zaterdag 31 december 2011

Eer past niet bij een dwaas

Spreuken 26:1
‘Zoals sneeuw niet bij de zomer past, en regen niet bij de oogst, zo past eer niet bij een dwaas.’
Sommige dingen gaan niet samen. Bijvoorbeeld onheiligheid gaat nooit samen met heiligheid. Daarom was er een afscheiding in Gods huis tussen de heilige plaats van God en de onheilige wereld daarbuiten. God krijgt alle eer en alle oneer is voor de dwaze wereld. Offers kunnen de dwaasheden van een mens niet verbergen er zijn steeds weer nieuwe. God geeft zijn eer niet aan een ander, leert de Bijbel. En nu komt het: Zie je wat Jezus heeft gedaan? Hij nam de oneer van de wereld op zich en bracht elke verloste onder Gods eer. De voorhang is niet langer nodig, we hebben vrije toegang tot Gods troon van genade. Dat betekent dat we nu net zo heilig zijn gemaakt als God zelf, door het bloed van Jezus. Het verschil tussen licht van God en duisternis van onze zonden bestaat niet meer: we zijn nu zelf licht en wandelen in het licht. Niets kan ons meer scheiden van God en zijn liefde. Eer past niet bij een dwaas, dat klopt, maar we zijn geen dwazen meer! We zijn nu Gods geliefde kinderen, kostbaar en hooggeschat.

vrijdag 30 december 2011

Zelfbeheersing

Spreuken 25:28
“Iemand zonder zelfbeheersing is als een stad waarvan de muur is geslecht.”

Zelfbeheersing is een vrucht, geen wortel. Mensen denken vaak – zeker in deze tijd van het jaar: ‘Vanaf nu ga ik het beter doen.’ Ik ga minder eten en meer sporten, ik stop met roken en eet voortaan gezond. Ik ga sterk zijn en ik laat me niet langer overheersen door mijn verkeerde gewoontes [ander woord voor zonde]. Heb je gezien hoe vaak al het woordje ‘ik’ is gebruikt? Je kunt niet vanuit je wil zelfbeheersing voortbrengen, het is een vrucht van de Geest. De Geest van God vertelt je wat je gezegende positie bij God inhoudt en hoe je van daaruit mag regeren over elk terrein van je leven. De duivel wil je verleiden zelf de strijd aan te gaan met slechte gewoontes, maar je mag rusten in het volbrachte werk van Jezus. Dat is de zelfbeheersing die de Geest je schenkt. Blijf waar je bent, houd je positie bij God vast en laat je denken vernieuwen, deze kant op.

donderdag 29 december 2011

Overmatig honing eten

Spreuken 25:27
“Overmatig honing eten is niet goed, overmatig eer zoeken al evenmin.”

Wie zijn keuzes laat bepalen door zijn ‘gevoel’, komt vroeg of laat bedrogen uit. Koning Saul verloor zijn koningschap omdat zijn gevoel zei, dat hij een offer moest brengen, terwijl de profeet had gezegd dat hij moest wachten. De duivel verleidde Eva door haar gevoel te misbruiken. De Bijbel zegt dat de verboden vrucht ‘begeerlijk’ was om van te eten. Het kostte de mens zijn gezegende plaats in de hof van Eden. Het motief om teveel te zoeken naar een goed gevoel, komt voort uit de behoefte geliefd te zijn. Dat is een prima behoefte, maar kan niet worden gevoed door tijdelijke genoegens. Die werken uiteindelijk uit dat je je niet geliefd gaat voelen. Je wordt veel te dik van al die honing, of je gevoel zegt dat mensen je afwijzen. Je behoefte geliefd te zijn wordt door God zelf gevoed. Neem van Hem zoveel je lust, dan zul je merken dat al het andere steeds minder aantrekkelijk wordt om je goed te voelen.

woensdag 28 december 2011

Geen troebele bron

Spreuken 25:26
“Een rechtvaardige die een goddeloze niet weerstaat, is als een troebele bron, een vergiftigde put.”

Van een rechtvaardige mag je verwachten dat hij het kwaad stopt en aan de kaak stelt. Dat is precies wat Jezus deed. Hij kwam de werken van de boze vernietigen. Ziekte, gebondenheid, armoede en elke andere vloek die door de zonde op aarde is gaan heersen, moet wijken voor de naam van Jezus. Wij hebben zijn rechtvaardigheid ontvangen uit genade en ook van ons wordt verwacht dat we de boze weerstaan, vast in het geloof. Dat betekent dat we de boze tegemoet treden in het volle besef dat hij zijn macht over ons heeft verloren. In Christus zijn we niet alleen rechtvaardig, maar ook meer dan overwinnaar. Wanneer we belijden dat Jezus onze rechtvaardigheid is en dat we de boze weerstaan in Zijn naam, zal de duivel van ons vlieden. In Christus zijn we geen partij voor hem, hij zal ons met rust moeten laten.

dinsdag 27 december 2011

Koel water voor dorstige kelen

Spreuken 25:25
“Een goed bericht uit een ver land is als koel water voor een dorstige keel.”

Tegenwoordig zijn afstanden geen probleem meer en nieuws is van over heel de wereld in seconden bij je. Maar in de tijd van Salomo was dat anders. Schepen voeren uit en kwamen maanden of soms jaren later pas terug. Het nieuws dat je kreeg was vaak al weken of maanden oud. Toch kan ook oud nieuws koel water zijn voor een dorstige keel. Het nieuws dat God de zonden van de wereld heeft weggedaan is oud nieuws. Maar voor wie er dorstig naar is betekent het eeuwig leven. Je kunt geen beter nieuws horen dan het nieuws over Gods liefde en genade. Geen oordeel of dreiging, geen zorgen of gebrek, maar leven en overvloed. Dit goede nieuws gaat de hele aarde rond en steeds opnieuw ontdekken mensen dat het hun dorst wegneemt. Help mee dit goede nieuws te verspreiden en breng koel water naar dorstige kelen.

maandag 26 december 2011

Niet het dak op

Spreuken 25:24
“Je kunt beter in een hoekje op het dak wonen dan in één huis met een vrouw die ruzie zoekt.”

God is liefde en Hij heeft de mens geschapen om liefde te ontvangen en te geven, in die volgorde. We ontvangen de liefde van God en geven liefde aan elkaar. Als je relatie met God onder druk komt te staan, gaat dat gevolgen krijgen voor je huisgenoten. Degenen die het dichtst bij je staan merken het eerst dat er in je hart iets niet goed gaat. Als er niets wordt veranderd gaat de relatie steeds verder achteruit. Je houdt het gewoon niet uit met iemand die steeds ruzie zoekt. De beste dienst die je elkaar kan bewijzen, is je relatie met God op peil houden. Aan God zal het niet liggen, Hij staat altijd klaar om je te omarmen en te troosten. Hij begrijpt je gevoelens en weet wat je nodig hebt. Laat je lekker door Hem verwennen, dat is toch veel beter dan een hutje op de hoek van het dak?

zondag 25 december 2011

Zwijgen uit liefde

Spreuken 25:23
“Zoals de noordenwind een striemende regen brengt, zo brengt geroddel woedende blikken.”

Ik betrap mezelf er wel eens op dat ik uit boosheid vertel wat een ander me heeft aangedaan. Daarmee zet ik de ander in een kwaad daglicht en probeer ik mezelf te rechtvaardigen. Misschien lucht het even op, maar al snel weet je dat je dat niet had moeten doen en voel je je schuldig. Kwaadsprekerij is uit de boze en het maakt relaties stuk. Het levert woedende blikken op en brengt helemaal niets goeds voort. Er is iemand die alles van ons weet, zelfs onze gedachten kent Hij van verre. Als iemand iets over ons zou kunnen vertellen is Hij het, maar Hij zwijgt in zijn liefde. Al het kwade uit ons leven heeft Hij op zich genomen en weggedaan, zodat de boze ons niet langer kan aanklagen. Er is betaald voor elke zonde en elke schuld. Als wij kwaad spreken over anderen, vergeten we dat God de rechter is over allen en vrijspraak heeft uitgesproken. Zoals God genadig is geweest naar mij, zo mag ik het zijn naar anderen. Wanneer we leren zwijgen uit liefde, houden de boze blikken op en worden relaties hersteld.

zaterdag 24 december 2011

Gloeiende kolen

Spreuken 25:22
“Dan stapel je gloeiende kolen op zijn hoofd, en de HEER zal je belonen.”

Paulus haalt deze tekst aan in de brief aan de Romeinen en voegt eraan toe: ‘Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.’ Wanneer mensen je vijandig gezind zijn, kun je ze met liefde en goedheid raken. De vurige kolen op je hoofd zul je zeker gaan voelen en je zult er vanaf willen komen. Als Petrus door Jezus wordt gezegend met een boot vol vis, begint meteen zijn geweten te spreken. ‘Ga weg van mij, ik ben een zondig mens.’ Als God ons overlaadt met goedheid en zegen gebeurt hetzelfde. Gods barmhartigheid leidt tot boetvaardigheid. Het is Gods manier om de zonde in ons aan te pakken. Niet door straf, maar door liefde. Hij schenkt ons onverdiend vergeving en zegent ons overvloedig met het goede. De meest krachtige aanpak als je wilt dat je vijanden veranderen en je gaan liefhebben.

vrijdag 23 december 2011

Als je vijand honger heeft

Spreuken 25:21
“Als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken.”

Wie zou dit ooit hebben bedacht? Je vijand te eten en te drinken geven? Hier zie je Gods hart voor de zondige mens. God wil geen oog om oog en tand om tand. Dat was de spiegel van het oude verbond, waardoor er geen verandering kwam, maar angst. Gods hart weet een betere manier om vijanden te raken, liefde en ontferming. Geef je vijanden te eten. Jezus zegt als Hij naar het kruis gaat om te sterven: ‘Eet, dit is mijn lichaam voor u.’ Achter elke vijandschap.’ zit honger naar echte liefde. Dorst naar echte vriendschap. Alleen God kent het hart van de mens. Daarom zegt Hij: ‘Geef je vijanden te eten en als ze dorst hebben te drinken.’ Zo stopt de spiraal van geweld op aarde. Zo wordt de vijand verslagen.

donderdag 22 december 2011

Zing niet voor iemand die bedroefd is

Spreuken 25:20
“Als je zingt voor iemand die bedroefd is, is het of je je ontkleedt op een koude dag, of azijn op loog giet.”

Een oud spreekwoord zegt: ‘In het huis van de gehangene, spreekt men niet over de galg.’ Hoe goed bedoeld ook, sommige manieren om iemand op te bouwen zijn ongepast. Zingen voor iemand die bedroefd is doet pijn. In veel gevallen is zwijgen beter dan spreken. Het feit dat je niets weet te zeggen, is vaak troostrijker dan de mooiste woorden. Jezus vertelde dat Hij de Trooster zou zenden, om altijd bij ons te zijn. En de Trooster wijst altijd naar Jezus. ‘Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen’, legde Jezus uit. Degene die weet wat er in een mensenhart omgaat, is de enige die kan troosten en bemoedigen. Hij gebruikt daarvoor mensen die op Hem zijn afgestemd. En wij moeten leren zwijgen als Hij zwijgt. Hij kan zonder woorden troosten, door gewoon aanwezig te zijn en te laten weten dat Hij het weet. De beste dienst die je iemand kan bewijzen is afgestemd zijn op Jezus en doen wat Hij je zegt.

woensdag 21 december 2011

Vertrouwen in nood

Spreuken 25:19
“Vertrouwen op een onbetrouwbaar mens in tijden van nood is als eten met een rottend gebit, lopen met een verzwikte enkel.”

Er zijn twee kleine woordjes die een mens onbetrouwbaar maken. Het zijn de woordjes ja en nee. Wie ja zegt en nee doet is onbetrouwbaar en andersom geldt hetzelfde. Het is misschien niet prettig om nee te zeggen als iemand je om een gunst vraagt, maar je bent wel betrouwbaar. Dat wordt toch hoger gewaardeerd dan ja zeggen en nee doen. Jezus leert de mensen in de bergrede om niet uit te gaan boven hetgeen ze hebben gezegd. ‘Laat het ja, dat gij zegt, ja zijn, en het neen, neen; wat daar bovenuit gaat, is uit den boze.’ God heeft Zijn Woord gegeven en al Zijn beloftes betekenen: Ja. Hij heeft de verlossing aangekondigd en uitgevoerd. Hij heeft ons vrijgesproken en dus zijn we vrij. Daarom is er in tijden van nood geen betere hulp dan God. Al Zijn beloftes – hoeveel het er ook zijn – zijn altijd Ja en Amen in Christus. In tijden van nood staat Hij borg voor ons leven. Hij zal met de beproeving voor de uitkomst zorgen, zodat we ertegen bestand zijn.

dinsdag 20 december 2011

Een vals getuigenis

Spreuken 25:18
“Wie een vals getuigenis tegen een ander aflegt, is als een bijl, een zwaard, een scherpe pijl.”

