zondag 31 oktober 2010

Een rechtvaardig mens plant een levensboom

Spreuken 11:30
“Een rechtvaardig mens plant een levensboom, wie wijs is, neemt veel mensen voor zich in.”

Een levensboom stond ook in het paradijs, waar Adam en Eva er vrij van konden eten. Die levensboom is een beeld van Jezus. Hij geeft leven, eeuwig leven aan ieder die van Hem eet en drinkt. Zijn lichaam en Zijn bloed gaf Hij voor het leven van de wereld. Wie wijs is, neemt daarvan. Het gevolg is dat je gaat leven en de Geest van Christus ontvangt. Dat is een zegen voor jezelf en de mensen om je heen. God ontsluit een bron in je binnenste, waaruit het leven van God naar jou en anderen toestroomt. Dat leven kan vele vormen hebben, maar is altijd vol liefde en bewogenheid. Er is geen veroordeling in of afwijzing. Over zonde en schuld wordt niet gesproken, maar wel over Gods liefde voor jou en zijn rijke zegen. Alles geeft Hij aan wie Hem vertrouwt.

zaterdag 30 oktober 2010

Wie have en goed verwaarloost

Spreuken 11:29
“Wie have en goed verwaarloost, krijgt er wind voor terug, zo’n dwaas wordt de slaaf van een wijze.”

Onderhoud is behoud luidt een gezegde. Zonder onderhoud verlies je je bezit. Onderhoud is lastig, kost tijd en inspanning, maar je krijgt er wel iets voor terug, namelijk dat je niet je hand hoeft op te houden bij iemand die wijzer was dan jij. Ook je geloof in God moet je onderhouden. Daar word je rijk voor beloond, want wanneer je de Bijbel opent, stap je meteen Gods schatkamer binnen. Je moet soms wat moeite doen om meteen te begrijpen wat er staat, maar dan heb je ook iets. Alles in de Bijbel ademt Gods genade en liefde uit. Overal zie je Christus, Hij is het waar alles om draait. Hem kennen betekent rijkdom, rust en vrede. Je kunt natuurlijk het onderhoud aan anderen overlaten en luisteren naar wat zij in hun bezit hebben. Dan houd je je hand op omdat je zelf arm bent geworden of gebleven. Gods woord noemt je een dwaas wanneer je have en goed verwaarloost en zeker je hemelse bezit is te kostbaar om er niet naar om te zien.

vrijdag 29 oktober 2010

Wie vertrouwt op zijn rijkdom

Spreuken 11:28
“Wie vertrouwt op zijn rijkdom is een blad dat valt, een rechtvaardige komt tot bloei.”

De Here Jezus zei al dat we niet moesten zoeken naar aardse schatten. Dieven, mot en roest liggen op de loer om ze te stelen. Een vallend blad is al los van de boom en krijgt al geen voeding meer. Mensen die op hun geld vertrouwen zijn los van hun geloof in God geraakt. De Heer zegt dat we alles krijgen wat we nodig hebben en meer. We hebben geen krenterige Vader, maar een gulle. Hij geeft meer dan overvloedig. De vraag is of we het geloof en vaak ook het geduld kunnen opbrengen om op God te vertrouwen als onze Voorziener. Als we naar de vogels en de lelies kijken, zien we Gods trouwe zorg. Hij voedt de vogels – die overigens zelf moeten zoeken – en Hij bekleedt de lelies en bloemen met schoonheid. Wij mensen gaan vogels en bloemen te boven. Onze Vader is trouw voor wie Hem vertrouwen. De beloftes van God gaan werken door geloof en geduld. Een rechtvaardige – en dat zijn we in Christus – komt tot bloei.

donderdag 28 oktober 2010

Zoek het goede

Spreuken 11:27
“Wie het goede zoekt, zal waardering vinden, wie het kwade zoekt, wordt door het kwaad getroffen.”

