woensdag 31 juli 2013

Onwankelbaar belijden

Hebreeën 10:23
‘Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.’

Als onze belijdenis gebaseerd zou zijn op ons gedrag, of op ons geloof, zouden we die nooit onwankelbaar kunnen vasthouden. Gelukkig heeft die onwankelbaarheid niets te maken met hoe we ons voelen, of gedragen. Of we nu lekker in ons vel zitten, of juist niet, heeft geen enkel effect op onze belijdenis. Je belijdt niet je gevoel, maar Gods waarheid. Daarom is die belijdenis onwankelbaar. Want Hij die beloofd heeft, is getrouw. We belijden dat we rein en rechtvaardig zijn, omdat God dat zegt. We belijden dat we in het licht wandelen en dat de duisternis geen macht meer over ons heeft, omdat God het zegt. We belijden dat we Gods kinderen zijn en erfgenamen van Zijn heerlijkheid, omdat God het zegt. We belijden dat niemand ons kan scheiden van Gods liefde, omdat Hij het zegt. Onze belijdenis staat vast door Hem. Laten we die dan onwankelbaar vasthouden.

dinsdag 30 juli 2013

In liefde zwijgen

Jacobus 1:19-20
‘Weet dit wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn; want de toorn van een man brengt geen gerechtigheid voor God voort.’

Heb je ook wel eens gedacht: ’Dat had ik beter niet kunnen zeggen?’ Spijt komt na de zonde, evenals schuldgevoel. Zegt ons aloude spreekwoord ook niet: Spreken is zilver, maar zwijgen is goud? Kennelijk hebben we dat door ondervinding vastgesteld. Als je gewend bent om alles wat in je opkomt te zeggen, is het beter om even een pauze in te lassen en na te denken. Zal wat je gaat zeggen de ander opbouwen of afbreken? Is wat je gaat zeggen voor je eigen eer, of voor Gods eer? Moet je dan zo krampachtig leven, dat je over elk woordje nadenkt voor je het uitspreekt? Nee, maar het helpt wellicht om te bedenken dat alles wat je zegt ook een uitwerking heeft. Het wordt gehoord en soms niet begrepen. Wees je bewust van de kracht van je woorden. Je kan met je woorden ook opbouwen, zegenen, bemoedigen, vertroosten. En soms is het beter in liefde te zwijgen.

maandag 29 juli 2013

Genade om te lijden

Filippenzen 1:29
‘Want aan u is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden,’

God noemt het genade, wanneer je lijden moet vanwege Christus. Aan u is de genade verleend. Lijden om Christus wil betekent dat Hij in jou gezien wordt. Omdat Jezus jouw leven gebruikt om zich te openbaren aan de wereld, richt de haat tegen Hem zich op jou. Je bent bevoorrecht, wanneer je voor Hem mag lijden. Duizenden hebben dat al voor jou gedaan en duizenden zullen het na jou doen. Jezus zegt: ‘Ze hebben Mij vervolgd, ze zullen ook jullie vervolgen.’ Maar in dat alles zijn we meer dan overwinnaar door hem die ons heeft liefgehad en die Zich voor ons heeft overgegeven. Zoals nu het lijden overvloedig over ons komt, zo zal Gods heerlijkheid meer dan overvloedig zijn over allen die zich niet hebben geschaamd Zijn naam te belijden voor de mensen.

zondag 28 juli 2013

Net als vroeger

Psalm 68:19
‘Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil. Sela’

Als klein kind maakte ik een keer per jaar mee dat mijn opa jarig was. Hij woonde bij ons in en op zijn verjaardag kwamen al zijn broers en zussen, voor mijn gevoel een stuk of twaalf en bijna allemaal met aanhang. Mijn moeder zette dan lange tafels neer, met wit kastpapier erop. Er werden sigaren gerookt en bijna iedereen droeg zwarte kleren. Maar het hoogtepunt was de maaltijd. Dan ging iedereen staan rond de tafel en werd deze psalm gezongen. 'God zij geloofd met diepst ontzag. Die God is ons een God van heil.' Nu ben ik zelf opa. Zwarte pakken draag ik niet en sigaren roken doen we al lang niet meer. Maar deze psalm kunnen we nog steeds zingen. God is niet veranderd. Hij is de God van trouw. Dag aan dag draagt Hij ons. Die God is ons heil.

zaterdag 27 juli 2013

Genade in overvloed

2Corintiërs 9:8
‘God geeft Zijn genade in overvloed, zodat u niet alleen zelf alles krijgt wat nodig is, maar het ook royaal met anderen kunt delen.’