Een bijl, een zwaard en een scherpe pijl zijn bedoeld om te verwonden. De woorden die erbij passen zijn hakken, steken, raken. Die woorden gebruiken we ook om aan te geven dat we pijnlijk zijn getroffen. ‘Het hakt erin’, zeggen we dan, of: ‘Dat steekt me. Dat raakt me diep.’ Valse getuigenissen raken ons diep. Je kunt je verweren, maar wie gelooft je? Het beste is ze te negeren en je aandacht op Jezus te richten. Ook Hij werd vals beschuldigd en op grond daarvan ter dood veroordeeld. Maar door Zijn dood behaalde Hij juist de grootste overwinning over de duivel en het kwade. Jezus liet zich treffen, Hij verdroeg de slagen en de striemen, de spot en de vernedering, omdat Hij iets beters met ons voor had. Omdat Hij zich liet vernederen, kan Hij ons verhogen en door Zijn striemen zijn wij genezen. Moeten we dan degenen dankbaar zijn die Hem vals hebben beschuldigd? Nee, we moeten dankbaar zijn aan Hem die dat alles heeft verdragen voor ons heil.

maandag 19 december 2011

Bezoek een vriend niet te vaak

Spreuken 25:17
“Bezoek een vriend alleen zo nu en dan, anders word je hem te veel en gaat hij je haten.”

Vriendschappen zijn mooi, maar ook kwetsbaar, ze kunnen stuk gaan. Wanneer je elkaar gaat irriteren, staat de vriendschap onder spanning. Gelukkig kunnen goede vriendschappen wel tegen een stootje, maar het advies van God is hier toch bijzonder. Bezoek elkaar niet te vaak. Wanneer ik dan denk aan mijn vriendschap met God, wordt het nog meer bijzonder dat Hij zegt: ‘Ik zal altijd bij je zijn.’ Dat betekent dat Hij er vertrouwen in heeft, dat Hij mij niet gaat vervelen, maar nog veel meer, dat Hij er vertrouwen in heeft dat ik Hem niet ga vervelen. Gods vriendschap is volmaakt. Hij geeft alles en verdraagt alles. Als menselijke vriendschappen verdwijnen, zal Gods vriendschap nog steeds bestaan. Zelfs als je vader of moeder je verlaten, God zal je nooit verlaten. Op Hem kun je altijd rekenen.

zondag 18 december 2011

Overeet je niet

Spreuken 25:16
“Als je honing hebt gevonden, eet dan niet meer dan goed voor je is, spaar je maag, anders braak je het uit.”

Honing is een beeld van Jezus en zijn goedheid, daar kun je toch niet teveel van nemen? Toch wel, want je voedsel moet afgestemd zijn op je behoefte. Er is een tijd voor melk en een tijd voor vast voedsel. Het hoort bij je geestelijke ontwikkeling om te eten, maar teveel eten leidt niet tot snellere groei. Je lichaam verzet zich tegen teveel eten en geestelijk is dat ook zo. God wil dat we nemen wat we vandaag nodig hebben, morgen is er weer nieuw. Het manna was er elke dag, maar slechts voor die ene dag, behalve bij de sabbat dan was er voor twee dagen. Gods gunstbewijzen zijn elke dag nieuw, net als de dauw. Vers voedsel is veel lekkerder dan oud. Eet zoveel, dat je ervan genieten kan, maar eet zo weinig dat je er weer naar verlangt zodra het verwerkt is. De voorraad is onbeperkt, dus er is altijd genoeg. Vandaag en ook morgen.

zaterdag 17 december 2011

Kalme woorden breken krachtige tegenstand

Spreuken 25:15
“Een heerser laat zich overtuigen door geduld, kalme woorden breken krachtige tegenstand.”

Tegenstand komt van de tegenstander. Hij wil ons geloof vernietigen en gebruikt daarvoor beproeving en verdrukking. Maar Jezus leert, dat dat een eer voor ons is, als we om Christus wil moeten lijden. Zegen wie u vervolgen, zegen en vervloek niet. In de tijd dat christenen bereid waren zingend te sterven, stopte keizer Nero zijn vingers in zijn oren. Uiteindelijk stopte het gruwelijke martelen in de arena’s, omdat het een groot getuigenis was van het geloof van degenen die gingen sterven. In plaats van hun geloof op te geven, waren ze bereid de dood te ondergaan met Gods naam op hun lippen. De tegenstander was machteloos en stopte met deze gruwelijke marteling. De kracht van het goede overwint het kwade. Jezus was uit liefde bereid te sterven voor de haat van de wereld. Zo ontwapende Hij de duivel en de dood. Het krachtigste getuigenis is niet een grote mond, maar een groot geloof. Dat breekt uiteindelijk elke tegenstand.

vrijdag 16 december 2011

Wolken zonder regen

Spreuken 25:14
“Wie prat gaat op een geschenk zonder waarde, is als wind en wolken zonder regen.”

Het Bijbelboek Judas spreekt uitgebreid over deze wolken zonder water. Het zijn mensen die de Geest niet hebben, maar zich voordoen als christen. Het zijn dwaalsterren, ze lijken op de vijgenboom die door Jezus werd vervloekt. Ze lijken vol blad te staan en gezond te zijn, maar ze dragen geen vrucht. De Bijbel leert dat er in de laatste dagen veel van dit soort mensen zullen komen. Ze brengen scheuringen teweeg en volgen hun vlees. Het zijn mensen die de genade van God veranderen in losbandigheid en zo zichzelf en degenen die hen volgen te schande maken. ‘Wie roemt, roeme in de Heer’, schrijft Paulus. In Hem hebben we een geschenk vol waarde. In Hem hebben we vergeving van zonden ontvangen en gezondheid naar ziel, geest en lichaam. Dat verkondigen wij en belijden wij, daar laten we dan ook de vruchten van zien. Een boodschap zonder inhoud is net zo erg als een leugen. Wolken zonder regen, houden alleen het licht tegen.

donderdag 15 december 2011

Een betrouwbare bode

Spreuken 25:13
“Een betrouwbare bode is voor zijn opdrachtgever als een koele dronk tijdens de oogst: hij beurt hem op.”

Op het eerste gezicht denk je dat de ontvanger van de bode blij moet zijn en opgebeurd wordt, maar het gaat echt over de opdrachtgever, over de zender van de bode. Hij is blij dat de bode zijn werk betrouwbaar uitvoert. De bode komt namelijk namens de opdrachtgever. De bode moet overbrengen wat de opdrachtgever heeft bedoeld. Zo was Jezus op aarde een betrouwbare bode van God. Hij was de afdruk van Gods wezen. Door Hem krijgen we een goed beeld van de Vader. Geen wonder dat de opdrachtgever blij is met een betrouwbare bode. Hoe lang heeft God moeten toezien dat op aarde van alles namens en over Hem werd verteld wat onbetrouwbaar was? En nog steeds wordt God afgeschilderd als iemand waarvoor je angst moet hebben. Nog steeds doen mensen hun best om God te behagen. Terwijl de werkelijke boodschap is, dat God de wereld liefheeft en haar schuld heeft verzoend. Wie een betrouwbaar beeld van God geeft, redt niet alleen mensen, maar zorgt ook voor veel vreugde in de hemel. Maar hoe zal men spreken zonder gezonden te zijn?

woensdag 14 december 2011

Een luisterend oor

Spreuken 25:12
“Een wijze vermaning voor een luisterend oor is als een gouden ring, een sieraad van het zuiverste goud.”

Wie heeft er nog een luisterend oor? Wie wil er nog opgevoed worden? Wie is er nog bereid lessen te leren van wie wijzer is? Als dat onze houding naar God is, zullen we beloond worden, het wordt een sieraad genoemd van het zuiverste goud. Het zuiverste goud spreekt van Gods wijsheid en zuiverheid, zijn heiligheid en schoonheid. Je ziet dat terug in de voorwerpen in het heiligdom, de tempel. Alles wat van goud was of met goud bedekt, wees heen naar de heerlijkheid van Christus. Wanneer we op Hem zijn afgestemd, Zijn heerlijkheid zien, veranderen we zelf ook naar dat beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Luisteren en doen horen bij elkaar. Je door God laten vernieuwen in je denken, betekent meer glorie en eer in jouw leven en meer eer en glorie voor Hem.

dinsdag 13 december 2011

Het juiste woord

Spreuken 25:11
“Het juiste woord op de juiste tijd is als een gouden appel op een zilveren schaal.”

Iedereen heeft het wel eens meegemaakt, dat je spijt hebt van wat je zegt of hebt gezegd. Je kunt het niet meer herstellen, want de woorden zijn eruit. Jarenlange vetes beginnen met verkeerde woorden. Misschien verkeerd gezegd, of wellicht verkeerd begrepen, maar de gevolgen zijn er niet minder om. Met je woorden kun je een oorlog beginnen, maar ook beëindigen. ‘Vader, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen’, sprak Jezus toen hij werd gekruisigd. Daarmee toonde Hij zijn bewogenheid voor de wereld die Hem had verworpen. Die woorden bezitten nog steeds hun kracht en dat gebed is meteen verhoord. Onze zonden zijn vergeven en we zijn verzoend met God. Zijn liefde raakt ons hart en Zijn woorden zegenen ons. Dat is heilzaam voor ons verwonde hart. We herstellen en worden gezond, ook in ons spreken.

maandag 12 december 2011

Hij maakt je [niet] te schande

Spreuken 25:10
“Als hij dat te weten komt, word je zelf het slachtoffer: hij maakt je te schande.”

Wie geheimen verklapt van een ander, moet niet verbaasd zijn zelf te schande te worden gemaakt. Zo gaat dat in de wereld. Wat je zaait, zul je oogsten. Daar staat tegenover: wie goed doet, goed ontmoet. Ook dat is zaaien en oogsten. Jezus leert: ‘Ik ben niet gekomen om te veroordelen, maar om te redden.’ Hij verklapt geen geheimen, Hij verbergt ze. De diepste geheimen van ons leven, zijn Hem bekend. Hij is vertrouwd met al onze wegen. Maar we hoeven nooit te vrezen, dat Hij op een dag alle vuile was van ons leven gaat buitenhangen. Hij zal zwijgen over onze zonden en alleen spreken over Zijn liefde voor ons. Hij bemoedigt en zegent ons zo uitbundig, dat we de behoefte niet meer hebben om onszelf omhoog te trekken ten koste van een ander. En wordt er toch schande over ons uitgesproken, dan mogen we het afwentelen op Hem. Hij heeft ook onze smarten gedragen. Vanuit Zijn vrede, kunnen we vredestichters zijn.

zondag 11 december 2011

Onthul geen geheimen

Spreuken 25:9
“Als je een rechtsgeding met iemand hebt, onthul dan geen geheimen van een ander.”

Mensen die onder veroordeling leven, hebben steeds de neiging zich te verdedigen. In een rechtbank gaat het daar ook om. Je wordt beschuldigd, maar je mag je verdedigen. Veel mensen zien God ook alleen als rechter. Hij beoordeelt of je het goed of fout hebt gedaan in je leven, of op deze dag. De werkelijkheid is, dat God je niet veroordeelt, maar vrij spreekt. Hij heeft het oordeel op Jezus gelegd en het vonnis over de zonde voltrokken aan het kruis. Daarmee is wat God betreft het zondeverhaal klaar. Hij denkt er niet meer aan. Nu moeten de mensen die vrij geworden zijn, leren in die vrijheid te leven. Daar is God op gericht. Maar voor de duivel is de rechtzaak nog in volle gang, hij blijft je aanklagen en beschuldigen. Daarom is Jezus onze advocaat, onze voorspraak. Hij neemt het voor ons op en bevestigt onze vrijspraak. We hoeven ons niet te verdedigen of te rechtvaardigen voor God, het is in orde. Het is niet nodig de geheimen van een ander te vertellen om je goed te voelen, je mag je geliefd weten en als kind van God ben je niet langer onder wat voor oordeel dan ook. Je leeft onder Gods goedkeuring en zegen.

zaterdag 10 december 2011

Ik veroordeel je niet

Spreuken 25:8
“Als je denkt dat iemand iets misdaan heeft, sleep hem dan niet overijld voor het gerecht. Wat zou je moeten doen als hij je te schande maakt?”

