woensdag 31 december 2008

En hun zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken

Hebreeën 10:17
"En hun zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken"

Wat een heerlijke wetenschap, dat niet alleen onze schuld is betaald door het offer van Jezus, maar dat al onze zonden en ongerechtigheden zijn weggedaan. God zal ze niet meer gedenken. Ze kunnen nooit meer tegen ons worden gebruikt. Wat een genade, wat een liefde. Maar wat kost het veel mensen moeite dit te geloven. Al onze zonden en ongerechtigheden betekent ook die nog in de toekomst liggen. Toen Jezus zijn offer bracht voor onze zonden, lagen ze allemaal nog in de toekomst. Maar nu we die zonden doen mogen we weten dat God ze met schuld en al heeft weggedaan. Wij zijn nu net zo rechtvaardig als Christus. Geef God daarvoor de glorie, Hij heeft het gedaan.

Gebed: “Vader, U komt alle aanbidding toe in de hemel en op de aarde, amen.”

dinsdag 30 december 2008

En de vrede Gods zal u behoeden

Fillippenzen 4:7
"En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus."

Onze gedachten spelen ons vaak parten. We maken ons zorgen, trekken verkeerde conclusies, we gaan af op onze eigen inzichten en ervaringen, terwijl Gods woord ons leert dat juist niet te doen. We moeten echt vernieuwd worden in ons denken en het gebruiken van onze hersenen. De vrede van God gaat boven ons verstand uit. De vrede van God verandert zorgen in vreugde en beschermt ons tegen onszelf. Er staat wel iets voor in deze tekst, namelijk dat we de dingen moeten bedenken die waar zijn. Gods beloftes zijn waar. Alleen Hij geeft vrede en neemt onze zorgelijke gedachten weg.

Gebed: “Vredevorst, U weet hoeveel vrede ik nodig heb, leer mij te bedenken wat waar is, amen.”

maandag 29 december 2008

Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis

1Thessalonicenzen 5:4
"Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou."

De wederkomst van de Heer zal zijn als een dief in de nacht, maar niet voor wedergeboren christenen. Voor wie in de duisternis leven, de ongelovigen, de wereld, zal Hij komen als een plotseling verderf. Maar voor de zijnen komt Hij als Triomfator zijn glorie en heerlijkheid met hen delen. Wat een verschil tussen geloof en ongeloof op die dag. Een reden temeer om zolang het kan te getuigen van het licht.

Gebed: “Vader, leer ons ons leven te zien in het licht van uw wederkomst, amen.”

zondag 28 december 2008

Naar het beeld van zijn Schepper

Col 3:9,10
"Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper"

We zijn van oorsprong geschapen naar Gods beeld en we zullen herstellen naar Gods beeld. Het is haast te wonderlijk voor woorden als je erover nadenkt. Van de Here Jezus wordt gezegd dat Hij de afdruk van Gods wezen is. De Bijbel leert ook dat we het beeld van de hemelse zullen dragen. We gaan weer worden zoals we bedoeld zijn, mensen die Gods wezen in zich hebben en Zijn heerlijkheid weerspiegelen. Wat hebben we een geweldige God, die ons gered heeft voor Zijn glorie!

Gebed: “Vader der heerlijkheid, ik kan U alleen maar danken voor het beeld dat ik mag dragen van U, amen.”

zaterdag 27 december 2008

Die vernieuwd wordt tot volle kennis

Colossenzen 3:9,10
"Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper"

Is dat niet vreemd, een nieuwe mens die vernieuwd wordt? Denk aan een nieuwe geboorte, een compleet nieuwe mens, maar wel een die nog alles moet leren. Het grootste wat wij hebben te leren is wie God is. Hem te kennen is het enige doel in ons leven. Deze tekst belooft dat dat gaat lukken. We zullen als nieuwe mensen vernieuwd worden tot volle kennis. Dat is Gods werk in ons. Hij is dat werk begonnen en Hij gaat het vol maken. Het enige wat wij doen is wandelen in nieuwheid, in het volle besef dat we kinderen van God zijn, geliefde kinderen en gezegende kinderen. Wat een vreugde om God als Vader te leren kennen.

Gebed: “Heer, open onze ogen voor wie u bent, amen.”

vrijdag 26 december 2008

En de nieuwe aangedaan hebt

Colossenzen 3:9,10

"Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper"

Als je nieuwe kleren hebt gekocht wil je ze het liefst meteen aantrekken en aan iedereen laten zien. Als kind leerde ik dat je nieuwe kleren voor de zondag waren en je oude voor door de week. Misschien komt daar wel het idee vandaan dat je je nieuwe kleren ook weer kan uittrekken, maar dat is niet wat de Bijbel ons leert. De nieuwe mens aandoen is gebeurd door het offer van Jezus. We zijn door Hem bekleed met hemelse gerechtigheid. We hebben een nieuwe Geest in ons binnenste en dat alles is blijvend. Het enige wat we moeten doen is leren wie we nu geworden zijn en erin gaan wandelen.

Gebed: “Vader, help mij te ontdekken wie ik voor U geworden ben, amen.”

donderdag 25 december 2008

Gij hebt de oude mens met zijn praktijken afgelegd

Colossenzen 3:9,10
"Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper."

De oude mens met zijn praktijken is afgelegd. Dat is voltooide tijd, klaar. Dat afleggen is gebeurd op Golgotha. Daar stierf de oude mens met Christus en is ook met Hem begraven. De oude mens, de Adam-mens is niet meer. God heeft er voorgoed mee afgerekend, hij bestaat niet meer. Maar, zal iemand zeggen, ik heb er toch nog last van. Het goede nieuws is, dat die last vanzelf overgaat als je beseft wie je als nieuwe mens geworden bent.

Gebed: “Vader, dank U, voor de nieuwe mens, amen.”

woensdag 24 december 2008

Liegt niet meer tegen elkander

Colossenzen 3:9,10
"Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper"

Liegen is een kenmerk van de duivel. Hij is de leugenaar en liegt altijd. De Here Jezus zegt: Ik ben de waarheid. Dat is een verschil van dag en nacht. Omdat wij het eigendom zijn geworden van Jezus en Zijn Geest ons gegeven is toen we tot geloof kwamen, hoeven we niet langer te liegen. We hebben de Geest van de waarheid ontvangen. Hij zal ons leiden in de waarheid en de waarheid zal ons vrij maken. Door liegen wordt je gebonden. Liegen om bestwil bestaat dus helemaal niet. Liegen is nooit om bestwil. Lieg niet meer tegen elkaar en ook niet tegen jezelf.

Gebed: “Vader, wat ben ik blij dat de waarheid kracht bezit om vrij te zijn en te blijven, amen.”

dinsdag 23 december 2008

Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft

Filippenzen 4:13
"Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft."

Paulus is zeker van zijn zaak, aan kracht zal het hem nooit ontbreken. Let goed op dat er niet staat: ‘door Hem die mij kracht geeft’, maar ‘in Hem die mij kracht geeft’. Onze positie bij God is in Christus. In Hem zijn we heilig en rechtvaardig, in Hem zijn we meer dan overwinnaars, in Hem zijn we opgestaan en verheerlijkt en zitten we aan de rechterhand van God. In Hem vermag ik alle dingen. De kracht is dus van Hem en ik ben in Hem. Door zich bewust te zijn van zijn positie en identiteit bij God, kan Paulus zeggen: ik vermag alle dingen. En voor ons geldt precies hetzelfde, want ook wij bezitten onze kracht en positie in Hem.

Gebed: “Dank U, Vader, voor de opstandingskracht die we in U bezitten, amen.”

maandag 22 december 2008

Binnen drie dagen zal Ik hem doen herrijzen

Johannes 2:19
"Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt deze tempel af en binnen drie dagen zal Ik hem doen herrijzen."

Het was geen grootspraak van Jezus, maar geloof. Na drie dagen zou Hij verrijzen uit de dood. De tempel van Zijn lichaam, afgebroken aan het kruis, is verrezen. Is het niet prachtig dat Jezus ons Zijn tempel noemt? Zijn verrijzenis is tevens de onze. We zijn met Hem gekruisigd en met Hem opgestaan. Ik zal hem doen herrijzen, zei Hij. Alles in ons wat nog afgebroken is door de zonde, zal herrijzen. De glorie van God zal Zijn gehele tempel vullen.

Gebed: “Vader, ik prijs U, voor de opstanding van Jezus, die ook mijn opstanding is, amen.”

zondag 21 december 2008

Van God, onze Vader

Colossenzen 1:1
"Genade en vrede zij u van God, onze Vader"

Genade is de onverdiende gunst van God. We worden niet veroordeeld, maar gered. God is niet tegen ons, maar voor ons. Hij verwerpt ons niet, maar neemt ons aan als Zijn kinderen. God is niet langer onze rechter, maar Hij kan weer onze Vader zijn. Uit genade is de vrede tussen God en mensen hersteld. God is onze Vader, niet onze Bedreiger. God is onze Helper, niet onze Bestraffer. God is onze Metgezel, niet onze Tegenstander. Begint het al door te dringen? God is onze Vader, Hij houdt van ons, omdat Hij liefde is. Niet om iets wat wij doen, maar om wie Hij is, dat is de enige reden en ook meteen de beste reden. Wat een perfecte vrede vinden we in de genade van God. Stop met te proberen God te behagen, God houdt van je en Hij is genadig. Zijn vrede en liefde zijn er ook voor jou.

Gebed: “U bent de Vredevorst, Koning van de vrede. Vader, laat Uw vrede ook mijn gedachten over U vernieuwen, zodat ik U leer kennen zoals U bent, amen.”

zaterdag 20 december 2008

Genade en vrede zij u van God, onze Vader

Colossenzen 1:1
"Genade en vrede zij u van God, onze Vader"

Genade is onverdiende gunst. Het is genade dat we niet ter dood worden veroordeeld, hoewel we het verdienen. Het is genade dat we eeuwig leven krijgen, hoewel we er geen recht op hebben. Het is genade dat Christus onze plaats in het oordeel heeft ingenomen en we nu Zijn gerechtigheid hebben. Het is genade dat we niet worden veroordeeld en dat onze schuld is weggedaan. Het gevolg zou moeten zijn dat we nu vrede hebben. Vrede met God en de vrede van God. Helaas ervaart niet iedereen meteen die vrede. Vaak moeten we nog veranderen van denken voor we alles kunnen bevatten. Daarom is genade en vrede zowel ons deel als ook onze toekomst.

Gebed: “Vader, ik bid U, dat we Uw genade en vrede ten volle mogen begrijpen, amen.”

vrijdag 19 december 2008

Aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig

Fillipenzen 3:21
"Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt"

Niet alleen heeft Jezus Zijn lichaam geofferd voor de zonde der wereld, maar ook om ons een lichaam te kunnen geven dat gelijk is aan Zijn verheerlijkte lichaam. Dat lichaam kreeg Hij na Zijn opstanding. Hij kon ermee verschijnen en verdwijnen zonder gehinderd te worden door materie. Geen muren of deuren hielden Hem tegen. Hij kon met dat lichaam naar de hem reizen en weer terugkomen. Geen aardse limieten meer, ongehinderd verplaatsen, zelfs door de ruimte. Zo’n lichaam is ons in deze tekst beloofd. Maar het allermooiste is, dat dat nieuwe lichaam vol is van de glorie en de heerlijkheid van God.

Gebed: “Dank U, Vader, voor de belofte van een verheerlijkt lichaam, amen.”

donderdag 18 december 2008

Die ons vernederd lichaam veranderen zal

Fillipenzen 3:21
"Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt"

Heb je er wel eens bij stilgestaan dat je lichaam vernederd is? Door de zonde is er ook veel in ons lichaam stuk gegaan. Ouderdom, lichamelijke zwakheid, kwalen, ziektes en uiteindelijk de dood zijn rechtstreeks het gevolg van de zonde. Maar het goede nieuws is, dat die situatie totaal is veranderd door het ene volmaakte offer van Christus. Door Zijn striemen zijn we genezen, schrijft Petrus. God neemt geen genoegen met vernedering, Hij wil dat we verhoogd worden. Daarom heeft Christus zich laten vernederen, zodat wij zouden worden verhoogd. God heeft een hoopvolle toekomst, ook voor ons lichaam.

Gebed: “Dank U, Vader, dat het lijden maar tijdelijk is en dat U ook onze lichamen op het oog hebt, amen.”

woensdag 17 december 2008

God zal u ook dat openbaren

Fillipenzen 3:15
"En indien gij op enig punt anders gezind zijt, God zal u ook dat openbaren;"

God is liefde en als Hij ons iets openbaart over ons gedrag, dan is dat uit liefde. Nooit zal er een verwijt of een aanklacht uit Gods mond komen over ons leven, want Christus heeft het oordeel weggenomen. God overtuigt ons door liefde. Allereerst overtuigt Hij ons ervan dat we geliefd zijn. Uit liefde voor ons gaf God Zijn eigen Zoon om te worden veroordeeld in onze plaats. Gods liefde overtuigt ons ervan dat we geliefde kinderen van God zijn. God leidt ons naar volwassenheid in ons geloof. Vanuit Zijn liefde en ontferming worden we uitgedaagd, of aangespoord om de weg te gaan die Hij ons voorhoudt. God openbaart ons een betere weg naar een beter leven, niet uit dwang of verplichting, maar uit liefde overtuigt God ons ervan de zonde te haten en de waarheid lief te hebben, net als Hij.

Gebed: “Vader, Uw liefde is mijn beste onderwijzing, amen.”

dinsdag 16 december 2008

Tot de dag van Christus Jezus

Fillipenzen 1: 6
"Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus."

