zaterdag 31 maart 2012

Protsers brengen onrust

Spreuken 29:8
‘Protsers brengen onrust in een stad, wijzen doen woede bedaren.’

Jezus zegt: ‘Kom maar bij mij, ik geef je rust.’ Wanneer er onrust in je leven is gekomen, komt dat niet van God. Hij is de Wijze die de vrede herstelt en de rust terugbrengt in je leven. In Gods omgeving is alles vrede en rust. Vreugde is voor zijn aangezicht. Geen tekorten, geen ziekte, geen gebrek. Jezus is gekomen om de werken van de onruststoker te verbreken en te herstellen wat hij heeft verwoest. Wie op Hem zijn vertrouwen stelt, zal zijn oplossing zien. Vrees niet, maar verwacht dat God op een manier zal helpen die je zelf niet kan bedenken. Blijf in de rust van Zijn woord. Hij doet wat Hij zegt: ‘Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.’

vrijdag 30 maart 2012

Een rechtvaardige erkent de rechten van de armen

Spreuken 29:7
‘Een rechtvaardige erkent de rechten van de armen, een goddeloze is daar blind voor.’

Een van de eerste genadegaven van God is een nieuwe Geest in ons binnenste. Het is de nieuwe motor van een rechtvaardig mens. De nieuwe Geest maakt ons levend en vernieuwt ons denken. De nieuwe Geest maakt ons ook tot ontfermers, omdat we leren dat geven gelukkiger maakt dan ontvangen. Onze ogen gaan open voor de verwoestende werking van de boze in mensenlevens. Door onze nieuwe relatie met God – geen veroordeling meer – weten we dat er voor ons altijd wordt gezorgd. We kunnen nu omzien naar anderen en hun rechten op een goed leven erkennen. Vanuit Gods rust en vrede gaan onze ogen steeds verder open voor wat werkelijk waardevol is in het leven. Niet de tijdelijke aardse schatten, maar de blijvende hemelse maken een mens gelukkig. We verwijten een blinde niet dat hij niet zien kan, maar openen zijn ogen met de kracht van het evangelie. Gods liefde en genade zijn gekomen, heilbrengend voor alle mensen.

donderdag 29 maart 2012

Een rechtvaardige jubelt en juicht

Spreuken 29:6
‘Een boosdoener verstrikt zich in zijn kwade daden, een rechtvaardige jubelt en juicht.’

Een rechtvaardige is iemand die door Jezus is verlost. Wat een verschil of je verstrikt bent in kwade daden, of dat je jubelt en juicht. Een rechtvaardige kan jubelen en juichen, hij heeft er alle reden toe. Allereerst omdat hij verlost is uit de strikken en de macht van de zonde. Alle schuld is weggedaan en er dreigt geen oordeel meer. Gods liefde en Gods gunst rusten nu op zijn leven. Gods beloftes voorzeggen hem dat hij in alle omstandigheden gezegend zal zijn. Hij is rechtvaardig voor God en blijft dat ook. Hij heeft Gods vrede ontvangen en Gods wetten worden in zijn hart geschreven. De hebzucht verandert in gulheid en de boosheid verandert in geduld. Er zijn gewoon teveel woorden nodig om te beschrijven hoe rijk een rechtvaardige is geworden in Christus. Je hoeft nog maar een fractie te begrijpen om al te kunnen jubelen en juichen.

woensdag 28 maart 2012

Wie een ander vleit

Spreuken 29:5
‘Wie een ander vleit, lokt hem in de val.’

Jezus zegt: ‘Laat uw ja ja zijn en uw nee nee, alles wat daar bovenuit gaat is uit de boze.’ Heldere taal als het gaat over menen wat je zegt. Vleien is een vorm van oneerlijkheid, het is manipulatie. Je probeert de ander voor je karretje te spannen en er voordeel uit te halen. Er zit in dit alles geen spoortje geloof. Je bent met jezelf bezig in plaats van met God die voorziet. In plaats van een gever wil je een ontvanger zijn. In plaats van geestelijk, ben je vleselijk. God wil dat niet, want zo kan Hij je niet zegenen. De boze probeert je wijs te maken dat je tekort komt en dat je dat zelf moet oplossen door slim en sluw te zijn. De werkelijkheid is dat God zegt: ‘Zoek Mij en je ontvangt meer dan wat je bidt of beseft. Leven en overvloed wil ik je geven.’ In Christus heeft God de Vader heerlijk in al onze behoeften voorzien naar de rijkdom van Zijn genade. Wij mogen door God te zoeken in Zijn Woord, ontdekken hoe rijk we zijn gemaakt door Hem. We hoeven niemand in de val te lokken om er voordeel uit te putten. Jezus liet zich gevangen nemen en kruisigen om ons rijk te maken. Alles wat we wensen hebben we ontvangen in Hem. Deel ervan uit, er is meer dan genoeg voor jezelf en de ander.

dinsdag 27 maart 2012

Een koning die het recht handhaaft

Spreuken 29:4
‘Een koning die het recht handhaaft, houdt zijn land in stand, een uitzuiger richt het te gronde.’

