vrijdag 31 juli 2009

Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien.

Psalm 50:23
“Uw mond laat gij in boosheid gaan, uw tong koppelt bedrog aaneen; gij zit en spreekt tegen uw broeder, gij werpt smaad op de zoon van uw moeder. Dit hebt gij gedaan en Ik heb gezwegen; gij beeldt u in, dat Ik geheel en al ben als gij. Ik wil u berispen en het u onder het oog brengen. Verstaat dit toch, gij, die God vergeet, opdat Ik niet verscheure, zonder dat iemand redt. Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien.”

Hier worden achter elkaar genoemd: roddel, bedrog, smaad en dat tegen gezinsleden. Omdat God in Zijn liefde zwijgt, kunnen mensen het gewoon gaan vinden. Maar hier is een waarschuwing: begrijp het toch! ‘Verstaat dit toch!’ Mensen die God niet als doel hebben, zoeken zichzelf en gaan te gronde. ‘Wie lof offert, eert Mij, dat Ik hem Gods heil doe zien.’ Die lof is voor de medemens, dus in plaats van kwaadsprekerij nu goedsprekerij. In plaats van bedrog en roddel, opbouw en begrip. Daarmee eer je God en Hij gaat je dan nog veel meer de diepte van Zijn hart laten zien. Dus positief spreken over mensen en tegen mensen. Daar doe je God plezier mee. En het is ook heilzaam voor jezelf.

donderdag 30 juli 2009

Roep Mij aan ten dage der benauwdheid, Ik zal u redden en gij zult Mij eren.

Psalm 50:15
“Roep Mij aan ten dage der benauwdheid, Ik zal u redden en gij zult Mij eren. Maar tot de goddeloze zegt God: Wat hebt gij mijn inzettingen op te tellen, en neemt mijn verbond in uw mond, hoewel gij de tucht haat, en mijn woorden achter u werpt?”

Tegen de gelovigen, de mensen die met hun hele hart God zoeken, zegt Hij: ‘Roep Mij aan ten dage der benauwdheid, Ik zal u redden en gij zult Mij eren.’ Hij is een liefdevolle Vader, die het hoort wanneer Zijn kinderen naar Hem vragen. Welke vader zou niet reageren op het roepen van een kind? Maar dan zijn daar ook de anderen, degenen die de tucht haten, dat wil zeggen, die niet willen veranderen. Zij horen Gods woorden en spreken ze ook uit wellicht, maar ze passen ze niet toe. Ze houden slechts de schijn van godsdienst op, soms niet eens bewust, maar God ziet hun hart, net als het onze. Wie behouden wil worden, moet beginnen te luisteren naar wat God te zeggen heeft. Het gaat Hem om relatie.

woensdag 29 juli 2009

Offer Gode lof en betaal de Allerhoogste uw geloften;

Psalm 50:14
“Ik neem uit uw huis geen stier, geen bokken uit uw kooien, want Mij behoort al het gedierte van het woud, het vee op bergen, rijk aan runderen. Ik ken al het gevogelte der bergen, wat zich roert op het veld, staat Mij ter beschikking. Indien Ik honger had, zou Ik het u niet zeggen, want Mij behoort de wereld en haar volheid. Eet Ik soms stierevlees, of drink Ik bokkebloed? Offer Gode lof en betaal de Allerhoogste uw geloften;”

Er zijn vele religies op aarde en het christendom is er een van. Mensen blijven maar offers brengen uit verplichting, uit angst voor straf, uit het zoeken naar bevrediging van hun vlees. Er zijn vele redenen waarom mensen religieus gedrag vertonen, maar God zit daar duidelijk niet op te wachten. Wat zouden we God moeten geven? Hij bezit immers alles? Het enige wat God zoekt is ons hart. Oprechtheid en nederigheid, daar houdt God van. Mensen die Hem kennen en vertrouwen, mensen die leven uit geloof. Mensen die God niet alleen met de mond eren, maar ook met hun leven. Deze psalm roept het uit: ‘Stop met religie, Ik wil relatie!’

dinsdag 28 juli 2009

Want in zijn sterven neemt hij niets van dat alles mede

Psalm 49:17
“Vrees niet, als iemand rijk wordt, als de heerlijkheid van zijn huis toeneemt, want in zijn sterven neemt hij niets van dat alles mede, zijn heerlijkheid daalt hem niet achterna.”

Veel koningen zijn begraven met goud en sieraden, die nu in onze musea liggen. De tijdelijke aardse rijkdom is niet om te verzamelen, maar om er goed mee te doen. Deel het uit, geef het weg, je kunt er alleen in dit leven iets goeds mee doen. ‘Zoek niet naar schatten op aarde’, zei de Here Jezus al. Zoek wat blijft. Wij hebben van God een heerlijkheid ontvangen die eeuwig is. En er komt nog veel meer dan we nu al weten. Niemand heeft het nog gezien of het kunnen bedenken, wat God bereid heeft voor degenen die Hem liefhebben.

maandag 27 juli 2009

Maar God zal mijn leven verlossen uit de macht van het dodenrijk, want Hij zal mij opnemen.

