donderdag 31 maart 2011

Een boosdoener bedriegt zelfs zijn vriend

Spreuken 16:29
“Een boosdoener bedriegt zelfs zijn vriend, hij lokt hem op het slechte pad.”

De duivel is een leugenaar en een mensenmoordenaar. Wanneer hij het denken van een mens beheersen kan, zal die mens zijn normen en waarden verliezen en zelfs zijn beste vriend bedriegen en verraden. We zien dat bij mensen die drugsverslaafd zijn. Hun drang naar drugs is zo sterk dat ze zelfs hun dierbaren bedriegen en bestelen. We zien het bij de broers van Jozef. We zien het bij Judas. We zien het om ons heen. Wat een geweldig nieuws, dat je door geloof in Jezus een nieuwe Geest ontvangt in je binnenste. De Geest van God die liefde is woont in jou en verandert je leven ten goede. Relaties zullen herstellen en gebondenheden verdwijnen, wanneer je je laat leiden door Gods Geest. Probeer niet een beter mens te worden, maar laat Gods Geest je vernieuwen. Geloof God. Geloof Jezus. Geloof dat Hij het gaat veranderen in je leven. Dank God voor het offer van Jezus en geloof dat daardoor het herstel in je leven is begonnen.

woensdag 30 maart 2011

Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht

Spreuken 16:28
“Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht, een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.”

Kwaad spreken, lasteren, een vals karakter zijn uitingen van een leven zonder vrede. Het veroorzaakt tweedracht, partijschap en conflicten. Het is de strategie van de boze om mensen zover te krijgen deze middelen te gebruiken. Jezus leert ons niet daartegen te strijden, maar te kiezen voor iets anders, namelijk de liefde te gebruiken zoals Hij dat zelf ook deed. De liefde doet de naaste geen kwaad en de liefde zoekt zichzelf niet. Liefde is een bron die mensen vrede en rust schenkt, zelfs onder moeilijke omstandigheden. Jezus gaf zelfs zijn leven uit liefde voor zondaren. Hij verkoos de dood uit liefde voor vijanden en haters. Door liefde wordt het kwaad overwonnen. Liefde verandert je gedrag en verenigt mensen. Weet je dat het eerste wat God je heeft gegeven Zijn liefde is? Gods liefde is altijd in je en bij je. Je kunt er altijd voor kiezen en het zal altijd weer die wonderlijke uitwerking hebben. Liefde vergeeft en verdraagt. Liefde ontfermt en geneest.

dinsdag 29 maart 2011

Een nietsnut roept het kwaad op

Spreuken 16:27
“Een nietsnut roept het kwaad op, wat hij zegt is een verzengend vuur.”

Een nietsnut wordt iemand genoemd die in verbinding staat met het kwaad, een boosaardig mens. De Statenvertaling heeft het over een Belialsman en Belial is de naam van een demon. Die geest van Belial werd ook gevonden bij de zonen van Eli die openlijk spotten met God. Paulus zegt dat er totaal geen overeenkomst is tussen Belial en Christus. Geen wonder dat zo iemand het kwaad oproept en dat zijn woorden worden vergeleken met een verwoestende brand. Elk mens wordt door een geest geleid, want de mens is in wezen geestelijk en niet stoffelijk van aard. Door het geloof in Jezus ontvangen we een nieuwe Geest in ons binnenste en gaan we anders denken en spreken. We verspreiden liefde, vrede en vreugde door die Geest. Hoe meer we op Jezus afstemmen, des temeer zullen we vuren doven en vredestichters worden genoemd.

maandag 28 maart 2011

Zwoegen om te eten

Spreuken 16:26
“Een mens zwoegt omdat hij moet eten, het is de honger die hem dwingt.”

Het zwoegen van de mens om in leven te blijven is het gevolg van de zonde. Adam en Eva hoefden slechts hun handen uit te steken in de hof van Eden om de vruchten te plukken van Gods schepping. Het is in de herschepping niet anders. Het zwoegen is voorbij, God zorgt voor ons. Dat wil niet zeggen dat je lui moet zijn en niets doen, want ook Adam en Eva kregen de opdracht om de hof te bewerken en te bewaren. Maar ze deden dat niet om in leven te blijven en dat is het verschil. We doen ons werk niet om in leven te blijven, maar voor de Heer die voor ons zorgt. We zijn door Jezus van de vloek bevrijd en leven nu onder Gods zegen.

zondag 27 maart 2011

De juiste weg

Spreuken 16:25
“Een mens denkt de juiste weg te gaan, terwijl hij eindigt bij de dood.”