Deze tekst hangt ergens in ons huis. We hebben hem opgehangen, zodat we hem elke dag kunnen zien. In een paar woorden wordt alles verteld. Genade in overvloed, voor onszelf en om met anderen royaal te delen. Dat is hoe we willen leven en God maakt het mogelijk. Wat is het heerlijk als je mag uitdelen van wat God je overvloedig schenkt. Je mag er zelf van genieten, van Gods vergeving, Zijn omarming en genezing. Zijn vernieuwende Geest, Zijn levende woord, Zijn dagelijkse zegeningen, Zijn uitkomsten en bescherming. Hoe vaak hebben we al gezien, dat God helpt op een manier die we nooit zelf hadden kunnen bedenken. En al dit moois mag je delen met anderen. We hoeven mensen niet te wijzen op hun fouten en tekortkomingen, die heeft iedereen, maar we mogen getuigen van Zijn genade en goedheid. Een heerlijke boodschap van een heerlijke God.

vrijdag 26 juli 2013

Jubel in de nacht

Psalm 63:5-6
‘Als met vet en merg word ik verzadigd, mijn mond looft met jubelende lippen, wanneer ik Uwer gedenk op mijn legerstede, in nachtwaken over U peins.’

Mooi hè, hoe David Gods goedheid vergelijkt met een overvloedige maaltijd. Vet en merg zouden wij nu niet meer kiezen, maar in de tijd van David moet dat het summum van heerlijkheid zijn geweest. Zijn gedachten worden zo krachtig, dat zijn lippen beginnen te jubelen. Midden in de nacht ligt David te loven en te aanbidden op zijn bed. En dan te bedenken dat David ver voor het kruis leefde. Hij mocht in de tempel niet verder komen dan de voorhof. Toch spreekt hij al over Gods heerlijkheid die hij in de tempel heeft gezien. Welke tempel was dat dan? Geen tempel van steen, want die moest nog worden gebouwd. David was een ziener, een profeet. Hij moet iets gezien hebben van de toekomst, van de heerlijkheid van God die komen zou. David heeft Jezus gezien, dat kan niet anders. Geen wonder dat hij jubelt, wie Hem ziet, aanschouwt Gods glorie.

donderdag 25 juli 2013

Geestelijke gezindheid

Romeinen 8:6
‘Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.’

Een van de omschrijvingen van het woord gezindheid is ‘op iemands hand zijn, iemands kant kiezen’. Ons vlees, de natuurlijke mens, kiest de kant van de dood. Dat moet wel, want ons vlees wordt beheerst door de wet van zonde en dood. Paulus schrijft dat hij door die wet doet wat hij niet wil en vraagt zich af: ‘Wie verlost mij?’ Gelukkig weet hij het antwoord en zegt: ‘Gode zij dank, door Jezus Christus.’ De gezindheid van de Geest is leven en vrede. Dat wordt dus wel eens moeilijk kiezen. Beide wetten kunnen we benutten. Kiezen we dood of leven, vlees of Geest? We moeten het niet moeilijker maken dan het is, want een kind van God leeft door de Geest en heeft het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Dat betekent dat we niet moeten strijden tegen ons vlees, maar weten dat de dood is overwonnen door het leven. We zijn overgegaan uit de dood in het leven en het geestelijke vervangt meer en meer het natuurlijke. Het is Gods werk in ons om dat tot een goed einde te brengen, vertrouw daar maar op.

woensdag 24 juli 2013

God is getrouw

2Timotheüs 2:13
‘Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet.’