Gods recht is gebaseerd op liefde. Uit liefde heeft Jezus onze plaats ingenomen aan het kruis. Daar droeg Hij onze schuld en gaf Hij ons volgens Gods recht vrijspraak. Volgens Gods recht kunnen we nu nooit meer worden veroordeeld. God is rechtvaardig als Hij ons rechtvaardig verklaart. Jezus is ons recht bij God. Hij staat voor ons leven in, omdat Hij al onze plichten tegenover God heeft vervuld. Hij vervulde de wet voor ons en in ons. Wij hebben nu op rechtvaardige basis recht op zegen en mogen leven onder Gods gunst. Dit hele rechtvaardige systeem van genade is gebaseerd op liefde. Liefde en recht gaan vrijwel niet samen, maar bij God is het geen probleem. Omdat Hij ons liefheeft, heeft Hij ons recht gedaan. Eens en voor altijd is onze positie bij God rechtvaardig geregeld. Niemand kan ons meer veroordelen of aanklagen bij God de Vader. En nu we in die gezegende positie zijn, leert God ons om te leven als iemand die rechtvaardig en geliefd is.

maandag 26 maart 2012

Wie wijsheid liefheeft

Spreuken 29:3
‘Wie wijsheid liefheeft, geeft zijn vader vreugde, wie met hoeren omgaat, verkwanselt diens vermogen.’

Jezus is onze wijsheid en ook ons vermogen. We hebben alles wat van de Vader is in Christus ontvangen. In Jezus woont alle volheid van God en wij hebben die volheid in Hem, schrijft Paulus. We zijn net zo rijk als Jezus, Zijn leven is ons leven. Het geeft de Vader veel vreugde wanneer we wandelen in wat Jezus ons heeft geschonken. Het eert de Vader wanneer mensen leven ontvangen in Zijn Zoon. Het eert de Vader ook wanneer wij dat leven in Jezus naam bekend maken op aarde. Het evangelie is niet alleen een kracht tot behoud, maar ook een loflied op het hart van de Vader. Hoererij staat in de Bijbel gelijk aan afgoderij en ongeloof. Wie daarvoor leeft, verkwanselt zijn leven. Voor zo iemand is Jezus tevergeefs gestorven. Wie door de wet behouden wil worden leeft als een hoer. Je probeert buiten Gods genade om rechtvaardig te zijn en dat kan niet. Wil je de Vader eren, leg dan het juk van de wet af en ga leven uit genade. Je bent Gods geliefde zoon.

zondag 25 maart 2012

Als rechtvaardigen heersen

Spreuken 29:2
‘Als rechtvaardigen heersen, is het volk verheugd, als een goddeloze aan de macht is, jammert het volk.’

Jezus heeft ons vrijgemaakt van de heerschappij van de zonde. Nu leef ik niet meer voor mezelf, maar voor Hem die mij liefheeft. Jezus heeft de gelovigen toegerust om te leven en als koningen te heersen. Ik mag vreugde brengen op plaatsen van gejammer. Ik mag nu heersen over ziekte en ik mag vloeken verbreken. Ik mag vrijheid verkondigen aan gevangenen. Ik mag verlorenen zoeken en terugbrengen bij de herder. Gebrokenen van hart mag ik troosten en ik mag het aangename jaar van God verkondigen. De Geest van Jezus is in mij. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Je kan het leven op aarde volgen, door te letten op de mensen. Waar ze juichen heerst Jezus, waar ze jammeren heerst de dood.

zaterdag 24 maart 2012

Wie hardnekkig blijft

Spreuken 29:1
‘Wie vaak terechtgewezen wordt en toch hardnekkig blijft, wordt plotseling geveld, zonder kans op redding.’

Dit is een tekst waar mensen bang van kunnen worden. Als je Gods genadeverbond niet kent, ligt de angst voor straf steeds op de loer. Deze tekst is waar voor mensen die buiten Gods genade willen blijven staan, mensen die Gods gunst liever zelf verdienen, dan hem onverdiend te krijgen. Het zijn onbekeerde mensen, die zelf hun straf zullen moeten dragen. Onder Gods genade is er geen kans meer dat je niet gered wordt, je bent gered. Je bent altijd onder Gods gunst, omdat je in Christus bent aanvaard. Je positie bij God de Vader is dezelfde als die van Jezus. In Hem ben je net zo geliefd en net zo heilig en net zo rechtvaardig en net zo aangenaam als Jezus. God wijst je niet terecht vanuit veroordeling, maar vanuit liefde. Hij doet dat door zijn Woord en Geest. Hij leert je naar Jezus te kijken in plaats van naar jezelf. Dat is de terechtwijzing die je nodig hebt. Wie zal je veroordelen als God je heeft gerechtvaardigd?

vrijdag 23 maart 2012

Dan zullen rechtvaardigen heersen

Spreuken 28:28
‘Komen goddelozen aan de macht, dan zoekt ieder mens een schuilplaats, gaan ze ten onder, dan zullen rechtvaardigen heersen.’