Psalm 49:15
“Dit is het lot van hen die op zichzelf vertrouwen, het einde van wie behagen scheppen in hun eigen woorden. Als schapen zinken zij in het dodenrijk, de dood weidt hen; de oprechten heersen over hen in de morgenstond; hun gedaante moet in het dodenrijk vergaan, zodat zij geen woning meer heeft. Maar God zal mijn leven verlossen uit de macht van het dodenrijk, want Hij zal mij opnemen.”

De woorden van deze psalm zijn in vervulling gegaan. Voor ieder die gelooft geldt: God heeft mijn leven verlost uit de macht van het dodenrijk, en Hij heeft mij opgenomen in Zijn gezin voor eeuwig. Deze eeuwige zekerheid gaat alle tijdelijke voorspoed verre te boven. De Here Jezus zei het al: De wereld maakt zich zorgen over eten en drinken en over bezit, maar God schenkt alles aan degenen die niet zichzelf maar Hem zoeken. Al het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.

zondag 26 juli 2009

God doet in haar paleizen Zich kennen als een burcht.

Psalm 48:3
“Groot is de HERE en hoog te loven in de stad van onze God zijn heilige berg. Schoon door zijn verhevenheid, een vreugde voor de ganse aarde is de berg Sion, ver in het noorden, de stad van de grote Koning. God doet in haar paleizen Zich kennen als een burcht.”

‘Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de Zijnen.’ Dit zijn bekende woorden uit het lied van Maarten Luther. Hij haalde zijn inspiratie uit de Bijbel die hij vertaalde in leesbaar Duits. Uit liefde voor God en de waarheid kwam hij op tegen het onrecht van zijn tijd. Vervolging was zijn deel. Verbanning en er werd zelfs een prijs op zijn hoofd gezet, uit de kerk verbannen en geëxcommuniceerd. De woorden van het lied ‘Een vaste burcht is onze God’, had hij zelf misschien het hardst nodig. Maar kijk eens wat zijn leven heeft voortgebracht, een wereldwijde reformatie. Nu, na eeuwen, zijn de gevolgen van zijn leven nog steeds merkbaar en levend. De tijden veranderen, maar de waarheid niet. God is een vaste burcht en Hij zal dat altijd zijn. Bij Hem ben je absoluut veilig.

zaterdag 25 juli 2009

De HERE der heerscharen is met ons, een burcht is ons de God van Jakob.

Psalm 46:11
“De HERE der heerscharen is met ons, een burcht is ons de God van Jakob. Komt, aanschouwt de werken des HEREN, die verwoesting op aarde aanricht, die oorlogen doet ophouden tot het einde der aarde, de boog verbreekt, de lans stukslaat, de strijdwagens met vuur verbrandt. Laat af en weet, dat Ik God ben; Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde. De HERE der heerscharen is met ons, een burcht is ons de God van Jakob.”

De Here der heerscharen is met ons. Temidden van het strijdtoneel is dat hetgeen doorklinkt. Verwoesting, oorlogen, boog, lans en strijdwagens, het zijn allemaal kenmerken van de duivelse horde die op aarde heeft geheerst. Er zal niets van overblijven, want de Here der heerscharen zal er een einde aan maken, wanneer Hij komt en Zijn macht op aarde herstelt. De hele schepping zucht en ziet uit naar dat moment. Maar nu al klinkt de triomfkreet: “De HERE der heerscharen is met ons, een burcht is ons de God van Jakob.” De overwinning is al behaald en de uitwerking ervan zal worden voltooid in de hemel en op de aarde.

vrijdag 24 juli 2009

God is in haar midden, zij zal niet wankelen;

Psalm 46:5
“Een rivier; haar stromen verheugen de stad Gods, de heiligste onder de woningen des Allerhoogsten. God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen.”

Prachtige zinnen vol beeldspraak. Een rivier die Gods stad verheugt, dat is een beeld van de Heilige Geest. Gods stad is gevuld met Gods kinderen. ‘Wij zijn Gods tempel’, zegt Paulus, ‘weet je dat niet?’ Geen stenen gebouw maar levende mensen verheugen Gods hart. En deze mensen vinden hun vreugde in de Heilige Geest. Waarom? Omdat Hij hen Jezus openbaart. Hoe meer je gaat zien wie Jezus is, des te meer ga je stralen van vreugde. God is in haar midden, zij zal niet wankelen. Dat spreekt over de Gemeente, het Lichaam van Christus, waar de Heilige Geest doorheen stroomt. Zij zal niet wankelen en je mag dus ook zeggen: ‘Ik zal niet wankelen, want God is in ons midden.’ Bij het aanbreken van de morgen is het nog donker, maar er komt een schijnsel aan de horizon. Er gloort hoop, het licht komt eraan, de nieuwe dag meldt zich. Wanneer je omstandigheden donker zijn, mag je met je geest de stad van God zien in het volle licht. Net als Abraham, ook hij richtte zich op Gods stad. Hij is de vader van de gelovigen en een voorbeeld van volharding.
Er zit zoveel moois in deze twee zinnen uit Psalm 46. Ik hoop dat je het ziet en er van geniet.

donderdag 23 juli 2009

De gemalin staat aan uw rechterhand in goud van Ofir.