De wegwijzer door het leven is God. Zonder Hem ben je hopeloos verdwaald. Je raakt niet verdwaald, maar je bent verdwaald als je alleen je weg zoekt door het leven. In de Bijbel zegt de profeet Jesaja het zo: ‘Ieder dwaalde op zijn eigen weg.’ En dan komt Jezus. Hij openbaart het leven en zegt: ‘Ik ben de weg, wie Mij volgt zal leven.’ Het enige wat een mens moet doen is toegeven dat hij is verdwaald en zich laten redden door Jezus. Hij is de weg en Hij is het leven. Bij Hem en met Hem kun je gewoon niet meer verdwalen. En als je Hem toch uit het oog mocht verliezen, Hij verliest jou nooit uit het oog. Je bent te kostbaar voor Hem en de dood is te gruwelijk om je daaraan prijs te geven. Dus eigenlijk is het zo simpel: volg Jezus en leef.

zaterdag 26 maart 2011

Een vriendelijke uitspraak is een korf vol honing

Spreuken 16:24
“Een vriendelijke uitspraak is een korf vol honing, zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam.”

Vriendelijke woorden zijn zoet en heilzaam. Ze laten boosheid bedaren en pijn verdwijnen. Leven en dood zijn in de macht van de tong, schrijft Jacobus. Je kunt er iemand mee maken of breken. Een rechter die jou vrijspreekt, een agent die niet bekeurt, maar een vriendelijk woord voor je heeft, is haast niet voor te stellen. Ze zijn er om orde en recht te handhaven en voor overtreders zijn er weinig vriendelijke woorden. Maar kijk nu eens naar de Rechter van hemel en aarde, Hij spreekt je vrij van schuld en heeft ook een vriendelijk woord. Niet omdat Hij in een goede bui is, maar omdat Hij van je houdt. Hijzelf heeft de schuld op zich genomen en de boete betaald. Geen verwijt komt uit Zijn mond, alleen bemoediging en zegen. Gods woorden van genade zijn zoet voor de ziel en genezing voor het lichaam. Daar knap je van op.

vrijdag 25 maart 2011

Een wijs hart

Spreuken 16:23
“Wie een wijs hart heeft, spreekt verstandige woorden, en geeft kracht aan het betoog van zijn lippen.”

Je hart is de bron waaruit je leeft. Als Jezus in je hart de eerste plaats inneemt, zullen je woorden steeds wijzer en liefdevoller worden. Welke woorden je ook spreekt, als de wijsheid van God de grondslag is, dan zal God er kracht aan verlenen. ‘Als iemand spreekt, laten het woorden zijn als van God’, schrijft Paulus. Als God zijn wijsheid aan ons openbaart en wij spreken die uit, dan heeft het dezelfde kracht als waarmee de hemel en de aarde zijn geschapen. Dezelfde kracht waarmee Jezus opstond uit de dood is in ons. Maar de verbinding tussen hart en mond is geloof. Door God geopenbaarde wijsheid, uitgesproken met geloof, verbindt Gods kracht aan onze woorden.

donderdag 24 maart 2011

Inzicht is een bron van leven

Spreuken 16:22
“Inzicht is een bron van leven, dwazen worden met dwaasheid gestraft.”

Inzicht als levensbron, daar moet wel een toelichting bij, want het gaat hier niet om onze eigen inzichten, maar om die van God. Als je Gods wijsheid als bron kiest om uit te leven, dan ben je bij Jezus zelf. Hij is Gods wijsheid die aan de mens is geopenbaard. Alles wat Hij heeft gezegd en gedaan vormt je levensbron. Zijn gerechtigheid staat garant voor jouw zegen. Al Zijn beloftes zal Hij vervullen, je kunt erop vertrouwen. Je kunt jezelf geen betere dienst bewijzen dan door Gods inzicht wijs te worden om te leven. Zijn inzicht is bovennatuurlijk en Zijn aanwijzingen ook. En als je eigen inzicht zich ertegen verzet, bedenk dan dat God meer is dan je eigen verstand. Maak God en Zijn liefde tot je levensbron en alle dwaasheid zal uit je leven verdwijnen.

woensdag 23 maart 2011

Wie op milde toon spreekt

Spreuken 16:21
“Wie wijs is van hart, wordt verstandig genoemd, wie op milde toon spreekt, heeft meer overtuigingskracht.”

