woensdag 30 september 2009

Leer mij, HERE, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandele;

Psalm 86:11
“Leer mij, HERE, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandele; verenig mijn hart om uw naam te vrezen. Ik zal U loven, Here, mijn God, met mijn ganse hart, en uw naam eren voor altoos;”

De weg en de waarheid, zo noemde de Here Jezus zichzelf. Daarom is deze tekst een gebed om Jezus te leren kennen en Zijn genade. Onze harten zijn verdeeld tussen het zichtbare en het onzichtbare, tussen het tijdelijke en het eeuwige, de waarheid en de leugen. Ons geloof moet zich richten op de waarheid die Jezus heeft gebracht. Hij zei dat alles volbracht is en dat we nu rein zijn. Maar de duivel komt met de leugen en gebruikt daarvoor het zichtbare. Je bent niet rein en je moet er hard aan werken. Zo worden mensen verscheurd. Zolang je hart verdeeld is, heb je geen vrede. ‘Leer mij uw weg’ is daarom een goed gebed. Leer mij in de waarheid te wandelen. Leer mij te vertrouwen op het volbrachte werk van Christus. Dan zullen we Uw naam loven onder alle omstandigheden en met ons hele hart, dat is een hart dat niet langer verdeeld is.

dinsdag 29 september 2009

Want Gij zijt groot en doet wonderen, Gij, o God, alleen.

Psalm 86:10
“Onder de goden is niemand U gelijk, o Here, en niets is als uw werken. Alle volken, die Gij gemaakt hebt, zullen komen en zich voor U nederbuigen, o Here, en uw naam eren; want Gij zijt groot en doet wonderen, Gij, o God, alleen.”

God is met niets en niemand te vergelijken. Niemand kan in zijn schaduw staan. Hij is uniek. Er zijn vele godsdiensten in de wereld, maar er is slechts één God die genadig en rechtvaardig is. Een God die uit liefde schenkt wat Hem zelf toebehoort. Een God die zelf het oordeel draagt en de schuldigen vrijspreekt. Een God die wonderen doet en uitredding geeft. Alle volken en alle godsdiensten zullen moeten buigen en erkennen dat er maar één God de ware is: de Here die is God! Jezus heeft de naam boven alle namen gekregen, Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En Hij deelt die naam en die macht met de Gemeente van gelovigen, die Zijn Lichaam is. Tegen zijn discipelen zei Hij: ‘Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.’ Dat woord is nog steeds even krachtig. Laat je niet bang maken of afschrikken door je omstandigheden, maar treedt ze tegemoet in de naam van Jezus, met je oog en je hart gericht op de God die wonderen doet.

maandag 28 september 2009

Gerechtigheid en vrede kussen elkaar

Psalm 85:10
“Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkander, gerechtigheid en vrede kussen elkaar, trouw spruit voort uit de aarde, en gerechtigheid ziet neder van de hemel.”

Dit is een van de prachtigste zinnen uit de Bijbel vind ik. Je kunt het vergelijken met de maanwandelaars die contact hadden met de aarde. Zo was er ook contact tussen de Here Jezus op aarde en zijn Vader in de hemel. De goedertierenheid en mensenliefde verscheen op aarde in de persoon van Christus. Temidden van alle ontrouw, temidden van allen die onder het oordeel van God lagen, openbaarde zich Gods trouw. De Vader bleef zijn Woord trouw. En hoewel Gods gerechtigheid een oordeel eiste, kwam Hij met vrede. Het lijkt haast uitgesloten, maar de gerechtigheid en de vrede kussen elkaar. Wat een wonder van genade. Toen Gods goedertierenheid zelf de straf op Zich nam, kuste Gods vrede de wereld. En terwijl de wereld toekeek en er niets van begreep, voltrok zich een wonder van liefde en genade. Aan het kruis kusten de gerechtigheid en de vrede elkaar. Jezus heeft ons nu zowel Zijn gerechtigheid als Zijn vrede geschonken. Zie je de schoonheid in deze regel? Dank God voor zoveel liefde en genade. Kus Hem, Hij verdient het.

zondag 27 september 2009

Ik wil horen wat God, de HERE, spreekt;

Psalm 85:8
“Ik wil horen wat God, de HERE, spreekt; want Hij zal van vrede spreken tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten; maar laten zij niet terugkeren tot dwaasheid.”

Er zijn heel veel sprekers met heel veel meningen, maar er is maar een God. En als Hij spreekt, spreekt Hij over vrede. Shalom. ‘Vrede geef Ik u, Mijn vrede laat Ik u’, zei de Here Jezus. Ook Hij sprak van vrede, maar gaf die ook. Vrede betekent heelheid voor elk gebied van je leven. Heelheid voor je huis, je huisgenoten en je huisraad. Vrede voor je handel en wandel. Vrede van God ontvang je door vrede met God. God spreekt over wie je bent voor Hem en over Zijn liefde voor jou. Over de waarde van het kruis en het opstaan van Jezus uit de dood. Over rechtvaardigheid en verzoening, over herstel en leven. Als je luistert naar Gods stem hoor je geen verwijt, geen veroordeling, geen afkeuring. Dat alles heeft Jezus voor je gedragen. Als God spreekt, laat Hij Zijn hart zien. Hij spreekt over jouw kostbare leven en dat niemand dat kan roven uit Zijn hand. Hij spreekt over onbezorgdheid en vreugde. Hij omarmt je en geeft je het gevoel en de zekerheid van veiligheid en geborgenheid. Wie de liefde van God leert kennen, gaat vanzelf het kwade haten. Dat is de vrucht van liefde. Wie niet luistert naar Gods stem, leert nooit wat vrede is.

zaterdag 26 september 2009

O HERE, toon ons uw goedertierenheid, en schenk ons uw heil!

