zondag 30 september 2012

Zo eenvoudig is het

Geloof Johannes 1:12
‘Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.’

Het is zo ontzettend makkelijk om een kind van God te worden. Je hoeft alleen te horen en te geloven wat Jezus heeft gedaan door Zijn lijden en sterven, Zijn dood en opstanding. Daardoor, door dat ene offer van Zijn geliefde Zoon, heeft God de wereld met zich verzoend. Er is geen enkele belemmering meer om kind van God te worden. Je zonden niet, je slechte gedrag niet, je twijfel niet, maar ook je goede daden niet, er is geen enkele belemmering meer om kind van God te worden. Geloof in Jezus, geloof in Hem die Gods liefde op aarde kwam bewijzen, dat is genoeg. De enige zonde die God niet heeft kunnen wegdoen, de enige zonde die nog tussen jou en God in kan staan, is dat je niet gelooft in Jezus. Jezus is jouw toegang tot God. En als je Gods kind bent geworden, blijf je dat voor eeuwig. Niemand kan ongedaan maken wat jij hebt ontvangen, dat God uit liefde voor jou naar de aarde kwam om jou op te nemen in Zijn gezin. Het enige wat God van je vraagt is dat je Zijn liefde wil aannemen.

zaterdag 29 september 2012

Je bent voor God onberispelijk

Genade Psalm 84:11
‘Want de HERE God is een zon en schild, de HERE geeft genade en ere; het goede onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk wandelen.’

Wanneer je onberispelijk wandelt, zal God je genade en eer geven, maar wie kan onberispelijk wandelen? Stelt God voorwaarden aan Zijn genade? Dan is het geen genade meer, maar loon. De wet stelt voorwaarden, de wet stelt eisen, maar dat heeft dan ook niets met genade te maken. Het is of wet, of genade. Wie door de wet rechtvaardig wil worden voor God, stelt zichzelf buiten de genade. Hoe moeten we dit vers uit de Psalmen dan begrijpen? Het antwoord is Jezus. Hij heeft voor ons de wet vervuld en schenkt ons Gods gerechtigheid. In Hem zijn we rechtvaardig en goed. God kan ons elke dag zegenen met genade en eer, omdat zij geschonken worden op grond van wat Jezus heeft gedaan. Hij heeft betaald voor onze genade en eer. Door Hem zijn we nu altijd aangenaam voor God en is er geen veroordeling meer. Dus ja, de Here God, onze Abba, is elke dag een zon en schild, Hij zal ons altijd het goede schenken, er zijn geen belemmeringen meer.

vrijdag 28 september 2012

Hij of ik

Roddel Spreuken 20:19
“Bij een roddelaar is een geheim niet veilig, laat je niet in met een loslippig mens.”

Iedereen heeft wel eens meegemaakt dat een geheim werd doorverteld. Dat is niet fijn en zelfs als het geen geheim was, is het nog niet fijn als je merkt dat vertrouwelijke informatie wordt doorverteld. Het aardige van de tekst is dat de verantwoordelijkheid bij jezelf wordt gelegd. Niet degene die doorverteld heeft, moet worden aangepakt, maar degene die zo iemand de informatie gaf. Die had wijzer moeten wezen. Schuld schuiven of verantwoordelijk zijn voor je eigen daden, daar komt het op neer. Als je niemand een geheim vertelt, wordt het ook niet doorgegeven. Wat kan het leven toch simpel zijn. Niet de ander moet veranderen, maar ikzelf, heerlijk.

donderdag 27 september 2012

Meer dan overwinnaars

Alles Romeinen 8:37
‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.’

Paulus schrijft aan de Romeinen over allerlei vormen van druk die in een christenleven kunnen plaatsvinden. Hij spreekt uit ervaring als hij het heeft over honger, benauwdheid en het zwaard. Vervolging is deel van zijn leven geworden sinds hij Jezus verkondigt. Maar in dat alles kan niets hem scheiden van Gods liefde. In dat alles blijft hij de kop en wordt hij nooit de staart. Aan zijn hemelse positie is niet te tornen en zijn geestelijke autoriteit kan hij nooit verliezen. Onze strijd is niet tegen mensen maar het zijn machten die tegenover ons staan. Demonen en geesten, maar het goede nieuws is dat ze allemaal zijn ontwapend door Jezus Christus. Hij heeft hen allen overwonnen en krachteloos gemaakt. Dat is wat Paulus hier duidelijk maakt. Laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede, door Jezus. Hij is je kracht. Je mag in Zijn Naam spreken tegen alles wat je probeert te imponeren. Verklaar dat je Gods zoon of dochter bent en dat niets je kan scheiden van de liefde van God. Spreek over wie je bent en blijf naar Jezus opzien in de wetenschap dat Hij je de overwinning heeft geschonken over alles.

woensdag 26 september 2012

Vervulling voor je ziel

Vervulling Psalm 107:9
‘Want Hij heeft de dorstige ziel verzadigd en de hongerige ziel met het goede vervuld.’