De dag van Christus zal een glorieuze dag zijn. Iedereen zal Hem zien als Hij terugkomt in Zijn heerlijke verschijning als Koning der koningen. Elke knie zal buigen en elke tong belijden dat Hij Heer is tot eer van God de Vader. De glorie op aarde wordt hersteld. Wat een dag zal dat zijn en die dag eindigt niet maar duidt op een tijdperk zonder einde. En het mooie is, dat wij Zijn glorie zullen delen. Het werk van Christus in ons is dan voleindigd en wij dragen dezelfde heerlijkheid als Christus. Die dag komt en we zien ernaar uit. Eer, heerlijkheid en glorie voor Hem die was, die is en die komt.

Gebed: “Vader help mij, om in de drukte van het leven uw dag te verwachten, amen.”

maandag 15 december 2008

Dit ten einde toe zal voortzetten

Fillipenzen 1: 6
"Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus."

God is in ons een werk begonnen en Hij gaat het ook afmaken. Tot het einde toe gaat Hij door. Er is geen dag dat Hij er niet mee bezig is. Wanneer we terugkijken op ons leven zien we dat we veranderd zijn. De ervaringen met God hebben hun uitwerking gehad. We leren steeds meer op Hem te vertrouwen en we gaan zelfs verwachtingen krijgen. Hoe beter je God kent, des te meer kun je verwachten dat Hij doet wat Hij zegt. God geeft, God is genadig, God helpt en vergeeft, God doet in ons een eeuwig werk. Hij verandert ons naar Zijn beeld en gelijkenis. Bedenk vandaag: God werkt aan en in mij.

Gebed: “Dank U, Vader, dat U precies weet wat U doet, amen.”

zondag 14 december 2008

Hij, die in u een goed werk is begonnen

Fillipenzen 1: 6
"Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus."

Het is zo belangrijk dat we begrijpen dat het goede werk in ons begonnen is. Dat betekent dat het nog niet af is en het betekent ook dat God ons nog steeds aan het vormen is naar zijn beeld. Het is de bedoeling dat we op Hem gaan lijken. Dat we Zijn karakter gaan krijgen. Het kenmerk daarvan is liefde en geduld, bewogenheid en ontferming. Dat is Gods houding naar ons toe en dat moet onze houding zijn naar anderen. Vergeet niet dat God ook met ieder ander bezig is, nog niemand is klaar. Maar het goede werk is begonnen en Hij zal het ook voleindigen.

Gebed: “Vader, maak mij er steeds attent op dat net zo goed met mij als met anderen een goed werk bent begonnen, amen.”

zaterdag 13 december 2008

Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd

Filippenzen 1: 6
"Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus."

Volle overtuiging, dat kan mooi zijn, maar ook heel lastig. Veel mensen zeggen dat ze ergens vast van overtuigd zijn en dan blijkt het later toch niet te kloppen. Maar er zijn ook overtuigingen die altijd kloppen, omdat het de waarheid is. Gods beloftes horen daarbij. En ook deze tekst houdt een belofte in. Volle overtuiging is een werk van de Heilige Geest, Hij weet zelfs de meest verstokte zondaar te overtuigen. De liefde van God overtuigt. Laten we ons verheugen in het feit dat we zekerheid hebben in ons geloof.

Gebed: “Vader, ik dank U, dat we overtuigd mogen zijn van uw liefde, amen.”

vrijdag 12 december 2008

Tot een woonstede Gods in de Geest

Efeziërs 2:21
"In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest."

God is geest en de ware aanbidders aanbidden in geest en waarheid, leert de Bijbel ons. Logisch dat Gods woonplaats dan in de Geest is. God bouwt een geestelijk huis met mensen van vlees en bloed. De geest van de mens is daarom het belangrijkst als het gaat om de relatie met God. Onze geest is een gemaakt met Gods Geest, maar dar gaat een uitwerking hebben op onze ziel en op ons lichaam. Je zou kunnen zeggen dat wat we in de Geest al ontvangen hebben, langzaam doordringt tot ons bewustzijn en tot ons gedrag. Vernieuwing van denken heet dat. Als je er goed over nadenkt is er een prachtig proces gaande in ons en aan ons, zodat God uiteindelijk alles in alles wordt.

Gebed: “Vader, ik bid dat we meer inzicht mogen krijgen in wat U voor ons en in ons doet, amen.”

donderdag 11 december 2008

In wie ook gij mede gebouwd wordt

Efeziërs 2:21
"In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest."

Bij God is geen vriendjespolitiek, geen aanzien des persoons, geen voortrekkerij. Iedereen wordt gelijk behandeld. Omdat God uit genade schenkt, zijn er ook geen andere voorwaarden dan geloof. Als God mensen opbouwt die deel uitmaken van Zijn tempel, dan doet Hij dat met iedereen. Daarom wordt ook gij, ook jij, ook u mede gebouwd. Misschien heb je het nooit zo begrepen of gezien, maar God is bezig jou op te bouwen, zodat je precies past in Zijn eeuwig huis. God is geïnteresserd in jou, Hij houdt van je en geeft je een ereplaats in Zijn huis, net als ieder ander.

Gebed: “Vader, ik dank U voor de plaats in Uw tempel die ik mag innemen, amen.”

woensdag 10 december 2008

Heilig in de Here

Efeziërs 2:21
"In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest."

Heilig in de Here. Heilig betekent apart gezet, afgezonderd voor de Heer, met een speciale bestemming. Deze tekst is zo prachtig, omdat hij laat zien dat alles om God draait. God bouwt, God laat groeien, God laat alles goed ineensluiten, God bouwt Zijn tempel en wij zijn bestemd voor Zijn glorie. En het allermooiste is, dat we daartoe niet gedwongen worden, maar dat we ervoor kiezen Hem uit liefde te dienen. Liefde is de basis van Gods tempel. Gods liefde waaruit alles ontstaat is ook in ons geplant. God is liefde en wij hebben een liefdevolle bestemming in Hem.

Gebed: “Heer, Uw tempel wordt prachtig omdat U bouwt met prachtige mensen, door U prachtig gemaakt, amen.”

dinsdag 9 december 2008

Tot een tempel

Efeziërs 2:21
"In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest."

God is bezig een huis te bouwen voor Zijn naam. Een tempel, want zo heet een plaats van aanbidding. In Gods huis is alle aandacht voor Hem, Hij is het middelpunt. Alles is zo ingericht dat Hij gezien wordt in al Zijn glorie. God is bezig Zijn tempel te bouwen en die tempel bestaat uit mensen. Mensen die van nature gewend zijn zelf het middelpunt te zijn, worden omgevormd, veranderd, vernieuwd naar mensen die God centraal stellen en Hem aanbidden. Dat is God aan het doen met ons leven, wij groeien op, leggen egoïsme en zelfzucht af en gaan steeds meer lijken op Hem die in ons woning maakt.

Gebed: “Vader, ik dank U voor de verandering in mijn binnenste, amen.”

maandag 8 december 2008

In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend

Efeziërs 2:21
"In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest."

Hoewel we als individu gekocht en betaald zijn en we allemaal apart ons aan de Heer hebben toegewijd, zijn we toch allemaal deel van een groter geheel. God bouwt zichzelf een tempel. De tempel van Salomo werd buiten de stad steen voor steen gebouwd en daarna in Jeruzalem in elkaar gepast. Elke steen paste perfect, er werd geen getimmer of gehamer gehoord binnen de stad. Zo is God met ieder van ons bezig, om ons goed ineensluitend een plaats te geven waar we passen. Hij is de bouwmeester en voor Hem zal het bouwwerk zijn.

Gebed: “Vader U weet precies waar ik pas in uw tempel en ik dank U, dat U mij toerust en vormt, amen.”

zondag 7 december 2008

In Hem wast elk bouwwerk

Efeziërs 2:21
"In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest."

Groei zien we in de natuur om ons heen. Alles groeit en bloeit en draagt vrucht. Dat is Gods werk. Niemand kan iets laten groeien behalve Hij. Wij kunnen wel planten en begieten, onderhoud plegen, maar we kunnen niets laten groeien. Veel christenen doen hun best om betere mensen te worden, maar dat kan niet. Wanneer we ons voeden met Gods woord komt de groei vanzelf. Door te leven in het licht, door het water van Gods woord, door de kracht van Gods Geest ontwikkelen we ons. In Hem, zegt de tekst, groeien we op. In Hem, dat is onze positie bij God.

Gebed: “Vader, leer mij te geloven dat ik alleen maar hoef te vertrouwen op U, amen.”

zaterdag 6 december 2008

Ik zal de dorstige geven uit de bron

Opbaring 21:6
"Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens, om niet."

God geeft om niet, dat is gratis, dat is genade. Er is bij God een bron van levend water en ieder die dorst heeft, krijgt water uit die bron. Niet een schepje, of een emmer, nee, je krijgt de hele bron. De Heilige Geest opent die bron in je hart en het zal een bron zijn die uit jouw binnenste naar buiten stroomt. God geeft om te geven. Het water des levens is Jezus zelf. Uit genade ontvangt elke dorstige het leven van Christus en zijn gerechtigheid en zijn liefde en zijn vrede en zijn vreugde, alles. Je hoeft niet te smeken om dat water, je mag als je dorst hebt gewoon komen en drinken om niet.

Gebed: “Bron van levend water ontspring nu in mij, amen.”

vrijdag 5 december 2008

Ik geef u een koning in mijn toorn

Hosea 13:11
"Ik geef u een koning in mijn toorn, en Ik neem hem weg in mijn verbolgenheid."

Toorn en verbolgenheid, daaruit spreekt grote emotie van God. Als ik dit vers lees, kan ik alleen maar denken aan het kruis. Daar droeg de koning die God had gegeven de toorn en verbolgenheid over de zonde. Daar kreeg de wereld haar Koning en werd zij bevrijd van schuld. Onze Koning droeg Gods toorn voor onze vrede. Hij werd weggenomen, zodat wij eeuwig kunnen leven. Ja, aan het kruis werd ons een Koning gegeven, die door zijn offer, ons tot koningen heeft gemaakt. Glorie en eer aan Hem die zit op de troon, halleluja!

Gebed: “Wat een genade en wat een uitkomst, leven uit de dood, dank U, Vader, voor uw oneindige goedheid, amen.”

donderdag 4 december 2008

Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik u heb toegezegd

Genesis 28:15 "Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik u heb toegezegd."

Wat een prachtige belofte voor een zondig mens, een bedrieger als Jakob. Wat een geweldige genade, niet op grond van het gedrag van Jakob, maar op grond van de trouw van God. God houdt zich aan Zijn woord. Betekent dat nu, dat Jakob kan doen wat hij wil? Nee, want God spreekt hem aan op zijn gedrag, God worstelt met Jakob maar uiteindelijk geeft hij zich gewonnen. Hij krijgt een nieuwe identiteit en een nieuwe naam. Jakob wordt Israël, ‘God heeft de overhand’, of ‘God regeert’ betekent dat. Ieder mens mag de genade van God ontvangen en voor ieder mens is God trouw. Hij houdt zich aan zijn woord.

Gebed: “Dank u, Vader, voor uw trouw, zelfs als ik ontrouw ben, amen.”

woensdag 3 december 2008

Ik zal u wederbrengen naar dit land

Genesis 28:15
"En Ik zal u wederbrengen naar dit land."

Jakob was op de vlucht, maar God had een plan met zijn leven. En hoewel Jakob alle reden had om nooit meer terug te komen, zei God dat Hij hem zou terugbrengen. Jakob moest terug naar het land van de belofte, omdat God daar een plan met hem had. Natuurlijk wist God dat Ezau kwaad was op Jakob, maar uiteindelijk bestuurt Hij alles zo, dat ze elkaar later in vrede ontmoeten. God overziet verleden heden en toekomst. 'Ik zal u wederbrengen naar dit land', is daarom geen grootspraak, maar voorspraak. Een vooruit vertellen van wat God al weet. Is het niet prachtig dat al Gods beloftes op waarheid berusten, omdat Hij de toekomst al kent?

Gebed: “Wonderlijke God, U die alles weet en alles overziet, ik vertrouw U, amen.”

dinsdag 2 december 2008

Ik zal u behoeden overal waar gij gaat

Genesis 28:15
"En Ik zal u behoeden overal waar gij gaat."

Genade stelt geen voorwaarden. Genade geeft. Jakob is op de vlucht met een slecht geweten, maar God komt hem tegemoet met genade. God zegt: ‘Ik zal je overal beschermen.’ Dit is op geen enkele manier te begrijpen wanneer je denkt in termen van goed en kwaad, maar wel als je denkt in genade. God is genadig, ook als je het niet hebt verdiend.

Gebed: “Vader ik bid dat veel mensen uw genade gaan zien in plaats van de wet, amen.”

maandag 1 december 2008

En zie, Ik ben met u

Genesis 28:15 "En zie, Ik ben met u."

Jakob is gevlucht nadat hij zijn vader en zijn broer heeft bedrogen. Onderweg krijgt hij een droom waarin hij ziet dat engelen opklimmen en neerdalen naar en van de hemel. God is daar en Jakob krijgt Gods genade te horen. Geen oordeel, geen verwijt, hoewel er reden genoeg voor was, nee, alleen genade en goedheid. Gods karakter komt naar voren. Een zondig mens ontvangt de belofte: ‘En zie, Ik ben met u.’ Niet vanwege Jakob is die belofte, maar vanwege God zelf. God belooft ook met ons te zijn, alle dagen van ons leven. Ook dat is uit genade, onverdiende gunst. Gods hart is vol genade, maar Hij kan nu ook voluit genadig zijn, omdat de prijs voor de zonde is volbracht.