‘Waarom lijd je niet liever onrecht?’, vraag Paulus aan de gemeente van Corinthe. Daar waren broeders in het geloof die elkaar voor het gerecht sleepten om hun gelijk te krijgen. ‘Dan is de zaak al verloren’, schrijft Paulus. Wanneer je hart niet meer op Jezus is gericht, zak je terug in je oude patronen. Als je niet meer beseft dat God voor je zorgt, ga je je weer gedragen als een wees. Hoe zouden de oudsten en Farizeeërs zich hebben gevoeld toen Jezus zei: ‘Wie van u zonder zonde is, werpe de eerste steen?’ Ze waren gekomen voor de overwinning, maar dropen als verliezers af. ‘Ik veroordeel je niet, ga heen en zondig niet meer.’ Dat is de volgorde van liefde. Draai het niet om, maar laat het ‘niet veroordelen’ vooraf gaan aan het ‘zondig niet meer’.

vrijdag 9 december 2011

De eerste plaats

Spreuken 25:7
“Het is beter dat de koning je naar voren roept dan dat hij je plaats laat maken voor een edelman.”

In Lukas 14 kun je lezen dat Jezus dit voorbeeld gebruikte tegenover de Farizeeërs die graag zelf de voornaamste plaatsen innamen. Hij sloot af met: ‘Al wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd.’ Meestal wordt dat uitgelegd als: ‘Doe maar gewoon, verbeeld je maar niks.’ Maar het gaat hier over wet en genade. De wet wordt door mensen gebruikt om zichzelf te verhogen. Je kunt jezelf vergelijken met anderen en vinden dat jij het beter doet. Maar wie zichzelf vernedert, door te erkennen nooit aan de wet te kunnen voldoen, wordt door genade verhoogd. Jezus liet zich vernederen om ons te verhogen. Dat mag je van de daken schreeuwen. Daar hoef je niet bescheiden over te doen. Laat dat licht van genade niet verborgen blijven. Jezus heeft jou naar voren geroepen en de beste plaats gegeven, omdat Hij zich voor jou heeft vernederd.

donderdag 8 december 2011

Eer aan het Lam

Spreuken 25:6
“Gedraag je niet aanmatigend in aanwezigheid van de koning, ga niet op de plaats van een voornaam persoon staan.”

Genade maakt je nederig. Je bent net gered van de dood, dan kun je maar beter even zwijgen. Ook Jezus leert dat aan zijn discipelen als hij zegt dat ze bij een feest beter naar voren geroepen kunnen worden, dan naar achteren gestuurd. Als je iemand wilt eren, doe het dan je Redder. Ook al heeft Hij je net zo rijk gemaakt als Hij zelf is, ook al deelt Hij zijn eigen troon met jou, in de hemel weet iedereen om wie het gaat. Alle eer, rijkdom, aanbidding is voor het Lam dat geslacht is. Alle kronen worden aan Zijn voeten gelegd en alle levende wezen verklaren: ‘U alleen bent waardig te ontvangen, U alleen komt het toe.’

woensdag 7 december 2011

Geen goddelozen om te troon

Spreuken 25:5
“Als de koning zich ontdoet van goddelozen, schraagt gerechtigheid zijn troon.”

Van Gods troon wordt in Psalm 89 het volgende gezegd: “Uw troon rust op recht en gerechtigheid, liefde en waarheid staan in uw dienst.’ Recht en gerechtigheid spreekt over wet, maar liefde en waarheid over genade. Beide zijn rondom Gods troon in perfecte harmonie. Jezus verbindt die twee. Hij heeft ervoor gezorgd dat Gods recht en gerechtigheid, zijn liefde en waarheid niet hinderen ons lief te hebben. God heeft ons als koningen aangesteld om te heersen op aarde. Voor ons is het daarom ook belangrijk dat we geen goddeloze raadgevers toelaten. Gods recht en Gods genade zijn ons genoeg. Zijn gerechtigheid en Zijn genade maken ons succesvol in alles waarover we heersen (besluiten nemen), te beginnen bij ons eigen leven.

dinsdag 6 december 2011

Een mooie vaas

Spreuken 25:4

“Als het zilver van onzuiverheden is ontdaan, maakt de edelsmid een prachtige vaas.”

Als zilver in het vuur wordt gelegd, komen de onzuiverheden bovendrijven. Wanneer je die wegschept, heb je zuiver zilver over. Dat is wat Jezus deed met onze zonden in het oordeel. Hij nam onze zonden op zich en ging door het vuur van Gods toorn. God schepte alle ongerechtigheden weg en toen Jezus opstond uit de dood, was Hij zo zuiver en rein, dat God Hem niet langer hoefde af te wijzen. Ons leven is gezuiverd van zonden, wij mogen dat zo goed gaan beseffen, dat ons geweten erdoor gezuiverd wordt van besef van kwaad. We mogen ons nu verbazen en verheugen over de prachtige vaas die God van ons maakt. Een vat van eer voor de glorie van God.

maandag 5 december 2011

Hoog als de hemel en diep als de zee

Spreuken 25:3
“Zo peilloos hoog als de hemel, zo peilloos diep als de aarde, zo peilloos is het hart van een koning.”

Het hart van de koning is niet te doorgronden. Ik kan me voorstellen dat dit voor de meeste onderdanen van de koning geldt. Ze hebben te gehoorzamen, zonder uitleg over de motieven. God is onze Koning en Zijn hart is ook niet te doorgronden. Trouwens zelfs je eigen hart is niet te doorgronden. ‘Wie zal het kennen?’, schrijft de profeet Jeremia. Maar God laat zijn hart wel kennen. Hij openbaart de diepte van Zijn hart aan Zijn kinderen. Door de Heilige Geest wordt het ons duidelijk, in Gods hart zit allemaal liefde voor ons. Paulus schrijft hierover, dat de Heilige Geest alles uit de diepte van Gods hart aan ons openbaart, zodat we weten wat God ons uit genade geschonken heeft. Het hart van God is niet te doorgronden, maar je mag wel weten wat daarin leeft voor jou. Jezus liet het hart van God zien in alles wat Hij zei en deed. Het is een hart zonder veroordeling, zonder dreiging, zonder afwijzing voor wie Hem wil kennen.

zondag 4 december 2011

Eer aan God

Spreuken 25:2
“Eer aan God, omdat hij dingen verbergt, eer aan de koning, omdat hij dingen onderzoekt.”

Het gaat in dit vers over God en de koning van Israël. Laten we met het laatste beginnen. De koning moest regelmatig een uitspraak doen in conflictsituaties, hij bekleedde het hoogste gezag. De koning was omgeven door raadgevers en liet zich graag adviseren. God is nu onze Koning en raadgevers heeft Hij niet nodig. Hij doorgrondt alle dingen en alles is bij Hem bekend. Zaken die niet zo mooi zijn – de vruchten van ons vlees – houdt Hij verborgen, maar Hij doorzoekt wel ons hart. De profeet Sefanja schrijft dat God zal zwijgen (over onze tekortkomingen en fouten) in zijn liefde, maar dat Hij over ons juicht met gejubel. Dat is de vrucht van het werk van Jezus. God kan zwijgen omdat alles volbracht is en Hij kan juichen, omdat Hij na grondig onderzoek het Lam heeft goedgekeurd. In ons hart ziet God Jezus en zijn liefde , het wordt er steeds mooier. Over de rest kan en blijft Hij zwijgen.

zaterdag 3 december 2011

Dienaren van koning Hizkia

Spreuken 25:1
“Hier volgen andere spreuken van Salomo, die de dienaren van koning Hizkia van Juda hebben gekopieerd.”

Ruim 200 jaar na koning Salomo liet koning Hizkia de spreuken van Salomo overschrijven. Salomo (vredevorst) was zo wijs dat zijn latere opvolgers er nog gebruik van maakten. Met gevoel voor historisch besef is het toch wonderlijk dat wij nu ruim 3000 jaar later diezelfde wijsheden ook nog kunnen lezen. God heeft ze voor ons bewaard, omdat ze van zijn Zoon getuigen. Alles wat Jezus mooier kan maken wordt door God gekoesterd. Alles waardoor we Hem beter leren kennen, is aan ons geschonken. Deze Spreuken hebben maar een doel: Hem te kennen in Zijn wijsheid en liefde voor mensen. Te genieten van wat God in de Schriften heeft verborgen over Zijn geliefde Zoon. Jezus liet het zien aan de Emmaüsgangers en de discipelen, alles wat er over Hem stond geschreven, te beginnen bij Mozes (Genesis). Ook aan ons is dat voorrecht gegund om meer en meer te zien hoe Jezus het hoofdthema is van de Bijbel. Hizkia heeft van dit alles nog niets geweten, maar God heeft ervoor gezorgd dat hij de opdracht gaf om te schrijven. Wonderlijk toch?

vrijdag 2 december 2011

Geen armoede bij God

Spreuken 24:34
“Armoede overvalt je als een struikrover, als een bandiet slaat gebrek je neer.”

Armoede en gebrek worden hier gekoppeld aan de struikrover en de bandiet. Het is niet God die jou arm maakt of gebrek laat lijden. Adam en Eva hadden geen gebrek en kenden geen armoede. God had hen in een omgeving gebracht van voorspoed en zegen. Maar door de zonde kwam er een vloek op aarde en werd de mens buiten Gods hof geplaatst. Met zweet je geld verdienen en als je lui bent betekent dat armoede. Maar ook dat heeft Jezus hersteld. Hij heeft de vloek gedragen en ons verlost uit de macht van de zonde. We zijn overgezet in het koninkrijk van Gods liefde. We staan weer midden in de genade. In alles is voorzien. En als we niet altijd goed handelen, is de zegen er toch, want we zijn niet onder de wet (die veroordeelt), maar onder de genade (Gods onverdiende gunst). In de wereld kun je arm worden, maar niet bij God. Wie zijn blik op Jezus gericht houdt en zijn mond laat spreken over Gods gunst, zal ontvangen wat hij gelooft en belijdt.

donderdag 1 december 2011

Nog even blijven liggen

Spreuken 24:33
“Nog even dan? Nog even slapen, nog een beetje rusten, een ogenblik nog blijven liggen?”

Soms is het heerlijk om nog even te blijven liggen en dat geeft ook helemaal niets. Maar als het de gewoonte wordt om zo lang mogelijk te blijven liggen, dan wordt het een structureel probleem. Wat kan de reden zijn om nog niet op te staan? Als het lichamelijke vermoeidheid is, dan is dat van korte duur. Maar als je geestelijk moe bent, als je tegen de dag opziet, dan helpt wat langer blijven liggen je alleen maar verder in de put. In dat geval zou ik zeggen sta op en zeg: ‘Vader, ik red het niet zonder uw kracht, maar ik geloof dat u mij uw kracht hebt gegeven om stand te houden in de druk. Deze dag zal ik uw uitkomst zien.’ Gods genade is met je, juist in tijden dat je jezelf onmachtig voelt. Vertrouw op Gods genade voor vandaag, maar wees niet passief en lui. Gooi het bijltje er niet bij neer, want daar is de boze juist op uit. Het kleine beetje kracht dat je nog hebt wil hij je ook afnemen, maar Jezus heeft aan het kleinste beetje genoeg om je weer krachtig en sterk te maken.

woensdag 30 november 2011

Ik zag het

Spreuken 24:32
“Ik zag het, en nam het ter harte, ik nam het in mij op, en trok er lering uit.”

De Bijbel staat vol met verhalen en illustraties van de geestelijke werkelijkheid. God laat als het ware in het zichtbare zien, hoe de onzichtbare dingen werken. In ons voorbeeld zien we een akker vol onkruid en distels, omdat iemand zijn akker heeft verwaarloosd. God heeft de akker gezegend met vruchtbaarheid, maar de bezitter maakte er geen gebruik van. Het volk Israël zag veel wonderen, zowel bij de uittocht uit Egypte als ook tijdens de woestijnreis. Toch konden ze het beloofde land niet binnengaan wegens hun ongeloof. God wil ook voor ons dat we die dingen zien, ze in ons opnemen en er lering uit trekken. Onderhoud je relatie met God door zijn woord te lezen, met Hem te spreken over wat je bezighoudt, zijn beloftes te kennen. Maar het meest krachtige voor je akker is dat je God aanbidt en prijst voor zijn bovennatuurlijke voorzieningen.

dinsdag 29 november 2011

Alles was overwoekerd door onkruid

Spreuken 24:31
“Alles was overwoekerd door onkruid, zijn hele terrein was met distels bedekt, de muur lag in puin.”