Psalm 85:7
“Herstel ons, o God van ons heil, doe teniet uw afkeer van ons! Zult Gij voor altoos tegen ons toornen, uw toorn uitstrekken van geslacht tot geslacht? Zult Gij ons niet doen herleven, opdat uw volk zich in U verheuge? O HERE, toon ons uw goedertierenheid, en schenk ons uw heil!”

Wat een verschil tussen de tijd dat deze psalm werd geschreven en nu. Wie nu nog zo’n gebed zou bidden, kent de waarheid niet. Die is verblind door verkeerdheid van denken. De werkelijkheid is, dat God geen afkeer van ons heeft, Hij heeft ons lief. Hij toornt niet tegen ons, maar heeft de toorn op Jezus gelegd en voorgoed weggedaan. Hij heeft ons doen herleven door ons een te maken met Christus dood en opstanding. Hij heeft ons Zijn heil (heelmaking) geschonken uit genade. Deze nieuwe werkelijkheid is zichtbaar voor mensen die geloven in genade en in de gerechtigheid door Christus. We verdienen niets, maar we krijgen alles. We zijn onvolmaakt, maar God schenkt ons Zijn volmaaktheid. We worden gezegend op grond van het volbrachte werk van Christus. We roemen alleen in Hem.

vrijdag 25 september 2009

De HERE geeft genade en ere;

Psalm 84:11
“Want de HERE God is een zon en schild, de HERE geeft genade en ere; het goede onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk wandelen. HERE der heerscharen, welzalig de mens die op U vertrouwt.”

Wat is genade toch een mooi woord. Het betekent dat God geeft wat je niet verdient. Genade en eer, dat is de samenvatting van Gods geven. Als God je iets geeft, kun je ermee voor de dag komen. Het geeft je eer. Zo hebben wij van God een naam gekregen. De naam is onberispelijk en rechtvaardig. Aan mensen met die naam schenkt God het goede. Bij God is het goede meteen ook het beste. De Here Jezus is onze genade en onze eer. Hij is onze onberispelijkheid en onze rechtvaardigheid. Wie deze eigenschappen in zichzelf zoekt, zal ze niet vinden, maar God schenkt genade en eer. Daarom ben je uitermate gelukkig, wanneer je op God vertrouwt. Hoe je omstandigheden ook zijn, vertrouw erop dat God je genade en je eer is. Vertrouw erop dat God je zon is en je schild. Hij is je licht en je bescherming. Hij is werkelijk alles voor je. Is het niet heerlijk al deze dingen te bedenken en het mooie is, dat ze nog waar zijn ook.

donderdag 24 september 2009

Want een dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders;

Psalm 84:10
”O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want een dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik wil liever staan aan de drempel van het huis mijns Gods dan verblijven in de tenten der goddeloosheid.”

David was in veel opzichten een opmerkelijk mens. Hij was koning en profeet, herder en muzikant, maar hij was geen priester en geen leviet. Hij mocht alleen de voorhof van de tabernakel betreden en verder niet. Toch ‘zag’ hij daar al zoveel van Gods glorie, dat hij liever daar was dan ergens in een mooi paleis. Wat een verschil met de gelovigen van het nieuwe verbond. De voorhang is gescheurd. We hebben vrije toegang tot Gods genadetroon. We zijn huisgenoten van onze Vader in de hemel en worden behandeld als Zijn gelijken. Ik weet niet of David dat al heeft kunnen ‘zien’, maar ik weet wel dat we zeer bevoorrecht zijn, nu God ons als zonen en dochters heeft aangenomen. Alle eer en glorie komt alleen Hem toe.

woensdag 23 september 2009

Welzalig de mensen wier sterkte in U is, in wier hart de gebaande wegen zijn.

Psalm 84:5
“Welzalig de mensen wier sterkte in U is, in wier hart de gebaande wegen zijn. Als zij trekken door een dal van balsemstruiken, maken zij het tot een oord van bronnen; ook hult de vroege regen het in zegeningen. Zij gaan voort van kracht tot kracht en verschijnen voor God in Sion.”

