dinsdag 30 april 2013

God is je bron van zegen

Competitie Spreuken 15:27
'Wie hunkert naar onrechtmatige winst, vernielt zijn eigen huis; maar wie geschenken haat, zal leven.'

God belooft ons te zegenen en Hij belooft ook dat we van Hem een overvloedig leven krijgen. De voorwaarde is geloof. Mensen die aan Gods beloftes twijfelen door ongeloof, ontvangen niets. Het najagen van woekerwinst en het aannemen van steekpenningen lijkt een snelle zegen te geven, maar in feite richten ze je huis te gronde. De bron is verkeerd. Hebzucht en begeerte geven nooit zegen, maar vloek. God wil ons rijk en voorspoedig maken uit geloof, net als Abraham. Hij weigerde rijk te worden door de koning van Sodom. Niets wilde hij hebben, want Gods belofte was genoeg. ‘Ik zal je zegenen’, had God gezegd. En diezelfde belofte geldt in Christus ook voor ons. God is onze voorziener, Hij zal ons zegenen. Wie dat gelooft kan elke verleiding weerstaan en zijn huis sparen van de ondergang.

maandag 29 april 2013

Spreek wat God spreekt

Communicatie Spreuken 18:7
'De mond van de dwaas is hem tot verderf, zijn lippen zijn een valstrik voor hemzelf.'

Als je uitspreekt wat je zelf denkt, zal er niets veranderen aan je inzichten, maar wanneer je gaat uitspreken wat God je openbaart, zal het je denken vernieuwen. Toen de discipelen op het meer in een storm terecht kwamen, spraken ze hun kennis over het weer uit: ‘We vergaan.’ Dat hielp niet veel en het gebeurde ook niet, want Jezus kwam langs en Hij sprak tegen de wind: ‘Wees stil.’ Het gevolg was verbijsterend: ogenblikkelijk ging de wind liggen. Als wij gaan spreken wat God spreekt, zal Gods kracht gezien worden. Toen Lazarus was gestorven en begraven, spraken zijn zussen tegen Jezus: ‘U bent te laat.’ Daarmee gaven ze uiting aan hun eigen gedachten. Maar Jezus sprak vanuit God en riep: ‘Lazarus, sta op.’ Door dat woord kwam Lazarus uit het graf naar buiten. De mond van een dwaas spreekt dwaasheid, krachteloos, zinloos. Maar een kind van God wordt opgeroepen om Gods woorden te spreken, zodat Gods kracht kan worden gezien.

zondag 28 april 2013

Geaccepteerd uit genade

Christengemeenschap Romeinen 15:7
'Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods.'

Geen mens kan voor God bestaan zonder genade. In Christus zijn we aangenaam. In Christus zijn we aangenomen. In Christus zijn we rechtvaardig, rein, heilig, zonder zonde. God aanvaardt ons en kan ons liefhebben, omdat Christus ons heeft vrijgekocht. De zonde heeft niet langer het recht om over ons te heersen. Als natuurlijke mensen zijn we nog steeds onvolmaakt en zwak in bepaalde opzichten. Maar het goede nieuws is, dat God ons niet langer ziet als natuurlijke mensen, maar als kinderen die uit Hem geboren zijn, nieuwe scheppingen, vrij. Zo moeten we ook elkaar gaan zien, niet als natuurlijke mensen, maar als geestelijke, gered uit genade. Niet zoeken naar splinters in andermans ogen, maar beseffen dat we zelf een balk in ons oog hebben. We kunnen alleen leven van genade. We zijn alleen geaccepteerd uit genade. We zijn alleen rechtvaardig door genade. We hebben daar zelf zelf geen enkele invloed op, het is een geschenk van God. Daarom aanvaard elkaar, zoals ook Christus ons aanvaard heeft.

zaterdag 27 april 2013

Gods eeuwige liefde is ook voor jou

Kinderen Psalm 103:17
’Maar Gods liefde duurt eeuwig voor wie hem vereren; zijn heil is bestemd voor alle geslachten,’

In deze psalm wordt gezegd dat Gods liefde eeuwig duurt voor wie zich aan zijn verbond houden, voor wie zijn geboden doen. Dat kan de indruk geven dat Gods liefde voorwaardelijk is, maar het tegenovergestelde is waar. Niemand kan zich aan het wetsverbond houden en Gods geboden onderhouden, zonder te falen. Dan zou niemand Gods liefde kunnen ontvangen. Paulus beschrijft die situatie in de brief aan de Romeinen: ‘Allen zijn afgeweken .. en missen de heerlijkheid van God.’ En dan volgt er een MAAR… en dan komt Gods eeuwige liefde in beeld waarmee Hij ons heeft liefgehad. Paulus gaat verder: ‘MAAR worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade.’ Dat is de liefde van God, dat Hij heeft omgezien naar een verloren mensheid. Jezus is opgeofferd voor onze redding en het eerste wat God ons gaf was Zijn liefde en genade. Vrijspraak en geen veroordeling. Dat is de boodschap van Gods liefde: je zonden zijn vergeven en je kan Gods vergeving en liefde ontvangen uit genade. Dat heil is bestemd voor alle geslachten. Het enige gebod is dat we geloven in de Zoon van God en Zijn liefde ontvangen en delen.

vrijdag 26 april 2013

Geloof alleen

Ondernemen Job 36:11
'Als zij gehoorzamen en hem zullen dienen, leven zij tot in lengte van dagen in voorspoed, brengen zij hun jaren door in geluk.'