Onkruid overwoekert je akker en je wijngaard als je het zijn gang laat gaan. In de gelijkenis van de zaaier [Marcus 4] is het onkruid een beeld van mensen die zich zorgen maken, rijk willen worden en zelfzuchtig zijn. Ze houden zich bezig met hun eigen mogelijkheden in plaats van met Gods mogelijkheden. Ze zijn meer met hun problemen bezig dan met Gods oplossingen. Hun geloof begeeft het en wordt onvruchtbaar. De akker die zo rijk had kunnen voorzien, wordt overwoekerd door dorens en distels. Pijnlijk om op zo’n akker rond te lopen en dat doen ze dan ook niet meer. Wat moet je nu doen als je akker er zo bij ligt? Ga weer goed zaad zaaien, haal de stenen van ongeloof en twijfel weg uit je hart. Laat je weer opbouwen door Gods genade. Besef dat Jezus al jouw fouten heeft gedragen en weggedaan. Je wordt er niet voor gestraft. Je hoeft alleen maar te geloven in wat God je uit liefde heeft geschonken. Weet dat je geliefd bent en gezegend. Richt je op God en zijn beloftes en je akker gaat weer bloeien en een rijke opbrengst geven.

maandag 28 november 2011

Lui en dwaas

Spreuken 24:30
“Ik liep over het veld van een luiaard, door de wijngaard van een dwaas.”

God heeft alles uit genade geschonken. De hele schepping is een geschenk. Een akker is een stukje vruchtbaar land, het is gemaakt om te produceren. Dat geldt ook voor een wijngaard, of een boomgaard, of een tuin. Noem iets van de schepping en het is gemaakt voor productie. God heeft de mens aangesteld om dit moois te beheren. Maar als een mens luis is of dwaas, dan stopt de productie. In het geestelijke leven is het niet anders. God heeft ons gezegend met alle zegen die Hij heeft in Christus. Maar wij moeten die zegen ophalen en gebruiken. God heeft door zijn beloftes aangegeven wat onze zegeningen zijn. Wij halen ze op door geloof. Wie lui en dwaas is, denkt dat alles vanzelf in zijn schoot valt, maar een wijze weet beter. God zorgt voor de vogels, maar ze moeten zelf de wormen uit de grond trekken of op zoek naar zaadjes. Alles is bereid voor degene die zoekt en neemt.

zondag 27 november 2011

Gelijke munt

Spreuken 24:29
“Zeg niet: ‘Wat hij mij heeft aangedaan, doe ik hem aan. Ik betaal hem met gelijke munt.’”

Oog om oog en tand om tand hoort bij het oude verbond. Je krijgt wat je verdient. Duidelijkheid voor alles. Maar dat is niet wat God voor ogen staat. De aarde is vol geweld door dit principe. Voortdurend roept de ene actie de volgende vergelding op. Wraak op wraak, een eindeloze herhaling van dood en verderf. Maar toen kwam Jezus op aarde. Hij doorbrak deze geweldspiraal en stelde een nieuw verbond in werking. Nu krijg je wat je niet verdient, genade. En het is de bedoeling dat we diezelfde genade betonen naar elkaar. God heeft ons liefde gegeven, zodat we kunnen liefhebben als Hij. God heeft ons vergeving geschonken, zodat we kunnen vergeven als Hij. Gods heeft ons gezegend, zodat we elkaar kunnen zegenen als Hij. In dat opzicht kunnen we wel zeggen: ‘Wat Hij mij heeft aangedaan, doe ik terug.’ Maar dan hebben we het niet meer over dood en verderf, maar over leven en zegen. Een echt nieuw verbond dus, het lijkt niet op het oude.

zaterdag 26 november 2011

Waarom zou je liegen

Spreuken 24:28
“Leg over een ander geen vals getuigenis af, waarom zou je liegen?”

Goeie vraag: ‘Waarom zou je liegen?’ Om je beter te voelen dan de ander misschien? Wat de reden ook is, niet doen. Geef de duivel geen voet. Laat hem geen voordeel op ons behalen. Wij zijn uit de leugen verlost en in de waarheid geplaatst. Jezus is de waarheid en wij zijn vast verankerd met en in Hem. Als iets ons dwarszit, mogen we het op Hem afwentelen. Hij zorgt voor ons. Je staat er niet meer alleen voor. Hoe lelijk mensen ook soms tegen je doen, je kan in Gods vrede en rust blijven door je blik op Jezus te richten. Hij verdroeg alles wat mensen tegen en over Hem zeiden. Hij hield stand en Hij deelt die kracht met ons. We hoeven nergens bang voor te zijn. Liegen is het instrument van de duivel, hij liegt altijd. Maar wij houden ons vast aan de waarheid. De waarheid beschermt ons en zet ons vrij. Denk waarheid, spreek waarheid en elk wapen dat tegen je gesmeed wordt, houdt geen stand. Je kunt het in het ongelijk stellen. Dat is jouw recht van Godswege.

vrijdag 25 november 2011

Doe eerst je werk op het land

Spreuken 24:27
“Doe eerst je werk op het land, maak eerst je akker gereed, bouw daarna pas je huis.”

Er zijn dingen die je eerst moet doen, voor je tot je doel kan komen. Jezus moest ons eerst verlossen uit de macht van de zonde, voor Hij ons het leven kon geven. Gods huis wordt gebouwd op het fundament dat Jezus heeft gelegd. Hij werkte eerst op het land, zou je kunnen zeggen, voor Hij aan zijn eigen huis begon te bouwen. Hij maakte eerst de akker gereed – de akker is de wereld – voor Hij het leven kon gaan inzaaien. Hij betaalde eerst de prijs, voor Hij ons kon toevoegen aan zijn woning. Ook wij hebben eerst de dingen op te ruimen die Gods leven in de weg staan. Daarna mag je zien hoe dat leven meer en meer tevoorschijn komt. Geloof dat je geliefd en gereinigd bent. Geloof dat de zonde geen macht meer over je heeft en reken af met alles wat je aanvalt en aanklaagt. Besef dat het fundament gelegd is, maar de bouw van Gods huis nog in volle gang.

donderdag 24 november 2011

Een kus op de lippen

Spreuken 24:26
“Wie een eerlijk antwoord geeft, is als iemand die een kus op je lippen drukt.”

Een andere vertaling zegt: ‘Een eerlijk antwoord is als de kus van een vriend.’ In ieder geval is het weldadig om met iemand om te gaan die te vertrouwen is. Waarbij je niet steeds hoeft te denken: ‘Zou het wel waar zijn wat hij zegt?’ Een kus en vooral een kus op de lippen, is een uiting van intimiteit, dat doe je niet bij iedereen. Het feit dat Jezus werd verraden door een kus van Judas is ook weer zo’n voorbeeld van de goddelijke ruil die heeft plaatsgevonden. Jezus aanvaardde die kus en nam daarmee symbolisch onze leugenlippen op zich. Hij droeg de schuld van elke leugen die over onze lippen is gekomen en nog komen zal. Daar tegenover staat dat Zijn lippen ons voortdurend reinigen door de woorden die Hij tot ons spreekt. De lippen die zeiden: ‘Het is volbracht’, zeggen ook: ‘Ik heb je lief.’ Door Gods waarheid aan te nemen, worden we op de lippen gekust. Je gaat je steeds meer geliefd voelen en je openstellen voor de woorden uit Gods hart.

woensdag 23 november 2011

Rechtvaardig gezegend

Spreuken 24:25
“Wie de schuldigen veroordeelt, zal het goed gaan, hij wordt gezegend met voorspoed.”

God is rechtvaardig, door en door betrouwbaar en Hij zegent op rechtvaardige gronden. Schuldigen worden veroordeeld en onschuldigen vrijgesproken. Hoe bijzonder is het dan dat volgens Petrus: ‘de Rechtvaardige stierf voor onrechtvaardigen opdat Hij u tot God zou brengen.’ En met Christus kwam ook Gods zegen naar ons toe. Hij kan nu rechtvaardig zegenen, omdat Jezus ons tot God heeft gebracht. Hoe meer we gaan zien van Gods liefde en genade, hoe meer we komen tot aanbidding en verwondering. De liefde van God verdrijft alle angst voor afwijzing en oordeel.

dinsdag 22 november 2011

Je bent onschuldig

Spreuken 24:24
“Wie tegen een schuldige zegt: ‘Je bent onschuldig, ‘wordt door alle volken verwenst, wordt door alle naties vervloekt.”

In alle landen werkt het rechtsgevoel hetzelfde. Je mag een schuldige niet vrijspreken. Doet een koning dat toch, dan kan hij rekenen op een negatieve reactie. Tot zover allemaal te volgen. Maar nu zegt God tegen de schuldige: ‘Ik spreek je vrij van alle schuld’ en Hij noemt dat genade. Veel mensen ervaren dat als onrecht, maar dat is het niet. God is volkomen rechtvaardig wanneer Hij de schuldige vrijspreekt. Er is namelijk wel degelijk voor betaald. Jezus nam onze plaats in onder het oordeel van God over de schuld van de wereld. Jezus kon onze plaatsvervanger zijn omdat Hij zelf zonder zonde en zonder schuld was. Net als het offerlam bij de offerdienst in de tempel, nam Hij de plaats in van de zondaar. Hij is als lam van God gekeurd en aanvaard. Elke schuldige mag zijn hand op Gods Lam leggen en weten dat Hij wordt vrijgesproken. Het Lam droeg de straf. Zo wordt de schuldige vrijgesproken. Het gekke is, dat Jezus nog steeds wordt verwenst en vervloekt door degenen die Hem afwijzen als offerlam.

maandag 21 november 2011

Een partijdig oordeel

Spreuken 24:23
“Ook deze spreuken zijn afkomstig van de wijzen. Een partijdig oordeel in een rechtszaak is verkeerd.”

In onze democratie hebben we de rechtspraak gescheiden van de regering. Dat is gedaan om vermenging van belangen te voorkomen. In Israël was de koning meteen ook de hoogste rechter. Hij had zo gezegd alle touwtjes in handen. Blijf dan maar eens eerlijk. In onze tijd is corruptie onder regeringen aan de orde van de dag. Het mensenhart is kennelijk zo vervuild dat we moeilijk nee kunnen zeggen tegen de verleidingen van machtsmisbruik. Maar het simpele feit dat het mogelijk is maakt het nog niet legaal. Ja, je kunt de belasting ontduiken, maar het blijft bedrog. Je kunt iemand benadelen, omdat anderen het ook doen, maar het blijft verkeerd. Dat Jezus werd veroordeeld door Pilatus was verkeerd. Het feit dat God die dwaling heeft gebruikt om ons te redden, maakt niet dat de veroordeling goed wordt. Je mag nooit iets verkeerds goed praten, omdat God het ten goede heeft gebruikt. Jozef werd verkocht door zijn broers, dat was helemaal fout. Dat God daardoor zijn volk redde, zegt iets over Gods goedheid, maar niets over de broers. Laten we ons gedrag niet goedpraten omdat God genadig is.

zondag 20 november 2011

Ze gaan plotseling ten onder

Spreuken 24:22
“Ze gaan plotseling ten onder, en wie weet hoe zwaar de ramp is die hen treft?”

Protestbewegingen komen en gaan. Knokploegen, ondergronds verzet, rebellenclubs, het zijn allemaal uitingen van mensen die zich niet willen voegen in het bestaande systeem. Terecht of onterecht, dat is even niet van belang. De grondhouding is rebellie, verzet en dat is een destructieve kracht, daar zit Gods Geest niet achter. Jezus begon nooit een verzetsbeweging, niet tegen de Farizeeërs van zijn tijd, noch tegen de Romeinse overheersing. Hij predikte liefde en genade en wist God aan zijn kant. Wat een glorieuze aanpak en wat een resultaat. Nog steeds heeft zijn aanpak effect en nog steeds verandert een atmosfeer door zijn wijsheid. Wentel uw weg op de Here, is het advies uit de Bijbel. Geloof God. Hij zal je leiden vanuit liefde. Verdrukking zal je pad kruisen, maar in dat alles ben je meer dan overwinnaar door Hem, die jou lief heeft.

zaterdag 19 november 2011

Heb ontzag voor de HEER en de koning

Spreuken 24:21
“Mijn zoon, heb ontzag voor de HEER en de koning, ga niet om met wie zich tegen hen verzetten.”