Een en al zegen voor hen wier sterkte in God is. Zolang je nog denkt zelf sterk te moeten zijn, zie je pas hoe zwak je bent. Maar als je je eigen zwakheid negeert en weet dat je sterkte van God komt, kun je zelfs tegen je zwakheid zeggen: ‘Verdwijn, in de naam van Jezus.’ De zwakke zegt: ‘Ik ben sterk en de arme zegt: Ik ben rijk.’ Leven uit genade is beseffen wie je bent in Christus. Hij is je rechtvaardigheid. Hij is je heiligheid. Hij is je kracht. Hij is je overwinnaar. Hij heeft alle macht. In Hem woont al Gods volheid. Hij heeft de naam boven alle naam. En dat alles deelt Hij met ons, uit genade, omdat Hij het zo altijd heeft gewild.

dinsdag 22 september 2009

Maar Hij, de barmhartige, verzoende de ongerechtigheid en verdierf niet;

Psalm 78:38
“Maar Hij, de barmhartige, verzoende de ongerechtigheid en verdierf niet; Hij wendde menigmaal zijn toorn af en wekte zijn volle grimmigheid niet op; Hij gedacht, dat zij vlees waren, een ademtocht, die vervliegt en niet wederkeert.”

Ondanks het voortdurende tekortschieten van de mens, is God barmhartig geweest. Hij heeft alle ongerechtigheid op Jezus doen neerkomen en Hij heeft ons niet laten omkomen. Tegelijk loste God het zondeprobleem op: de oude mens werd gekruisigd en de nieuwe werd geboren uit God. ‘Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen’, schrijft Paulus ‘en dit alles is uit God.’ Wij leven uit genade. Wij zijn door God gerechtvaardigd. Wie zal ons beschuldigen als God ons vrijspreekt? Wie zal ons veroordelen als God ons heeft gered? Wij hebben de volmaaktheid van Christus ontvangen, punt uit. En daarom zegent God ons. Niet op grond van onze werken, maar op grond van de Zijne. We zijn uit genade behouden, door het geloof. We kunnen slechts roemen in de genade. Stop met zoeken naar je fouten. Stop met proberen volmaakt te zijn. Ontvang in geloof je volmaakte plaats bij God. Hij heeft je volmaakt volmaakt gemaakt in Christus. Bedenk dat en ga er uit leven. Dan ben je een gelukkig mens en verlies je elk besef van kwaad. Je bent niet langer bezig met jezelf, maar met Hem, de Barmhartige.

maandag 21 september 2009

Hun hart was niet standvastig bij Hem, zij waren niet getrouw aan zijn verbond.

Psalm 78:37
“Als Hij hen doodde, dan vroegen zij naar Hem, bekeerden zich en zochten God, en gedachten, dat God hun rots was, en God, de Allerhoogste, hun verlosser. Maar zij bedrogen Hem met hun mond en belogen Hem met hun tong; hun hart was niet standvastig bij Hem, zij waren niet getrouw aan zijn verbond.”

Het is zo herkenbaar menselijk: in de nood roep je God aan en in de voorspoed niet. Zegen en vloek waren de ingrediënten van dit verbond met Israël. God zou hen zegenen als zij trouw bleven, maar ze hebben het niet gekund. Nog steeds zijn er mensen die proberen Gods zegen te verdienen door een perfect leven. Het is helaas niet mogelijk. Je stelt jezelf buiten de genade, wanneer je door de wet rechtvaardigheid verwacht. De reden waarom er een tweede verbond kwam, een beter verbond, is omdat de mens niet in staat is het eerste te houden. Dat moest de les zijn, we hebben een zegen nodig die we uit genade krijgen. En dat betere verbond is er gekomen. Niet langer zegen als je iets goed doet en vloek wanneer je iets fout doet, maar zegen op grond van Gods genade. Omdat Hij rechtvaardig is en het ons uit genade schenkt. ‘Laat ons hart vastheid vinden in de genade’, schrijft Paulus. Hij kende als geen ander de onmacht van een religieus systeem. Naar de wet was hij volmaakt, maar hij vervolgde daardoor de genade. Pas toen hij de genade ontmoette, kon hij de wet vaarwel zeggen. Je kunt niet onder twee verbonden leven.

zondag 20 september 2009

Toen gebood Hij de wolken daarboven en opende de deuren des hemels;

Psalm 78:23
“Toen gebood Hij de wolken daarboven en opende de deuren des hemels; Hij deed manna tot spijze op hen regenen, en schonk hun hemelkoren; brood der engelen at ieder, Hij zond hun teerkost tot verzadiging.”

Voor God bestaan er geen problemen die Hij niet kan oplossen, behalve een: ongeloof. God kan de hemel openen en 40 jaren lang miljoenen mensen voeden in de woestijn, maar Hij kan niemands hart openbreken. Hij kan wel laten weten dat Hij ons liefheeft en dat Hij iedereen wil redden, maar de beslissing ligt bij ons. Hij heeft uit liefde voor de wereld Zijn Zoon gegeven, maar moet verder afwachten, of iemand erop reageert. Hij heeft alle hemelse zegeningen geschonken in Christus, maar kan niets geven aan mensen zonder geloof. Het trieste van deze wereld is, dat er een liefhebbende God is, die vrede en vreugde wil schenken, leven en overvloed, maar dat de mensen Hem niet zien of horen. Hoogmoed is een hardnekkige kwaal, die slechts door overgave verdwijnt. Geef je vandaag over, heel bewust, aan je liefhebbende hemelse Vader. Laat alle omstandigheden eens voor wat ze zijn en richt je oog op Hem die je helpen wil. Breng je gedachten tot rust in het besef dat Hij voor je is en niet tegen je. Laat God ook voor jou vandaag de hemel openen om je overvloedig te zegenen door de kennis van Hem. Begin eens met te zeggen: ‘Lieve God, ik vertrouw U.’

zaterdag 19 september 2009

Omdat zij in God niet geloofden en op zijn hulp niet vertrouwden.