Onze zielen hebben honger en dorst naar liefde, bevestiging, acceptatie, voldoening, vervulling, waardering, kortom naar het besef dat we ertoe doen en niet zomaar zinloos wat rondstappen op deze aarde. Die behoefte van onze ziel is door God geschapen en kan alleen door Hemzelf worden gevuld. Je kan niet gelukkiger worden dan wanneer God zelf al je wensen en behoeften vervult. En dat is precies wat Hij heeft gedaan in Christus. Daarom zegt Jezus tegen de vrouw bij de put: ‘Ik heb water waardoor je ziel nooit meer dorst heeft naar mannen om je behoefte aan aandacht en bevestiging te vervullen. Als je drinkt van het water dat Ik je geef, zul je nooit meer dorst hebben.’ Daarom zegt Hij ook: ‘Ik ben het brood des levens, wie van Mij eet krijgt nooit meer honger.’ Jezus kwam naar de aarde om de leegte in onze ziel te vullen met Gods liefde en acceptatie. Hij heeft onze ziel verzadigd en met het goede vervuld.

dinsdag 25 september 2012

Tijdelijk of eeuwig

Flexibiliteit Prediker 3:1
‘Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel.’

God heeft in de schepping ook de tijd gelegd. Dag en nacht, zomer en winter, zaaien en oogsten, voor alles is een tijd. De Prediker noemt allerlei dingen op, dat kun je zelf nalezen als je dat wilt, maar de tijd speelt een rol. Jezus zei ook soms: ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ Te bestemder tijd ging Jezus naar het kruis, precies op het Paasfeest werd Hij als Paaslam geslacht. Op de derde dag stond Hij op uit de dood, die tijd was van tevoren bepaald. In de volheid van de tijd kwam Hij naar deze aarde om haar te redden. Betekent dat nu dat alles al van tevoren vaststaat? Nee, zeker niet, maar wel dat voor sommige beslissingen de tijd rijp is. Dat sommige kansen zich niet elke dag voordoen, dat je de gelegenheden moet benutten. Er is voor alles een tijd, maar in elke tijd is God voor je. Altijd is Hij je liefhebbende Vader. Misschien gebruik je je tijd verkeerd, maar Hij zal je niet begeven of verlaten. Zijn trouw staat buiten de tijd, net als Zijn liefde, die zijn eeuwig. Al het hemelse staat buiten de tijd, het aardse is tijdelijk. Terwijl we hier op aarde de tijden kunnen herkennen, staan we tegelijk in Christus buiten elke tijd. Zijn leven is tijdloos, eeuwig, het onze dus ook. Vind je rust in de tijdloze, de eeuwige dingen.

maandag 24 september 2012

Geen veroordeling

Doodsangst Johannes 3:17-18a
‘Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld.’

God wil dat iedereen behouden wordt, heel wordt, gezond wordt, gezegend wordt, kortom leeft. Hij heeft daartoe Zijn Zoon gezonden naar deze wereld. Jezus heeft door zijn lijden en sterven het oordeel weggenomen, niemand hoeft meer angst te hebben om voor God te verschijnen en veroordeeld te worden. Alle schuld is weggedaan en elke zonde vergeven. God heeft zich met de hele wereld verzoend. De vraag is nu of de wereld zich wil verzoenen met God. Want Gods genade word je toegerekend op basis van je geloof in Christus. Als je gelooft wat Hij voor je deed, is het je deel. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar leeft voor eeuwig onder Gods gunst.

zondag 23 september 2012

Vergeven

Familie Efeziërs 4:31-32
‘Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.’