De enige gehoorzaamheid die God nu nog van ons vraagt, is de gehoorzaamheid van het geloof. Het enige wat God zoekt in ons is geloof. Geen geloof in onszelf, of in onze daden, maar geloof in Jezus. Alles in de Bijbel draait om Jezus. Hij is gekomen om een einde te maken aan de heilloze weg van religie; van raakt niet, smaakt niet, roer niet aan. Geboden van mensen, wetten en voorschriften die een mens kunnen opvoeden, maar niet veranderen. Onder de wet, zelfs die van het oude verbond, blijven zondaars slecht. Niemand wordt vernieuwd door een wet. God vraagt geloof. Jezus heeft onze plaats ingenomen, Hij is tot zonde gemaakt en God heeft met de zonde eens en voor altijd afgerekend. Nu mogen wij de plaats van Jezus innemen en zeggen: Ik ben een zoon of dochter van God, geen slaaf van de zonde, maar een nieuwe schepping. Rein, heilig, volmaakt, rechtvaardig, door God aangenomen en geliefd. Door dat gehoorzaam vol te houden, ook als je wordt aangevallen of aangeklaagd door wettische mensen, zul je tot in lengte van dagen in voorspoed leven en je dagen doorbrengen in geluk.

donderdag 25 april 2013

Liefde is Gods kracht

Boosheid Efeziërs 4:31-32
'Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.'

'Vader, vergeef het hun', bad Jezus aan het kruis, 'ze weten niet wat ze doen.' Hoe kan dat? Hoe kan iemand die zo lijdt, vergeving schenken? In de film The Passion of the Christ wordt geprobeerd het lijden van Jezus tastbaar te maken, de beelden zijn gruwelijk, maar halen het niet bij de werkelijkheid. Jezus heeft ontzettend geleden onder de haat van degenen die riepen: 'Kruisig hem.' Maar het meest leed Hij onder de uitroep: 'Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?' Hoe kan Jezus temidden van dat lijden, om vergeving vragen? Hoe kan Hij het de mensen niet toerekenen? Er is maar één antwoord, door de liefde van God. De liefde van God is sterker dan de dood, sterker dan de haat, sterker dan de pijn. Alleen door Gods liefde kunnen we alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek uitbannen uit ons leven. Het geheim is dat we niet reageren op wat van buiten komt, maar door wat van binnen leeft. Laat de liefde van God je kracht zijn. Zoek die liefde, dompel je er in onder. Denk na over die liefde, die Jezus demonstreerde aan het kruis. Probeer niet die liefde na te doen, maar besef dat die liefde er is voor jou. Jij hebt vergeving ontvangen, jij bent verzoend met God. Jezus bad voor jou, opdat jij zou ontvangen wat Hij voor je heeft, liefde, liefde en nog eens liefde. Liefde is Gods allesomvattende antwoord op angst, pijn en verdriet. Liefde vergeeft, liefde geneest.

woensdag 24 april 2013

Laat je leiden door Gods Geest

Ambitie 1 Corintiërs 12:31
'Streeft dan naar de hoogste gaven. En ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert.'

Was Jezus ambitieus? Zeker, maar niet voor zichzelf. Hij zocht niet zijn eigen eer, maar die van Zijn Vader, Zijn zender. Toen Jezus in de openbaarheid trad zei Hij dat dat kwam omdat de Geest des Heren op Hem rustte. Wij hebben die Geest ook ontvangen toen we tot geloof kwamen. Dat maakt ons net zo ambitieus om God te eren. De Heilige Geest wil niets liever dan God eren. Daarin leidt Hij ons. De gaven van de Geest mogen we gebruiken, het worden nooit onze gaven. De weg die omhoog voert wordt door de Geest van God verlicht. Jezus is de weg en de Geest wijst naar Hem. Streven naar de hoogste gaven en nog hoger is afzien van jezelf en alleen gericht zijn op God, op Jezus, op genade, op liefde, op onbegrensde mogelijkheden. Het gaat in de Bijbel niet om ons, of om onze ambities. De Bijbel laat God zien, barmhartig en genadig. Het gaat om Zijn verlangen naar ons, Zijn verlangen om ons te zegenen en mee te nemen omhoog, naar waar Hij is. Bedenk de dingen die boven zijn, waar Jezus is, schrijft Paulus. Hij had het begrepen en legt het ons uit.

dinsdag 23 april 2013

Overwinnaars door geloof

Verslaving 1 Johannes 5:4-5
'Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft; ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?'

De zonde heeft geheerst vanaf Adam. De zonde maakte van ieder mens een slaaf. We moesten gehoorzamen aan de zonde, we konden niet anders, het was een genadeloze wet. Maar God heeft ons bevrijd. Het slavenjuk is verbroken, wij zijn vrijgemaakt om vrij te zijn. Niet langer hoeven we gehoorzaam te zijn aan de zonde. Niet langer hoeven we de begeerten van ons vlees te volgen. We hebben een nieuwe bron om uit te leven, Jezus Christus, de Zoon van God. Hij heeft ons Zijn Geest en Zijn leven geschonken. Door in Hem te geloven, door te geloven dat we door Hem vrij zijn, overwinnen we de wereld. Dat wat over ons heerste, wordt nu door ons overheerst. We zijn zonen van God, erfgenamen van Christus, nieuwe scheppingen, meer dan overwinnaars, geen zondaren meer, geen verslaafden meer. De wet baart slaven, maar de genade maakt vrij. Dank aan Jezus, de Zoon van God.

maandag 22 april 2013

Blijf bij de genade

Verantwoording Galaten 6:1
'Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen.'