Psalm 78:22
“Maar zij bleven verder tegen Hem zondigen, zij waren in de wildernis weerspannig tegen de Allerhoogste; zij verzochten God in hun hart door spijze te vragen naar hun lust; zij spraken tegen God, zij zeiden: Kan God een dis aanrichten in de woestijn? Zie, Hij sloeg de rots, dat er water vloeide, en beken stroomden; zou Hij ook brood kunnen geven, of vlees verschaffen aan zijn volk? Daarom werd de HERE, toen Hij het hoorde, verbolgen, en een vuur ontbrandde tegen Jakob, ook verhief zich toorn tegen Israel, omdat zij in God niet geloofden en op zijn hulp niet vertrouwden.”

Gods zegeningen worden ons geschonken uit genade, maar de manier om ze te ontvangen is door geloof. Als geloof ontbreekt, is zelfs God onmachtig om te helpen. De Here Jezus kon niets doen op plaatsen van ongeloof. En hoewel Israël al zoveel wonderen had gezien, was er geen geloof. Wat ze deden was redeneren. ‘Zou God dat kunnen? En als Hij het kan, zou Hij het willen?’ Ook onder christenen hoor je dit soort redeneringen. Het zijn uitingen van ongeloof. En ongeloof maakt je geloof krachteloos en kan het zelfs helemaal vernietigen. God is trouw en betrouwbaar. Hij doet wat Hij zegt, maar soms niet meteen. Volharden hoort ook bij geloof, totdat je verkregen hebt wat je door God is beloofd.

vrijdag 18 september 2009

Hij deed beken vloeien uit de rots en water neerstromen als rivieren.

Psalm 78:16
“Ten aanschouwen van hun vaderen deed Hij wonderen in het land Egypte, het veld van Soan; Hij kliefde de zee, Hij voerde hen erdoorheen, en bracht het water tot staan als een dam; Hij geleidde hen met een wolk des daags en met vurig licht de ganse nacht; Hij kliefde rotsen in de woestijn, en drenkte hen rijkelijk met watervloeden; Hij deed beken vloeien uit de rots en water neerstromen als rivieren. Maar zij bleven verder tegen Hem zondigen.”

De wonderen die God gedaan heeft op aarde om Zijn liefde te tonen zijn niet te tellen. En toch was de reactie dat de mensen maar even onder de indruk waren en dan weer verder gingen met zondigen. De macht van de zonde was nog niet gebroken. Hoe anders is het na de dood en de opstanding van Christus. Hij is de rots die werd geslagen en het levende water stroomt nu uit Hem naar ieder die gelooft. Niet langer slaven van de zonde, maar dienaren van de gerechtigheid. Dat is de gerechtigheid van Christus. Die gerechtigheid is onze bron geworden, zodat nu ook uit ons binnenste levend water stroomt. Laten we daarom het voorbeeld van ongeloof niet volgen, maar blijven in de vrijheid die Christus ons geschonken heeft. Bedenk wie je bent geworden in Hem en vergeet wie je was zonder Hem.

donderdag 17 september 2009

Efraims zonen, weltoegeruste boogschutters, keerden om ten dage van de strijd.

Psalm 78:9
“Efraims zonen, weltoegeruste boogschutters, keerden om ten dage van de strijd. Zij onderhielden Gods verbond niet, zij weigerden in zijn wet te wandelen en vergaten zijn werken en zijn wonderen, die Hij hun had doen zien.”

Als weltoegeruste boogschutters de strijd ontvluchten en zich omdraaien, is er iets aan de hand. Het staat er ook achter: ze onderhielden Gods verbond niet. Daar ligt de reden voor hun angst. Als je Gods verbond niet kent, word je teruggeworpen op jezelf. Dan kan de angst voor je tegenstander je verlammen en doen vluchten. Ons verbond is geen wetsverbond, geen voor wat hoort wat verbond, maar een genadeverbond. De vijand is al verslagen, we hebben in Christus de overwinning al. Wij zijn dan ook niet toegerust om te schieten en te vechten, maar om als overwinnaars alle brandende pijlen met ons schild van geloof te doven. Wij hoeven slechts stand te houden in wat ons door Jezus is geschonken. Angst is geloof in de kracht van de tegenstander. Heb geloof in God, je vijand is verslagen. Hij is machteloos en ontwapend.

woensdag 16 september 2009

Wij willen vertellen aan het volgende geslacht des HEREN roemrijke daden.

Psalm 78:4
“Hetgeen wij gehoord hebben en weten, en onze vaderen ons hebben verteld, dat willen wij voor hun kinderen niet verhelen; wij willen vertellen aan het volgende geslacht des HEREN roemrijke daden, zijn kracht en de wonderen die Hij gewrocht heeft.”