Psalm 45:9
“Uw troon, o God, staat voor altoos en eeuwig, uw koninklijke scepter is een rechtmatige scepter. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft, o God, uw God u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen; mirre, aloe en kassia zijn al uw klederen; uit ivoren paleizen verheugt u snarenspel; koningsdochters zijn onder uw geliefden; de gemalin staat aan uw rechterhand in goud van Ofir.”

Wie is de God van God? Deze psalm gaat over het eeuwig koningschap van de Here Jezus. Gerechtigheid heeft Hij lief, alles aan Hem verspreidt een lieflijke geur. Gezalfd met vreugdeolie, dat is de volheid van de Heilige Geest. Maar let nu goed op, want het gaat hier niet alleen over de Koning, maar ook over Zijn gemalin. Dat is de Gemeente, die Hij zich verworven heeft. Zijn bruid, Zijn geliefde. En ze staat daar in het kostbaarste goud aan de rechterhand van de Koning. Zie je hoe stralend ze hier wordt afgebeeld? Dat is onze positie bij God. Met Christus gekroond als koning en koningin om te regeren met Hem in Zijn koninkrijk. Geniet je er ook zo van, dat na de veroordeling en de vernedering van het kruis nu de heerlijkheid is gekomen. Dat is de glans van het evangelie, dat we niet alleen met Christus zijn gestorven, maar meer nog, met Hem zijn opgestaan en met Hem als koningen heersen tot in eeuwigheid.

woensdag 22 juli 2009

Waarlijk, om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij worden gerekend als slachtschapen.

Psalm 44:22
“Waarlijk, om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij worden gerekend als slachtschapen. Waak op! Waarom slaapt Gij, Here? Ontwaak! Verstoot niet voor eeuwig! Waarom verbergt Gij uw aangezicht, vergeet Gij onze ellende en verdrukking? Want onze ziel is in het stof gebogen, ons lijf kleeft aan de grond. Sta op, ons ter hulpe, verlos ons om uwer goedertierenheid wil.”

In deze psalm worden God verwijten gemaakt en gezegd dat Hij slaapt en zich verborgen houdt. ‘Trekt U er zich niets van aan dat wij vergaan?’, zeiden de discipelen in de storm tegen Jezus. Zo kan een mens zich voelen, wanneer hij zijn blik richt op de omstandigheden. Maar wat je dan ziet is niet de waarheid. Het geloof richt zich op het onzichtbare en alleen dan kan de waarheid ontdekt worden. Niet wij, maar Christus was het slachtschaap. Hij werd gedood wegens de zonden van Israël en de hele wereld. Hij heeft zijn gelaat niet verborgen. Hij heeft Israël en ons niet verstoten. Zijn ziel is dieper dan het stof gebogen om ons te hulp te komen. Hij ging voor ons tot in de dood, ja de dood door kruisiging. Wie zou nog durven zeggen: ‘Waarom slaapt Gij, Here?’ Het is door gebrek aan kennis en geloof dat we zulke dingen zeggen. Wij zien slechts het zichtbare, het tijdelijke. We spreken vanuit ons gevoel, in plaats van uit geloof. Maar Gods daden zijn vanuit het gevoel of het zichtbare niet te doorgronden. Gods Geest openbaart ons de diepten van Gods hart. Door Hem zien we wat Jezus voor ons heeft gedaan en wat Hij nu voor ons doet. De genade wordt zichtbaar en met de genade de liefde. Dat geeft kracht en hoop voor de toekomst. Daaruit kun je leven en zelfs in de meest zware omstandigheden vrede en vreugde ervaren. Ja, God is goed.

dinsdag 21 juli 2009

Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt gij onrustig in mij? Hoop op God

Psalm 42:5
“Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, daar men de ganse dag tot mij zegt: Waar is uw God? Hieraan wil ik denken en mijn ziel in mij uitstorten: hoe ik optrok in de dichte drom, voor hen uit schreed naar Gods huis, bij jubelklank en lofgezang; een feestvierende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!”

Het leven is niet altijd fijn. Soms lijkt alles tegen te zitten en kun je de moed verliezen. Onze ziel is daar gevoelig voor. Neerslachtigheid en depressie komen juist in welvaartslanden enorm vaak voor. Het zijn namelijk niet de omstandigheden die je geluk bepalen, maar het kennen van God. Je ziel moet dat af en toe weer horen, anders wordt hij zielig. Wij moeten niet zielig zijn, maar geestelijk. Onze geest heeft het vermogen God te zien. Onze geest kan zich verbinden met het onzichtbare en weer vrede vinden in Gods aanwezigheid en in Zijn beloftes. Ziel, hoop op God, want ik zal weer juichen. Ik heb een verlosser en een God, die gaat mij helpen. Kom op ziel, vat weer moed en hoop op God. Ik zal uitzien en juichen, want er is redding en hoop.

maandag 20 juli 2009

Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God;

Psalm 42:2
"Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, o God.
Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God; wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen?"