Vergeef elkaar, zoals God in Christus u vergeven heeft. Gods vergeving is klaar. Alles wat er te vergeven was, is vergeven. Door één offer is alles wat tegen ons getuigde weggedaan. De verzoening is compleet, inclusief vergeving. Het is dus ook niet nodig om God steeds opnieuw om vergeving te vragen, Hij heeft je alles vergeven. Nu mogen we elkaar vergeven, zoals God in Christus ons vergeven heeft. Compleet vergeven en de zonden niet meer gedenken, dat wordt nu mogelijk voor iedereen ten opzichte van elkaar. Niet steeds opnieuw, maar eens voor altijd en daarna niet meer gedenken. Vergeven is het oordeel aan God geven. Hij is rechter over allen. Hij oordeelt rechtvaardig. Ons heeft Hij vrijgesproken in Christus, hoewel we schuldig waren. Vanuit die genade kunnen we genadig zijn naar elkaar. Bitterheid geneest door genade.

zaterdag 22 september 2012

Een eeuwig verbond

Trouw Jesaja 54:10
‘Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, mijn liefde zal nooit meer van jou wijken en mijn vredesverbond is onwankelbaar- zegt de HEER, die zich over je ontfermt.’

Gods vredesverbond is gesloten op Golgotha. Jezus heeft vrede gemaakt tussen God en mensen. Het voorhangsel, het gordijn dat de scheiding symboliseerde tussen de heilige God en de onheilige wereld, scheurde open van boven naar beneden toen het vredesverbond een feit was. God zelf heeft de scheiding weggebroken door Zijn Zoon te offeren aan het kruis. Het was Gods bewijs aan de wereld van Zijn liefde. God is een ontfermer, geen hater, geen God waarvoor je bang moet zijn. Het vredesverbond is een genadeverbond. De mens kan er niets aan verprutsen of er iets aan toevoegen. Het is genade die van God naar de mensen stroomt in een nooit aflatende stroom. Het is een onwankelbaar verbond, omdat het door God zelf is gemaakt. Wanneer je Gods liefde begrijpt die Hij aan het kruis heeft geopenbaard, vindt je hart vastheid in genade.

vrijdag 21 september 2012

Gods liefde blijft

Eeuwigheid Johannes 3:16
‘Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

Het allermeest kwam Jezus naar de aarde om Gods liefde bekend te maken. God heeft de wereld lief, dat wil zeggen, de mensen van deze wereld. God de Vader wil dat alle mensen verlost worden uit de greep van de dood en gaan leven. Eeuwig leven betekent Jezus kennen, Gods liefde kennen, Gods genade aanvaarden. Beseffen dat je niet langer gevangen zit in de slavernij aan de zonde, maar bevrijd bent om vrij te zijn. Je gaat anders denken en daardoor anders leven wanneer je Gods liefde gaat beseffen. Het is een liefde die jou opzoekt om te helpen en te zegenen. Het is een liefde om je aan vast te houden als je wankelt. Het is een liefde die nooit ontrouw wordt, God heeft je onveranderlijk en onvoorwaardelijk lief. Bij veel gelovigen is het belangrijkste woord ‘zonde’ geworden. Dat drukt je naar beneden. Laat het belangrijkste woord ‘liefde’ zijn. Het zondeprobleem is opgelost, de liefde blijft.

donderdag 20 september 2012

Denk je gezond

Afgunst Spreuken 14:30
‘Een zachtmoedig hart is leven voor het vlees, maar jaloersheid is vertering voor de beenderen.’

Wetenschappers hebben ontdekt dat er een giftig stofje wordt aangemaakt in de hersenen, wanneer iemand negatieve gedachten koestert. Andersom wordt dat gif weer afgebroken als iemand positief in het leven staat. Nadenken over Gods liefde en goedheid, zal dus altijd een gezonde uitwerking hebben op je lichaam. ‘Leer van mij’, zegt Jezus, ‘dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart.’ Zijn vrede kwam voort uit het besef dat de Vader altijd met Hem was. Dat is bij ons niet anders. Trouwens, op wie of wat zouden we jaloers moeten zijn? We bezitten in Christus alle rijkdom voor ons leven. Hij is met ons, Hij zegent ons, Hij maakt ons succesvol in alles wat we ondernemen, Hij is onze gezondheid, wijsheid, kracht, gerechtigheid, heiligheid, kortom Hij is ons leven. Dat voortdurend overdenken en beseffen heeft een heilzame uitwerking op onszelf en anderen.

woensdag 19 september 2012

Meer dan gezegend

Vijanden Deuteronomium 28:7
‘De HERE zal uw vijanden, die tegen u opstaan, verslagen aan u overleveren. Langs een enkele weg zullen zij tegen u optrekken, maar langs zeven wegen voor u vluchten.’