Vroeger hadden we van die flauwe vragen, zoals: ‘Is God almachtig?’ Als dat een bevestigend antwoord opleverde, was de volgende vraag: ‘Kan Hij dan ook …?’ Ik zal het allemaal niet herhalen, maar inderdaad, God is almachtig en toch kan Hij niet alles. Hij kan zichzelf niet verloochenen. God is liefde en God is licht. God is barmhartig en God is trouw. God is genadig en goedertieren. Alles wat God is, blijft Hij voor eeuwig, want Hij is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Als wij ontrouw zijn (en dat zijn we allemaal), blijft Hij getrouw. Dat is de basis van genade. Gods liefde en goedheid komen niet voort uit onze trouw, maar uit Zijn trouw. Wij ontvangen liefde, omdat Hij liefde is. Wij ontvangen leven, omdat Hij het leven is. Wij ontvangen alles, omdat Hij het is. Genade heeft niets met ons gedrag te maken, maar met Zijn karakter. Zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld.

dinsdag 23 juli 2013

Sterker dan een boer

Johannes 4:14
‘Maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.’

God geeft ons geen fontein maar water. Als dat water in ons komt, omdat we ervan drinken, verandert het in een fontein. Wanneer je een cola drinkt, of een ander koolzuurhoudend drankje, begint zich een luchtbel te vormen in je maag die eruit wil. Zoals het moeilijk is een boer binnen te houden, zo is het nog moeilijker om de fontein van levend water te stoppen. Dat levende water van Gods evangelie heeft zoveel kracht, dat het naar buiten spuit en iedereen in de buurt nat maakt. Wat een heerlijk water van vergeving, van geen oordeel meer, van eeuwigdurende liefde. Naar dat water is iedereen op zoek en God geeft het gratis aan ieder die het wil. Waarom zou je blijven zoeken naar surrogaat, naar tijdelijke vervulling, als je het eeuwige kunt krijgen? Drink van het water des levens om niet en geniet van al dat overvloedige gespetter.

maandag 22 juli 2013

Ik zal niet vrezen

Hebreeën 13:6
‘Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?’

Een mens die veel te vrezen had, was Paulus. Overal waar hij kwam dreigde gevaar. Toch zegt hij: ‘Verheug je altijd in de Heer.’ En op een andere plaats: ‘..dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden, of ik nu in leven blijf of moet sterven.’ Dat is het geheim, Paulus was bereid te sterven voor Christus. Hij maakte zich er niet zo druk om. Op aarde te zijn was nodig om het evangelie bekend te maken, maar bij de Heer te zijn was verreweg het beste. Veel christenen lijken wel eens te vergeten, dat we op weg zijn naar onze bestemming, dat is voor altijd bij de Heer te zijn. Er wacht ons een heerlijke toekomst bij Hem. God heeft beloofd altijd bij ons te zijn, Hij zal ons niet begeven of verlaten. Daarom kunnen we met vertrouwen zeggen: ik zal niet vrezen, wat zou een mens mij doen.

zondag 21 juli 2013

Als regen op ons leven

Jesaja 55:10-11
‘Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.’

Gods woord is zo belangrijk voor ons leven. Het bezit de kracht om Gods doel te bereiken, namelijk dat mensen behouden worden. Paulus schrijft dat het evangelie de kracht van God is om ieder die gelooft te behouden. Gods woord, Zijn beloofde verlossing, is vlees geworden in Christus. Heel Gods woord wijst naar Hem vooruit in het oude testament en naar Hem terug in het nieuwe. Gods woord draait om Jezus, de afdruk van Gods wezen. Woorden over Jezus, waarheid over Gods liefde, daalt als regen op ons leven neer. Het maakt harde grond zacht, zodat het meer regen kan bevatten. De grond wordt vruchtbaar en Gods woord gaat vruchtdragen. Mensen veranderen door Gods woord, ontvangen vergeving en liefde door dat woord. Dat woord komt tot zijn doel en dat behaagt God.

zaterdag 20 juli 2013

Hij heelt verbrokenen van hart

Psalm 147:3
‘Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden.’