Ieder mens verlangt naar Gods rust en vrede, dat is in ons gelegd bij de schepping. We zijn geschapen voor een relatie met God. Zoals Adam en Eva wandelden met God, zo zal het in eeuwigheid zijn. God is onze Vader en wij zijn Zijn kinderen. Mensen die Hem nog niet kennen, verlangen toch naar die innerlijke vrede, zoals een hert naar water smacht. Onze ziel, ons diepste wezen, smacht naar Gods nabijheid. Wat een geweldige genade is er dan nu voor ons. Alles wat in de weg stond tussen God en mensen is door Jezus weggenomen en weggedaan voorgoed. Nu hebben we vrijmoedigheid om te naderen, om omarmd te worden, om hulp te krijgen, om getroost te worden, ja alles wat een zoon of dochter nodig heeft: de bevestiging van een liefhebbende Vader. Wij hoeven niet langer uit te zien zoals de psalmist, wij hebben nu het voorrecht van Gods altijddurende tegenwoordigheid.

zondag 19 juli 2009

Hij zal geprezen worden op aarde;

Psalm 41:2
"Een psalm van David. Welzalig hij die acht slaat op de geringe; ten dage des onheils zal de HERE hem uitkomst geven; de HERE zal hem behoeden en hem in het leven behouden; hij zal geprezen worden op aarde; aan de lust van zijn vijanden geeft Gij hem niet prijs."

Wie wil er niet geprezen worden op aarde? Een goedkeuring is te weinig voor wat de Heer heeft gedaan. Geprezen moet Hij worden op aarde en in de hemel en tot in eeuwigheid. Zo zal het ook zijn, want Hij heeft acht geslagen op de geringe. Hij heeft uitkomst gegeven ten dage des onheils. Het zou zonder Hem voor iedereen een dag des onheils zijn. We waren reddeloos verloren zonder Hem. Maar de Here wilde ons in leven behouden en daarom zal Hij geprezen worden. Hij heeft het volbracht, we zijn aan de lust van onze vijanden niet prijsgegeven en dat zal ook niet gebeuren. Want hoewel we allen wegens onze zonden en ongerechtigheden de doodstraf verdienen, heeft God ons uit genade en liefde vrijgesproken en verlost. Wat een prachtige God, wat een uitkomst tegen de dood, wat is Hij waard te worden geprezen!

zaterdag 18 juli 2009

Al ben ik ellendig en arm, de Here gedenkt mijner.

Psalm 40:17
“Laten verstommen van schaamte, wie over mij roepen: Ha, ha! Laten in U jubelen en zich verheugen allen die U zoeken; laten wie uw heil liefhebben, bestendig zeggen: De HERE is groot! Al ben ik ellendig en arm, de Here gedenkt mijner. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder; o, mijn God, vertoef niet.”

Steeds is er weer die strijd tussen goed en kwaad, licht en duister, waarheid en leugen. Maar degenen die Gods heil (Jezus) liefhebben, kunnen gerust zijn. De overwinning is behaald en de vijand is onttroond en ontwapend. Dat is de houding die we aannemen wanneer de tegenstander probeert ons onder druk te zetten. 'De Here is groot, Hij heerst over alles. Zijn hand is niet te kort en Hij zal me uitredden.' We richten ons op God en belijden de waarheid in plaats van te klagen over de druk die we ervaren. 'Al ben ik ellendig en arm, de Here gedenkt mijner.' Van de ellende gaat de aandacht meteen naar de Here die mij gedenkt. Op die manier bieden we weerstand aan de boze en onderwerpen we ons aan God, daar moet de tegenstander van vluchten. Het enige wat hij van ons wil is aandacht en die geven we alleen aan onze Heer.

vrijdag 17 juli 2009

Ik verkondig de blijde mare van uw gerechtigheid in een grote gemeente;

Psalm 40:9
“Ik verkondig de blijde mare van uw gerechtigheid in een grote gemeente; zie, mijn lippen weerhoud ik niet, HERE, Gij weet het. Uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn hart, van uw trouw en uw heil spreek ik, uw goedertierenheid en uw waarheid verheel ik niet voor een grote gemeente.”

Het evangelie is een kracht van God om mensen te behouden. Als de waarheid van Gods liefde doordringt, zullen mensen veranderen. De grootste verandering in een mens is dat hij niet langer zichzelf zoekt, maar de ander. Dat doet Gods liefde, die zoekt en die schenkt. Vandaar dat christenen zo graag vertellen over Gods liefde, ze willen uitdelen wat ze zelf hebben ontvangen. Het liefst aan zoveel mogelijk mensen. De blijde boodschap gaat over Gods gerechtigheid, die aan ons is geschonken door de Here Jezus. Er is geen mooiere boodschap voor een verloren wereld, dan dat God hen Zijn gerechtigheid wil schenken, uit genade door geloof. De blijde boodschap van Gods gerechtigheid, niet de onze want die faalt, nee, Gods gerechtigheid is ons geschonken, uit genade, uit liefde, niemand kan er iets bijdoen of afhalen. Het is Gods geschenk aan een verloren wereld. Wanneer mensen dit geloven, wanneer die waarheid hun hart bereikt, zullen ze veranderen in verkondigers, net als David en net als Jezus.

donderdag 16 juli 2009

Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel;

Psalm 40:2
"Van David. Een psalm. Vurig verwachtte ik de HERE; toen neigde Hij Zich tot mij en hoorde mijn hulpgeroep, Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel; Hij stelde mijn voeten op een rots, mijn schreden maakte Hij vast, Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang aan onze God. Mogen velen het zien en vrezen, en op de HERE vertrouwen."