Het probleem van de Galaten was, dat ze de wet weer in ere wilden herstellen, terwijl ze begonnen waren met genade. Mensen die onder de wet leven, proberen uit alle macht geen fouten te maken, niet te zondigen. Dat heeft tot gevolg dat ze onder beschuldiging en veroordeling komen te leven in plaats van onder genade. De wet eist volmaaktheid, elke overtreding maakt je schuldig aan alle geboden. De ganade schenkt gerechtigheid en heiligheid, ondanks de overtredingen die nog aan het licht komen. God heeft gerechtigheid geschonken aan zondaren die geloven dat ze in Christus heilig en rechtvaardig zijn. Door van dat pad af te wijken, gaat het niet meer over geloof, maar over werken. Dat gevaar ligt voor iedereen op de loer. Daarom moeten we elkaar terechtwijzen. Dat betekent, op de genade wijzen, naar Jezus wijzen. Hij heeft al onze ongerechtigheden gedragen en onze zonden gedenkt Hij niet meer. Wij moeten niet proberen te doen wat Hij voor ons gedaan heeft, volmaakt zijn voor God. We zijn voor God volmaakt, we zijn rein, we zijn rechtvaardig. Niet vanwege ons gedrag, maar omdat God het zegt en we Hem geloven.

zondag 21 april 2013

Niet langer moe

Acceptatie Mattheüs 11:28
'Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.'

Wie probeert goed te leven volgens Gods geboden, zal merken dat hij faalt. Wanneer hij vervolgens nog meer zijn best gaat doen, zal hij weer falen. Het telkens tekortschieten maakt mensen moedeloos of apatisch. De tien geboden eisen van de mens volledige vervulling, wie een gebod overtreedt, staat meteen schuldig aan alle. Dat is zeer ontmoedigend, zeker wanneer Jezus vertelt dat de tien geboden nog veel verder gaan dan die 10 regels. Je moet je oog uitrukken, of je hand afhakken wanneer een van hen je tot zonde verleidt. Gelukkig zijn er weinig christenen die dat doen, maar daarmee staan ze wel schuldig tegenover alle geboden. Door de tien geboden te zien als eis van God voor ons leven, word je doodmoe en afgemat. Jezus is gekomen om in onze plaats de wet te vervullen en het juk niet langer op onze schouders te leggen. 'Kom bij Mij', zegt Hij, 'Ik geef je rust'. Er is niets rustgevender dan te beseffen, dat alles wat de wet eist, door Jezus is volbracht en ons wordt geschonken, om niet. Geen dreiging van oordeel meer, geen gezwoeg meer om volmaakt te zijn. Geen inspanningen meer om niet te zondigen. Jezus geeft aan alle kanten rust. Hij is onze vrede. Hij is onze gerechtigheid, onze vrijheid, ons leven. Het nieuwe verbond in Zijn bloed, is een verbond van rust en vrede.

zaterdag 20 april 2013

Alles is mogelijk

Geloof Markus 9:23
Toen zei Jezus tegen hem: ‘Of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft.’

Geloof gaat over alles waartoe God in staat is. Geloof richt zich op God en op Gods mogelijkheden. Dat wordt een stuk eenvoudiger gemaakt door Gods beloftes, zoals deze hier. Alles is mogelijk. Veel mensen onthouden alleen deze drie woorden: alles is mogelijk. Maar deze tekst noemt wel een voorwaarde, namelijk: voor wie gelooft. Geloof je dat Jezus je kan helpen? Geloof je dat Jezus kan doen wat nodig is? Het gaat bij deze vraag over de mogelijkheden van Jezus: 'Of IK iets kan doen?' Het antwoord is: 'Alles'. Maar de tegenvraag is: 'Geloof je dat?' In dit verhaal is de man zo eerlijk om toe te geven, dat hij wel gelooft, maar ook veel last heeft van ongeloof. 'Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp', zegt hij. Dat is bij de meesten het probleem, er is teveel ongeloof, teveel ja maars. Dat kan alleen verdwijnen door je te voeden met de waarheid, met Jezus en alles wat Hij zei en deed. Hij is niet veranderd, Hij heeft alle macht in hemel en op aarde, bovennatuurlijke macht. Hij kan doen, wat voor mensen onmogelijk is. Hij kan zelfs doden tot leven wekken. Geloof je dat? Geloof je dat jouw situatie niet hopeloos is? Dat alle dingen mogelijk zijn door Hem? Dat Hij voor je is en niet tegen je? Dat Hij met de beproeving voor de uitkomst zal zorgen, zodat je ertegen bestand bent? Geloof je dat alles mogelijk is? Dan zal het ook zo zijn.

vrijdag 19 april 2013

God heeft je altijd al gewild

Genade Efeziërs1:5-6
'Hij heeft ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.'

Voordat de aarde werd geschapen heeft God ons al voorbestemd – was het Gods verlangen – om Zijn kinderen te zijn, door Jezus Christus. Dus alleen door Jezus, niet vanuit jezelf, kun je een kind van God zijn. De Bijbel zegt ergens, dat God weet welk maaksel we zijn, dat Hij ons van stof heeft geformeerd. Hij weet dat we zwak zijn in onszelf. Maar we zijn begenadigd in de Geliefde. We hebben op grond van genade een plaats in Gods gezin, door Jezus. Gods liefde heeft ons gewild. Gods liefde heeft ons gevormd. Gods liefde heeft ons gered. Gods liefde heeft ons begenadigd. Het gaat alleen om Gods liefde voor ons. Als we dat gaan begrijpen, zijn we er. God vraagt van ons geen volmaaktheid, Hij weet wie we zijn en wat we kunnen. God aanvaardt ons uit liefde. De Geliefde is Jezus. In Hem zijn we ertoe bestemd God lof te geven, Zijn genade te roemen, te genieten van het leven.

donderdag 18 april 2013

Geen veroordeling meer

Alles 1 Johannes 3:21-22
'Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God, en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht.'