Wat we gehoord hebben en weten, dat vertellen we door aan het volgende geslacht. Het geloof is uit het horen, maar het horen moet veranderen in weten, niet met je hoofd, maar met je hart. De volle overtuiging van het geloof, het zekere weten, omdat het beproefd is. We spreken niet van wat anderen zeggen, maar van wat we zelf hebben ervaren van Gods goedheid, genade en redding. De apostel Johannes schrijft: ‘Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens, hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.’ Het evangelie is goed nieuws. We geven door wat we er zelf van hebben ervaren.

dinsdag 15 september 2009

Maar God is rechter, Hij vernedert deze en verhoogt gene.

Psalm 75:7
“Ik zeide tot de hoogmoedigen: Weest niet hoogmoedig; en tot de goddelozen: Heft de hoorn niet op, heft uw hoorn niet op naar den hoge en spreekt niet met trotse hals. Want het verhogen komt niet van oost of van west, noch uit de woestijn; maar God is rechter, Hij vernedert deze en verhoogt gene.”

Is er willekeur bij God? Doet Hij maar wat? Hij vernedert de een en verhoogt de ander? Is het Gods soevereiniteit waar we ons bij hebben neer te leggen? Absoluut niet! God is voor iedereen Dezelfde, barmhartig en genadig, liefdevol en trouw. Maar de hoogmoedigen weerstaat Hij en de trotsen wijst Hij af. Niet omdat Hij een hekel aan hen heeft, maar omdat Hij er niets mee kan. Hoogmoed en trots zeggen: ‘Ik kan alles zelf wel.’ Kijk en dan doet God een stap terug en zegt: ‘Ga je gang.’ Maar dat loopt op niets uit. Alleen degenen die beseffen van Gods genade afhankelijk te zijn, ontvangen ook genade. God is rechter en Hij heeft recht gedaan aan het kruis. Daar is alle hoogmoed en trots veroordeeld en weggedaan. Vanaf dat punt kan God genadig zijn. Hoogmoed en trots staan Gods genade in de weg. Hij wil wel helpen, maar kan het dan niet. Gods gerechtigheid is ons gegeven, uit genade. We hoeven niet te presteren, we moeten geloven, dat is genoeg. De rest doet God, zonder willekeur.

maandag 14 september 2009

Wanneer Ik het tijdstip gekozen heb, dan zal Ik rechtmatig richten;

Psalm 75:2
“Wij loven U, o God, wij loven, want nabij is uw naam, men vertelt uw wonderen. Wanneer Ik het tijdstip gekozen heb, dan zal Ik rechtmatig richten; al mogen de aarde en al haar bewoners wankelen, Ik ben het, die haar pilaren heb vastgezet.”

Niemand weet de dag en het uur van Jezus terugkomst op aarde. Maar wanneer God het tijdstip gekozen heeft, zal Hij rechtmatig richten. Rechtmatig, omdat Hij de wettige troonopvolger is van de troon van David. Er zullen zware tijden voorafgaan aan de komst van Jezus. De aarde zal worden geschud en koninkrijken zullen wankelen, maar het onwankelbare koninkrijk van God zal de aarde gaan vervullen. Het is nu nog genadetijd, maar als die voorbij is, zal de wereld worden geoordeeld wegens haar ongeloof en alle gevolgen daarvan. Het onzichtbare koninkrijk van God is reeds op aarde. Het is geplant in onze harten. Wij mogen nu al de zegen van dat koninkrijk ervaren. Wij loven U, o God, wij loven, want U bent zeer nabij.

zondag 13 september 2009

Gij zijt het, die al de grenzen der aarde hebt bepaald; zomer en winter, Gij hebt ze geformeerd.

Psalm 74:17
“Gij zijt het, die de zee hebt gekliefd door uw kracht, de koppen der draken in het water verbrijzeld. Gij zijt het, die de koppen van de Leviatan hebt vermorzeld, hem aan het woestijngedierte tot spijze gegeven. Gij zijt het, die bronnen en beken hebt opengebroken; Gij zijt het, die altijdvlietende stromen hebt doen verdrogen. Uwer is de dag, uwer ook de nacht; Gij zijt het, die hemellicht en zon hebt gesteld. Gij zijt het, die al de grenzen der aarde hebt bepaald; zomer en winter, Gij hebt ze geformeerd.”

Als Asaf zich afvraagt of God wel echt zal uitredden, begint hij op te noemen hoe God in het verleden heeft verlost en geholpen. De hele woestijnreis komt langs: de zee gekliefd (pad door de zee), koppen der draken in het water verbrijzeld (Egyptische soldaten in de Schelfzee); Bronnen en beken geopend (water uit de rots), stromen laten verdrogen (doortocht Jordaan), dag en nacht bepaald (wolk- en vuurkolom, maar ook het stilstaan van de zon bij Jozua), de seizoenen, God bepaalt alles. Welk rijtje kunnen wij opnoemen als de vijand probeert ons in het nauw te brengen? Gij hebt aan het kruis onze schuld weggenomen. Gij hebt ons tot kinderen Gods gemaakt. Gij heb de dood van zijn kracht beroofd. Alle machten van de hel zijn verslagen en ontwapend, U hebt openlijk over hen gezegevierd. Gij hebt de sleutels van de dood en het dodenrijk, ja alle macht is U gegeven in de hemel en op de aarde. Elke knie zal buigen en elke tong zal belijden dat U Heer bent, tot eer van God de Vader. Zorg ervoor dat je dit rijtje altijd paraat hebt. De duivel kan er niet tegen als we over Gods grootheid gaan spreken.

zaterdag 12 september 2009

Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te zijn.

