zaterdag 31 oktober 2009

Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig, dat wij stof zijn.

Psalm 103:14
”Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt Zich de HERE over wie Hem vrezen. Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig, dat wij stof zijn.”

Wie zou ons beter kennen dan onze Maker? Let in dit gedeelte op het woordje ‘want’. God kent onze kwetsbaarheid, Hij is vertrouwd met al onze wegen en onze gedachten kent Hij van verre. Daarom ontfermt Hij zich als een Vader over ons. We kunnen niet zonder Zijn bescherming, we zouden omkomen. Als het niet de omstandigheden zijn, dan wel onze gevoelens, maar beproevingen zijn er elke dag. Gelukkig hebben we een Vader die met ons meevoelt in onze zwakheden. Hij veroordeelt niet, maar bemoedigt en wijst op de voorziening die Hij heeft gebracht in Christus. In al onze behoeftes is rijkelijk voorzien door Zijn dood en opstanding. Zijn Geest is in ons binnenste en dat verheft ons boven onze vijanden. Dank God voor Zijn ontferming.

vrijdag 30 oktober 2009

Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden;

Psalm 103:10
”Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden; maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons;”

God heeft ons uit genade gered. We zijn behouden uit liefde. Niemand kan iets verdienen bij God. Je werken brengen God niet in beweging. Je kunt Gods genade ontvangen als een liefdedaad van God. Probeer dat niet af te kopen, daarmee doe je Gods liefde tekort. Bovendien is elke inspanning ontoereikend om iets van Gods zegen te verdienen. Het enige wat God vraagt is Hem te vrezen, dat is geen angst, maar vertrouwen, geloof. Verheug je in Gods liefde. Een ander woord voor Goddelijke liefde is genade. Wanneer je van die genade hebt genomen, word je zelf ook genadig naar anderen. Ook dat heet liefde, agapé, niet menselijk maar Goddelijk.

donderdag 29 oktober 2009

Niet altoos blijft Hij twisten, niet eeuwig zal Hij toornen;

Psalm 103:9
“Hij maakte Mozes zijn wegen bekend, de kinderen Israels zijn daden. Barmhartig en genadig is de HERE, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid; niet altoos blijft Hij twisten, niet eeuwig zal Hij toornen;”

Veel mensen zijn in verwarring over God. Is Hij nu barmhartig en genadig en graag vergevend, of is Hij nu de rechter over zonde en kwaad en is het vreselijk in Zijn handen te vallen? Veel mensen weten wel dat God liefde is, maar blijven toch maar liever wat stappen uit Zijn buurt. Het antwoord is dat God barmhartig en genadig is en dat ook altijd zal blijven. Maar het twisten en toornen over de zonde, dat is iets waartoe de mensen Hem hebben gedwongen, maar daar komt een einde aan. Sterker nog, voor wie in Jezus gelooft is er al een einde aan gekomen. Hij heeft namelijk Gods toorn over de zonde gedragen voor ieder, omdat God barmhartig en genadig is. Uit liefde heeft Hij zelf de straf en de vloek gedragen, omdat Hij wel verplicht was de zonde te oordelen, maar ons wilde sparen. 'Zo is er dan nu geen veroordeling meer', schrijft Paulus, 'voor wie in Christus Jezus is.' Je kan dus heel dicht bij God komen, zonder angst voor veroordeling. De enige die veroordeelt is de duivel. Hij is de aanklager, maar hij liegt altijd. Negeer hem en ontvang de liefdevolle aandacht van je Vader.

woensdag 28 oktober 2009

Loof de HERE, mijn ziel, en al wat in mij is

Psalm 103:1
“Van David. Loof de HERE, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam; loof de HERE, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden;”

Ik geef vandaag het commentaar op dit vers door van John Stevenson:
‘Al wat in mij is.’ Laat je bewustzijn de HERE loven, door onverdeelde trouw. Laat je beoordeling Hem loven, door beslissingen die overeenstemmen met Zijn woord. Laat je dromen Hem loven, door zuivere en heilige overpeinzingen. Laat je gevoelens Hem loven, door te verlangen naar wat Hij verlangt. Laat je wensen Hem loven, door alleen Zijn eer te zoeken. Laat je geheugen Hem loven, door geen van Zijn zegeningen te vergeten. Laten je gedachten Hem loven, door na te denken over Zijn volmaaktheden. Laat je hoop Hem loven, door uit te zien en te verlangen naar Zijn komende glorie. Laat elk van je gedachten Hem loven, door trouw, elk van je woorden door waarheid en elk van je daden door zuivere toewijding.

dinsdag 27 oktober 2009

Om de ten dode gedoemden te bevrijden;

Psalm 102:20
“Dit worde opgeschreven voor een volgend geslacht, en het volk dat geschapen zal worden, zal de HERE loven; want Hij heeft uit zijn heilige hoogte neergezien, de HERE heeft uit de hemel op aarde geschouwd, om het zuchten der gevangenen te horen, om de ten dode gedoemden te bevrijden; opdat men de naam des HEREN in Sion vertelle, en zijn lof in Jeruzalem, wanneer de volken altegader en de koninkrijken zich zullen verzamelen om de HERE te dienen.”