Sommige mensen verheffen hun stem wanneer ze opgewonden raken. Ze menen daardoor meer aandacht te krijgen, maar vaak is het tegenovergestelde waar. Wij keken vroeger als gezin eens naar een tekenfilm waarin een van de figuren zei: ‘Moet je schreeuwen?’ Dat werd een gevleugelde uitspraak en wanneer iemand zijn of haar stem verhief was steevast de reactie: ‘Moet je schreeuwen?’ Dat hielp wel en wanneer je op normale toon met elkaar praat gaat het luisteren ook veel beter. Van de Here Jezus staat geschreven dat Hij zijn stem niet verhief op straat. Je moest misschien wel je best doen om Hem te verstaan. Alles wat Hij zei was vol genade en waarheid. Hij sprak tegen de mensen op milde toon en dat doet Hij nog steeds. Zijn woorden hebben niets aan kracht verloren.

dinsdag 22 maart 2011

Wie goed luistert, zal het goed vergaan

Spreuken 16:20
“Wie goed luistert, zal het goed vergaan, wie op de HEER vertrouwt, is gelukkig.”

Er wordt wat afgekletst op deze wereld. Op tv kun je elke dag wel een handvol deskundigen aan het woord horen en iedereen heeft een mening over alles. Als je daar je oren naar laat hangen word je niet gelukkig. Daarom is deze tekst ook zo mooi. Je kunt fout luisteren, maar ook goed. Je kunt naar de wereld luisteren, maar ook naar God. Van dat laatste word je gelukkig. Want luisteren betekent bevestigd worden. Horen hoe geliefd je bent en vernemen hoe God je heeft gezegend in Christus met alle zegeningen die van God komen. Op de Heer vertrouwen, betekent dat je Zijn woord voor waar houdt. Je kunt dat woord volgen en de zegen zal naar je toe komen. Het zal je goed vergaan en je zult gelukkig zijn. Ik heb eigenlijk al veel te veel woorden gebruikt om hetzelfde te zeggen als de tekst. Lees de tekst, pas hem toe en je zult gelukkig zijn.

maandag 21 maart 2011

Wat kun je beter hebben

Spreuken 16:19
“Beter in eenvoud leven met de armen dan de buit verdelen met hoogmoedigen.”

Waar kies je voor, eerlijk en arm of oneerlijk en rijk? Principes zijn belangrijker dan bezit. Wie je bent is belangrijker dan wat je hebt. Het is soms lastig kiezen in het leven, maar vrees niet, want Jezus heeft de keuze voor ons al gemaakt. Hij werd arm om ons rijk te maken. Hij legde zijn leven af om het ons te geven. Een gelovige hoeft niet in eenvoud bij de armen te leven. Hij mag nu genieten van de overvloedige zegen die God op zijn leven schenkt en ervan uitdelen aan wie minder heeft. Ontvangen is iets anders dan verzamelen. Wij zoeken geen buit, want we bezitten een erfenis. Wat zijn we rijk geworden door het ene offer dat Jezus bracht. Hij vat het zo samen: ‘Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed.’

zondag 20 maart 2011

Hoogmoed komt voor de val

Spreuken 16:18
“Hooghartigheid gaat vooraf aan ellende, hoogmoed komt voor de val.”

Hooghartigheid, hoogmoed, trots, eigendunk, zelfverheffing, het komt allemaal op hetzelfde neer. Je denkt te groot van jezelf, je overschat je mogelijkheden en je onderschat de gevaren. God haat deze houding, de schepping is erdoor verwoest. Satan is de vertegenwoordiger van alles wat zich verheft. Hij zelf wilde zich aan God gelijk stellen en hoe groot was zijn val. Jezus liet een heel andere gezindheid zien, geen trots maar nederigheid, dienstbaarheid en afhankelijkheid. Liefde zoekt zichzelf niet, liefde zoekt de ander. Alles wat hoogmoedig is verspreidt de geur van de dood. Gelukkig zijn we bevrijd uit de macht van de dood en overgezet in het koninkrijk van Gods liefde. Jezus leert ons nu door Zijn Geest te leven. De gevolgen zijn verbluffend, in plaats van vloek is er zegen en in plaats van haat is er liefde. Laat God je maar een ereplaats geven, zoek die niet zelf. Wie zich onder Zijn hand [leiding] vernedert, wordt door Hem verhoogd.

zaterdag 19 maart 2011

Wie oprecht is, mijdt de weg van het kwaad

Spreuken 16:17
“Wie oprecht is, mijdt de weg van het kwaad, wie zijn weg in het oog houdt, beschermt zijn leven.”

