
"Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden."

De doop met de Heilige Geest kan alleen door Christus worden gegeven. Gelukkig is die doop voor elke christen beschikbaar en makkelijk te ontvangen. Je hoeft er God slechts om te vragen en dan zal je ermee gedoopt worden. De Heilige Geest is een rechtstreekse verbinding met God, die Geest is. Het is een levendmakende Geest die niet alleen onze geest laat wedergeboren worden, maar die ook ons denken vernieuwt en ons lichaam geneest. Het is het opstandingsleven van Christus dat ons geschonken wordt en dat ons leven compleet vernieuwt.

Gebed: “Here Jezus, ik dank U voor de doop met de Heilige Geest, amen.”

dinsdag 25 november 2008

God maakt dat we royaal kunnen delen

2Corintiërs 9:8
"God geeft Zijn genade in overvloed, zodat u niet alleen zelf alles krijgt wat nodig is, maar het ook royaal met anderen kunt delen."

Wat is er mooier dan aan anderen te kunnen geven. Deze eigenschap, om weg te geven wat je zelf hebt, is goddelijk. Het is een kenmerk van Gods liefde en genade. Geven maakt mensen blij, de gever en de ontvanger, maar de gever het meest. En God maakt het ons mogelijk om royaal te geven, letterlijk betekent dat om koninklijk te geven. God zelf maakt het vanuit Zijn genade mogelijk om te geven zoals Hij.

Gebed: “Vader ik bid om een overvloedig leven, zodat ik overvloedig kan geven, amen.”

maandag 24 november 2008

u krijgt niet alleen zelf alles wat nodig is

2Corintiërs 9:8
"God geeft Zijn genade in overvloed, zodat u niet alleen zelf alles krijgt wat nodig is, maar het ook royaal met anderen kunt delen."

God is liefde en liefde geeft. God geeft een gedrukte, geschudde, overlopende maat. Hij geeft meer dan we kunnen bidden of beseffen. Waarom? Zodat we zelf ook weer kunnen geven. Alles wat nodig is heeft Hij gegeven. Gezondheid, voorspoed, succes, vrede, vrijheid, vreugde, een overwinnend leven, verlossing en bevrijding, alles wat er te wensen is, hebben we uit genade gekregen in Hem. David kende God en hij zei al: mij ontbreekt niets.

Gebed: “Lieve Vader, ik dank U voor uw overvloedige goedheid, amen.”

zondag 23 november 2008

God geeft Zijn genade in overvloed

2Corintiërs 9:8
"God geeft Zijn genade in overvloed, zodat u niet alleen zelf alles krijgt wat nodig is, maar het ook royaal met anderen kunt delen."

Genade geeft. Genade is God zelf. Hij gaf Zijn Zoon. Hij gaf aan zondaren. Hij stierf voor vijanden en haters. God geeft zijn genade in overvloed. Genade kun je niet verdienen, je kan er niets voor doen, het is een gift van God, een onverdiende gift. De genade van God is overvloedig en eeuwig. Gerechtigheid, heiligheid, verlossing, heelheid, zegen, overvloed, het zijn allemaal woorden die bij de genade horen. We leven uit genade tot eer van God. Geen veroordeling, geen verplichtingen, geen schuld en geen schaamte, maar vrede, vreugde, leven en overvloed.

Gebed: “Vader, dank voor uw genade, uw liefde en uw trouw, amen.”

zaterdag 22 november 2008

Gij trekt uit tot redding van uw volk

Habakuk 3:13
"Gij trekt uit tot redding van uw volk, tot redding van uw gezalfde."

Toen Habakuk dit schreef moest het nog gebeuren, maar inmiddels weten we dat deze profetie is vervuld. God is uitgetrokken om zijn volk te redden. Door de Here Jezus is niet alleen Israël verlost, maar tevens de hele mensheid. De prijs is volkomen betaald door het ene offer van Christus. De macht van zonde en dood is gebroken. De schuld is betaald en de mensheid verzoend. Alles is volbracht. En toch leeft niet iedereen in deze waarheid. Het is slechts het deel van hen die geloven in wat God uit genade heeft geschonken. Wat een geweldige kracht heeft dit geloof.

Gebed: “Vader, ik bid dat de ogen van velen worden geopend voor de waarheid van het evangelie, amen.”

vrijdag 21 november 2008

Want de aarde zal vol worden

Habakuk 2:14
"Want de aarde zal vol worden van de kennis van des HEREN heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken."