Over deze tekst zou ik een heel hoofdstuk kunnen schrijven, maar ik moet me beperken. We hebben altijd volle vrijmoedigheid tegenover God, maar als ons hart ons veroordeelt, denken we van niet. Johannes keert zich tegen het wettische denken. Wie zal veroordelen wat God heeft gerechtvaardigd? We zijn rein en rechtvaardig, uit genade, uit God. Als ons hart ons veroordeelt kijken we naar onszelf in plaats van naar Jezus. Hij is ons leven en daarom krijgen we wat we bidden, we hebben het alles al in Hem ontvangen. Het ontvangen van God heeft niets te maken met ons gedrag, maar alles met ons geloof. Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben we vrijmoedigheid, dat beseffen we dan. Als ons hart ons wel veroordeelt, denken we dat we onze vrijmoedigheid bij God hebben verspeeld en dan kan God ons niet meer bereiken, dan verstoppen we ons voor Hem. Laat je niet wijsmaken, dat je Gods goedheid en gunst kan verspelen door je gedrag. Daarmee zeg ik niet dat alles wat je doet goed is, maar het is vanuit Gods liefde en vanuit de vrijmoedigheid om Zijn troon te naderen (gebed), dat we ontvangen wat we nodig hebben. Het gebod van God is dat we in Zijn liefde blijven, Zijn genade niet ontkennen, anders doen we Hem, onszelf en anderen tekort.

woensdag 17 april 2013

Gods goedheid raakt je hart

Vervulling Psalm 145:16
'Gij doet uw hand open en verzadigt met welbehagen al wat leeft.'

Hoe ziet jouw beeld van God eruit? Is Hij de eisende, dreigende Koning, die gerechtigheid eist van ieder mens en volmaaktheid in denken en doen? Is Hij de God die dreigt met hel en verdoemenis voor iedereen die zondigt en tekortschiet? Is Hij degene die de tien geboden heeft gegeven als eis om in Zijn nabijheid te kunnen komen? Nee, nee en nog eens nee. Dat is een verminkt, leugenachtig beeld van God, dat de duivel door religieuze mensen probeert te verspreiden. Dit ene zinnetje uit Psalm 145 zegt alles. 'Gij doet uw hand open en verzadigt met welbehagen al wat leeft.' God is de bron, Hij geeft en dat doet Hij met heel veel plezier, zoals een herder zijn schapen met plezier een grazige weide aanbiedt. Hij geeft tot verzadiging toe, mijn beker vloeit over. En God is voor iedereen dezelfde. Hij trekt niemand voor, want Hij geeft niet uit verdienste, Hij geeft niet op grond van iemands gedrag, maar Hij geeft uit genade aan iedereen. Deze hele Psalm is een beschrijving van Gods karakter en David is zo onder de indruk dat hij elke dag God wil prijzen en aanbidden om wie Hij is. God heeft David gevonden en zijn hart geraakt. Zie jij God zoals David Hem ziet? Lees deze Psalm eens helemaal door en denk eens na over iedere woord. Het kan niet anders of je gaat meedoen met de aanbidding die David heeft ingezet.

dinsdag 16 april 2013

Geen paniek, God is wijs genoeg.

Flexibiliteit Jacobus 1:5
'Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.'

Gods wijsheid is Jezus. Het gaat hier niet om kennis, maar om kennen. Wanneer je als christen in een situatie bent, waarvoor je wijsheid nodig hebt, dan is Jezus altijd bij je om je raad te geven en te helpen. De beste raad die je krijgen kan is: 'Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.' (Johannes 14:1). Dat vinden we meestal lastig, want ons verstand zegt andere dingen, zoals: 'Je moet nu iets doen.' of ook: 'Als je nu niets doet is het straks te laat.' Dat klinkt heel erg als druk, als dwang en zo werkt God niet. Hij leidt je vanuit rust en vrede: 'Geen paniek, deze storm gaat over en dan staat je huis gewoon nog overeind.' Soms gaan de dingen anders dan je had verwacht, geen probleem, God is met je. Soms lijkt het of alles mislukt, geen nood, God zal voorzien. Is dit passiviteit, naïviteit, fatalisme? Dan zou het niet zo best zijn, maar ik hoop dat het geloof is, wat je in de rust houdt. Geloof in de capaciteiten en bovennatuurlijke mogelijkheden van onze God. Paulus zegt het zo: 'Maar wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid.'

maandag 15 april 2013

Al wat ik heb is God

Doodsangst Psalm 73:26
'Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd.'