God maakt zichzelf aan Israël bekend als hun geneesheer. Dat volk heeft geleden onder de slavernij in Egypte – een beeld van de slavernij aan de zonde. Maar door de verlossing komt dat gewonde volk in vrijheid. Daar lopen ze de woestijn in, innerlijk verwond en in verwarring. Ze kennen de vrijheid nog niet, moeten het dag aan dag leren. Ze zijn gewend te mopperen en te klagen, maar God is genadig en heeft geduld. Hij maakt het bittere water zoet en neemt het voor hen op. Uiteindelijk wijst Israël Gods leiding af, ze kunnen het niet opbrengen Hem op Zijn woord te geloven. God is niet veranderd, Hij is nog steeds Dezelfde. Hij is een ontfermer, een Genezer. Hij giet genezende olie op diepe wonden, Hij heelt gebrokenen van hart. Er is nog steeds een voorwaarde, dat we Zijn leiding aanvaarden en Hem geloven op Zijn woord. Het geneesmiddel dat God gebruikt is de liefde van Jezus. Hij nam onze smarten op zich en door Zijn striemen zijn we genezen.

vrijdag 19 juli 2013

Een vreedzame vrucht

Hebreeën 12:11
‘Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid.’

Zo op het eerste gezicht lijkt het een Spartaanse manier om tot de vrucht van gerechtigheid te komen. Door veel lijden en bestraffing word je volmaakt. Dat kan toch niet. Daar gaat het ook niet over in dit vers. Het gaat over vervolging wegens het geloof in Christus. Dwars door dat lijden heen is er Gods trouw. Zijn liefde en Zijn gerechtigheid zijn je enige houvast in het leven. Wanneer je dat zelfs onder verdrukking en vervolging vasthoudt, zal Gods vrede niet wijken uit je leven en uit je hart. Vervolgingen en verdrukking wegens het geloof in Jezus, zijn een eer voor je. In de Bergrede zegt Jezus daarover: ‘Verheug je en juicht, want je loon zal groot zijn in de hemel.’ God gebruikt geen bestraffing om ons op te voeden, dat doet Hij door Zijn woord, het is een lamp voor onze voet. Verdrukking en vervolging komt van de duivel, maar God zal ons dat lijden meer dan vergoeden.

donderdag 18 juli 2013

De weg van de rechtvaardige

Spreuken 20:7
‘Een rechtvaardige, wandelend in zijn oprechtheid, welzalig zijn zijn kinderen na hem.’

De juiste weg is niet altijd de makkelijkste of de meest voor de hand liggende. Jezus ging een weg als rechtvaardige die niemand zou wensen, de weg van het kruis. Maar als rechtvaardige wist Hij dat dit de enig juiste weg was. Hij zocht niet zichzelf, maar de eer van zijn Vader en het geluk van zijn kinderen. Doordat Jezus die weg is gegaan, leven wij een gezegend leven. Alle tegenslagen mogen we op Hem afwentelen. Alle vijanden heeft Hij ontwapend en verslagen. Onze levensweg is door Hem geplaveid. We zijn gelukkig door Hem. Er zijn miljarden mensen gered door zijn rechtvaardige wandel en dat maakte het voor Hem mogelijk door te gaan. De vreugde die voor Hem lag, gaf Hem de bezieling de kruisweg toch helemaal af te lopen. Ja, er is maar een rechtvaardige die de juiste weg heeft bewandeld en zijn kinderen gelukkig heeft gemaakt. Zijn naam is Jezus en Hij ontvangt alle eer.

woensdag 17 juli 2013

Het gaat niet om ons

Johannes 5:44
‘Hoe kunt gij tot geloof komen, gij, die eer van elkander behoeft en de eer, die van de enige God komt, niet zoekt?’