Zoeken naar het goede betekent dat het makkelijker is het kwade te vinden. Kwade woorden, kwade gedachtes, een kwade houding, we hebben er vaak geen moeite mee. Zo is onze natuurlijke aard. Maar het goede zoeken betekent ook, dat het goede te vinden is. Meestal moet je dan je blik een andere kant op richten. Ben je met jezelf bezig of met je gekwetste gevoelens, dan ligt het kwade vlakbij. Maar zoek je God en Zijn goedheid, Zijn liefdevolle gedachten over jou en Zijn krachtige beloftes, dan knapt je hart daar van op. Je ziel vindt rust en het kwade wijkt voor het goede. De waardering vind je bij God. Hij zegt dat je kostbaar bent en dat Hij van je houdt. Hij zegt dat Zijn liefde voor jou gevolgen zal hebben ook in deze situatie. Hij zegt dat je op Hem kan vertrouwen en dat de oplossing er al is. Waardering vinden betekent waarde vinden. Hecht alleen waarde aan wat God de Vader uit liefde tegen je zegt en negeer al het kwade dat de boze je influistert. Dan zal het kwade je niet treffen, maar overwin je het kwade door het goede. Niet jouw eigen goede, maar Gods goede.

woensdag 27 oktober 2010

Laat het graan gaan

Spreuken 11:26
“Wie zijn graan vasthoudt, wordt door het volk vervloekt, wie het verkoopt, wordt gezegend.”

Graan betekent voedsel en voedsel betekent leven. Wanneer iemand jouw graan vasthoudt, wordt je leven bedreigd. Geen wonder dat zo iemand wordt vervloekt. Wij vinden dat misschien niet netjes, maar Paulus vervloekte iedereen, zelfs al was het een engel uit de hemel, die een ander evangelie bracht dan het evangelie van Gods genade. Dat evangelie betekent leven, het is ons voedsel. Jezus zei dat Hij de graankorrel was die in de grond zou gaan om te sterven, zodat zijn sterven leven zou voortbrengen. Die graankorrel zou vrucht gaan dragen. Het leven werd niet teruggehouden, maar geopenbaard. Geen vloek, maar zegen, geen dood maar leven, dank zij de gulheid van onze hemelse Vader. Hij is een liefhebbende, zegenende God. Geloof Hem en ontvang.

dinsdag 26 oktober 2010

Een gulle gever zal gedijen

Spreuken 11:25
“Een gulle gever zal gedijen, wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen.”

Allemaal teksten in dit hoofdstuk over zegenen en zegen ontvangen. Je moet eerst ontvangen voor je een ander ermee kan zegenen. De gulle gever zal eerst iets moeten hebben om gul te kunnen zijn. De bron van elke gulheid is God. Hij is gever bij uitstek, het is zijn hart om te geven. De hele schepping is ons gegeven en wat dacht je van het leven zelf? Alles gegeven uit liefde en genade. God heeft het beste gegeven en zal altijd het beste blijven geven. Dat is een aansporing voor ons om dat ook te doen. De liefde die God ons heeft gegeven, krijgt Hij weer terug door onze uitingen van liefde naar de ander te zien. Hij geniet ervan als we de Geest van het zoonschap tonen. We zijn zonen en dochters van een heel rijke Vader. Hij geeft ons om te geven. Daar worden wij en Hij gelukkig van.

maandag 25 oktober 2010

Wie vrijgevig is, wordt almaar rijker

Spreuken 11:24
“Wie vrijgevig is, wordt almaar rijker, wie gierig is, wordt arm.”

Deze tekst zou verplicht op alle scholen aan alle kinderen geleerd moeten worden, zodat alle volwassenen hem kennen. Deze tekst is duizend maal belangrijker dan de tafels van vermenigvuldiging. Deze vermenigvuldiging is de belangrijkste. Je geeft vrijgevig en God zorgt ervoor dat je steeds vrijgeviger kan worden, je wordt almaar rijker. Maar zodra je gierig wordt is het afgelopen. Dan verarm je. Daarom is het ook zo triest voor Nederland als de regering wil bezuinigen op ontwikkelingsgeld. We geven al haast niets en dan moet het nog minder worden. Dat kan nooit zegen opleveren. Geef en u zal gegeven worden. Met de maat waarmee je meet zal u gemeten worden. Zaaien en oogsten, dertig, zestig, honderdvoudig. God zorgt voor de oogst wanneer wij zaaien. Jezus heeft het voorgedaan. Hij gaf alles, zelfs zijn eigen leven en wat oogstte Hij? Alle macht in hemel en op aarde. En die deelt Hij weer met ons.

zondag 24 oktober 2010

Niets dan goeds

Spreuken 11:23
“Wat een rechtvaardige verlangt, brengt niets dan goeds, wat een goddeloze hoopt, veroorzaakt rampspoed.”