Tegenwoordig hebben we navigatiesystemen die ons overal de weg wijzen. Via gps en satelliet weten we precies waar we zijn en hoe we verder moeten. Kompas en kaarten lijken verouderd en de nieuwe middelen zijn zo simpel in gebruik dat bijna iedereen ermee werkt. Het mooie is dat er niet alleen navigatie voor de weg bestaat, maar ook voor je leven. Je kan makkelijk verdwalen als je zelf je weg moet zien te vinden, maar als Jezus je leidt – Hij is de Weg – dan ben je beschermd en succesvol. Door oprechtheid – dat is spreken wat God spreekt – krijgt het kwaad geen kans je te misleiden. Zoals je bij je gps moet zorgen dat de batterij niet leeg is, geldt dat ook voor je hart. Als dat vol is van Jezus, dan stromen de aanwijzingen zo je leven binnen. Succes verzekerd.

vrijdag 18 maart 2011

Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud

Spreuken 16:16
“Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud, hoezeer is inzicht te verkiezen boven zilver.”

Koning Salomo mocht kiezen van God wat hij wilde en hij koos wijsheid. Door die wijsheid werd hij zeer rijk gezegend, ook met zilver en goud. Met zijn rijkdom vereerde hij God door een tempel te bouwen vol goud en glorie. In dit alles was hij zonder het te beseffen een schaduwbeeld van Jezus. Jezus is Gods wijsheid in eigen persoon. Hij was en is zeer rijk en bouwt voor God een tempel van levende stenen [mensen] die vol glorie zijn. Zijn wijsheid en heerlijkheid zal hemel en aarde vol maken. Wie maalt er nog om goud of zilver als je de bron ervan zelf hebt ontvangen? Jezus woont met Zijn Geest van wijsheid in ons. Hij bestuurt ons leven en als we Zijn raad opvolgen zullen we niet alleen wijs zijn maar ook rijk in alle opzichten. Rijk om er zelf van te genieten en er anderen mee te zegenen. Wijsheid en inzicht, Jezus zelf, daar gaat het om in het leven.

donderdag 17 maart 2011

Het stralende gezicht van de koning brengt leven

Spreuken 16:15
“Het stralende gezicht van de koning brengt leven, als een voorjaarsregen is zijn gunstbewijs.”

Gods gezicht straalt naar ons, omdat het oordeel over de zonde voor altijd voorbij is. Nu kan er vreugde zijn in plaats van rouw. Gods stralende gezicht brengt leven. Veel mensen geloven niet dat God over hen straalt. Ze hebben te lang naar de leugen geluisterd die zegt dat ze slecht zijn en niet deugen. Die leugen maakt de mens kapot en berooft God van Zijn eer. Daarom stuurt God zijn waarheid als de zachte voorjaarsregen. Geen plensbuien die de aarde meteen dichtslibben, maar de voorjaarsregen die harde grond van het oordeel bevochtigt en zacht maakt, zodat de genade kan worden ingezaaid. Gods stralende glimlach is terecht, want niemand kan keren wat God doet en heeft gedaan. De genade en de waarheid zijn op aarde gekomen door Jezus Christus. Hij liet het zien en Hij is niet veranderd. Geniet ook vandaag weer van Gods stralende gezicht waarmee Hij naar je kijkt. Het brengt leven zoals in de lente en uiteindelijk zal dat leven in alle volheid worden gezien.

woensdag 16 maart 2011

De woede van de koning is een bode van de dood

Spreuken 16:14
“De woede van de koning is een bode van de dood, een wijze brengt hem tot bedaren.”

Berg je maar als de koning woedend is. Veel mensen denken dat God ook geregeld woedend is en dan dood en verderf zaait. Zo hoor je regelmatig na rampen dat God een waarschuwing heeft afgegeven, zoiets als: ‘En nu doe je het nooit meer fout, anders gebeurt er nog iets veel ergers.’ Wat een totale onzin om de rampen van deze aarde aan God toe te schrijven. De grootste ramp op aarde was het sterven van Jezus aan het kruis. Hij kreeg Gods volle toorn over de zonde over zich heen en het einde was de dood. Daarom is alle zonde gestraft, er is mee afgerekend. Er is een hoge prijs voor betaald, eens voor altijd. Hij is de wijsheid van God die de toorn tot bedaren heeft gebracht. Nu is er verzoening voor ieder die dit gelooft. De dood is overwonnen door het leven. In plaats van woede en toorn is er nu ontferming en vrijspraak. Gods wijsheid heeft dit voor ons tot stand gebracht.

dinsdag 15 maart 2011

Wie de waarheid spreekt, is hem dierbaar

Spreuken 16:13
“Een koning schept behagen in oprechte woorden, wie de waarheid spreekt, is hem dierbaar.”