Er zijn maar twee koninkrijken op aarde werkzaam. Het koninkrijk van God en het koninkrijk van de duisternis. Toen de duisternis de mens in zijn greep kreeg, begon de zonde te heersen op aarde. Daarvan zie je tot op de dag van vandaag de gevolgen. Oorlogen, uitbuiting, hebzucht en moord zijn aan de orde van de dag. De mensen vluchten voor het geweld en de aarde is verre van een paradijs. Maar Jezus heeft de duivel ontwapend en van zijn macht beroofd. Hij heeft het koninkrijk van God geopend voor wie gelooft. Door het offer van Jezus zijn we rechtvaardig geworden en verlost uit de macht van de zonde en de dood. We mogen nu als koningen heersen op aarde over de duisternis. Zoals Jezus rondging, verkondigend, weldoend en genezend, zo mogen wij dat nu ook. Vanuit Gods koninkrijk hebben we daartoe de kracht en het gezag gekregen. We mogen Jezus naam gebruiken om te bevrijden, te genezen en te verkondigen. De duisternis moet wijken voor het licht.

donderdag 22 maart 2012

Nooit gebrek

Spreuken 28:27
‘Wie aan de armen geeft, lijdt nooit gebrek, wie zijn ogen sluit, wordt door veel vervloekingen getroffen.’

Armoede is niet Gods bedoeling. De natuur laat zien dat overvloed past bij het karakter van God. Voor elke graankorrel die je in de grond stopt, krijg je dertig-, zestig-, of honderdvoudig terug. Er is meer dan genoeg te eten voor de hele wereld. Het probleem is, dat de hebzuchtige regeringen de verdeling in handen hebben. Armoede komt niet van God, maar is het gevolg van de zonde. Wie zich rijk weet in Christus, verandert in een gever. Hij weet dat God zal voorzien. Aan ieder die geeft wordt meer gegeven, maar wie niet geeft en zijn hart toesluit voor zijn naaste, valt zelf ten prooi aan gebrek. Niet omdat God hem straft, want die straf heeft Jezus voor hem gedragen, maar omdat hij zich niet laat leiden door Gods Geest en daarom niet ontvangen kan wat God hem heeft geschonken.

woensdag 21 maart 2012

Wie op zijn eigen verstand vertrouwt

Spreuken 28:26
‘Wie op zijn eigen verstand vertrouwt, is een dwaas, wie wijsheid als leidraad heeft, ontsnapt aan alle gevaar.’

Primair reageren gebeurt meestal vanuit gevoel. Je flapt er iets uit waar je daarna spijt van hebt. Je doet iets wat daarna erg onhandig blijkt te zijn. Vertrouwen op eigen inzichten is heel beperkt omdat je de toekomst niet kent. Maar wie wijsheid gebruikt als leidraad, zal ook rekening houden met de toekomst, maar vooral met God. Jezus is onze wijsheid. We hebben Hem als wijsheid van God de Vader gekregen om ons te helpen goede beslissingen te nemen. Wanneer we Jezus raadplegen, ontsnappen we aan de gevaren van ons eigen inzicht. Jezus zal altijd wijzen naar Gods Woord. Gods beloftes zijn ons gegeven om ons te beschermen en te helpen. Alle beloftes van God zijn ja en amen, ze zijn door en door betrouwbaar. Jezus is met ons, niets zal ons deren. Hij geeft ons wijsheid voor vandaag en morgen. Zoek eerst zijn wijsheid voor je een besluit neemt en je zult gezegend zijn op al je wegen.

dinsdag 20 maart 2012

Wie op de Heer vertrouwt

Spreuken 28:25
‘Wie hebzuchtig is, ontketent ruzie, wie op de HEER vertrouwt, wordt rijk.’

In het leven van Jozef zie je de hebzucht bij de broers. Ze zijn jaloers op de positie van Jozef. In feite vertrouwen ze hun vader Jakob niet. Ze denken dat ze tekort komen. Bij Jozef zie je het tegenovergestelde. Hij deelt zijn leven mee aan zijn broers en zijn vader. Hij deelt zelfs zijn dromen met hen. Niet om op te scheppen, maar omdat hij een gever is. De hebzuchtige broers ontketenen ruzie over Jozef en over hun vader en over elkaar, terwijl Jozef rijker wordt. Niet in materiële zin, want hij werd als slaaf zelfs verraden en kwam in de gevangenis. Maar hij werd rijker van binnen. Hij vertrouwde op God, gaf niet toe aan verleidingen en werd uiteindelijk verhoogd tot onderkoning en daarmee tot redder van zijn broers, zijn vader en zijn volk. Jozef is een beeld van Jezus. Hij zocht en zoekt niet zichzelf, maar hij zoekt de verlorenen, de ontheemden, de reddelozen. Hij deelt zijn leven uit en maakt ieder rijk die op Hem vertrouwt.

maandag 19 maart 2012

Wie zijn vader en moeder berooft

Spreuken 28:24
‘Wie zijn vader en moeder berooft en zegt: ‘Daar steekt geen kwaad in’, is niet beter dan een moordenaar.’