Gebed: “Vader, wat is het toch prachtig dat u zondige mensen genadig kan en wil zijn, amen.”

zondag 30 november 2008

Bidt en u zal gegeven worden

Lukas 11:9
"En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden."

Dit is drie keer dezelfde belofte: wend je tot God en Hij zal je als een goede Vader antwoorden. Geen stenen als je brood vraagt, geen schorpioen als je om vis vraagt, nee goede gaven geeft God aan Zijn kinderen. God is een beloner voor wie Hem ernstig zoeken. God houdt van geven, want liefde zoekt zichzelf niet. God is niet karig, Hij wil ieder overvloedig het goede schenken. Vraag en ontvang en als je hebt ontvangen, vergeet dan niet te delen.

Gebed: “Dank U Vader voor al uw goede gaven, maar vooral voor uw liefde, amen.”

zaterdag 29 november 2008

Maar gij zult kracht ontvangen

Handelingen 1:8
"Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt."

Deze kracht is met niets te vergelijken. Het is de kracht die doden opwekt, die blinden ziende maakt, die lammen doet lopen. Het is de bovennatuurlijke kracht van God, de kracht van het onvernietigbare leven. Het is de kracht die mensen door het vuur doet gaan, die wonderlijke kracht is altijd beschikbaar en altijd bij je, wanneer je de Heilige Geest hebt ontvangen. Deze kracht is voor iedereen die gelooft. De levendmakende kracht van God om alle gevolgen van de zonde te boven te komen. Blijdschap en vrede horen bij deze kracht, liefde en geduld, bewogenheid en goedheid. Verheug je in deze kracht, het is Gods eigen leven in jou.

Gebed: “Vader, leer mij deze kracht van de Heilige Geest te gebruiken in elke situatie, amen.”

vrijdag 28 november 2008

Want de HERE doet zijn volk recht

Psalm 135:14
"Want de HERE doet zijn volk recht, over zijn knechten ontfermt Hij Zich."

Iemand recht doen betekent dat je hem geeft wat hem toekomt. God geeft ons eeuwig leven, maar komt dat ons toe? God schenkt vergeving en bevrijding, komt het ons toe? Alle genade die God schenkt, komt dat ons toe? Hebben we er recht op? Uit onszelf is het antwoord: nee, maar vanuit God is het antwoord: ja. Ja, het komt ons toe, het recht dat God ons doet, komt ons toe op grond van het offer van Zijn Zoon Jezus Christus. Hij verschafte ons dat recht door voor ons te sterven en op te staan. De prijs voor ons recht is duur betaald, niet door ons, dat kunnen we niet, maar door God zelf. Wat een genade.

Gebed: “Vader, open toch de ogen van de verblinde mensen, zodat ze uw heil kunnen ontwaren, amen.”

donderdag 27 november 2008

Bidt en gij zult ontvangen

Johannes 16:24
"Bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij."

God is een Vader die zijn kinderen liefheeft. Als een aardse vader het goede weet te geven aan zijn kind, dan onze hemelse Vader zeker. Hij is de vader van alle barmhartigheid en de God aller vertroosting. Als we onze stem tot Hem richten verhoort Hij onze gebeden. Hij geeft ons meer dan we kunnen bidden of beseffen. Waarom doet Hij dat? Opdat onze blijdschap vervuld zal zijn. God geniet ervan als we blij zijn. De blijdschap die God geeft is geen goedkope lol, maar diepe echte vreugde. We hebben een goede God, een liefdevolle Vader.

Gebed: “Vader, U alleen komt alle dank toe, alle aanbidding, want U bent het waard, amen.”

woensdag 26 november 2008

Gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden

Handelingen 11:16
"Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden."

De doop met de Heilige Geest kan alleen door Christus worden gegeven. Gelukkig is die doop voor elke christen beschikbaar en makkelijk te ontvangen. Je hoeft er God slechts om te vragen en dan zal je ermee gedoopt worden. De Heilige Geest is een rechtstreekse verbinding met God, die Geest is. Het is een levendmakende Geest die niet alleen onze geest laat wedergeboren worden, maar die ook ons denken vernieuwt en ons lichaam geneest. Het is het opstandingsleven van Christus dat ons geschonken wordt en dat ons leven compleet vernieuwt.

Gebed: “Here Jezus, ik dank U voor de doop met de Heilige Geest, amen.”

dinsdag 25 november 2008

God maakt dat we royaal kunnen delen

2Corintiërs 9:8
"God geeft Zijn genade in overvloed, zodat u niet alleen zelf alles krijgt wat nodig is, maar het ook royaal met anderen kunt delen."

Wat is er mooier dan aan anderen te kunnen geven. Deze eigenschap, om weg te geven wat je zelf hebt, is goddelijk. Het is een kenmerk van Gods liefde en genade. Geven maakt mensen blij, de gever en de ontvanger, maar de gever het meest. En God maakt het ons mogelijk om royaal te geven, letterlijk betekent dat om koninklijk te geven. God zelf maakt het vanuit Zijn genade mogelijk om te geven zoals Hij.

Gebed: “Vader ik bid om een overvloedig leven, zodat ik overvloedig kan geven, amen.”

maandag 24 november 2008

u krijgt niet alleen zelf alles wat nodig is

2Corintiërs 9:8
"God geeft Zijn genade in overvloed, zodat u niet alleen zelf alles krijgt wat nodig is, maar het ook royaal met anderen kunt delen."

God is liefde en liefde geeft. God geeft een gedrukte, geschudde, overlopende maat. Hij geeft meer dan we kunnen bidden of beseffen. Waarom? Zodat we zelf ook weer kunnen geven. Alles wat nodig is heeft Hij gegeven. Gezondheid, voorspoed, succes, vrede, vrijheid, vreugde, een overwinnend leven, verlossing en bevrijding, alles wat er te wensen is, hebben we uit genade gekregen in Hem. David kende God en hij zei al: mij ontbreekt niets.

Gebed: “Lieve Vader, ik dank U voor uw overvloedige goedheid, amen.”

zondag 23 november 2008

God geeft Zijn genade in overvloed

2Corintiërs 9:8
"God geeft Zijn genade in overvloed, zodat u niet alleen zelf alles krijgt wat nodig is, maar het ook royaal met anderen kunt delen."

Genade geeft. Genade is God zelf. Hij gaf Zijn Zoon. Hij gaf aan zondaren. Hij stierf voor vijanden en haters. God geeft zijn genade in overvloed. Genade kun je niet verdienen, je kan er niets voor doen, het is een gift van God, een onverdiende gift. De genade van God is overvloedig en eeuwig. Gerechtigheid, heiligheid, verlossing, heelheid, zegen, overvloed, het zijn allemaal woorden die bij de genade horen. We leven uit genade tot eer van God. Geen veroordeling, geen verplichtingen, geen schuld en geen schaamte, maar vrede, vreugde, leven en overvloed.

Gebed: “Vader, dank voor uw genade, uw liefde en uw trouw, amen.”

zaterdag 22 november 2008

Gij trekt uit tot redding van uw volk

Habakuk 3:13
"Gij trekt uit tot redding van uw volk, tot redding van uw gezalfde."

Toen Habakuk dit schreef moest het nog gebeuren, maar inmiddels weten we dat deze profetie is vervuld. God is uitgetrokken om zijn volk te redden. Door de Here Jezus is niet alleen Israël verlost, maar tevens de hele mensheid. De prijs is volkomen betaald door het ene offer van Christus. De macht van zonde en dood is gebroken. De schuld is betaald en de mensheid verzoend. Alles is volbracht. En toch leeft niet iedereen in deze waarheid. Het is slechts het deel van hen die geloven in wat God uit genade heeft geschonken. Wat een geweldige kracht heeft dit geloof.

Gebed: “Vader, ik bid dat de ogen van velen worden geopend voor de waarheid van het evangelie, amen.”

vrijdag 21 november 2008

Want de aarde zal vol worden

Habakuk 2:14
"Want de aarde zal vol worden van de kennis van des HEREN heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken."

De heerlijkheid des Heren is overweldigend. Het vulde de tempel bij de inwijding en iedereen viel om. De aarde zal vol worden van de kennis ervan. Iedereen zal die heerlijkheid kennen. De bijbel leert dat die heerlijkheid gezien zal worden bij de terugkomst van Jezus op aarde. Die heerlijkheid zal ook ons deel zijn, want wij zullen zijn zoals Hij is. Wat een prachtig vooruitzicht.

Gebed: “Vader de glans van uw heerlijkheid straalt af van de Here Jezus, Hij is uw heerlijkheid en die deelt Hij met ons, dank U voor zoveel glorie, amen.”

donderdag 20 november 2008

De rechtvaardige zal generlei onheil treffen

Spreuken 12:21
"De rechtvaardige zal generlei onheil treffen, maar de goddelozen zijn vol van rampspoed."

De bijbel spreekt duidelijke taal. De rechtvaardige zal generlei onheil treffen. Moet het nog duidelijker? DE Rechtvaardige is Christus en in Hem zijn wij rechtvaardig. Het onheil heeft Hem wel getroffen, maar alleen omdat Hij dat zelf toestond. Niemand nam Zijn leven, Hij gaf zijn leven, zodat ons geen onheil zal treffen. Geen enkel onheil zal ons treffen.

Gebed: “Vader, leer ons de betekenis van dit woord in ons hart kennen, amen.”

woensdag 19 november 2008

De HERE heeft de rechtvaardigen lief

Psalm 146:8
"De HERE maakt de blinden ziende, de HERE richt de gebogenen op, de HERE heeft de rechtvaardigen lief;"

Dat lijkt niet zo moeilijk, want God is liefde, Hij houdt van iedereen. Maar in het licht van de hele tekst is het toch mooi dat de rechtvaardigen ook worden genoemd. De blinden gaan zien, de gebogenen worden opgericht. Deze beide groepen met lichamelijke en geestelijke problemen worden geholpen, maar de rechtvaardigen mogen zich verheugen in Gods liefde. Gewoon lekker genieten van Gods liefde. Even geen problemen, gewoon genieten, dat is toch verreweg het beste?

Gebed: “Lieve Vader, wat heerlijk, dat het gewoon genieten is bij u, amen.”

dinsdag 18 november 2008

De HERE richt de gebogenen op

Psalm 146:8
"De HERE maakt de blinden ziende, de HERE richt de gebogenen op, de HERE heeft de rechtvaardigen lief;"

In Lukas 13 staat het verhaal van de vrouw die al 18 jaar krom door het leven ging. Een geest van zwakheid was de oorzaak. Satan hield haar gebonden. De Here Jezus maakt er resoluut een einde aan. Gebogen lopen, krom lopen, gebukt gaan dat hoort niet. De Here richt gebogenen op. Als u gebukt gaat onder zorgen dan hoeft dat niet langer. De Here richt u op. ‘Vrouw, u bent verlost van uw zwakheid.’ Sta op en wees vrij. Uw verlosser is gekomen, u bent vrij.

Gebed: “Vader, dank u, dat u elk juk hebt verbroken, amen.”

maandag 17 november 2008

De HERE maakt de blinden ziende

Psalm 146:8
"De HERE maakt de blinden ziende, de HERE richt de gebogenen op, de HERE heeft de rechtvaardigen lief;"

De zonde maakt mensen blind en bijziend. Ze kunnen dan de goedheid van God niet meer zien. Het allereerste wat Jezus kwam doen was de verblindheid van de mensen genezen, zodat ze Hem konden zien. En wie Jezus gezien heeft, zoals Paulus op weg naar Damascus, is meteen onder de indruk. Jezus is de afdruk van Gods wezen, de liefde zelf. Wanneer je ogen opengaan voor wie God werkelijk is, kun je alleen maar dankbaar zijn. Aanbidding is het gevolg. Richt vandaag je ogen op Jezus en aanbid Hem.

Gebed: “Here, ik dank U, dat U mijn ogen hebt geopend, amen.”

zondag 16 november 2008

Hij geeft de Geest niet met mate

Johannes 3:34
"Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met mate."

God heeft Jezus gezonden, vol van Geest en waarheid. De Geest spreekt de woorden van God. De woorden van God hebben scheppende kracht. Daarom heet de Geest een levendmakende Geest. En God heeft die Geest niet met mate gegeven, maar overvloedig uitgestort in onze harten. Wij kunnen de woorden van God spreken. Wij kunnen leven uitspreken in Jezus naam en het zal geschieden. O, glorie voor God, die ons tot Zijn kinderen heeft gemaakt, die Zijn naam dragen en Zijn Geest bezitten.

Gebed: “Vader, dank U voor uw levendmakende Geest, amen.”

zaterdag 15 november 2008

God zal zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem

1Thessalonicenzen 4:14
"Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem."

Wat een troostrijke woorden, dat we onze geliefden weer zullen terugzien. Als Jezus terugkomt zal dat voor heel veel christenen een eerste ontmoeting met Hem zijn, maar tegelijk een wederzien van degenen die al ontslapen zijn. Zoals Jezus terugkwam uit de dood, zo zal ook ieder die in Christus ontslapen is, opstaan en met Hem verschijnen. De liefde van God is niet alleen beperkt tot dit tijdelijke leven op aarde. Het perspectief is de eeuwigheid.

Gebed: “Dank U, Vader voor uw belofte over onze dierbare ontslapenen, amen.”

vrijdag 14 november 2008

Hij zal zegenen wie de HERE vrezen, kleinen zowel als groten

Psalm 115:13
"Hij zal zegenen wie de HERE vrezen, kleinen zowel als groten."