Oprechte woorden zijn eerlijke woorden. Wanneer je je rot voelt, zeg je dat gewoon. Toneelspel hoort niet thuis in Gods koninkrijk. Allereerst kun je God niet voor de gek houden, Hij kent je door en door. Hij is vertrouwd met alles wat je denkt, voelt en begrijpt. Hij kent je vragen en wil als Vader gewoon naar je luisteren. Elke vader houdt ervan als zijn kinderen hem vertrouwen en hun gedachten met hem delen. Bij God de Vader is dat niet anders. Bovendien geeft Gods woord de belofte dat het licht zal opgaan over ieder die oprecht is. Hoe eerlijker en oprechter je bent in het spreken met God, des temeer zul je ontdekken dat Gods liefde en bewogenheid voor jou echt is en niet gebaseerd op je gedrag. Juist als je je rot voelt, is het goed daar met Vader over te spreken. Hij weet precies hoe je je voelt en wat je nodig hebt. Hij wil niets liever dan je zegenen.

maandag 14 maart 2011

Koningen verfoeien goddeloosheid

Spreuken 16:12
“Koningen verfoeien goddeloosheid, rechtvaardigheid schraagt hun troon.”

Een goddeloze koning brengt zijn land in grote problemen. Er is geen eerbied voor een regering die het met rechtvaardigheid niet zo nauw neemt. Voor een koning is het ook in zijn eigen belang rechtvaardig te zijn, want dat verlengt de vastheid van zijn troon. Er zijn in de geschiedenis vele voorbeelden van goede koningen, maar ook van heel slechte. Ook in onze tijd zijn er landen die zuchten onder dictatuur en uitbuiting. Ook regeringen en volksvertegenwoordigers zijn en worden regelmatig beïnvloed door hebzucht en corruptie. De enige rechtvaardige regering is die van God zelf. Zijn koningschap is voor eeuwig. Hij is een Koning die Zijn leven inzet voor Zijn volk. Hij beschermt en bevrijdt, Hij voedt en koestert. Hij zegent en troost. Alles wat we nodig hebben komt van Hem, ook vandaag en morgen. Wanneer aardse koningen hun positie misbruiken, roept God op voor hen te bidden. Zo blijven we zelf op God gericht en wordt de koning gezegend.

zondag 13 maart 2011

De HEER bepaalt de maatstaf

Spreuken 16:11
“De HEER bepaalt de maatstaf van het recht, hij stelt de gewichten en balans vast.”

Buiten God om is elk recht krom. Het zou een spreekwoord kunnen zijn en het is waar. God zelf is de maat van het recht. Daarom is het zo zegenend om uit Gods mond te horen dat de zonde is verzoend en dat de straf en het oordeel daarover zijn voltrokken aan Jezus. Het recht heeft zijn loop gehad en de liefde heeft gezegevierd. Vrijspraak is het gevolg en bovendien krijgt ieder die gelooft een nieuwe Geest in zijn binnenste om te leven zonder angst en bezorgdheid. God zegent ons met een geschudde, overlopende maat. Hij kent onze behoeftes en voorziet overvloedig. Wat ben ik blij dat Hij de maten heeft bepaald, zowel van het recht als van de zegen.

zaterdag 12 maart 2011

De koning spreekt Gods oordeel uit

Spreuken 16:10
“De koning spreekt Gods oordeel uit, wanneer hij rechtspreekt, faalt hij niet.”