In deze psalm staat de Here Jezus centraal, met name in zijn lijden, maar ook in zijn verheerlijking. Dwars door alles heen zie je Gods genade. De ten dode gedoemden worden bevrijd, maar dat is niet alles. Ze worden ook herschapen tot een nieuw geslacht. Dat nieuwe geslacht bestaat uit mensen die uit God geboren zijn. Een generatie die geen slaaf van de zonde is, maar van de gerechtigheid. Ze hebben een nieuwe Geest in hun binnenste en de duivel heeft geen rechten meer in hun leven. Het is een geslacht van overwinnaars, van koningen en priesters voor hun God de Vader. Dat nieuwe geslacht bestaat uit de mensen die vroeger ten dode gedoemd waren, maar die nu door Gods liefde en genade zijn gered. Glorie aan het Lam van God die het oordeel heeft weggenomen.

maandag 26 oktober 2009

In mijn huis zal geen bedrieger wonen; de leugenspreker zal niet bestaan voor mijn ogen.

Psalm 101:7
“Wie zijn naaste heimelijk lastert, die zal ik verdelgen; wie hoog van ogen en trots van hart is, die duld ik niet. Mijn ogen zijn op de getrouwen in den lande om bij mij te wonen; wie onberispelijk wandelt, die zal mij dienen. In mijn huis zal geen bedrieger wonen; de leugenspreker zal niet bestaan voor mijn ogen. Elke morgen zal ik verdelgen alle goddelozen des lands, en uit de stad des HEREN uitroeien alle bedrijvers van ongerechtigheid.”

David nam zijn koningschap heel serieus. Wanneer je deze woorden leest, krijg je de indruk dat hij weinig personeel heeft gehad. Ook zelf was hij niet smetteloos. Dat zie je vaker, dat mensen die hun eigen zonden haten, doorslaan naar perfectie. Alsof ze daarmee willen bewijzen dat ze best wel goed zijn. Als ik deze psalm lees, denk ik aan Gods huis. Hij duldt geen bedrieger of leugenaar in zijn nabijheid. En dan zie ik de uitwerking van het offer van Christus. Door één volmaakt offer heeft Hij allen volmaakt die in Hem geloven. Voor God zijn we geen bedriegers en leugenaars meer, maar volmaakte kinderen van God. Zie je de genade, of probeer jij ook te bewijzen dat je goed bent?

zondag 25 oktober 2009

Want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten.

Psalm 100:5
“Erkent, dat de HERE God is; Hij heeft ons gemaakt, en Hem behoren wij toe, zijn volk, de schapen die Hij weidt. Gaat met een loflied zijn poorten binnen, zijn voorhoven met lofgezang, looft Hem, prijst zijn naam; want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten.”

Een prachtige psalm, die de aandacht geheel op God richt. Hij is God, Hij is goed, Hij is trouw, Zijn goedertierenheid duurt eeuwig. God is onveranderlijk dezelfde. In het Oude Testament was Hij dezelfde als in het Nieuwe Testament. Zijn goedheid is niet altijd gezien, Zijn liefde en trouw niet altijd begrepen. De mens denkt zekerder te zijn, wanneer hij zijn eigen inzichten volgt, maar het gevolg is dat de dood greep krijgt op je leven. Wat is het toch geweldig dat door het ene offer van Christus onze blinde ogen zijn opengegaan voor de grootheid en schoonheid van onze Vader. Hij heeft altijd van ons gehouden, maar kon het pas duidelijk maken door Jezus. En zelfs nu nog zien velen Zijn goedheid niet. Maar God is trouw tot in verre geslachten. Laten we met een loflied deze dag doorgaan, looft Hem en prijst Zijn naam, want Hij is goed en Hij houdt van je.

zaterdag 24 oktober 2009

Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in rechtmatigheid

Psalm 98:9
“De zee bruise en haar volheid, de wereld en wie erin wonen; dat de stromen in de handen klappen, de bergen tezamen jubelen voor het aangezicht des HEREN, want Hij komt om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in rechtmatigheid.”

De wereld wordt nu bestuurd door machthebbers, die slechts een belang op het oog hebben, namelijk het eigen belang. Gerechtigheid wordt uitgelegd in het eigen voordeel en meestal betekent dat in het nadeel van de ander. Wat een verademing moet het voor de wereld zijn, wanneer Jezus komt om Gods koninkrijk op aarde te vestigen. Recht en gerechtigheid zullen heersen op aarde. Het motief zal liefde zijn. Alles zal tot bloei komen en zich ontwikkelen, zoals God het vanaf de schepping heeft bedoeld. De aarde hunkert naar recht en gerechtigheid. De natuur kijkt met reikhalzend verlangen uit naar die tijd. En hoe is het met ons? Kijken wij ook met verlangen uit naar die tijd? Wij leven nu al in Gods koninkrijk, maar de wereld nog niet. Daarom zijn we nu nog vreemdelingen en bijwoners, maar wel kan het licht van het komende koninkrijk al door ons heen gezien worden, tenminste, dat is de bedoeling. Niet langer leven we wereldgelijkvormig, maar wereldveranderend.

vrijdag 23 oktober 2009

Juicht voor de Koning, de HERE

Psalm 98:6
“Juicht de HERE, gij ganse aarde, breekt uit in gejubel en psalmzingt. Psalmzingt de HERE met de citer, met de citer en met luide zang, met trompetten en met bazuingeschal; juicht voor de Koning, de HERE.”