De Here vrezen betekent dat je ontzag toont voor zijn woord. De Here Jezus zegt: wie mij liefheeft, bewaart mijn woord. De woorden die Jezus spreekt zijn geest en leven. Wie je ook bent, koning of knecht, als je de Here vreest zul je gezegend worden. Je zult voorspoedig zijn en je wegen zullen recht zijn. Een natuurlijk mens verzet zich tegen God en zijn woord, maar door je aan God te onderwerpen zul je verhoogd worden. Doe wat Hij zegt, breng het in praktijk, wandel in geloof en je zult gezegend worden.

Gebed: “Dank U Heer, dat groot of klein voor u geen verschil maakt, amen.”

donderdag 13 november 2008

Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte

Jesaja 40:29
"Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte."

Moe en machteloos, dat wil niemand wezen. Uit die woorden klinkt al een hele tijd van vergeefse inspanningen. Tenslotte ben je uitgeput, moe en machteloos. Je staat op het punt de strijd op te geven, maar dan is er uitkomst. Soms lijkt het wel of God daarop gewacht heeft, dat je niet meer op jezelf kan vertrouwen. Dan toont Hij zijn kracht, bovennatuurlijke kracht en je sterkte neemt toe tot de overwinning is behaald. God laat niet toe dat je boven vermogen wordt verzocht. Met de beproeving geeft Hij de uitkomst, zodat je er tegen bestand bent.

Gebed: “Sterke God, krachtige, machtige Redder, bedankt voor Uw hulp, amen.”

woensdag 12 november 2008

God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade

Jakobus 4:6
"Daarom heet het: God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade."

Hoogmoed is een kenmerk van de zonde. Het was hoogmoed die satan deed opstaan tegen God. Het is hoogmoed om het beter te willen weten dan God. De hoogmoedige mens buigt niet voor God. De hoogmoedige mens ik zelfgericht, God weerstaat zulke mensen. Hun hart is verhard en ze zoeken God niet. De nederige mens heeft ontdekt dat hij God nodig heeft, voor redding en hulp, voor vergeving en leven, voor gezondheid en kracht. De nederige mens zoekt God en ontvangt genade.

Gebed: “Behoed mij, Heer, voor trots en hoogmoed en help mij U altijd te zoeken, amen.”

dinsdag 11 november 2008

De rechtvaardige valt zevenmaal, doch staat weer op

Spreuken 24:16
"Want de rechtvaardige valt zevenmaal, doch staat weer op, maar de goddelozen struikelen in de rampspoed."

Mooi hè, het verschil tussen de rechtvaardige en de goddeloze. Wat een verschil of je met of zonder God leeft. Struikelen doen we allemaal, maar we staan ook weer op. Dat komt omdat we de kop zijn en niet de staart. We zijn leiders, geen slachtoffers. Al struikelen we zevenmaal, we staan weer op. We hebben geen tegenstanders die sterker zijn dan Hij die in ons is. Door op Hem te vertrouwen zijn we onoverwinnelijk. We zijn niet passief maar actief, we staan weer op en gaan verder.

Gebed: “Vader, help me om niet te blijven liggen als ik ben gestruikeld, amen.”

maandag 10 november 2008

De rechtvaardige staat als een duurzame grondslag

Spreuken 10:25
"Als de stormwind voorbijgaat, dan is de goddeloze niet meer, maar de rechtvaardige staat als een duurzame grondslag."

De stormen treffen ieders leven, maar wat een verschil tussen de goddeloze en de rechtvaardige. Na de storm staat de rechtvaardige nog steeds stevig op zijn plaats, maar de goddeloze is niet meer. David zegt: Al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij. Dat is het verschil. God beschermt ons. Hij draagt ons. Hij helpt ons. Hij geeft de moede kracht. Hij vermeerdert sterkte. En als het dal achter ons ligt, zien we voor ons grazige weiden, leven en overvloed.

Gebed: “Vader, help mij om in de storm mijn oog op U te richten, zodat ik staande blijf, amen.”

zondag 9 november 2008

Hij laat niet toe, dat hij veroordeeld wordt

Psalm37:32,33
"De goddeloze loert op de rechtvaardige en zoekt hem te doden; de HERE geeft hem in zijn hand niet over, Hij laat niet toe, dat hij veroordeeld wordt, als hij voor het gericht komt."

God laat niet toe dat de rechtvaardige wordt veroordeeld. Wrang genoeg is dit wel gebeurd. De rechtvaardige is Christus en Hij werd als rechtvaardige veroordeeld voor onrechtvaardigen. Die laatste dat zijn wij, mensen. Allemaal onrechtvaardig, maar God laat niet toe dat we worden veroordeeld in het gericht, want dat heeft de Here Jezus voor ons gedragen. Door Hem zijn we rechtvaardig, dat is onze garantie.

Gebed: “Vader der gerechtigheid, dank U voor uw genade, dat we niet worden veroordeeld, amen.”

zaterdag 8 november 2008

De HERE geeft hem in zijn hand niet over

Psalm37:32,33
"De goddeloze loert op de rechtvaardige en zoekt hem te doden; de HERE geeft hem in zijn hand niet over, Hij laat niet toe, dat hij veroordeeld wordt, als hij voor het gericht komt."

De goddeloze staat tegenover de rechtvaardige. Wie de rechtvaardige is weten we, het is Jezus Christus. De goddeloze is zijn tegenstander, de duivel. Dat is het centrale thema in de bijbel. De mens die voor de rechtvaardige kiest, wordt meteen door de goddeloze aangevallen, hij zoekt hem te doden. De duivel is een mensenmoordenaar. Maar de psalm zegt: De Here geeft hem (de gelovige) in zijn hand niet over.

Gebed: “Vader, dank U, dat de goddeloze verslagen is en dat U het voor ons opneemt, amen.”

vrijdag 7 november 2008

Zegt van de rechtvaardige, dat het hem zal welgaan

Jesaja 3:10
"Zegt van de rechtvaardige, dat het hem zal welgaan, want hij zal de vrucht zijner daden eten."

Rechtvaardigheid wordt beloond. Daarom heeft Jezus de naam boven alle naam gekregen en alle macht in hemel en op aarde. De mens heeft wat dat betreft helemaal niets te verwachten, want hoe je ook je best doet, er is niemand rechtvaardig, zelfs niet een. Maar zie, Gods grote liefde schenkt ons uit genade de rechtvaardigheid van Christus. Daarom zal het ieder welgaan, die Hem als Heiland heeft aangenomen. Wij mogen de vruchten van Zijn daden eten.

Gebed: “Vader, wat is uw genade toch oneindig groot, dank U, amen.”

donderdag 6 november 2008

Het goede onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk wandelen

Psalm 84:11
"Want de HERE God is een zon en schild, de HERE geeft genade en ere; het goede onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk wandelen."

Wie zijn dat, wie wandelt er onberispelijk? Niemand, zegt de bijbel. Er is niemand die rechtvaardig is, niemand die doet wat goed is. Het ziet er somber uit. God kan niemand iets geven als hij de mens zelf aanziet. Maar dan komt Gods genade. Jezus heeft onberispelijk gewandeld en Zijn wandel wordt ons toegerekend. Het goede van God, al Zijn zegen, alles wat we nodig hebben en meer dan dat, wordt ons geschonken uit genade, omdat Jezus het voor ons verwierf. De enige manier om het te ontvangen is door geloof. Zoek niet langer in jezelf de gerechtigheid die God vraagt. Zoek Jezus en ontvang Zijn gerechtigheid uit genade door geloof.

Gebed: “Hemelse Vader, U hebt ons in Christus alles overvloedig geschonken, dank U daarvoor, amen.”

woensdag 5 november 2008

De HERE geeft genade en ere

Psalm 84:11
"Want de HERE God is een zon en schild, de HERE geeft genade en ere; het goede onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk wandelen."

De Here geeft. God weet als geen ander dat de mens niet in staat is aan Zijn norm te voldoen. Zelfs al doe je nog zo je best, niemand is rechtvaardig genoeg voor God. Daarom heeft God zelf gedaan wat wij niet kunnen, rechtvaardig leven. Uit genade schenkt Hij ons zijn eigen gerechtigheid in Christus. Let op, het is niet onze rechtvaardigheid, maar die van Christus die ons wordt toegerekend. Daarom kan God ons ook eer geven. De hoogste eer voor de hoogste vorm van gerechtigheid, ze worden ons allebei geschonken uit genade.

Gebed: “Vader, leer mij te begrijpen dat de gerechtigheid van Christus nu ook de mijne is, amen.”

dinsdag 4 november 2008

Want de HERE God is een zon en schild

Psalm 84:11
"Want de HERE God is een zon en schild, de HERE geeft genade en ere; het goede onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk wandelen."

De zon geeft warmte, energie, leven, licht, vrolijkheid. Een schild geeft bescherming en veiligheid. Zon en schild, twee woorden die beschrijven wat God voor ons is. Zoals de zon er elke dag weer is om de dag te verlichten en te verwarmen, zo ook God. Hij is onze bron van vreugde en vrede. Zijn woorden bieden bescherming tegen de aanvallen van de boze. Door de Here houden we stand en zijn we veilig.

Gebed: “Here God, U bent onze bron van liefde, vrede en veiligheid, amen.”

maandag 3 november 2008

Zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid

Colossenzen 3: 4
"Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid."

Wat een krachtige belofte. Het staat nu al vast dat we dezelfde heerlijkheid zullen bezitten als Christus bij zijn komst. Christus is ons leven. We zijn volkomen aan elkaar gelijk. Dat is precies waar Jezus om bad bij zijn afscheid. Dat wij met Hem gemeenschap zouden hebben, zoals Hij met de Vader. ‘Gij in mij en ik in u, dat ook zij in ons zijn.’ En Johannes schrijft dat wij nu al zijn zoals Hij is. Wij zijn zo volkomen een gemaakt met Christus dat er voor God geen verschil meer is. Christus en de Gemeente zijn samengesmolten tot een Geest, wat een genade.

Gebed: “Vader, dank U voor de eenwording met Christus, amen.”

zondag 2 november 2008

Wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten

Galaten 6:9
"Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen."

‘Wie goed doet, goed ontmoet’, zegt het spreekwoord. God roept ons op niet moe te worden goed te doen, dat betekent niet stoppen met goeddoen. En dan volgt er een mooie belofte, wanneer het tijd is zullen we oogsten. Goeddoen doe je met een reden. Wanneer we van Christus getuigen en daar niet mee stoppen, dan zal er een reactie komen bij de hoorders. De oogst, de opbrengst zal er zijn. Dat is de reden om door te gaan met goeddoen. Er zullen mensen door gered worden, als we niet verslappen.

Gebed: “Vader, dank U wel voor de kracht om altijd goed te kunnen doen, amen.”

zaterdag 1 november 2008

De nederigen geeft Hij genade

1Petrus 5:5
"God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade."

De Here Jezus zegt: ‘Leer van Mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart.’ Dat is een opdracht, geen optie. God heeft ons zo lief en wil ons zoveel geven, maar trots en hoogmoed maken dat onmogelijk. Hoe beter je God kent, hoe meer je begrijpt dat vernedering voor God verhoging betekent. Geef daarom je trots op en onderwerp je aan Gods liefde en genade. Hij zal je nooit teleurstellen. Mensen die trots zijn zetten zichzelf in het middelpunt, maar de nederigen richten hun blik op God.

Gebed: “Lieve Vader, Uw genade voor ons is meer dan genoeg. Leer ons af onszelf te zoeken, amen.”

vrijdag 31 oktober 2008

Voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid

2Timotheüs 4:8
"Voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid"

Wie durft dat te zeggen van zichzelf? De krans der rechtvaardigheid wordt alleen gegeven aan degenen die rechtvaardig zijn en dat is niemand volgens de Bijbel. Niemand is rechtvaardig, niemand die God ernstig zoekt, allen zijn afgeweken. Hoe kan Paulus dan zeggen dat hij deze krans zal krijgen? Is hij beter dan wij? Nee, niemand krijgt die krans voor de eigen verdiensten. We krijgen allemaal die krans door de verdienste van Jezus Christus, onze Heer. Hij alleen is de Rechtvaardige en het is Gods genade die ons Zijn gerechtigheid toerekent. Daarom kunnen we vrijmoedig zeggen dat de kroon der rechtvaardigheid voor ons gereed ligt. Hij ligt niet alleen gereed, we zullen hem ook krijgen.

Gebed: “Here Jezus, U bent mijn rechtvaardigheid bij God, dank U voor uw genade, amen.”

donderdag 30 oktober 2008

Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking

Jakobus 1:13
"Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking."

God brengt niemand in verzoeking. Verzoeking ontstaat wanneer je begeerte wordt geprikkeld. Je focus is dan niet op God maar op jezelf. De duivel maakt handig gebruik van het feit dat we daar gevoelig voor zijn. Adam en Eva werden op die manier verleid. Wie God voor ogen heeft, weet: ‘Mij ontbreekt niets.’ Wanneer je oog op God is gericht, wanneer je je gedachten op Hem richt en op zijn koninkrijk, ontvang je alle dingen en meer. Niet door je begeerte te voeden, maar door God te geloven, kun je verleidingen en verzoekingen doorstaan.

Gebed: “Vader, help mij de leugens van de verzoeking te doorzien, amen.”

woensdag 29 oktober 2008

God kan door het kwade niet verzocht worden

Jakobus 1:13
"Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking."