In Israël werd de koning door God aangewezen en gezalfd. Namens God moest hij zorgen voor een goed bestuur in lijn met Gods geboden. David was een koning naar Gods hart en hij had God in zijn leven op de eerste plats staan. David moest ook rechtspreken namens God en toen hij zelf onder Gods oordeel viel, erkende hij meteen de rechtsgeldigheid ervan. Maar nu is er een koning die namens God zelf alle oordelen heeft gedragen en zo gerechtigheid gebracht aan zijn volk. ‘Zo is er dan nu geen veroordeling meer voor wie in Christus Jezus zijn’, schrijft Paulus. Hij heeft als eerste begrepen wat dat betekent voor zondaren en falende mensen. Vrijspraak in plaats van veroordeling en dat namens Gods recht. De koning heeft gesproken: ‘Het is volbracht.’ Daarom is er vrede onder alle omstandigheden en daarom laat Gods liefde alle angst op veroordeling verdwijnen als sneeuw voor de zon. Dit oordeel faalt niet, de uitspraak is rechtsgeldig. Je bent voor eeuwig vrij.

vrijdag 11 maart 2011

Een mens kiest zijn weg, maar God bepaalt de richting

Spreuken 16:9
“Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij gaat.”

Heerlijk toch, dat we een Herder hebben die de weg overziet. Als schaap zet je gewoon je ene been voor het andere en je laat je leiden door wat je ziet. Je loopt van graspol naar graspol en stippelt zo je weg uit. Maar de Herder let meer op de richting, gaan we nog goed in de richting van de weide of van de schaapskooi? Wat is het heerlijk dat wij niet verder kunnen kijken dan de dag lang is, maar God overziet onze hele levensweg. Hij zegt dat we niet bang hoeven te zijn, of bezorgd, omdat Hij voor ons zorgt. We hoeven niet verder te kijken dan de stappen voor vandaag, maar we laten ons wel geruststellen door de beloftes voor morgen.

donderdag 10 maart 2011

Rechtvaardigheid maakt je rijk

Spreuken 16:8
“Beter een schamel bezit, rechtvaardig verworven, dan een grote rijkdom, verkregen door onrecht.”

Ook dit is een tekst over het hart. In Markus 4 wordt bedrog van de rijkdom genoemd als een van de oorzaken waardoor het geloof niet tot vrucht komt. Je doet jezelf, maar vooral Jezus tekort, door langs de weg van onrecht te proberen rijkdom te verwerven. God wil je alles schenken vanuit rechtvaardigheid, dat wil zeggen, vanuit het geloof in Gods zoon Jezus. Het gekke is dat fout verworven rijkdom je armoede aan het licht brengt, terwijl het ‘schamele’ bezit van je geloof je alle schatten van God geeft, inclusief rijkdom. Geloof in God, geloof in Jezus, geloof in het volbrachte werk van Hem die de dood heeft overwonnen, is de sleutel tot een rijk en overvloedig leven. Dat leven is goed voor jezelf en anderen, want die mogen er ook door gezegend worden. Dat soort rijkdom geeft blijvende vreugde en eert God.

woensdag 9 maart 2011

Gods liefde geeft vrede

Spreuken 16:7
“Als de weg die iemand gaat de HEER behaagt, doet hij zelfs zijn vijand vrede met hem sluiten.”

Welke weg is dat, die zelfs vijanden naar vrede laat grijpen? Is het heel raar om te denken aan de Here Jezus? Hij ging een weg waarin God een welbehagen had. Niet dat het lijden van Jezus Hem behaagde, maar wel de weg die daardoor werd geopend naar vrede voor vijanden en haters. ‘God bewees ons Zijn liefde toen wij nog zondaars waren’, schreef Paulus aan de Romeinen. Het is niet onze verdienste dat we nu vrede hebben met God. De straf die ons de vrede heeft aangebracht, was op Jezus en door Zijn striemen zijn we genezen. De hele Bijbel getuigt van Gods liefde en voor wie die liefde kent, is de Bijbel een groot getuigenis van Jezus. Het gaat niet over ons, maar over Hem. Het gaat niet om ons, maar om Hem. We genieten nu de vruchten van Zijn inspanningen. Daarom komt Jezus alleen alle eer toe in de hemel en op de aarde.

dinsdag 8 maart 2011

Liefde en trouw dekken zonde toe

Spreuken 16:6
“Zonden worden toegedekt door liefde en trouw, wie ontzag heeft voor de HEER mijdt het kwaad.”