Het klinkt een beetje als juichen op commando. Je ziet het wel eens bij tv-shows, dat er iemand met een groot bord loopt met daarop het woord APPLAUS. Zodra het bord verschijnt, moet de zaal klappen. Het moet er echt en spontaan uitzien, want stel je voor, dat de kijkcijfers tegenvallen… Deze oproep om te juichen voor de Koning, is dan ook geen oproep, maar een uitroep. Van pure vreugde wordt iedereen opgeroepen mee te juichen. Geen show, geen geklap op afroep, maar spontane, echte vreugdeuiting. Dat zal op een dag de hele aarde vullen, maar wij beginnen nu al. Heerlijk, om eens alleen maar te juichen en God te vertellen hoe je van Hem geniet.

donderdag 22 oktober 2009

Gij rechtvaardigen, verheugt u in de HERE en looft zijn heilige naam.

Psalm 97:12
“Het licht is voor de rechtvaardige gezaaid, en vreugde voor de oprechten van hart. Gij rechtvaardigen, verheugt u in de HERE en looft zijn heilige naam.”

Als ’s morgens de zon weer opkomt, is dat voor jou. Dat de bozen er ook van genieten is genade, trouwens dat hij schijnt voor ons ook. Maar de gedachte is prachtig: het licht is voor de rechtvaardige gezaaid. God schiep hemel en aarde voor de mens, om van te genieten. Het is een zichtbaar beeld van Gods aanwezigheid. God wil dat we genieten. Hij wil dat we met blijdschap deze aarde bewonen. Nu is er veel mis met de aarde vanwege de vloek der zonde, maar Gods gedachten zijn niet veranderd. God is ons licht en in Hem kunnen we ons verheugen. Hij heeft ons rechtvaardig verklaard en weer in het licht gezet. Gij rechtvaardigen, verheugt u in de HERE en looft zijn heilige naam.

woensdag 21 oktober 2009

Hij, die de zielen van zijn gunstgenoten bewaart, redt hen uit der goddelozen hand.

Psalm 97:10
“Want Gij, HERE, zijt de Allerhoogste over de ganse aarde, Gij zijt zeer hoog verheven boven alle goden. Gij, die de HERE liefhebt, haat het kwade; Hij, die de zielen van zijn gunstgenoten bewaart, redt hen uit der goddelozen hand.”

Wat een mooi woord is het woord ‘gunstgenoten’. Gunst is genade. God bewaart Zijn gunstgenoten. Daarmee is dit stukje al klaar. Maar er staat ook: ‘Gij die de HERE liefhebt, haat het kwade.’ Je kunt niet God liefhebben en ook de wereld waaruit je verlost bent. Je zult moeten beseffen, dat je als Gods gunstgenoot ook iets achter je moet laten. Sterker nog, we worden opgeroepen alles te haten, wat ons van God heeft afgehouden. Het helpt om steeds tegen jezelf te zeggen: ‘Ik ben Gods gunstgenoot.’ Zo bevestig je de waarheid en heeft de leugen geen vat op je.

dinsdag 20 oktober 2009

Majesteit en luister zijn voor zijn aangezicht, sterkte en glorie in zijn heiligdom.

Psalm 96:6
“Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natien zijn wonderen. Want de HERE is groot en zeer te prijzen, geducht is Hij boven alle goden; want alle goden der volken zijn afgoden, maar de HERE heeft de hemel gemaakt; majesteit en luister zijn voor zijn aangezicht, sterkte en glorie in zijn heiligdom.”

Veel christenen beseffen niet hoe hecht ze met God verbonden zijn door de Heilige Geest. We hoeven God niet uit te nodigen dichtbij te komen, want Hij is voor eeuwig bij ons. Veel christenen beseffen niet dat ze zelf Gods heiligdom zijn. Dus de sterkte en de glorie is al bij je. Je hebt het in je geest allemaal ontvangen, vanaf het moment dat je gelovig werd. Door deze dingen te weten en te geloven, ga je ze ook belijden. Je gaat er anders door leven. Door onze veranderde levens vertellen we Gods heerlijkheid aan de volken. Een getuigenis zonder verandering zijn slechts woorden. Laat Gods glorie zien door op Hem te vertrouwen die bij je en in je is. Maak je keuzes en vorm je woorden door te beseffen wie je bent in Hem en wie Hij is in jou.

maandag 19 oktober 2009

Zingt de HERE, prijst zijn naam, boodschapt zijn heil van dag tot dag.