Een prachtige psalm over vertwijfeling en niet begrijpen, waarom het kwaad ook goede mensen treft. 'Ik was verbitterd', zegt de psalm, totdat ik uw heiligdom betrad. De dagelijkse zorgen krijgen een ander perspectief in Gods heiligdom. In plaats van je te beklagen, ga je zien hoe gezegend je bent. Niet door je ziekte, of je tekort, maar door Gods liefde en trouw. Hij verandert het tijdelijke in het eeuwige. Hij kan je hart zo vervullen dat je zegt: 'Al bezwijkt mijn hart en al vergaat mijn lichaam.' Het is geen issue meer. Het gaat om heel andere dingen. Het gaat om God. Hij is tot in eeuwigheid bij me. En Hij is tot in eeuwigheid voor me. Hij is mijn God. Hij heeft in mijn lot een keer gebracht. Ik zie weer scherp, ik heb weer toekomst, ik heb een hoopvolle toekomst, niet omdat ik goede omstandigheden heb, maar omdat ik God heb. De rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd. Moet je je ziekte en tekort dan maar dragen, nee, je mag weten dat God dat voor je heeft opgelost in Christus. Je mag geloven dat Hij je uit dat dal zal leiden door Zijn woord en Geest. Verander je blikveld van je probleem naar de Oplossing en wees dankbaar.

zondag 14 april 2013

God was en is en zal zijn

Familie Deuteronomium 6:20-21
'Wanneer later uw zoon u vraagt ... dan zult gij tot uw zoon zeggen: Wij waren dienstknechten van Farao in Egypte, maar de HERE heeft ons met een sterke hand uit Egypte geleid;'

Het doorgeven van Gods daden is een van de voorrechten van het ouderschap. Voor kinderen is het een zegen als hun ouders kunnen vertellen wat God gedaan heeft. Kinderen komen, ouders gaan, de geslachten volgen elkaar op, maar God blijft in alle generaties Dezelfde. Het kennen van Hem moet worden doorgegeven. Het goede nieuws over Gods liefde, trouw, vergeving, verlossing, bevrijding, gaat de eeuwen door. Niet iedereen heeft dat persoonlijk meegemaakt. Niet iedereen was in Egypte ten tijde van de bevrijding, ook de vaders niet die het hun kinderen vertelden. Niet iedereen was aanwezig bij de kruisiging of was getuige van de opstanding, maar de daden die God verricht heeft, blijven dezelfde. De trouw en liefde van God mag je zelf ervaren in je eigen leven, maar de heilsfeiten waarop jouw leven rust, zijn al eeuwen eerder verricht. Dit moet samengaan, weten wat God gedaan heeft in het verleden en het wandelen met Hem in het heden. Je kinderen zien het laatste en je mag ze vertellen waarop dat gezegende leven is gebouwd. Wij waren slaven van de zonde, maar Jezus heeft ons eruit bevrijd.

zaterdag 13 april 2013

Grootmachtig en trouw

Trouw Psalm 89:8
'HERE, God der heerscharen, wie is als Gij grootmachtig, o HERE, en uw trouw is rondom U.'

Heerscharen zijn de engelenlegers van God. Duizenden duizendtallen en tienduizenden tienduizendtallen zijn rondom Gods troon. Dienende geesten, die er op uit worden gestuurd om Gods kinderen bij te staan. Diverse verhalen uit de Bijbel bevestigen dit. Maar niet alleen de engelen maken dat we God grootmachtig noemen, nee, de trouw van God omringt Hem. De trouw van God is zichtbaar geworden in de mens Jezus van Nazareth. God kwam Zijn belofte na en zond Zijn redder. De trouw van God was sterker dan de dood. Wanneer we hier op aarde niet meteen op onze wenken worden bediend – naar onze mening, is het goed om na te denken over Gods trouw. God talmt niet, God is niet lui, of vergeetachtig, nee, God is trouw. Zelfs wanneer wij ontrouw zijn, blijft Hij trouw. Hij blijft ons liefhebben, Hij blijft ons rechtvaardig verklaren, Hij blijft ons zegenen, omdat Hij trouw IS. God is trouw, God is liefde en dat kan Hij nooit verloochenen. Deze grootmachtige God is onze Vader. Hij is er elke dag, bij ons, in ons, met ons, rondom ons. Of we het nu zien of niet, ervaren of niet, Hij is er, grootmachtig en trouw.

vrijdag 12 april 2013

De zonde heeft verloren

Eeuwigheid 1 Corintiërs 15:55
'Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel?'

Weet je wat de prikkel van de dood is? Het staat in het volgende Bijbelvers. De prikkel van de dood is de zonde, zonder 'n'. De zonde is een macht, die geheerst heeft op aarde vanaf Adam. Daarom zijn vanaf Adam alle mensen zondaars, niet omdat ze zondigen, maar omdat de zonde heerste over hen. Aan het kruis is Jezus tot zonde gemaakt. Hij liet zich namens het hele mensengeslacht, vrijwillig, tot zonde maken, om ons ervan te bevrijden. Toen Jezus stierf aan het kruis, leek de zonde de overwinnaar te zijn. Maar Jezus heeft de zonde van zijn kracht beroofd door op te staan uit de dood. De zonde heeft verloren van Jezus en dat heeft ons bevrijd. We zijn niet langer onder de heerschappij van de zonde, we zijn dood voor de zonde, maar levend voor God. Daarom zijn we geen zondaren meer, maar kinderen van God. Wij kunnen nu zeggen: 'Dood, waar is je overwinning? Dood waar is de zonde?' Wat een heerlijke waarheid. Ja maar we zondigen toch nog wel? Dat kan wel zijn, maar niet omdat we onder zijn heerschappij leven en niet anders kunnen. Als we nu zondigen, doen we dat vrijwillig en dat zal steeds minder worden. Vecht niet tegen de zonde, dat heeft Jezus gedaan. Houd je vast aan de waarheid, aan de overwinning van Jezus over de zonde en de dood. Die waarheid omarmen is de reden dat het zondigen uit je leven verdwijnt.