De Here Jezus zegt dat Hij is gekomen, opdat ieder die in Hem gelooft leven zal hebben in overvloed. Al het goede, alle zegen, alle bronnen wil Hij met ons delen. Hij is de Rechtvaardige en Hij brengt niets dan goeds. De Bijbel vat het kort samen: God is liefde, God is goed. Buiten God om is er geen bron die leven geeft, dus elk verlangen van een goddeloze veroorzaakt rampspoed, komt namelijk uit in de dood. Het is leven of dood, waar of niet waar, voor of tegen Jezus. Er is geen middenweg. Je leeft, of niet. Je bent behouden, of niet. Je bent gezegend, of niet. De vraag is nooit of je wel goed genoeg leeft, maar of je je plaats hebt ingenomen in Christus. Genade biedt jou alle zegen aan, geloof aanvaardt die zegen en ontvangt al het goede. Het draait alleen om geloof in Jezus. Geloof in wat Hij heeft gedaan en in wat Hij doet. De rest is rampspoed.

zaterdag 23 oktober 2010

Schoonheid zonder verstand

Spreuken 11:22
“Schoonheid bij een vrouw zonder verstand is een gouden ring in de snuit van een varken.”

Wat betekent ‘zonder verstand’? De Here Jezus heeft het over de Farizeeërs van zijn tijd als Hij zegt: ‘Ze bezitten ijver, maar zonder verstand.’ Ergens anders in de Bijbel lees je dat de Heer het verstand opent van Zijn discipelen, zodat ze Hem kunnen ‘zien’ in de Schriften. Mensen kunnen er heel aantrekkelijk uitzien, maar als ze ‘het verstand’ missen, staan ze gelijk aan dieren, apen of varkens, dat maakt in dit verband geen verschil. Ook deze tekst benadrukt, dat we dieper moeten kijken dan de buitenkant. Het gaat om het kennen van Jezus, het kennen van De Genade. Wanneer je Hem kent zoals Hij jou kent, heb je geen gouden ringen nodig om mooi te zijn. God vindt ons mooi, prachtig, geweldig. Je bent geliefd en vol schoonheid.

vrijdag 22 oktober 2010

Het nageslacht van een rechtvaardige

Spreuken 11:21
“Zo zeker als een onrechtvaardige gestraft wordt, zo zeker gaat het nageslacht van een rechtvaardige vrijuit.”

Jezus de Rechtvaardige nam de straf op zich voor alle onrechtvaardigheid. Door Zijn dood en opstanding kan Hij nu ieder rechtvaardig verklaren, omdat Hij het onrecht heeft weggedaan. God gedenkt de zonden niet meer. Ze bestaan voor Hem niet meer. De rechtvaardige stierf voor onrechtvaardigen om hen tot God te brengen. En nu is God rechtvaardig als Hij de schuldigen vrijspreekt. Wie door geloof in het werk van Jezus wedergeboren is, behoort tot het nageslacht van de Rechtvaardige, die gaat vrijuit. Dat is een goede boodschap van een goede God die ons liefheeft.

donderdag 21 oktober 2010

De HEER verfoeit bedriegers

Spreuken 11:20
“De HEER verfoeit bedriegers, wie eerlijk leven, zijn hem welgevallig.“

Ik heb het al eerder gezegd, maar de enige in wie God een welgevallen heeft gehad is Zijn eigen Zoon. Voor Jezus zijn werk op aarde begon, sprak de Vader: ‘Dit is Mijn geliefde zoon.’ Gods liefde wordt niet opgewekt door goede daden, Hij heeft ons lief omdat Hij ons liefheeft. Hij is liefde en heeft zijn liefde aan ons bewezen toen we nog zondaren waren. Jezus stierf voor ons voordat we konden zondigen. De oplossing werd al gegeven voor het probleem ontstond. Alles uit liefde. Al voor de grondlegging der wereld was het Lam van God bereid te sterven. Wat is het geweldig dat ons leven is verborgen in Christus bij God. Jezus is de geliefde en wij zijn ook geliefd net als Hij omdat we in Hem en uit Hem zijn.

woensdag 20 oktober 2010

Leven en dood

Spreuken 11:19
“Wie werkelijk rechtvaardig is vindt het leven, wie uit is op het kwaad de dood.”