Psalm 96:2
“Zingt de HERE een nieuw lied, zingt de HERE, gij ganse aarde. Zingt de HERE, prijst zijn naam, boodschapt zijn heil van dag tot dag.”

Wat een inhoud hebben deze simpele zinnen. Een nieuw lied zingen, spreekt van echtheid, geen oude rituelen die maar herhaald blijven worden. Zeg vandaag eens iets nieuws tegen de Heer, of zeg eens iets op een andere manier. Prijst zijn naam, spreekt van gericht zijn op wie Hij is. Wanneer je over God nadenkt, komt er vanzelf verwondering en aanbidding. Boodschap zijn heil, betekent dat je laat zien wat de uitwerking van je geloof is in je eigen leven. Heil betekent heelwording, herstel. Laat de wereld maar zien hoe blij je met God bent en dat je vertrouwt op Zijn woorden. Zo ben je een bron van vreugde voor God en mensen.

zondag 18 oktober 2009

Daarom heb Ik gezworen in mijn toorn: Tot mijn rustplaats zullen zij niet komen!

Psalm 95:11
“Verhardt uw hart niet, gelijk bij Meriba, gelijk ten dage van Massa, in de woestijn, toen uw vaderen Mij verzochten, Mij op de proef stelden, ofschoon zij mijn werk hadden gezien. Veertig jaren heb Ik Mij geergerd aan dat geslacht, Ik zeide: Het is een volk, dwalende van hart, en zij kennen mijn wegen niet.”

Het verharden van je hart betekent niet dat je een keihard karakter vertooont zonder liefde, maar dat je niet gelooft wat God je zegt. Het gevolg is dat je ook niet in Gods rust binnengaat. Dat is niet de hemel of zo, maar gewoon de dagelijkse rust van het kennen van God. De gerustheid van Zijn beloftes en van Zijn tegenwoordigheid. Wanneer je God liefhebt, ga je op Zijn woord vertrouwen en doen wat Hij zegt. Het gevolg is dat er een bovennatuurlijke rust in werking treedt, die je gedachten gaan behoeden. Je zorgen veranderen in gerustheid. Je gedachten stoppen met malen, want je bent in Gods tegenwoordigheid. Hij zorgt voor je. 'Kom tot Mij', zegt Jezus, 'en Ik geef je rust.'

zaterdag 17 oktober 2009

Och, of gij heden naar zijn stem hoordet!

Psalm 95:7
“Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de HERE, onze Maker; want Hij is onze God, en wij zijn het volk dat Hij weidt, de schapen zijner hand. Och, of gij heden naar zijn stem hoordet!”

Er zijn zoveel stemmen om naar te luisteren, dat we vaak geneigd zijn de stem van God te vergeten, of gewoon niet te geloven wat Hij zegt. Tijdens de bevrijding uit Egypte had Israël gezien waartoe God in staat is en toch sloegen telkens angst en ongeloof toe als het erop aan kwam. God ergerde zich daaraan en je kunt je Zijn wanhoop voorstellen: Hij wilde hen helpen, maar kon dat niet wegens hun houding van ongeloof. In deze psalm doet de Heilige Geest een dringende oproep om toch vooral te luisteren naar wat God zegt, omdat Hij ons wil zegenen en beschermen. Hij is onze God, niet onze tegenstander!

vrijdag 16 oktober 2009

Bij de veelheid van mijn gedachten in mijn binnenste verkwikten uw vertroostingen mijn ziel.

Psalm 94:19
“Wie treedt voor mij op tegen de slechtaards? Wie stelt zich voor mij tegen de bedrijvers van ongerechtigheid? Indien de HERE mijn hulp niet was geweest, mijn ziel zou bijna in de stilte gewoond hebben. Als ik dacht: Mijn voet wankelt dan ondersteunde mij uw goedertierenheid, o HERE. Bij de veelheid van mijn gedachten in mijn binnenste verkwikten uw vertroostingen mijn ziel.”

De meeste strijd speelt zich af in onze gedachten. Daar zitten bolwerken die geslecht moeten worden. Leugens, beschuldigingen, aanklachten en bedreigingen, ze zijn er in alle soorten en maten. Maar wat een zegen als daar ook de vertroostingen van de Heer zijn, en die zijn er altijd. Wanneer slechtaards ons bedreigen, dan is de Here onze sterkte. Zijn trouw is ons pantser. Het tijdelijke van de bedreigingen valt weg in het perspectief van de eeuwige vertroosting. Mocht vandaag je voet wankelen, zorg dan dat je de vertroostingen van de Heer paraat hebt. Daar zijn ze voor.

donderdag 15 oktober 2009

Boven de stemmen van vele wateren, van de geweldige baren der zee, is de HERE geweldig in den hoge.

Psalm 93:4
“Stromen verheffen, o HERE, stromen verheffen hun stem, stromen verheffen hun bruisen; boven de stemmen van vele wateren, van de geweldige baren der zee, is de HERE geweldig in den hoge. Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar, de heiligheid is uw huis tot sieraad o HERE, tot in lengte van dagen.”