Het beroven van je ouders hoeft niet letterlijk te zijn, je kunt ze ook beroven door ze geen aandacht te geven, of geen zorg. Dan ben je gelijk aan een moordenaar, zegt God. Wie die moordenaar is weten we wel, dat is de duivel die niet anders doet dan stelen, roven en vernietigen. Het hart van God is dat Hij zich ontfermt en geeft. Hij gaf het mooiste en liefste wat Hij bezat om ons te helpen. Die Geest heeft God uitgestort in Zijn kinderen. Wanneer we ons onttrekken aan de wet van de liefde, door onszelf te zoeken in plaats van de ander, of zelfs van je ouders, dan komen we weer in het gebied van de moordenaar. Het niet komen, het niet geven, het niet reageren op de nood van je ouders, is niet iets kleins. God herkent daar de moordenaar in en Hij wil dat we Jezus laten zien. Legt dit een juk op ons? Moeten we nu dingen gaan doen die we niet willen? Nee, God wil dat we niet weer gevangenen worden van de moordenaar. Dat we niet opnieuw in zijn strikken lopen. Daarom moedigt Hij ons aan over deze dingen na te denken. Uiteindelijk zal het leven in ons sterker blijken dan de dood.

zondag 18 maart 2012

Wie een ander terechtwijst

Spreuken 28:23
‘Wie een ander terechtwijst, zal uiteindelijk waardering krijgen, meer dan iemand die een ander vleit.’

Het voelt niet fijn als je terechtgewezen wordt. Daarom zullen de meesten zich ertegen verzetten. Het kan boosheid oproepen en zelfs ruzie veroorzaken. Toch moet het soms gebeuren om erger te voorkomen. Jezus wees Petrus terecht, maar ook zijn andere discipelen wanneer ze handelden uit angst of ongeloof. Jezus wees de Farizeeërs terecht omdat ze handelden uit eigenbelang en niet in het belang van het volk. Jezus wees de duivel terecht toen hij Jezus probeerde te verleiden tot zonde. Maar steeds deed Hij dat door te wijzen naar God, naar de waarheid, naar het eeuwige. Jezus wees nooit mensen terecht uit eigenbelang. Hij kwam niet om te heersen maar om te dienen. Wanneer God ons terechtwijst, doet Hij dat hetzelfde als Jezus. Hij wijst ons erop dat we niet bang of angstig hoeven zijn. Hij wijst naar Gods liefde en voorziening in Christus. Hij wijst naar Zijn beloftes en Zijn trouw. Uiteindelijk leidt dat naar meer dankbaarheid en aanbidding.

zaterdag 17 maart 2012

Een hebzuchtig mens jaagt rijkdom na

Spreuken 28:22
‘Een hebzuchtig mens jaagt rijkdom na, hij weet niet dat hem gebrek wacht.’

Hebzucht is hetzelfde als begeerte. Je verlangt naar iets wat je nog niet hebt en achter dat verlangen zit de leugen dat je daarna gelukkig zult zijn. Het is de list van Satan om mensen zo in hebzucht gevangen te houden. De een wil rijk zijn, de ander beroemd, maar het is ijdelheid en najagen van wind zegt Prediker. Jezus zegt: ‘Zoek geen schatten op aarde.’ Dat zegt Hij niet omdat Hij ze ons niet gunt, maar omdat Hij betere schatten voor ons heeft. De aardse schatten zijn tijdelijk en geven veel zorgen, maar de hemelse schatten zijn blijvend en geven vreugde. Met Christus heeft God ons alle dingen geschonken die we nodig hebben en in een grote mate van overvloed. Wie Jezus heeft, bezit alles wat Hij ook heeft. Als God met je is, ben je rijk. Jozef was zo iemand. Als slaaf verkocht en als koning geëindigd, want God was met hem. Hij was succesvol onder alle omstandigheden, omdat hij zich geliefd en gezegend wist bij God. Dat is het geheim van blijvende rijkdom. Je geliefd en geborgen weten bij God. De rest komt vanzelf.

vrijdag 16 maart 2012

Partijdig zijn is slecht

Spreuken 28:21
‘Partijdig zijn is slecht, maar men is het al voor een stuk brood.’