Oprechtheid wordt bij God beloond met inzicht. Wie oprecht is vindt het leven en dat is Jezus. De zoekers van het kwade zijn gevangen in de dood. De moordenaar aan het kruis vond het leven toen hij in oprechtheid zei: ‘Gedenk mij Heer.’ Judas die Jezus’ metgezel was vond de dood. Hij zocht het kwade en vond de dood. Je positie maakt dus niet uit hoe het met je zal gaan, maar wel de gezindheid van je hart.

dinsdag 19 oktober 2010

Winst en loon

Spreuken 11:18
“De winst van een goddeloze is bedrieglijk, het loon van een rechtvaardige is duurzaam.”

Let op het verschil tussen de woorden winst en loon. Winst is het gevolg van handel en loon het gevolg van arbeid. Winst en loon kunnen bedrieglijk zijn, maar ook duurzaam. Het is niet verkeerd om winst te maken, maar het bedrieglijke zit hem in de manier waarop. Of de prijs is te hoog, of het product is ondeugdelijk en dus zijn geld niet waard. Het zal de bedrieger een zorg zijn, zolang hij de winst maar kan opstrijken. Loon waarvoor geen arbeid wordt verricht is ook bedrieglijk. Eerlijkheid is een zaak van je hart. Als je wilt kun je makkelijk iemand benadelen, maar uiteindelijk benadeel je jezelf. God let erop of we trouw zijn in het kleine, want dan kan Hij ons het grotere toevertrouwen.

maandag 18 oktober 2010

Liefdevol of wreed

Spreuken 11:17
“Wie liefdevol is, bewijst zichzelf een weldaad, wie wreed is, schaadt zichzelf.”

Wat je geeft komt op je eigen hoofd terug. De wet van zaaien en oogsten. Wie goed doet, goed ontmoet en wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. Allemaal waarheid die we kennen uit de Bijbel en uit ons eigen leven. Hoe komt het dan toch dat we er regelmatig weer intuinen en toch liefdeloos zijn naar elkaar. We merken dat het de relaties schaadt en toch gaan we door. We zoeken vaak naar gelijk in plaats van geluk. De Bijbel vraagt: ‘Waarom lijd je niet liever onrecht?’ Als we de voetsporen van Jezus volgen, zullen we vaak te maken krijgen met de haat en tegenwerking van de wereld. Maar reageren we dan ook als Hij? Die als Hij gescholden werd niet terugschold en als Hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan zijn Vader, die rechtvaardig oordeelt. Bewijs jezelf een weldaad en kies voor liefde, dat deed Jezus ook, tot in de dood en verder.

zondag 17 oktober 2010

Mannen en vrouwen

Spreuken 11:16
“Een vrouw verwerft haar eer door haar bevalligheid, een man zijn rijkdom door zijn kracht.”


Mannen en vrouwen zijn verschillend. Dat hebben we ontdekt en ondanks het feit dat er mensen zijn die mannen en vrouwen gelijk willen stellen, lukt dat gewoon niet. Vrouwen met gespierde lijven zien er niet uit – vind ik – en mannen met nagellak ook niet. Mannen kijken voetbal en drinken bier. Vrouwen praten over hun kinderen en drinken witte of rode wijn. Ach het zijn natuurlijk stereotypen, maar in wezen zijn mannen en vrouwen bedoeld om elkaar aan te vullen, niet om elkaars plaats in te nemen. Bevalligheid hoort bij de vrouw en kracht bij de man, maar in Christus zijn beiden gelijk. Dat is het mooie van Gods koninkrijk. Daar is iedereen gelijk in waarde, daar ontvangt iedereen dezelfde liefde en genegenheid. Daar genieten we van elkaars kwaliteiten, maar vooral van God die dit alles heeft bedacht en geschapen.

zaterdag 16 oktober 2010

Niet borg staan voor een vreemde

Spreuken 11:15
“Wie borg staat voor een vreemde brengt zichzelf veel schade toe, wie zo’n handslag wantrouwt, weet zich veilig.”