Gezag aanvaarden is voor veel mensen een moeilijke zaak, ze zijn liever eigen baas. Dat is het gevolg van de zonde, die heeft mensen onafhankelijk gemaakt met de leugen dat ze zelf als God kunnen zijn. In werkelijkheid dienen ze daarmee Gods tegenstander, de duivel. Openlijk verzet tegen de leiders wordt in de Bijbel afgekeurd. In plaats daarvan worden we opgeroepen voor hen te bidden. God kent de harten van alle mensen, ook van de koningen. Hij is rechter over allen. Het oordeel over ons leven is van ons afgenomen, maar dat betekent niet dat ons leven daardoor nu perfect is. Laster en oordeel trekken een mens naar beneden. Ben je in een kring van negativiteit, dan is het heel moeilijk om niet mee te doen. Breng jezelf niet nodeloos in zo’n omgeving. Jezus kon niets doen in een omgeving vol kritiek en ongeloof, dat geldt voor ons zeker ook. Vestig daarom je aandacht op God. Praat met Hem over alles wat je dwars zit of moeilijk vindt en spreek goed over de koning, of over wie er boven je is gesteld. Ook zij hebben Gods genade nodig.

vrijdag 18 november 2011

Wie kwaad doet, heeft geen toekomst

Spreuken 24:20
“Want wie kwaad doet, heeft geen toekomst, het licht van goddelozen wordt gedoofd.”

Het kwade kan soms lang regeren, maar uiteindelijk heeft het geen toekomst. We zien het in de politiek, kwaadaardige systemen worden omvergeworpen, want uiteindelijk beseft iedereen dat er alleen toekomst is vanuit het goede. In de bijbel verzetten de Farizeeërs en Schriftgeleerden zich tegen de verkondiging van Jezus, maar een wijze als Gamaleël zei: ‘Als het niet van God komt, stopt het vanzelf. Maar als het wel van God komt, is het niet tegen te houden.’ Die nuchterheid moet je hebben als het kwaad op je pad komt. Het licht van de goddelozen gaat vanzelf uit. Intussen verheugen wij ons in de vastheid van Gods genade. Zijn goedheid en trouw eindigen nooit. De duisternis moet het altijd afleggen tegen het licht. Wij wandelen in het licht, zolang we de glorie van Jezus voor ogen houden.

donderdag 17 november 2011

Wind je niet op

Spreuken 24:19
“Wind je niet op over kwaadaardige mensen, wees niet jaloers op goddelozen.”

De apostel Paulus had reden genoeg om zich over van alles op te winden. Overal waar hij kwam met het evangelie stuitte hij op weerstand en afwijzing, vervolging en mishandeling. Toen hij er met God over sprak werd hij bemoedigd door het antwoord: ‘Mijn genade is u genoeg.’ Gods genade maakt je zo sterk, zo onoverwinnelijk, dat je alle kwaadaardigheid ermee kunt verdragen zonder je blijdschap te verliezen. ‘Verheug je in de Heer’, schreef Paulus vanuit de gevangenis. De kracht van genade wordt ervaren als je je zwak voelt en onmachtig. Dan wordt duidelijk dat God voor je is en niet tegen. Gods eigen kracht is ons gegeven om elke situatie het hoofd te kunnen bieden. Daarom schrijft Paulus aan de Hebreeën: ‘Laat daarbij je oog alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van je geloof.’ Woorden van een man met ervaring. Maak je niet kwaad, wind je niet op, het is de moeite niet waard. Geef God de eer in plaats van de boze.

woensdag 16 november 2011

Want de HEER ziet het

Spreuken 24:18
“Want de HEER ziet het en keurt het af, en laat zijn woede op je vijand varen.”

Toen de Farizeeërs met de overspelige vrouw bij Jezus kwamen, deden ze op zichzelf niets fout. Maar wat niet deugde waren hun motieven. Ze verhieven zichzelf boven deze vrouw. Ze vonden zichzelf veel beter. Jezus doorzag dat en hoewel deze vrouw volgens de wet van Mozes gestraft moest worden, sprak Jezus haar vrij. ‘Wie van jullie zonder zonde is,..’ Daarin sprak hij vooral de Farizeeërs aan. Ze beseften hun ongelijk en dropen af. God is genadig voor alle mensen, ook voor Farizeeërs. Maar eerst moet je beseffen dat je Gods genade nodig hebt, voor je ervan kan genieten. Zolang je nog denkt dat je eigen gedrag van invloed is op Gods goedkeuring, heb je de genade niet begrepen, maar ook niet de werkelijke toestand van je hart. Als de mens op de rechterstoel gaat zitten en gaat oordelen, neemt God het op voor de slachtoffers.

dinsdag 15 november 2011

Verheug je niet over de val van je vijand

Spreuken 24:17
“Verheug je niet over de val van je vijand, juich niet als hij ten onder gaat.”

In het oude testament lezen we over de vijanden die Israël aanvielen. Het waren er vele en de reden was steeds dezelfde: de boze wil Israël vernietigen, zodat Gods heil op aarde niet kan worden uitgevoerd. Dat is nog steeds zo. In Psalm 2 wordt verteld dat de volken woelen tegen de Here en zijn gezalfde. God is kwaad op de boze machten en heeft voor hen de hel gemaakt. De hel is voor de duivel en de demonen en niet in eerste instantie voor mensen. Als mensen zich als je vijand gedragen, komt dat altijd door boze geesten. Paulus legt uit dat we die geesten mogen bestrijden, maar dat we de mensen van vlees en bloed niet moeten zien als onze vijanden. Hoe ver mensen ook zijn afgedwaald van God, Hij wil ze altijd redden. Hoe groot hun tegenstand tegen ons ook is, we mogen ze tegemoet treden met liefde. Dat kunnen we, omdat God ons eerst heeft liefgehad. Vanuit die liefde kunnen we ook geven wat we zelf ontvangen hebben, vergeving en genade.

maandag 14 november 2011

Een goddeloze struikelt en staat niet meer op

Spreuken 24:16b
“Een goddeloze struikelt door zijn slechte daden, en komt voorgoed ten val.”

Een rechtvaardige valt en staat weer op, maar een goddeloze valt en blijft liggen. Hij mist de kracht om op te staan. Die opstandingskracht is het geheim van het evangelie. Het is de kracht waarmee Jezus opstond uit de dood. Diezelfde kracht is aan elke christen gegeven vanaf zijn bekering. Die kracht is in je en blijft altijd beschikbaar. Maar een goddeloze valt en blijft liggen. Je eigen kracht is niet toereikend om je uit elke situatie te redden, je wordt moe, je geeft het op. Je blijft voorgoed liggen. Dat verschil moet toch duidelijk te zien zijn in de wereld. Het is niet zo dat christenen geen moeilijkheden krijgen, ze krijgen er zelfs meer dan de wereld omdat ze Jezus belijden, maar ze bezitten opstandingskracht en gaan door. Geen vervolging, geen diefstal, geen plundering of brandstapel kan ze stoppen. In dat alles zijn ze meer dan overwinnaar door Hem die hen liefheeft.

zondag 13 november 2011

Een rechtvaardige staat weer op

Spreuken 24:16a
“Een rechtvaardige komt zevenmaal ten val, maar telkens staat hij op.”

We leven onder Gods genade en onder Gods zegen. Zijn gunst is op ons, maar dat betekent niet dat we niet kunnen struikelen of vallen. God was heel genadig voor Israël bij de uittocht uit Egypte en van de laatste plagen werden zij uitgesloten. De dood kon hen niet treffen vanwege het aangebrachte bloed. Maar de woestijnreis was niet zonder problemen. Achternagezeten door het leger van Farao raakten ze in het nauw. Aan de overkant van de Rode Zee kwamen ze zonder water en toen ze water vonden, bleek het bitter te zijn. Maar hoe groot de problemen ook waren, er kwam altijd een oplossing. Een pad door de zee, het bittere water werd zoet. Kwakkels, manna, de zon die stil bleef staan, water uit de rots, het zijn allemaal voorbeelden van hoe Gods genade ervoor zorgt dat we kunnen opstaan als we zijn gevallen. Bij genade wordt de schuldvraag niet gesteld – Jezus nam alle schuld op zich – maar de focus ligt bij de oplossing. Je kunt zeven keer vallen of meer, maar altijd sta je weer op. Een rechtvaardige is niet uit te schakelen.

zaterdag 12 november 2011

Het huis van een rechtvaardige

Spreuken 24:15
“Jij, goddeloze, belaag niet het huis van een rechtvaardige, verwoest zijn woning niet.”

Tegen Adam en Eva zegt God al dat er vijandschap is tussen de slang en het zaad van de vrouw. Het zaad van de vrouw is een toespeling op de komst van Jezus. Hij gaat de kop van de slang vermorzelen, maar het zal hem zijn hiel kosten. Adderengebroed noemt Jezus de Farizeeërs en Schriftgeleerden die Hem proberen uit te schakelen. Het is de strijd tussen licht en donker, tussen God en de duivel, die de wereld beheerst. Gods huis, het huis van de rechtvaardige, staat tegenover het huis van de duivel met zijn demonen. Jezus heeft hen overwonnen en ontwapend door te sterven en op te staan. Daarom hebben ze geen rechten meer om de gelovigen lastig te vallen. Paulus zegt het zo: ‘De zonde mag niet langer over u heersen.’ Wanneer de boze je vandaag lastig valt, hoef je hem slechts weg te sturen en vervolgens richt je je blik naar Jezus. In zijn huis ben je onaantastbaar.

vrijdag 11 november 2011

Als je wijsheid vindt

Spreuken 24:14b
“Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren.”

Als onze toekomst zou afhangen van onze eigen wijsheid, dan zag het er slecht uit. God leert ons in de Bijbel niet op eigen inzichten te vertrouwen. De wijsheid die hier wordt bedoeld is Jezus – Gods wijsheid. Als je Hem hebt gevonden heb je het leven zelf – inclusief je toekomst – gevonden. Hij wil je vanuit Gods liefde leven en overvloed geven op elk terrein van je bestaan. Je hebt een hoopvolle toekomst wanneer je begrijpt dat Christus zelf jouw positie bij God heeft bepaald. Het is door Hem en in Hem dat we rechtvaardig en gezegend zijn. We hebben de wijsheid gevonden, beter gezegd, de wijsheid heeft ons gevonden en wat voor ons ligt is een hoopvolle toekomst. Wat de wereld om ons heen ook zegt, wij hebben een hoopvolle toekomst, want we hebben DE wijsheid gevonden.

donderdag 10 november 2011

Honing voor je leven

Spreuken 24:14a
“Zie wijsheid als de honing voor je leven."

Honing is een natuurproduct dat gemaakt wordt door bijen. Tot op de dag van vandaag is het de industrie niet gelukt om honing na te maken. Honing wordt gebruikt in medicijnen, in schoonheidsmiddelen en als zoetstof. Honing is een van de Bijbelse metaforen voor het werk en de persoon van Jezus. Hij is niet na te maken, Hij maakt je gezond, Hij maakt je mooi en Hij maakt het bittere zoet. God noemt Hem ook zijn wijsheid. Alle schatten van wijsheid zijn in Hem verborgen. En die hemelse wijsheid is ons geschonken. Die goddelijke honing is elke dag ons deel. Als je last hebt van ziekte, of als je het gevoel hebt dat je als mens hebt gefaald, niet mooi genoeg bent, of als het bittere de overhand dreigt te nemen, gebruik dan honing. Jezus is Gods genade voor jou, elke dag.

woensdag 9 november 2011

Mijn zoon, eet honing

Spreuken 24:13
“Mijn zoon, eet honing, dat is goed voor je, zoete honing streelt de tong.”

Bij honing moet ik altijd aan Simson denken. Hij vond honing in een leeuw die hij eerder had gedood. Een prachtig beeld van Jezus. Hij werd gedood, de leeuw van Juda, maar daaruit kwam honing voort, zoete honing die de tong streelt. In ons vers vandaag is het advies: ‘Mijn zoon, eet honing.’ Het is net of God de Vader zegt: ‘Geniet vandaag volop van Jezus.’ Als zijn naam over je tong komt, dan is het goed. Eet honing, dat is goed voor je.

dinsdag 8 november 2011

Zeg niet: ‘Ik wist het niet.'

Spreuken 24:12
“Zeg niet: ‘Ik wist het niet, ‘want hij die de harten doorgrondt, het innerlijk doorziet, weet of je de waarheid spreekt. Hij vergeldt elk mens naar zijn daden.”