Partijdig zijn voor een stuk brood is wel erg opportunistisch. De bijbel noemt het hier slecht. Ezau is er een voorbeeld van. Hij verkwanselde zijn eerstgeboorterecht voor een bord soep. En Judas verloochende Jezus voor wat zilvergeld. Van beide wordt gezegd dat ze door de duivel waren overmand. Ze gingen op hun gevoel af en werden bedrogen. Gelukkig zijn er ook andere voorbeelden. Jozef weigerde het voordeel van de vrouw van Potifar, omdat hij niet wilde zondigen tegen God. Mozes weigerde het voordeel aan het hof van Farao, omdat hij zijn volk niet wilde verloochenen. Maar het mooiste voorbeeld is Jezus. Hij was bereid te sterven omdat Hij ons niet wilde verloochenen. Hij koos ervoor om zelf ten onder te gaan om ons te kunnen redden. De duivel kreeg geen vat op Hem, omdat Hij vastberaden was en niet opgaf. We hebben Gods woord en beloftes, we hebben Gods Geest en Gods liefde om stand te kunnen houden tegen de druk van verleiding en zonde. We hebben bovennatuurlijke kracht om niet te verliezen wat we hebben ontvangen. En we zijn verzekerd dat God niet toestaat dat we worden geroofd uit Zijn hand.

donderdag 15 maart 2012

Een eerlijk mens

Spreuken 28:20
‘Een eerlijk mens wordt rijkelijk gezegend, wie snel rijk wil worden, blijft niet ongestraft.’

Eerlijkheid is een bron van zegen. Dat is logisch want God is de waarheid en Jezus zegt: ‘Ik ben de waarheid.’ We hebben de Geest van de waarheid en Gods woord is de waarheid. Alles wat van God komt is waar en betekent zegen. Als waarheid ons hart vervult zien we aan alle kanten zegen, want we zien Jezus. Zolang we ons oog op Hem hebben gericht, zal de duivel ons niet kunnen deren. Geen vloek maar zegen is ons deel. Toch hangt het niet van onze eerlijkheid af dat God ons zegent, want die zegen vloeit voort uit het volbrachte werk van Jezus. Dat krijgen we onverdiend, uit genade. Maar eerlijkheid houdt ons wel in de gezegende positie van Gods Geest. Paulus schrijft: ‘Bedenk wat waar is en de God des vredes zal met u zijn.’ Wees niet gefocust op rijkdom die de duivel je voorhoudt, snel bezit, maar op een oneerlijke manier verkregen. Lijdt liever onrecht en wees eerlijk. Je zult zien dat je beloning er zal zijn. Gods zegen haalt je in, wanneer je je vasthoudt aan de waarheid.

woensdag 14 maart 2012

Wie zijn grond bewerkt

Spreuken 28:19
‘Wie zijn grond bewerkt, heeft genoeg te eten, wie lucht najaagt, wordt gevoed met armoede.’

God houdt niet van luiheid, wel van rust. De rust van het weten dat de grond voldoende zal opleveren, geeft de boer het geloof om steeds opnieuw te zaaien en te oogsten. God is onze voorziener. Hij zal voor ons zorgen. Maar dat doet Hij door ons te vertellen hoe we moeten leven. Hij leert ons hoe we de grond van ons bestaan moeten bewerken om genoeg te eten te hebben. Wat in het aardse geldt, is ook zo in het geestelijke. Een geestelijke zegen is het gevolg van het bewerken van de grond. Het fundament dat gelegd is, is Jezus. Daarvan eet je en daar ben je voortdurend mee bezig. Hoe meer je begrijpt van wat Hij voor je heeft gedaan, des te meer zul je de opbrengst ervan als vrucht terug zien in je leven. Wanneer zorgen op je af komen, kun je in de rust blijven. Wanneer ziekte komt, weet je hoe te handelen. Maar Jezus is er niet alleen om je problemen op te lossen. Het kennen van Hem geeft ook steeds een bovennatuurlijke vrede en vreugde.

dinsdag 13 maart 2012

Wie onberispelijk leeft

Spreuken 28:18
‘Wie onberispelijk leeft, zal worden gered, wie kromme wegen gaat, komt plotseling ten val.’

De enige die onberispelijk heeft geleefd op aarde was Jezus. Hij kon zeggen: ’Wie overtuigt mij van zonde?’ Toch verkoos Hij te sterven om ons te kunnen redden van de heerschappij van zonde, ziekte en dood. Wie zijn offer aanneemt is voor God ook onberispelijk als Jezus en wordt gered. Dat betekent dat het in alle delen van je leven weer gaat worden zoals het hoort te zijn. Het leven neemt het over van de dood. De levendmakende Geest, die Jezus uit de dood deed opstaan, zal onze sterfelijke lichamen levend en gezond maken. Degene die plotseling ten val komt is de duivel. Nu al heeft hij geen macht meer om te heersen in Gods kinderen, maar als Jezus terugkomt zal hij ook van de aarde worden verwijderd. Dan gaan we pas echt leven zien op aarde.

maandag 12 maart 2012

Een mens die bloed vergoten heeft

Spreuken 28:17
‘Een mens die bloed vergoten heeft, zal het graf in vluchten; laat niemand hem daarvan weerhouden.’