De zegen van de wet uit Deuteronomium 28 is niet de enige zegen die we ontvangen. Omdat Jezus de vloek van de wet heeft gedragen, is de zegen voor ons beschikbaar, het is ons uit genade geschonken, omdat Christus voor ons de wet heeft vervuld. Maar meer dan de zegen van de wet, hebben we ook de hemelse positie van Christus geërfd. We zijn met Hem gezeten aan de rechterhand van God op de troon. Die positie is net zo hoog verheven boven elke vijand als Jezus de naam heeft boven elke naam. Geen vijand kan ons maar benaderen. Ze kunnen ons vanuit de verte zien zitten op de troon. Ons leven is verborgen in Christus bij God. Daarom zijn we onder alle omstandigheden, niet alleen gezegend, maar ook meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad.

dinsdag 18 september 2012

Geloof en ontvang

Twijfel Markus 11:24
‘Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.’

Dit is een krachtige tekst en laat aan duidelijkheid niets te raden over. De kern ligt in ‘geloof dat je het al ontvangen hebt’. In het offer van Christus hebben we alles ontvangen wat we nodig hebben voor een overvloedig gezegend leven: verzoening, bevrijding, verlossing, vergeving, heiligheid, rechtvaardigheid, vrede, vreugde, zegen, kortom alles wat Gods volheid inhoudt. In Christus hebben we dit alles ontvangen. Wanneer dit alles nog niet zichtbaar is in je leven, mag je erom vragen met grote vrijmoedigheid, het is je erfenis in Christus. Wanneer je begrijpt en gelooft dat God je dit alles al heeft geschonken in Christus, begrijp je ook dat God nu niet meer in actie hoeft te komen om je iets te geven. Je hebt het al ontvangen in Christus. De belofte van Jezus is nu dat wanneer je dit gelooft, het werkelijkheid zal worden in je leven. Wanneer je het nog niet ziet, blijf dan geloven in wat Jezus heeft gezegd en je zult het krijgen.

maandag 17 september 2012

Voed je met genade

Ontevredenheid Psalm 37:3
‘Vertrouw op de HEER en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig.’

Het stukje ‘leef er veilig’ kun je ook vertalen met ‘voed je met trouw, of voed je met genade’. Het Hebreeuwse woord ra’ah bestaat uit de letters reesj, ajin en hee. Reesj betekent hoofd, of gebogen hoofd. Ajin betekent oog en hee is de letter die genade aangeeft, met de betekenis uitzicht, venster. Vertrouwen op de Heer betekent dus letterlijk richt je oog op Gods genade en leef van zijn trouw. Zo woon je veilig en kun je met een gerust hart de toekomst tegemoet zien.

zondag 16 september 2012

Levenslicht

Discipline Spreuken 6:23
‘Want de lessen van je vader en je moeder zijn een lamp, een licht dat je vermaant en de weg wijst naar het leven.’

De weg wijzen naar het leven is het beste wat een vader of moeder kan doen. Het leven is een persoon, namelijk Jezus Christus. Hij heeft gezegd: ‘Ik ben het leven, wie in mij gelooft, zal nimmermeer sterven.’ Wanneer kinderen geboren worden op aarde, kennen ze Jezus nog niet, maar Jezus kent hen wel. Ook Hij laat zijn licht schijnen. En wanneer de ouders geen licht, of verkeerd licht hebben verspreid, is Jezus zelf nog steeds het Licht. Hij zoekt de zijnen, roept ze bij name en brengt hen in veiligheid. Wat een zegen als ouders hetzelfde licht laten schijnen als Jezus. Wat een zegen om als kind op te groeien in zo’n gezin. Maar zelfs als je dat hebt moeten missen als kind, is Jezus zelf in staat Zijn licht in je hart te laten schijnen. In dat licht zie je de toekomst en vergeet je wat er ooit was. Jezus zelf is de weg naar het leven en de zegen. Zijn weg komt uit bij het hart van de Vader die zich ontfermt over al zijn kinderen. De veiligheid en het licht komen van boven. Misschien hebben je ouders het doorgegeven, maar de bron zelf is God.

zaterdag 15 september 2012

De Here heeft je vijand overwonnen

Wanhoop Hebreeën 13:5-6
‘Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten. Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?’

Toen de herdersjongen David tegenover de reus Goliath stond, wist hij een ding zeker: God zal mij als overwinnaar uit deze strijd leiden. Goliath vervloekte David in de naam van zijn goden. Maar David zei: "U komt op mij af met een zwaard, een speer en een schild, maar ik kom in de naam van de HERE van de hemelse legers en van Israël; dezelfde God Die u hebt beledigd. De HERE zal u vandaag overwinnen; ik zal u doden en uw hoofd afhakken. De hele wereld zal weten dat er een God is in Israël! En Israël zal leren dat de HERE niet afhankelijk is van wapens om Zijn plannen uit te voeren; onze God heeft de strijd volledig onder controle! Hij zal u in onze macht geven!" David zegt: ‘God gaat jou overwinnen.’ En wij mogen zeggen: ‘Jezus heeft jou overwonnen.’ En in dat alles zijn we meer dan overwinnaar door Hem.

vrijdag 14 september 2012

Hij komt je redden

Depressie Psalms 34:17
‘Roepen zij, dan hoort de HERE, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden.’