Niemand gaat verloren bij God uit onwetendheid. Hij weet of je de waarheid spreekt. Wie niet in staat was om Gods liefde te kennen, gaat niet verloren, maar wordt behouden. Jezus heeft ook voor hen de prijs betaald aan het kruis. Maar wie het evangelie hoort, begrijpt en afwijst, gaat verloren omdat hij niet gered wilde worden. Zeg niet: ‘Ik wist het niet’, want God accepteert geen leugens. De daden die God van ons beoordeelt zijn de vruchten van ons geloof. Als je Jezus leert kennen en Gods liefde, dan kan het niet anders of er komt verandering in je leven. Dan komt er een verlangen om ook anderen te redden. Niet door hun gedrag te veroordelen, maar door Gods liefde te tonen. Dat zijn de vruchten die God zoekt in ons leven. Daarop worden we beoordeeld. Als je deel hebt gekregen aan de boom des levens – dat is Jezus – dan zullen ook de vruchten van die boom zichtbaar worden. Aan de vruchten herken je de boom, niet aan mooie praatjes.

maandag 7 november 2011

Bevrijd hen die ter dood veroordeeld zijn

Spreuken 24:11
“Bevrijd hen die ter dood veroordeeld zijn, doe alles om hun leven te redden.”

Dit is Gods hart. Hij wil niet dat mensen verloren gaan. Zonder Gods genade is iedereen ter dood veroordeeld. Doe alles om hun leven te redden. Wat kunnen we doen om levens te redden? Het antwoord is simpel: vertel over Gods liefde en vergeving. Vertel over Jezus die kwam om Gods liefde te bewijzen. Vertel dat er bij God geen veroordeling is. Vertel dat God geen volmaakte mensen zoekt. Vertel dat er voor iedereen redding is. Vertel dat alle zonden zijn vergeven. Vertel dat God zich al heeft verzoend met jou. Vertel dat er maar een voorwaarde is: dat je het gelooft. Wat hebben we een prachtige boodschap te vertellen, zonder afkeuring, zonder afwijzing, zonder veroordeling, zonder voorwaarden dan alleen geloof. Klets niet over zonde en schuld, want die heeft Jezus op zich genomen en weggedaan. Vertel over de gevolgen ervan en red de mensen die dreigen verloren te gaan.

zondag 6 november 2011

Ben je moedeloos

Spreuken 24:10
“Ben je moedeloos wanneer je in het nauw zit, dan schiet je kracht tekort.”

‘In de wereld lijd je verdrukking’, zei Jezus tegen zijn discipelen. ‘Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook jullie haten.’ Wanneer Jezus meer en meer zichtbaar wordt in je leven, dan zul je merken dat er ook meer tegenstand komt. Dat doet de boze. Hij wil niet dat Jezus wordt gezien en bekendgemaakt. De druk die op ons leven wordt uitgeoefend, gaat niet om ons, maar om Hem. Maar hoe ga je daar nu mee om? Ik zou zeggen, doe net al Jozef. Hij was in de druk, maar niet in het nauw. Hij maakte van zichzelf geen slachtoffer, maar vertrouwde op de Heer. Je geloof in God die met je is, is je kracht. Hij zal je uitredden en tot eer brengen. Als mensen je verlaten, God zal je nooit verlaten. Als niemand van je houdt zal Gods liefde je blijvend omringen. God is je kracht en het enige wat je hoeft te doen is te zeggen en te geloven: ‘Heer, ik vertrouw volkomen op u.’ En zoals Jozef werd verhoogd, zo zal ik jij worden verhoogd. Je kracht zit binnenin je, altijd, overal.

zaterdag 5 november 2011

Het wangedrag van een dwaas

Spreuken 24:9
“Het wangedrag van een dwaas is zondig, een spotter wordt door iedereen verafschuwd.”

Echte boosdoeners zijn niet populair in onze wereld. Vaak zijn de grootste boosdoeners ook mensen met macht. Denk aan leiders als Stalin, Hitler, Idi Amin, Mao en tegenwoordig Mugabe. Maar ook vroeger waren ze er: Nero, Herodus, Napoleon, de lijst is eindeloos. Miljoenen mensen zijn door hen vermoord om hun eigen dromen – vaak waanideeën – te verwezenlijken. De aarde is vol boosdoeners. Ook in de Bijbel komen ze volop voor. Kaïn, Nebukadnezar, Judas om er maar een paar te noemen. Maar ook Paulus was een boosdoener voor hij een uitverkoren werktuig voor God werd. Dat geeft hoop voor iedereen. Er is bij God liefde om te vergeven en opnieuw te beginnen. Misschien dat je het voor mensen niet meer goed kan maken, maar bij God is herstel en een hoopvolle toekomst voor ieder die gelooft. Wat een genade.

vrijdag 4 november 2011

Wie altijd kwaad in de zin heeft

Spreuken 24:8
“Wie altijd kwaad in de zin heeft, wordt een boosdoener genoemd.”

De daden van een boosdoener komen van binnenuit. Hij is ongelukkig, gefrustreerd, woedend wellicht. Allemaal verklaarbaar en misschien wel invoelbaar. Tegenwoordig zeggen we soms dat iemand niet geheel toerekeningsvatbaar is voor wat hij heeft gedaan. We bedoelen dan, dat hij er eigenlijk niets aan kon doen. De omstandigheden hebben dit van hem gemaakt. Maar de slachtoffers zitten met de brokken, de daders trouwens ook. Gelukkig is er ook voor boosdoeners een uitweg uit die ellende. Voor de moordenaar aan het kruis naast Jezus was er redding. En dat geldt voor elke boosdoener. Jezus zei: ‘Wie van u zonder zonde is, werpe de eerste steen.’ Dat zet je aan het denken. Zijn we eigenlijk niet allemaal boosdoeners? Gered door Gods genade kan elke boosdoener een geliefd kind van God worden.

donderdag 3 november 2011

Voor een dwaas is wijsheid onbereikbaar

Spreuken 24:7
“Voor een dwaas is wijsheid onbereikbaar, als de oudsten in de poort bijeen zijn, weet hij niets te zeggen.”

Een dwaas is iemand die geen rekening houdt met God, Hem niet kent en ook niet wil kennen. In de Bijbel zijn het de Farizeeërs en Schriftgeleerden die zichzelf wijs vonden, maar Jezus en zijn onderwijs afwezen. Paulus is ook een goed voorbeeld van iemand die zeer geleerd was, maar oliedom. Hij vervolgde de jonge kerk en meende daarmee zelfs God een dienst te bewijzen. Het keerpunt was zijn ontmoeting met Jezus. Toen zag hij pas in hoe dwaas hij geleefd had. De schellen vielen hem van de ogen en hij kreeg een inzicht in Gods geheimen, waar we nog steeds van profiteren. De wijsheid die God ons geeft, komt uit de hemel. Het is wijsheid die de wereld niet kent, maar die ons wijzer maakt dan de geleerden der aarde. Door die wijsheid is Salomo beroemd geworden toen twee moeders vochten om een baby. Wijsheid laat ons de uitweg zien in onze problemen. Wijsheid tilt ons op boven onze vijanden. Wijsheid is een persoon, Jezus, en we mogen elke dag bidden om wijsheid uit Zijn hart. Die wordt ons gegeven zonder verwijt.

woensdag 2 november 2011

Voer een oorlog met beleid

Spreuken 24:6
“Voer een oorlog met beleid, je zegeviert dankzij een keur van raadgevers.”

Een wijs mens weet dat hijzelf niet wijs genoeg is. Raadgevers laten je de zaak van alle kanten bekijken, zodat je een goed besluit kan nemen. In je leven kom je allerlei situaties tegen waarmee je moet afrekenen. Het kan iets in jezelf zijn, een slechte gewoonte, maar ook iets wat van buiten jezelf je leven niet fraaier maakt. Reken af met je vijanden, alles wat je geluk en vrede in de weg staat. Maar doe het niet alleen en zeker niet in eigen kracht. Voer je oorlog met beleid. Je beste raadgever is God zelf. Hij geeft soms wonderlijke raad, maar het zal altijd naar de overwinning leiden. Heb je menselijke raadgevers, zorg er dan voor dat ze hun wijsheid bij God hebben gehaald, anders heb je er weinig aan. Ze leiden je dan naar hun eigen inzichten en die zijn onbetrouwbaar. Een keur van raadgevers zoek je in de kring van gelovigen. Zij hebben Gods wijsheid ter beschikking. Maar wat ze ook adviseren, laat God zelf je eerste en laatste raadgever zijn.

dinsdag 1 november 2011

Alleen een wijze heeft kracht

Spreuken 24:5
“Alleen een wijze heeft kracht, inzicht maakt hem sterker.”

Iemand met inzicht – het woord zegt het al – kan niet alleen zien wat er buiten gebeurt, maar heeft ook kennis van wat onzichtbaar is. Het hart van een mens is niet te doorgronden, zegt de Bijbel, alleen God kan het kennen. Maar andersom geldt dat ook. Niemand kan Gods eigen hart doorgronden dan alleen Hijzelf. Iemand met inzicht, krijgt zicht op Gods hart. Dit voorrecht is alleen weggelegd voor mensen die met God verbonden zijn door Zijn Geest. Het kennen van Gods gedachten geeft kracht en maakt je sterker dan je tegenstander. Niets is krachtiger dan Gods woord, dan Gods uitgesproken gedachten. De hemel en de aarde zijn erdoor geschapen, maar ook onze verlossing is erdoor bepaald: ‘Het is volbracht’, is veel meer dan de uitroep van een stervend mens. Dat woord opent een heel nieuwe werkelijkheid voor wie gelooft. Inzicht in Gods genade en ontferming maakt je onaantastbaar, maakt je onoverwinnelijk, maakt je aan God gelijk.

maandag 31 oktober 2011

Door kennis worden de kamers gevuld

Spreuken 24:4
“.. door kennis worden de kamers gevuld met rijke en kostbare pracht.”

Tijdens het bouwen van Gods huis, wordt er ook al gewerkt aan de inrichting. Gods huis, de Gemeente van Jezus, moet schitterend worden. Als in de tijdelijke tent al de kostbaarste materialen werden gebruikt en de voorwerpen binnen bedekt waren met goud, of zelfs helemaal bestonden uit goud, hoeveel te meer zal God dan zijn permanente woning bekleden met de kostbaarste pracht. Het meest kostbare voor God is niet goud, maar Jezus. Zijn Zoon is het kostbaarste bezit. Wanneer Hij onze harten inneemt, zal God genieten van zijn huis en er met trots in wonen. Daarom zoekt Hij niet naar onze eigen inbreng, geen ‘goede werken’ om God te behagen, maar naar het kennen van Zijn Zoon. Dat kennen gaat dieper dan de oppervlakkige kennis van het hoofd. Dat kennen ontstaat door geloof vanuit het hart. Hoe beter we Hem kennen, des te mooier wordt Gods huis.

zondag 30 oktober 2011

Door wijsheid wordt een huis gebouwd

Spreuken 24:3
“Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door inzicht houdt het stand, ..”

Een huis is meer dan een hoop stenen. Een huis is een naam. Het huis van Oranje bijvoorbeeld bestaat al generaties en in een café of restaurant krijg je soms een drankje van het huis. God bouwt ook een huis. Jezus heeft het fundament gelegd en de gelovigen vormen het materiaal, de stenen en muren. Samen vormen ze Gods huis, waarvan Hij de hoofdbewoner is. Het huis wordt met wijsheid gebouwd. Niet de wijsheid van de wereld, want die is dwaasheid voor God, nee, Gods wijsheid is Jezus. Hij is de ontwerper en bouwmeester. Hij geeft elke gelovige zijn plaats en functie. Zo krijgt het huis ook een naam. De christenheid heeft een slechte naam gekregen, omdat er veel teveel met eigen wijsheid is verbouwd en veranderd aan het huis. Maar het fundament is intact en God herbouwt en herstelt zijn huis in deze tijd. Door inzicht in Gods genade zal het stand houden en een goede naam krijgen.

zaterdag 29 oktober 2011

Ze hebben kwaad in de zin

Spreuken 24:2
“.. want ze hebben kwaad in de zin en spreken onheilspellende woorden.”

Waar je mee omgaat, daar word je mee besmet, leert de Bijbel. Slechte omgang bederft goede zeden. Veel mensen zoeken het gezelschap van anderen om ergens bij te willen horen, om mee te tellen. Dat is een basisbehoefte van ieder mens, erbij horen, meetellen, ertoe doen. Zo heeft God ons geschapen. We zijn geen individuen, maar een gezin, een volk. God wil dat we horen bij Zijn gezin en dat we Zijn volk zijn, dan hebben we het goed. Van daaruit worden we gezegend. De gemeente, die Zijn lichaam is, is zo’n plek van zegen, hoort dat te zijn. Buiten God om zijn er allerlei menselijke vervangingen gekomen voor de behoefte erbij te horen. Een sportclub, merkkleding, een kroeg, bepaald gedrag, ze kunnen je het gevoel geven dat je goed bezig bent en ertoe doet, maar van binnen blijft de leegte. Uiteindelijk hebben al die vervangingen kwaad in de zin. Ze bieden niets maar nemen des te meer. Jezus zegt: ‘Kom bij Mij, Ik geef je rust en vrede en vreugde en zegen en een lang en gelukkig leven.’

vrijdag 28 oktober 2011

Wees niet jaloers

Spreuken 24:1
“Wees niet jaloers op kwaadaardige mensen, zoek hun gezelschap niet, ..”