Wat een prachtige illustratie van Gods ontfermende liefde zien we hier. Iemand is weggezakt in de kuil van verderf en heeft geen grond meer onder de voeten. Het enige wat hij kan doen is uitzien naar een helper, naar God, die hij kent. Als ik dit lees, moet ik automatisch denken aan de Here Jezus aan het kruis. Wegzinkend in de modderpoel van het verderf, tot zonde gemaakt en zonder helper. Ook Hij kan alleen nog uitzien. En dan die machtige arm van God die redding brengt. David wordt verlost uit genade, de Heer wordt verlost uit het dodenrijk en wij worden verlost uit de macht van zonde en dood. God heeft ons opgetrokken uit de put. Hij heeft ons weer vaste grond onder de voeten gegeven. We staan op het vaste fundament van Gods genade. Een nieuwe Geest in ons binnenste en een nieuw lied in onze mond. Mogen velen het zien en zich ook tot God wenden. Hij is altijd dezelfde en Zijn liefde en genade blijven onveranderd naar ieder mens uitgaan.

woensdag 15 juli 2009

Ik ben verstomd, ik doe mijn mond niet open, want Gij zelf hebt het gedaan.

Psalm 39:9
“Red mij van al mijn overtredingen, stel mij niet tot een smaad voor de dwaas.
Ik ben verstomd, ik doe mijn mond niet open, want Gij zelf hebt het gedaan.”

Wat een geweldige ontdekking doet een mens die de genade van God leert kennen. ‘Gij zelf hebt het gedaan.’ En zo is het. God zelf heeft het gedaan. Hij heeft al onze ongerechtigheden vergeven en al onze schuld betaald. Hij heeft ons gered van smaad en ellende door het zelf op zich te nemen. Hij werd veracht en gesmaad voor ons. En nu deelt Hij Zijn eer en glorie met ons. De goddelijke ruil is volbracht en het geeft God ontzettend veel vreugde, wanneer mensen deze ontdekking doen en zich vol aanbidding tot Hem keren. ‘Ik ben verstomd’, zegt David. Wij zouden zeggen: ‘Ik ben stomverbaasd, met stomheid geslagen. Ik heb er geen woorden voor.’ Zoveel liefde heeft God getoond door het zelf te doen. Al onze zonden zijn vergeven en al onze schuld is weggedaan. We hebben een nieuwe Geest in ons binnenste gekregen, die ons openbaart wat God ons uit genade geschonken heeft. Kan het mooier?

dinsdag 14 juli 2009

En nu, wat verwacht ik, Here? Mijn hoop, die is op U.

Psalm 39:7
“Zie, Gij hebt mijn dagen als enige handbreedten gesteld, mijn levensduur is als niets voor U; ja, ieder mens staat daar, enkel een ademtocht. Ja, de mens gaat daarheen als een schaduw, ja, als een ademtocht suizen zij weg, zij garen bijeen en weten niet, wie het tot zich nemen zal. En nu, wat verwacht ik, Here? Mijn hoop, die is op U.”

Stel je voor dat je honderd wordt, dan zijn dat slechts enige handbreedten bij God. Wat moet de eeuwigheid toch overweldigend zijn. We maken ons druk hier van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat en God zegt: ‘Slechts enige handbreedten.’ Wees in geen ding bezorgd, je leven is slechts een ademtocht. Alles wat je verzamelt in je leven is voor een ander die na jou komt. Alles is ijdelheid, het is hier slechts tijdelijk. Na al dit gerelativeer wordt het tijd om ook het belang van dit leven te onderstrepen. Hier leren we onze Heer kennen. In deze tijd mogen we ontdekken dat Hij een helper en een verlosser is, trouw aan zijn woord en altijd meer gevend dan wat je nodig hebt. Wat verwachten we van dit leven? Wat verwachten we van deze dag? Mijn hoop die is op U, Heer, want bij U zijn uitreddingen, zelfs tegen de dood. Geniet elke dag van de liefde en trouw van God. Heb je vandaag een kwade dag, denk dan aan die van morgen, maar denk vooral aan Degene die jouw de dagen geeft, Hij houdt van je, voor eeuwig.

maandag 13 juli 2009

Doch het heil der rechtvaardigen is van de HERE, hun schutse ten tijde der benauwdheid;

Psalm 37:39
“Doch het heil der rechtvaardigen is van de HERE, hun schutse ten tijde der benauwdheid; de HERE helpt hen en doet hen ontkomen, Hij doet hen ontkomen aan de goddelozen en verlost hen, want zij schuilen bij Hem.”

God houdt van ons mensen, Zijn liefde gaat elke dag onveranderd naar ons uit. Hij heeft voor ons heil Zijn Zoon gegeven en alles betaald wat nodig was voor onze behoudenis. Ja, het heil der rechtvaardigen is van de Here. Niemand anders dan Hij verdient de aanbidding van de aarde en de hemel. En ook nu nog, na het verlossingswerk volbracht te hebben, is Hij hun schutse ten tijde der benauwdheid. Alles komt uit God, het heil, de rechtvaardiging, de verlossing, de bevrijding, de verheerlijking, het is alles uit Hem en door Hem en tot Hem. Terecht zegt Paulus: Hem zij de eer, nu en tot in eeuwigheid.

zondag 12 juli 2009

De goddeloze vraagt te leen en geeft niet terug, maar de rechtvaardige ontfermt zich en schenkt.