donderdag 11 april 2013

Houd vast aan de waarheid

Afgunst Jacobus 3:14-15
'Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid, die van boven komt, maar zij is aards, ongeestelijk, duivels;'

De duivel probeert altijd de emoties van een mens te misbruiken. Begeerte is zijn handelsmerk. Naijver en zelfzucht zijn andere benamingen voor hebzucht. Je wilt iets wat een ander heeft. Je vindt dat je tekort komt, of tekort wordt gedaan. Je vindt jezelf zielig, omdat je niet hebt wat de ander heeft. Dat kan zich uiten in bitterheid en boosheid ten opzichte van die ander, maar ook ten opzichte van God. De duivelse gedachte erachter is: 'God geeft je niet wat je toekomt. Hij houdt niet van je.' Zo zijn Adam en Eva verleid en zo probeert de duivel het nog steeds. Het is een leugenaar. De waarheid is, dat God wel van je houdt en je alles heeft geschonken en zal blijven schenken wat Hij heeft. Paulus zegt het zo: 'Zou Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?' Wanneer hebzucht je te pakken krijgt, keer je dan opnieuw tot Hem die van je houdt en je alles schenkt. Deel je hart met Hem en laat je niet verleiden tot gedachten die niet waar zijn. Je zal zien dat de boosheid en bitterheid zal veranderen in vrede en vreugde.

woensdag 10 april 2013

Bij U ben ik veilig

Vijanden Psalm 27:5-6
'Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut in dagen van onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots. Nu heft mijn hoofd zich omhoog boven mijn vijanden, die mij omringen.'

Wat een prachtige woorden van David in deze psalm. Hij vertelt ons wat de Heer doet als de dagen van onheil naderen. Drie keer Hij. Hij doet mij schuilen, Hij verbergt mij, Hij plaatst mij hoog op een rots, zodat ik over mijn belagers heen kan zien. Met andere woorden, God laat ons verder kijken dat het onheil, er overheen. Hij laat ons zien wat er daarna komt en neemt onze angst weg. Die vijanden zijn maar tijdelijk, het onheil gaat over. De storm zal gaan liggen en dan is de Heer daar nog steeds. Hij heeft ons erdoor gedragen. Wij hoeven niet sterk te zijn, dat is Hij. Hij draagt ons. Wij hoeven geen vijanden te verslaan, dat doet Hij. Het enige dat wij moeten doen, is weten wat Hij doet. Beseffen dat Hij sterk genoeg is, trouw genoeg is, om ons door alle onheil te leiden. We zien onze vijanden alleen van boven, zo maakt Hij van elke onheilsdag een dag van heil. In Zijn hut, in Zijn tent zijn we veilig en zien we alleen Hem die ons liefheeft en beschermt.

dinsdag 9 april 2013

Lijden om je geloof in Christus

Twijfel 1 Petrus 4:12-13
'Vrienden, laat u niet in de war brengen door de vuurproef die u zult ondergaan, want die was te verwachten. Daaruit zal blijken of u op God blijft vertrouwen. Eigenlijk moet u blij zijn zelf iets te ervaren van wat Christus heeft doorgemaakt; want op de dag dat Christus zal laten zien hoe groot en machtig Hij is, zult u een geweldige blijdschap met Hem delen.'

Soms kunnen de omstandigheden zo zwaar zijn, dat je eraan twijfelt of God wel met je is. Vooral de haat en vervolging vanwege het geloof in Jezus Christus kunnen levensbedreigend zijn. Er zijn door de eeuwen heen al vele duizenden, misschien wel miljoenen mensen wegens hun geloof verdrukt en gedood. Dat is de vuurgloed waar in dit vers over wordt gesproken. De haat tegen Jezus en alles wat met Hem verbonden is, zit erachter. Maar Jezus zegt, dat we ons moeten verheugen als er liegende allerlei kwaad wordt verteld (en gedaan) tegen ons om Zijnentwil. Paulus schrijft dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons zal worden geopenbaard. Lijden om Christus wil hoort bij ons geloofsleven. Dat moet ons niet bevreemden. Die vuurgloed moeten we doorstaan. Daaruit zal blijken of we op God blijven vertrouwen. Deze vuurgloed heeft niets met zonde te maken, het is geen straf, maar een bewijs dat we bestemd zijn om een grote vreugde met Jezus te gaan delen. Het is een eer voor Hem te lijden en Hij zal ons er doorheen dragen, liefdevol en trouw.

maandag 8 april 2013

Verheug je in de Heer

Ontevredenheid Jesaja 12:2-3
'Zie, God is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet, want mijn sterkte en mijn psalm is de HERE HERE, en Hij is mij tot heil geweest. Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils.'

De gemoedstoestand van een mens wordt bepaald door zijn gedachten. Waar je over nadenkt, roept een bepaalde emotie op. Dat kan bezorgdheid zijn, of angst, droefheid of teleurstelling. Maar ook blijdschap en geluk, vrede en vreugde zijn mogelijk. Waar kies je voor, welke gevoelens heb je het liefst? Paulus zegt: 'Verheug je altijd in de Heer, dan zal Zijn vrede je gedachten beschermen.' Dat is precies waar deze tekst over gaat. 'Zie God is mijn heil.' Wanneer je zulke dingen uitspreekt, omdat je ze ook gelooft, zal dat heilzaam zijn voor je gevoelens en je gedachten. Door dat te doen schep je water uit de bronnen des heils. Verheug je in de Heer. Hij is je sterkte en je psalm. Vertrouw op Hem en vrees niet. Waarom zou je somber zijn als je ook blij kan wezen?

zondag 7 april 2013

Jezus werd getuchtigd in onze plaats

Discipline Hebreeën 12:11
'Niemand vindt het prettig terechtgewezen te worden; op het moment zelf worden wij er alleen maar verdrietig van. Maar later zien wij dat het toch goed is geweest; de terechtwijzing heeft ons geholpen mensen te worden, die goed doen en vrede brengen.'