Borg voor iemand staan betekent dat je aan iemand je vertrouwen en je vermogen geeft. Je neemt het risico van een ander voor je rekening en dat loopt vaak slecht af. Misleiders en bedriegers zijn er genoeg in deze wereld en God roept ons op niet op mensen te vertrouwen. Voor christenen geldt dit ook. Je kunt tijd en middelen investeren in mensen in de hoop dat ze tot inzicht of tot geloof zullen komen. Je kunt de idee hebben dat God dat van je vraagt. Veel christenen zijn niet wijs op dit gebied en verwarren liefde met onnozelheid. Werp je parels niet voor de zwijnen, leert God ons. Kies met zorg degenen uit die je vertrouwen waard zijn. Dat moeten ze eerst bewezen hebben in het kleine, voor je ze het grote toevertrouwt. In dit alles is God je raadgever. Hij kent alle harten en leidt je door zijn woord en Geest. Dit woord van vandaag bijvoorbeeld.

vrijdag 15 oktober 2010

Door gebrek aan visie gaat het volk ten onder

Spreuken 11:14
“Door gebrek aan visie gaat het volk ten onder, een keur van raadgevers brengt het tot bloei.”

Visie begint bij God. Hij heeft het overzicht over verleden, heden en toekomst. Het gaat er niet om wat wij zien, maar wat Hij ziet en erover zegt. Daarom begint visie met luisteren naar God de Vader. Hij is de beste raadgever. Als je visie niet bij Hem is begonnen, heb ik er een zwaar hoofd in. Daarom moeten de vele raadgevers een relatie met God de Vader hebben. Als ze raad geven, moet het overeenkomen met Gods raad. Zo voorkomen we dat we op mensen gaan vertrouwen. De beste leiders van een volk zijn zij die God als raadgever zoeken en zich laten omringen door mensen die dat ook doen.

donderdag 14 oktober 2010

Wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen

Spreuken 11:13
“Bij een roddelaar is een geheim niet veilig, wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen.”

Farizeeërs en Schriftgeleerden houden ervan de fouten van anderen in het licht te stellen. Ze zoeken op die manier de eer van mensen. Kijk eens, wij doen zulke dingen niet. De Here Jezus kijkt er dwars doorheen als Hij zegt, dat ze alleen de buitenkant van de beker reinigen. Het zijn gewitte wanden, maar van binnen vol doodsbeenderen. Waarom roddelen mensen zo graag? Om de schijn op te houden dat ze zelf zo niet zijn. Helaas, het is maar schijn, want ze zijn precies eender. Als je niet wil dat je geheimen bekend worden, vertel ze dan niet. De ervaring leert, dat weinig mensen kunnen zwijgen. De enige die nooit iets nadeligs over je zal vertellen is God. Hij is door en door betrouwbaar. Vertel daarom je geheimen aan Hem, daar zijn ze veilig.

woensdag 13 oktober 2010

Iemand met inzicht zwijgt

Spreuken 11:12
“Wie zijn medemens kleineert, heeft geen verstand, iemand met inzicht zwijgt.”

Kwaad spreken over een ander bederft ook iets in je eigen hart. Wie een ander kleineert, verheft zichzelf boven de ander. Daarmee bewijs je niemand een dienst, ook jezelf niet. Mensen maken fouten, dat zien we allemaal, maar we zien vaak de eigen fouten over het hoofd wanneer we ze van een ander bekritiseren. Iemand met inzicht zwijgt, omdat hij weet dat er geen goede en slechte mensen bestaan. Niemand is rechtvaardig, zelfs niet een, leert de Bijbel. Datgene wat we bij een ander veroordelen is ook in ons eigen leven te vinden. God heeft alle schuld op zich genomen en weggedaan. Hij zwijgt in zijn liefde en komt nooit met verwijten. Hij zwijgt liever dan kwaad te spreken over de zwakheid van zijn kinderen. Laten ook wij wijs zijn en zwijgen, morgen zijn we zelf aan de beurt.

dinsdag 12 oktober 2010

Door de zegen van oprechte mensen komt een stad tot bloei

Spreuken 11:11
“Door de zegen van oprechte mensen komt een stad tot bloei, de uitspraken van goddelozen zijn haar ondergang.”

Oprechte mensen gaat het licht op in de duisternis, zegt de Bijbel. Ze krijgen inzicht en wijsheid van God en gebruiken die om te bemoedigen en op te bouwen. Ze verspreiden zegen door hun houding, woorden en daden. Ze zien de ander en proberen die te helpen zich te ontwikkelen. Daardoor wordt de zegen van hun eigen leven vermenigvuldigd in anderen. Het is Gods bedoeling dat op die manier het evangelie de wereld veranderen zal. Het evangelie is een kracht van God tot behoud. Begin met zegenen van je eigen huis, je straat, je omgeving, daarna zijn er zoveel mensen die meedoen, dat de hele stad tot bloei komt. De grootste zegen voor de stad is dat de goddelozen oprechte, rechtvaardige mensen worden. Dat kan alleen door het evangelie van genade bekend te maken in woord en daad.

maandag 11 oktober 2010

Als het rechtvaardigen goed gaat, is heel de stad verheugd

Spreuken 11:10
“Als het rechtvaardigen goed gaat, is heel de stad verheugd, als goddelozen ten onder gaan, klinkt overal gejuich.”