Psalm 37:21
“De goddeloze vraagt te leen en geeft niet terug, maar de rechtvaardige ontfermt zich en schenkt.”

Gisteren hebben we al gezien dat de goddeloze satan is en de rechtvaardige Christus. De aard van de boze is dat hij steelt en rooft en moordt wanneer hij maar kan. De aard van Christus komt hier prachtig naar voren: Hij ontfermt zich en schenkt. Dat is liefde en genade. Wat een wereld van verschil tussen mensen die God kennen en hen die dat nog niet doen. Bij wie je hoort blijkt uit je daden. Je kan maar één heer dienen. Lijkt jouw leven op dat van de goddeloze, die leent en niet teruggeeft, of op dat van Christus, die zich ontfermt en geeft?

zaterdag 11 juli 2009

De goddeloze smeedt boze plannen tegen de rechtvaardige en knarst de tanden tegen hem;

Psalm 37:12
"De goddeloze smeedt boze plannen tegen de rechtvaardige en knarst de tanden tegen hem; de Here belacht hem, want Hij ziet, dat zijn dag komt. De goddelozen ontbloten het zwaard en spannen hun boog, om ellendigen en armen neer te vellen, om de oprechten van wandel te slachten; hun zwaard zal in hun eigen hart dringen, en hun bogen zullen verbroken worden."

De goddeloze is de duivel en de rechtvaardige is Jezus. Hier wordt de ware geestelijke strijd geschetst. De duivel knarst zijn tanden tegen de gezalfde des Heren, dat is de Here Jezus. Maar de Here lacht hem vierkant uit. In blinde woede – als een briesende leeuw – gaat hij rond om mensen voor zijn karretje te spannen. Nu gaat het opeens niet meer over de goddeloze, maar om de goddelozen, dat zijn de mensen die zich laten leiden door de duivel. Zij storten zich op de weerlozen, de ellendigen en de armen. De reden staat erbij, om de oprechten te slachten. De Here Jezus zei al dat de dief rondgaat om te slachten en te stelen en te verdelgen. Ze zullen net als koning Saul in hun eigen zwaard vallen. Wij worden in het Nieuwe Testament gerekend bij de sterken, bij de overwinnaars. Wanneer je wapenrusting gesloten is, heb je geen enkele goddeloze te vrezen. Wij horen bij Degene die lacht, omdat Zijn dag komt. Laten we er ernst mee maken om ons niet in te laten met de goddeloze, maar steeds te beseffen dat we bij de Rechtvaardige zijn ingelijfd.

vrijdag 10 juli 2009

Maar de ootmoedigen beerven het land en verlustigen zich in grote vrede.

Psalm 37:11
"Wees stil voor de HERE en verbeid Hem; wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeedt. Sta af van toorn en laat de grimmigheid varen, wees niet afgunstig; dat sticht louter kwaad. Want boosdoeners worden uitgeroeid, maar wie de HERE verwachten, zij zullen het land beerven: Immers nog een wijle, en de goddeloze is niet meer; als gij let op zijn plaats, dan is hij niet meer; maar de ootmoedigen beerven het land en verlustigen zich in grote vrede."

Jaloersheid is hetzelfde als begeerte, het is een uiting van ontevredenheid en ongeloof. Veel mensen denken nog steeds dat je recht hebt op zegen wanneer je netjes leeft. Voor wat hoort wat en het doet dan pijn als je ziet dat het de goddelozen goed gaat. Dat ziet er niet logisch uit. Maar jaloersheid en boosheid stichten louter kwaad. Het is geen goed zaad en brengt dus geen goede vrucht voort. Vertrouw op God, wacht op Zijn tijd en weet dat Hij voor je zal zorgen. Je bent Zijn kind en Vader geeft geen stenen voor brood. Niet jouw gedrag bepaalt wat God je geeft, maar Zijn liefde. Zijn genade is de bron en uiteindelijk zul je in niets tekort komen. Maar het gaat niet om bezit bij God, maar om je geluk en je vrede. De ootmoedigen, degenen die zich onderwerpen aan God, zullen zich daarin verlustigen, geen gewone vrede, maar grote vrede. En het woordje vrede, shalom, houdt een zegen in voor geest, ziel en lichaam. Het betekent dat er geen enkel tekort zal zijn, maar integendeel, overvloed aan leven.

donderdag 9 juli 2009

De zonde spreekt tot de goddeloze diep in zijn hart;

Psalm 36:1
"Van David, de knecht des HEREN. De zonde spreekt tot de goddeloze diep in zijn hart; (geen vrees voor God staat hem voor ogen) want zij vleit hem in zijn eigen ogen, totdat men zijn ongerechtigheid ontdekt en haat."