De Heilige Geest doet iets vreemds met een mens. Hij zorgt ervoor dat we niet langer over onszelf praten, maar over onze Vader en over Jezus, Zijn Zoon. De Heilige Geest wil niets liever dan Jezus verheerlijken. Hij neemt alles uit de diepte van God en verkondigt het ons. We gaan Gods liefde zien en ervaren. We gaan ons in Hem verheugen en willen Hem eren en aanbidden. De goedheid van God leidt tot jubel. Kijk maar eens hoe in Openbaring alles rondom Gods troon op Hem gericht is en Hem alleen aanbidt. Heerlijk is dat, het gaat niet om ons, maar om Hem die ons liefheeft. God wil zich graag aan ieder mens openbaren, maar wie alleen zichzelf zoekt is nog niet klaar om Gods liefde te ontvangen. Johannes vraagt zich af: ‘Hoe kun je tot geloof komen, als je nog zo vol bent van jezelf?’ Het antwoord is, zoek God. Keer je naar Hem en vraag Hem je zicht te vernieuwen. Zeker weten, dat Hij daarop reageert.

dinsdag 16 juli 2013

Aan Hem zij alle eer

Kolossenzen 1:13-14
‘Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.’

Zie je hoe Jezus alles heeft gedaan, zonder dat wij hebben geholpen of gehinderd? Hij heeft ons verlost. Hij heeft ons overgebracht. Hij heeft ons vergeven. Paulus schrijft dat Hij ook het werk afmaakt, dat Hij in ons begonnen is. Hoe komt het dan toch dat zoveel christenen maar blijven denken dat zij ook iets hebben te doen? Niemand kan zichzelf verlossen, niemand kan zichzelf vernieuwen, niemand kan zichzelf heiligen. Laat dat lekker aan de Heer over. Wanneer Zijn werk aan en in ons voltooid is, zullen we voor Hem staan zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. En weet je wie daar de eer voor krijgt? Hij en Hij alleen.

maandag 15 juli 2013

Geestelijk leven

Judas 1:19
‘Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben.’

Ieder mens is natuurlijk, maar sommigen zijn ook geestelijk, namelijk degenen die de Geest ontvangen hebben en zich erdoor laten leiden. Natuurlijke mensen zoeken zichzelf, maar de Geest in een geestelijk mens zoekt God. Een natuurlijk mens zoekt naar eigen vervulling en eigen gelijk, maar een geestelijk mens weet dat zijn vervulling Jezus is. Natuurlijke mensen veroorzaken scheuringen, ruzies en partijschappen, maar geestelijke mensen vergeven en verdragen en zoeken naar heelheid voor de ander. Wat een verschil of je de Geest hebt of niet. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren en heeft de Geest van God ontvangen. Iedere christen zou een geestelijk mens moeten zijn. Dat is hij in wezen ook, maar niet elke christen beseft dat al. Je kunt het zien aan de vruchten.

zondag 14 juli 2013

Volmaakt gelukkig

Psalm 127:1-2
‘Een bedevaartslied. U bent een gelukkig mens als u ontzag hebt voor de HERE en doet wat Hij wil. Uw werk zal u voldoende opleveren om van te leven. Het gaat goed met u en u bent heel gelukkig.’

Wat voor werk is dat dan, dat ons voldoende oplevert en ons gelukkig maakt? Het antwoord is heel simpel. Het enige werk wat we te doen hebben is ons vasthouden aan de waarheid. Geloven heet dat. Geloven dat Jezus gekomen is om de wil van God te doen voor ons. Gods wil was, dat we verlost zouden zijn van schuld en angst, dat we vrij zouden zijn en leven. Jezus heeft dat werk volbracht. De wil van God is geheel uitgevoerd. Dat werk van Jezus levert ons voldoende op om van te leven en om volmaakt gelukkig te zijn.

zaterdag 13 juli 2013

Je komt er met Gods hulp uit

1Corintiërs 10:13
‘Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.’

Dit is een heerlijke tekst. Er staat niet dat er geen beproevingen komen, maar als ze komen, zul je ertegen bestand zijn. God zal niet toestaan, dat iemand of iets te zwaar is om te verdragen. God geeft ons geen beproevingen, die komen ergens anders vandaan. Het doet er niet eens toe waar ze vandaan komen, maak je daar niet druk om. Wat belangrijk is, is dat God voor de uitkomst zorgt. Hij zorgt ervoor dat je eruit komt. Sterker, rijker, ervarener, met meer dankbaarheid en meer geloof. Wie of wat jou ook het leven zwaar maakt, God keert het ten goede. Hij is getrouw, wat Hij belooft zal Hij doen. Er is niets om je zorgen om te maken.

vrijdag 12 juli 2013

Ik hoor mijn herder

Johannes 10:27-28
‘Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven.’