God heeft eens en voor altijd afgerekend met zonde en schuld door Jezus als betaalmiddel te geven. Bij liefde en trouw denk ik dan ook meteen aan Jezus. Hij heeft het oordeel weggenomen voor degenen die het geloven. Er is geen veroordeling meer voor wie ‘in Hem’ zijn door het geloof. De zonden die we nog doen zijn al verzoend en de boze kan geen enkele geldige aanklacht meer tegen ons inbrengen. Het gevolg is dat we ongestoord in de rust zijn bij Vader. We leven net zo vertrouwd met God als Adam en Eva in de hof. Er is wel een verschil, Adam en Eva hadden nog geen besef van kwaad, maar wij weten hoe intens geniepig de duivel is. Door dicht bij de liefde en trouw van God te leven mijden we het kwaad. En als we toch in problemen zijn gekomen, dan geeft God overvloedige genade, zodat we ze kunnen oplossen vanuit Zijn toedekkende liefde.

maandag 7 maart 2011

De HEER verafschuwt hooghartige mensen

Spreuken 16:5
“De HEER verafschuwt hooghartige mensen, ze worden hoe dan ook gestraft.”

God wil niets liever dan mensen verheffen en zegenen, maar mensen die denken dat zonder God zelf te kunnen, zijn Hem een gruwel. Elke knie zal voor Hem buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Heer is, tot eer van God de Vader. Ere wie eer toekomt. In de eeuwigheid krijgt God alleen alle eer en de mens wordt daarin gezegend, dat God zijn bron is, zijn middel van bestaan. Hooghartige mensen denken God niet nodig te hebben en daarmee verklaren ze zichzelf schuldig en plaatsen zich buiten de genade. Er is geen leven buiten de genade. God wil dat alle mensen behouden worden, maar de weg naar behoud loopt via Jezus. Wie voor Hem niet buigt is voor Vader God een gruwel. De prijs die Jezus gaf voor ons leven was te hoog om Hem zomaar te negeren. Alle zegen komt via Jezus. Hem erkennen betekent zegen ontvangen. God zal jouw leven door Jezus verhogen en zegenen.

zondag 6 maart 2011

Alles heeft zijn doel

Spreuken 16:4
“De HEER heeft alles wat hij heeft gemaakt zijn doel gegeven, de goddelozen heeft hij voor de ondergang bestemd.”

Alles en iedereen heeft een bestemming en die bestemming heeft God bepaald. Zo gaan de goddelozen hun ondergang tegemoet en de verlosten hun heil. Nu kun je een heel grote denkfout maken door te veronderstellen, dat God dus heeft bepaald wie gered worden en wie verloren gaan. Dat is absoluut niet waar! Het enige wat God heeft bepaald is dat de goddelozen hun ondergang tegemoet gaan. Maar wie zich bekeert van die dwaalweg, verandert daarmee ook zijn bestemming. Ieder heeft een vrije keuze. God wil dat alle mensen gered worden en dat niemand verloren gaat. Daarom gaf Hij zijn Zoon en met Hem alle dingen voor degenen die geloven in dat offer. Het is juist de liefde en genade van God die het voor goddelozen mogelijk maakt om hun bestemming te veranderen. ‘Leven en dood stel Ik u voor, kies dan het leven’, is Gods advies.

zaterdag 5 maart 2011

Je plannen zullen slagen

Spreuken 16:3
“Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen.”

Dit klinkt wel heel simpel en dat is het ook. Toch is er wel wat toe te lichten. Vertrouw op de Heer, wat betekent dat? Dat de aanwijzingen die Hij geeft betrouwbaar zijn en tot succes zullen leiden. Het gaat dus niet om een algemene houding van: ‘Nou, ik vertrouw wel op de Heer’, nee, je stelt vertrouwen in Zijn woord. God en Zijn woord stemmen volkomen overeen. Hij is wat Hij zegt te zijn en Hij doet wat Hij zegt te doen. Volkomen betrouwbaar en omdat God wil dat het goed met je gaat, zullen al Zijn aanwijzingen tot het goede leiden. Dat wil God altijd voor ons, het goede, welgevallene en volkomene. Dat schenkt Hij ons, wanneer we vertrouwen stellen in Zijn raad en dat is Jezus zelf. Uiteindelijk zegt de tekst dat God alles tot een goed einde zal brengen door Jezus en dat geldt voor ieder die gelooft en er in vertrouwen naar handelt.

vrijdag 4 maart 2011

De Heer toetst het hart

Spreuken 16:2
“Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de juiste weg, de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.”