Het hart van een mens is de plaats waar goed of slecht zaad ontkiemt. Op de Pinksterdag werden 3000 mensen diep in hun hart getroffen door de woorden van Petrus. Hij hield hen een spiegel voor en ze herkenden hun zonden. Dat was het moment dat God hen bereiken en vernieuwen kon. Niemand kan nieuw leven ontvangen als hij het oude niet loslaat en haat. God geeft als eerste de Heilige Geest aan mensen die tot geloof komen. Dat gebeurt in het hart. Daar stort God zijn liefde uit, dat is het belangrijkste wat een mens kan ontvangen. En dan gaat het nieuwe leven zich ontwikkelen. De Here Jezus heeft ons een nieuwe Geest in ons binnenste geschonken, Hij schrijft daar de wetten van Zijn liefde in ons hart. De wereld hunkert naar de vruchten van zulke harten.

woensdag 8 juli 2009

Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog;

Psalm 34:13
"Vreest de HERE, gij, zijn heiligen, want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek. Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie de HERE zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Komt, kinderen, luistert naar mij, ik zal u de vreze des HEREN leren. Wie is de man die het leven begeert, vele dagen wenst om het goede te genieten? Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog; wijk van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na."

Leven en dood zijn in de macht van de tong en hoe makkelijk spreken we dingen uit die negatief zijn. Woorden van afkeuring, woorden vol boosheid, woorden vol haat soms, maar altijd vol pijn. Vrees de Here is het advies, want dan heb je geen gebrek. Als je hart op God is afgestemd, kun je je tong bewaren. Dan kun je zwijgen in je boosheid en met God spreken tot er weer vrede is. Wie de Here zoeken hebben geen gebrek aan enig goed. Dat is nogal een uitspraak. Geen enkel gebrek, dus ook niet aan begrip, aanvaarding en liefde. In plaats van je bitterheid uit te spreken, kun je je beter naar God keren. Hij maakt het bittere zoet.

dinsdag 7 juli 2009

Smaakt en ziet, dat de HERE goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt.

Psalm 34:8
"Deze ellendige hier riep en de HERE hoorde, Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De Engel des HEREN legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen. Smaakt en ziet, dat de HERE goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt."

‘Deze ellendige’, dat klinkt heel negatief, maar het spreekt slechts over de gevoelens van David. Het betekent niet dat hij een ellendige is. Wat een verschil tussen wat je bent en wat je voelt. Iedereen voelt zich wel eens ellendig en de boze is er als de kippen bij om je uit te leggen waardoor dat komt. Maar kijk, David roept, hij roept God aan en Hij hoort en verlost hem uit zijn benauwdheid. Dat kan je doen als je God kent als iemand die van je houdt. God wijst je niet af in je ellende, Hij is juist met je bewogen en helpt je eruit. Op zo’n moment mag je niet alleen weten dat God goed is, maar je mag het ook smaken en ervaren. God houdt ervan als we in onze ellende aan Hem denken en naar Hem roepen. Hij is goed en je zal merken hoe gelukkig je wordt als je bij Hem schuilt.

maandag 6 juli 2009

Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde

Psalm 34:5
"Van David, toen hij zich bij Abimelek als een waanzinnige gedroeg, zodat deze hem wegjoeg, en hij heenging. Ik wil de HERE te allen tijde prijzen, bestendig zij zijn lof in mijn mond. In de HERE beroeme zich mijn ziel; laten de ootmoedigen het horen en zich verheugen. Maakt met mij de HERE groot, en laat ons tezamen zijn naam verheffen. Ik zocht de HERE en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden."

Het is prachtig om te lezen hoe God temidden van aanbidding op Zijn troon zit. Johannes heeft er een visioen over op Patmos en hier is het David die erover profeteert. Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, dat is ook voor ons weggelegd. Wij zullen Hem zien zoals Hij is en wij zullen Hem gelijk zijn. Wonderlijke woorden van troost en bemoediging. De tijd komt, dat we God zullen zien van aangezicht tot aangezicht en dat we Hem kennen zoals we gekend zijn. Geen oog heeft het gezien en het is in geen mensenhart opgekomen, wat God bereid heeft voor degenen die Hem liefhebben. Mij maakt het verlangend, jou ook?

zondag 5 juli 2009

Zie, des HEREN oog is op hen die Hem vrezen

Psalm 33:18
"Geen koning wordt behouden door een machtig leger, geen held wordt gered door geweldige kracht; het paard faalt ter overwinning, en doet niet ontkomen door zijn geweldige sterkte. Zie, des HEREN oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen, om hun ziel van de dood te redden, en hen in het leven te houden in hongersnood."

Machtige legers en geweldige kracht helpen de mensen niet om hun ziel te redden van de dood. God weet dat en daarom let Hij op de mensen. Hij wil hun harten vormen en ze laten weten dat Hij voor hen wil zorgen. Wie godvrezend is, is niet bang, juist niet, maar onder de indruk van Gods grootheid. Als Hij voor je zorgt, voor wie moet je dan nog vrezen? Dat is ongeveer de strekking van deze verzen. God wil je laten weten, dat Hij je ziel wil redden van de dood. Hij wil je door je geestelijke hongersnood helpen, maar dan moet je leren op Hem te vertrouwen in plaats van op je eigen kracht of die van anderen. Alleen God heeft je lief en het is Zijn verlangen mensen te redden van de dood.

zaterdag 4 juli 2009

De HERE schouwt uit de hemel, Hij slaat alle mensenkinderen gade;

Psalm 33:13
"De HERE schouwt uit de hemel, Hij slaat alle mensenkinderen gade; uit zijn woonplaats ziet Hij naar alle bewoners der aarde, Hij, die hun aller harten vormt, die al hun werken doorgrondt."