Het enige wat de schapen doen is de stem van de herder herkennen en hem volgen. Hoe eenvoudig kan het zijn. De Herder zorgt voor eeuwig leven en absolute bescherming. Jezus zegt dat de schapen van Hem zijn, Hij heeft ze gekocht en betaald. Hij houdt van Zijn schapen en kent ze bij name. Hij weet wie we zijn, is vertrouwd met onze gedachten, kent onze vragen en spreekt tot ons. ‘Wees niet bevreesd’, zegt Hij. ‘Ik ben met je alle dagen.’ Hoor hoe de Herder Zijn schapen toespreekt en voel je veilig bij Zijn woorden. Waar je Zijn woorden hoort kan de Herder niet ver zijn. Niemand kan jou uit Zijn hand roven, Hij houdt je vast.

donderdag 11 juli 2013

Blijvend bezit

Spreuken 24:19-20
‘Wind je niet op over kwaadaardige mensen, wees niet jaloers op goddelozen. Want wie kwaad doet, heeft geen toekomst, het licht van goddelozen wordt gedoofd.’

De brandweer laat een hevige brand soms uitbranden, omdat blussen geen optie meer is. Wat overblijft is een rokende puinhoop van wat eens de trots van een mens was. Kwaadaardige en goddeloze mensen lijkt het vaak voor de wind te gaan, maar uiteindelijk hebben ze bij hun dood niets om trots op te zijn. Tijdelijk bezit wordt vanzelf afgebroken door de tijd. Het enige wat blijvend is, is de liefde van God. Hij geeft schatten die niet vergaan. ‘Wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.’ Dat schrijft Paulus aan Timotheüs. Paulus had de schat der schatten gevonden en leerde de mensen rijk te zijn in Christus. Blijvende rijkdom met een volle zegen, ook voor dit leven.

woensdag 10 juli 2013

God heeft iemand gestuurd

Lukas 1:71
‘Hij heeft ons iemand gestuurd die ons zal redden uit de handen van onze vijanden, van allen die ons haten.’

Zacharias, de vader van Johannes de Doper, sprak deze profetische woorden na de geboorte van zijn zoon. Daarvoor was hij negen maanden sprakeloos geweest, omdat hij Gods boodschapper niet geloofde. Nu hij zijn mond weer open doet, gebruikt de Heilige Geest zijn mond en stem om de Messias aan te kondigen. Is het niet wonderlijk hoe God steeds mensen uitkiest om te spreken. Een man die ongeloof uitsprak wordt nu gebruikt om boodschapper van God te zijn. Maar belangrijker dan de boodschapper is de boodschap. God heeft iemand gestuurd om ons te redden. Wij mogen zeggen dat het reddingswerk is voltooid, dat wil zeggen, het offer is gebracht. Voltooid zal het pas zijn als elke knie zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Heer is, tot eer van God de Vader.

dinsdag 9 juli 2013

Met of zonder God

Spreuken 3:25
‘Je hoeft niet bang te zijn dat je plotseling getroffen wordt, zoals mensen zonder God die ineens ten onder gaan.’

Kan het kwaad goede mensen treffen? Ja, dat kan. Kijk maar naar de apostelen die gedood en vervolgd werden, maar dat soort kwaad hoort bij het belijden van Jezus. Alle andere soorten kwaad, de soorten die onder de vloek van de zonde vallen, zullen ons niet meer treffen. Wij zijn niet langer slaven van de zonde, we leven niet langer onder de vloek. We zijn door Jezus verlost uit de slavernij van zonde, ziekte en dood. Geen onheil zal ons treffen, want we leven onder Gods zegen en onder Zijn gunst. De angsten van de wereld zijn voor mensen die zonder God leven. Zij vullen de kranten en de journaals. Het zijn boodschappers van onheil en bieden geen oplossing. Wij brengen goed nieuws, omdat we Jezus verkondigen en in Hem leven in overvloed onder Gods zegen. Let goed op naar wie je luistert. Leven je boodschappers met of zonder God?

maandag 8 juli 2013

Verzadigd met gerechtigheid

Mattheüs 5:6
‘Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.’

Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid hoeft niet meer. De gerechtigheid is gekomen en voor iedereen beschikbaar. Iedereen die wil kan nu verzadigd worden door Gods gerechtigheid. Probeer nooit verzadigd te raken door eigen gerechtigheid, want dat is onmogelijk. Dan zou je foutloos moeten leven en dat doet niemand. De enige manier om verzadigd te zijn van DE gerechtigheid (namelijk die van God), is door te geloven in het volbrachte werk van Jezus Christus. Hij is onze gerechtigheid en wij zijn Gods gerechtigheid in Hem. We zijn meer dan verzadigd met de gerechtigheid van Christus voor eeuwig.

zondag 7 juli 2013

Voorbijgaande moeheid

Jesaja 40:29
‘Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte.’

Als je moe bent, ga je een keer vroeg naar bed, maar de moeheid die hier wordt bedoeld, is van een andere orde. Het gaat om geestelijke moeheid. Dat kan door tegenwerking of vervolging komen, maar ook door teleurstelling, of een langgerekt hopen. Angst voor wat komen gaat kan ook een reden zijn. Wat de oorzaak ook is, God geeft de moede kracht en Hij vermeerdert de sterkte van de machteloze. Door de kracht van geloof worden bergen verzet en vijanden overwonnen. Zelfs Jezus werd moe en had bemoediging nodig. Die kwam dan ook in de vorm van een engel die Hem kracht gaf. De engel gebruikte Gods woord, Gods beloftes om Jezus op te bouwen. Zijn oog werd gericht op wat er na het kruis zou komen en vreugde en vrede stroomden Zijn hart binnen. Om de vreugde die voor Hem lag, was Hij in staat en bereid het kruis op zich te nemen en Zijn leven af te leggen.

zaterdag 6 juli 2013

Geen paniek Jezus leeft

1Petrus 4:12
‘Vrienden, laat u niet in de war brengen door de vuurproef die u zult ondergaan, want die was te verwachten. Daaruit zal blijken of u op God blijft vertrouwen.’

De vuurgloed waarover hier gesproken wordt, is de vuurgloed van de haat van tegenstanders, de vuurgloed van vervolging. Die was te verwachten, want Jezus had dat al aangekondigd: ‘Ze hebben Mij vervolgd, ze zullen ook jullie vervolgen.’ En ergens anders: ‘In de wereld lijd je verdrukking, maar houd goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.’ Het gaat ergens om in het leven. Je bent voor Jezus of tegen Hem. Laat u niet in de war brengen, denk niet, dat het aan jou ligt, dat je iets verkeerd hebt gedaan, of zo. Het vuur dat zich tegen je keert, is gericht op Jezus in jou. Maar wees gerust. Die in jou is, is meer dan die in de wereld is. Vertrouw op Gods genade, Hij zal je de kracht geven alles te verdragen, de kracht van Zijn liefde.

vrijdag 5 juli 2013

Sterk van binnenuit

2Corintiërs 12:10
‘Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.’

Paulus spreekt hier over de vervolgingen die hij ondervindt, omdat hij Jezus predikt. Het nieuwe verbond is een beter verbond, maar degenen die onder het oude wetsverbond leven, willen niets horen van een nieuw verbond. Paulus wordt, als prediker van genade en gerechtigheid door geloof, achtervolgd door joden en jodengenoten. Het kan de wereld niet zoveel schelen wat er wordt gepreekt, maar kom niet aan de tradities van de religie. Paulus heeft God gevraagd hem te verlossen van deze last, maar God heeft hem verzekerd, dat hij meer dan genoeg heeft aan Zijn genade. Nu is het voor Paulus geen issue meer. Wanneer hij zwak is, is hij machtig door Gods kracht, die van genade. De hulp van God komt van binnenuit, niet door het weghalen van de omstandigheden.

donderdag 4 juli 2013

Vrijmoedig bij Gods troon

Hebreeën 10:22
‘Laten we dan God naderen met een oprecht hart en een rotsvast geloof, met een hart dat gereinigd is van een slecht geweten en met een lichaam dat met zuiver water is gewassen.’