Psalm 73:28
“Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig. Want zie, wie verre van U zijn, gaan te gronde, Gij verdelgt al wie overspelig U verlaat, maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te zijn, de Here HERE heb ik tot mijn toevlucht gesteld, en ik wil al uw werken vertellen.”

‘Al zou iedereen U verlaten, ik nooit,’ zei Petrus vlak voordat hij Jezus drie maal zou verloochenen. Gelukkig hangt Gods liefde niet van onze trouw af. Hij is een bron die nooit teleurstelt. Dat is ook de strekking van deze psalmwoorden: alle geluk van de wereld kan niet in de schaduw staan bij de liefde van God. ‘Mij is het goed nabij God te zijn.’ Wij hoeven niets te brengen, wij mogen ontvangen. ‘Kom tot Mij en Ik geef u rust’, zei Jezus. Maar Hij geeft veel meer dan rust alleen. Hij geeft leven, vrede, vreugde, blijdschap en heelheid. Ja, het is verreweg het beste om dicht bij God te zijn.

vrijdag 11 september 2009

Totdat ik in Gods heiligdommen inging.

Psalm 73:17
“Zie, zo zijn de goddelozen, altijd onbezorgd vermeerderen zij het bezit. Maar tevergeefs heb ik mijn hart rein gehouden, mijn handen in onschuld gewassen. De ganse dag word ik geplaagd, mijn bestraffing is er elke morgen. Indien ik gezegd had: Ik zal aldus spreken, zie, dan ware ik afvallig geweest van het geslacht uwer kinderen. Ik tobde erover om dit te begrijpen, een kwelling was het in mijn ogen, totdat ik in Gods heiligdommen inging, en op hun einde lette.”

De voorhang scheurde open toen Jezus de toegang tot Gods heiligdom betaalde aan het kruis. Je mag vrijmoedig naderen tot de genadetroon, om hulp te ontvangen en te horen dat je OK bent. Je kunt met je verstand weten dat de prijs betaald is, maar dat brengt je nog niet in Gods tegenwoordigheid. Pas wanneer je binnengaat, door geloof, kom je in het licht van Gods liefde en waarheid. Dan ga je zien hoe het werkelijk is. Niet jij moet je eigen reinheid bewerken, maar Christus heeft je rein gemaakt. Daarom kun je rein leven. En als dat een keer niet lukt, is er geen aanklacht of beschuldiging, maar genade en bemoediging om in de waarheid te blijven.

donderdag 10 september 2009

Toen ik de voorspoed der goddelozen zag.

Psalm 73:3
“Een psalm van Asaf. Waarlijk, God is goed voor Israel, voor hen die rein van hart zijn. Maar mij aangaande, bijkans waren mijn voeten afgeweken, bijna waren mijn schreden uitgegleden. Want ik was afgunstig op de hoogmoedigen, toen ik de voorspoed der goddelozen zag. Want moeiten hebben zij niet, gaaf en welgedaan is hun lichaam; in de kwelling der stervelingen delen zij niet, en met andere mensen worden zij niet geplaagd.”

God is goed voor Israël. God is goed. IS goed. God is altijd goed, want Hij IS goed. Maar bijna was Asaf afgegleden naar zelfbeklag. Bijna was hij zijn zicht op God kwijtgeraakt, omdat hij lette op mensen en omstandigheden in plaats van op God. Dat is de meest voorkomende fout en het grootste gevaar voor je geloof: letten op wat je ziet. Kijken naar het zichtbare en niet vertrouwen op de onzichtbare goedheid van God. Bijna, was het de boze gelukt, maar gelukkig, net op tijd begon Asaf andere dingen te zien. Hij ging letten op hun einde. Hij zag de uiteindelijke afgang van het aardse genoegen. Niets is hier blijvend en mensen zijn aan het einde van hun leven teleurgesteld, omdat ze geen schatten in de hemel hebben. Dit is een prachtige psalm met een prachtige conclusie: God is goed voor Israël. Let niet op de voorspoed der goddelozen, maar houd je oog gericht op God. Hij houdt van je.

woensdag 9 september 2009

En geloofd zij de Naam Zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid;

Psalm 72:19
“Is er een hand vol koren in het land op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon; en die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid; zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden; en zij zullen in hem gezegend worden; alle heidenen zullen hem welgelukzalig roemen. Geloofd zij de HEERE God, de God Israels, Die alleen wonderen doet. En geloofd zij de Naam Zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid; en de ganse aarde worde met Zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen.”