De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heer ziet het hart aan. Het hart is bepalend voor God. Als de bron liefde is, dan is de uitkomst goed, maar zonder liefde is zelfs het beste waardeloos. Wanneer God naar liefde zoekt in ons leven, dan zoekt Hij naar Jezus. Het gaat niet om onze liefde, maar om die van Hem. De Geest van Christus maakt het verschil, daarin ligt Gods welbehagen. Zijn we ons bewust bij onze besluiten, dat we Gods Geest hebben ontvangen in ons hart? Dat we Gods wijsheid en inzicht mogen gebruiken, om tot een beslissing te komen? Iedereen is wijs in eigen ogen, maar God zoekt niet naar onze slimheid en wijsheid, maar naar ons geloof. Als we op God vertrouwen, als dat ons uitgangspunt is, Zijn liefde voor ons en Zijn trouw aan ons, dan nemen we goede besluiten. Dan hoeven we ook niet bezorgd te zijn over de uitkomst, want die zal altijd zegenrijk zijn.

donderdag 3 maart 2011

De HEER geeft het antwoord

Spreuken 16:1
“Een mens stelt zich veel vragen, de HEER geeft het antwoord.”

Er is op elke vraag een antwoord en het antwoord op onze vragen is Jezus. Hij is ons leven en de vervulling van al onze behoeftes. God de Vader weet als geen ander wat we nodig hebben om gelukkig te zijn. Hij is onze schepper en Hij zorgt voor ons. Als we Hem zoeken zullen we niet alleen antwoorden vinden, maar nog veel meer. Veel meer dan we kunnen bidden of beseffen wil God ons schenken en heeft Hij ons geschonken in Jezus. De vraag is wat er achter onze vragen schuil gaat. Is het ongeloof en twijfel of is het vertrouwen en geloof. Hoe meer we God als onze Vader leren kennen, hoe meer we vertrouwd zijn met Zijn karakter, hoe meer we hebben ervaren dat Hij betrouwbaar en trouw is, des te minder hebben we te vragen. Onze Vader geeft ons altijd wat we nodig hebben, niet omdat we erom vragen, maar omdat Hij van ons houdt. Vraag gerust naar wat je niet weet of begrijpt, Hij is altijd bereid je het antwoord te geven.

woensdag 2 maart 2011

Bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf

Spreuken 15:33
“Wie ontzag heeft voor de HEER wint aan wijsheid, bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf.”

Petrus schrijft in een van zijn brieven: ‘Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven.’ Paulus schrijft: ‘Niemand leeft voor zichzelf.’ Mensen die geleerd hebben God belangrijker te vinden dan zichzelf, kunnen wachten. Zij kunnen zich onder Gods gezag stellen, hun belangen aan Hem toevertrouwen, omdat ze weten dat Hij hen zal verhogen. God wil niets liever dan ieder mens verheffen. Er is ons van Godswege een beter leven beloofd. Niet later ooit eens in de hemel, maar nu hier op aarde. Een gezegend leven, een overvloed aan zegen, om er zelf van te genieten en er anderen in te laten delen. Maar de voorwaarde is dat we dat leven van God verwachten, onder alle omstandigheden. Die houding maakt je bescheiden en verwachtingsvol. Je vreugde zal er niet onder lijden, want je weet de uitkomst al. Dat leven is ons geschonken in Christus, het is Zijn erfenis voor ieder die gelooft. Wie op de Heer vertrouwen, putten nieuwe kracht. Bescheidenheid in de zin van Gods zegen verwachten, maakt je wijs en bewaart je in Gods vrede.

dinsdag 1 maart 2011

Opvoeders zijn een zegen

Spreuken 15:32
“Wie zich niet laat terechtwijzen, doet zichzelf tekort, wie berispingen ter harte neemt, wint daarbij.”

Wat doe je met iemand die beter (meer ervaren, bekwamer) is dan jij? Ga je die uit de weg of wil je daar iets van leren? Dat heeft met je gevoelens van eigenwaarde te maken. Wie zich minderwaardig voelt in de buurt van iemand die ergens beter in is, heeft een persoonlijkheidsprobleem. Ouders en opvoeders zijn altijd beter (in de betekenis van meer ervaren) dan degene die ze opvoeden. Maar als je de tips die ze geven ter harte neemt, win je daarbij. Als je ze negeert, doe je jezelf tekort. Onze opvoeder is God zelf. Hij heeft ons zoveel te leren, dat we daar nooit mee kunnen stoppen. Maar al die tijd zijn we in een omgeving van bevestigende liefde. Als ons hart zijn vastheid vindt in genade, kunnen we ook verdragen dat sommige mensen iets beter weten of kunnen dan wijzelf. Dan zijn we blij en dankbaar dat die mensen in onze buurt zijn gekomen om ons te helpen, te worden wie we mogen zijn. Ze vormen geen bedreiging, maar zijn voor ons leven een zegen.