Dit was onder het oude verbond ondenkbaar. Niemand kon God zomaar naderen, zelfs de hogepriester niet. Maar door Jezus hebben we geen schuld meer, zijn we niet langer onrein en hebben we volle toegang tot Gods troon. De wet geeft mensen een schuldgevoel en het gevoel van onreinheid. Maar het bloed van Jezus heeft ons gereinigd en reinigt ons van alle zonden. Ons geweten is nu gerust. Het bloed van Jezus heeft alle schuld weggenomen en het water van Gods Geest houdt onze voeten schoon. We zijn rein door het woord dat Jezus heeft gesproken. Het is volbracht en wie zal veroordelen wat God heeft gerechtvaardigd? Geef je vrijmoedigheid niet prijs. Laat je niet wijsmaken dat je weer vuil bent. Laat je niet aanklagen, ook niet door je eigen geweten.

woensdag 3 juli 2013

Spreek genade uit

1Petrus 3:10
‘In de Boeken staat: Wie van het leven houdt en gelukkig wil zijn, moet zijn tong in bedwang houden en geen leugen over zijn lippen laten komen.’

Het gaat hier over leugens over God of over jezelf. De vader der leugens is de duivel. Hij zegt niet: ‘Lieg maar eens lekker tegen elkaar’, maar wel: ‘God is niet betrouwbaar’, of, ‘Jij deugt niet voor Gods zegen.’ Door die leugens te geloven, ga je erin leven. Maar wanneer je Gods genade hebt aanvaard als de waarheid, dan mogen die leugens niet langer je denken beheersen. Dan weet je: God is betrouwbaar en ik ben niet onze Zijn veroordeling, maar onder Zijn goedkeuring. Er rust zegen op mijn leven. Door daarin vast te staan krijgt de boze geen vat meer op je denken. Je zult leven en gelukkig zijn.

dinsdag 2 juli 2013

Vruchten van genade

Filippenzen 2:1-2
‘Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest.’

Moeten we iets terugdoen voor Gods genade? Moeten we nu uit dankbaarheid eensgezind zijn? Is dat waar Paulus hier over schrijft? Nee, wat Paulus doet is wijzen naar de vruchten van genade. Een appelboom moet geen vrucht dragen, maar die gaat vruchtdragen wanneer hij gezond is. Jezus heeft ons allen gezond gemaakt en daarom verwachten we vrucht. Zodra er een druk komt te staan op vruchtdragen, verandert de vrijheid in gebondenheid en genade in wet. En dat is de belangrijkste reden voor het ontbreken van vrucht. Paulus ziet de Geest werken, hij ziet de veranderingen komen. Voor hem zijn ze het bewijs dat de genade wortels heeft gekregen en dat zijn boodschap tot geloof heeft geleid. Dat maakt hem volkomen gelukkig, omdat Jezus in de Filippenzen zijn doel heeft bereikt.

maandag 1 juli 2013

Onvruchtbaarheid verdwijnt

Psalm 113:9
‘.. die de onvruchtbare huisvrouw doet wonen als een blijde moeder van kinderen. Halleluja.’

Onvruchtbaarheid is een vloek, veroorzaakt door de zonde van Adam. Door hem is op aarde de duisternis, de wetteloosheid, de dood gaan heersen. Maar Jezus is gekomen om aan die situatie een einde te maken. Hij nam de vloek op zich door zelf een vloek te worden aan het kruis. Zo verloste Hij ons van de onvruchtbaarheid van de zonde. Door Zijn leven uit de dood, is onze vloek veranderd in zegen. Saraï, Rebecca en Rachel zijn voorbeelden van onvruchtbaarheid. God toonde zich aan hen genadig en opende hun schoot. Wat ze voortbrachten was bovennatuurlijk leven. Izaäk, Israël en Josef, ze zouden er zonder Gods genade aan hun moeders niet zijn geweest. Ook alles in ons leven wat niet vruchtbaar is, mag je brengen onder Gods genade. Stop met proberen zelf je leven vruchtbaar te maken. Alleen Gods genade geeft God alle eer.