Welk beeld komt er bij je op als je deze verzen leest? Word je er blij van of juist benauwd? Het hangt helemaal van je godsbeeld af. Hoe ken je God? Is Hij je liefhebbende Vader, of is Hij de God die dreigt met oordeel omdat je niet volmaakt bent? Veel mensen worstelen met deze twee beelden. Ze doen uit alle macht hun best om toch maar zo goed mogelijk te leven, je weet immers maar nooit? Deze mensen kennen Gods hart niet. Hoe goed je ook je best doet, je zult nooit aan Gods rechtseis kunnen voldoen. Maar gelukkig is er die liefhebbende Vader. Hij gaat de harten vormen van allemaal. Hij wil dat we Hem kennen en durven gaan rusten in Zijn genade. Hoewel Hij al onze werken doorgrondt, keurt Hij ons goed. We zijn voor Hem volmaakt volmaakt door het ene offer van Christus. Onthoud dit: God kijkt niet naar ons om ons te veroordelen, maar om ons hart te vormen vanuit Zijn liefde en genade. Zolang je dat voor ogen houdt, groei je naar Hem toe en ga je Hem steeds meer liefhebben.

vrijdag 3 juli 2009

Welzalig het volk, welks God de HERE is, de natie, die Hij Zich ten erfdeel koos.

Psalm 33:12
"De HERE verbreekt de raad der volken, Hij verijdelt de gedachten der natien; de raad des HEREN houdt eeuwig stand, de gedachten zijns harten van geslacht tot geslacht. Welzalig het volk, welks God de HERE is, de natie, die Hij Zich ten erfdeel koos."

Verenigde naties, Wereldraad, het zijn allemaal indrukwekkende namen misschien, maar God lacht erom. Bij Zijn raad valt alles in het niet. Hij doet in alles naar de raad van Zijn wil. Met andere woorden: Hij voert gewoon Zijn plan uit. Dat plan omvat het herstel van de aarde en haar bewoners. De meningen van mensen, zelfs die van regeringsleiders zijn allemaal tijdelijk. Gods gedachten en Gods plannen zijn eeuwig. Gelukkig ben je als je je door Gods raad laat leiden.

donderdag 2 juli 2009

Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er.

Psalm 33:9
"Door het woord des HEREN zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al hun heer. Hij verzamelt het water der zee als een dam, Hij legt watervloeden in schatkamers op. De ganse aarde vreze voor de HERE, al de bewoners der wereld moeten voor Hem ontzag hebben. Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er."

Een simpel zinnetje, waarin de hele oorsprong van het leven staat vermeld. Hemel en aarde komen voort uit Gods mond. En wat Zijn mond heeft gesproken, komt voort uit Zijn hart. Het was geen kleinigheidje voor God, het was een daad van geloof. De wetenschap ontdekt stapje voor stapje de indrukwekkende uitwerking van dit spreken. Op elk terrein, of je nu het grote of het kleine onderzoekt, overal kom je de hand van God tegen. De hele schepping brengt Hem eer. Wat ik het meest indrukwekkend vind aan het spreken van God, is dat het niet gedachteloos is gebeurd. De Bijbel leert dat God al van voor de grondlegging der wereld een Lam had bereid, wat de zonden van de wereld zou wegnemen. God had nog kunnen zeggen: ‘Ik spreek niet.’ Dan zou heel veel lijden zijn voorkomen, maar ook heel veel liefde en geluk. God besloot te spreken en dat was een hele grote daad van liefde. Die liefde is voor jou en mij. Want God sprak voor ons, Hij wilde ons, voor eeuwig.

woensdag 1 juli 2009

Gij vergaaft de schuld mijner zonden.

Psalm 32:5
"Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; ik zeide: Ik zal de HERE mijn overtredingen belijden, en Gij vergaaft de schuld mijner zonden."

Onder het oude verbond moest elke zonde worden beleden en moest er een dier worden geslacht. Vele duizenden en wellicht miljoenen dieren zijn geofferd voor de zonden van de mensen. En het heeft helemaal niets geholpen. De zondemacht bleef in stand en het zondigen ging gewoon door. Daarom denken veel mensen dat het ook zo gaat onder het betere verbond, het nieuwe verbond in het bloed van Christus. Elke zonde belijden en steeds opnieuw het offer van Jezus aanroepen en om vergeving smeken, dat is wat veel mensen doen. Het zondigen houdt niet op en het belijden ook niet. Toch spreekt de Bijbel duidelijke taal over het nieuwe verbond: ‘Want door een offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden.’ En ook: ‘Ik zal mijn wetten in hun harten leggen, en die ook in hun verstand schrijven, en hun zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken.’ De eerste tekst spreekt over geheiligd worden en de tweede over niet meer gedenken. Je kunt alleen geheiligd worden als je gelooft dat God je zonden niet langer gedenkt, omdat ze zijn weggedaan. Dat betekent niet dat je daarom meer kan gaan zondigen, maar juist dat je ermee stopt. Je bent vrijgekocht uit de macht van de zonde om voortaan voor God te leven. Je bent een nieuwe schepping en je hebt de Geest van God. Daaruit te leven betekent dat je geheiligd wordt. Belijd niet langer je zonden, maar belijd wie je bent geworden in Christus. Door dat te doen en ernaar te leven, zul je geheiligd en gelukkig worden.