Veel mensen geloven dat God hen beproeft om hen daardoor op te voeden en te vormen tot een beter mens. Jakobus schrijft dat dat niet waar is. 'God kan niet verzocht worden door het kwade', betekent dus dat het kwade je probeert te verzoeken. Bij God lukt dat niet, omdat Hij ongevoelig is voor begeerte, Hij bezit immers alles. Het kwade doet een beroep op onze begeerte. Zo zijn Adam en Eva verleid. Door de begeerte aan te wakkeren, wordt de mens verzocht en verleid tot zonde. God doet dat dus niet. Hij is niet de bron van verzoekingen. Hij waarschuwt en helpt ons om niet in verzoeking te bezwijken.

Gebed: “Dank u Vader, dat U mij helpt om niet toe te geven aan de verleiding van het kwade, amen.”

dinsdag 28 oktober 2008

De rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar

Spreuken 18:10
"De naam des HEREN is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar."

In het verkeer heb je vluchtheuvels, daar kun je naar toe vluchten als je niet in een keer de straat over kan. Temidden van het drukke verkeer sta je dan toch veilig. Terwijl de auto’s voor en achter je langs razen, kan niemand je kwaad doen. Zo stel ik me de Here Jezus voor, een sterke toren, een schuilplaats. Je ijlt naar Hem en bent veilig, onaantastbaar voor het kwaad. De naam van Jezus brengt ons bij Hem. Roep die naam aan, roep die naam uit en je zult merken dat je vijanden vluchten.

Gebed: “Vader, ik dank U dat we een veilige schuilplaats hebben bij U, amen.”

maandag 27 oktober 2008

De naam des HEREN is een sterke toren

Spreuken 18:10
"De naam des HEREN is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar."

Vroeger was een sterke toren een schuilplaats. Wanneer de vijand op je afkwam kon je naar de toren vluchten en hem van boven bestrijden. De toren verheft je boven je vijanden. De naam des HEREN is een sterke toren. De naam Jezus heeft onvoorstelbaar veel kracht, want hij is verbonden met Degene die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Het is goed om te weten dat die sterke toren er is, maar het is nog veel beter die naam te gebruiken. Spreek hem uit en je vijanden vluchten, spreek hem uit en de Heer zal je uitredden.

Gebed: “Here Jezus, dank U dat we uw naam mogen gebruiken als een sterke toren, amen.”

zondag 26 oktober 2008

De HERE laat de rechtvaardige geen honger lijden

Spreuken 10:3
"De HERE laat de rechtvaardige geen honger lijden, maar de begerigheid der goddelozen wijst Hij af."

Eten, drinken en kleding, het zijn dingen waar de wereld zich druk om maakt. Maar God belooft ons dat we die dingen van Hem krijgen wanneer we Hem op de eerste plaats stellen. Zoekt eerst Zijn koninkrijk. We hebben een God die ons zeer ruimhartig, ja overvloedig geeft, veel meer dan we nodig hebben. Daar houdt onze Vader van, want Hij is zeer rijk en ook zeer genadig. De Here laat Zijn kinderen geen honger lijden, niet geestelijk en niet lichamelijk. Maar wie leeft uit hebzucht wordt afgewezen.

Gebed: “Hemelse Vader, dank U voor alle overvloedige gaven, amen.”

zaterdag 25 oktober 2008

Jezus Christus, de rechtvaardige

1Johannes 2:1
"En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige;"

De rechtvaardige, daarvan is er maar een, de Here Jezus Christus. En Hij is bij God onze rechtvaardigheid. In Hem hebben we toegang tot de Vader en vrijmoedigheid om de genadetroon te naderen. Daar krijgen we hulp en bijstand van Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij heeft de zonde en de dood vernietigd voor degenen die geloven in Hem. En als we toch nog zondigen, is Hij onze voorspraak en verklaart Hij ons rein en rechtvaardig.
Gebed: “Vader, dank U voor het volmaakte offer en de priesterdienst van Jezus, amen.”

vrijdag 24 oktober 2008

Wij hebben een voorspraak bij de Vader

1Johannes 2:1
"En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige;"

Wat een genade, dat we een voorspraak hebben bij de Vader. Onze voorspraak is de Here Jezus zelf. Hij is daar met zijn eigen offer bij de Vader. Eens voor altijd gebracht. Hoe vaak we ook nog zondigen, we hebben een voorspraak bij de Vader. Het zondeprobleem is wat God betreft eens voor altijd opgelost. Onze voorspraak bij de Vader berust niet op onze inspanningen, niet op onze rechtvaardige daden, maar op Zijn liefde voor ons. Onze onvolmaaktheid is weggenomen voorgoed. We zijn volmaakt volmaakt geworden door Degene die onze voorspraak is.

Gebed: “Vader, ik kan U alleen maar danken voor Uw volmaakte offer, amen.”

donderdag 23 oktober 2008

En als iemand gezondigd heeft

1Johannes 2:1
"En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige;"

Veel mensen hebben het druk met niet te zondigen. Hoe meer ze proberen het niet te doen, hoe slechter het lukt. De reden is dat je alleen maar met jezelf bezig bent. Zolang je oog nog op jezelf rust, zie je God niet, zie je Zijn genade niet en leef je niet als zoon van God. Veel christenen leven als arme zondaars in plaats van rijke zonen. En als iemand gezondigd heeft, dan is er een oplossing bij de Vader, niet bij de Rechter, maar bij de Vader. Zie je het verschil?

Gebed: “Vader, help ons meer op U dan op onszelf gericht te zijn, amen.”

woensdag 22 oktober 2008

Dan zal Hij uw paden recht maken

Spreuken 3:6
"Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken."

Het is moeilijk voor een mens om een ander raad te vragen, dat maakt een onzekere indruk. Wij mensen willen alles zelf kunnen. We hebben niemand nodig. God kent ons door en door en daarom raadt Hij ons aan niet te vertouwen op eigen inzichten. Een van Gods namen is Wonderbare Raadsman. Hij kent wegen die wij niet eens weten. Door naar Hem te luisteren worden onze paden recht. Dat betekent dat ons spoor rechtuit gaat, niet langer zwalkend van links naar rechts. God stuurt ons rechtuit, vertrouw Hem.

Gebed: “Wonderbare Raadsman, het is goed naar U te luisteren, dat maakt ons spoor recht, amen.”

dinsdag 21 oktober 2008

Voortaan zullen ... niet ophouden

Genesis 8:22
"Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht, niet ophouden."

Het is allemaal zo gewoon, dat we het amper meer opmerken. Maar God zorgt voor deze aarde. Na de zaaiing komt de oogst, na de winter komen lente en zomer, koude en hitte wisselen elkaar af. Al deze dingen doet God voor ons. Hij geeft ons tijd om te werken en tijd om te rusten. Hij geeft ons afwisseling in de dagen van de week, in de seizoenen, in dag en nacht. Zo lang de aarde bestaat, zal dit nooit ophouden. Na regen komt zonneschijn, na het duistere dal de grazige weiden. Het einde zal het mooiste zijn.

Gebed: “Vader, U alleen komt alle lof en aanbidding toe, op aarde zoals in de hemel, amen.”

maandag 20 oktober 2008

Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt

Psalm 55:22
"Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt."

Wat een prachtige belofte, die ook is uitgekomen voor De Rechtvaardige. Als Jezus zou hebben gefaald, was de mensheid verloren geweest. Dat liet God niet toe, zelfs niet op Golgotha. Nu is de Rechtvaardige gestorven voor onrechtvaardigen om hen bij God te brengen. En God verklaart ons nu rechtvaardig op grond van dat ene offer. En nog steeds geldt dezelfde belofte: Hij zal nooit toelaten dat de rechtvaardige wankelt. Hoeveel rampen ons ook treffen, uit die alle redt ons de Here, wij zullen niet wankelen, laat staan vallen.

Gebed: “Vader, het is Uw trouw die ons vast doet staan, dank U, amen.”

zondag 19 oktober 2008

Gij baant voor de rechtvaardige een effen spoor

Jesaja 26:7
"Het pad des rechtvaardigen is effen; Gij baant voor de rechtvaardige een effen spoor."

Soms beweren mensen dat het leven bestaat uit pieken en dalen. Soms zit het mee en soms zit het tegen. Maar is dat allemaal waar? Volgens deze tekst niet. We lopen op een effen weg. Er zijn geen obstakels, want die zijn allemaal door de Heer weggenomen. Hij baant ons een weg. Hij geeft ons een effen spoor. Want wij zijn rechtvaardig verklaard voor eeuwig door het offer van Jezus te aanvaarden. Dus als je pad niet vlak lijkt, zeg dan niet wat je ziet, maar wat je gelooft: mijn last is licht, mijn juk is zacht en mijn spoor is effen, halleluja.

Gebed: “Dank U, Vader, dat U al mijn paden begaanbaar hebt gemaakt, amen.”

zaterdag 18 oktober 2008

Hij zal voor u zorgen

Psalm 55:22
"Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal voor u zorgen."

Bekommernissen ontstaan altijd vanuit het zichtbare. We ontvangen signalen via onze zintuigen en onze gedachten gaan reageren. Wanneer we geen oplossing zien komen de zorgen en bekommernissen. Dit is de werking van ons lichaam in combinatie met onze ziel. Maar als we onze geest gebruiken, kunnen we God ontmoeten en Hem onze bekommernissen geven. Hij laat dan door de Geest zien wat Zijn antwoord is. Hij zal voor ons zorgen. Als ons vlees ons benauwd maakt, dan moeten we onze geest gebruiken om weer tot rust te komen. Als wij God onze zorgen geven, geeft Hij allereerst vrede en vervolgens de oplossing.

Gebed: “Vader, help mij om meer door de Geest te leven, amen.”

vrijdag 17 oktober 2008

Het licht is voor de rechtvaardige gezaaid

Psalm 97:11
"Het licht is voor de rechtvaardige gezaaid, en vreugde voor de oprechten van hart."

Gods woord verspreidt licht, het wordt ook genoemd een licht op je pad en het wordt vergeleken met zaad. Het licht van Gods woord wordt gezaaid in je hart. En als het goede aarde vindt en opgroeit, brengt het als vrucht vreugde voort. Het doen van Gods woord brengt vreugde in je leven, echte blijvende vreugde. Vrede en vreugde zijn de vruchten van geloof. Wanneer je leven somber is geworden, wordt het tijd voor dat licht. Het is er voor iedereen, ook voor jou.

Gebed: “Dank U, Vader, voor het licht en de vreugde van uw woord, amen.”

donderdag 16 oktober 2008

Maar de rechtvaardige zal jubelen en vrolijk zijn

Spreuken 29:6
"In de overtreding van de boze ligt een valstrik, maar de rechtvaardige zal jubelen en vrolijk zijn."

Voor wie is die valstrik van de boze, denk je? Inderdaad, voor de rechtvaardige. De boze probeert hem in de val te lokken. Wat de duivel deed met Jezus, doet Hij ook met ons. Hij probeert je in de val van zonde te lokken. Maar de rechtvaardige zal jubelen en vrolijk zijn, want hij is onaantastbaar. Zo wordt de valstrik van de boze een val voor hemzelf. Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. En de rechtvaardige jubelt nog steeds en is vrolijk.

Gebed: “Vader, laat mij vandaag jubelen en vrolijk zijn, want ik ben in U onaantastbaar, amen.”

woensdag 15 oktober 2008

Maar uit die alle redt hem de HERE

Psalm 34:19
"Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de HERE."

De grootste ramp heeft de Rechtvaardige getroffen, het kruis van Golgotha en daarna de dood. Maar ook daaruit kwam redding. Nu wij in Hem rechtvaardig zijn, kan er geen ramp komen die groter is dan het kruis. Daarom is de belofte des te meer: uit die alle redt hem de Here. God beschermt ons, Hij waakt over ons, Hij redt en bevrijdt ons uit elke situatie.

Gebed: “Vader, ik ben dankbaar voor uw uitreddingen, ja, bij U zijn uitkomsten tegen de dood, amen.”

dinsdag 14 oktober 2008

Want Gij zegent de rechtvaardige

Psalm 5:12
"Want Gij zegent de rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem met welbehagen als met een schild."

De Rechtvaardige, die stierf voor onrechtvaardigen is Christus. Alleen daardoor verklaart God ons ook rechtvaardig. Niet onze werken of inspanningen maken ons rechtvaardig, maar de genade van God, die ons het werk van Christus toerekent, alsof het van ons was. Daarom zegent God ons. Dat is de enige bron van zegen. We zijn rechtvaardig in Christus en daarom is er om ons heen een schild van Gods welbehagen.

Gebed: “Vader, U komt alle eer toe, door U zijn we rechtvaardig, amen.”

maandag 13 oktober 2008

Dan zal mijn binnenste jubelen

Spreuken 23:16
"Dan zal mijn binnenste jubelen, wanneer uw lippen rechte dingen spreken."

Het is zo makkelijk om te spreken over wat je ziet, maar het is veel moeilijker om ondanks wat je ziet, te spreken over wat je gelooft. Uit te spreken wat waar is, rechte dingen te spreken. Gods Geest zal jubelen in Zijn binnenste, omdat Hij daarop kan reageren. Het is zo belangrijk dat we rechte dingen spreken, zelfs in kromme situaties. Dat verheugt Gods hart, want dan kan Hij geven wat Hij beloofd heeft.

Gebed: “Vader, help me, om vandaag rechte dingen te spreken, amen.”

zondag 12 oktober 2008

Het heil der rechtvaardigen is van de HERE

Psalm 37:39
"Doch het heil der rechtvaardigen is van de HERE, hun schutse ten tijde der benauwdheid."