Jaloersheid laat zien wat je mist in je leven. Jaloersheid maakt van jou een slachtoffer, je hebt de boot gemist, je had het anders moeten doen. Jaloersheid richt je blik op jezelf en de grootste fout die je maakt is dat je denkt dat je zonder God rijk kunt worden. Laat ik er meteen bij zeggen dat die rijkdom niet alleen over geld en goederen gaat, maar vooral dat je rijk kan zijn omdat je onder Gods zegen bent. In Psalm 73 zegt de Psalmist: ‘Bijna was ik uitgegleden.’ Hij vond zichzelf al zielig, tot zijn ogen open gingen en hij besefte: ‘U bent altijd bij mij.’ Mijn leven kent een glorieuze toekomst, maar kwaadaardige mensen hebben geen toekomst. Ze zijn in de greep van de dood en zullen eindigen met niets. Wanneer je overtuigd bent van Gods liefde en trouw, weet je dat je aan geen ding gebrek zult hebben, dat God rijkelijk zal voorzien en heeft jaloersheid weinig kans je hart te verontrusten.

donderdag 27 oktober 2011

Ik ben geslagen, maar heb niets gevoeld

Spreuken 23:35
“Ik ben geslagen, maar heb niets gevoeld, ik ben afgerost, maar heb niets gemerkt. Laat ik maar eens opstaan, eerst een beker wijn.”

Verslavingen zorgen ervoor dat ook je gevoel wordt aangetast. In de tekst heeft iemand het niet gemerkt dat hij is geslagen, afgerost. De volgende ochtend zal hij zich niet zo lekker hebben gevoeld en dus grijpt hij opnieuw naar zijn verdovende genotsmiddel. De slavernij van de zonde leidt uiteindelijk naar de dood. Hoe triest is de weg van mensen die denken het geluk gevonden te hebben, maar in werkelijkheid een prooi zijn van de dood. Maar hoe geweldig is dan wat Jezus gedaan heeft om zulke mensen te verlossen uit hun nood. Hij werd geslagen en voelde elke slag, maar Hij nam ze bewust op zich om iedere verslaafde te kunnen verlossen op een rechtvaardige manier. Hij veroordeelt niet, maar verlost. Hij beschuldigt niet, maar geneest. Hij wijst niet af, maar zegent. Dood waar is uw prikkel? Jezus heeft de dood van zijn kracht beroofd door eruit op te staan. Zijn levenskracht is opstandingskracht voor jou en mij. Geloof het en ontvang het en leef.

woensdag 26 oktober 2011

Je voelt je heen en weer geslingerd

Spreuken 23:34
“Je voelt je heen en weer geslingerd door de golven, alsof je vastzit boven in het want.”

Door toe te geven aan verleiding kun je je rot voelen, heen en weer geslingerd zonder dat je nog de situatie onder controle hebt. Vanuit de wet zou je veroordeeld worden en gestraft, maar vanuit de genade ontvang je verlossing, vergeving en de kracht om te breken met elke verslaving. Het offer van Jezus is zoveel meer waard, heeft zoveel meer kracht dan we vaak denken of beseffen, dat we ons makkelijk onderuit laten halen door schuldgevoelens. We nemen de houding aan van een slachtoffer in plaats van een overwinnaar. Toegeven aan verleiding is niet de bedoeling, maar daarna als slachtoffer rondlopen evenmin. Je maakt al je keuzes vanuit de vrijheid die Jezus je gegeven heeft. Het is jouw keuze om zwak of sterk te zijn. Hij veroordeelt je niet, maar reinigt je met zijn woord, zodat je weer uit genade kan verder leven.

dinsdag 25 oktober 2011

Dan zie je vreemde dingen

Spreuken 23:33
“Dan zie je vreemde dingen en begin je wartaal uit te slaan.”

Wanneer je onder invloed bent van alcohol of tegenwoordig ook van drugs en amfetamines kunnen je hersenen niet goed meer functioneren. Je denkvermogen en spraakvermogen wordt verstoord, evenals de controle over je bewegingen. Je realiteitszin verandert, je gaat risico’s verkeerd inschatten en uiteindelijk ben je op weg jezelf te vernietigen. De duivel is een moordenaar zegt de Bijbel, maar zijn tactiek is die van een sluipmoordenaar. Langzaam zak je af en tenslotte kom je er niet meer uit. Het aantal verslaafden neemt nog steeds toe, vooral onder jongeren. Als het ooit nodig was om het evangelie te verkondigen is het nu. De boodschap dat Jezus voor jou is gekomen om je te redden en niet te veroordelen, geldt nog steeds. Het is mooi dat er een antwoord is voor elke gevangene van de zonde, maar nog mooier als je eruit verlost bent en een gezegend leven leeft.

maandag 24 oktober 2011

Later bijt hij als een slang

Spreuken 23:32
“… maar later bijt hij als een slang, spuit hij gif als een adder.”

‘Later is het te laat’, zong iemand ooit en zo is het ook. Als ‘hadden’ komt is ‘hebben’ te laat. ‘Had ik het maar niet gedaan’, is een zinloze opmerking als je het al gedaan hebt. De duivel verleidt jou met de flonkering van wijn of iets anders. Je geeft toe en daarna zit je met de brokken. Je voelt je waardeloos en schuldig en dom en je weet niet hoe je ermee moet omgaan. Je probeert je nog te rechtvaardigen door uit te leggen hoe het is gekomen, maar er verandert helemaal niets. Het is gebeurd, klaar uit. Alle mensen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God zegt Paulus. Maar ze worden om niet gerechtvaardigd door het geloof. Omdat Jezus de schuld op zich nam en betaalde, spreekt God ons vrij. Sommigen denken dat Hij daarmee de deur openzette naar nog meer zonde. De werkelijkheid is dat Hij de deur openzette van jouw gevangenis. Je bent vrij. Wat ga je doen met die vrijheid? Nog meer zondigen of genieten van het feit dat je nu weer ‘nee’ kunt zeggen?

zondag 23 oktober 2011

Laat je niet verleiden

Spreuken 23:31
“Laat je niet verleiden door de glans van wijn, wanneer hij fonkelt in de beker. Hij glijdt zo makkelijk over de tong, …”

De begeerte wordt vaak opgewekt door wat een mens ziet. Het gekke is dat wat voor de een begeerlijk is, voor de ander nietszeggend kan zijn. Dat heeft met je ziel te maken. Als je ziel is afgestemd op God, heb je weinig behoefte meer aan aards genot. Je ziel bepaalt dus de mate van beïnvloeding, niet je ogen. Maar als je hart erop gericht is het aards genot te zoeken, vinden je ogen altijd wel iets bruikbaars. De fonkeling van wijn bijvoorbeeld. Verleidingen zijn geen zonden. Maar toegeven aan verleidingen kunnen wel zonde tot gevolg hebben. Moeten we dan alles wat verleiden kan verbieden? Nee, we moeten ons hart laten vollopen met Gods genade in plaats van met wijn, dan zullen de verleidingen hun kracht verliezen. We zien ze gewoon niet meer.

zaterdag 22 oktober 2011

Een dronkaard

Spreuken 23:30
“Een dronkaard, die tot in de vroege morgen drinkt, die blijft proeven van de wijn.”

Wie roept ach en wee, wie maakt altijd ruzie? Het is een dronkaard die blijft doordrinken. Het kenmerk van elke verslaving is dat je er niet mee kan stoppen. Je denkt: ‘Dit is de laatste keer’, maar de verleiding is te sterk en je weet er geen weerstand aan te bieden. Er is een hele radicale manier om van je verslaving af te komen: sterven. Het goede nieuws is dat Jezus dat in jouw plaats heeft gedaan en dat jij samen met Hem bent gestorven en begraven. De dood heeft geen recht meer over je te heersen, je bent vrij. Doordat Jezus opstond uit de dood en jou zijn Geest gaf kun je nu leven zonder verslaving. Je hoeft dat niet in eigen kracht te proberen, maar je mag het gaan geloven en er niet teveel op letten. Het zal vanzelf verdwijnen, omdat je een nieuwe bron van vreugde hebt gevonden, Jezus. Klinkt het te simpel? Het is niet simpel, want Jezus betaalde een hoge prijs om jou te verlossen en te bevrijden. Door geloof wordt het je deel, je bent vrij.

vrijdag 21 oktober 2011

Wie roept altijd ach en wee

Spreuken 23:29
“Wie roept altijd ach en wee, wie maakt altijd ruzie? Wie heeft altijd wat te klagen, wie raakt altijd nodeloos gewond? Wie heeft altijd troebele ogen?”

Wie voldoet aan deze beschrijving? Morgen lees je het antwoord op deze vraag. We kunnen nu al zeggen dat het geen gelukkig mens moet zijn. Altijd klagen, altijd ruzie, altijd wonden… dat is geen leven, dan ben je wel heel ver afgedwaald van wat Gods bedoeling is met jou. Is er een uitweg? Gelukkig wel. Voor elk mens is er een hoopvolle toekomst en volop zegen. Het is door Jezus voor jou gekocht en betaald. Ook al is het minder erg met je gesteld dan met de hierboven beschreven persoon, je kunt niet leven zonder Jezus. Hij heeft je lief, wie je ook bent en Hij is voor je en niet tegen je.

donderdag 20 oktober 2011

Ze legt hinderlagen als een rover

Spreuken 23:28
“Ze legt hinderlagen als een rover, door haar neemt ontrouw toe.”

Het verschil tussen vlees en geest is hetzelfde als tussen lust en liefde. God verlangt naar liefde en ons vlees verlangt naar lust. Liefde vraagt om een relatie, terwijl lust niets met relatie te maken heeft. Het is eigenliefde, zelfzucht die mensen naar genot doet grijpen. En al die tijd is Gods liefde in overvloed beschikbaar. Hij geeft uit liefde alles wat je nodig hebt in overvloed, zodat je er ook van kan uitdelen. De duivel weet als geen ander dat liefde voor genot een van de manieren is om je hart onvruchtbaar te maken voor God. De beste manier om te ontkomen aan deze verleiding is je omdraaien en weglopen. Richt al je aandacht op Hem die jou werkelijk gelukkig kan laten zijn, Jezus. Door je te vullen met zijn liefde ben je sterk genoeg om verleidingen te weerstaan.

woensdag 19 oktober 2011

Want een hoer is een valkuil

Spreuken 23:27
“Want een hoer is een valkuil, een lichtzinnige vrouw een nauwe put.”

Als je niet naar je hemelse vader luistert en je eigen weg kiest, kom je makkelijk in de verleiding van lichtzinnigheid terecht. De begeerte van je vlees ligt in het zichtbare en tijdelijke genot. Eva zag een begeerlijke vrucht, maar God had gezegd er niet van te eten. Ze deed het toch en de gevolgen worden op aarde nog steeds gevoeld. Valkuilen en nauwe putten waar je moeilijk uit komt zijn er in overvloed. Gods raad is om goed naar Hem te luisteren. Hij wijst je een weg die je nooit laat struikelen. Wie zich aan Jezus heeft gehecht, mag af en toe wankelen, maar vallen zal hij nooit. God houdt je vast. Je staat vast op het fundament van genade. Elke schuld is betaald en elke zonde vergeven. Je mag daar altijd op terugvallen als je toch in een put dreigt te vallen. Je bent door God rechtvaardig verklaard, omdat Jezus al jouw ongerechtigheden heeft weggenomen en ze niet meer gedenkt. Toch is het goed de raad van God ter harte te nemen en niet in te gaan op de verleidingen van de boze. Vertrouw niet op je gevoel maar op Gods woord.

dinsdag 18 oktober 2011

Mijn zoon, geef me je vertrouwen

Spreuken 23:26
“Mijn zoon, geef me je vertrouwen, vind vreugde in de weg die ik je wijs.”