‘Met wie wil je Mij vergelijken?’, zegt de Heer. Al het zichtbare is uit Gods scheppende spreken voortgekomen. Met wie of wat kunnen we Hem dan vergelijken? De Schepper vergelijken met Zijn schepping? Dat is onmogelijk. Daarom is elke poging om Gods grootheid te beschrijven bij voorbaat mislukt. Het geluid van de zee? De zandkorrels van de zee? De sterren aan de hemel? Ze zijn niets vergeleken met Gods almacht. Boven de stemmen van vele wateren, boven de geweldige baren der zee, is de Here geweldig in de hoge. Boven wat een mens kan zien, horen of bedenken is Gods woord betrouwbaar en Zijn heiligheid tot sieraad in Zijn huis voor eeuwig. Prachtig toch? En die grote God, die liefdevolle Vader, die is met ons en zorgt voor ons. Halleluja. Wees niet bezorgd, maar blij en prijs Hem.

woensdag 14 oktober 2009

Hoe groot zijn uw werken, o HERE; zeer diep zijn uw gedachten.

Psalm 92:5
“Een redeloos mens verstaat het niet, en een dwaas begrijpt dit niet: wanneer de goddelozen uitspruiten als het groene kruid en alle bedrijvers van ongerechtigheid bloeien, zij zullen voor immer verdelgd worden. Maar Gij, o HERE, zetelt in den hoge voor eeuwig.”

Als je geen onderscheid kan maken tussen het tijdelijke en het eeuwige, ben je als een mens zonder verstand. Het zichtbare is tijdelijk en het onzichtbare is eeuwig. Wie alleen voor dit leven zijn hoop op God heeft gesteld, is de beklagenswaardigste van alle mensen. Het zijn heldere uitspraken, die de Bijbel doet. God heeft ervoor gekozen om de onzichtbare dingen belangrijker te maken dan de zichtbare. Zijn liefde en trouw, Zijn eeuwige goedheid en genade, je moet geloven om ze te ervaren. Maar de aardse mens is vaak zo op de aarde gericht, dat de diepte van het leven hem dikwijls ontgaat. Maar als je door het geloof en met de hulp van Gods Geest de eeuwige dingen gaat zien, dan krijgt je leven perspectief en dan kun je ook het tijdelijke verdragen. Heb je vandaag een tegenslag of een moeilijkheid te verduren, denk dan aan de eeuwige God en verblijd je in Hem.

dinsdag 13 oktober 2009

Want Gij, HERE, hebt mij verheugd door uw daden, over de werken uwer handen zal ik jubelen.

Psalm 92:4
“Het is goed de HERE te loven, uw naam psalmen te zingen, o Allerhoogste, in de morgenstond uw goedertierenheid te verkondigen, en uw trouw in de nachten, op het tiensnarig instrument en op de harp, bij snarenspel op de citer. Want Gij, HERE, hebt mij verheugd door uw daden, over de werken uwer handen zal ik jubelen.”

Is dit het begin van uw dag, het verkondigen van Gods goedheid? Of begint u uw dag met vragen en klagen? Waar ben je op gericht als je ’s morgens je ogen weer open doet? Waar wil je op gericht zijn de rest van de dag? In de morgenstond of in de nachten, elk moment is goed om de Heer te loven. Om uit te spreken dat Hij een goede God is, een lieve Vader. Om wat Hij gedaan heeft kun je juichen, om wie Hij is nog veel meer. Zijn trouw en liefde, zijn goedheid en genade omringen ons. ‘Ik ben met je’, heeft de Heer gezegd, dat moet voldoende zijn.

maandag 12 oktober 2009

Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen.

Psalm 91:13
“Want Gij, o HERE, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen; want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen.”

Is het niet opmerkelijk hoe goed de duivel weet wat er profetisch over hem is gesproken? Satan viel de Here Jezus lastig met deze tekst. Hij probeerde Hem te verleiden van het dak van de tempel te springen met de woorden: ‘Hij zal aangaande U zijn engelen gebieden, …’ Als Jezus was ingegaan op deze list, zou de rest krachteloos geworden zijn: ‘Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen.’ De Here Jezus is gekomen om de kop van de slang te vermorzelen. ‘De duivel zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi’, schrijft Petrus. Voor ons gelovigen geldt: ‘De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen; want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen.’ Dank Jezus voor Zijn volbrachte werk.

zondag 11 oktober 2009

Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken;

Psalm 91:7
“Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt; voor de pest, die in het duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt. Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken; slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien.”