Mensen worden beschuldigd of voelen zich schuldig. Vaak vinden we dat ons gedrag niet goed was. We laten ons makkelijk aanklagen. Gods tegenstander helpt een handje en klaagt ons altijd aan. Maar soms klagen we onszelf aan en spreken we minderwaardig over onszelf. Op die momenten mogen we naar deze tekst grijpen. Het heil der rechtvaardigen (en dat zijn we in Christus) is van de Here. We leven uit genade. In de benauwdheid is dat onze bescherming. Niet onze inspanning, maar Zijn inspanning op Golgotha heeft ons het heil gebracht. Wees daarom niet benauwd over je onvolmaaktheid. God heeft je gerechtvaardigd, wie zal veroordelen? Schuil opnieuw bij God, Hij heeft je lief.

Gebed: “Dank U, Heer Jezus, dat u mij rechtvaardig hebt gemaakt, amen.”

zaterdag 11 oktober 2008

Dan zal ook mijn hart zich verheugen

Spreuken 23:15
"Mijn zoon, indien uw hart wijs is, dan zal ook mijn hart zich verheugen;"

Het hart van de mens is arglistig, zegt de Bijbel, maar diezelfde Bijbel leert ook dat we wijsheid kunnen vragen van God en dat Hij het geeft, zonder verwijt. Ergens anders staat dat Christus onze wijsheid is van Godswege. Alles bij elkaar komt het erop neer te beseffen dat we zonder Christus niet wijs zijn. Als Christus ons hart inneemt, dat wil zeggen, als we Hem meer aandacht geven dan onze zorgen en problemen, dan is dat zo wijs, dat ook Gods hart zich daarin verheugt. Het gaat altijd om Jezus, Hij is onze wijsheid en onze vreugde en niet alleen de onze, maar ook die van onze Vader.

Gebed: “Vader help mij om steeds mijn wijsheid bij Jezus te zoeken, amen.”

vrijdag 10 oktober 2008

Als de boog in de wolken is, dan zal Ik hem zien

Genesis 9:16
"Als de boog in de wolken is, dan zal Ik hem zien, zodat Ik mijn eeuwig verbond gedenk tussen God en alle levende wezens van alle vlees, dat op aarde is."

De regenboog is regelmatig in de lucht te zien. Vroeger werd ons verteld dat er een pot met goud zou staan waar de boog de aarde raakt. Maar volgens mij is het nog veel mooier. Een eeuwig verbond tussen hemel en aarde. Er zal niet opnieuw een oordeel over de hele aarde gaan, zoals in de dagen van Noach. De boog in de lucht is een teken van hoop. God is getrouw, Hij houdt zich aan Zijn woord.

Gebed: “Vader, ik bid, dat de hele schepping U zal kennen als de getrouwe behouder, amen.”

donderdag 9 oktober 2008

En niemand ontneemt u uw blijdschap

Johannes 16:22
“En niemand ontneemt u uw blijdschap.”

De blijdschap die we zullen hebben als we Jezus weerzien en we voor eeuwig bij Hem zijn, is nu nog niet voor te stellen. Af en toe krijgen we er een voorproefje van, wanneer we een glimp van Zijn schoonheid aanschouwen in ons leven. Dat zijn kostbare momenten. Maar onze blijdschap zal volkomen worden en de tekst van vandaag zegt dat niemand die blijdschap kan ontnemen. Dan geen tranen en rouw meer, geen dood en verdriet meer, alleen maar leven, blijdschap, geluk, vrede, vreugde in alle volheid. Wat een geweldige toekomst om onder alle omstandigheden naar uit te zien en om je nu al over te verheugen.

Gebed: “Vader, de blijdschap die U ons nu al voorhoudt is een geweldige troost, amen.”

woensdag 8 oktober 2008

Uw hart zal zich verblijden

Johannes 16:22
"Uw hart zal zich verblijden."

Geweldig als je hart zich verblijdt. Dat is een vreugde die je haast niet kan bevatten. De Heer koppelt die vreugde aan het weerzien met Hem. Ook al is er nu droefheid, er komt een geweldige blijdschap aan. ‘Zie, ik verkondig u grote blijdschap’, zei de engel bij Jezus geboorte. De grote blijdschap zal er zijn, wanneer we zien dat alles compleet is. Nu aanschouwen we in geloof, in gebrekkigheid, in een spiegel in raadselen, maar dan zullen we Hem zien, zoals Hij is. En er zal een onuitsprekelijke vreugde zijn. We mogen ons hier al verheugen, maar dan zal er volkomen blijdschap zijn.

Gebed: “Vader, dank u voor deze mooie belofte van blijdschap, amen.”

dinsdag 7 oktober 2008

Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u wederzien

Johannes 16:22

"Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u wederzien"


De Here Jezus nam afscheid van zijn discipelen en Hij zei dat ze niet bedroefd moesten zijn, want ze zouden Hem weerzien. Rondom het overlijden van mensen is altijd veel verdriet en dat is heel begrijpelijk. Ook al zul je elkaar weerzien, je moet toch afscheid nemen. De Heer weet dat als geen ander. Hij troost zijn vrienden en probeert ze over de dood te laten kijken. Dat is een van de zegeningen van een christen, dat we verder kunnen kijken dan de dood.


Gebed: “Dank U Vader, voor uw troostende woorden, amen.”

Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u wederzien

Johannes 16:22
"Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u wederzien"

De Here Jezus nam afscheid van zijn discipelen en Hij zei dat ze niet bedroefd moesten zijn, want ze zouden Hem weerzien. Rondom het overlijden van mensen is altijd veel verdriet en dat is heel begrijpelijk. Ook al zul je elkaar weerzien, je moet toch afscheid nemen. De Heer weet dat als geen ander. Hij troost zijn vrienden en probeert ze over de dood te laten kijken. Dat is een van de zegeningen van een christen, dat we verder kunnen kijken dan de dood.

Gebed: “Dank U Vader, voor uw troostende woorden, amen.”

maandag 6 oktober 2008

Ik zal u geven de kroon des levens

Openbaring 2:10
"Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens."

Trouw tot de dood was Christus voor ons en Hij heeft de naam boven alle naam gekregen, de kroon des levens zou je kunnen zeggen. Voor ons, zijn discipelen, geldt hetzelfde. Als we trouw zijn tot de dood, krijgen we de kroon des levens. Voor sommigen betekent het lijden vanwege het geloof in Christus, voor anderen afzien van genot, voor weer anderen het weerstaan van verleidingen. Wat het ook is, wees trouw tot de dood, de kroon des levens is voor eeuwig.

Gebed: “Here Jezus, help mij om trouw te blijven zoals U, amen.”

zondag 5 oktober 2008

En gij zult de HERE kennen

Hosea 2:20
"Ik zal u Mij tot bruid werven door trouw; en gij zult de HERE kennen."

Gods inspanningen om zich een bruid te werven vinden hierin hun hoogtepunt: gij zult de Here kennen. Dat kennen betekent intimiteit. De Here Jezus noemt dit het eeuwige leven. De Here kennen, daar gaat het om. Dat is verloren gegaan door de zonde, maar wordt nu hersteld voor eeuwig. We hebben een eeuwige liefdesband met de Heer en dat is Zijn verlangen.

Gebed: “Dank U, Vader, dat we U mogen leren kennen zoals U bent, amen.”

zaterdag 4 oktober 2008

Ik zal u Mij tot bruid werven door trouw

Hosea 2:20
"Ik zal u Mij tot bruid werven door trouw; en gij zult de HERE kennen."

De trouw van God is onwankelbaar. Wat Hij belooft, doet Hij. Gods trouw is niet afhankelijk van ons gedrag, zelfs als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Gods trouw is de reden dat Hij zijn bruid heeft verworven. Hij is trouw gebleven aan Zijn belofte tot in de dood. En nu is Hij een trouwe hogepriester die voor ons pleit bij de Vader, wanneer we door de aanklager worden beschuldigd.

Gebed: “Trouwe God, dank U dat ik mag rusten in uw trouw, amen.”

vrijdag 3 oktober 2008

Door goedertierenheid en ontferming

Hosea 2:19
"Ik zal u Mij tot bruid werven door goedertierenheid en ontferming;"

God wist dat niemand van de mensen aan Zijn recht en gerechtigheid kon voldoen. Daarom heeft Hij zelf dat recht en die gerechtigheid vervuld. Maar het waren Zijn goedertierenheid en ontferming die Hem motiveerden dat te doen. Medelijden met de mens in nood, met ontferming bewogen, zo heeft Hij de straf voor de zonde voor ons gedragen. De mensenliefde van God maakte ons tot Zijn bruid, voor eeuwig.

Gebed: “Vader, ik dank U dat wij nooit hoeven te twijfelen aan uw oprechte liefde voor uw bruid, amen.”

donderdag 2 oktober 2008

Door gerechtigheid en recht

Hosea 2:19
"Ik zal u Mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht."

Jezus heeft Zijn bruid gekocht en betaald. Dat is eigenlijk al een wonder. Gerechtigheid en recht betekenen het einde voor de mens. Als er gerechtigheid en recht moet gelden, dan zijn alle mensen verloren. En toch heeft God het zo gedaan. De gerechtigheid van Christus is als offer gebracht voor de onrechtvaardige mens, zo is er aan Gods recht voldaan. Christus is gestorven voor de wereld. Maar het grote wonder is, dat Hij de dood heeft overwonnen en is opgestaan. Zo heeft Hij zijn bruid verworven voor eeuwig. Door de dood heen, door gerechtigheid en recht. Het is eerlijk volbracht.

Gebed: “Vader help mij steeds te begrijpen dat Christus mijn recht bij U is, amen.”

woensdag 1 oktober 2008

Voor eeuwig

Hosea 2:19
"Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig"

De liefde van God voor de mens is eeuwig. De intimiteit die God zoekt met de mens, de vertrouwelijke omgang, is blijvend. God is liefde, Hij houdt van Zijn schepping. Het eeuwige plan van God om mensen te hebben naar Zijn beeld, die de aarde vervullen en die Hem uit liefde volgen, is ongewijzigd gebleven. Door het offer van Jezus aan het kruis, door Zijn dood en opstanding is het verlangen van God werkelijkheid geworden voor ieder die gelooft.

Gebed: “Vader, ik dank U voor uw eeuwige, onveranderlijke liefde, amen.”

dinsdag 30 september 2008

Ik zal u Mij tot bruid werven

Hosea 2:19
"Ik zal u Mij tot bruid werven"

De komende dagen gaan we over dit vers nadenken. Vandaag het eerste gedeelte. Een huwelijk tussen man en vrouw is de meest intieme en duurzame relatie op aarde. Zo heeft God het gewild. Diezelfde relatie zoekt God met ons mensen, daar zijn we voor geschapen. Het huwelijk is een afbeelding van Gods liefde voor zijn kinderen. Het gaat om duurzaamheid, om veiligheid, om genieten, om vertrouwen, om acceptatie en bemoediging. Gods verlangen spreekt uit dit vers en tegelijk ook de zekerheid, dat Hij het gaat doen. Hij heeft het ook gedaan. Hij heeft ons als bruid verworven op Golgotha. Daar is de bruidsschat betaald. De bruidegom kocht zijn bruid met zijn leven. Wat een liefde.

Gebed: “Vader, wat is het geweldig om deel van uw bruid te zijn, amen.”

maandag 29 september 2008

Ik zal u onderhouden en ook uw kinderen

Genesis 50:21
"Vreest dus niet, ik zal u onderhouden en ook uw kinderen. Zo troostte hij hen en sprak tot hun hart."

Jozef die als slaaf was verkocht door zijn broers, zag zijn leven als door God geleid om zijn familie te redden. Hij beloofde voor hen te zorgen en voor hun kinderen. Jozef is een beeld van Christus, die ook door zijn broers werd verkocht en hen zo in leven kon houden. Daarom gelden deze woorden ook voor ons. Vrees niet, Jezus zal je onderhouden en ook je kinderen. Laat dat je troosten op momenten dat het nodig is.

Gebed: “Vader open toch onze harten voor het zien van uw hart, amen.”

zondag 28 september 2008

Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen

Genesis 12:2
"Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn."

Dit is Gods hart. Hij is de bron van ons leven en Hij schenkt overvloedig het goede voor ons en voor ons nageslacht. Abraham is de vader van alle gelovigen. Dat grote volk dat aan hem werd beloofd is de Gemeente van Jezus Christus. De zegen van Abraham is tot ons gekomen legt Paulus uit in de Galatenbrief. Daarom geldt ook voor ons dat God ons groot wil maken en zegenen. Denk niet te klein over wat God je wil schenken.

Gebed: “Dank U, Vader, voor uw rijke zegen die ons geschonken is in Christus, amen.”

zaterdag 27 september 2008

Uw loon is groot in de hemel

Lukas 6:23
"Verblijdt u te dien dage en springt op van vreugde, want, zie, uw loon is groot in de hemel;"

Veel mensen vinden het een rare gedachte dat er loon is in de hemel, maar de Bijbel is daar heel duidelijk over. Ons loon is groot in de hemel wanneer we op aarde worden gesmaad omdat we Jezus volgen. Een dag vol lijden betekent een eeuwigheid vol vreugde. Houd dat voor ogen als vandaag de haat tegen God ook jouw leven treft.

Gebed: “Vader, help mij om op te springen van vreugde wanneer ik vervolgd word omdat ik U liefheb, amen.”

vrijdag 26 september 2008

Wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden

Mattheüs 10:22
"En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil; maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden."