De heerlijkheid des Heren is overweldigend. Het vulde de tempel bij de inwijding en iedereen viel om. De aarde zal vol worden van de kennis ervan. Iedereen zal die heerlijkheid kennen. De bijbel leert dat die heerlijkheid gezien zal worden bij de terugkomst van Jezus op aarde. Die heerlijkheid zal ook ons deel zijn, want wij zullen zijn zoals Hij is. Wat een prachtig vooruitzicht.

Gebed: “Vader de glans van uw heerlijkheid straalt af van de Here Jezus, Hij is uw heerlijkheid en die deelt Hij met ons, dank U voor zoveel glorie, amen.”

donderdag 20 november 2008

De rechtvaardige zal generlei onheil treffen

Spreuken 12:21
"De rechtvaardige zal generlei onheil treffen, maar de goddelozen zijn vol van rampspoed."

De bijbel spreekt duidelijke taal. De rechtvaardige zal generlei onheil treffen. Moet het nog duidelijker? DE Rechtvaardige is Christus en in Hem zijn wij rechtvaardig. Het onheil heeft Hem wel getroffen, maar alleen omdat Hij dat zelf toestond. Niemand nam Zijn leven, Hij gaf zijn leven, zodat ons geen onheil zal treffen. Geen enkel onheil zal ons treffen.

Gebed: “Vader, leer ons de betekenis van dit woord in ons hart kennen, amen.”

woensdag 19 november 2008

De HERE heeft de rechtvaardigen lief

Psalm 146:8
"De HERE maakt de blinden ziende, de HERE richt de gebogenen op, de HERE heeft de rechtvaardigen lief;"

Dat lijkt niet zo moeilijk, want God is liefde, Hij houdt van iedereen. Maar in het licht van de hele tekst is het toch mooi dat de rechtvaardigen ook worden genoemd. De blinden gaan zien, de gebogenen worden opgericht. Deze beide groepen met lichamelijke en geestelijke problemen worden geholpen, maar de rechtvaardigen mogen zich verheugen in Gods liefde. Gewoon lekker genieten van Gods liefde. Even geen problemen, gewoon genieten, dat is toch verreweg het beste?

Gebed: “Lieve Vader, wat heerlijk, dat het gewoon genieten is bij u, amen.”

dinsdag 18 november 2008

De HERE richt de gebogenen op

Psalm 146:8
"De HERE maakt de blinden ziende, de HERE richt de gebogenen op, de HERE heeft de rechtvaardigen lief;"

In Lukas 13 staat het verhaal van de vrouw die al 18 jaar krom door het leven ging. Een geest van zwakheid was de oorzaak. Satan hield haar gebonden. De Here Jezus maakt er resoluut een einde aan. Gebogen lopen, krom lopen, gebukt gaan dat hoort niet. De Here richt gebogenen op. Als u gebukt gaat onder zorgen dan hoeft dat niet langer. De Here richt u op. ‘Vrouw, u bent verlost van uw zwakheid.’ Sta op en wees vrij. Uw verlosser is gekomen, u bent vrij.

Gebed: “Vader, dank u, dat u elk juk hebt verbroken, amen.”

maandag 17 november 2008

De HERE maakt de blinden ziende

Psalm 146:8
"De HERE maakt de blinden ziende, de HERE richt de gebogenen op, de HERE heeft de rechtvaardigen lief;"

De zonde maakt mensen blind en bijziend. Ze kunnen dan de goedheid van God niet meer zien. Het allereerste wat Jezus kwam doen was de verblindheid van de mensen genezen, zodat ze Hem konden zien. En wie Jezus gezien heeft, zoals Paulus op weg naar Damascus, is meteen onder de indruk. Jezus is de afdruk van Gods wezen, de liefde zelf. Wanneer je ogen opengaan voor wie God werkelijk is, kun je alleen maar dankbaar zijn. Aanbidding is het gevolg. Richt vandaag je ogen op Jezus en aanbid Hem.

Gebed: “Here, ik dank U, dat U mijn ogen hebt geopend, amen.”

zondag 16 november 2008

Hij geeft de Geest niet met mate

Johannes 3:34
"Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met mate."