Als een kind roept, of huilt, dan hoort een ouder dat meteen. Elke ouder herkent zijn eigen kind en reageert. Dat is bij God niet anders. Hij is een Vader die zich ontfermt over zijn kinderen. Hij heeft gezegd altijd bij ons te zijn en ons nooit te begeven of verlaten. Hij zal in de beproeving voor de uitkomst zorgen, zodat je ertegen bestand bent. Wat de oorzaak ook is van somberheid, Vader haalt je eruit. Dat geeft hoop en richting aan je gedachten. Gods beloftes verleggen je focus van het probleem naar de oplossing. Jezus is gekomen om gevangenen in vrijheid te stellen. Wie gevangen zit in zijn eigen gedachten, komt Hij redden. Het krachtigste middel tegen somberheid en depressie is de wetenschap dat God je komt redden. Maak je klaar en wees niet passief. Zie naar Hem uit en wees overtuigd dat Hij komt. Roep Hem aan en spreek je vertrouwen in Hem uit. Hij zal doen wat Hij heeft beloofd.

donderdag 13 september 2012

Geleid door liefde

Correctie Psalm 94:12-13
‘Gelukkig de mens, HEER, die door u wordt geleid en onderwezen in uw wet en uw leer. Hij zal rust vinden in kwade dagen, terwijl voor de wettelozen een kuil wordt gegraven.’

Gods wet en Gods leer bestaan niet uit regels en voorschriften, maar uit liefde. We worden geleid door liefde, door Jezus, door de Geest van Christus die in ons is. Gods Geest wijst ons altijd naar Gods liefde. Daarin vinden we rust, want het is liefde die voorziet. Paulus zegt het zo: ‘Zou Hij die ons zijn Zoon heeft gegeven, ons met Hem niet alle dingen schenken?’ Als God het meerdere heeft gegeven uit liefde, zou Hij dan het mindere niet geven? Wie Gods liefde heeft leren kennen, vindt rust in kwade dagen, maar ook in goede dagen. We zijn Gods rust binnengegaan door Jezus. Onder alle omstandigheden leven we vanuit die Goddelijke rust. Hij zal voor ons zorgen. Hij is met ons alle dagen. Hij heeft ons lief, wat kan een mens mij doen? Hij is altijd bij mij en geeft mij leven en kracht. Ik mag altijd in Zijn huis verkeren en met Hem als koning heersen. Dat betekent ook dat ik in kwade dagen mijn vertrouwen uitspreek in God die mij leidt. Dat ik tegen het kwade kan zeggen: ‘Ga uit mijn leven, want Jezus woont in mij. Ik ben van Hem en niet van jou.’ Gelukkig zijn Gods kinderen die zich laten leiden door genade. Leven en overvloed is hun deel voor eeuwig.

woensdag 12 september 2012

Gods vrucht

Tevredenheid 1Timotheüs 6:6
‘Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid.’

De vertalers zijn hier het spoor bijster geraakt, omdat ze godsvrucht zien als de vrucht van menselijke inspanning. Hun conclusie is, dat godsvrucht zonder tevredenheid geen winst brengt. De winst van de godsvrucht is dus afhankelijk van je tevredenheid.
Dan nu wat er werkelijk staat: De godsvrucht (=Jezus) is inderdaad een bron van grote winst met volmaakte levensomstandigheden, zodat je daarbuiten niets meer nodig hebt. Wat een groot verschil of je praat over je eigeninspanningen of over Jezus. Hij is Gods vrucht waar wij elke dag van mogen genieten.

dinsdag 11 september 2012

Daarom

Veroordeling 2Corintiërs 5:17
‘Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.’