De vertaling van deze tekst kan ook luiden: ‘Iemand met een bloedschuld, zal tot aan zijn dood schuldig zijn, niemand kan er wat aan veranderen.’ Schuld en schaamte duren tot aan je dood. Gedane zaken nemen geen keer. Ook al is er vergeving uitgesproken, toch blijven de gedachten van schuld je achtervolgen. ‘Had ik maar …, of had ik maar niet..’ De enige manier om daarvan verlost te worden is door de dood. Daarom is het zo belangrijk dat we begrijpen dat we met Christus gestorven zijn, om ook met Hem op te staan tot een nieuw leven. Opnieuw geboren worden betekent ook dat je oude leven voorbij is. Je schuld is op Jezus gelegd, maar ook je schande en je schaamte. Hij droeg jouw pijn aan het kruis, zodat je er niet langer onder gebukt hoeft te gaan. Je verleden is gestorven aan het kruis en je toekomst is Jezus.

zondag 11 maart 2012

Een heerser zonder inzicht onderdrukt

Spreuken 28:16
‘Een heerser zonder inzicht onderdrukt op grote schaal, wie winstbejag haat, zal lang regeren.’

Onderdrukking komt in Gods koninkrijk niet voor, het is het kenmerk van de duivel. In Gods koninkrijk heerst liefde. God zelf is daarvan het beste en het enige voorbeeld. Uit liefde schonk hij Adam en Eva een volmaakte omgeving om in te leven. Hij plaatste hen in de rust van de zevende dag, de dag van het volbrachte werk. De onrust begon op aarde toen de mens naar de duivel ging luisteren en uit Gods rust stapte. De onderdrukking en het winstbejag vulden daarna vele mensenharten. Er is heel wat bloed vergoten wegens de hebzucht van de heersers. Maar Jezus heeft ons verlost van deze duivelse heerschappij. Hij kwam om zich te laten vernederen in onze plaats, zodat wij verhoogd konden worden tot de plaats die we bij God mogen innemen. Als zonen van God zijn we Gods rust binnengegaan. Daar heerst liefde, daar is leven en vrede. Gods woord leert ons hoe we altijd in die vrede kunnen blijven. Vertrouw op God en luister niet naar de boze. Keer je af van alles wat lijkt op onderdrukking en winstbejag. Liefde geeft en heeft er plezier in als de ander ook gaat leven.

zaterdag 10 maart 2012

Een goddeloze die een arm volk onderdrukt

Spreuken 28:15
‘Een goddeloze die een arm volk onderdrukt is als een brullende leeuw, een ziedende beer.’

Die brullende leeuw die kennen we, dat is een beeld van de duivel. Hij gaat rond zoekend, wie hij kan verslinden. Het arme volk zijn de mensen die door hem worden beheerst. Ze worden onderdrukt en uitgebuit. Zo is de situatie geweest op aarde tot Jezus kwam. Hij versloeg de leeuw en de beer en bevrijdde het volk. De onderdrukking is voorbij en het volk mag leren te leven in vrede. Dat is nog een hele toer als je zo lang onderdrukt bent geweest. Je moet wennen aan je vrijheid, wennen aan het feit dat je nu zelf je keuzes mag maken. Zelfs als je uit onervarenheid of onwetendheid nog verkeerde keuzes maakt, blijf je vrij en kun je je fouten herstellen. De goddeloze machthebber heeft niets meer te vertellen. De dreiging is over en wat we hebben is een hoopvolle toekomst, met een Leider die ons liefdevol leert wat echt leven is. Dank u Heer.

vrijdag 9 maart 2012

Gelukkig is de mens die siddert voor de HEER

Spreuken 28:14
‘Gelukkig is de mens die siddert voor de HEER, wie eigenzinnig is, valt ten prooi aan het kwaad.’

Sidderen voor de Heer heeft niets met angst te maken, maar alles met ontzag. God sprak en het was er, Hij gebood en het stond er. God zegt nooit iets zonder kracht of bedoeling. Als Hij iets zegt, dan is het zo en niet anders. De duivel probeert altijd Gods woord te ondermijnen en je te laten twijfelen aan de waarheid. Maar alles wat God zegt is waar. Als Jezus zegt: ‘Het is volbracht’, dan hoeft Hij er niets meer aan toe te voegen. Als God zegt dat we door Zijn striemen zijn genezen, dan moeten we dat niet bagatelliseren. Ben je eigenzinnig, dan blijft de zonde over je heersen. God zegt dat de wet van zonde en dood voor ons is uitgeschakeld. Vanaf nu werkt de wet van de Geest des levens (Rom.8:2). Wil je de volle zegen ontvangen van het volbrachte werk van Jezus, toon dan diep ontzag voor Gods woord, het is de waarheid. Wie leeft in overeenstemming met Gods woord is voor het kwaad onbereikbaar. Wees niet eigenzinnig door vast te houden aan de overleveringen van mensen, maar breng je leven in overeenstemming met Gods woord en leef.

donderdag 8 maart 2012

Wie zijn fouten verbergt

Spreuken 28:13
‘Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen, wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving.’