God heeft Jezus gezonden, vol van Geest en waarheid. De Geest spreekt de woorden van God. De woorden van God hebben scheppende kracht. Daarom heet de Geest een levendmakende Geest. En God heeft die Geest niet met mate gegeven, maar overvloedig uitgestort in onze harten. Wij kunnen de woorden van God spreken. Wij kunnen leven uitspreken in Jezus naam en het zal geschieden. O, glorie voor God, die ons tot Zijn kinderen heeft gemaakt, die Zijn naam dragen en Zijn Geest bezitten.

Gebed: “Vader, dank U voor uw levendmakende Geest, amen.”

zaterdag 15 november 2008

God zal zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem

1Thessalonicenzen 4:14
"Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem."

Wat een troostrijke woorden, dat we onze geliefden weer zullen terugzien. Als Jezus terugkomt zal dat voor heel veel christenen een eerste ontmoeting met Hem zijn, maar tegelijk een wederzien van degenen die al ontslapen zijn. Zoals Jezus terugkwam uit de dood, zo zal ook ieder die in Christus ontslapen is, opstaan en met Hem verschijnen. De liefde van God is niet alleen beperkt tot dit tijdelijke leven op aarde. Het perspectief is de eeuwigheid.

Gebed: “Dank U, Vader voor uw belofte over onze dierbare ontslapenen, amen.”

vrijdag 14 november 2008

Hij zal zegenen wie de HERE vrezen, kleinen zowel als groten

Psalm 115:13
"Hij zal zegenen wie de HERE vrezen, kleinen zowel als groten."

De Here vrezen betekent dat je ontzag toont voor zijn woord. De Here Jezus zegt: wie mij liefheeft, bewaart mijn woord. De woorden die Jezus spreekt zijn geest en leven. Wie je ook bent, koning of knecht, als je de Here vreest zul je gezegend worden. Je zult voorspoedig zijn en je wegen zullen recht zijn. Een natuurlijk mens verzet zich tegen God en zijn woord, maar door je aan God te onderwerpen zul je verhoogd worden. Doe wat Hij zegt, breng het in praktijk, wandel in geloof en je zult gezegend worden.

Gebed: “Dank U Heer, dat groot of klein voor u geen verschil maakt, amen.”

donderdag 13 november 2008

Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte

Jesaja 40:29
"Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte."

Moe en machteloos, dat wil niemand wezen. Uit die woorden klinkt al een hele tijd van vergeefse inspanningen. Tenslotte ben je uitgeput, moe en machteloos. Je staat op het punt de strijd op te geven, maar dan is er uitkomst. Soms lijkt het wel of God daarop gewacht heeft, dat je niet meer op jezelf kan vertrouwen. Dan toont Hij zijn kracht, bovennatuurlijke kracht en je sterkte neemt toe tot de overwinning is behaald. God laat niet toe dat je boven vermogen wordt verzocht. Met de beproeving geeft Hij de uitkomst, zodat je er tegen bestand bent.

Gebed: “Sterke God, krachtige, machtige Redder, bedankt voor Uw hulp, amen.”

woensdag 12 november 2008

God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade

Jakobus 4:6
"Daarom heet het: God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade."

Hoogmoed is een kenmerk van de zonde. Het was hoogmoed die satan deed opstaan tegen God. Het is hoogmoed om het beter te willen weten dan God. De hoogmoedige mens buigt niet voor God. De hoogmoedige mens ik zelfgericht, God weerstaat zulke mensen. Hun hart is verhard en ze zoeken God niet. De nederige mens heeft ontdekt dat hij God nodig heeft, voor redding en hulp, voor vergeving en leven, voor gezondheid en kracht. De nederige mens zoekt God en ontvangt genade.

Gebed: “Behoed mij, Heer, voor trots en hoogmoed en help mij U altijd te zoeken, amen.”

dinsdag 11 november 2008

De rechtvaardige valt zevenmaal, doch staat weer op

Spreuken 24:16
"Want de rechtvaardige valt zevenmaal, doch staat weer op, maar de goddelozen struikelen in de rampspoed."

Mooi hè, het verschil tussen de rechtvaardige en de goddeloze. Wat een verschil of je met of zonder God leeft. Struikelen doen we allemaal, maar we staan ook weer op. Dat komt omdat we de kop zijn en niet de staart. We zijn leiders, geen slachtoffers. Al struikelen we zevenmaal, we staan weer op. We hebben geen tegenstanders die sterker zijn dan Hij die in ons is. Door op Hem te vertrouwen zijn we onoverwinnelijk. We zijn niet passief maar actief, we staan weer op en gaan verder.