We kennen allemaal de namen van onderdrukkers als Ceaucescu, Idi Amin of Stalin. Overal klonk gejuich toen ze van het toneel verdwenen. Het waren uitbuiters zonder mededogen. Ze leefden alleen voor zichzelf, ze waren zonder God in deze wereld en hun goddeloze leven bracht ellende en veel lijden voort. Wat een verschil met het leven van Jezus. Overal waar Hij kwam verzamelden zich grote scharen. Ze waren blij, omdat Hij hen goed deed. Zieken genazen, boze geesten werden uitgedreven en hongerigen gevoed. Hij leefde niet voor zichzelf en was een gever. Hij deelde uit van alle schatten die Hij bezat. Het is een van beide, of je bent een goddeloze die voor zichzelf leeft, of je bent een rechtvaardige en de stad verheugt zich. Wie in de Here Jezus gelooft heeft de Geest van Jezus ontvangen. Dat maakt je een gever net als Hij.

zondag 10 oktober 2010

Een rechtvaardige wordt door inzicht gered

Spreuken 11:9
“Een kwaadaardig iemand richt met zijn woorden anderen te gronde, een rechtvaardige wordt door inzicht gered.”

In de Psalmen en in het Nieuwe Testament staat op verschillende plaatsen te lezen: ‘Ik vrees niet, wat zou een mens mij doen?’ Woorden van mensen kunnen vlijmscherp zijn, maar het woord van God is veel scherper. Als je luistert naar laster kom je om, maar wanneer je luistert naar wat God zegt, word je door Zijn wijsheid gered. Gods woord is een schild dat je dekt. Gods woord spreekt over zijn liefde voor jou. God breekt jou niet af, Hij bouwt je op. Hij veroordeelt je niet, maar spreekt je vrij. Vertrouw op Hem, Hij is je Helper. Hij is altijd bij je, wat zou een mens je doen?

zaterdag 9 oktober 2010

Wie rechtvaardig is, wordt bevrijd van zijn ellende

Spreuken 11:8
“Wie rechtvaardig is, wordt bevrijd van zijn ellende, zijn plaats wordt ingenomen door een goddeloze.”

Je kan alleen bevrijd worden, gered worden, behouden worden door rechtvaardigheid. Want op een rechtvaardige heeft de boze geen grip. Jezus kon door de dood niet worden vastgehouden, want Hij bezit onvernietigbaar leven. Door te sterven en op te staan heeft Hij allen bevrijd die door angst voor de dood werden vastgehouden. De Rechtvaardige legde vrijwillig zijn leven af en droeg de straf voor de onrechtvaardigen. Wie dat gelooft is vrij, want God schenkt hem uit genade Zijn rechtvaardigheid. De enige die in de ellende blijft is de goddeloze, totdat ook hij zich laat vinden en zich overgeeft aan Gods genade.

vrijdag 8 oktober 2010

Wanneer een goddeloze sterft, gaat al zijn hoop verloren

Spreuken 11:7
“Wanneer een goddeloze sterft, gaat al zijn hoop verloren, van zijn rijkdom hoeft hij niets te verwachten.”

Als een goddeloze rijk is, kan hij daarmee invloed hebben en macht uitoefenen. Maar wanneer hij sterft, moet hij dit alles loslaten en heeft hij niets meer. Voor de eeuwigheid heb je andere schatten nodig dan goud en zilver. De grootste schat is Jezus en zijn gerechtigheid. Wanneer je die vindt heb je hoop voor de toekomst. Alleen uit genade worden we behouden, alleen uit genade worden we gered, gereinigd en geheiligd. Zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zullen we aan de Vader worden voorgesteld door Jezus onze Heer. In Hem bezitten we alle schatten van de hemel, in Hem ben je rijk en vol hoop.

donderdag 7 oktober 2010

Wie eerlijk leeft, wordt door zijn rechtvaardigheid gered

Spreuken 11:6
"Wie eerlijk leeft, wordt door zijn rechtvaardigheid gered, wie onbetrouwbaar is, raakt verstrikt in zijn begeerte."