De naam van Jezus is niet populair in de wereld. Overal wordt zijn naam gebruikt, maar vaak in negatieve zin. Maar er zijn ook landen waar je gehaat wordt om die naam. Vervolging is dan je deel. Toch is hier een keiharde belofte: wie volhardt tot het einde zal behouden worden. Niet opgeven in tijden van druk, doorgaan met het geloof in Jezus. Uiteindelijk zul je behouden worden, dat wil zeggen, dat je in alle delen van je leven heel en compleet zal zijn, want dat is de betekenis van behouden. Gezond en krachtig zijn naar ziel, geest en lichaam, dat is weggelegd voor wie niet opgeeft onder verdrukking.

Gebed: “Vader, help mij te volharden in verdrukking, zoals de Here Jezus deed, amen.”

donderdag 25 september 2008

De volmaakte wet der vrijheid

Jakobus 1:25
"Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen."

Christus heeft ons vrijgemaakt van ziekte, zonde en dood. Vrij om vrij te zijn, vrij om het goede te kunnen kiezen. We zijn geen zondeslaven meer, maar zonen en dochters van God. Tenminste als u dat aanbod in geloof hebt aanvaard. Veel mensen blijven zich liever zondaar noemen in plaats van zoon. Zondaren zijn voortdurend bezig met zonde en zijn maar gericht op zichzelf, maar zonen hebben de zonde achter zich gelaten, die houden zich bezig met het leven zelf. God kennen is leven, uit genade vrijgemaakt. Als je daarin blijft wandelen, word je zeker gelukkig.

Gebed: “Vader, dank U voor uw volmaakte vrijheid, amen.”

woensdag 24 september 2008

Eeuwig leven groeit op de akker van de Geest

Galaten 6:8
"Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten."

De Geest van God is ons gegeven toen we gelovig werden. Daardoor zijn we verbonden met God zelf. Je kunt God alleen leren kennen door de Heilige Geest. Hij openbaart Gods hart aan ons, dat is eeuwig leven, dat we God kennen en Zijn Zoon Jezus Christus. Door de Heilige Geest te volgen komt ook Gods karakter in ons leven naar boven, liefde, blijdschap, vrede, vreugde, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, goedheid, geduld, het zijn de vruchten van Gods hart. Het is de oogst van het omgaan met God.

Gebed: “Vader, ik dank U, dat ik U mag kennen door de Heilige Geest, amen.”

dinsdag 23 september 2008

Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten

Galaten 6:8
"Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten."

Hier zien we de wet van zaaien en oogsten. Ook Paulus schrijft over die wet als hij zegt: ‘Het goede dat ik wens, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wens, dat doe ik.’ En hij vindt dan de wet van de zonde en de dood die in zijn vlees regeert (Rom.7:23). We willen allemaal het goede doen, maar dat komt uit onszelf niet tevoorschijn. Er zal ander zaad nodig zijn voor een goede oogst. Uit ons vlees komt alleen verderf voort. Gelukkig is er een oplossing. Christus heeft die oplossing gebracht: sterven en opstaan en zo opnieuw gaan leven, maar nu uit Hem.

Gebed: “Vader, dank U voor dit nieuwe leven dat rechtstreeks uit Uzelf komt, amen.”

maandag 22 september 2008

Zal in hem worden tot een fontein van water

Johannes 4:14
"Maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven."

Je krijgt water om vervolgens zelf een fontein te worden die water geeft. Dat is de metafoor die de Heer gebruikt om aan te geven wat er gaat gebeuren als je Hem toelaat in je leven. Waar je hart vol van is, daarvan spreekt de mond. Dat wordt ermee bedoeld. Wat je krijgt geef je door, met als doel het eeuwige leven, voor jezelf en door jou ook voor anderen.

Gebed: “Heer, geef mij steeds van uw levende water, zodat ik die fontein kan zijn, amen.”

zondag 21 september 2008

Geen dorst in eeuwigheid

Johannes 4:14
“Maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid.”

Nooit meer dorst, dat zou geweldig zijn. David schrijft in een psalm: ‘Mijn ziel dorst naar U’. Dat is het geheim. Velen zoeken Gods oplossingen, maar David zoekt God zelf. De intimiteit met God, daar heeft elk mens behoefte aan. En Jezus zegt in deze tekst, dat Hij dat water is. Nooit meer zal er ander water nodig zijn. Jezus is de weg naar God. Onze ziel hoeft niet langer te dorsten naar God, we hebben Hem gevonden. Hij heeft zich laten vinden. Geen dorst meer in eeuwigheid, Ik heb God gevonden.

Gebed: “Vader, ik verlang ernaar dat mijn ziel elke dag wordt gelaafd aan U, amen.”

zaterdag 20 september 2008

Wie op de HERE vertrouwt, is onaantastbaar

Spreuken 29:25
"Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de HERE vertrouwt, is onaantastbaar."

Onaantastbaar betekent letterlijk niet te raken door bederf, niet af te breken, niet te schaden. Wie op de Heer vertrouwt is onaantastbaar, maar wat betekent dat dan? Moet ik genoeg vertrouwen hebben? En als ik nu net tekort kom, ben ik dan wel aantastbaar? Nee, het gaat hier niet om onze inspanning om te vertrouwen, maar het gaat om het feit dat God te vertrouwen is. Hij is onze gerechtigheid, Hij heeft ons die positie gegeven die ons onaantastbaar maakt. We hebben de goedkeuring van mensen niet meer nodig. God heeft ons goedgekeurd. We zijn onaantastbaar door het offer van Jezus Christus.

Gebed: “Vader, help mij om niet te vergeten dar ik onaantastbaar ben, amen.”

vrijdag 19 september 2008

Vrees voor mensen spant een strik

Spreuken 29:25
"Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de HERE vertrouwt, is onaantastbaar."

Wat zullen de buren ervan vinden? Die vraag heb ik vroeger vaak gehoord. Onwillekeurig heeft het invloed gehad op mijn vorming. Ben ik acceptabel? Hoe denken anderen over me? Veel mensen laten zich door deze vragen leiden. De Bijbel is er duidelijk over: niet doen, het spant een strik. Je wordt erin gevangen, je verliest je vrijheid. Wanneer je steeds aan de wensen van anderen moet voldoen, zul je nooit gelukkig worden. Accepteer jezelf en geniet van het feit, dat God je heeft aanvaard als zijn kind.

Gebed: “Vader dank U dat Uw liefde angst voor mensen wegneemt, amen.”

donderdag 18 september 2008

Wie op de HERE vertrouwt, wordt overvloedig verkwikt

Spreuken 28:25
"De hebzuchtige verwekt twist, maar wie op de HERE vertrouwt, wordt overvloedig verkwikt."

Hebzucht is de natuur van de mens. De natuur van God is precies tegenovergesteld, Hij is een gever. Als iedereen wil hebben ontstaat er twist. ‘Van mij, van mij’, roepen kleine kinderen al tegen elkaar, van delen is geen sprake. Wie de Heer kent, weet dat hebzucht helemaal niet meer nodig is. Hij geeft je meer dan je nodig hebt, meer dan overvloedig. Maar de verkwikking ligt niet alleen in het feit dat we krijgen, maar vooral in het feit dat we nu kunnen geven.

Gebed: “Dank U, Vader, voor uw rijke zegen van overvloed, amen.”

woensdag 17 september 2008

Een betrouwbaar man heeft veel zegen

Spreuken 28:20
"Een betrouwbaar man heeft veel zegen, maar wie naar rijkdom jaagt, blijft niet ongestraft."

God wil ons overvloedig zegenen, maar wie zijn hart op rijkdom zet, haalt rampen zijn leven binnen. God is tegen armoede. Hij belooft zegen, leven en overvloed. Maar… het is de bedoeling dat we die overvloed gaan uitdelen. Pas wanneer je begrijpt dat geven gelukkiger maakt dan ontvangen en je hart wat dat betreft op geven staat, wil God je zijn rijkdom geven. Wie betrouwbaar is in het geven, zal door God overvloedig worden gezegend, maar wie alleen op eigen gewin uit is, is meestal niet vies van oneigenlijke paden. Die zijn glibberig en leiden niet zelden tot overtredingen en straffen.

Gebed: “Vader, leer mij te geven zoals U, amen.”

dinsdag 16 september 2008

Wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming

Spreuken 28:13
"Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming."

Overtredingen moeten niet bedekt worden, ze moeten gewoon verdwijnen. De straf erover is gedragen en de schuld is betaald. De zonden zijn voor God uitgewist, voor eeuwig. De enigen die er nog last van kunnen hebben, zijn we zelf. Het valt niet mee om je zonden na te laten, maar we hebben een ontfermer. God weet wat maaksel we zijn, Hij helpt ons. De beste hulp daarbij is te overdenken wie Hij is. Zo lang je daarmee bezig bent, zondig je niet. Zo’n ontfermer heeft iedereen nodig.

Gebed: “Vader, ik dank U, dat U mijn gedachten niet bij mijn overtredingen, maar bij Uzelf bepaalt, amen.”

maandag 15 september 2008

Wie de HERE zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed

Psalm 34:10
"Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie de HERE zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed."

Jonge leeuwen worden een tijdje gevoed door de ouders, maar daarna moeten ze zelf op jacht. Ze lijden ontbering en honger, want er is geen helper meer. Bij de Here is dat niet zo, die blijft altijd onze helper en ook onze voorziener. Wij lijden nooit honger of gebrek zolang we de Here zoeken. Wie het koninkrijk van God op de eerste plaats heeft staan, krijgt het overige bovendien.

Gebed: “Trouwe Heer, U verzadigt mij met al het goede, voor eeuwig, amen.”

zondag 14 september 2008

Wie op de HERE vertrouwt, die omringt Hij met goedertierenheid

Psalm 32:10
"Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, maar wie op de HERE vertrouwt, die omringt Hij met goedertierenheid."

Goddelozen staan er helemaal alleen voor en wie kan dan standhouden tegen de krachten van de duisternis? Maar wie op God vertrouwt, kent Hem en weet dat hij alles vermag in Hem. Die weet dat hij meer dan overwinnaar is in Hem en dat niets hem enig kwaad zal doen. Ja, wie op de Heer vertrouwt wordt omringd met goedertierenheid, die wordt verzadigd met het goede en die zal altijd als overwinnaar handelen.

Gebed: “Vader, dank U voor uw goedertierenheid die altijd rondom ons is, amen.”

zaterdag 13 september 2008

Wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen

1Petrus 2:6
"Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen."

De hoeksteen draagt het bouwwerk. De hoeksteen van de Gemeente is Christus. Wie op Hem vertrouwt, zal niet beschaamd worden. Dat betekent dat je moet weten waarop je vertrouwt, dat zijn Zijn beloftes. Alleen dan kun je vol verwachting uitzien en weet je waarop je wacht. Dat wachten kan nooit worden beschaamd. Zijn woord is de waarheid en Hijzelf is de waarheid. Wat een hoeksteen.

Gebed: “Here Jezus, ik stel mijn vertrouwen op U en op uw woord, amen.”

Wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen

1Petrus 2:6

"Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen."


De hoeksteen draagt het bouwwerk. De hoeksteen van de Gemeente is Christus. Wie op Hem vertrouwt, zal niet beschaamd worden. Dat betekent dat je moet weten waarop je vertrouwt, dat zijn Zijn beloftes. Alleen dan kun je vol verwachting uitzien en weet je waarop je wacht. Dat wachten kan nooit worden beschaamd. Zijn woord is de waarheid en Hijzelf is de waarheid. Wat een hoeksteen.


Gebed: “Here Jezus, ik stel mijn vertrouwen op U en op uw woord, amen.”

vrijdag 12 september 2008

Ik zal hun zonde niet meer gedenken

Jeremia 31:34
"Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de HERE: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des HEREN, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken."

God kennen, dat is eeuwig leven, legde de Here Jezus uit. God doet er alles aan om zich te laten kennen. De grootste obstakels die dat kennen in de weg stonden zijn opgeruimd. Iedereen zal Mij kennen, vertelt God, van de kleinste tot de grootste, want… Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en HUN ZONDE NIET MEER GEDENKEN!!!! Dat is het evangelie. De zonde is voorgoed weggedaan, er is geen afstand meer tussen de mens en God. De scheidsmuur is weggebroken, de voorhang gescheurd. De weg naar Gods hart is open. Iedereen mag Hem kennen. Voor wie gelooft bestaat geen zonde meer, geen oordeel meer, alleen maar genade, vergeving, verzoening, aanneming, omarming. God kennen, van hart tot hart, zonder veroordeling, dat is wat God aanbiedt, dat is wat Hij wil.

Gebed: “Vader, help ons, om een juist beeld van U te schetsen, amen.”

donderdag 11 september 2008

Want zij allen zullen Mij kennen

Jeremia 31:34
"Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de HERE: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des HEREN, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken."

God laat zich kennen aan degenen die Hem zoeken. Hij maakt zich bekend als de liefdevolle Vader, de Schepper van hemel en aarde, die liefde is en liefde geeft, zonder aanzien des persoons. Van de kleinste tot de grootste onder hen, zegt God. Wie zijn die ‘hen’? Dat zijn allen die Hem hebben aangenomen als hun Verlosser en Vader. ‘Allen zullen zij Mij kennen’, betekent niet dat ook de ongelovigen Hem zullen kennen, dit voorrecht is alleen weggelegd voor Gods kinderen, van de kleinste tot de grootste.

Gebed: “Vader, dank U wel, dat U zich aan ons allen bekend maakt als Degene die ons liefheeft, amen.”

woensdag 10 september 2008

Kent de HERE

Jeremia 31:34
Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de HERE: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des HEREN, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken.”