Gebed: “Vader, help me om niet te blijven liggen als ik ben gestruikeld, amen.”

maandag 10 november 2008

De rechtvaardige staat als een duurzame grondslag

Spreuken 10:25
"Als de stormwind voorbijgaat, dan is de goddeloze niet meer, maar de rechtvaardige staat als een duurzame grondslag."

De stormen treffen ieders leven, maar wat een verschil tussen de goddeloze en de rechtvaardige. Na de storm staat de rechtvaardige nog steeds stevig op zijn plaats, maar de goddeloze is niet meer. David zegt: Al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij. Dat is het verschil. God beschermt ons. Hij draagt ons. Hij helpt ons. Hij geeft de moede kracht. Hij vermeerdert sterkte. En als het dal achter ons ligt, zien we voor ons grazige weiden, leven en overvloed.

Gebed: “Vader, help mij om in de storm mijn oog op U te richten, zodat ik staande blijf, amen.”

zondag 9 november 2008

Hij laat niet toe, dat hij veroordeeld wordt

Psalm37:32,33
"De goddeloze loert op de rechtvaardige en zoekt hem te doden; de HERE geeft hem in zijn hand niet over, Hij laat niet toe, dat hij veroordeeld wordt, als hij voor het gericht komt."

God laat niet toe dat de rechtvaardige wordt veroordeeld. Wrang genoeg is dit wel gebeurd. De rechtvaardige is Christus en Hij werd als rechtvaardige veroordeeld voor onrechtvaardigen. Die laatste dat zijn wij, mensen. Allemaal onrechtvaardig, maar God laat niet toe dat we worden veroordeeld in het gericht, want dat heeft de Here Jezus voor ons gedragen. Door Hem zijn we rechtvaardig, dat is onze garantie.

Gebed: “Vader der gerechtigheid, dank U voor uw genade, dat we niet worden veroordeeld, amen.”

zaterdag 8 november 2008

De HERE geeft hem in zijn hand niet over

Psalm37:32,33
"De goddeloze loert op de rechtvaardige en zoekt hem te doden; de HERE geeft hem in zijn hand niet over, Hij laat niet toe, dat hij veroordeeld wordt, als hij voor het gericht komt."

De goddeloze staat tegenover de rechtvaardige. Wie de rechtvaardige is weten we, het is Jezus Christus. De goddeloze is zijn tegenstander, de duivel. Dat is het centrale thema in de bijbel. De mens die voor de rechtvaardige kiest, wordt meteen door de goddeloze aangevallen, hij zoekt hem te doden. De duivel is een mensenmoordenaar. Maar de psalm zegt: De Here geeft hem (de gelovige) in zijn hand niet over.

Gebed: “Vader, dank U, dat de goddeloze verslagen is en dat U het voor ons opneemt, amen.”

vrijdag 7 november 2008

Zegt van de rechtvaardige, dat het hem zal welgaan

Jesaja 3:10
"Zegt van de rechtvaardige, dat het hem zal welgaan, want hij zal de vrucht zijner daden eten."

Rechtvaardigheid wordt beloond. Daarom heeft Jezus de naam boven alle naam gekregen en alle macht in hemel en op aarde. De mens heeft wat dat betreft helemaal niets te verwachten, want hoe je ook je best doet, er is niemand rechtvaardig, zelfs niet een. Maar zie, Gods grote liefde schenkt ons uit genade de rechtvaardigheid van Christus. Daarom zal het ieder welgaan, die Hem als Heiland heeft aangenomen. Wij mogen de vruchten van Zijn daden eten.

Gebed: “Vader, wat is uw genade toch oneindig groot, dank U, amen.”

donderdag 6 november 2008

Het goede onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk wandelen

Psalm 84:11
"Want de HERE God is een zon en schild, de HERE geeft genade en ere; het goede onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk wandelen."

Wie zijn dat, wie wandelt er onberispelijk? Niemand, zegt de bijbel. Er is niemand die rechtvaardig is, niemand die doet wat goed is. Het ziet er somber uit. God kan niemand iets geven als hij de mens zelf aanziet. Maar dan komt Gods genade. Jezus heeft onberispelijk gewandeld en Zijn wandel wordt ons toegerekend. Het goede van God, al Zijn zegen, alles wat we nodig hebben en meer dan dat, wordt ons geschonken uit genade, omdat Jezus het voor ons verwierf. De enige manier om het te ontvangen is door geloof. Zoek niet langer in jezelf de gerechtigheid die God vraagt. Zoek Jezus en ontvang Zijn gerechtigheid uit genade door geloof.