Er komt een tijd, dan zullen Gods oordelen over de aarde gaan, wegens de goddeloosheid en hardnekkigheid der ongelovigen. Je ziet er al voorbeelden van in het oude en nieuwe testament. Denk aan de zondvloed in de tijd van Noach, Sodom en Gomorra, de plagen in Egypte, de oordelen tijdens de woestijnreis, enz. Het oordeel stopte steeds bij een bepaalde grens. Die grens had God gesteld. Tot zover en niet verder. Als de Israëlieten in Egypte bloed aanbrachten aan hun deuren, zoals God gezegd had, waren ze veilig, wie ze ook waren. De plagen in de woestijn stopten daar waar verzoening werd gebracht. Bij de vuurpan met heilig vuur, bij de staf van Mozes met de koperen slang. Het oordeel was niet voor iedereen. Wie geloofde in wat God zei en er naar handelde, werd gespaard. Zo is het nog. Jezus stopt het oordeel voor wie gelooft. Hij is het markeerpunt. Achter Hem ben je veilig. De poorten van de hel zullen je niet overweldigen. Ook de oordelen die nog zullen komen, zullen de gelovigen niet treffen. Wat ons wel treffen zal, zijn de vervolgingen wegens ons geloof. Dat zijn geen straffen, maar dat is de prijs die we betalen om getuigen van Christus te zijn. Het is genade, wanneer je moet lijden vanwege de gerechtigheid. Je loon zal groot zijn in de hemel. Maar oordelen van God over de zonde, zijn door het kruis voor goed gestopt voor allen die in Hem geloven. Zij zijn voor eeuwig gerechtvaardigd en geheiligd.

zaterdag 10 oktober 2009

Zijn trouw is schild en pantser.

Psalm 91:4
“Ik zeg tot de HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. Want Hij is het, die u redt van de strik des vogelvangers, van de verderfelijke pest. Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.”

Het zijn niet zozeer Gods vleugels waar we vertrouwen in hebben om onder te schuilen, maar het is Zijn trouw. Zijn vleugels zijn sterk genoeg, maar wil Hij me wel beschermen? Ben ik niet te slecht? Heb ik het niet verprutst? Het antwoord is: ja. Je bent te slecht en je hebt het verprutst, maar je veiligheid ligt niet in je gedrag, maar in Gods trouw. Hij heeft je verlost van schuld. Hij heeft je straf gedragen. Nooit meer zal je gedrag de liefde van God in de weg staan. Nooit kun je de trouw van God teniet doen. God is trouw aan zichzelf. Hij heeft een belofte van trouw gegeven en kan zichzelf niet verloochenen. Dus als de vijand je aanvalt, gebruik dan dit schild en pantser. Probeer je niet te verschuilen achter je eigen goedheid of gerechtigheid, maar schuil achter Gods trouw. Spreek uit dat Hij je schild en pantser is, zodat je hart wordt gerustgesteld. Soms zitten er meer ´vijanden´ in je eigen gedachten, doordat je religieus bent geprogrammeerd, dan dat er werkelijk voor je staan.

vrijdag 9 oktober 2009

Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten

Psalm 91:1
“Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen.”

Soms lijkt alles donker in je leven. Je ziet dan alleen maar de dingen die verkeerd gaan. Het heeft een negatieve uitwerking op je hart en je gezondheid. Gelukkig hebben we als christenen een uitweg uit deze somberheid. We moeten de nacht niet zien als een duisternis die ons overvalt, maar als Gods schaduw die ons beschermt. Dat kan alleen wanneer je Gods schuilplaats kent. Wanneer je je veilig en geborgen weet bij Hem. Daarom is dat het eerste wat de Here Jezus ons leert: God is je liefhebbende Vader. Hij is niet tegen je, maar voor je. Hij veroordeelt je niet, maar spreekt je vrij. Het was uit liefde voor jou, dat Hij Zijn Zoon gaf om de straf en schuld van jou te verzoenen. Nu is er geen veroordeling meer. Kom in de schuilplaats en voel je veilig. Je Vader weet wat je nodig hebt. Zonder vragen schenkt Hij je alles overvloedig. Kijk niet naar wat je nodig hebt, kijk naar Hem die voorziet. Laat de duisternis je niet benauwen, maar geruststellen. Als Gods schaduw hier is, dan is Hij er zelf ook. Deze nacht gaat absoluut voorbij.

donderdag 8 oktober 2009

Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.

Psalm 90:2
“Een gebed van Mozes, de man Gods. HERE, Gij zijt ons een toevlucht geweest van geslacht tot geslacht; eer de bergen geboren waren, en Gij aarde en wereld hadt voortgebracht, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.”

Dit gebed begint zoals elk gebed zou moeten beginnen: met het uitspreken en verkondigen van de grootheid van God. Hoe meer je Gods glorie gaat zoeken en vereren, des te minder heb je erg in die tijdelijke zorgen. Ze vervagen in het besef van Gods oneindige goedheid en trouw. Voor we God iets zeggen, is Hij al lang op de hoogte van al onze gedachten, gevoelens en omstandigheden. Wat leeft er in je hart? De tijdelijke zorgen van deze dag, of de eeuwige grootheid van Gods liefde? Hij heeft gezegd, dat Hij weet wat we nodig hebben. God komt niet in actie omdat we het zo ernstig of langdurig vragen, nee, Hij houdt van ons. En meer dan een aardse vader, zal Hij als de perfecte Vader geven wat we nodig hebben. Laat zorgen en twijfel niet langer je gebed beheersen, maar vereer God met je gebeden. Maak Hem groot en laat je hart zich vullen met de glorie en luister van Zijn majesteit. Bedenk toch dat Hij de eeuwige, de almachtige, de voorziener en trooster, jouw Vader is. Dat moet toch voldoende zijn.

woensdag 7 oktober 2009

Ja, Ik zal hem tot een eerstgeborene stellen, tot de hoogste van de koningen der aarde.