‘Ze zullen in Hem gezegend worden.’ Jezus is de bron van alle zegen. Overal waar Zijn naam klinkt, zal heerlijkheid zijn. Zijn naam is ons gegeven, evenals de heerlijkheid ervan en alle zegen. Hij is onze gerechtigheid en uit genade mogen we zijn gerechtigheid en heerlijkheid en zegen ontvangen door geloof. De hele aarde wordt vol van Zijn heerlijkheid. Dat betekent dat de aarde mooier gaat worden, prachtiger, heerlijker, omdat steeds meer mensen de Here Jezus gaan kennen als hun Redder en Heiland. Geen doemdenken, maar geloof en verwachting. Het koninkrijk van God breekt baan en is door niets te stoppen. De heerlijkheid van Zijn naam duurt voor eeuwig.

dinsdag 8 september 2009

En hij zal leven;

Psalm 72:15
”Want hij zal den nooddruftige redden, die daar roept, mitsgaders den ellendige, en die geen helper heeft. Hij zal den arme en nooddruftige verschonen, en de zielen der nooddruftigen verlossen. Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden, en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen. En hij zal leven; en men zal hem geven van het goud van Scheba, en men zal geduriglijk voor hem bidden; den gansen dag zal men hem zegenen.”

David de profeet schrijft hier over de toen nog toekomstige Verlosser. Hij zal redden, verlossen, helpen, bevrijden, maar het allerbelangrijkste: Hij zal leven! Wat een verademing, de dood zal niet meer heersen, maar het leven. De Here Jezus zei zelf dat Hij het leven is en de opstanding. Dat is nog belangrijker dan het kruis en de verlossing, dat Hij leven heeft gebracht. ‘Ik leef en gij zult leven’, heeft Hij gezegd. En ‘wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven.’ Hij is de boom des levens, maar er zijn mensen die liever van de boom der kennis van goed en kwaad eten. Dan leef je niet, maar ben je stervende. Het gaat God niet om regeltjes waaraan je wel of niet voldoet, het gaat om leven, opstandingsleven. Verlost uit de slavernij van de zonde leven we nu voor God. Wie met Christus is gekruisigd, is ook met Hem opgestaan tot nieuw leven. Nieuw leven, niet het voortzetten van het oude. ‘En hij zal leven’, zei David. Dat is de hoofdzaak: we hebben een God die leeft. En wij leven met Hem.

maandag 7 september 2009

Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen, alle heidenen zullen hem dienen.

Psalm 72:11
“De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen, en zijn vijanden zullen het stof lekken. De koningen van Tharsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen; de koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen, alle heidenen zullen hem dienen.”

‘Alle knie zal buigen en elke tong belijden, dat Jezus Heer is, tot eer van God de Vader’, schrijft Paulus. Wanneer Jezus op aarde terugkeert, zal dat zijn in grote glorie. Hij komt als overwinnaar, als rechtmatige bezitter van de troon van David. En zoals Salomo werd aanbeden door de koningin van Scheba, zo zal de Here Jezus door alle machthebbers van de aarde worden geëerd. Alle koningen zullen zich voor Hem neerbuigen en ieder zal Hem dienen. Wat een voorrecht dat we niet hoeven te wachten op Zijn komst, maar nu al kunnen buigen. Wij zien nu al Zijn heerlijkheid en luister, omdat Hij zelf onze blinde ogen geopend heeft. Als eerstelingen van de oogst geven wij hem eer. Hij alleen is onze Koning en Heer.

zondag 6 september 2009

Mijn tong zal heel de dag van uw gerechtigheid spreken:

Psalm 71:24
“Mijn lippen zullen juichen wanneer ik voor u zing, ik zal jubelen omdat u mij hebt verlost. Mijn tong zal heel de dag van uw gerechtigheid spreken: wie mijn ongeluk zoekt, zal te schande staan.”

In deze verzen zie je hoe je als overwinnaar leeft. Je lippen jubelen omdat je bent verlost. We hebben geen vijanden meer te verslaan, we hebben slechts de overwinning te verkondigen. Als de vijand ons aanklaagt, spreken we over Gods gerechtigheid, die hebben we uit genade ontvangen, niet door onze werken. Op deze manier zijn we te allen tijde onaantastbaar. Weten wat God voor je gedaan heeft, weten wie je bent in Christus en dat blijven zeggen tegen de vijand. Daar kan hij heel slecht tegen. En voor de rest God prijzen en danken voor het nieuwe leven, dat we ontvangen hebben uit genade, door geloof.

zaterdag 5 september 2009

Verhoog mij in aanzien, omgeef mij met uw troost.

Psalm 71:21
“U hebt mij doen zien veel ellende en nood - laat mij nu herleven, laat mij herrijzen uit de diepten van de aarde. Verhoog mij in aanzien, omgeef mij met uw troost.”

David heeft veel meegemaakt. Veel strijd in het gezin van zijn vader, veel strijd in zijn eigen gezin, veel strijd in zijn leven als herder (hij vocht met leeuwen en beren), als aanvoerder van een bende, als koning. Er was veel afwijzing en veroordeling. Hoe houdt een mens dit vol? Het enige antwoord is, dat David zijn relatie met God onderhield. Dat hield hem op de been, dat richtte hem weer op, als het te zwaar werd. Hij stortte regelmatig zijn hart uit bij zijn hemelse Vader. Datzelfde zie je ook in het leven van Jezus. Hij kreeg vrijwel dagelijks te maken met afwijzing en veroordeling. De boze gebruikt mensen om ons onderuit te halen. Maar ook Jezus zocht God in de stilte. Hij zocht hem op in de nacht, als geen mens hem lastigviel. Ook overdag was Hij voortdurend gericht op zijn Vader. Bij het graf van Lazarus zei Hij: ‘Vader, ik weet, dat u mij altijd verhoort.’ Dit zijn voorbeelden van geloofsmannen. Leven hier op aarde is vol strijd en druk, maar in dat alles heeft God ons door Jezus meer dan overwinnaars gemaakt. Door Hem en met Hem houden we altijd stand.

vrijdag 4 september 2009

God, wie is aan u gelijk?