We waren een met Adam en nu zijn we een met Christus. Adam deed iets en het hele mensengeslacht werd erin meegesleurd. Christus deed ook iets en het hele mensengeslacht werd verzoend met God, verlost uit de zonde, eengemaakt met Christus. Daarom is het oude voorbij gegaan. Daarom is het nieuwe gekomen. Daarom zijn we een nieuwe schepping. Niet om iets wat wij hebben gedaan, maar om wat Jezus heeft gedaan. Daarom worden we geen nieuwe schepping, maar zijn we het. Daarom worden we niet verlost, maar zijn we het. Daarom worden we niet een met Christus, maar zijn we het. Daarom gaat het oude niet voorbij, maar is het voorbij. Wat is er voorbij? De slavernij aan ziekte, zonde en dood. Geen vloek meer in je leven, geen tekorten of gebrek. Geen mislukking of nederlaag. Wat is er dan gekomen? Een heel nieuw leven in Christus. Zijn gerechtigheid, heiligheid, wijsheid, kracht, liefde, volheid is nu in ons. Jezus is ons leven en zoals Hij is zijn ook wij in deze wereld. Omdat Hij het gedaan heeft. Daarom.

maandag 10 september 2012

Doe wat je wilt ontvangen

Competitie Mattheüs 7:12
‘Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.’

De wereld zegt: ‘Wat gij NIET wilt dat u geschied, doe dat ook een ander NIET.’ Het gaat hier over GEEN actie, niets doen. Jezus legt het precies andersom uit en zegt: ‘DOE wat je wilt dat een ander jou zal DOEN.’ Het initiatief ligt bij jou. Jezus legt hiermee opnieuw het principe uit van zaaien en oogsten. Hoe kan je het negatieve doorbreken? Door het te negeren? Nee, Jezus gaf alle haat en beschuldiging over aan Zijn Vader, die rechtvaardig oordeelt. Zelf reageerde Hij met liefde en genade. Soms kwamen zijn woorden hard over bij Farizeeërs en Schriftgeleerden, maar dat kwam omdat ze zelfgericht leefden. Dan kun je weinig waarheid verdragen, zelfs als ze met liefde wordt gesproken. Wie in Gods liefde wandelt, heeft de goedkeuring van mensen niet nodig. Je krijgt je bevestiging van Vader zelf. Je bent geliefd bij Hem. Daarom kun je liefde zaaien. Hoe meer je beseft wie je bent in Christus, des temeer kun je een ander behandelen, zoals de Vader jou behandelt.

zondag 9 september 2012

Spreken of zwijgen

Communicatie Spreuken 13:3
‘Wie zijn mond behoedt, bewaart zijn ziel, wie zijn lippen openspert, hem wacht de ondergang.’

Met je mond kun je heel wat in beweging brengen. Jacobus vergelijkt de tong met het roer van een schip. Het is een klein onderdeel maar bestuurt het hele schip. Wat je spreekt, komt ergens vandaan. Is het een opwelling, een voorbereide actie, een uiting van emotie? Wat het ook is, het is verbonden met je hart, met je leven. Alles wat je spreekt heeft gevolgen, het is als het zaaien van zaad, er komt daarna een oogst. Het spreekwoord zegt: wie wind zaait, zal storm oogsten. De oogst is altijd groter dan het zaaigoed. Door je bewust te zijn van wat je zegt, of juist niet zegt, geef je richting aan je leven en aan dat van anderen. Jezus sprak niet zo lang, maar als Hij wat zei, zat het vol kracht, vol waarheid en vol liefde. Zijn spreken was veelzeggend, maar zijn zwijgen ook. Jezus zweeg onder zijn veroordeling, maar sprak liefdevol tegen veroordeelden, de overspelige vrouw, de Samaritaanse bij de put, Zacheüs in de boom, de moordenaar aan het kruis, wij.

zaterdag 8 september 2012

Jezus is je leven

Christengemeenschap Colossenzen 3:16
‘Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.’

Het geheim van een gelukkig en succesvol leven is Jezus. Door Zijn bloed zijn we verlost, door Zijn striemen genezen. Door Zijn wijsheid zijn we wijs en door Zijn rechtvaardigheid zijn we rechtvaardig. Christus is ons leven. Alles in ons zonder Christus is dood. Daarom moeten we vernieuwd worden in ons denken en genezen worden in onze emoties en lichamen. Jezus is de boom des levens. Goed en kwaad – de wet – laat alles sterven. Ons gedrag gaat niet over goed of fout, maar over wel of niet Jezus. Daarom moeten we elkaar daarin aansporen, niet om ons gedrag te verbeteren, maar om Jezus meer toe te laten in ons denken. We moeten gaan beseffen hoe rijk, hoe vrij, hoe gezond en hoe wijs we zijn oin Hem en door Hem. Hij is je leven, Zijn volheid is in je.

vrijdag 7 september 2012

Liefhebben als Jezus

Kinderen Spreuken 22:15
‘Een kind is geneigd tot dwaasheid, de stok wijst het terecht en weerhoudt het ervan.’