Onder het Oude Verbond was voorspoed en zegen verbonden aan het gedrag van de mens. Maar onder het Nieuwe Verbond is Gods voorspoed en zegen het gevolg van het gedrag van Jezus. Hij nam onze plaats in bij God. Hij werd veroordeeld voor onze zonden en wij ontvingen Gods vergeving voor eeuwig. Jezus is onze volmaaktheid, Hij is onze gerechtigheid en daarom alleen worden we gezegend en zijn we voorspoedig. Onze zwakheden mogen we delen met onze hemelse Vader. Hij helpt ons graag zonder verwijt. Zijn genade is ons genoeg, Jezus is onze kracht en sterkte. Gods zegen is niet langer gekoppeld aan ons gedrag, maar aan dat van Jezus. Voor ons blijft niets anders over dan te rusten in en te genieten van het volbrachte werk van Jezus. Leven en overvloed is wat Jezus ons geeft, elke dag van ons leven.

woensdag 7 maart 2012

Als rechtvaardigen regeren

Spreuken 28:12
‘Als rechtvaardigen regeren, heeft het leven glans, als goddelozen aan de macht zijn, houdt elk mens zich schuil.’

Door de zonde is de glans van de hemel verdwenen van de aarde. Maar door Jezus is die glans weer teruggebracht. Alles wat Hij zei en deed liet die hemelse glans zien. De liefde van de Vader werd openbaar. De gevolgen waren en zijn geweldig. Gebondenen worden vrij, gebogenen richten zich op, verlorenen worden gered, zieken worden genezen en zelfs doden staan op. De levendmakende Geest van God is begonnen te heersen in Gods kinderen op aarde. Als wij beseffen dat we geroepen en toegerust zijn om te heersen vanuit Gods glans, komt die hemelse glans tevoorschijn in alles wat we doen. Wat Jezus is begonnen te doen, zet Hij voort in Zijn kinderen. Meer en meer zien we de heerlijkheid van God zichtbaar worden. Het leven is geopenbaard en uiteindelijk zal het de hemel en de aarde vervullen. Stap voor stap komt de goddelijke glans terug in het leven.

dinsdag 6 maart 2012

Een rijkaard dicht zichzelf veel wijsheid toe

Spreuken 28:11
‘Een rijkaard dicht zichzelf veel wijsheid toe, een arme met inzicht doorziet hem.’

Rijkdom is een zegen van God. Wie zichzelf op de borst gaat slaan omdat hij rijk is, of zichzelf slimmer vindt dan een ander, doet God en de ander tekort. Er zijn arme mensen met meer inzicht dan een rijke. Een voorbeeld hiervan zie je in het leven van Jozef. Hij was slim genoeg om het land Egypte te besturen, maar bracht een groot deel van zijn leven in armoede door. Hetzelfde geldt voor David, voor hij koning was en voor Daniël en zijn vrienden. God kijkt niet naar onze verstandelijke vermogens, maar naar ons hart. Als ons hart op Hem is gericht in het volle vertrouwen, dat Hij ons leven in Zijn hand houdt, dan komt de rijkdom vanzelf. Maar zelfs indien niet, dan vinden we onze rust en vrede bij Gods liefde en trouw in plaats van bij onze bankrekening.

maandag 5 maart 2012

De oprechten vinden geluk

Spreuken 28:10
‘Wie oprechte mensen op het slechte pad brengt, komt in zijn eigen val terecht; de oprechten vinden geluk.’

Een ander meenemen in het kwaad, dat is wat de duivel aan het doen is. Hij is een leugenaar en een moordenaar. Hij is er op uit om mensen te vernietigen en te slachten. Maar de oprechten vinden geluk. Paulus schrijft: ‘Vroeger waren ook wij verblind.’ Hij weet als geen ander dat ook religie kan misleiden. In alle oprechtheid vervolgde hij de christenen. Maar toen Jezus zijn ogen opende voor de waarheid, liet hij snel de wet en alles wat hem winst leek te brengen los. Hij wilde nog alleen Jezus volgen. Al het andere was waardeloos geworden. Daar komt het op aan in het leven, dat je Jezus kent en Hem gaat volgen. Dan stroomt het ware geluk en de bovennatuurlijke vrede van God je leven en je gedachten binnen. Dan ga je zien hoe donker het was in je leven en dan heb je nog maar een verlangen, in het licht van Gods genade te wandelen en anderen uit te nodigen datzelfde te doen. Je laat anderen delen in de vreugde en de zegen van Gods koninkrijk en neemt de smaad van de wereld voor lief, omdat je weet dat tenslotte de oprechten het licht zal opgaan in de duisternis.

zondag 4 maart 2012

Bid met je hart

Spreuken 28:9
‘Als je geen gehoor geeft aan de wet, is zelfs je gebed de HEER een gruwel.’