Rechtvaardigheid is je bescherming. Je wordt erdoor gered, rechtvaardigheid beschermt je tegen de aanvallen van de boze. De Here Jezus zei daarover: ‘De overste der wereld heeft aan mij niets.’ Rechtvaardigheid maakt je onbereikbaar voor de boze. Voor het kruis was niemand rechtvaardig en na het kruis ook niet. Maar er is wel een groot verschil tussen voor en na het kruis. Want de overste van deze wereld is door de rechtvaardigheid van Jezus ontwapend. De macht van de zonde over mensen is verbroken. Door ons geloof in het werk van Jezus hebben we rechtvaardigheid ontvangen. We zijn teruggebracht in de veiligheid van Jezus. Hij is onze rechtvaardigheid. Telkens als de boze je aanklaagt of als je zelf je tekortkomingen ziet, mag je schuilen achter de rechtvaardigheid van Jezus. Dat is nu ook jouw rechtvaardigheid. Uit genade ben je behouden door het geloof. De boze heeft aan jou niets. Zolang je vast blijft staan op dit fundament van gerechtigheid ben je onaantastbaar.

woensdag 6 oktober 2010

Wie rechtvaardig leeft, baant zich een rechte weg

Spreuken 11:5
“Wie rechtvaardig leeft, baant zich een rechte weg, een goddeloze legt voor zichzelf een hinderlaag.”

De weg die Jezus ging op aarde was een rechte, rechtvaardige weg. De weg naar het kruis was van tevoren bepaald. Hij ging recht op zijn doel af en baande voor ons een nieuwe weg, recht naar het hart van de Vader. Op een rechtvaardige manier droeg de Onschuldige onze schuld aan het kruis. Door Hem alleen kan God ons nu op een rechtvaardige manier vrijspreken. Het is uit genade dat we zijn gered door het geloof. Een goddeloze – iemand die zonder God wil leven – mist deze vrijspraak en legt voor zichzelf op die manier een hinderlaag. Hij zal Gods toorn moeten dragen. Hij zal zelf rechtvaardig geoordeeld worden. Zonder geloof in het volbrachte werk van Jezus wordt niemand rechtvaardig verklaard. Dan blijft nog alleen het uitzicht op het oordeel over.

dinsdag 5 oktober 2010

Rechtvaardigheid redt van de dood

Spreuken 11:4
“Rijkdom helpt je niet op de dag dat God straft, rechtvaardigheid redt van de dood.”

Salomo was zeer rijk, niemand was rijker dan hij in zijn dagen. De koningin van Scheba keek haar ogen uit toen zij in zijn paleis mocht komen. ‘De helft is me zelfs nog niet aangezegd’, sprak zij vol bewondering. De prachtige troon van ivoor, de gouden schilden aan de wanden, de paarden en de rijtuigen, alles was buitengewoon kostbaar. Maar Salomo wist als geen ander dat al die pracht en praal hem niet dichter bij God zou brengen. De oordeelsdag lag nog in de toekomst toen Salomo deze spreuken verzamelde. Hij wist: alleen rechtvaardigheid redt van de dood. Maar niemand is rechtvaardig, zelfs niet één. Gods liefde trad voor ons tussenbeide. Het oordeel over onze onrechtvaardigheden kwam op Jezus neer. Hij redde met Zijn rechtvaardigheid ons van de dood. Op de dag dat God straft zullen wij worden vrijgesproken. Want Jezus gaf ons uit liefde Zijn rechtvaardigheid. Daarom kunnen we nu zeggen: O wat zijn we rijk.

maandag 4 oktober 2010

Eerlijk duurt het langst

Spreuken 11:3
“Wie eerlijk leeft, heeft zijn onkreukbaarheid als gids, wie onbetrouwbaar is, gaat aan zijn oneerlijkheid ten onder.”