Veel mensen geloven dat God ons opvoedt door ons af en toe te slaan, door het ons af en toe erg moeilijk te maken, maar daar gaat het in dit vers niet om. Dit vers laat ons Jezus zien, die de straf op zich nam, die zich liet tuchtigen op een zeer pijnlijke manier. Daar word je inderdaad alleen maar verdrietig van. Maar later begrepen we dat het toch goed was geweest. Door Zijn lijden en sterven zijn we verlost uit de macht van de zonde. De weg naar God is erdoor geopend en Zijn terechtwijzing – of terechtstelling, heeft ons geholpen om mensen te worden waar vrede in woont. Door Gods Geest is er nu liefde in ons hart uitgestort, zodat we kunnen verdragen, vergeven en liefhebben zoals God ons heeft liefgehad. Maar waarom hebben we dan soms zulke zware omstandigheden? Daar weet ik geen afdoende antwoord op, maar wat ik wel weet is, dat het geen maatregel van God is om ons op te voeden, want dat doet Hij door Zijn woord en door Zijn goedheid. De omstandigheden laten twee dingen zien, namelijk wat we kunnen dragen vanuit ons geloof en hoe God voorziet vanuit Zijn liefde. Bovendien belooft God dat Hij alle dingen laat meewerken ten goede voor degenen die Hem liefhebben. Dat is wat anders dan dat ze daarvoor bedoeld zijn.

zaterdag 6 april 2013

Jezus heeft je last gedragen

Wanhoop Jesaja 61:1
'De Geest van God de HERE rust op mij, omdat de HERE mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws aan mensen die lijden en worden onderdrukt. Hij heeft mij gestuurd om mensen met gebroken harten te troosten, voor gevangenen vrijlating uit te roepen en hen die opgesloten zitten, te bevrijden.'

Goed nieuws voor mensen die gebukt gaan onder te zware lasten. Jezus is gekomen om jullie last over te nemen en het juk te verbreken dat op je schouders drukt. Hij heeft de banden van de dood verbroken en vrijheid en leven geopenbaard. Opdat je waarlijk vrij zou zijn, heeft Christus je vrij gemaakt. Die waarheid moet je vasthouden, ook al voelt het niet zo. De liefde van God voor de wereld spat eraf. God vraagt geen offers, Hij brengt er een. Hij offert Zichzelf om de wereld te verlossen. Dat is het evangelie, het goede nieuws. God vraagt van ons niets anders dan Hem te geloven en te vertrouwen. Zijn Geest is niet alleen aan Jezus gegeven, maar ook aan ieder die in Hem gelooft. De liefde die Jezus op aarde kwam brengen, mogen wij nu doorgeven aan anderen. Stop met het prediken van religieuze verplichtingen en begin de liefde van God voor mensen uit te delen. Geen veroordeling, maar verzoening. Geen verplichtingen, maar vrijheid. Geen losbandigheid, maar bewogenheid. Zo wordt de wereld vernieuwd, alleen door de liefde en de Geest van God.

vrijdag 5 april 2013

Aanhoudend bidden

Depressie Lukas 18:1
'Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop, dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen.'

In Lukas 18 staat de gelijkenis van een vrouw, een weduwe, die haar recht gaat halen bij een rechter. Elke dag komt ze terug, totdat de rechter eindelijk uit frustratie reageert. Hij wil van het gezeur af zijn. Veel mensen denken dat dit een voorbeeld is van aanhoudend bidden en blijven ook zelf elke dag hetzelfde herhalen in hun gebed. Maar onze Vader is niet doof, of lui, of niet geinteresseerd in ons leven. We hoeven Hem niet lastig te vallen tot Hij reageert. Jezus leert dat de Vader weet wat we nodig hebben en dat Hij geen stenen voor brood geeft. Bidden is niet steeds je wensenlijstje herhalen, maar je hart vol geloof delen met je hemelse Vader. Tegen Hem zeggen, dat je Hem vertrouwt en weet dat Hij zal voorzien. Hem aanbidden om Zijn trouw en goedheid, zodat je hart niet verslapt in een tijd van beproeving. Zou Hij die ons Zijn Zoon heeft geschonken, ons niet alle dingen schenken? Zeker wel. We verslappen als we niet dagelijks bij onze Vader liefde en vertroosting vinden, kracht en bemoediging om te volharden in het geloof dat Hij zal voorzien naar de rijkdom van Zijn goedheid. Je hoeft niet te zeuren tot God het zat wordt, je mag God aanbidden, omdat Hij in Jezus al heeft voorzien en zal voorzien in al onze behoeftes.

donderdag 4 april 2013

Eet wat goed voor je is

Tevredenheid Jesaja 55:2
'Waarom zou u uw geld uitgeven aan voedsel, dat u geen kracht geeft? Waarom zou u betalen voor etenswaren, die niets waard zijn? Luister, dan zal Ik vertellen waar u voedsel kunt krijgen dat goed is voor uw ziel!'