Psalm 89:27
“Maar mijn trouw en mijn goedertierenheid zullen met hem zijn, en door mijn naam zal zijn hoorn verhoogd worden; ook zal Ik zijn hand leggen op de zee, en zijn rechterhand op de stromen. Hij zal tot Mij zeggen: Gij zijt mijn Vader, mijn God en de rots van mijn heil. Ja, Ik zal hem tot een eerstgeborene stellen, tot de hoogste van de koningen der aarde.”

Wat is dit toch een prachtige psalm. Maar je moet wel een profetische bril op zetten. Het gaat over de Here Jezus en de liefde tussen de Vader en de Zoon. God zegt: Ik zal Hem tot een eerstgeborene stellen. Dat gaat niet over de geboorte uit Maria, maar over de geboorte uit de dood. Opnieuw geboren worden is opstaan uit de dood. Jezus heeft dat gedaan, als eersteling, als eerstgeborene. Hij heeft de eerste plaats gekregen en de naam boven alle naam, zodat Hij de hoogste is in de hemel en op de aarde. De hoogste zal Hij zijn van de koningen der aarde. En steeds weer mag je dan bedenken, dat Hij Zijn naam, Zijn macht, Zijn positie deelt met Zijn gemeente, die Zijn lichaam is. Wij zijn in Hem net zo gezegend, net zo geliefd en net zo uitverkoren als Hij. Als je beseft wie Hij is, zul je beseffen wie je bent in Hem.

dinsdag 6 oktober 2009

Geen vijand zal hem overvallen, geen booswicht zal hem verdrukken;

Psalm 89:22
”Ik heb David, mijn knecht, gevonden, met mijn heilige olie heb Ik hem gezalfd; voor wie mijn hand tot steun zal zijn, ook zal mijn arm hem sterken; geen vijand zal hem overvallen, geen booswicht zal hem verdrukken; ja, Ik zal zijn tegenstanders voor zijn aangezicht verpletteren, wie hem haten, zal Ik verslaan.”

Toen de Here Jezus op aarde was, kreeg Hij te maken met de tegenstand van mensen die door de duivel werden beheerst. Farizeeën en Schriftgeleerden, overpriesters en joden. Er zit heel wat verkeerds in de religieuze systemen. De waarheid stelt de leugen in het licht. Dat is nog steeds zo. Daarom keert de duisternis zich nog steeds tegen het licht. Daarom worden de christenen die uitkomen voor hun geloof nog steeds belasterd, gehaat en verdrukt. Toch is de belofte van God dat geen vijand Hem zal overvallen. Jezus legde vrijwillig Zijn leven af. Hij gaf zich vrijwillig over om te worden gekruisigd. Het was niet de dood die overwon, maar de kracht van liefde. Ook dat is niet veranderd. Er is geen enkele kracht sterker dan de liefde. Daarom is het woord van Christus: overwin het kwade door het goede. Door te beseffen waar de strijd vandaan komt, kun je mensen die tegen je opstaan blijven liefhebben. Maar de kwade machten waardoor ze tegenover je staan mag je haten. Over hen hebben we het gezag van de naam van Jezus. Hij heeft ze overwonnen, ontwapend en tentoongesteld. Wij behoren bij de Gemeente, het Lichaam van Christus en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.

maandag 5 oktober 2009

Ik heb David, mijn knecht, gevonden, met mijn heilige olie heb Ik hem gezalfd;

Psalm 89:20
”Gij hebt weleer in een gezicht gesproken tot uw gunstgenoten en gezegd: Aan een held heb Ik hulp toebedeeld, Ik heb een verkorene uit het volk verheven; Ik heb David, mijn knecht, gevonden, met mijn heilige olie heb Ik hem gezalfd;”

Wat is dat mooi gezegd: ‘Ik heb een verkorene uit het volk verheven.’ Niemand anders dan de Here Jezus kan die ‘verkorene’ zijn. Toen de Heer op aarde was zei Hij: ‘De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden.’ Wat een Koning is Hij. Recht en gerechtigheid gaan voor Hem uit. Voor allen heeft Hij Zijn leven gegeven, welke koning doet dat? Hier in onze wereld moeten de dienaren hun leven geven voor de koning, maar in Gods koninkrijk is het precies anderom. De Koning geeft Zijn leven voor zijn volk. De Heilige Geest noemt Hem hier een held. Daar zijn we het van harte mee eens. Jezus is onze Held, onze Verkorene, onze Gezalfde Koning. Voor Hem is alle lof voor eeuwig.

zondag 4 oktober 2009

Door uw gerechtigheid worden zij verhoogd.

Psalm 89:16
“Welzalig het volk dat de jubelroep kent, zij wandelen, HERE, in het licht van uw aanschijn; in uw naam juichen zij de ganse dag, en door uw gerechtigheid worden zij verhoogd.”