God kennen, daar gaat het om. Wie Hem kent, wil dat anderen Hem ook gaan kennen, je broer, je naaste. Het doet pijn als mensen niet naar je willen luisteren, vooral als mensen je dierbaar zijn. Voor God is het nog veel erger. Hij heeft de prijs betaald, zodat we Hem weer kunnen kennen. Nu roepen we het elkaar nog toe: Ken de HERE. En er is feest in de hemel voor elke zondaar die zich bekeert.

Gebed: “Vader, help mij te blijven roepen naar mensen die U nog niet kennen, amen.”

dinsdag 9 september 2008

De HERE zal u een huis bouwen

1Kronieken 17:10
"Ik zal al uw vijanden onderwerpen. Ook kondig Ik u aan: de HERE zal u een huis bouwen."

David wilde voor God een huis bouwen. Hij kon het niet langer verdragen dat God in een tent woonde en hij in een mooi paleis. Maar God draait alles om. Nee, David, Ik ga voor jou een huis bouwen. Een eeuwige woning waarbij al je vijanden zijn verslagen. Totale rust en vrede zal je deel zijn. God heeft woord gehouden. De vijanden zijn verslagen door de dood en opstanding van Jezus, de Heer. David eindigt Psalm 23 met de woorden: Ik zal in het huis van de Heer verblijven, voor eeuwig. Dat eeuwige huis is niet alleen voor David, iedereen die geloof schenkt aan Gods woord mag daar wonen. God heeft ons een woning bereid, een eeuwig huis, waarin we met Hem wonen, nu en voor eeuwig.

Gebed: “Dank U, Vader, dat we een eeuwig huis bij U in de hemel bezitten, amen.”

maandag 8 september 2008

Ook zal Ik u een naam maken

1Kronieken 17:8
"Ik ben met u geweest overal waar gij gegaan zijt. Al uw vijanden heb Ik voor u uitgeroeid. Ook zal Ik u een naam maken gelijk die van de groten der aarde."

David krijgt deze schitterende belofte van God. Het laat zo mooi Gods karakter zien. David, die bepaald niet onkreukbaar is geweest, wordt door God bij de groten der aarde geplaatst. Dat is genade. Alle vijanden zijn uitgeroeid. Overal is God met hem. Hij krijgt een hoge positie. Zie je dat God hetzelfde met jou heeft gedaan? Elke gelovige krijgt dezelfde beloftes als David en eigenlijk betere. Wij worden misschien niet bij de groten der aarde gerekend, maar wel bij de grootste van hemel en aarde. Zonen van God zijn we geworden (of dochter natuurlijk). Alle vijanden verslagen en God is altijd met ons.

Gebed: “Vader, dank U, dat U van elk mens een koning wil maken, amen.”

zondag 7 september 2008

Dan zullen de bomen des wouds jubelen voor de HERE

1Kronieken 16:33
"Dan zullen de bomen des wouds jubelen voor de HERE, want Hij komt om de aarde te richten."

De hele schepping zucht en is in nood, schreef Paulus aan de Romeinen. Zij wacht. Het herstel van de schepping is begonnen met de opstanding van Christus. Hij is de eerste die verrezen is uit de dood. En de gelovigen zijn met Hem opgestaan tot nieuwheid des levens. Verlost uit de macht van de zonde. De gevolgen worden merkbaar en zichtbaar in onze gedachten en daden. We gaan op een nieuwe manier denken en leven, niet langer als slaven van de ongerechtigheid, maar als vrijgekochten van de Heer. De mens mag het eerst vrij zijn, daarna de schepping als Jezus is teruggekeerd op aarde. Uiteindelijk zal alles vol worden van de heerlijkheid van God.

Gebed: “Vader, dank U, dat ik nu al mag jubelen voor U, amen.”

zaterdag 6 september 2008

Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden

Micha 4:3
"Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren."

Er komt een tijd waarop al het kwaad van de aarde verdwenen zal zijn. Als Jezus terugkeert en Zijn rijk op aarde vestigt, zal satan, de oude slang, worden gebonden en in de afgrond geworpen. Hij zal de mensen niet langer kunnen verleiden tot haat en nijd. Vrede op aarde zal het gevolg zijn. Het is haast niet voor te stellen dat dit werkelijk gaat gebeuren. Alleen wie gelooft kan zich al naar deze tijd verplaatsen en zich verheugen.

Gebed: “Vader, ik bid dat die vrede mijn hart en gedachten nu al zal vervullen, amen.”

vrijdag 5 september 2008

En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen

Lukas 21:27
"En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid."

De Here Jezus komt terug op aarde, met grote macht en heerlijkheid. Wanneer dat gaat gebeuren weet niemand, maar we moeten er wel op voorbereid zijn. Veel mensen denken dat dan het moment aanbreekt dat God gaat oordelen. Zullen we goedgekeurd worden of niet? Zullen we Zijn heerlijkheid met Hem delen of niet? Gelukkig is dat voor een christen geen vraag meer. Het oordeel is voltrokken op Golgotha over al onze zonden. We zijn gerechtvaardigd door het offer van Christus en het is ons deel door geloof. Daarom zien we met vreugde uit naar de terugkeer van onze Heiland. Het zal voor ons een geweldige vereniging zijn. We zullen Hem zien in wie we hebben geloofd. Wat een glorierijke dag zal dat zijn.

Gebed: “Vader, dank U, dat alle angst voor een oordeel van ons is afgenomen, amen.”

donderdag 4 september 2008

Zij wandelen, maar worden niet mat

Jesaja 40:31
"Maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat."

Vroeger dacht ik dat er stond: ze wandelen, maar worden niet nat. Maar het gaat over niet mat worden. Als je ziel mat wordt, raakt hij alle kracht kwijt. Het leven wordt dan uitzichtloos. Dat is het gevolg van de slachtofferrol spelen. Die rol hoeven we nooit te spelen, want met God blijven we altijd overwinnaars. We wandelen met God, we beseffen dat Hij bij ons is en voor ons zorgt. We verheugen ons daarin. We weten dat Hij in de nood bij ons is en ons Zijn bovennatuurlijke kracht geeft om te dragen en te wachten op de uitkomst. Zo worden we nooit mat.

Gebed: “Ik dank U, Vader, voor uw niet aflatende liefde en zorg voor mij, amen.”

woensdag 3 september 2008

Zij lopen, maar worden niet moede

Jesaja 40:31
"Maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat."

Wat Gods kracht tot stand kan brengen is ongehoord. Het volk Israël liep 40 jaar door de woestijn zonder ziek te worden, zonder dat hun schoenen sleten, zonder dat iemand van vermoeidheid moest achterblijven. Elia kon 40 dagen lopen op een maaltijd die hem door een engel was gebracht. God heeft bovennatuurlijke kracht. Hij tilt je boven je eigen vermogens uit. Daarom is het zo goed om Hem te zoeken. Hij laat zich altijd vinden. Zijn beloftes zijn er altijd, in elke situatie kan Hij je vermoeidheid veranderen in geestkracht. Het geheim is dat je Hem verwacht, kijk naar Hem uit, weet dat Hij doen zal wat Hij beloofde.

Gebed: “Vader, ik dank U voor uw bovennatuurlijke kracht, amen.”

dinsdag 2 september 2008

Zij varen op met vleugelen als arenden

Jesaja 40:31
"Maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat."

Uitgetild worden boven je omstandigheden, dat is wat de beloftes van God met je doen. Ze geven je een ander perspectief. Zoals een arend zijn jongen meeneemt op zijn vleugels, zo neemt God ons mee naar een hoger niveau om ons zicht te geven op de toekomst. Met natuurlijke ogen kijken we tegen onze omstandigheden aan, maar met geestelijke ogen verheugen we ons over wat God beloofd heeft te zullen doen.

Gebed: “Sterke God, dank U voor uw vergezichten, amen.”

maandag 1 september 2008

Maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht

Jesaja 40:31
"Maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat."

Wie zijn het die de Heer verwachten en wat houdt dat verwachten in? Gaat het over de wederkomst? Dat laatste mogen we ook verwachten, maar de tekst gaat over meer dan dat alleen. Het gaat over alle beloftes van God. Zij tillen je uit boven je omstandigheden. God heeft beloofd dat Hij de uitkomst zal geven en die verwachten we. Die zekere verwachting geeft meteen nieuwe kracht. Het is als met een drenkeling die gehoord heeft dat de reddingsboot in aantocht is. Dat geeft nieuwe kracht.

Gebed: “Dank U, Vader, dat U de moede kracht geeft, amen.”

zondag 31 augustus 2008

Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon

Mattheüs 13:43
"Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het Koninkrijk huns Vaders."

De zon is een buitengewone krachtbron, die zoveel energie produceert en uitstraalt, dat je door ernaar te kijken je ogen verwoest. In Gods koninkrijk stralen alle rechtvaardigen als de zon in haar kracht. Mozes zijn gezicht begon te stralen na het zien van Gods heerlijkheid, zozeer dat hij zijn gezicht moest bedekken, anders zouden de anderen door ernaar te kijken worden verblind. Wij mogen met een onbedekt gezicht de glorie en heerlijkheid van God weerkaatsen. De liefdebron heeft ingewerkt op ons hart en heeft ons leven en uitstraling veranderd. Hoe meer we God zien zoals Hij is, des te meer zullen we Zijn heerlijkheid weerspiegelen in onze houding en daden.

Gebed: “Vader, ik bid dat ook mijn leven vandaag een afstraling mag zijn van Uw heerlijkheid, amen.”

zaterdag 30 augustus 2008

Beveel de HERE uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken

Spreuken 16:3
"Beveel de HERE uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken."

Ook in Psalm 1 kun je lezen dat bij de rechtvaardige alle ondernemingen succesvol zijn. Door op God afgestemd te zijn in alles, ben je onder zijn zegen. Je relaties herstellen, je tekorten verdwijnen, vrede en vreugde vullen je leven, je lichaam wordt gezond en al wat je onderneemt gelukt.

Gebed: “Vader help mij, zodat ik niet vergeten zal U in alles te zoeken, amen.”

vrijdag 29 augustus 2008

Dan zal Ik de volken andere, reine lippen geven

Sefanja 3:9
“Maar dan zal Ik de volken andere, reine lippen geven, opdat zij allen de naam des HEREN aanroepen; opdat zij Hem dienen met eenparige schouder.”

Gods droom is dat de aarde weer vol wordt van het kennen des Heren. Een voor een bekeren mensen zich, dat is prachtig en geeft steeds opnieuw feest in de hemel, maar God ziet alle volken op aarde al met reine lippen Hem aanroepen en in grote eensgezindheid Hem dienen. Is dat mogelijk? Ja, zegt God, Ik zal de volken reine lippen geven, opdat… Ook de mens heeft een verantwoordelijkheid hierin. Willen we de genade van God aannemen, nu al, en reageren met geloof? Dat is waar God Zijn Zoon voor heeft gegeven. Het gaat om Gods droom, Gods plan, wij mogen daarin meegaan, vrijwillig, uit liefde voor Hem.

Gebed: “Dank U Vader, dat U ons reine lippen hebt gegeven, dank U, dat U het hebt gedaan, amen.”

donderdag 28 augustus 2008

Indien ... dan!

Romeinen 8:11
“En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.”

Voor elke belofte geldt een voorwaarde. Hier wordt beloofd dat onze sterfelijke lichamen levend gemaakt zullen worden. Dus niet onze ziel, die is al levend gemaakt, nee, onze lichamen worden levend gemaakt. Alles wat onder de invloed van de dood is gekomen, zal weer gaan leven. Dat betekent gewoon herstel van gezondheid in je eigen lichaam. Niet later in de hemel, want daar zal mijn lichaam niet komen, maar hier en nu. Er is alleen die ene voorwaarde: de Geest die Christus deed opstaan uit de dood moet in je wonen.

Gebed: “Vader, ik bid dat de waarheid van dit woord mag doordringen tot ieder die het leest, amen.”

woensdag 27 augustus 2008

En dan zal aan elk zijn lof geworden van God.

1Corintiërs 4:5
"Daarom, velt geen oordeel voor de tijd, dat de Here komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God."

Het is voor ons mensen niet mogelijk een objectief en eerlijk oordeel te vellen, want we kennen vaak alleen de feiten en niet de motieven. God laat onze motieven meetellen in het beoordelen van onze daden. Dat is niet iets om bang voor te zijn, want het oordeel over de zonden is al voorbij. Nee, het gaat hier over wie lof verdient. Ook daarmee moeten we voorzichtig zijn. Vaak zijn alleen de buitenkanten zichtbaar en daar zijn we toch gevoelig voor.

Gebed: “Vader, help mij om niet te snel te oordelen, amen.”

dinsdag 26 augustus 2008

Dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben

1Corintiërs 13:12
"Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben."

Eeuwig leven is dat we God leren kennen. Paulus schrijft over zijn verlangen Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding. Ons kennen is nu nog onvolkomen, we begrijpen veel nog niet, maar een ding weten we: we zijn rechtvaardig voor God door het offer van Jezus Christus. De genade van God heeft dat zo beslist. Ons enige doel in dit leven is Hem beter te leren kennen. Dat is groeien in geloof. Hoe beter ik Hem ken, hoe beter ik kan reageren op de dagelijkse situaties. Andersom mag ik weten dat God mij door en door kent. Voor hem zijn er geen verrassingen of tegenvallers. Hij kent mij en Zijn liefde gaat naar mij uit.

Gebed: “Vader, ik wil U kennen zoals U mij kent, amen.”