Bidden is spreken met God, wordt vaak verteld. Maar gebeden kunnen ook vervallen tot een nietszeggend ritueel. God zoekt het hart van de bidder, niet zijn woorden. Jezus heeft voor ons en in ons de wet vervuld en daarmee de vloek van de wet van ons leven afgenomen. We leven onder de zegen van God omdat we rechtvaardig zijn geworden door het offer van Jezus. Maar God zoekt nog steeds ons hart en niet onze woorden of daden. Jezus haalt de woorden van de profeet Jesaja aan als Hij zegt: ‘Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij.’ We mogen ons hart met God delen in het gebed. We mogen onze zorgen aan Hem bekend maken, dat lucht op. Wanneer we dat doen zal God ons geruststellen. Hij zal zeggen: ‘Wees niet bezorgd, Ik zorg voor je.’ Zijn vrede zal ons hart en onze gedachten weer binnenstromen en we zien weer wat God ons uit genade geschonken heeft. Als we bidden zegent God ons en brengt ons weer tot rust. Dat kan niet zonder dat je hart erbij betrokken is.

zaterdag 3 maart 2012

Geen woekerrente

Spreuken 28:8
‘Wie zijn bezit vergroot door woekerrente, vergroot het voor wie zich bekommert om verschoppelingen.’

Woekerrente is diefstal. Je steelt van de armen als je woekerrente vraagt. Als je op die manier denkt je gebied te vergroten kom je bedrogen uit. Diefstal loont niet. De duivel is de aanstichter van elke diefstal, mensen laten zich door zijn leugens verleiden tot het vragen van woekerrente. Ze denken alleen aan zichzelf en worden gedreven door hebzucht en angst. De waarheid is dat God voor je zorgt, je hebt die woekerrente niet nodig. God zal je zegenen en je gebied vergroten, wanneer je op Hem vertrouwt. Jezus is gekomen om alles wat gestolen is terug te geven aan de eigenaar. Elk gebied waar de leugen heeft geregeerd, alles wat door de woekeraar is verwoest, zal worden hersteld. De vloek zal omkeren in zegen en de Here zal vergoeden wat de kaalvreter heeft geroofd. Leven onder Gods zegen betekent uitlenen zonder terug te vragen, geven omdat God je zegent.

vrijdag 2 maart 2012

Een zoon met inzicht

Spreuken 28:7
‘Een zoon met inzicht houdt zich aan wat hem is geleerd, wie met brassers omgaat, maakt zijn vader te schande.’

Toen we nog slaven van de zonde waren, konden we alleen maar zondigen, we moesten wel. Maar nu we, door het offer van Jezus te aanvaarden, zonen en dochters van God zijn geworden, zijn we vrij. Dat wil niet zeggen dat we niets meer hebben te leren. We kunnen nog steeds onze Vader te schande maken wanneer we onszelf zoeken te behagen in plaats van Hem. Maar we groeien in inzicht en wijsheid om met onze vrijheid om te gaan. Als we die vrijheid misbruiken gaan we vreugde en vrede missen en brengen we onszelf nodeloos in de problemen. Onze liefhebbende Vader heeft ons daarom Zijn Geest geschonken. Hij leidt ons in de waarheid. Hij openbaart hoe we met onze vrijheid tot eer van God kunnen leven. Hij leert ons dat er geen veroordeling is, wanneer dat eens fout gaat. Hij komt met des te meer genade wanneer we moeite hebben uit de gewoonte van de zonde weg te blijven. En Vader blijft Vader. Hij staat altijd met open armen klaar om ons te bemoedigen en te troosten, zoals een goede Vader doet.

donderdag 1 maart 2012

Onberispelijk trouw

Spreuken 28:6
‘Beter een arme die onberispelijk leeft dan een rijkaard die vol leugens zit.’

De duivel zit vol leugen en heel wat mensen zijn op een leugenachtige manier rijk geworden. Toch wil deze tekst niet zeggen dat armoede beter is dan rijkdom. Het gaat om de betrouwbaarheid in dit alles. Een rijke kan evengoed betrouwbaar zijn als een arme en andersom. De tekst benadrukt dat in de armoede eerlijkheid belangrijker is dan rijkdom. Jezus was rijk toen Hij de hemel verliet. Hij legde zijn rijkdom af voor ons. Hij wilde ons arme mensen rijk maken, letterlijk en figuurlijk. Hij was onberispelijk en betrouwbaar. Hij verkoos de vloek van de armoede om ons rijk te maken. Door zijn onberispelijke trouw mogen wij nu delen in Zijn rijkdom. Wanneer armoede ons pad kruist, komt de duivel en houdt ons leugens voor. Maar Jezus komt naar ons toe met Zijn onberispelijke trouw. Hij zal voor ons zorgen en ons verlossen uit onze armoede. Vertrouw op Hem en blijf betrouwbaar.