Wandelen in het licht van Gods aanschijn betekent dat je in Zijn nabijheid bent. Dat je de genade kent, want anders durf je niet eens in Zijn nabijheid te komen. Maar het is door Zijn gerechtigheid dat we worden verhoogd. Het is door Zijn armoede dat we rijk zijn geworden. Het is door Zijn naam dat we de hele dag kunnen juichen. Daarom moeten we onze blik voortdurend op Hem gericht houden, anders glijden we terug in het zichtbare aardse tijdelijke. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want uw leven is verborgen met Christus in God. Je bent zalig als je onder alle omstandigheden kan jubelen, omdat je weet wie je bent voor God in Christus. Hij zal ons staande houden en zegenen, wanneer we blijven in Hem.

zaterdag 3 oktober 2009

Met mijn uitverkorene heb Ik een verbond gesloten

Psalm 89:3
“Van de gunstbewijzen des HEREN wil ik altoos zingen, van geslacht tot geslacht zal ik uw trouw met mijn mond verkondigen. Want ik zeide: Voor eeuwig wordt de goedertierenheid gebouwd; in de hemel bevestigt Gij uw trouw. Met mijn uitverkorene heb Ik een verbond gesloten, aan mijn knecht David heb Ik gezworen: Voor altoos zal Ik uw nakroost bevestigen, en uw troon bouwen van geslacht tot geslacht.”

David was een man naar Gods hart. Met hem sloot God een verbond: zijn koningschap zou voor eeuwig zijn. Geestelijk gezien is dat verbond gesloten met Christus. Hij is Davids zoon die voor God een eeuwig huis bouwt. De gelovigen zijn het nageslacht van Christus. Zij worden door God voor altijd bevestigd. God bouwt door ons heen een troon voor Zijn geliefde Koning. In de hemel wordt dit verbond bevestigd en wij rusten in Zijn trouw. Daarom zingen we van Gods gunstbewijzen. Hij heeft het verbond gesloten en bevestigd. Het is door Zijn genade dat we leven en gezegend worden.

vrijdag 2 oktober 2009

Maar Gij, Here, zijt een barmhartig en genadig God, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid en trouw.

Psalm 86:15
“O God, overmoedigen maken zich tegen mij op, een bende van geweldenaars staat mij naar het leven, zij stellen U niet voor hun ogen. Maar Gij, Here, zijt een barmhartig en genadig God, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid en trouw.”

Maar, echter en nochtans, zijn vaak woorden van geloof. Ik zie dit, maar geloof dat. Ik ervaar zus, echter geloof zo. Ik neem afbraak waar, nochtans geloof ik in zegen. Er zijn in de bijbel vele voorbeelden te vinden van mensen die ondanks alles hun vertrouwen uitspraken in God. Dat houdt je hart op God gericht. Spreek waarheid uit, zodat het goede zaad in je hart valt. Wanneer je steeds je ongeluk verkondigt, zaai je zaad wat in je hart je geloof vernietigt. Bij de Here Jezus stond een bende boosdoeners tegen Hem op, Hij werd zelfs door hen gemarteld, bespot en gehoond. Nochtans bad hij voor zijn vijanden. Hij hield Zijn oog op God gericht. Hij bleef ondanks alles Gods barmhartigheid en genade verkondigen. God is ook vandaag rijk aan goedertierenheid en trouw. Hij heeft Zijn oog op jou gericht, want je bent Zijn geliefde zoon of dochter. Zorg ervoor dat jouw oog ook op Hem is en laat je daar niet van afbrengen.

donderdag 1 oktober 2009

Gij toch hebt mijn ziel gered uit het zeer diepe dodenrijk.

Psalm 86:13
“Ik zal U loven, Here, mijn God, met mijn ganse hart, en uw naam eren voor altoos; want uw goedertierenheid is groot jegens mij, Gij toch hebt mijn ziel gered uit het zeer diepe dodenrijk.”

Als je bedenkt dat David dit schreef, dan kun je je afvragen of hij een besef heeft gehad waarover hij profeteerde. Ongetwijfeld heeft God David uit veel hachelijke situaties gered, maar niet uit het diepe dodenrijk. Daaruit is alleen Christus gered. Hij heeft de dood en het dodenrijk overwonnen en de sleutels meegenomen als bewijs. God heeft Hem uit al Zijn smarten verlost. Tot zonde gemaakt, stierf Hij aan het kruis, gedood onder Gods oordeel. Maar als overwinnaar stond Hij op, door God rechtvaardig verklaard. Hij kreeg de naam boven alle naam en een plaats aan de rechterhand van de Vader. Na Hem hoeft niemand meer het dodenrijk in als gelovige. Hij was daar voor ons, eens voor altijd. ‘Wie in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven’, zei de Here Jezus. Wij zijn overgegaan uit de dood in het leven. Ons lichaam zal sterven, maar onze ziel nooit meer. Wat een genade om te kunnen zeggen: Gij toch hebt mijn ziel gered uit het zeer diepe dodenrijk.