Waarom spannen veel mensen zich tot het uiterste in om te ontvangen wat ze gratis kunnen krijgen? Omdat het lekker is om te zeggen: 'Dat heb ik zelf gedaan, dat heb ik zelf verdiend, het is mijn eigen verdienste en ik krijg alle eer.' Religie is hierop gebaseerd, maar de genade zegt: 'Je kunt het niet zelf, al doe je nog zo je best, je faalt en schiet overal tekort. Laat Mij het je geven.' Jezus is gekomen om te redden, om te bevrijden, om te genezen, om het verlorene te vinden. Dat was de situatie, mensen waren ondanks hun inspanningen gebonden, ziek, verloren. Wie dat blijft ontkennen, kan geen genade ontvangen. Genade is voor mensen die beseffen, dat ze het zelf niet kunnen. Genade is geen aanvulling op onze inspanningen, het is de vervanging ervan. Waarom blijf je iets proberen wat onmogelijk is? Je kunt jezelf niet rechtvaardigen voor God. Jezus is onze rechtvaardigheid, onze wijsheid, onze heiligheid, onze goedkeuring bij God. Dat is het voedsel wat goed is voor onze ziel.

woensdag 3 april 2013

Belijd Gods goedheid in plaats van je zonden

Veroordeling 1 Johannes 1:9
'Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.'

Jezus heeft al onze zonden en al onze schuld meegenomen naar het kruis en door Zijn dood weggedaan, voor eeuwig. Dat hoeft niet telkens opnieuw en opnieuw, zoals de offers uit het oude testament. Het bloed van dieren kan het probleem van de zonde niet oplossen, maar Jezus heeft dat met Zijn eigen bloed wel gedaan. Alle zonden zijn vergeven en weggedaan, God gedenkt ze niet meer. Betekent dat dan dat we niet meer zondigen? Nee, het betekent dat God ons de zonden niet meer aanrekent. Moet je dan belijden wat God heeft weggedaan? Niet om opnieuw gereinigd te worden, want je bent en blijft rein in Gods ogen, door het volbrachte werk van Zijn Zoon. Als je al iets wilt belijden, belijdt dan dat Jezus je redder en zaligmaker is. Belijdt dan Gods goedheid en genade. Maar waarom schrijft Johannes dit dan? Omdat er mensen waren die beweerden dat er geen zonde bestaat. Het was een reactie op dwaalleer en geen aansporing voor gelovigen om opnieuw te zoeken naar wat God heeft weggedaan. Door gericht te zijn op Gods liefde en genade, zal het zondigen verminderen en tenslotte verdwijnen uit je leven. Wees niet gericht op je eigen gedrag, op wat je goed of fout doet – dat is wet. Wees gericht op Jezus en wat Hij gedaan heeft door Zijn dood en opstanding, door het geven van Zijn leven – dat is genade. Gods zegen is niet gebaseerd op jouw zondeloosheid, maar op die van Jezus.

dinsdag 2 april 2013

Het goede doen

Competitie Galaten 6:9
'En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven.'

Wat was dat goeddoen dat zoveel moeite kostte? Wat zo moeilijk was om vol te houden? Het gaat hier om de Galaten, die de genade wilden opgeven en terugkeren onder de wet. Wandelen in geloof is veel moeilijker dan het houden van rituelen. De tempel met zijn offers en priesterdienst en voorschriften waren vertrouwd. Iedereen deed dat en je wist waar je aan toe was. Waar zou het genadeonderwijs toe leiden? Er kwam vervolging en druk, en waar bleven de beloofde zegeningen? Zijn de vragen in onze tijd niet dezelfde? Maar Paulus zegt: 'Niet opgeven, de oogst zal komen.' Als je ziek bent, of arm, of zwak, niet opgeven, geloof alleen. Het goede doen is vertrouwen op God. Dat in de eerste plaats en natuurlijk elkaar steunen, alleen houd je het niet vol. Laten we niet moe worden goed te doen, betekent blijf elkaar wijzen op Jezus. Hij is de leidsman en voleinder van ons geloof, niet van onze daden. Geloof richt zich op God en daarnaast help je in praktische zin waar je helpen kan. Zo zal de liefde zichtbaar zijn.

maandag 1 april 2013

Waarom zou je liegen?

Communicatie Spreuken 24:28
'Leg over een ander geen vals getuigenis af, waarom zou je liegen?'

Goeie vraag: ‘Waarom zou je liegen?’ Om je beter te voelen dan de ander misschien? Wat de reden ook is, niet doen. Geef de duivel geen voet. Laat hem geen voordeel op ons behalen. Wij zijn uit de leugen verlost en in de waarheid geplaatst. Jezus is de waarheid en wij zijn vast verankerd met en in Hem. Als iets ons dwarszit, mogen we het op Hem afwentelen. Hij zorgt voor ons. Je staat er niet meer alleen voor. Hoe lelijk mensen ook soms tegen je doen, je kan in Gods vrede en rust blijven door je blik op Jezus te richten. Hij verdroeg alles wat mensen tegen en over Hem zeiden. Hij hield stand en Hij deelt die kracht met ons. We hoeven nergens bang voor te zijn. Liegen is het instrument van de duivel, hij liegt altijd. Maar wij houden ons vast aan de waarheid. De waarheid beschermt ons en zet ons vrij. Denk waarheid, spreek waarheid en elk wapen dat tegen je gesmeed wordt, houdt geen stand. Je kunt het in het ongelijk stellen. Dat is jouw recht van Godswege.