Kinderen beginnen hun leven met het ontvangen van liefde. Ze worden verzorgd en geknuffeld, gevoed en gewiegd. Zelfs midden in de nacht krijgen ze wat ze nodig hebben. Dat is goed en hoort ook zo te gaan. Bij Gods kinderen is het niet anders. We hebben een goede Vader die van ons houdt. Hij zal ons nooit slaan, laat staan met een stok. Zijn liefdevolle woorden voeden en leiden ons. De stok in de tekst komt uit de tijd voordat Jezus dit alles openbaarde. Hij kwam de Vader laten zien. Hij zei: ‘Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.’ De Vader is net als Jezus, ze zijn een en dezelfde. Een liefdevolle bron, waaruit hulp, kracht, compassie voortkomt. Het nieuwe gebod dat we hebben gekregen is om liefde te hebben als Jezus. Dat geldt ook voor ouders ten opzichte van hun kinderen. Als je moet corrigeren, gebruik dan woorden en niet een stok. Die slagen heeft Jezus voor ons gedragen. De liefdebron is geopend en niemand kan hem sluiten.

donderdag 6 september 2012

God wil het goede voor jou

Ondernemen 3Johannes 1:2
‘Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat.’

De mens is door God geschapen om succesvol te leven. Adam en Eva waren kerngezond toen God zei dat het zeer goed was. Door de macht van de zonde, zijn ziekte en dood gaan heersen op aarde. Zowel het denken, als de emoties kunnen aangetast zijn door het kwaad wat in de wereld heerst. Het heeft een uitwerking op ons lichaam. Ook in het handelen van de mens, het ondernemen is niet alles succesvol gebleven. Maar let op! God de Schepper, nam en neemt er geen genoegen mee, dat het kwaad is gaan heersen op aarde. ‘Hij zond Zijn Zoon en genas hen’, leert Psalm 107. Jezus heeft de macht van de duivel verbroken. Wie in Jezus gelooft, is vrijgekocht uit de slavernij van de zonde. Ziekte, zonde en dood heersen niet langer. Hoe meer we gaan begrijpen van wat Jezus heeft gedaan, des temeer zullen we terugkeren in de wil van God. Hij wil dat het ons welgaat in alles. Neem geen genoegen met minder. Jezus heeft niet voor niets zoveel geleden. Ons gezegende leven is de vrucht van Zijn werk. Geloof je dat? Verwacht het dan ook.

woensdag 5 september 2012

Ons inzicht is Jezus

Boosheid Spreuken 14:29
‘Wie geduldig is, heeft veel inzicht, maar wie kortaangebonden is, verheft de dwaasheid.’

Jezus is Gods wijsheid. Hij laat zien hoe God denkt en handelt en dat is totaal tegengesteld aan de wereldse wijsheid. De vraag is dus: door welke wijsheid laat je je leiden? Als je in Gods wijsheid staat, ben je in de rust en straalt er rust van je uit. De vrede van God die alle gedachten (dus ook zorgen) teboven gaat, regeert in je hart. Je hoeft je geduld niet te verliezen, want God zal voor je zorgen en een uitkomst geven, die niet uit onze wijsheid voortkomt. Mensen zeggen wel eens: ‘Je moet toch ook je verstand gebruiken?’ Zeker, en dat doe je het best door je te richten op Gods wijsheid, Jezus. Dwaze mensen zeggen: ‘Er is geen God.’ Daarom kennen ze Gods wijsheid ook niet. Ze hebben geen rust, maar onrust. Ze zijn kortaangebonden als ze hun zin niet krijgen. Wie in Gods wijsheid leeft, weet dat hij veel meer krijgt dan hij zelf kan bedenken. Zijn vertrouwen is op God gericht. Zo iemand heeft veel inzicht en leeft in vrede.

dinsdag 4 september 2012

Hou je vast

Ambitie 2Thessalonicenzen 2:15
‘Zo dan, broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen, die u door ons, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, geleerd zijn.’