Eerlijk zijn betekent niet dat je alles wat je denkt ook moet zeggen, maar wel dat als je wat zegt, het waar en eerlijk moet zijn. Wie oprecht is zal altijd oplossingen vinden, wie sjoemelt met de waarheid, komt zelf bedrogen uit. De Bijbel zegt dat de oprechten het licht opgaat in hun harten. God laat zijn licht in je hart schijnen, daar zie je opeens wat de uitkomst is voor je probleem. Vanuit Gods licht zien we het licht. Gods woord geeft licht en verlicht je levenspad. Ben je eerlijk in je gebed naar God? Je hoeft de waarheid niet te verdraaien, want God kende je situatie al voor hij ontstond. Als je boos bent, zegt je: ‘Ik ben boos.’ Als geen vertrouwen hebt in Gods woord, zeg je: ‘Ik heb geen vertrouwen in uw woord.’ Hoe eerlijker je bent, hoe eerder je de uitkomst gaat zien. Oneerlijkheid biedt nooit een goede oplossing.

zondag 3 oktober 2010

Hoogmoed leidt tot schande

Spreuken 11:2
“Hoogmoed leidt tot schande, wijsheid kenmerkt wie bescheiden is.”

Hoogmoed kenmerkt het kwade. De duivel is erdoor ten val gekomen. Zijn trotse opstandigheid tegen de positie van God werd hem fataal. Jezus laat het tegenovergestelde zien. Hij legde Zijn Godheid af om een dienaar te worden, de minste wilde Hij zijn om de wereld te redden. De duivel wilde de hoogste zijn om de wereld te domineren. Trotse hoogmoed leidt tot zelfoverschatting en schande. Je plaatst jezelf buiten de genade door hoogmoed. Je kan het allemaal zelf wel, je hebt niemand nodig. De Here Jezus zei: ‘Ik kan niets uit mezelf.’ Die houding kenmerkt de wijsheid. Het getuigt van wijsheid om te erkennen dat je buiten God om niets voorstelt. Dat je buiten Gods genade om niets kan presteren. De wereld wordt kapot gemaakt door dictators, maar de wereld wordt gezegend door barmhartigheid en naastenliefde. Op welke bron ben je aangesloten? Het bepaalt of je hoogmoedig wordt of nederig. Hoogmoed en nederigheid zijn vruchten van een bron. De ene brengt de dood voort en de andere het leven.

zaterdag 2 oktober 2010

Een valse weegschaal is de HEER een gruwel

Spreuken 11:1
“Een valse weegschaal is de HEER een gruwel, zuivere gewichten zijn hem welgevallig.”

Om bedrog te voorkomen worden gewichten geijkt, alle kilo’s moeten precies 1 kilo wegen. Als er geknoeid wordt met de gewichten, is de klant de dupe. Of hij betaalt teveel, of hij krijgt te weinig, het is allebei bedrog en een gruwel in Gods oog. Nu gaat de Bijbel niet over gewichten, maar over geestelijke zaken, dus zoeken we ook en vooral naar de toepassing op geestelijk gebied. Dan moet je als eerste denken aan wat Jezus heeft gedaan. Zijn gewicht op Gods schaal betekende onze redding. Hij heeft de volle prijs betaald voor het gewicht van onze zonden. De weegschaal van Gods oordeel is zuiver en rechtvaardig. Jezus heeft de zonde van de wereld gekocht en betaald en God heeft met welgevallen gezien dat de volle prijs is afgerekend. Nu heeft Jezus het eigendomsrecht over elke zondaar die zich bekeert. Wie zelf probeert zijn zondegewicht te betalen is voor God een gruwel, want niemand kan zijn gewicht zuiver wegen of de juiste prijs ervoor betalen. Alleen het offer dat Jezus bracht voor de zonde en de schuld van de wereld is voor God welgevallig en geaccepteerd.

vrijdag 1 oktober 2010

Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord

Spreuken 10:32 
“Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord, een goddeloze neemt slechts leugens in de mond.”

Het juiste woord kan betekenen, dat je soms moet zwijgen. Jezus gaf ook niet altijd antwoord. Soms zweeg Hij veelzeggend. Bij zijn geseling bijvoorbeeld. Wat had Hij moeten uitleggen? Wie zou Hem begrepen hebben? Soms is zwijgen het beste antwoord. Maar als Jezus wel sprak, dan was het kort en krachtig, vol genade en waarheid. Vol liefde en ontferming: ‘Meisje, ik zeg je, sta op.’ Of ook: ‘Lazarus kom naar buiten.’ Of die andere keer: ‘Ik wil het, word rein.’ Maar zeker ook: ‘Vader, vergeef het hun,’ en ‘Het is volbracht.’ Rechtvaardige, juiste woorden zijn vol kracht. Ze zetten Gods kracht vrij tot behoud en herstel. We zijn het ons niet voortdurend bewust, maar rechtvaardige woorden maken het verschil.