Vertrouwen krijg je en geef je. In beide gevallen kan dat vertrouwen ook beschaamd worden, maar niet bij God. Hij is te vertrouwen en zal je nooit teleurstellen. Mensen kunnen teleurgesteld raken, omdat ze bepaalde verwachtingen hebben die niet uitkomen. Je hoort dan opmerkingen als: ‘Als God van me houdt, waarom gebeurt dan dit of dat in mijn leven?’ Iemand die ziek is kan bijvoorbeeld verwachten dat die ziekte na een gebed zal verdwijnen. Als dat dan niet gebeurt, kan men teleurgesteld raken in God, alsof Hij daar de reden van is. In de tekst gaat het niet alleen over vertrouwen, maar ook over de weg die ik je wijs. Dat laatste is vaak de reden dat iets niet of nog niet gebeurt. Weten we de weg die God ons heeft gewezen om uit een bepaalde situatie te komen? En vinden we vreugde in die weg? De weg die Jezus moest gaan was het kruis en de dood. Die weg was zwaar en gaf zeker geen vreugde, maar Jezus verheugde zich in wat erna zou komen. Hij ging de kruisweg met vreugde over wat er voor Hem lag, of eigenlijk wat er na de weg zou komen. Hebben we vertrouwen in God en in de weg die Hij met ons gaat? Dan kennen we ook de vrede en vreugde die ermee gepaard gaan.

maandag 17 oktober 2011

Mogen je vader en je moeder zich verblijden

Spreuken 23:25
“Mogen je vader en je moeder zich verblijden, zij die je gebaard heeft zich verheugen.”

De band tussen ouders en kinderen is uniek. Elk kind wil weten wie zijn vader en moeder zijn, weten waar het vandaan komt en weten waar het bij hoort. Als er vrede is in een gezin, zal die vrede zich voortzetten in de volgende generatie. Maar als die vrede ontbreekt, heeft het ook effect op de kinderen. Daarom is het zo heerlijk dat we nu in Gods gezin zijn opgenomen. We hebben Gods vrede gekregen om in op te groeien. En vanuit die vrede worden we hersteld en gezegend op elk terrein van ons leven. Vanuit Gods vrede kan zelfs een verstoorde relatie met natuurlijke ouders zich herstellen. Het is Gods ultieme doel dat er weer vrede en vreugde zal zijn op aarde, zoals in de hemel.

zondag 16 oktober 2011

De vader van een wijze

Spreuken 23:24

“De vader van een wijze is vol blijdschap, wie een rechtvaardige verwekt, is vol vreugde over hem.”

Toen Jezus op aarde was liet zijn Vader weten dat Hij zich in hem verheugde: ‘Dit is mijn geliefde zoon’, sprak Hij. Wat moet het voor Jezus hebben betekend om die woorden van zijn Vader te horen. Temidden van mensen die Hem afwezen, was daar zijn Vader. Vol blijdschap over hem en vol vreugde over zijn wijsheid. Weet je dat God de Vader net zo blij is met ieder van ons? Nu wij Zijn zonen en dochters zijn geworden door het geloof, klinken deze woorden ook over ons: ‘Dit is mijn geliefde zoon, dis is mijn geliefde dochter.’ We zijn net zo geliefd als Jezus. En Jezus schaamt zich er niet voor ons zijn broer of zus te noemen. We zijn volkomen opgenomen in Gods gezin en Vader is trots op al zijn kinderen.

zaterdag 15 oktober 2011

Verwerf de waarheid

Spreuken 23:23
“Verwerf de waarheid en verkwansel haar niet, laat je onderrichten, verwerf inzicht en wijsheid.”

Mozes bracht de wet, maar Jezus kwam met genade en waarheid. Verwerf waarheid betekent voor een gelovige dat hij zich moet laten vullen met Jezus, dan raak je vol genade en waarheid. De waarheid is dat niemand zichzelf kan redden en God kan behagen. De wet laat duidelijk zien dat je als mens ontoereikend bent. De waarheid is dat je door God rechtvaardig bent verklaard uit geloof in Christus. De waarheid over Gods genade kun je verkwanselen door weer onder de wet te gaan leven. Paulus de apostel zegt dat hij alles wat hem winst was [de wet] schade is gaan achten, omdat het hem niet bij Christus bracht. Hij verwierf wijsheid en had nog maar een verlangen: Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding.

vrijdag 14 oktober 2011

Luister naar je vader

Spreuken 23:22
“Luister naar je vader, hij die je verwekt heeft, veracht je moeder niet wanneer ze oud is.”

Je ouders zijn heel belangrijk voor je. Ze hebben je niet alleen dit leven geschonken, maar ze hebben ook hun best gedaan je op een bepaalde manier te vormen. Veel kinderen zijn er blij mee, maar sommigen vinden dat hun ouders het helemaal verkeerd hebben gedaan en kunnen zich zelfs vol wrok en bitterheid van hun ouders afkeren. Luisteren naar je ouders kan alleen als je ook respect en liefde voor hen voelt. Zelfs wanneer je al volwassen bent, kun je nog luisteren naar de ervaring en raad van je ouders. Een van de belangrijkste redenen om een goede band met je ouders te houden zijn je eigen kinderen. Zij kunnen zien en ervaren dat ze niet alleen bij twee ouders horen, maar ook bij een familiegeslacht. Gezin en familie staan bij God in hoog aanzien. Hij is zelf vader en zijn gezin bestaat uit kinderen die bij Hem veilig en geliefd zijn. Die veilige plek bij onze hemelse vader geeft ons de input om ook zelf goede ouders en kinderen te kunnen zijn.

donderdag 13 oktober 2011

Want wie slempt en brast, wordt arm

Spreuken 23:21
“Want wie slempt en brast, wordt arm, wie altijd zijn roes ligt uit te slapen, gaat ten slotte in lompen gehuld.”

Mensen die hun leven vullen met eten, drinken en vrolijk zijn lijken het goed voor elkaar te hebben, maar het is zo leeg als een zwembad zonder water. Je gaat eraan kapot. Een leven zonder Geest is een dood leven. Maar als God je door zijn Geest tot leven heeft gewekt, begin je te veranderen. Je wordt van een hebzuchtig mens een vrijgevig mens. Je wordt een bron die eerst ontvangt [van God] en daarna geeft. Je wordt een fontein van leven die levend water geeft, omdat je met de Bron verbonden bent en weet dat dit water nooit teleurstelt. Het is prachtig om te zien hoe mensen veranderen wanneer ze Jezus in hun leven hebben ontmoet en vastgehouden. Slempen en brassen is dan niet langer nodig om je eenzame hart te verbergen. Je bent voor altijd gevonden en opgenomen in Gods gezin, geliefd en gewenst en uitermate gezegend.

woensdag 12 oktober 2011

Ga niet om met dronkenlappen

Spreuken 23:20
“Ga niet om met dronkenlappen, blijf bij gulzigaards vandaan.”

Dit advies zal elke ouder geven, vermoed ik. Dronkaards en gulzigaards zijn mensen die zich laten leiden door hun gevoel en daar staat wat hen betreft geen maat op. Eten en drinken kunnen geen liefde vervangen. Als de liefde van God je overtuigd heeft dat je waardevol en geliefd bent, zal de behoefte aan andere bronnen van troost verdwijnen. Je hebt genoeg aan Gods liefde en het delen ervan met anderen. Daarom is Gods kerk, de gemeente ook zo heilzaam voor mensen, mits Gods liefde en genade daar worden gepredikt en gedeeld. Jezus ontfermde zich over dronkenlappen, hoeren en gulzigaards. Hij wilde hen laten zien dat Gods liefde voor hen niet minder is dan voor anderen. Gods liefde hangt niet af van ons gedrag. Mensen die de weg zijn kwijtgeraakt zijn net zo kostbaar als alle anderen. Maar als omgeving om je kinderen op te voeden, zijn ze minder geschikt.

dinsdag 11 oktober 2011

Luister, mijn zoon, en word wijs

Spreuken 23:19
“Luister, mijn zoon, en word wijs, kies de juiste weg.”

Wijsheid begint met luisteren. Luisteren is horen en doen. Jezus zegt hetzelfde als Hij spreekt over het fundament waarop je huis blijft staan wanneer het stormt. Het is niet weten wat je leven overeind houdt, maar weten en doen. Gods woorden kennen en erop vertrouwen dat Hij ze ook doet, maakt je onwankelbaar. Het is je geloof in Hem wat je leven vastheid geeft. Jezus is je vaste fundament. Hij bepaalt de grenzen van de juiste weg. Hij is zelf die weg. Hoe meer Jezus, zijn persoon, zijn offer, zijn dood, maar vooral zijn opstanding, zijn beloftes en zijn woorden in ons levend worden door geloof, hoe meer we vanzelf de juiste weg kiezen in alles. Geen regeltjes om staande te blijven, maar Hem kennen, dat geeft wijsheid, kracht en uitkomst.

maandag 10 oktober 2011

Dan heb je een toekomst

Spreuken 23:18
“Dan heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren.”

Wie op de Heer vertrouwt, heeft een zekere toekomst. Maar wat is dat eigenlijk, op de Heer vertrouwen? Sommigen zeggen: ‘Ik vertrouw op de Heer’ als ze helemaal niet weten hoe het verder moet gaan. Het is dan een soort dooddoener, als je het niet meer weet, vertrouw dan maar op de Heer. Nee, zo moet het niet zijn. Vertrouwen op de Heer betekent geloven dat zijn woord waar is. Dat zal gebeuren wat Hij heeft beloofd. Dat al zijn beloftes ja en amen zijn. Je hebt alleen een toekomst als God die toekomst aan je heeft verteld. Je hoop is niet tevergeefs als je vertrouwt op Gods waarheid. Gods woord en waarheid is Jezus. Wie Hem heeft gevonden heeft het leven gevonden en met Hem een glorieuze toekomst. Die toekomst is vandaag begonnen en zal zich voortzetten tot in eeuwigheid.

zondag 9 oktober 2011

Wees niet jaloers op zondaars

Spreuken 23:17
“Wees niet jaloers op zondaars, heb altijd ontzag voor de HEER.”

Zondaren zijn we allemaal van nature, maar waar het hier om gaat is het snelle succes van oneerlijk gewin. Wat is dat toch, dat we met betalen veel minder moeite hebben dan met geven? Gas en licht moeten we betalen, anders krijgen we geen energie meer en zitten we in het donker of in de kou. Maar geven kun je laten zonder gevolgen, denken we. Uiteindelijk is het een gebrek aan geloof, een gebrek van vertrouwen dat God voor je zorgt, zoals Hij heeft gezegd, dat mensen aanzet tot oneerlijk gedrag. Heb ontzag voor de Heer betekent vertrouw op de Heer. Hij zegent zijn kinderen met de overvloed van zijn huis. Maar je ontvangt het alleen door te wandelen in geloof.

zaterdag 8 oktober 2011

Vervuld van blijdschap

Spreuken 23:16
“Ik word vervuld van blijdschap als je een bedachtzaam oordeel hebt.”

‘Ik veroordeel u niet’, zei Jezus tegen de vrouw die op overspel was betrapt. Volgens de wet moest Hij haar stenigen, maar Hij kwam de wet vervullen voor ons en in ons. God ziet ons aan vanuit genade, omdat Jezus onze gerechtigheid is. God geniet ervan als we van zijn genade leven, maar Hij geniet des te meer als we de mensen om ons heen vanuit diezelfde genade behandelen en beoordelen. Weten dat er genade voor jou is, is geweldig goed nieuws, maar die genade tot jouw levensstandaard maken is Gods werk in jou. Blijdschap vervult zijn hart als Hij ziet dat de vruchten van Jezus’ werk zichtbaar worden in ons leven.

vrijdag 7 oktober 2011

Wijsheid in je hart

Spreuken 23:15
“Mijn zoon, als je je verstand gebruikt, loopt mijn hart over van vreugde.”

Dit is een slechte vertaling van wat er werkelijk staat. Hier gaat het niet over je verstand, maar over je hart. Als je hart wijs wordt, dan verheugt Gods hart zich ook. Elke vader is blij met een kind dat wijsheid in zich heeft en het ook nog gebruikt. Uit je hart komen de kwade overleggingen, maar ook de fontein van levend water ontspringt in je hart. Onze wijsheid is Christus. Zijn Geest is in ons binnenste uitgestort om ons wijs te maken. Wanneer die hemelse wijsheid ons hart gaat vullen is Vader blij. Jezus wordt zichtbaar in ons denken en in ons handelen, omdat ons hart wijs is geworden. Het verborgen werk van God in ons hart is zo kostbaar voor God omdat het rechtstreeks verbonden is met Jezus. Hij is onze wijsheid en Hij leeft in ons. Gods hart loopt over van vreugde als Hij Jezus in ons herkent.