Gebed: “Hemelse Vader, U hebt ons in Christus alles overvloedig geschonken, dank U daarvoor, amen.”

woensdag 5 november 2008

De HERE geeft genade en ere

Psalm 84:11
"Want de HERE God is een zon en schild, de HERE geeft genade en ere; het goede onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk wandelen."

De Here geeft. God weet als geen ander dat de mens niet in staat is aan Zijn norm te voldoen. Zelfs al doe je nog zo je best, niemand is rechtvaardig genoeg voor God. Daarom heeft God zelf gedaan wat wij niet kunnen, rechtvaardig leven. Uit genade schenkt Hij ons zijn eigen gerechtigheid in Christus. Let op, het is niet onze rechtvaardigheid, maar die van Christus die ons wordt toegerekend. Daarom kan God ons ook eer geven. De hoogste eer voor de hoogste vorm van gerechtigheid, ze worden ons allebei geschonken uit genade.

Gebed: “Vader, leer mij te begrijpen dat de gerechtigheid van Christus nu ook de mijne is, amen.”

dinsdag 4 november 2008

Want de HERE God is een zon en schild

Psalm 84:11
"Want de HERE God is een zon en schild, de HERE geeft genade en ere; het goede onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk wandelen."

De zon geeft warmte, energie, leven, licht, vrolijkheid. Een schild geeft bescherming en veiligheid. Zon en schild, twee woorden die beschrijven wat God voor ons is. Zoals de zon er elke dag weer is om de dag te verlichten en te verwarmen, zo ook God. Hij is onze bron van vreugde en vrede. Zijn woorden bieden bescherming tegen de aanvallen van de boze. Door de Here houden we stand en zijn we veilig.

Gebed: “Here God, U bent onze bron van liefde, vrede en veiligheid, amen.”

maandag 3 november 2008

Zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid

Colossenzen 3: 4
"Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid."

Wat een krachtige belofte. Het staat nu al vast dat we dezelfde heerlijkheid zullen bezitten als Christus bij zijn komst. Christus is ons leven. We zijn volkomen aan elkaar gelijk. Dat is precies waar Jezus om bad bij zijn afscheid. Dat wij met Hem gemeenschap zouden hebben, zoals Hij met de Vader. ‘Gij in mij en ik in u, dat ook zij in ons zijn.’ En Johannes schrijft dat wij nu al zijn zoals Hij is. Wij zijn zo volkomen een gemaakt met Christus dat er voor God geen verschil meer is. Christus en de Gemeente zijn samengesmolten tot een Geest, wat een genade.

Gebed: “Vader, dank U voor de eenwording met Christus, amen.”

zondag 2 november 2008

Wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten

Galaten 6:9
"Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen."

‘Wie goed doet, goed ontmoet’, zegt het spreekwoord. God roept ons op niet moe te worden goed te doen, dat betekent niet stoppen met goeddoen. En dan volgt er een mooie belofte, wanneer het tijd is zullen we oogsten. Goeddoen doe je met een reden. Wanneer we van Christus getuigen en daar niet mee stoppen, dan zal er een reactie komen bij de hoorders. De oogst, de opbrengst zal er zijn. Dat is de reden om door te gaan met goeddoen. Er zullen mensen door gered worden, als we niet verslappen.

Gebed: “Vader, dank U wel voor de kracht om altijd goed te kunnen doen, amen.”

zaterdag 1 november 2008

De nederigen geeft Hij genade

1Petrus 5:5
"God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade."

De Here Jezus zegt: ‘Leer van Mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart.’ Dat is een opdracht, geen optie. God heeft ons zo lief en wil ons zoveel geven, maar trots en hoogmoed maken dat onmogelijk. Hoe beter je God kent, hoe meer je begrijpt dat vernedering voor God verhoging betekent. Geef daarom je trots op en onderwerp je aan Gods liefde en genade. Hij zal je nooit teleurstellen. Mensen die trots zijn zetten zichzelf in het middelpunt, maar de nederigen richten hun blik op God.

Gebed: “Lieve Vader, Uw genade voor ons is meer dan genoeg. Leer ons af onszelf te zoeken, amen.”