Sta vast en houd je vast. Waaraan? Aan Jezus. Paulus was door God uitgekozen om het evangelie van genade uit te leggen. Hij had het niet gehoord of geleerd van een mens, maar van God zelf. Hij zegt tegen de Galaten dat iedereen vervloekt is die een ander evangelie brengt, zelfs al is het een engel uit de hemel. Sta vast en houd je vast aan het fundament van genade. Sta vast en houd je vast aan Jezus. Niets kan je zo scheiden van Gods liefde. Niets kan je dan terugbrengen in slavernij aan de zonde. Niets zal ooit in staat zijn jou te roven uit Gods Vaderhand. Laat je niet verleiden terug te keren naar het armzalige systeem van wetten en regeltjes, ga niet op zoek naar manieren om God te behagen. Je bent welbehaaglijk voor God, omdat je in Christus bent. Zolang je beseft dat je vast staat en je vast mag houden aan Jezus, kan er niets gebeuren. De zegen stroomt zo je leven binnen.

maandag 3 september 2012

Joepie

Verslaving Romeinen 6:14
‘De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.’

Door de wet neemt de zonde toe leert de Bijbel. De wet prikkelt ons tot zondigen, maar het goede nieuws is: we zijn niet onder de wet (nooit geweest trouwens als Nederlander). Jezus heeft ons vrijgekocht uit de macht van de zonde. Hij heeft voor ons de wet vervuld. Hij is onze vervulling van de wet. Alle eisen die de wet stelt, zijn op Jezus gelegd en Hij heeft aan alle eisen voldaan. Nu zijn we onder de genade. Dat betekent dat we vrij zijn. Alles wat tegen ons zou kunnen getuigen (de eis van de wet) is door Jezus weggedaan. De zonde heeft geen macht meer over ons. We zijn gestorven met Christus en zo dood voor de wet. Met Christus opgestaan leven we voor God. We leven onder de heerschappij van de genade. Genade eist niet, ze geeft. Genade geeft leven in overvloed. Zegen genoeg om ook royaal te kunnen delen met anderen. De zonde heeft geen rechten meer. De zonde mag niet meer heersen. Joepie.

zondag 2 september 2012

Zoals Jezus is

Verantwoording 1Corintiërs 4:2
‘Voor zulke beheerders is dit tenslotte het vereiste: betrouwbaar te blijken.’

In het politieke debat van deze dagen is het schering en inslag: ‘U liegt.’ ‘U spreekt niet de waarheid.’ ‘U draait.’ We raken er zo langzamerhand aan gewend, dat je het met de waarheid niet zo nauw hoeft te nemen, zelfs niet als partijleider of hooggeplaatste. We zijn al gewend aan ‘het leugentje om bestwil’. Maar in Gods koninkrijk gelden andere normen. Wie Jezus vertegenwoordigt op aarde, moet betrouwbaar zijn. Jezus zelf is onze bron, Hij is De Waarheid zelf en zegt dat de duivel een leugenaar is vanaf het allereerste begin. God is betrouwbaar, de duivel liegt altijd. Makkelijk toch? Zo kun je heel eenvoudig vaststellen met welke geest je te maken hebt. Gods kinderen laten zich leiden door de Geest der waarheid. Wanneer ze spreken wat ze van Hem leren, liegen ze nooit. Zo word je door en door betrouwbaar. Gewoon zeggen wat Jezus zegt en doen wat Hij doet. Zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld.

zaterdag 1 september 2012

Opdracht of belofte

Toekomst Johannes 15:16
‘Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven.’

Dit ziet eruit als een bevel en dat is het absoluut niet. Het gaat om het woordje ‘tithemi’ dat vertaald is met ‘opgedragen’ en dat is een misleidende vertaling. Andere vertalingen zeggen ‘uitgekozen’, ‘ertoe bestemd’, ‘uitverkoren’ en daarmee is het geen opdracht, maar een geweldige belofte. Jezus zegt: ‘Ik heb jullie ertoe bestemd zo te leven, dat de vrucht die jullie leven voortbrengt van God de Vader komt en eeuwig is.’ Kortgezegd: ‘Jullie zijn bofkonten.’ Het woordje ‘tithemi’ heeft ook de betekenis van apart zetten. Niet klaar voor de start, maar klaar voor de groei. Jezus zegt eigenlijk, dat zijn discipelen speciaal zaad zijn, zorgvuldig geselecteerd en uitgekozen, om een bijzondere oogst te geven. ‘Het leven van God de Vader zal uit jullie gaan stromen en blijvende vrucht geven. Jullie hebben dat niet zelf bedacht, maar Ik heb jullie daarvoor gekozen en klaargemaakt. Je bent nu neergelegd in de aarde en let eens op wat een bijzondere vrucht er tevoorschijn zal komen. Jullie leven met God zal zo vanzelfsprekend worden, dat alles wat je zegt zal gebeuren. Je zal net zo leven als Ik.’ Geen opdracht dus, maar een prachtige belofte en bestemming.