Psalm 71:19
“Uw gerechtigheid rijst hoog op, o God, u hebt grootse daden verricht. God, wie is aan u gelijk?”

‘Met wie wil je Mij vergelijken?’ vraagt God spottend als het om alle afgoden gaat. God is niet te vergelijken. Niemand kan in Zijn schaduw staan. Hij is uniek. De Here Jezus was een afdruk van Zijn wezen, Hij zei: ‘Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.’ En op een andere plaats zei Hij: ‘Wie overtuigt mij van zonde?’ Hij was volmaakt in Zijn wandel en in Zijn gedachten. Zuiver, rein, vol barmhartigheid en genade, vol waarheid en leven. Ja, wie is aan Hem gelijk? De gerechtigheid van Christus is aan ons geschonken. Die volmaakte, perfecte gerechtigheid is nu van ons. De grootse daden die Hij heeft verricht, zijn aan ons toegerekend. Dat geeft niet alleen grote dankbaarheid, maar ook grote rust en zekerheid. De gerechtigheid van Christus, dat is de basis van Gods zegen voor ons. Hem komt alle eer toe.

donderdag 3 september 2009

Zodat ik het nageslacht, elk nieuw kind, kan verhalen van de macht van uw arm.

Psalm 71:18
“God, u onderwees mij van jongs af aan, en steeds nog vertel ik uw wonderen. Nu ik oud en grijs ben, verlaat mij niet, o God, zodat ik het nageslacht, elk nieuw kind, kan verhalen van de macht van uw arm.”

Gods trouw overstijgt de generaties. Elk nieuw geslacht leert Hem persoonlijk kennen. Ken je nog de vreugde van de ontdekking, dat God je Vader is? Weet je nog het gevoel dat je had, toen je voor het eerst ontdekte dat Hij je niet veroordeelt? ‘U onderwees mij van jongs af aan’, zegt David. Het staat er niet bij, maar dat gebeurde door zijn ouders en grootouders. Isaï en Boaz hebben hem vast verteld over Naomi en Ruth en over vele andere gebeurtenissen. Wat een geweldige zegen als je aan je kinderen en kleinkinderen mag doorgeven, wat God in je leven heeft gedaan.

woensdag 2 september 2009

Spreken zal ik over uw macht, HEER, mijn God, de rechtvaardigheid roemen van u alleen.

Psalm 71:16
“Ik blijf naar u uitzien, altijd, u lof brengen, meer en meer. Mijn mond verhaalt van uw gerechtigheid, van uw reddende daden, dag aan dag, hun aantal kan ik niet tellen. Spreken zal ik over uw macht, HEER, mijn God, de rechtvaardigheid roemen van u alleen.”

Lees de bovenstaande verzen nog eens aandachtig door. Wat valt je nu op? Er staat geen woord bij over hoe David zich voelt, niets over zijn omstandigheden, niets over zijn vijanden. Het enige onderwerp wat ter sprake komt is God zelf. Zijn macht, Zijn rechtvaardigheid, Zijn lof, Zijn gerechtigheid, Zijn reddende daden. Dat is ware aanbidding, niet meer jezelf zien, niet meer over jezelf spreken, maar God zien en Hem roemen. Lees nog eens die woorden van David en geniet van zijn geloof en aanbidding. Inspirerend vind je niet?

dinsdag 1 september 2009

Verlaat mij niet, terwijl mijn kracht vergaat.

Psalm 71:9
“Verwerp mij niet in den tijd des ouderdoms; verlaat mij niet, terwijl mijn kracht vergaat. Want mijn vijanden spreken van mij, en die op mijn ziel loeren, beraadslagen te zamen, Zeggende: God heeft hem verlaten; jaagt na, en grijpt hem, want er is geen verlosser.”

Als mensen ouder worden, komt de duivel vaak met leugens van twijfel langs. ‘Waarom ben je niet sterk in je ouderdom, net als Jozua?’ ‘Heeft God je misschien verlaten?’ ‘Ben je wel een kind van God?’ Daarom is het goed om je wapens te gebruiken in de strijd. Hef je schild van geloof op, om al die brandende pijlen te doven. Geloof spreekt aldus: ‘Ik ben Gods kind, niet op grond van mijn kracht, maar op grond van genade. God zal mij niet begeven, noch verlaten, want ik ben zijn dierbaar eigendom. Niemand is in staat mij te roven uit de hand van God. Niemand kan mij scheiden van de liefde van Christus.’ Je schild van geloof richt je aandacht op God. En als je tegenstander merkt dat je je kracht niet in jezelf zoekt, maar in Hem, die jou liefheeft, dan is hij al lang vertrokken. Met de staart tussen de benen en jankend om uw kracht.